Page 1

1

&ª±˝√√±È¬œ-øά¬ıËn∏·Î¬ˇ, 1 Œ˜í, 2014, ¬ı‘˝√¶ÛøÓ¬¬ı±1

Œ˚êÚ

8

.................................................................................................................................................................... 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345

’À¬Û鬱1 ’Ò…˚˛Úø¬ı˜≈‡ ˚≈ª-¸˜±Ê√ ¸“±Àfl¡±1 ...øfl¡ fl¡˚˛ ÚÓ≈¬Ú ¬Û≈1n∏À¯∏∑ ø¸¬Û±À1 õ∂±ø5 ¤øÓ¬˚˛±› ’±ÀÂ√ õ∂‰≈ ¬ 1 ’Ò…˚˛Ú˙œ˘ ¬ıU¸—‡…fl¡ ˚≈ªfl¡-˚≈ªÓ¬œ

∞I◊±1ÀÚȬ, ¬ı±˝◊√fl¡, ˜í¬ı±˝◊√˘ ’±ø√ ’Ó¬…±Ò≈øÚfl¡ õ∂˚ø≈ Mê√À˚˛ ’±¬ıø1 1‡± ¬ıÓ«¬˜±Ú1 ˚≈ª-õ∂Ê√ij1 ’Ò…˚˛Úø¬ı˜≈ø‡Ó¬±1 ø¬ı¯∏˚À˛ Ȭ±Àª ¸Ó¬ÀÓ¬ ‰¬‰«¬± ˘±ˆ¬ fl¡ø1 ’±ø˝√√ÀÂ√º ˚±1 ¬ı±À¬ı ˚≈ª ¸˜±Ê√Ó¬ ∆ÚøÓ¬fl¡Ó¬±1 Ö˘Ú Œ˝√√±ª± ¬ı≈ø˘ ’øˆ¬À˚±· fl¡À1 ¬ıÀ˚˛±ÀÊ√…ᬸfl¡À˘º øfl¡c ¤‰¬±˜ Œ˘±Àfl¡ ˚≈ª‰¬±˜1 ¤˝◊√ ¶§ˆ¬±ªÀȬ±1 ø¬ı¯∏À˚˛ ø‰¬øôLÓ¬ ∆˝√√ÀÂ√ ˚ø√›

˝◊√¬

’Ò…˚˛Ú1 ∆¸ÀÓ¬ ¤›“À˘±fl¡1 ”√1Q S꘱i§À˚˛ ¬ı‘øXÀ˝√√ ∆˝√√ ∆· ’±ÀÂ√º ’ªÀ˙… ¤˝◊√ ¶§ˆ¬±ªÀȬ±fl¡ ∆˘ ˜≈Àͬ› ά◊ø¡Z¢ü Ú˝√√˚˛ ÚÓ≈¬Ú ¬Û≈1n∏¯¸∏ fl¡˘º ¬ı1= ’Ò…˚˛Ú1 ’ˆ¬…±¸ÀȬ± ¤›“À˘±fl¡1 ’øÒfl¡±—˙˝◊√ ’õ∂À˚˛±Ê√Úœ˚˛ ¬ı≈ø˘À˝√√ ˆ¬±À¬ıº ø¬ÛÀÂ√ ¤˝◊√ ø¬ı¯∏˚À˛ Ȭ± ¸•ÛÀfl«¡ ˚≈ª-õ∂Ê√ij˝◊√ÀÚ± øfl¡ ’Ú≈ˆ¬ª fl¡À1, Ó¬±À1 ’±ˆ¬±¸∏ ˘í¬ıÕ˘ ˚≈&ÀÓ¬±ª± ∆˝√√ÀÂ√ Œfl¡˝◊√·1±fl¡œ˜±Ú ÚÓ≈¬Ú ¬Û≈1n∏¯1∏ ˜Ó¬±˜Ó¬º

’Ò…˚˛Úø¬ı˜≈‡œÓ¬±1 Ù¬˘Ó¬ ˚≈ª¸˜±Ê√1 :±Ú ˝}√±¸ Œ˝√√±ª± Ú±˝◊√  ˚≈ª-¸˜±Ê√1 ’Ò…˚˛Úø¬ı˜≈ø‡Ó¬±1 ø¬ı¯∏˚˛ÀȬ±Àª ’±˜±1 ’¬Ûfl¡±1 fl¡ø1ÀÂ√ ¬ı≈ø˘ ˜≈Àͬ› Ú±ˆ¬±À¬ı“±º ¬ıÓ«¬˜±Ú1 ˚≈ª ¸˜±Ê√ ’øÓ¬ ˙øMê√˙±˘œº ’Ò…˚˛Úø¬ı˜≈ø‡Ó¬±1 Ù¬˘Ó¬ :±Ú ¬ı‘øXÓ¬ Œfl¡±ÀÚ± fl≈¡-õ∂ˆ¬±ª ¬Û1±1 fl¡±1Ì Ô±øfl¡¬ı ŒÚ±ª±À1º ¬ı1= ¬ıU ’Ó¬…±Ò≈øÚfl¡ Ó¬Ô…-õ∂˚≈øMê√1 ¬ı…ª˝√√±11 Ê√ø1˚˛ÀÓ¬ ’±ø˜ :±Ú ’±1n∏ Ó¬Ô… ’±˝√√1Ì1 Œé¬SÓ¬ Ó≈¬˘Ú±˜”˘fl¡ˆ¬±Àª ’øÒ√fl¡ ^nÓ¬ ∆˝√√À“√±º ø˚ø¬ı˘±fl¡ fl¡Ô± Ê√Ú±ÀȬ± ¬ıÓ«¬˜±Ú1 ¬ı˚˛¶®

Œ˘±fl¡¸fl¡˘1 ¬ı±À¬ı ¬Û”¬ı«ÀÓ¬ ’øÓ¬ fl¡©Ü¸±Ò… ’±øÂ√˘, ¬ıÓ«¬˜±Ú ˝◊√ ∞I◊±1ÀÚȬ, fl¡ø•Ûά◊Ȭ±1, ˜í¬ı±˝◊√ ˘ ’±ø√1 ¬ı…ª˝√√±11 Ù¬˘Ó¬ Œ¸˝◊√ fl¡Ô±À¬ı±1 Ê√Ú±› ’øÓ¬ ¸˝√√Ê√ ∆˝√√ ¬Ûø1ÀÂ√º Œ¸À˚˛À˝√√ ’Ò…˚˛Úø¬ı˜≈ø‡Ó¬±˝◊√ ˚≈ª-õ∂Ê√ij1 ά◊ißøÓ¬Ó¬ Œ˝√√„√ ±1 Œ˝√√±ª± Ú±˝◊√ ¬ı≈ø˘ ’±ø˜ ’Ú≈ˆ¬ª fl¡À1“±º ñ ’øÚÓ¬± ·Õ· ø˙ª¸±·1

