Page 1

8

&ª±˝√√±È¬œ-øά¬ıËn∏·Î¬ˇ, 7 Ê√±Ú≈ª±1œ¬,√√ 2014, ˜„√√˘¬ı±1

’±fl¡±˙˜±·«1 1é¬fl¡

ˆ¬±1Ó¬œ˚˛ ¬ı±˚˛≈À¸Ú±1 Œfl¡ø1˚˛±1

 ø¬ıù´1 ˘·ÀÓ¬ Œ√˙1 ø¬ıM√√œ˚˛ ’ª¶ö± ˚ø√› ¤øÓ¬˚˛±› ¸•Û”Ì« ȬÚøfl¡˚˛±˘ ∆˝√√ ά◊ͬ± Ú±˝◊√ ÓÔ±ø¬Û fl¡í¬ı ¬Û±ø1 ÚÓ≈¬Ú ˚≈·1 Œfl¡ø1˚˛±1¸˜”À˝√√ ¬Û”¬ı«Ó¬Õfl¡ ·øÓ¬˙œ˘Ó¬± ˘±ˆ¬ fl¡ø1ÀÂ√º ø¬ıøˆ¬iß Œé¬SÓ¬ øÚÀ˚˛±· ¸‘ø©Ü1 ¸y±ªÚ± ¬ı‘øX ¬Û±¬ıÕ˘ ˘±ø·ÀÂ√º ’±1n∏ ¤ÀÚ Œõ∂鬱¬ÛȬÀÓ¬ ¤˝◊√ Œfl¡ø1˚˛±1 ¸•Ûfl«¡œ˚˛ ¬Û±Í¬…Sê˜1 ‰¬±ø˝√√√±› ¬ı‘øX ¬Û±¬ıÕ˘ Òø1ÀÂ√º ¸—¬ı±√ ˜±Ò…˜1 Œfl¡ø1˚˛±1 – ŒÈ¬ø˘øˆ¬‰¬Ú1 ¬Û«√±Ó¬ ¶Û©Ü¬ı±√œ ¸±—¬ı±ø√fl¡ Ó¬Ô± ’±fl¡¯∏«Ìœ˚˛ ¬ı…øMê√Q1 ¬ı±Ó¬ø1 ¬Ûø1Àª˙fl¡¸fl¡˘1 õ∂øÓ¬ ’±fl‘¡©Ü ŒÚøfl¡∑ ˚ø√À˝√√ ˝√√˚˛, ŒÓ¬ÀôL ¸—¬ı±√ ˜±Ò…˜1 Œfl¡ø1˚˛±11 fl¡Ô± ˆ¬±ø¬ı¬ı ¬Û±À1º ¤Ê√Ú ˆ¬±˘ ¬ı±Ó¬ø1 ¬Ûø1Àª˙fl¡ ¬ı± øÚά◊Ê√ ø1ά±1 ˝√√í¬ıÕ˘ ˝√√íÀ˘ ¬ı±Ó¬ø11 ¬Û‘ᬈ¬”ø˜1 ˆ¬±˘ :±Ú Ôfl¡±ÀȬ± ’Ó¬…ôL Ê√1n∏1œº Ó¬≈√¬Ûø1 ά◊2‰¬±1ÌÓ¬ qXÓ¬± ¬ı±Ò…Ó¬±˜”˘fl¡º ø¬ıøˆ¬iß Î¬◊»¸1 ¬Û1± ’˝√√± ¬ı±Ó¬ø1 ø¬ıÀù≠¯∏Ì fl¡1±1 ¬Û±1√ø˙«Ó¬±› ’øˆ¬:Ó¬±1 ˘À· ˘À· ¬ı‘øX ¬Û±˚˛º ŒÈ¬ø˘øˆ¬‰¬Ú1 øÚά◊Ê√ ø1ά±1 ’Ô¬ı± ¸±—¬ı±ø√Àfl¡ ¤È¬± ¬ı±Ó¬ø1 ¸øͬfl¡ˆ¬±Àª ¬Ûø1Àª˙Ú1 ¶§±Ô«Ó¬ øÚø«√©Ü ¸˜˚˛Ó¬Õfl¡ ’øÒfl¡ ¸˜˚˛ fl¡Ó«¬¬ı…Ó¬ ά◊¬Ûø¶öÓ¬ Ô±øfl¡¬ıÕ˘ ˜±Úø¸fl¡ˆ¬±Àª õ∂dÓ¬ Ô±øfl¡¬ı ˘±ø·¬ıº Œ˙˝√√Ó¬œ˚˛±ˆ¬±Àª ’Ú˘±˝◊√ Ú Ê√±Ú«±ø˘øÊ√˜ ¬ı≈ø˘› ÚÓ≈¬Ú Ò±1±1 ¤fl¡ ¸—¬ı±√À¸ª±1 ¬ı‘øM√√ ’±1y ∆˝√√ÀÂ√º ’ªÀ˙… ¤˝◊√ Ò±1±ÀȬ±1 ¬ı≈øÚ˚˛±√œ ÚœøÓ¬ ¬Û1•Û1±·Ó¬ ¸—¬ı±√ ˜±Ò…˜1 ∆¸ÀÓ¬ ¤Àfl¡˝◊√ ñ ¤È¬± ¬ı±Ó¬ø1 qX 1+¬ÛÓ¬ ¸˜±Ê√1 ’±·Ó¬ √±ø„√√ Ò1±º Œfl¡ª˘ ˜±S ’Ú˘±˝◊√ Ú Ê√±Ú«±ø˘øÊ√˜Ó¬

