Page 1

8

&ª±˝√√±È¬œ-øά¬ıËn∏·Î¬ˇ, 20 øάÀ‰¬•§1√, 2013, ¬qfl≈¡1¬ı±1

Œ√˝√ -˜Ú

1

....................................................................................................................................................................

ø˙qfl¡ øÚÊ√1 ·±‡œ1 ‡≈ª±À˘ ˜±fl¡1 øfl¡ ˘±ˆ¬ ˝√√˚˛∑ ˜±Àfl¡ øÚÊ√1 ·±‡œ11 &̱&Ì ¬ı≈øÊ√ øÚÊ√1 ø˙qfl¡ ‡≈ª±˚˛, √Œ¸˝◊√·1±fl¡œ ˜±Àfl¡ øÚÊ√1 øfl¡¬ı± ˘±ˆ¬ ˝√√í¬ı ¬ı≈ø˘ Œfl¡øÓ¬˚˛±› Ú≈‡≈ª±˚˛º ’±˝√√±1 ø˝√√‰¬±À¬Û Ó¬Ô± ø˙q1 ¸¬ı«±—·œÌ ά◊ißøÓ¬¬ ˝√√›fl¡ ¬ı≈ø˘À˚˛ ¸√±˚˛ øÚÊ√1 ·±‚œ1 ‡≈ª±˚˛º ’±øÊ√ ’˘¬Û ø√Ú1 ’±·∆˘Àfl¡ ø¬ı:±Ú1 ‘√ø©ÜÀÓ¬± ˜±fl¡1 ·±‡œÀ1 Œfl¡ª˘ ø˙qfl¡ ά◊¬Ûfl‘¡Ó¬ fl¡À1 ¬ı≈ø˘À˝√√ ˆ¬¬ı± ∆˝√√øÂ√˘º

¤˝◊√ 1Mê√é¬1Ì Œ1±Ò fl¡ø1¬ı ¬Û±ø1À˘ ¬ıU Œé¬SÓ¬ ˜±fl¡fl¡ 1Mê√˝√œÚÓ¬±Ó¬ Œˆ¬±·±1 ¬Û1± 1鬱 fl¡ø1¬ı ¬Û±ø1º ˝◊√˚˛±1 ά◊¬Û±˚˛ ∆˝√√ÀÂ√ ø˚˜±Ú ¬Û1± ˚±˚˛ Œ¸±Ìfl¡±À˘ ’Ô«±» õ∂¸ª1 ’±Ò±‚∞I◊±1 øˆ¬Ó¬1Ó¬ ø˙qfl¡ ˜±fl¡1 ô¶Ú ‰¬≈ø¬Û¬ıÕ˘ ø√¬ı ˘±À·º ¤ÀÚ fl¡ø1À˘ ˜±fl¡1 ŒÓ¬Ê√Ó¬ ë’ø'ȬíøÂ√Úí Ú±˜1 ¤fl¡ 1±¸±˚˛øÚfl¡ ^¬ı… ¬ı±øϬˇ ˚±˚˛º ¤˝◊√ ^¬ı…˝◊√ Ê√1±˚˛≈ ¸—fl≈¡ø‰¬Ó¬ fl¡1±Ó¬ ¸˝√√±˚˛ fl¡À1º Ù¬˘Ó¬ ¬Ù≈¬˘ÀȬ± Œ¸±Úfl¡±À˘ ¤1±˝◊√ ¬ı±ø˝√√1 ...ø˚ ˜±Àfl¡ ø˙qfl¡ 10 ˜±˝√√ ¬ı˚˛¸Õ˘ Œfl¡ª˘ øÚÊ√1 ·±‡œ1 ˝√√˚˛ ’±1n∏ 1Mê√é¬1Ì Œ¸±Úfl¡±À˘ ¬ıg ‡≈ª±˚˛, Œ¸˝◊√ ˜±fl¡1 ŒÓ¬Ê√Ó¬ ëõ∂íÀ˘fl¡øȬÚí Ú±˜1 ¤ø¬ıÒ ˝√√˚˛º ˝◊√˚˛±1 ά◊¬Ûø1› 1±¸±˚˛øÚfl¡ ^¬ı… Œ¬ıøÂ√ ¬Ûø1˜±ÌÓ¬ õ∂ª±ø˝√√Ó¬ ∆˝√√ Ô±Àfl¡º ¤˝◊√ Œfl“¡‰≈¬ª±˝◊√ Œfl¡ª˘ ˜±fl¡1 ·±‡œ1 ‡±˝◊√ fl¡±1ÀÌ ¤˝◊√ fl¡±˘ÀÂ√±ª±Ó¬ ˜±Àfl¡ ¬Û≈Ú1 ·ˆ¬«Ò±1Ì Úfl¡À1º Ôfl¡±1 ¸˜˚˛Ó¬ ˜±fl¡1 ·øÓ¬Àfl¡ ¬ı≈øÊ√¬ı ¬Û±ø1 Œ˚ ô¶Ú¬Û±Ú ˜±fl¡1 fl¡±1ÀÌ ¤È¬± ¸˝√√Ê√ Ÿ¬Ó≈¬¶⁄±ª Ú˝√√˚˛ Œ˝√√Ó≈¬Àfl¡ ˜±À˝√√fl¡œ˚˛± 1Mê√é¬1À̱ ’±1n∏ øÚˆ¬«1À˚±·… ¬Ûø1˚˛±˘ ¬Ûø1fl¡äÚ±À1± ά◊¬Û±˚˛... √Ú˝√√˚˛º Ù¬˘¶§1+À¬Û ˜±fl¡·1±fl¡œ 1Mê˝√√ œÚÓ¬±Ó¬¬ Œˆ¬±·±1¬Û1± 1鬱 ¬ÛÀ1º ¤˝◊√ ≈√À˚˛±È¬± øfl¡c ∆¬ı:±øÚfl¡ ø¬ıÀù≠¯∏ÀÌ ¤øÓ¬˚˛± ÚÓ≈¬Ú Ó¬Ô…1 ¡Z±1± fl¡Ô±˝◊√ ¬ÛÀ1±é¬ˆ¬±Àª ô¶Ú¬ÛÚ1 ¡Z±1± ˜±fl¡1 ¶§±¶ö… 1鬱 õ∂˜±Ì fl¡À1 Œ˚ ô¶Ú1 ·±‡œ1 ‡≈ª±À˘ ˜±fl¡À1± ¬ıUÓ¬ fl¡1±Ó¬ ¸˝√√±˚˛ fl¡À1º ά◊¬Ûfl¡±1 ˝√√˚˛º ø˚ ˜±Àfl¡ ø˙qfl¡ 6 ˜±˝√√ ¬ı˚˛¸Õ˘ Œfl¡ª˘ øÚÊ√1 õ∂¸ª1 ø¬ÛÂ√Ó¬ ¸±Ò1ÌÀÓ¬ ¸fl¡À˘± ˜±Ó‘¬1 1Mê√é¬1Ì ·±‡œ1 ‡≈ª±˚˛, Œ¸˝◊ ˜±fl¡1 ŒÓ¬Ê√Ó¬ ëõ∂íÀ˘fl¡øȬÚí ˝√√˚˛º ¤˝◊√ 1Mê√é¬1ÀÌ ˜±fl¡1 1Mê√˝√œÚÓ¬± Œ˝√√±ª±Ó¬ Ú±˜1 ¤ø¬ıÒ 1±¸±˚˛øÚfl¡ ^¬ı… Œ¬ıøÂ√ ¬Ûø1˜±ÌÓ¬ ’ø1˝√√̱ Œ˚±·±˚˛º ’±˜±1 Œ√˙Ó¬ ˜±Ó‘¬¸fl¡˘ õ∂ª±ø˝√√Ó¬ ∆˝√√ Ô±Àfl¡º ¤˝◊√ fl¡±1ÀÌ ¤˝◊√ fl¡±˘ÀÂ√±ª±Ó¬ ·ˆ¬«Ò±1Ì1 fl¡±˘Ó¬ ¤ÀÚÀ˚˛± 1Mê√˝√œÚÓ¬±¬, ’Ô«±» ˜±Àfl¡ ¬Û≈Ú1 ·ˆ¬«Ò±1Ì Úfl¡À1º ·øÓ¬Àfl¡ ¬ı≈øÊ√¬ı ¬Û±ø1 ë¤øÚø˜˚˛±í Œ1±·Ó¬ Œˆ¬±À·º ·øÓ¬Àfl¡ õ∂¸ª1 ø¬ÛÂ√1 Œ˚ ô¶Ú¬Û±Ú ˜±fl¡1 fl¡±1ÀÌ ¤È¬± ¸˝√√Ê√ ’±1n∏ øÚˆ¬«1À˚±·… ¬Ûø1˚˛±˘ ¬Ûø1fl¡äÚ±À1±