 ˚≈ª-õ∂Ê√ij ’Ò…˚˛Úø¬ı˜≈‡ ¬ı≈ø˘ ¸Ó¬ÀÓ¬ ∆fl¡ ’˝√√± ˝√√˚˛ ˚ø√› ¤˝◊√ fl¡Ô±ÀȬ± ¸•Û”Ì« ¸Ó¬… ¬ı≈ø˘ ’±˜±1 ˜ÀÚ Úfl¡˚˛º ¬ıÓ«¬˜±Ú ¸˜˚˛ÀÓ¬± ¬ıU¸—‡…fl¡ ˚≈ªfl¡-˚≈ªÓ¬œÀ˚˛ ø¬ıøˆ¬iß Ò1Ì1 øfl¡Ó¬±¬Û-’±À˘±‰¬Úœ ¸—¢∂˝√ fl¡ø1 ¬ÛϬˇ± ’±ø˜ õ∂Ó¬…é¬ fl¡ø1À“√±º ¸˜±ôL1±˘ˆ¬±Àª ø˘‡±-Œ˜˘±1 õ∂øÓ¬ ’±¢∂˝√œ ˚≈ªfl¡-˚≈ªÓ¬œ1 ¸—‡…±› fl¡˜ Ú˝√√˚˛º ’ªÀ˙… øfl¡Â≈√˜±Ú ¬ı±ø˝√√…fl¡ õ∂ˆ¬±ª1 Ù¬˘Ó¬ ¤fl¡±—˙ ˚≈ªfl¡-˚≈ªÓ¬œÀ˚˛ ŒÙ¬‰¬¬ı≈fl¡, ¬ı±˝◊√fl¡, Œ1©Ü≈À1∞I◊ ’±ø√1 Ú±˜ÀÓ¬˝◊√ ¸˜˚˛ ’øÓ¬¬ı±ø˝√√Ó¬ fl¡À1º ¤˚˛± ˜≈Àͬ› qˆ¬ ˘é¬Ì Ú˝√√˚˛º øfl¡c Ó¬±1 ˜±Ê√ÀÓ¬ ø¬ıøˆ¬iß ¸˜¸…±fl¡ Œˆ¬È¬± ø√À˚˛± ø˚¸fl¡˘ ˚≈ªfl¡-˚≈ªÓ¬œÀ˚˛ ¬ıÓ«¬˜±ÀÚ› ’Ò…˚˛Ú1 ¶§ˆ¬±ª ¬ıÓ«¬±˝◊√ 1±ø‡ÀÂ√, Œ¸˝◊√¸fl¡À˘˝◊√ ¤˝◊√ ¸˜˚˛1 ’±√˙« ∆˝√√ 1í¬ı ¬ı≈ø˘ ’±˜±1 ø¬ıù´±¸º ñ ÚœÀ˘±»¬Û˘ Œ‰¬ÃÒ≈1œ ¬ı„√√±˝◊√·“±›