ÚÓ≈ ¬ Ú ¸˜˚˛ 1 Ê√ œ øªfl¡± 

ˆ¬±1Ó¬œ˚˛ ¶ö˘À¸Ú±˝◊√ ˝√√›fl¡, ¬ı±˚˛≈À¸Ú±˝◊√ ˝√√›fl¡ ’Ô¬ı± ŒÚÃÀ¸Ú±, Œ√˙1 õ∂øÓ¬1鬱 ‡G1 ¤˝◊√ øÓ¬øڛȬ± ¬ı±ø˝√√ڜӬ ά◊2‰¬±fl¡±—鬜 ˚≈ªfl¡-˚≈ªÓ¬œ1 ¬ı±À¬ı Œfl¡ø1˚˛±11 ¸≈µ1 ¸≈À˚±· ’±ÀÂ√º ¸˙¶a ¬ı±ø˝√√ڜӬ ¤Ê√Ú ’øÙ¬‰¬±1 ¬ı± ø¬ı¯∏˚˛± ¬ı≈ø˘ fl¡íÀ˘˝◊√ ŒÓ¬ÀÚ ¤Ê√Ú ¬ı…øMê√fl¡ ¬ı≈Ê√± ˚±˚˛, ø˚Ê√ÀÚ ¤È¬± fl¡Ó‘¬«Q˙œ˘ ¬Û√¬ıœÓ¬ ’øÒøá¬Ó¬ ∆˝√√ Ô±Àfl¡º ¸˙¶a ¬ı±ø˝√√Úœ1 ¤Ê√Ú ø¬ı¯∏˚˛± ¤ÀÚ ¤fl¡ ¬ı…øMê√Q1 ’øÒfl¡±1œ ø˚Ê√ÀÚ ŒÚÓ‘¬Q ˘í¬ı ¬Û±À1, ¬Ûø1ø¶öøÓ¬ øÚÊ√1 øÚ˚˛LaÌÓ¬ 1±ø‡¬ı ¬Û±À1, øÚÊ√Àfl¡ ’Ú≈õ∂±øÌÓ¬ fl¡ø1 1±ø‡¬ı ¬Û±À1, ’±Úfl¡ ’Ú≈Àõ∂1̱ Œ˚±·±¬ı ¬Û±À1 Ó¬Ô± fl¡Àͬ±1 ø¸X±ôL Œ˘±ª±1 鬘Ӭ± 1±ø‡¬ı ¬Û±À1º Œfl¡±ÀÚ±Àª ˚ø√ ˆ¬±1Ó¬œ˚˛ ¬ı±˚˛≈À¸Ú±Ó¬ ø¬ı¯∏˚˛± ø˝√√‰¬±À¬Û Œ˚±·√±Ú fl¡À1 ŒÓ¬ÀôL ø¬ıøˆ¬iß õ∂ø˙é¬Ì, ¬Û±Í¬…Sê˜1 Ê√ø1˚˛ÀÓ¬ ›¬Û1Ó¬ ¬ıÌ«Ú± fl¡1±1 Œ˘‡œ˚˛±Õfl¡ ˚≈ªfl¡Ê√Ú ¬ı±