ø˚

ά◊¬Û±˚˛º ¸±Ò±1ÌÀÓ¬ ˜ø˝√√˘±1 ˜±Ê√Ó¬ ô¶Ú ’±1n∏ øά•§Àfl¡±¯∏1 fl¡fl«¡È¬ Œ1±· õ∂Ò±ÚÕfl¡ Œ˝√√±ª± Œ√‡± ˚±˚˛º ø˚¸fl¡˘ ˜±Ó‘¬À˚˛ øÚ˜˚˛ ’Ú≈¸ø1 ø˙qfl¡ ô¶Ú¬Û±Ú ¬fl¡1±˚˛, Œ¸˝◊√¸fl¡˘1 ¤˝◊√ ≈√ø¬ıÒ Œ1±·, øÚÊ√1 ·±‡œ1 Ú≈‡≈›ª± ˜±Ó‘¬¸fl¡˘1 Ó≈¬˘Ú±Ó¬ Œ˚ ¬ıU fl¡˜ ¬Ûø1˜±ÌÓ¬ ˝√√˚˛ Œ¸˝◊√ fl¡Ô± ∆¬ı:±øÚfl¡ ¬∆ı:±øÚfl¡ ø¬ıÀù≠¯∏Ì1¡Z±1± õ∂˜±øÌÓ¬ ∆˝√√ÀÂ√º ’±˜±1

¸˜±Ê√Ó¬ ¬ıUÀÓ¬± ˜ø˝√√˘±1, ø¬ıÀ˙¯∏Õfl¡ Ú·1œ˚˛± ‰¬±˜1, ¤È¬± Ò±1̱ Œ√fl¡± ˚±˚˛ Œ˚ ô¶Ú¬Û±Ú fl¡1±À˘ ˜±fl¡1 Œ√˝√1 ’ª˚˛¬ı Ú©Ü ˝√√˚˛º Œ¸˝◊√ fl¡±1ÀÌ øÚÊ√1 ·±‡œ1 ‡≈ª±¬ıÕ˘ ¸—Àfl¡±‰¬ √fl¡À1º øfl¡c ’±‰¬˘ÀÓ¬ fl¡Ô±ÀȬ± ’Ú… Ò1Ì1À˝√√º ·ˆ¬«Ò√±1Ì fl¡±˘Ó¬ ¸fl¡À˘± ˜ø˝√√˘±1 ˙œ111 ø¬ıÀ˙¯∏ øfl¡Â≈√¬˜±Ú ͬ±˝◊√Ó¬ ‰¬¬ı««œ Ê√˜± ˝√√˚˛º ˜±Ú≈˝√·1±fl¡œ ˙fl¡Ó¬ ∆˝√√ ¬ÛÀ1º¬õ∂¸ª1 ¬Û±Â√Ó¬ ˜±Àfl¡ ô¶Ú¬Û±Ú ¬fl¡1±À˘