Öø˘Ó¬ ˚≈ª-¸˜±Ê√ ’±1n∏ ˝◊√ ˚˛±1 õ∂ˆ¬±ª ôL±Ú Ê√ij1 ˘À· ˘À· ˘í1±˝◊√ ˝√√›fl¡ ¬ı± ŒÂ√±ª±˘œÀ˚˛˝◊√ ˝√√›fl¡, õ∂ÀÓ¬…fl¡ ’øˆ¬ˆ¬±ªÀfl¡ ’±˙± fl¡À1 Œ˚ ŒÓ¬›“À˘±fl¡1 ¸ôL±Ú ¸¬ı«&Ìœ ˝√√›fl¡º Ú±˜-˚À˙À1 ˜±fl¡-Œ√ά◊Ó¬±fl¡1 ˜≈‡ ά◊Ê√˘±›fl¡º ø˚À˝√√Ó≈¬ ¬ıÓ«¬˜±Ú ¸˜±Ê√ ¸1n∏ ¬Ûø1˚˛±˘1 ¬Û鬬۱Ӭœ, ·øÓ¬Àfl¡ ¤È¬± ¬Ûø1˚˛±˘Ó¬ ¤È¬± ¬ı± ≈√Ȭ± ¸ôL±ÀÚÀ˝√√ õ∂±Ò±Ú… ˘±ˆ¬ fl¡À1º Œ¸˝◊√ ¬ı±À¬ı ¸fl¡À˘± ’øˆ¬ˆ¬±ªÀfl¡ ¸±Ò…±Ú≈¸±À1 øÚÊ√1 ¸ôL±Úfl¡ ¬ÛϬˇ±-qÚ±1 ˘·ÀÓ¬ Œ‡˘±Ò”˘±, ¸—·œÓ¬ ’±ø√ ¸fl¡À˘± ø√˙ÀÓ¬ ø˙鬱 ø√¬ıÕ˘ ˚P fl¡À1º Ó¬≈√¬Ûø1 ‚1n∏ª±ˆ¬±Àª› ¸ôL±Úfl¡ ¸Ê√ ’±‰¬1Ì1 ø˙鬱 ø√˚˛± ˝√√˚˛º øfl¡c ¬ıÓ«¬˜±Ú ˚≈·Ó¬ øfl¡˜±Ú ø¬ÛÓ‘¬-˜±Ó‘¬À˚˛ ’±˙± fl¡1± ˜ÀÓ¬ øÚÊ√ ¸ôL±Úfl¡ ·Ï¬ˇ ø√¬ı ¬Û±ø1ÀÂ√∑ Œ√‡± ˚±˚˛ Œ˚ ¬ıÓ«¬˜±Ú ˚≈ª ¸˜±ÀÊ√ ¸‘ø©Ü fl¡1± ’¸≈¶ö ¬ı±Ó¬±ª1ÀÌ ¸˜±Ê√1 ά◊iß˚˛ÚÓ¬ ¤fl¡ ŒÚøÓ¬¬ı±‰¬fl¡ ˆ”¬ø˜fl¡± ¢∂˝√Ì fl¡ø1ÀÂ√º ¬ı±È¬Õ˘ ›˘±À˘˝◊√ ’±ø˜ ¸±ªÒ±Ú ∆˝√√ Ô±øfl¡¬ı˘·œ˚˛± ˝√√˚˛º fl¡íÓ¬, Œfl¡ÀÚÕfl¡ ’¬Û˜±øÚÓ¬ ˝√√í¬ı ˘±À·, fl¡íÓ¬ ˙±1œø1fl¡ˆ¬±Àª ’¬Û√¶ö ˝√√í¬ı˘·œ˚˛± ˝√√˚˛ ˝◊√Ó¬…±ø√º ∆fl¡À˙±1Ó¬ ˆ¬ø1 ø√˚˛± ˘í1±1 ¬Û1± õ∂±5¬ı˚˛¶® ˚≈ªfl¡Õ˘Àfl¡ ˜≈‡Ó¬ ’±Õ‡ Ù≈¬È¬±ø√ Ù≈ Ȭ± ’ù≠œ˘ ˜±Ó¬Àfl¡˝◊√¯∏±11 fl¡Ô± Úfl¡íÀ˘±Àª˝◊√ ¬ı±, Œfl¡±˜˘ ¬ı˚˛¸œ˚˛± ˘í1±-ŒÂ√±ª±˘œÀ˚˛ ‰≈¬ø1-άfl¡±˝◊√øÓ¬, E±·ƒÂ√, ¬ı˘±»fl¡±1, ¸≈1± ’±ø√Ó¬ Ê√øάˇÓ¬ ∆˝√√ ¬Û1±ÀȬ± ∆√øÚfl¡ ¬ı±Ó¬ø1Ó¬ ¬Ûø1ÌÓ¬ ∆˝√√ÀÂ√º ¤ÀÚ±¬ı±1 fl¡±˚«1 ¬ı±À¬ı ’øˆ¬ˆ¬±ªfl¡¸fl¡À˘± ¸√±˚˛ ø‰¬øôLÓ¬º ¤˝◊√ fl¡Ô± ’Ú¶§œfl¡±˚« Œ˚ ’±øÊ√ ˚≈ª ¸˜±Ê√Ó¬ w©Ü±‰¬±1-Ò√ı—¸1 ˜≈‡Õ˘ S꘱i§À˚˛ ’±·¬ı±øϬˇ ∆·ÀÂ√ ’±1n∏ ˆ¬±˘Õfl¡ ’Ú≈Ò±ªÚ fl¡ø1À˘ Œ√‡± ˚±˚˛ Œ˚ ˝◊√˚˛±1 fl¡±1Ì Œfl¡˝◊√¬ı±È¬±›º ¤fl¡ø¬ı—˙ ˙øÓ¬fl¡±1 ¸˜±Ê√‡Ú Ó¬œ¬ıË ¬õ∂øÓ¬À˚±ø·Ó¬±À1 ¬Ûø1‰¬±ø˘Ó¬ ∆˝√√ÀÂ√º õ∂øÓ¬À˚±ø·Ó¬± Ú±˝◊√ øfl¡˝√√Ó¬∑ ¬ÛϬˇ±-qÚ±1 Œé¬SÓ¬, ‰¬±fl¡ø1-¬ı…ª¸±˚˛1 Œé¬SÓ¬, ’±Úøfl¡ ˜Laœ¸fl¡˘1 øõ∂˚˛ˆ¬±Ê√Ú ˝√√í¬ıÕ˘ ’±1n∏ ˜øLaQ ˘±ˆ¬ fl¡1±1 Œé¬SÀÓ¬± Œ√‡± ˚±˚˛ Œ˚ õ∂øÓ¬À˚±ø·Ó¬± ‰¬ø˘ ’±ÀÂ√º ·øÓ¬Àfl¡ ¸fl¡À˘±Àª˝◊√ ’±RÀfl¡øffl¡ ∆˝√√ ¬Ûø1ÀÂ√º