˚≈ªÓ¬œ·1±fl¡œfl¡ ¸±˜ø¢∂fl¡ˆ¬±Àª ·Ï¬ˇ ø√˚˛± ˝√√˚˛º ¤Ê√Ú õ∂fl‘¡Ó¬ ˆ¬±1Ó¬œ˚˛ ¬ı±˚˛≈ Œ¸Ú± ø¬ı¯∏˚˛±˝◊√ Ê√œªÚ1 ø˚Àfl¡±ÀÚ± õ∂Ó¬…±˝3√±Ú Œ˝√√˘±1À„√√ ¸ij≈‡œÚ Œ˝√√±ª±1 鬘Ӭ± 1±À‡º Œfl¡ÀÚÕfl¡ √˘¬ıXˆ¬±Àª fl¡±˜ fl¡ø1¬ı ¬Û±ø1, Œfl¡ÀÚÕfl¡ ¸fl¡À˘±À1 ∆¸ÀÓ¬ Œ˚±·±À˚±· 1鬱 fl¡ø1 ‰¬ø˘¬ı ¬Û±ø1, øfl¡À1 ·øÓ¬˙œ˘ ø‰¬ôL±Ò±1±1 ¬ı…øMê√ ˝√√í¬ı ¬Û±ø1 Ó¬±1 Ó¬±ø˘˜ ˘±ˆ¬ fl¡À1 ¬ˆ¬±1Ó¬œ˚˛ ¬ı±˚˛≈À¸Ú±1 ¤Ê√Ú ø¬ı¯∏˚˛±˝◊√º ˆ¬±1Ó¬œ˚˛ ¬ı±˚˛≈À¸Ú±˝◊√ õ∂ø˙é¬Ì ’±1n∏ ¬Û±Í¬…Sê˜1 Ê√ø1˚˛ÀÓ¬ ¤Ê√Ú ˚≈ªfl¡ ¬ı± ¤·1±fl¡œ ˚≈ªÓ¬œfl¡ ¸≈¶ö ø‰¬ôL±Ò±1±1 ¤Ê√Ú ¬Û≈1n∏¯∏ ¬ı± ¤·1±fl¡œ ˜ø˝√√˘±Õ˘À˚˛ 1+¬Û±ôLø1Ó¬ Úfl¡À1, ŒÓ¬›“À˘±fl¡fl¡ 1+¬Û±ôL1 fl¡À1 ¤Àfl¡± ¤Àfl¡±Ê√Ú ŒÚÓ¬± ø˝√√‰¬±À¬Ûº ˆ¬±1Ó¬œ˚˛ ¬ı±˚˛≈À¸Ú±Ó¬ Œfl¡ø1˚˛±1 ø¬ıfl¡±˙1 ’¬Û˚«±5 ¸≈À˚±· ’±ÀÂ√º ˜”˘Ó¬– øÓ¬øÚȬ± Œé¬SÓ¬ Œfl¡ø1˚˛±11 ¸≈À˚±· ’±øÚ ø√ÀÂ√ ¬ı±˚˛≈À¸Ú±˝◊√º

øÊ√ ¤˜ øά ¤Ó¬ ø¬ıøˆ¬iß ¬Û√

Ê√œªÚÓ¬ ¸Ù¬˘Ó¬± ˘±ˆ¬1 ˜±Ò…˜ ˝◊√ ∞I◊±1ÀÚȬ1 ¸˝√√À˚±·Ó¬ ë’Ú˘±˝◊√ Úí ˜±Ò…À˜À1 ¬ı±Ó¬ø1¸˜”˝√ ¬Ûø1Àª˙Ú fl¡1± ˝√√˚˛º ’Ú˘±˝◊√ Ú Ê√±Ú«±ø˘øÊ√˜1 Œfl¡ø1˚˛±11 ¬ı±À¬ı ¸±—¬ı±ø√fl¡Ó¬±, ˜±Â√ ø˜øά˚˛±, ˜±Â√ fl¡ø˜Î¬◊øÚÀfl¡‰¬ÚÓ¬ ¶ß±Ó¬fl¡ øά¢∂œ ’Ô¬ı± øάõ≠혱 Ôfl¡±ÀȬ± ˆ¬±˘º ÚÓ≈¬Ú ˚≈·1 ÚÓ≈¬Ú Œfl¡ø1˚˛±1 – ˚ø√À˝√√ ’±øÊ√1 Ó¬±ø1‡ÀÓ¬± ’±¬Û≈øÚ ˆ¬±À¬ı Œ˚ Œ˜ÀÚÊ√À˜∞I◊1 øά¢∂œÀ1˝◊√ ¤È¬± ˆ¬±˘ Œfl¡ø1˚˛±1 ¬Û±¬ı ¬Û±ø1, ŒÓ¬ÀôL ˝√√˚˛ÀÓ¬± ’±¬Û≈øÚ ˆ¬≈˘ ˆ¬±ø¬ı ’±ÀÂ√º øfl¡˚˛ÀÚ± Œ˜ÀÚÊ√À˜À∞I◊˝◊√ ¤øÓ¬˚˛± ¤fl¡˜±S Œfl¡ø1˚˛±1 ¸≈À˚±· Ú˝√√˚˛º Ó¬±ÀÓ¬±Õfl¡ ’øÒfl¡ ˘±ˆ¬Ê√Úfl¡ Œfl¡ø1˚˛±1 ¸≈À˚±· ¬ıÓ«¬˜±ÀÚ Î¬◊;√ø˘ ά◊øͬÀÂ√º ŒÓ¬ÀÚ ¤fl¡ Œfl¡ø1˚˛±1 ˝√√í˘ ø¬ı:±Ú¸ijÓ¬ ø¬ıά◊Ȭœ ŒÔ1±¬Ûœ1 Œfl¡ø1˚˛±1º ø¬ıά◊Ȭœ