¤˝◊√ ‰¬¬ı«œÀ¬ı±1 ŒÚ±À˝√√±ª± ˝√√˚˛º fl¡±1Ì ¤˝◊√ ‰¬¬ı«œÀ¬ı±1 ·±‡œ1 ά◊»¬Û±√ÚÓ¬ ¬ı…ª˝√√+Ó¬ ˝√√˚˛º ø˚ ˜±Àfl¡ øÚÊ√1 ·±‡œ1 ø˙˙ƒ≈fl¡ Ú≈‡≈ª±˚˛ ŒÓ¬›“1 ¤˝◊ ‰¬¬ı«œÀ¬ı±1 ∆1 ˚±˚˛º’±Ú˝√√±ÀÓ¬ øÚ Ê√1 ·±‡œ1 ‡≈›ª± ˜ø˝√√˘±·1±fl¡œÀ˚˛ ·ˆ¬«Ò±1Ì1 ’±·1 Œ√˝√1 ’ª˚˛¬ı ‚”1±˝◊√ ¬Û±˚˛º ·øÓ¬Àfl¡ ’±øÊ√1 Ó¬Ô± ˆ¬øª¯∏…Ó¬1 ˜±fl¡À¬ı±À1 ¤ÀÚ ’˜”˘fl¡ ø‰¬ôL±¡fl¡1±ÀȬ± ¤Àfl¡¬ı±À1 øÚ©xÀ˚˛±Ê√Úº Ê√ij1 ø¬ÛÂ√À1 ¬Û1± ˜±fl¡1 ˘·Ó¬ ø˙qøȬ1 √’±À¬ıø·fl¡ ¸•§g ¶ö±¬ÛÚ Œ˝√√±ª±ÀȬ± ø˙q1 ˜±Úø¸fl¡ ø¬ıfl¡±˙1 øÚø˜ÀM√ ’øÓ¬ õ∂À˚˛±Ê√Úœ˚˛ fl¡Ô±º ø¬ıÀ˙¯∏: ˜Ó¬√√ Œ¬Û±¯∏Ì fl¡ø1¬ıÕ˘ ø¬ı‰¬±ø1ÀÂ√ Œ˚ Œ√·±ÀȬ˝◊√ ¬Û‘øÔªœÊ≈√ø1 ¬ıÓ«¬˜±Ú ø˝√√—¸±1 ¬ı‘øX, ˘í1±ŒÂ√±ª±˘œ1 ˜±fl¡-Œ√ά◊Ó¬±fl¡1 õ∂øÓ¬ ’±|X±, E±·Â√ Œ¸ªÚ ˝◊√Ó¬…±ø√ ¸˜¸…±¸˜”˝√1 ’Ú…Ó¬˜ ˜”˘ fl¡±1Ì ∆˝√√ÀÂ√ ô¶Ú¬Û±Ú1 õ∂øÓ¬ ’ªÀ˝√√˘±º ˜±Àfl¡ ˜1À˜À1 ’±1yøÌÀ1 ¬Û1± øÚÊ√1 ·±‡œ1 ‡≈ª±À˘ ˜±fl¡ ’±1n∏ ø˙q1 ¤È¬± √’±Àªø·fl¡ √¬ı±Àg±Ú ¸‘ø©Ü ˝√√˚˛º ø˙qÀª øÚ1±¬ÛM√√± ’Ú≈ˆ¬ª fl¡À1º ˚±1 fl¡±1ÀÌ ø¸ ¸√±˚˛ ˜±fl¡1 ›‰¬1Ó¬ fl‘¡Ó¬: ˝√√˚˛º ¤˝◊√ ˇ˘í1±-ŒÂ√±ª±˘œÀ¬ı±1 ¸±Ò±1ÌÀÓ¬ ¸±˜… √õ∂fl‘¡øÓ¬1 ’±1n ∏Œ‰¬±fl¡± ¬ı≈øX1 ˝√√˚˛º ¤È¬± √˙fl¡1 ’±·ÀÓ¬ Œ·±ÀȬ˝◊√ ¬Û‘øÔªœÓ¬ ˜±Àfl¡ ø˙qfl¡ ô¶Ú¬Û±Ú fl¡1±ÀȬ± ø‰¬ôL±Ê√Úfl¡ˆ¬±Àª fl¡ø˜ ∆·øÂ√˘º fl¡c ø¬ıù´Ê≈√ø1 ô¶Ú¬Û±Ú1 ›¬Û1Ó¬ ø˚ ’±Àµ±˘Ú ’±1y ˝√√í˘, Ó¬±1 ø¬ÛÂ√Ó¬ ¸•xøÓ¬ ’±Úøfl¡ ¬Û±(±Ó¬… Œ√˙¸˜”˝√ÀÓ¬± ô¶Ú¬Û±Ú1 ˝√√±1 ¬ıUÓ¬ ¬ı±øϬˇ Œ˚±ª± ¬Ûø1˘øé¬Ó¬ ∆˝√√ÀÂ√º [ά±– :±ÀÚf Ú±Ô ˙˜«±1 ëڪʱӬfl¡ ’±1n∏ ø˙q1 ˚Ó¬Úí ˙œ¯∏«fl¡ ¢∂Lö1 ¬Û1± ά◊X‘Ó¬]