Â√À˘-¬ıÀ˘-Œfl¡Ã˙À˘ ø˚À˚˛ Œ˚ÀÚÕfl¡ ¬Û±À1 ÒÚ-¸•ÛøM√√ ’±˝√√1Ì fl¡1±ÀȬ±Àª˝◊√ &1n∏Q¬Û”Ì« ø¬ı¯∏˚˛ ∆˝√√ ¬Ûø1ÀÂ√º ˘í1±ŒÂ√±ª±˘œÀ˚˛ ¸» ø˙鬱 ’±˝√√1Ì fl¡1±Ó¬Õfl¡ Œfl¡±ÚÀȬ± ¬¬ı‘øM√√Ó¬ ’øÒfl¡ ÒÚ Î¬◊¬Û±Ê«√Ú fl¡ø1¬ı ¬Û±ø1¬ı, ’øˆ¬ˆ¬±ª¸fl¡˘1 ¬ı±À¬ı Œ¸˝◊√ÀȬ±À˝√√ õ∂À˚˛±Ê√Úœ˚˛ ø¬ı¯∏˚˛ ∆˝√√ ¬Ûø1ÀÂ√º ˝◊√˚˛±1 øˆ¬Ó¬1Ó¬ Œ˜Ò±ªœ Â√±S-Â√±SœÀ˚˛ Œ˜Ò±1 ¬ı˘Ó¬ øÚÊ√1 ¸—¶ö±¬ÛÚ Î¬◊¬Û˚≈Mê√ˆ¬±Àª fl¡ø1 ˘í¬ı ¬Û±ø1ÀÂ√º ’±Ú˝√√±ÀÓ¬, 鬘Ӭ±˙±˘œ ’øˆ¬ˆ¬±ªfl¡1 ˘í1±-ŒÂ√±ª±˘œÀ˚˛ Ȭfl¡± ’±1n∏ 鬘Ӭ±1 ŒÊ√±À1À1 ˆ¬±˘ fl¡À˘Ê√Ó¬ ˆ¬øÓ«¬ ˝√√í¬ı ¬Û±À1 ¬ı± ‰¬±fl¡ø1 ¤Àfl¡±È¬± Œ˚±·±1 fl¡ø1 ˘í¬ı ¬Û±À1º ”√1Õ˘ ˚±¬ı Ú±˘±À·, ’±˜±1 ’¸˜1 1±˝◊√Ê√1 õ∂øÓ¬øÚøÒ¸fl¡˘1 ¬Û≈S-Ê√œ˚˛±1œÀ˚˛ ’¸˜ õ∂˙±¸øÚfl¡ Œ¸ª±Ó¬ ‰¬±fl¡ø1 Œ¬Û±ª±ÀȬ±Àª Ó¬±1 õ∂˜±Ìº ¤›“À˘±fl¡1 ¸1˝√√ ˆ¬±·À1 øÚ(˚˛ ¤ÀÚ õ∂øÓ¬À˚±ø·Ó¬±˜”˘fl¡ ¬Û1œé¬±Ó¬ ά◊M√œÌ« Œ˝√√±ª±1 Œ˚±·…Ó¬±˝◊ Ú±˝◊√º ¤˚˛± ˝√√í˘ Œ¸Ãˆ¬±·…ª±Ú¸fl¡˘1 fl¡Ô±º øfl¡c¬ ˜Ò…ø¬ıM√√ ¬ı± øÚ•ß ˜Ò…ø¬ıM√√

¸

¬Ûø1˚˛±˘1 ¬Û1± ’˝√± ˚≈ªfl¡-˚≈ªfl¡œ¸fl¡À˘ øfl¡ fl¡ø1¬ı∑ Ó¬±1

’Ò…˚˛ÀÚÀ˝√√ ø√¬ı ¬Û±À1 Ê√œªÚ1 õ∂fl‘¡Ó¬ ¸—:±  ’Ò√…˚˛Ú ∆˝√√ÀÂ√ :±Ú ’Ài§¯∏Ì1 ¤È¬± Œfl¡Ã˙˘º ’Ò…˚˛Ú1 Ê√ø1˚˛ÀÓ¬˝◊√ Ê√œªÚ ¸≈µ1 ’±1n∏ ¸≈¶ö fl¡ø1 ŒÓ¬±˘±1 ¬ÛÔ ¸˝√√Ê√ fl¡ø1 Ó≈¬ø˘¬ı ¬Û±ø1º ’Ò…˚˛Ú1 ¤˝◊√ &Ì1 ¬ı±À¬ı˝◊√ õ∂øÓ¬ÀȬ± õ∂Ê√ij˝◊√ ’Ò…˚˛Ú˙œ˘ Œ˝√√±ª±ÀȬ± ά◊ø‰¬Ó¬º ¤˝◊√ Àé¬SÓ¬ Ó¬Ô…-õ∂˚≈øMê√1 ’Ó¬…±Ò≈øÚfl¡Ó¬±fl¡ Œ√±˝√√±˝◊√ ø√ ’Ò…˚˛Ú1 ¬Û1± ø¬ı1Ó¬ Ôfl¡±ÀȬ± ¬ıÓ«¬˜±Ú1 ˚≈ª ¸˜±Ê√1 ¬ı±À¬ı Œfl¡±ÀÚ±¬ÛÀ鬽◊√ qˆ¬ Ú˝√√˚˛º ˜±Ú≈˝√ 1 ∆√ÚøµÚ Ê√œªÚ1 ∆˙˘œ ø˚˜±ÀÚ˝◊√ ’±Ò≈øÚfl¡ Ú˝√√›fl¡ øfl¡˚˛, ’Ò√…˚˛Ú1 ¬Ûø1¬Û”1fl¡ ¤Àfl¡± ˝√√í¬ı ŒÚ±ª±À1º ’Ò…˚˛ÀÚ ˜±Ú≈˝√ fl¡ ø‰¬ôL± fl¡ø1¬ıÕ˘ ø˙fl¡±˚˛º Ó¬Ô…õ∂˚≈øMê√˘t :±ÀÚ Ó¬Ô… Ê√Ú±Ó¬À˝√√ ¸˝√√±˚˛ fl¡ø1¬ı ¬Û±À1º øfl¡c ·ˆ¬œ1 ’Ò…˚˛ÀÚ ˜±Úø¸fl¡ ¬Ûø1¬Û$¡Ó¬± õ∂√±Ú fl¡1±1 ˘·ÀÓ¬ ø¬ıÀ¬ıfl¡˙œ˘ ˝√√í¬ıÕ˘› ø˙fl¡±˚˛º Œ¸À˚˛À˝√√ ¬ıÓ«¬˜±Ú1 ˚≈ª-õ∂Ê√ijÀ˚˛± õ∂‰≈¬1 ’Ò…˚˛Ú1 Ê√ø1˚˛ÀÓ¬ Ê√œªÚ1 õ∂fl‘¡Ó¬ ¬ÛÔ √¬ı±øÂ√ Œ˘±ª±ÀȬ±À˝√√ ά◊ø‰¬Ó¬ ¬ı≈ø˘ ˆ¬±À¬ı“±º