Œ˝√√ø˘fl¡õI◊±1Â√¬

‡] ŒÈ¬fl¡ƒøÚÀfl¡˘ ˙±‡± Œ˜fl¡±øÚÀfl¡˘ ˝◊√À˘fl¡¬∏CíøÚflƒ¡Â√¬ ·] ¢∂±Î¬◊G øάά◊Ȭœ ˙±‡±  õ∂˙±¸Ú  ·±ÌøÚfl¡  ˘íøÊ√Â√øȬ'  ø˙鬱

Œ˜ÀÚÊ√À˜∞I◊ Œ¬∏C˝◊√Úœ [ø‰¬øˆ¬˘] – 30 Ȭ± ¬Û√ ¬¬ı˚˛¸ – 27 ¬ıÂ√1 ’˝√√«Ó¬± – ø¬ı ˝◊√ [ø‰¬øˆ¬˘] õ∂ø˙é¬Ì fl¡±˘Ó ˜±À˝√√ 30,000˚- Ȭfl¡±Õfl¡ ø√˚˛± ˝√√í¬ıº ’±À¬ı√Ú ˜±‰≈¬˘ – 500 Ȭfl¡± [¤Â√¬ø‰¬˚ ¤Â√¬ øȬ1 ¬ı±À¬ı 125˚- Ȭfl¡±] Œfl¡ÀÚÕfl¡ ’±À¬ı√Ú fl¡ø1¬ı – øÚÒ«±ø1Ó¬ ’±À¬ı√Ú¬ÛS ¸•Û”Ì« fl¡ø1 28 ŒÙ¬¬ıËn∏ª±1œ, 2014 1 øˆ¬Ó¬1Ó¬ Œõ∂1Ì fl¡ø1¬ı ˘±ø·¬ıº ¤˝◊√ ø¬ı¯∏À˚˛ ¸ø¬ıÀ˙¯∏ www.npcc.gov.in/ ¬Û±¬ı1 ¬ı±À¬ı øˆ¬øÊ√Ȭ fl¡1fl¡– currentopening.aspx

ˆ¬±1Ó¬

‰¬1fl¡±11 ’ÒœÚ1 ŒÚ‰¬ÀÚ˘ õ∂ÀÊ√"√ fl¡Ú©Ü™±fl¡ƒ‰¬Ú fl¡¬Û«íÀ1‰¬Ú ø˘ø˜ÀȬά [¤Ú ø¬Û ø‰¬ ø‰¬]Ó¬ ÚÓ≈¬Ú˚ ’øˆ¬:Ó¬±¸•Ûiß ¶ß±Ó¬fl¡ ø‰¬øˆ¬˘ ˝◊√ø?Úœ˚˛±11 øÚ˚≈øMê√1 ¬ı±À¬ı ’±À¬ı√Ú¬ÛS ø¬ı‰¬1± ∆˝√√ÀÂ√º ¤˝◊√ Œ˜ÀÚÊ√À˜∞I◊ Œ¬∏C˝◊√Úœ ¬Û√¸˜”˝√ ¤ø'øfl¡Î¬◊øȬˆ¬ Œfl¡Î¬±11º ¬Û√¸˜”˝√ Œ·È¬- 20141 Ê√ø1˚˛ÀÓ¬ ¬Û”1Ì fl¡1± ˝√√í¬ıº ¬ı…øMê√·Ó¬ ¸±é¬±»fl¡±11 ¬ı±À¬ı õ∂±Ô«œfl¡ õ∂fl‘¡Ó¬ Œ·È¬-20141 Ú•§11 øˆ¬øM√√Ó¬ ’±˜LaÌ Ê√ÀÚ±ª± ˝√√í¬ıº