“±Ó¬1 &ø1 ’±1n∏ ’±˘≈1 ¬Û1± ŒÓ¬Ê√ Œ˚±ª± Ó¬1 ’±˘≈ ¬ı± “√±Ó¬1 &ø11 ¬Û1± ŒÓ¬Ê√ √Œ˚±ª±1 fl¡±1Ì ’øÓ¬ ¸±Ò±1Ì ’±1n∏ ’øÓ¬ ˜±1±Rfl¡ ø¬ıÒÀ1± ˝√√í¬ı ¬Û±À1º Œfl¡øÓ¬˚˛±¬ı± ’fl¡Ì˜±Ú ŒÓ¬Ê√ ›À˘±ª± ¬ı± “√±Ó¬ ‚“À˝√√±ÀÓ¬ ŒÓ¬Ê√ ›À˘±ª± Ú±˝◊√¬ı± ≈√‡ ¬Û±À˘ ›À˘±ª±ÀÓ¬± ø¬ıÀ˙¯∏ &1n∏Q¬Û”Ì« Ú˝√˚˛º “√±Ó¬1 &ø11 ¬Û1± ’ÀÚfl¡ fl¡±1ÌÓ¬ ŒÓ¬Ê√ ›À˘±ª± Œ√‡± ˚±˚˛º ŒÓ¬Ê√ ›À˘±ª±1 fl¡±1ÌÀ¬ı±1 ˙‘—‡˘±ªXˆ¬±Àª Ó¬˘Ó¬ ø√˚˛± ∆˝√√ÀÂ√º “√±Ó¬1 &ø11 ¬Û1± ŒÓ¬Ê√ Œ˚±ª±1 fl¡±1ÌÀ¬ı±1 ≈˝◊ ˆ¬±·Ó¬ ˆ¬·±¬ı ¬Û±ø1º Œ˚ÀÚñ 1] ˜≈‡1 øˆ¬Ó¬1Ó¬ Œ˝√√±ª± Œ1±· ’±ø√1 ¬ı±À¬ı, 2] ˙±1œø1fl¡ Œ1±·1 ¬ı±À¬ıº 1] ˜≈‡1 øˆ¬Ó¬1Ó¬ Œ˝√√±ª± Œ1±· ’±ø√1 fl¡±1ÌÀ¬ı±1 øfl¡ øfl¡ ’±1n∏ Œfl¡ÀÚÕfl¡ ŒÓ¬Ê√ ›˘±˚˛ Ó¬±Àfl¡ Œ‰¬±ª± ˚±›fl¡º ˜≈‡1 øˆ¬Ó¬1Ó¬ Œ˝√√±ª± øfl¡Â≈√˜±Ú Œ1±·1 fl¡±1ÀÌ˝◊ ¬¬ıUÓ¬ ø√Ú Òø1 ŒÓ¬Ê√ ∆· ∆· ˜±Ú≈˝√ ŒÓ¬Ê√˝√œÚÓ¬± Œ1±·Ó¬ ˆ¬”ø·¬ı˘·œ˚˛± ˝√√˚˛º fl¡] ˝√√ͬ±ÀÓ¬ ŒÓ¬Ê√ ›À˘±ª±1 fl¡±1Ì – õ∂Ò±ÚÕfl¡ √±“Ó¬1 &ø1Ó¬ ≈√‡ ¬Û±À˘, “√±Ó¬1 &ø11 ¬Û1± ˚ÀÔ©Ü ¬Ûø1˜±Ì1 ŒÓ¬Ê√ Œ˚±ª± Œ√‡¡± ˚±˚˛º ˘í1±ŒÂ√±ª±˘œ1 ˜≈‡Ó¬ ’±‚±Ó¬ ¬Û±À˘, Œ¬Ûø=˘ ’±ø√1 Œ‡“±‰¬ ‡±À˘ Ȭ±Ú ’±˝√√±11 È≈¬fl≈¡1±1 ’±‚±Ó¬ ¬Û±À˘, “√±Ó¬ ‡ø1fl¡± ø√›“ÀÓ¬ ’±˘≈Ó¬ ’±‚±Ó¬ ¬Û±À˘ Ú±˝◊√¬ı± ëÈ≈¬Ô¬ı˱Âí√1 ’±‚±Ó¬ ’±ø√1 ¬Û1±˝◊√ ˝√√ͬ±ÀÓ¬ “√±Ó¬1 &ø11 ¬Û1± ŒÓ¬Ê√ ›À˘±ª± Œ√‡± ˚±˚˛º ˚ø√ “√±Ó¬1 &ø11 ’±1n∏ ’±˘≈1 Œ1±· Ô±Àfl¡ ŒÓ¬øÓ¬˚˛± ’øÓ¬ ¸±˜±Ú… ’±‚±È¬ÀÓ¬˝◊√ ˚ÀÔ©Ü ŒÓ¬Ê√ ›˘±˚˛º øfl¡Â≈√˜±Ú ˜≈‡1 Œ1±À· Œ˚ÀÚ ëøˆ¬ÚÀ‰¬∞I◊í ’±ø√ √Œ1±·Ó¬ ’Ú±˚˛±À¸ “√±Ó¬1 &ø11 ¬Û1± ˚ÀÔ©Ü ¬Ûø1˜±ÀÌ ŒÓ¬Ê√ ˚±˚˛º “√±Ó¬1 ’±˘≈1 ‚“±1 ¬Û1±, “√±Ó¬ ά◊‚À˘±ª±1 ø¬ÛÂ√ÀÓ¬± “√±Ó¬1 &ø11

“√±

¬Û1± ŒÓ¬Ê√ ›˘±˚˛º ‡] ¬ıUÓ¬ ø√Ú Ò√ø1 ŒÓ¬Ê√ Œ˚±ª±1 fl¡±1Ì– ¬ıUÓ¬ ø√Ú Òø1 ŒÓ¬Ê√ ∆· Ô±øfl¡À˘ ŒÓ¬Ê√˝√œÚÓ¬± Œ1±·Ó¬ ˆ¬≈ø·¬ı ˘·± ˝√√˚˛º “√±Ó¬1 &ø11 ¬Û1± ¬ıUø√Ú Òø1 ŒÓ¬Ê√ ∆· Ôfl¡±› ŒÓ¬Ê√˝√œÚÓ¬± Œ1±·1 ¤È¬± fl¡±1̺ ’±Àfl¡Ã ŒÓ¬Ê√˝√œÚÓ¬± Œ1±· Ôfl¡±¸fl¡˘1 “√±Ó¬1 &ø11 ¬Û1± ŒÓ¬Ê√ √Œ˚±ª± ¸‚ÀÚ Œ√‡± ˚±˚˛º ¤ÀÓ¬Àfl¡ “√±Ó¬1 &ø11 ¬Û1± fl¡˜ ¬Ûø1˜±ÀÌ ’Ú·«˘ ŒÓ¬Ê√ ∆· Ô±øfl¡ ŒÓ¬Ê√˝√œÚÓ¬± Œ1±·Ó¬ Œˆ¬±À· ’±1n∏ Œ˚øÓ¬˚˛± ŒÓ¬Ê√˝√œÚÓ¬± Œ1±· ’±1y ˝√√˚˛ ŒÓ¬øÓ¬˚˛±