ñ Ú˚˛Ú± ˆ¬1¡Z±Ê√ ˜„√√˘Õ√

&ÀÚ ˘Í¬„√√± fl¡1± ø¬ıø1‡1 ŒÍ¬À1„√√øÚÓ¬ fl¡À¬Ûì۱ø˝√√À˚˛ fl¡ø˘ Œ˜˘±1 ¬Û1±˝◊√ ˜˝◊√ ∆1À“√± ˜±ÀÔ“± ŒÓ¬±˜±1 ’À¬Û鬱Ӭº Ê√œªÚ1 ά◊fl¡± ¬Û‘ᬱÀ¬ı±1Ó¬ fl≈¡“ø˝√√¬Û±Ó¬1 1— Œ¬ı±˘±¬ıÕ˘ Œ˜±1 ˜Ú ø¬ı˚˛±fl≈¡˘º Ù¬±&ÀÚ Ò”ø˘˚˛ø1 fl¡1± ‚1‡Úfl¡ ¬Û≈Ú1±˝◊√ ÚÓ≈¬ÚQ ø√¬ı ø¬ı‰¬1± Œ˜±1 ˜ÚÀȬ± ¤˝◊√À¬ıø˘ ¬ıí˝√√±·Ó¬ øfl¡˚˛ Ê√±ÀÚ± ’Ê√±Ú± Œ˙±fl¡Ó¬ ˜1ø˝√√ÀÂ√º ¤˝◊√ Œ˙±fl¡ ˝√√˚˛ÀÓ¬± ø¬ı1˝√√1º ¤˝◊√ ø¬ı1˝√√ ˝√√˚˛ÀÓ¬± Ó≈¬ø˜ ›ˆ¬øÓ¬ Ú˝√√±1º ¬ıí˝√√±·√1 1„√√±˘œ ¬ı±ÀÚ ¸fl¡À˘±À1 ˜ÚÀ¬ı±1Ó¬ ’±Úµ1 ά◊M√±˘ ŒÏ¬±1 ¸‘ø©Ü fl¡1±1 ¸˜˚˛ÀÓ¬ Œ˜±1 ˝√√+√˚˛1 ¬ÛÔ±1‡Ú øÂ√“1±˘ ٬Ȭ±ø√ Ù¬±øȬÀÂ√º ‰¬±ø1›Ù¬±À˘ 1é¬Ó¬±1 Œ·±À˜±Í¬± ά±ª1º Œ¸Î¬◊Ê√œ˚˛± ¬ÛÔ±1‡ÚÓ¬ ¬Ûø1 ∆1ÀÂ√ ˜±ÀÔ“± Œ˜±1 Œ¬ı√Ú± ·Ò≈1 U˜≈øÚ˚˛±˝√√º Œ¸Î¬◊Ê√œ˚˛± ¬ÛÔ±1‡Ú ¤øÓ¬˚˛± ά◊√— ∆˝√√ ¬Ûø1˘º ’±Î¬◊˘œ-¬ı±Î¬◊˘œ ‰≈¬ø˘È¬±ø1 Œ˜ø˘ ¬ı1Õ√ø‰¬˘±Ê√Úœ› Œ˚ ˜±fl¡1 ‚1Õ˘ ’±ø˝√√˘º Ó¬·11 ¸≈¬ı±¸ ¸Ú± ¬Û”√ø˘Õ˘ ¤˝◊√À¬ıø˘ Ó≈¬ø˜ ¤¬ı±À1± ›ˆ¬øÓ¬ Œ‰¬±ª± Ú±˝◊√º ¬Û”ø˘˜≈‡Ó¬ ∆1 √œ‚˘ ’±ø˘¬ı±È¬ÀȬ± ‰¬fl≈¡À1 ˜øÚ¬ı ŒÚ±ª±1Õ˘Àfl¡ ‰¬±˝◊√ ‰¬±˝◊√ ’±øÊ√ ˜±ÀÔ“± ŒÓ¬±˜±1 ’À¬Û鬱Ӭ 1›“ ˜˝◊√º ¤ÀÚ√À1˝◊√ ¬Û±1 ˝√√˚˛ Ó¬·11 ¸≈¬ı±¸ ¸Ú± ¸øg˚˛±À¬ı±1º ”√1Õ˘Àfl¡ ˜øÚ¬ı ŒÚ±ª±À1“± ŒÓ¬±˜±1 “√±ÀȬ±Àfl¡±º Ó≈¬ø˜ ˝√√˚˛ÀÓ¬± ›ˆ¬øÓ¬ Ú±˝√√± ˙…±˜˘œ˜± ∆˝√√ Œ˜±1 ˝√√+√˚˛1 ά◊√— ¬ÛÔ±1Ó¬ ’±˙±1 ¬ıœÊ√ ø¸“ø‰¬¬ıÕ˘º Œ˜±1 ˝√√+√˚˛‡Úfl¡ SêÀ˜ SêÀ˜ 1é¬Ó¬±˝◊√ ¢∂±¸ fl¡ø1ÀÂ√º ‰¬±ø1›fl¡±¯∏ 1é¬Ó¬±À1 ˆ¬ø1 ¬Ûø1ÀÂ√º ¤Ê√±fl¡ øÊ√1øÊ√ø1˚˛± ˜1˜1 ¬ı1¯∏≈Ì1 ’ˆ¬±ª ¬ı1Õfl¡ ’Ú≈ˆ¬ª fl¡ø1À“√±º ¤ÀÚ ’Ú≈ˆ¬ª1 ¸øgé¬ÌÓ¬ ’±øÊ√ ¤˝◊√ ˝√√+√˚˛Ó¬ ø1øÌ ø1øÌ Œ√ø‡ÀÂ√“± ¤˜≈øͬ Œ¸Î¬◊Ê√œ˚˛±º ˝√√+√˚˛1 Œfl¡±ÀÚ±¬ı±ø‡øÚÓ¬ ˝√√˚˛ÀÓ¬± ·øÊ√ ά◊øͬÀÂ√ Œ¸Î¬◊Ê√œ˚˛± ¸À¬Û±Ú1 ’˜≈øͬ fl¡Í¬œ˚˛±º ’±øÊ√ Œ˜±1 ˝√√+√˚˛ ’±fl¡±˙ ά±ª1œ˚˛±º ‰¬¬Û1±-‰¬¬Û1 ά±ª11 ’ôL˝√√œÚ ˘≈fl¡±ˆ¬±fl≈¡ ’±øÊ√ Œ˜±1 ˝√√+√˚˛ ’±fl¡±˙Ó¬º ¸yªÓ¬– ¤Ê√±fl¡ Œ√±¬Û±˘ø¬ÛȬ± ˜1˜1 ¬ı1¯∏≈Ì ’±ø˝√√¬ıº ’±ø˝√√ Ò≈ª±˝◊√ øÚ¬ı Œ˜±1 ˝√√+√˚˛1 1é¬Ó¬±º ø¸“ø‰¬ ø√¬ı 1„√√œÚ ¸À¬Û±Ú1 ¬ıU fl¡Í¬œ˚˛±º Ó“¬±Ó¬1 ˙±˘1 ø¬ıUª±Ú‡Ú ’±øÊ√ ∆¬ı ’Ó¬±À˘“±º &øȬÙ≈¬˘œ˚˛± ø¬ıUª±Ú ’±À¬Û±ÚÊ√Úfl¡ ˚‰¬±1 ¤fl¡ ά◊ij±√ ’À¬Û鬱 ’±øÊ√ S꘱» ¸˘øÚ ∆˝√√ ’˝√√± Œ˜±1 ˝√√+√˚˛ ¬ÛÔ±1Õ˘ ά±ª1 Ù¬±ø˘ Ú±ø˜ ’±ø˝√√˘ ¤Ê√±fl¡ ’À¬Û鬱1 ¬ı1¯∏≈Ì ¬Û”ø˘˜≈‡1 Ó¬·1Ê≈√ø¬Û1 õ∂øÓ¬ÀȬ± fl¡ø˘ ’±øÊ√ õ∂¶£≈¬øȬӬ ∆˝√√ÀÂ√º √œ‚˘ ’±ø˘¬ı±È¬ÀȬ±1 ø¸ÀȬ± ˜”1Ó¬ Œ√ø‡À˘“± ’±øÊ√ ¤È¬± Ò”¸1 Â√±˚˛±˜”øÓ«¬º SêÀ˜ SêÀ˜ ›‰¬1 ‰¬±ø¬Û ‰¬±ø¬Û ±˚˛±˜”øÓ«¬1 ά◊8˘ Œ√˝√±ª˚˛¬ı ’±øÊ√ Œ˜±1 ¸ij≈‡Ó¬º Œ¸˝◊√ ¸M√√±˝◊√ ∆˘ ’±ø˝√√ÀÂ√ ’±øÊ√ ¤˜≈øͬ ’±˙±, øfl¡Â≈√ ¸À¬Û±Ú ’±1n∏ ˜1˜1 ¤È¬± Œ˜È¬˜1± ˆ¬±1º ≈√‡1 ‰¬fl≈¡¬Û±Úœ øÚ·1±˝◊√ ˆ¬±·ø1 ¬Û1± ≈√‰¬fl≈¡Ó¬ ’±øÊ√ ø¬ıø1ø„√√ ά◊øͬÀÂ√ ’±Úµ1 ≈√ÀȬ±¬Û±˘ ‰¬fl≈¡¬Û±Úœº Ó≈¬ø˜ ’±øÊ√ ¸Ê√±˘±ø˝√√ Œ˜±1 Ò”ø˘˚˛ø1 ‚1‡Úº ø¬ı¯∏±√ ·Ò≈1 ˜≈‡˜G˘Ó¬ ø¬ı˘±˘± ’±ø˝√√ ¤È¬± ø˜ø‰¬øfl¡˚˛± ˝√√±“ ø˝√º√ Ó≈¬ø˜ ˜˝◊√ øÓ¬øÓ¬ÀÂ√±“ ’±øÊ√ Œõ∂˜1 ά◊Ó¬Ú≈ª± ¬ı1¯∏Ì≈ Ê√±fl¡Ó¬º ŒÓ¬±˜±1 ¸“˝√±ø1ÀÓ¬ ’±øÊ√ ÚÓ≈¬ÚÕfl¡ Ê√œ ά◊øͬÀÂ√±“ ˜˝◊√º ’À¬Û鬱1 ’ôLÓ¬ õ∂±ø51 ’±Úµº ’±øÊ√ ά◊~±ø¸Ó¬ ˜˝◊√º ’±øÊ√ Œ˜±1 ≈√‰¬fl≈¡Ó¬ ˜±ÀÔ“± ¤È¬± ’±˙±ñ ŒÓ¬±˜±1 ’±1n∏ Œ˜±1 ¸±ÀÓ¬±1„√√œ ¸À¬Û±ÚÀ¬ı±1fl¡ ¤Àfl¡˘· ∆˝√√ ¬ı±ô¶ª±ø˚˛Ó¬ fl¡1±1º 