¤Ú øά ¤ ’±1n∏ ŒÚÀˆ¬˘ ¤fl¡±Àά˜œ ¬Û1œé¬± [1]- 2014

Œfl¡fœ˚˛ Œ˘±fl¡À¸ª± ’±À˚˛±À· 2014 ‰¬Ú1 20 ¤øõ∂˘Ó¬ ¶ö˘À¸Ú±, ŒÚÃÀ¸Ú± ’±1n∏ ¬ı±˚˛≈À¸Ú±Ó¬ ˆ¬øÓ«¬1 ¬ı±À¬ı ¤Ú øά ¤ ’±1n∏ ŒÚÀˆ¬˘ ¤fl¡±Àά˜œ ¬Û1œé¬± [1] ’Ú≈øá¬Ó¬ fl¡ø1¬ıº ¤˝◊√ ¬Û±Í¬…Sê˜ 2015 ‰¬Ú1 Ê√±Ú≈ª±1œ1 ¬Û1± ’±1y ˝√√í¬ıº ’ø¬ı¬ı±ø˝√√Ó¬ ¬Û≈1n∏¯∏ õ∂±Ô«œÀ˝√√ ¤˝◊√ ¬Û1œé¬±1 ¬ı±À¬ı Œ˚±·…º ˜≈ͬ ¬Û√ – 376Ȭ±º [¶ö˘À¸Ú±- 208, ŒÚÃÀ¸Ú±- 42, ¬ı±˚˛≈À¸Ú±- 70, ŒÚˆ¬œ ¤fl¡±Àά˜œ-55] ’˝√√«Ó¬± – ¬ı˚˛¸ – 1995 ‰¬Ú1 2 Ê≈√˘±˝◊√1 ¬Û1± 1998 ‰¬Ú1 ¬Û1± 1 Ê≈√˘±˝◊√1 øˆ¬Ó¬1Ó¬ Ê√ijº ø˙鬱 – ¶ö˘À¸Ú±1 ¬ı±À¬ıñ ¡Z±√˙ Œ|Ìœ ά◊M√œÌ« [10Ÿ¬2 Ò±1±1] ¬ı±˚˛≈À¸Ú±, ŒÚÃÀ¸Ú± ’±1n∏ ŒÚˆ¬œ ¤fl¡±Àά˜œ1 ¬ı±À¬ıñ ¡Z±√˙ Œ|Ìœ ά◊M√œÌ« [¬Û√±Ô« ø¬ı:±Ú ’±1n∏ ’—fl¡˙±¶a¸˝√√] [10Ÿ¬2 Ò±1±1] ˙±1œø1fl¡ ·Í¬Ú – Ê√±ÚڜӬ ά◊À~‡ Ôfl¡± Ò1ÀÌ ˙±1œø1fl¡ˆ¬±Àª ¸é¬˜º ˜±‰≈¬˘ – 100 [¤Â√ ø‰¬˚¤Â√ øȬ˚ŒÊ√ ø‰¬ ’í, ¤Ú ø‰¬ ’í, ’í ’±1ƒÂ√1 ¸ôL±Ú1 ¬ı±À¬ı ˜±‰≈¬˘ Ú±˘±À·] Œfl¡ÀÚÕfl¡ ’±À¬ı√Ú fl¡ø1¬ı – Ê√±ÚÚœ1 ¸ø¬ıÀ˙¯ ’±1n∏ ’±À¬ı√Ú1 ¬ı±À¬ı øˆ¬øÊ√Ȭ fl¡1fl¡ www.upsconline.nic.in ’±À¬ı√Ú fl¡1fl¡ ’˝√√± 21 Ê√±Ú≈ª±1œ, 20141 øˆ¬Ó¬1Ó¬º 

¬ıÓ¬1 ø¬ı:±Ú ˆ¬±1Ó¬œ˚˛ ¬ı±˚˛≈À¸Ú±Ó¬ Œfl¡ø1˚˛±11 ¸≈À˚±·1 ø¬ı¯∏À˚˛ ¸ø¬ıÀ˙¯∏ Ê√±øÚ¬ıÕ˘ øˆ¬øÊ√Ȭ fl¡ø1¬ı ¬Û±À1 ˆ¬±1Ó¬œ˚˛ ¬ı±˚˛≈À¸Ú±1 Œª¬ıƒÂ√±˝◊√Ȭº