À©ÜȬ ¢∂øLöÊ√øÚÓ¬ Œ1±·1 ¬ı±À¬ı ¬ıUŒ˘±Àfl¡ Ê√œ˚˛±Ó≈¬ ˆ¬≈ø·¡ ’±ø˝√√¬ı˘·œ˚˛± ∆˝√√ÀÂ√ ’±1n∏ ¬ıU Œ˘±Àfl¡ ¤˝◊√ Œ1±· Œ·±¬ÛÚ fl¡ø1 1‡±1 ˜”˘… ˆ¬ø1¬ı˘·œ˚˛± ∆˝√√ÀÂ√º øfl¡˚˛ÀÚ± ˜±Ú≈˝√1 Œ˚ÃÚÊ√œªÚ ’±1n∏ õ∂¶⁄±ª øSê˚˛±1 Œé¬SÓ¬ &1n∏Q¬Û”Ì« ˆ¬”ø˜fl¡± ¬Û±˘Ú fl¡À1 ¤˝◊√ ¢∂øLöÀ˚˛º Ó¬±1 ¬ı±À¬ı ¬ıU ŒÊ√…ᬠڱ·ø1Àfl¡ √œ‚«ø√ÚÕ˘Àfl¡ ¤˝◊√ ¢∂øLö1 Œ1±· ¬Ûø1˚˛±˘ ¬ı± ’±À¬Û±ÚÊ√Ú1 ›‰¬1Ó¬ Œ·±¬ÛÚ fl¡ø1 1±À‡º ˆ¬±1Ó¬Ó¬ õ∂íÀ©ÜȬ ¢∂øLöÊ√øÚÓ¬ Œ1±·Ó¬ ’øÒfl¡ Œ˘±Àfl¡ ’fl¡±˘ ˜‘Ó≈¬…¬ı1Ì fl¡1± ¤˚˛±˝◊√ õ∂Ò±Ú fl¡±1̺ ñ¤˝◊√ ’øˆ¬˜Ó¬ õ∂fl¡±˙ fl¡ø1ÀÂ√ ¤¬Û˘í Œ‰¬iß±˝◊√ fl¡ÚÂ√±˘ÀȬ∞I◊ ˝◊√ά◊À1í˘øÊ√©Ü ά±– ÚœÀÓ¬˙ ∆Ê√ÀÚº

õ∂í

“√±Ó¬1 &ø11 ¬Û1± ŒÓ¬Ê√ Œ˚±ª± ≈√&ÀÌ ¬ı‘øX ∆˝√√ ŒÓ¬Ê√˝√œÚÓ¬± Œ1±· ≈√&ÌÓ¬ ¬Ûø1ÌÓ¬ ˝√√˚˛º ’øÓ¬ ¸±˜±Ú… ¬Ûø1˜±Ì1 ŒÓ¬Ê√ ›˘±À˘ ¬ı± Œ‡±ª± ¬ıd Œ‰¬±¬ı±À˘ ŒÓ¬Ê√ ·íÀ˘ ŒÓ¬ÀÚ ŒÓ¬Ê√ ›À˘±ª± ‰¬fl≈¡Ó¬ ¬Û1±1 ’±·ÀÓ¬˝◊√ ø·ø˘ ø√À˚˛º ŒÓ¬Ê√ ›À˘±ª± Œ˚øÓ¬˚˛± ‰¬fl≈¡Ó¬ ¬ÛÀ1, ŒÓ¬øÓ¬˚˛± ¬ı≈øÊ√¬ı ˘±ø·¬ı Œ˚ ŒÓ¬Ê√ Œ˚±ª± Œ1±·¬√ ¬ıUø√Ú ’±·ÀÓ¬˝◊√ ’±1y ∆˝ ∆·ÀÂ√º fl¡˜ ¬Ûø1˜±ÀÌ ’Ú·«˘ √“√±Ó¬1 &ø11 ¬Û1± ŒÓ¬Ê√ Œ˚±ª±1 fl¡±1Ì ¬Û±˝◊√›ø1˚˛±º ¤ÀÚÀ1±· ’±˜±1 Œ√˙Ó¬ ¸±Ò±1ÌÀÓ¬ “√±Ó¬1 &ø1Ó¬ ø˙˘1 √À1 øfl¡Â≈√˜±Ú Ȭ±Ú ¬ıd Ê√˜± ˝√√˚˛, ˚±fl¡ ˝◊√—1±Ê√œ ’±1n∏ Ù¬1±‰¬œÓ¬ Ȭ±1ƒÈ¬±1ƒ Œ¬ı±À˘º ’¸˜Ó¬ ˙Ó¬fl¡1± 98 Ê√Ú [fl¡˜ Œ¬ıøÂ√ ¬Ûø1˜±ÀÌ] ˜±Ú≈˝√1 ¤ÀÚ È¬±1ƒÈ¬±1ƒ Œ˝√√±ª± Œ√‡± ˚±˚˛º ¤ÀÚÀ¬ı±1 √“±Ó¬1 &ø11 ø˙˘ ’±1n∏ “√±Ó¬1 &ø11 Œfl¡±˜˘ ’±˘≈1 ·‘˝√˚≈X1 Ù¬˘ÀÓ¬˝◊√ “√±Ó¬1 &ø11 ¬Û1± øÚ·ø1 ŒÓ¬Ê ›˘±˚˛º ¬ıUø√Ú Òø1 fl¡˜ ¬Ûø1˜±Ì1 ŒÓ¬Ê√ Œ˚±ª±1 õ∂Ò±Ú fl¡±1Ì ¤˝◊√À˚˛º ¤ÀÚ Œ1±·Ó¬ ˆ¬≈Mê√Àˆ¬±·œÀ˚˛ ¸±Ò±1ÌÀÓ¬ ‡±›ÀÓ¬, ˜≈‡ Œ‚±›“ÀÓ¬, “√±Ó¬ ‚“À˝√√±ÀÓ¬,. ’±Úøfl¡ ˝√√“±ø˝√√À˘› ŒÓ¬Ê√ ›˘±˚˛º ¬Û≈ª± q˝◊√ ά◊øͬ, øÚÊ√1 ·±1n∏Ó¬ ŒÓ¬Ê√1 √±· Œ¬Û±ª±1 fl¡±1À̱ ¤˝◊√ ¬Û±˝◊√›ø1˚˛± ¬ı≈ø˘À˚˛˝◊√ fl¡í¬ı ¬Û±ø1º