Ù¬±

˜‘≈√ø¶úÓ¬± Œ√ªœ

ŒÙ¬±Ú – 88761-65893 ¸˜±ÀÊ√ õ∂À˚˛±Ê√Úœ˚˛ :±Ú ’±˝√√1Ì fl¡1±Ó¬Õfl¡ ø¬ıfl‘¡Ó¬ 1n∏ø‰¬1 ø¬ıøˆ¬iß ’Ú≈ᬱÚ1 õ∂øÓ¬ &1nQ ø√˚˛± ¬Ûø1˘øé¬Ó¬ ∆˝√√ÀÂ√º ŒÙ¬‰¬¬ı≈fl¡ ’±ø√À˚˛ ˚≈ª‰¬±˜fl¡ ˆ¬±˘ ø√˙Ó¬Õfl¡ Œ¬ı˚˛± ø√˙Ó¬ ∆˘ Œ˚±ª± Œ√‡± ∆·ÀÂ√º fl¡1± ’—·œfl¡±1 Ó≈¬ø˜ 1±ø‡¬ı ŒÚ±ª±ø1˘±º ˜˝◊√ Ê√œªÚ1 ø¬ı: √±˙«øÚfl¡ ˝√√í¬ıÕ˘ ˜˝◊√ ŒÓ¬±˜±1 ¬ıÓ«¬˜±Ú ˚≈ª-Â√±S ¸˜±Ê√1 Œ˚ ’±øÊ√› Œ¸˝◊√ ’—·œfl¡±1Àfl¡ ∆˘ Ê√œ˚˛±˝◊√ ˆ¬±˘À¬Û±ª±1 ¬ı±À¬ı ’±fl≈¡˘ Œ˝√√±ª± Ú±øÂ√À˘“±º ¬ı±À¬ı ¤1±¬ı ŒÚ±ª±1± ¬ı…±øÒ ∆˝√√ÀÂ√ ’±À“±º Œfl¡øÓ¬˚˛±¬ı± ˆ¬±À¬ı“±ñ øfl¡˚˛ ŒÊ√±Ú±fl¡ ˜˝◊√ ŒÓ¬±˜±fl¡ ø¬ı‰¬±ø1øÂ√À˘“±, ŒÓ¬±˜±1 Œ1ø·—º ŒÊ√…ᬠÂ√±S¸fl¡À˘ ¬ıUÓ¬ ˜1˜1 ·œÓ¬, ¬ı≈ø˘ ˆ¬≈˘ fl¡ø1øÂ√À˘“±∑ øfl¡˚˛∑ øfl¡˚˛ ¤Àfl¡‡Ú ˆ¬±˘À¬Û±ª± ø¬ı‰¬±ø1øÂ√À˘“±, ø¬ı‰¬1± Ú±øÂ√À˘“± Œ˚ ’±À˜±√1 ¬ı±À¬ı fl¡øÚᬸfl¡˘fl¡ fl≈¡˙À˘ÀÓ¬± ’±Â√± Â√√±À·í∑ Ó≈¬ø˜ Œ˜±fl¡ Ú√œÀÓ¬ ≈√¬ı±1 ·± Ò≈¬ı ŒÚ±ª±ø1 ¬ı≈ø˘ Ê√±øÚ› Ó≈¬ø˜ Œ˜±1 ¬ı±À¬ı ¤ø1 ∆Ô ˚±¬ı± ¤øȬ ’¸≈‡1 Œ1ø·„√√1 ’±˘˜Ó¬ ˙±1œø1fl¡ øÚø√˘± ø˚ øÚø√˘± ¤È¬± ¸À¬Û±ÀÚ± øÚø√˘±, fl¡ø¬ıÓ¬±, ‡≈¬ı ˜1˜1 ’±1n∏ ˜±Úø¸fl¡ˆ¬±Àª fl¡1± ˚±fl¡ ¸±¬ıøȬ ’±˘Ù≈¬À˘ ˜˝◊√ ¬ı≈ø˘À˘“±À˝√√“ÀÓ¬Ú Î¬◊¬Û˝√√±1¶§1+À¬Ûº Œ˜±1 øÚ˚«±Ó¬Ú øÚÓ¬±ôL˝◊√ ‚‘ÌÚœ˚˛º Ê√œªÚ1 ¬ı±È¬º Ê√±Ú±, ¬ı1 ≈√‡Ó¬ ’±ÀÂ√“± ’í ˙œÓ¬1 qfl¡±Ú ø√ÚÀ¬ı±11 Œ1ø·„√√1 Ú±˜Ó¬ fl¡1± ’±¸≈ø1fl¡ ¤øÓ¬˚˛±º ¤¬ı±1 ˚ø√ ‰≈¬˝◊√ Œ‰¬±ª± Œ˜±1 ¬ı≈fl≈¡1 ø¬ÛÂ√Ó¬ Ê√œªÚfl¡ ¸Ê√±¬ı ¬ı…ª˝√√±À1 ¤Ê√Ú Â√±Sfl¡ ˙±1œø1fl¡ ‚“ ± À¬ı±1º ˜˝◊ √ Ê√ ± ÀÚ± Ó≈ ¬ ø˜ øÚá≈ ¬ 1 ŒÚ±À˝√ √ ± ª±, ø¬ı‰¬±ø1øÂ√À˘“± ’±À‚±Ì1 ’±1n∏ ˜±Úø¸fl¡ˆ¬±Àª Œ·±ÀȬ˝◊√ ˝í√ √ ¬ ı› ŒÚ±ª±1±º Ó¬≈ ø ˜ ˚ø√ øÚÊ√ fl ¡ Ù¬“ ± øfl¡ ø√ ¬ÛÔ±11 √ À 1º ¸“ ‰¬± fl¡Ô± Ê√œªÚÕ˘ ‚≈Ìœ˚˛± fl¡ø1¬ı ¬Û±À1º ˝√√+√˚˛fl¡ Ù“¬±øfl¡ ø√¬ı ¬Û±1±, ŒÓ¬ÀÚ˝√√íÀ˘ ˜À˚˛± ’±Àfl¡Ã ¤¬ı±1 ’±1y ’˘¬ÛÀÓ¬ ¬ı±Ó¬ø1Ó¬ ˘ÀéÆ¡Ã1 ŒÓ¬±˜±fl¡ ¬ı±√ ø√ ¸≈‡œ ˝√√í¬ı ¬Û±ø1˜º ’±‰¬˘ÀÓ fl¡ø1¬ı1 ˜Ú ˚±˚˛ Ê√œªÚÓ¬ ¤‡Ú ˝◊√ø?øÚ˚˛±ø1— fl¡À˘Ê√1 ˜À˚˛ ± fl¡±À1±¬ı±fl¡ ˝√ √ + √ ˚ ˛ ά◊ Ê √ ± ø1 ˆ¬±˘ ¬Û±¬ı ŒÓ¬±˜±fl¡ Œ√‡±1 Œ¸˝◊√ õ∂Ô˜ õ∂Ô˜ ¬ı±ø¯∏«fl¡1 Â√±SÊ√ÀÚ ›¬Û1 ø¬ı‰¬±ø1øÂ√ À ˘“ ± º fl¡±À1±¬ı±1 Œõ∂˜Ó¬ ’±fl¡F ø√ÚÀȬ±1 ¬Û1±, ¤øȬ ¸g…± Œ|Ìœ1 Â√±S1 Ê√‚Ú… Œ1ø·„√√1 Î≈¬ø¬ı ˚±¬ı1 ˜Ú ∆·øÂ√˘º ŒÓ¬±˜±fl¡ ∆˘À˚˛ ¬ı± ’±À¬ıø˘ ŒÓ¬±˜±1 ∆¸ÀÓ¬ Ù¬˘Ó¬ ’±R˝√√Ó¬…±1 ¬ÛÔ Œ˘±ª±1 Ê√œ˚˛±˝◊√ Ô±øfl¡¬ı ø¬ı‰¬±ø1øÂ√À˘“±º øfl¡c Ó≈¬ø˜ fl¡ÀȬ±ª±1 Œ˝√“√¬Û±˝√√ Ê√±À· fl¡Ô± õ∂fl¡±˙ ¬Û±˝◊√ÀÂ√º ø˙øé¬Ó¬ Ú≈qøÚ˘± Œ˜±1 ˝√√+√˚˛1 ’±˝3√ ±Úº ’“±Ó¬ø1 øͬfl¡ ’±·1 √À1˝◊√ º Â√±S¸fl¡˘1 ¤ÀÚ ¬ı…ª˝√√±1fl¡ ·í˘± Œ˜±1 fl¡±¯∏1 ¬Û1±, Œ˜±1 Ê√œªÚ1 ¬Û1±º ˆ¬≈˘ Ú≈¬ı≈øÊ√¬ı±, ˝√√±Ê√±1 ¬ÛqQ1 ˘·ÀÓ¬ Ó≈¬˘Ú± fl¡ø1¬ı ’Ô‰¬ ˜˝◊√ ∑ ¬ıU ’øˆ¬˜±Ú ¸“±ø‰¬ ∆Ô ˜±ÀÔ“± fl¡íÀ˘› ˜˝◊√ ŒÓ¬±˜±1 Œ¸˝◊√ ¬Û±ø1º ’±˜±1 ’¸˜ÀÓ¬± ¬ı±È¬ ‰¬±˝◊√ ’±À“√± ŒÓ¬±˜±Õ˘º ˚ø√ Œ˜±fl¡ õ∂±‰¬œÚ Œõ∂ø˜fl¡Ê√ÚœÀ˚˛º ˝◊√ø?