¤Ú ø¬Û ø‰¬ ø‰¬Ó¬ Œ˜ÀÚÊ√À˜∞I◊ Œ¬∏C˝◊√ Úœ&ª±˝√√±È¬œ ˜˝√√±Ú·1 ά◊iß˚˛Ú õ∂±øÒfl¡1Ì ˝√√í˘ Ê√ª±˝√√1˘±˘ ŒÚ˝√√1n∏ ŒÚ‰¬ÀÚ˘ ’±1¬ƒı±Ú ø1øÚά◊Àª˘ ø˜Â√Ú1 1±øÊ√…fl¡ ¬Û˚«±˚˛1 ÚíÀά˘ ¸—¶ö±º ¤˝◊√ ø˜Â√Ú1 ’ÒœÚÀÓ¬ øÚ•ßø˘ø‡Ó¬ ¬Û√1 ¬ı±À¬ı ’±À¬ı√Ú ø¬ı‰¬1± ∆˝√√ÀÂ√ñ 1] ¬Û±ø¬ıvfl¡ ªfl«¡Â√ ¤G ¬Û±ø¬ıvfl¡ Œ˝√˘ƒÔ ˝◊√ø?Úœ˚˛±1 ¬Û√1 ¸—‡…± – 1 ’˝√√«Ó¬± ’±1n∏ ’øˆ¬:Ó¬± – ˝◊√ø?Úœ˚˛±ø1— øά¢∂œ1 ˘·ÀÓ¬ Ú·1 ’±ôL–·“±ÔøÚ1 fl¡±˜Ó¬ õ∂‰≈¬1 ’øˆ¬:Ó¬±º ø¬ıÀ˙¯∏Õfl¡ ¬Û±Úœ Œ˚±·±Ú, ’Ú±˜˚˛, 1±ô¶±, Œ¬ÛÃ1 ’±ªÊ«√Ú± øÚ©®±˙Ú ’±ø√ ‡GÓ¬º 2] ø˜Î¬◊øÚø‰¬¬Û±˘ Ù¬±˝◊√ÀÚk ¤'¬Û±È«¬ ¬Û√1 ¸—‡…± – 1 ’˝√√«Ó¬± ’±1n∏ ’øˆ¬:Ó¬± – ¶§œfl‘¡øÓ¬õ∂±5 ø¬ıù´ø¬ı√…±˘˚˛1 ¬Û1± ø¬ıM√√ ˙±¶aÓ¬ ¶ß±Ó¬fl¡ øά¢∂œº 3] Â√íø‰¬À˚˛˘ ŒÎ¬Àˆ¬˘¬ÛÀ˜∞I◊ ¤'¬Û±È«¬ – ’±1ƒ¬ı±Ú ·ˆ¬ÀÚ«k˚fl¡ø˜Î¬◊øÚȬœ˚˝◊√Úø©ÜøȬÎ◊¬‰¬ÀÚ˘ Œfl¡¬Û±ø‰¬È¬œ ŒÎ¬Àˆ¬˘¬ÛÀ˜∞Ȭ ¬Û√1 ¸—‡…± – 1 ’˝√√«Ó¬± – Â√íø‰¬À˚˛˘ Â√±À˚˛kÓ¬ ¶ß±Ó¬Àfl¡±M√1 øά¢∂œ ¬Û√¸˜”˝√1 ¬ı±À¬ı ’±À¬ı√Ú1 ’øôL˜ Ó¬±ø1‡ 10 Ê√±Ú≈ª±1œ, 2014 ‰¬Úº ˝◊√26≈√fl¡ õ∂±Ô«œÀ˚˛ ¸ø¬ıÀ˙¯∏1 ¬ı±À¬ı &ª±˝√√±È¬œ1 ˆ¬„√√±·Î¬ˇÓ¬ Ôfl¡± øÊ√ ¤˜ øά ¤ fl¡±˚«±˘˚˛Ó¬ Œ˚±·±À˚±· fl¡ø1¬ı ¬Û±À1ºfl¡] Ùv¬±ø˚˛— ˙±‡± Ù¬±˝◊√Ȭ±1ƒÂ√¬  Œ¬∏Ck¬ÛíÈ«¬Â√¬