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121

Œ˜

À˘1œ˚˛± Œ1±·1 ø¬ı1n∏ÀX ø¬ıù´Ê≈√ø1 ‰¬À˘±ª± õ∂À‰¬©Ü±˝◊√ ˚ÀÔ©Ü ¸≈Ù¬˘ ø√Àº ’˘¬ÛÀÓ¬ ø¬ıù´¶§±¶ö… ¸—¶ö±˝◊√ õ∂fl¡±˙ fl¡1± ëø¬ıù´ Œ˜À˘1œ˚˛± õ∂øÓ¬À¬ı√Ú 2013íÓ¬ õ∂fl¡±˙ Œ¬Û±ª± ˜ÀÓ¬, ø¬ıù´Ê≈√ø1 Œ˜À1˘œ˚˛± øÚ˚˛LaÌ ’±1n∏ õ∂øÓ¬À1±Ò1 ¬ıÀ¬ı ø˚ ¬ı…ª¶ö± ˝√√±Ó¬Ó¬ Œ˘±ª± ∆˝√√ÀÂ√ Ó¬±1 Ù¬˘Ó¬ 2000 ‰¬Ú1 ¬Û1± 2012 ¬‰¬Ú ¬Û˚«ôL 3.3 øÚ˚≈Ó¬ √˜±Ú≈˝√1 Ê√œªÚ 1鬱 ¬fl¡ø1¬ı ¬Û1± ∆·ÀÂ√º Ù¬˘Ó¬ ˜‘Ó≈¬…1 ˝√√±1 ø¬ıù´Ê≈√ø1 45 ¬˙Ó¬±—˙ ¬Û˚«ôL ˝}√±¸ fl¡ø1¬ı ¬Û1± ∆·Àº ’±Ú˝√√±ÀÓ¬ Œ˜À˘1œ˚˛±1 ¬ı±À¬ı ¬ıÒ…ˆ¬”ø˜ ¶§1+¬Û ’±øÙˬfl¡±Ó¬ ˜‘Ó≈¬…1 ˝√√±1 49 ¬˙Ó¬±—˙ ˝}√±¸ ¬Û±˝◊√ÀÂ√º ø¬ıù´1 1±Ê√ÕÚøÓ¬fl¡ ŒÚÓ‘¬Q¬ ¸Ê√±· Œ˝√√±ª±1 ˘·ÀÓ¬ Œ˜À˘1œ˚˛± øÚ˜«”˘1 ¬ı±À¬ı fl¡±˚«fl¡1œ ¬Û√Àé¬¬Û Œ˘±ª±1 ¬Ûø1Àõ∂øé¬Ó¬Ó¬

Œ˜ À˘ ø1 ˚˛± 1

ø¬ı1n∏ÀX ˚≈XÓ¬ ’¢∂·øÓ¬

Œ˜À˘ø1˚˛± õ∂±≈√ˆ¬«±ª1 ˝√√±1 ø¬ıù´Ê≈√ø1 29 ¬˙Ó¬±—˙ ˝}√±¸ ¬Û±˝◊√ÀÂ√ ¬ı≈ø˘ ø¬ıù´ ¶§±¶ö… ¸—¶ö±1 õ∂øÓ¬À¬ıÚÓ¬ õ∂fl¡±˙º 2000-2012 ‰¬Ú1 øˆ¬Ó¬1Ó¬ ’±øÙˬfl¡± ˜˝√√±À√˙Ó¬ Œ˜À˘1œ˚˛±1 Ù¬˘Ó¬ ø˙q1 ˜‘Ó≈¬…1 ˝√√±1 54 ¬˙Ó¬±—˙ ˝}√±¸ ¬Û±˚˛º Ó¬±»¬Û˚«¬Û”Ì«ˆ¬±Àª 5 ¬¬ıÂ√11 Ó¬˘1 ø˙q1 ˜±Ê√ÀÓ¬ Œ˜À˘1œ˚˛±1 Ù¬˘Ó¬ ˜‘Ó≈¬…1 ˝√√±1 ¸¬ı±ÀÓ¬±Õfl¡ Œ¬ıøÂ√º ’ªÀ˙…, Œ˜À˘1œ˚˛±1¬ õ∂±≈√ˆ¬«±ª ˝}√±¸ Œ¬Û±ª±1 ˘·ÀÓ¬ ˜‘Ó≈¬…1 ˝√√±1 ˝}√±¸ ¬Û±À˘› ø¬ıù´ ¶§±¶ö… ¸—¶ö±1 ŒÚÓ‘¬Q˝◊√ ’±R¸cø©Ü ˘í¬ıÕ˘ ø¬ı‰¬1± Ú±˝◊√º ø¬ıù´ ¶§±¶ö… ¸—¶ö±1 ¸=±˘fl¡ õ∂Ò±Ú Î¬±– ˜±·«±À1Ȭ ‰¬±ÀÚ ¤˝◊√ ¸µˆ¬«Ó¬ fl¡˚˛ Œ˚ ˜˝√√1 fl¡±À˜±1Ó¬ ¤øÓ¬˚˛±› ˘±‡ ˘±‡ ˜±Ú≈˝√1 ˜‘Ó≈¬… ‚Ȭ±ÀÓ¬± 21 ¬ ˙øÓ¬fl¡±1 ¬ı±À¬ı˝◊√ ’Ú…Ó¬˜ ≈√ˆ¬«±·…Ê√Úfl¡ ¸Ó¬…º ά◊À~‡…Úœ˚˛ Œ˚, 2012 ‰¬ÚÓ¬ 207 ¬øÚ˚≈Ó¬ Œ˘±fl¡ Œ˜À˘1œ˚˛± Œ1±·Ó¬ ’±Sê±ôL ˝√√˚˛ ’±1n∏ 627,000 ¬Ê√Ú1 ˜‘Ó≈¬… ‚ÀȬº ’ªÀ˙…, ¤˝◊√˚˛± ¤fl¡ ¬ı‘˝√» ’±1n∏ ά◊À¡Z·Ê√Úfl¡ Ó¬Ô… ˝√√íÀ˘› Œ˜À˘1œ˚˛± õ∂±≈√ˆ¬«±ª1 ˝√√±1 ’±1n∏ ˜‘Ó¬≈…1 ˝√√±1 Œ˚ fl¡˜ ˝√√í¬ıÕ˘ Òø1ÀÂ√ Œ¸˝◊√ÀȬ±› ’√øÓ¬ &1n∏Q¬Û”Ì«º