øÚ˚˛±ø1— ’±1n∏ Œ˜øάÀfl¡˘ øÚø¬ı‰¬±1±˝◊√ , ŒÓ¬ÀÚ˝√√íÀ˘ øfl¡˚˛ Ó≈¬ø˜ Œ˜±fl¡ ŒÓ¬±˜±fl¡ ¤¸±·1 ˆ¬±˘ ¬Û±¬ı fl¡À˘Ê√Àfl¡˝◊√‡ÚÓ¬ Œ1ø·„√√1 ¸•Ûfl«¡1 ˜±Ê√Õ˘ Ȭ±øÚ ’±øÚøÂ√˘±∑ ¤˝◊√ ˜˝◊√ ¶ß±Ú fl¡ø1¬ı ø¬ı‰¬±ø1øÂ√À˘“± ŒÓ¬±˜±1 ¬ı≈fl≈¡1 Ú±˜Ó¬ ˚ÀÔ©Ü ˙±1œø1fl¡ ’±1n∏ ¬Û1± ˜˝◊√ ŒÓ¬±˜±1 Œõ∂ø˜fl¡±... ¬Ûø1ÌøÓ¬˝√√œÚ ¸•Ûfl«¡1ÀÓ¬± ’±1yøÌ Î¬◊M√ ±˘ Ê√˘õ∂¬Û±Ó¬Ó¬º ’±‰¬˘ÀÓ¬ ≈√‡1 ø˚ ˜±Úø¸fl¡ ’Ó¬…±‰¬±1 ‰¬À˘ ¬ı≈ø˘ ¸fl¡À˘± ˚≈·ÀÓ¬ ŒÓ¬±˜±Àfl¡ ø¬ı‰¬±ø1ñ Ó≈¬ø˜À˚˛˝◊√ fl¡ø1øÂ√˘±º ’Ô‰¬ Ó¬±1 ’±1yøÌÀÓ¬ ’øˆ¬:Ó¬± ’±ÀÂ√, Œ¸˚˛± ¸≈‡1 Ú±˝◊√ º øfl¡c Ê√±øÚ¬ı ¬Û1± ∆·ÀÂ√º ≈√‡1 ø¬ı¯∏˚˛ ŒÓ¬±˜±1 Û”Ê√± Œ˚ Œ1ø·„√√1 √À1 ˆ¬˚˛—fl¡1 ‚‘ÌÚœ˚˛ ’¬Û1±Òœ1 õ∂øÓ¬ ¸±Ò±1ÌÀÓ¬ Ê√Ú¸±Ò±1Ì, ’øˆ¬ˆ¬±ªfl¡, fl¡À˘Ê√ fl¡Ó‘¬«¬Ûé¬ ¤fl¡ ά±„√√1 ¸˜¸…±1 ¸‘ø©Ü ˝√√í¬ıº Œ¸˝◊√ ¬ı±À¬ı ’øˆ¬ˆ¬±ªfl¡, ¸fl¡À˘±Àª˝◊√ øÚø©Sê˚˛ ’±1n∏ √±ø˚˛Q:±Ú˝√√œÚ ˜ÀÚ±ˆ¬±¬ı Œ¬Û±¯∏Ì ‰¬1fl¡±1, ¶≈®˘-fl¡À˘Ê√ fl¡Ó‘¬«¬Û鬽◊√ ¤˝◊√ Àé¬SÓ¬ ¸Ê√±· ∆˝√√ fl¡ø1ÀÂ√º ’Ô‰¬ fl¡Ó«‘¬¬Ûé¬1 øfl¡Â≈√ fl¡Àͬ±1 ˙±¸Ú ¬ı…ª¶ö± ’±1n∏ ¤˝◊√ ¸˜¸…± ¸˜±Ò±Ú1 fl¡Ô± ø‰¬ôL± fl¡ø1¬ı ˘±À·º ’øˆ¬ˆ¬±ª¸fl¡˘1 ¬ı≈Ê√øÚÀ˚˛ Œ1ø·„√√1 √À1 Ê√‚Ú… fl¡±˚«fl¡ ¬ıg ’øˆ¬ˆ¬±ªfl¡¸fl¡À˘ øÚÊ√1 ¸ôL±Úfl¡ ’±s≈˘ fl¡±˘±˜, ˘Ó¬± ’±À˝“√ ± ¬ı≈ø˘À˚˛˝◊√ ÀÓ¬± ’±ø˝√√¬ı ŒÚ±ª±À1“± fl¡ø1¬ı ¬Û±À1º ¸˜˚˛ Ô±Àfl“¡±ÀÓ¬˝◊√ fl¡À˘Ê√ fl¡Ó‘¬«¬Ûé¬ Ó¬Ô± ˜—À·˙fl¡±1, ά– ˆ¬”À¬ÛÚ ˝√√±Ê√ø1fl¡±, ˙‰¬œÚ ŒÓ¬G≈˘fl¡±1, ‚1n∏ª± ¬ıUÀÓ¬± ŒÊ√— ’øˆ¬ˆ¬±ªfl¡ ¸À‰¬Ó¬Ú Ú˝√ í √ À ˘ ˆ¬øª¯∏ … ÀÓ¬ Œ1ø·À„√ √ ˆ¬˚˛ ± ª˝√ √ øfl¡1Ì Œ¬ı√œ ’±ø√1 √À1 &Ìœ Œ˝√√±ª±ÀȬ± ’±˙± fl¡À1 Ó¬Ô±ø¬Û› Œ˜±1 ˜Ú1 1+¬Û Ò±1Ì fl¡ø1¬ı ¬Û±À1º ˚ø√› Œ¸˚˛± ¸yª Ú˝√√˚˛º øfl¡c øÚÊ√ ¸ôL±Úfl¡ ¤Ê√Ú ¸≈¶ö Œ·±¬ÛÚ ’øˆ¬¸±1 ¬ıÓ« ¬ ˜±Ú ∆ÚøÓ¬fl¡ Ö˘Ú Œ˝√ √ ± ª± ¤˝◊ √ ˚≈ ª ‰¬±˜fl¡ ˜Ú1, ¸»-¸±˝√√¸œ, ’ÚÚ… ¬ı…øMê√1+À¬Û ·øϬˇ¬ıÕ˘ øÚ(˚˛ Ó≈¬ø˜ ’˝√√±1 ‡¬ı1øȬ ¬Û±˝◊√ º Œ¸±Úfl¡±À˘ ¸øͬfl¡ ¬ÛÔÕ˘ ’±øÚ¬ı ŒÚ±ª±ø1À˘ ˆ¬øª¯∏…ÀÓ¬ Œ‰¬©Ü± fl¡ø1¬ı ¬Û±À1º  ŒÓ¬±˜±1 ¬ı≈fl≈¡Ó¬ øÚÊ«√Ú ≈√¬Û11 1„√√œÚ ¬ÛÔ±1 ˜√±1-¬Û˘±˙ ’Ô¬ı± ø˙˜˘≈Ù≈¬˘œ˚˛± 1„√√1 ¸˜±˝√√±1º ‰¬øÊ√Ú± Ù≈¬˘±1 ¬ıÓ¬1 Œ¸±Ì±1n∏, ‰¬øÊ√Ú±˝◊√ ŒÂ“√˝◊√ Ò1± ¬ıÓ¬1 ¬ıU ¬ı…ô¶Ó¬±1 Ù“¬±Àfl¡ Ù¬“±Àfl¡ ŒÓ¬±˜±1 ∆¸ÀÓ¬ ¸±øÊ√À“√± ‚1 ‰¬fl≈¡-›“ͬӬ Œõ∂˜1 ’±Àª˙º ŒÓ¬±˜±1 ’±ÀÂ√ øÚÊ√¶§ ’˝√√±-Œ˚±ª± ¬ı±È¬ Œ˜±1 ø˝√√˚˛±-øˆ¬Ê√±˝◊√ ¸‘ø©Ü1 ø¶öøÓ¬ ∆Ô ˚±›“ ¬ı≈ø˘À˚˛˝◊√ Ó≈¬ø˜ ά◊ˆ¬øÓ¬ ˚±¬ı± ∆· ά◊√— ¬ı≈fl≈¡ ∆˘, fl¡Ó‘¬«Q˙œ˘ ·øÓ¬Ó¬ ∆1 ∆1º Œ˜±1 ø1„√√± ¬ı≈fl≈¡Ó¬ ˘˝√√ƒ¬Û˝√√ƒÕfl¡ ¬ı±øϬˇ¬ı ¤øȬ w+Ì ¸ôL¬Û«ÀÌ ˆ¬1 ø√¬ı ¤øȬ ¸À¬Û±Ú, ’±1n∏ ø˜Í¬± ¸≈1 ¤È¬±˝◊√ &Ì&̱˝◊√ ·øÓ¬ ˘í¬ıºº ñ ŒÊ√…±øÓ¬˜«˚˛œ ŒÎ¬fl¡±