ŒÔ1±¬Ûœ, ¸±˜ø¢∂fl¡ ˙±1œø1fl¡ ¶§±¶ö…1 ά◊iß˚˛Ú ’±ø√1 õ∂øÓ¬ ¸Ê√±·Ó¬± ¬ı‘øX Œ¬Û±ª±1 ¬Ûø1Àõ∂øé¬Ó¬ÀÓ¬ ˆ¬±1Ó¬Ó¬ ë¶Û±í ά◊À√…±À· ø¬ıÀ˙¯∏ ¬Û±1√ø˙«Ó¬±À1 ø¬ıfl¡±˙ ˘±ˆ¬ fl¡ø1ÀÂ√º ¬ıÓ«¬˜±Ú ¸˜˚˛Ó¬ ë¶Û±í ¬ı≈ø˘À˘ Œ˚±·, ©Üœ˜ ¬¬ı±Ô ’±ø√ ¸fl¡À˘± ’ôLˆ¬«≈Mê√ ˝√√˚˛ ˚ø√› 똱Â√±Ê√í ˝√√í˘ ¤˝◊√ ά◊À√…±·1 ¸¬ı±ÀÓ¬±Õfl¡ Ê√Úøõ∂˚˛ Œ¸ª± ’±1n∏ ^nÓ¬·øÓ¬Ó¬ ø¬ıfl¡ø˙Ó¬ ¤fl¡ Œ¬ÛÂ√±º Œ√˙1 õ∂øÓ¬‡Ú ‰¬˝√√1-Ú·1ÀÓ¬ ë¶Û±í ¸˘øÚ ˝√√í¬ıÕ˘ ∆˘ÀÂ√º Œ¸À˚˛À˝√√ Œfl¡ø1˚˛±1 ø˝√√‰¬±À¬Û› Œ¬ÛÂ√±√±1œ Œ˘±fl¡1 ‰¬±ø˝√√√± ¬ı‘øX ¬Û±˝◊√ ÀÂ√º ø¬ıøˆ¬iß õ∂øӬᬱÀÚ ë¶Û±í1 ø¬ıøˆ¬iß ø¬ı¯∏˚˛1 ›¬Û1Ó¬ ‰¬±øÈ«¬øÙ¬Àfl¡È¬, øάõ≠혱 ¬Û±Í¬…Sê˜ ’±ø√ ’±·¬ıϬˇ±˚˛º ¶Û± ŒÔ1±¬Ûœ ’±1n∏ Œ˜ÀÚÊ√À˜∞I◊1 ¬ıU ø˙鬱Ú≈á¬±Ú ’±ÀÂ√º ŒÙ¬ù´Ú ά◊À√…±· – ÚÓ≈¬Ú ˚≈·1 ’±Ú ¤fl¡ ø‰¬1À¸Î¬◊Ê√ Œfl¡ø1˚˛±1 ˝√√í˘ ŒÙ¬ù´Ú ά◊À√…±·1 Œfl¡ø1˚˛±1º ø‰¬1À¸Î¬◊Ê√ ¤˝◊√ fl¡±1ÀÌ Œ˚ ŒÙ¬ù´Ú1 õ∂øÓ¬, Œ√‡øÚ˚˛±1 Œ˝√√±ª±1 ˝√√±ø¬ı˚˛±¸1 õ∂øÓ¬ ˚≈· ˚≈· Òø1 ˜±Ú≈˝√ 1 ≈√¬ı«˘Ó¬± ’±ÀÂ√º Œ¸˝◊√ ¸”ÀS˝◊√ ŒÙ¬ù´Ú ά◊À√…±· Œfl¡±ÀÚ±ø√ÀÚ õ∂øÓ¬fl”¡˘Ó¬±1 ¸ij≈‡œÚ ˝√√í¬ı Ú±˘±À·º øάÊ√±˝◊√ Ú±11 ¬Û1± ˜íÀά˘Õ˘, fl¡ø1’í¢∂±Ù¬±11 ¬Û1± ŒÙ¬ù´Ú Ù¬ÀȬ±¢∂±Ù¬±1Õ˘, ø¬ıøˆ¬iß Œé¬SÓ¬ øÚÊ√1 Œfl¡ø1˚˛±1 ’±·¬ıϬˇ±˝◊√ øÚ˚˛±1 ¸≈À˚±· ø√ÀÂ√ ŒÙ¬ù´Ú ά◊À√…±À·º