...ø¬ı‡…±Ó¬ ø¬Ûø˘¬ÛÂ√ Œfl¡±•Û±ÚœÀ˚˛ ’±øª¶®±1 fl¡1± ¤˝◊√ õ∂˚ø≈ Mê√À1 fl¡fl«¡È¬ ’±Sê±ôLø¬ı˝√√œÚ ·ˆ¬«˙˚˛1 Ùˬ±˝◊√¬ıË˝√◊ά ’“±Ó¬À1±ª±ÀȬ± ¸yª ˝√√í˘º ά◊À~‡… Œ˚ ¬ıU Ùˬ±˝◊√¬ıË˝√◊ά ¸•ÛÀfl«¡ ’ª·Ó¬ Ú˝√√˚º˛ øfl¡c ¸ôL±Ú õ∂¸ª1 ¸˜˚˛Ó¬ ¤ÀÚ Œ·±¬ÛÚ Î¬◊¬Û¸·«1 ¸y±ªÚ± ’ª·Ó¬ ˝√√˚º˛ õ∂øÓ¬ ‰¬±ø1·1±fl¡œ ˜ø˝√√˘±1 ¤·1±fl¡œ ˜ø˝√√˘± Ê√œªÚfl¡±˘Ó¬ ¤ÀÚÀ1±·1 ø‰¬fl¡±1 ˝√√˚º˛ ¤ÀÚ Œ1±· øÚ1±˜˚˛1 ¬ı±À¬ı ¸•xøÓ¬ õ∂Ô±·Ó¬ ’À¶a±¬Û‰¬±1 ¬ı± fi¯∏Ò Œ¸ª±À1˝◊√ ø‰¬øfl¡»¸± ∆˝√√ ’±ø˝√√ÀÂ√ ˚ø√› ¬ıU ¸˜˜˚˛Ó¬ ά◊ø‰¬Ó¬ Ù¬˘ Œ¬Û±ª± Ú±˚±˚˛º...

·

ˆ¬«±˙˚˛Ê√øÚÓ¬ Œ1±·1 ¬ı±À¬ı ¸ôL±Ú Ò±1ÌÓ¬ ’鬘 ˜ø˝√√˘±1 ¬ı±À¬ı ¸≈‡¬ı1º ·ˆ¬«±˙˚˛Ó¬ ¸‘©Ü ø‰¬©Ü ’±ø√1 ¬ı±À¬ı ·ˆ¬«Ò±1Ì ’¸yª ∆˝√√ ¬Û1±ÀȬ± ˆ¬±1Ó¬œ˚˛ Ú±1œ1 Œé¬SÀÓ¬ Ú˝√√˚˛ ¬Û‘øÔªœ1 ¸¬ı«ÀS ¤fl¡ ¸±Ò±1Ì ‚Ȭڱ ∆˝√√ ¬Ûø1ÀÂ√º ¤˝◊√ Œé¬SÓ¬ õ∂˚≈øMê√À˚˛ ¬ıU Œé¬SÓ¬ ’±˙±1 ¬ı±Ìœ fl¡øϬˇ˚˛±˝◊√ ’±øÚÀÂ√º ¤˜ ’±1 ’±˝◊√ ‰¬±ø˘Ó¬ ’øÓ¬ ¸”Ñ ’±åC±Â√¬±Î¬◊GÀ˚±À· øÂ√^ø¬ı˝√√œÚ ’À¶a±¬Û‰¬±1 [¤˜ ’±1 ’±˝◊√ ] fl¡ø1 ·ˆ¬«±˙˚˛1 Œ1±· øÚ1±˜˚˛ ¸yª ˝√√í˘ ˆ¬±1Ó¬Ó¬º Œfl¡±ÀÚ± õ∂Ô±·Ó¬ ’À¶a±¬Û‰¬±1, Œ1øάÀ˚˛‰¬Ú, √±·, ¤Ú±À¶öøÂ√˚˛± õ∂À˚˛±· ’ø¬ı˝√√ÀÚ˝◊√ ˜ø˝√√˘±1 Œ1±· øÚ1±˜˚˛ ¸yª ∆˝√√À Œ‰¬iß±˝◊√ ¤¬Û˘í ˝√√±¶Û±Ó¬±˘Ó¬º ø¬ı‡…±Ó¬ ø¬Ù¬ø˘¬ÛƒÂ√ Œfl¡±•Û±ÚœÀ˚˛ ’±øª¶®±1 fl¡1± ¤˝◊√ õ∂˚≈øMê√À1 fl¡fl«¡È¬

’±Sê±ôLø¬ı˝√√œÚ ·ˆ¬«˙˚˛1 Ùˬ±˝◊√ ¬ıË˝◊√ ά ’“±Ó¬À1±ª±ÀȬ± ¸yª ˝√√í˘º ά◊À~‡… Œ˚ ¬ıU Ùˬ±˝◊√ ¬ıË˝◊√ ά ¸•ÛÀfl«¡ ’ª·Ó¬ Ú˝√√˚˛º øfl¡c ¸ôL±Ú õ∂¸ª1 ¸˜˚˛Ó¬ ¤ÀÚ À·±¬ÛÚ Î¬◊¬Û¸·«1 ¸y±ªÚ± ’ª·Ó¬ ˝√√˚˛º õ∂øÓ¬ ‰¬±ø1·1±fl¡œ ˜ø˝√√˘±1