’Ú≈ˆ¬ªœ ˝√√+√˚˛1 ˆ¬±¯∏±

˜±Ê√ÀÓ¬± øfl¡Â≈√ ά◊√œ˚˛˜±Ú-ά◊»¸±˝√√œ ˚≈ªfl¡-˚≈ªÓ¬œÀ˚˛ ø˙鬱 ¸±— fl¡ø1 ‰¬±fl¡ø1Õ˘ ¬ı±È¬ Ú±‰¬±˝◊√ fl¡À©ÜÀ1 øÚÊ√±¬ı¬ıœ˚˛±Õfl¡ øfl¡¬ı± fl¡À1º øfl¡c ¤˝◊√¸fl¡˘1 ¸—‡…± Œ˘‡Ó¬ ˘í¬ı˘·œ˚˛±º ¬ı±fl¡œ¸fl¡À˘ ˝√√˚˛ ‰¬±fl¡ø11 ¬ı±À¬ı Ϭ¬Ûø˘˚˛±˝◊√ Ù≈¬ø1ÀÂ√, Ú˝√√˚˛ Œ˙¯∏ ’±˙± ø˝√√‰¬±À¬Û øÚø¯∏X ¸—·Í¬ÚÓ¬ Œ˚±·√±Ú fl¡ø1ÀÂ√º ¬ı±fl¡œ Ôfl¡± ¤‰¬±˜ øÚ¬ıÚ≈ª± ˚≈ªfl¡-˚≈ªÓ¬œ1 ¬ı±À¬ı ‰≈¬ø1, άfl¡±˝◊√øÓ¬, Œ¬ı˙…±¬ı‘øM√√, E±·ƒÂ√1 ¬ı…ª¸±˚˛ ’±ø√ ’¸±˜±øÊ√fl¡ fl¡±˜Ó¬ ø˘5 Œ˝√√±ª±1 ¬ı±ø˝√√À1 ’±Ú ά◊¬Û±˚˛ Ú±Ô±Àfl¡Õ·º ’øõ∂˚˛ ˝√√íÀ˘› ¸Ó¬… Œ˚ ¤˝◊√Àé¬SÓ¬ ‰¬1fl¡±1, ’±1鬜 ’±1n∏ ¸˜±Ê√1 ˆ¬”ø˜fl¡± ’±˙±¬ı…?fl¡ Ú˝√√˚˛º ¤˝◊√ ¸˜¸…±1 ¸˜±Ò±Ú¶§1+À¬Û fiÀ√…±·œfl¡1Ì ’±1n ¶§±ª˘ø•§Ó¬±1 ¬ı±ÀȬ˝◊√ ’±˙±1 ¶ö˘º øfl¡c 1±Ê√…‡Ú1 ¬ıÓ«¬˜±Ú ˆ¬˚˛±ª˝√ ’Ô«ÕÚøÓ¬fl¡ ’±1n∏ 1±Ê√ÕÚøÓ¬fl¡ ¸˜¸…±1 ¬ı±À¬ı ¤˝◊√ ’±˙±› ¸≈”√1ÀÓ¬˝◊√ Ôfl¡± ¬ı≈ø˘ fl¡í¬ı ¬Û±ø1º ˚≈ª ¸˜±Ê√1 ∆ÚøÓ¬fl¡ Ö˘Ú1 ¬ı±À¬ı ¤fl¡õ∂fl¡±1 √±˚˛œ ’±˜±1 ≈Ú«œøÓ¬Ó¬ Œ¬Û±Ó¬ Œ˚±ª± ¸˜±Ê√º ˘·ÀÓ¬ ”√1√˙«Ú, Œ¬ı±˘Â√ø¬ı ’±ø√ ˜±Ò…˜1 õ∂ˆ¬±ªÓ¬ ¬Ûø1› ’Ó¬…±Ò≈øÚfl¡Ó¬±1 Ù¬±À˘ ’±˜±1 ˜±Úø¸fl¡Ó¬± Ò±øªÓ¬ ∆˝√√ÀÂ√º √”1√˙«Ú1 ø˙鬱˜”˘fl¡ ø√˙Ó¬Õfl¡ ŒÚøÓ¬¬ı±‰¬fl¡ ø√˙ÀȬ±Àª˝◊√ ˚≈ª ¸˜±Ê√Ó¬ õ∂ˆ¬±ª ø¬ıô¶±1 fl¡ø1ÀÂ√º ”√1√˙«Ú1 õ∂±˚˛À¬ı±1 ø‰¬ø1À˚˛˘1 fl¡±ø˝√√Úœ ˝√√Ó¬…± ˘≈FÚ, ¬ı˘±»fl¡±1, ’Õ¬ıÒ ¸•Ûfl«¡, ø¬ı¬ı±ø˝√√Ó¬ √•ÛÓ¬œ1 ’±Ú1 ˘·Ó¬ ’Õ¬ıÒ ¸•Ûfl«¡ ’±ø√1 ›¬Û1Ó¬ õ∂øÓ¬øá¬Ó¬º ¤˝◊√ ø‰¬ø1À˚˛˘À¬ı±1Ó¬ ¸±˜øÊ√fl¡ ¸˜¸…±Ó¬Õfl¡ Ê√±fl¡Ê√˜fl¡, ’±Ò≈øÚfl¡Ó¬±1 õ∂øÓ¬Ù¬˘ Œ¬ıøÂ√º Ù¬˘Ó¬ Ó¬±Àfl¡ ’Ú≈¸1Ì fl¡ø1¬ıÕ˘ ˚±›“ÀÓ¬ ˚≈ª ¸˜±Ê√1 ˜±Ê√ÀÓ¬± ¤ÀÚÀ¬ı±1 fl¡±˜ fl¡1±ÀȬ± ¸±Ò±1Ì fl¡Ô± ∆˝√√ ¬Ûø1ÀÂ√º Ó¬≈√¬Ûø1 ’±øÊ√fl¡±ø˘ ¸˝√√Ê√˘ˆ¬… ë˝◊√∞I◊1ÀÚȬí1 Ê√ø1˚˛ÀÓ¬› ˚≈ª

¬ıÌ«±˘œ ¬Û±È¬ø·ø1

‰¬øÊ√Ú± Ù≈¬˘±1 ¬ıÓ¬1

Adin=8 30  
Adin=8 30  
Advertisement