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 ˆ¬±1Ó¬œ˚˛ Œ¸Ú±Ó¬ ë¤Ú ø‰¬ ø‰¬ Œ¶Ûø‰¬À˚˛˘ ¤∞Cœ ¶®œ˜í1 36Ó¬˜ ¬Û±Í¬…Sê˜1 ¬ı±À¬ı 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 ¬ı˚˛¸ – 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 ά◊¬Û˚≈Mê√ ˆ¬±1Ó¬œ˚˛ ˚≈ªfl¡-˚≈ªÓ¬œ1 ¬Û1± ’±À¬ı√Ú¬ÛS ø¬ı‰¬1± ∆˝√√ÀÂ√º ¤˝◊ ¬Û±Í¬…Sê˜ 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 19 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 2014 ‰¬Ú1 ’À"√ √ ± ¬ı1 ˜±˝√ √ 1 ¬ı±À¬ıº ù´È« ¬ Â√ ± øˆ¬« ‰ ¬ fl¡ø˜Â√ Ú 1 ¬ı±À¬ı ø¬ı¬ı±ø˝√ √ Ó ¬˚ 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 ¬ıÂ√11 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 ’ø¬ı¬ı±ø˝√ √ Ó ¬ ¬Û≈ 1 n∏ ¯ ∏ ’±1n∏ ’ø¬ı¬ı±ø˝√ √ Ó ¬± ˜ø˝√ √ ˘ ± ¬ı± õ∂ ø Ó¬1鬱 ø¬ıˆ¬±·1 fl¡˜« œ 1 ø¬ıÒª± 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 Ó¬˘Ó¬ 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 ¬ÛPœ1 ¬Û1± ’±À¬ı√ Ú ø¬ı‰¬1± ∆˝√ √ À Â√ º 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 ˝√√í¬ı 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 ‡±˘œ ¬Û√ – 54 Ȭ± [¬Û≈ 1 n∏ ¯ ∏ 1 ¬ı±À¬ı 50 Ȭ±, ˝◊ √ ˚ ˛ ± À1 45 Ȭ± ¸±Ò±1Ì ’±1n∏ 5 Ȭ± ŒÚ±ª±ø1¬ı 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 ˚≈XÓ¬ Â√ø˝√√√1 ¸ôL±Ú1 ¬ı±À¬ı ¸—1øé¬Ó¬º ¬ı±fl¡œ 4 Ȭ± ˜ø˝√√˘±1 ¬ı±À¬ıº Ó¬Ô± 25 ¬ıÂ√11 ›¬Û1Ó¬ ˝√√í¬ı ŒÚ±ª±ø1¬ıº ’Ô«±» 1989 ‰¬Ú1 2 Ê≈√˘±˝◊√ 1 ¬Û”À¬ı« 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 ’±1n∏ 1995 ‰¬Ú1 1 Ê≈√˘±˝◊√ 1 ø¬ÛÂ√Ó¬ Ê√ij Œ¬Û±ª± ˝√√í¬ı Ú±˘±ø·¬ıº 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 ’˝√√«Ó¬± – [fl¡] Ú”…ÚÓ¬˜ 50 ˙Ó¬±—˙ Ú•§1¸˝√√ ¶§œfl‘¡øÓ¬õ∂±5 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 ø¬ıù´ø¬ı√…±˘˚˛1 ¶ß±Ó¬fl¡ øά¢∂œ [‡] ¤Ú ø‰¬ ø‰¬1 øÂ√øÚ˚˛1 øάøˆ¬Ê√Ú1 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 Ú”…ÚÓ¬˜ ≈√¬ıÂ√11 fl¡˜« ’øˆ¬:Ó¬± [·] ¤Ú ø‰¬ ø‰¬1 ëø‰¬í ‰¬±øÈ«¬øÙ¬Àfl¡È¬ 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 ¬Û1œé¬±Ó¬ Ú”…ÚÓ¬˜ ëø¬ıí Œ¢∂άº 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 √1˜˝√√±1 øÚø1‡ – [fl¡] õ∂ø˙é¬Ì1 ¸˜˚˛Ó¬ 21,000˚- Ȭfl¡±1 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 ˜±ø˝√√ø˘ ©Ü±˝◊√ À¬ÛG [‡] õ∂ø˙é¬Ì ¸˜±ø51 ø¬ÛÂ√Ó¬ Œ˘Ù¬ÀȬÀÚ∞I◊ 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 ¬Û√Ó¬ 15,600˚-1¬Û1± 39,100˚- Ȭfl¡±1 Œ¬ıø‰¬fl¡ Œ¬Ûí1 ˘·ÀÓ¬ 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 5,400˚- Œ¢∂ά Œ¬Ûí, 6000˚- Ȭfl¡± ¤˜ ¤Â√ ø¬Û ’±1n∏ ’Ú…±Ú… 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 ¬ı±Ú‰¬¸˝√ √ øÚ˚≈øMê√º 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 Œfl¡ÀÚÕfl¡ ’±À¬ı√Ú fl¡ø1¬ı – øÚÒ«±ø1Ó¬ õ∂-¬ÛS ¬¬Û”1Ì fl¡ø1 ø˚ 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 ˝◊ √ Î ¬◊ ø ÚȬ1 ¬Û1± ¤Ú ø‰¬ ø‰¬ ëø‰¬í ‰¬±øȬ«øÙ¬Àfl¡È¬ Œ¬Û±ª± ∆·øÂ√˘ 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 Ó¬±Õ˘Àfl¡ Œõ∂1Ì fl¡ø1¬ı ¬Û±À1º 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 ’±À¬ı√ Ú ¬ÛS ¢∂˝√ √ Ì 1 Œ˙¯∏ Ó¬±ø1‡ 31-01-2014º 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345

ˆ¬±1Ó¬œ˚˛ Œ¸Ú±Ó¬ ¤Ú ø‰¬ ø‰¬ ¤∞Cœ

Adin=8 6  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you