ø‰¬øfl¡»¸±˘˚˛Ó¬ qˆ¬±1y fl¡ø1 ¤¬Û˘í ˝√√±¶Û±Ó¬±˘ ¢∂n¬Û1 õ∂øӬᬱӬ± ά±– Œ1DœÀ˚˛ fl¡˚˛ Œ˚ Œ1±·œfl¡ ’øÓ¬ ά◊2‰¬ õ∂˚≈øMê√1 ¬ı…ª˝√√±À1À1 ø¬ıù´˜±Ú1 ø‰¬øfl¡»¸± õ∂√±Ú1 ¬ı±À¬ı ¸—fl¡ä¬ıXÓ¬±1 õ∂øÓ¬ ˘é¬ 1±ø‡À˚˛˝◊√ ¤˝◊√ ¤˜ ’±1 ’±˝◊√ ˝√√±˝◊√ Ù≈¬1 qˆ¬±1y fl¡1± ∆˝√√ÀÂ√º ¤˝◊√ ¬ Û X ø Ó ¬ 1 ø‰¬øfl¡»¸±Ó¬ Œ1±·œÀ˚˛ ’øÓ¬ ˙œÀ‚Ë ’±À1±·… ˘±ˆ¬ fl¡1±1 ά◊¬Ûø1 ¸ôL±Ú Ò±1Ì1 Œé¬SÓ¬ Ôfl¡± Ê√øȬ˘Ó¬± ’“±Ó¬1 ˝√√˚˛ 鬜õ∂ˆ¬±Àªº ά±– Œ1DœÀ˚˛ ˘·ÀÓ¬ fl¡˚˛, õ∂Ô±·Ó¬ ø‰¬øfl¡»¸±Ó¬ ’À¶a±¬Û‰¬±11 ø¬ÛÂ√1 ¬Û˚«±˚˛Ó¬ Ôfl¡± Ê√øȬ˘Ó¬± ¤˝◊√ ÚÓ≈¬Ú ¬ÛXøÓ¬1 ø‰¬øfl¡»¸±Ó¬ ˜≈Àͬ› Ú±Ô±Àfl¡º ˘·ÀÓ¬ Œ1±·œÀ˚˛ ø‰¬øfl¡»¸±˘˚˛Ó¬ √œ‚˘œ˚˛± ¸˜˚˛1 ¬ı±À¬ı ˆ¬øÓ«¬› ∆˝√√ Ô±øfl¡¬ı Ú±˘±À·º ’Ú≈ᬱÚÓ¬ øÙ¬ø˘¬ÛÂ√ Œ˝√√˘ƒÔ Œfl¡˚˛±1 ˝◊√ øG˚˛±1 ’Ò…é¬ fl‘¡¯û fl≈¡˜±À1± ά◊¬Ûø¶öÓ¬ Ô±Àfl¡º

Œ‰¬iß±˝◊√ ¤¬Û˘íÓ¬ ¤˜ ’±1 ˝√√±˝◊√Ù≈¬À1 ¶aœÀ1±·1 ø‰¬øfl¡»¸± ¤·1±fl¡œ ˜ø˝√√˘± Ê√œªÚfl¡±˘Ó¬ ¤ÀÚÀ1±·1 ø‰¬fl¡±1 ˝√√˚˛º ¤ÀÚŒ1±· øÚ1±˜˚˛1 ¬ı±À¬ı ¸•xøÓ¬ õ∂Ô±·Ó¬ ’À¶a±¬Û‰¬±1 ¬ı± fi¯∏Ò Œ¸ª±À1˝◊√ ø‰¬øfl¡»¸± ∆˝√√ ’±ø˝√√ÀÂ√ ˚ø√› ¬ıU ¸˜˜˚˛Ó¬ ά◊ø‰¬Ó¬ Ù¬˘ Œ¬Û±ª± Ú±˚±˚˛º ¤˜ ’±1 ˝√√±˝◊√ Ù≈¬ ø‰¬øfl¡»¸± ¸”‰¬Ú± fl¡1± ¤¬Û˘í Œ‰¬iß±À˚˛˝◊√ ˝√√í˘ ˆ¬±1Ó¬1 ¤fl¡˜±S ø‰¬øfl¡»¸±˘˚˛º ’˘¬ÛÀÓ¬ ¤˝◊√ ø‰¬øfl¡»¸± ¬ÛXøÓ¬

˜±Úø¸fl¡ Œ1±·fl¡ Õ˘ ëUí1 ¬Û√Àé¬¬Û ˆ¬±1Ó¬œ˚˛¸fl¡À˘ ˘≈fl≈¡ª±˚˛ ˙± õ∂íÀ©ÜȬ ¢∂øLö1 Œ1±· õ∂fl‘¡Ó¬ÀÓ¬ ¤Ê√Ú ˜±Ú≈˝√1 ¬ı˚˛¸ ¬ı±øϬˇ ’˝√√±1 ˘À· ˘À· ø˚√√À1 ‰≈¬ø˘ ¬ÛÀfl¡ ¬ı± ˙1œ1Ó¬ ¬ı˚˛¸1 √±· ¬ÛÀ1, ¤Àfl¡Ò1ÀÌ˝◊√ ¬ı˚˛¸1 ˘À· ˘À· õ∂íÀ©ÜȬ ¢∂øLöÀ1± ¬ı‘øX ‚ÀȬº ¤˝◊√ õ∂±fl‘¡øÓ¬fl¡ fl¡±1Ìfl¡ ∆˘ ŒÊ√…ᬠڱ·ø1fl¡¸fl¡À˘ ’˚Ô± Œ·±¬ÛÚœ˚˛±Ó¬± ’ª˘•§Ú fl¡ø1 ¶§±¶ö…1 é¬øÓ¬ fl¡1± ’Ú≈ø‰¬Ó¬ ¬ı≈ø˘ ŒÊ√…ᬠ˝◊√ά◊1í˘øÊ√©Ü·1±fl¡œÀ˚˛ ˜ôL¬ı… fl¡À1º ¬ı˚˛À¸˝◊√ ˝√√í˘ õ∂íÀ©ÜȬ ¢∂øLö ¬ı‘øX1 [ø‰¬øfl¡»¸± ø¬ı:±Ú1 ˆ¬±¯∏±Ó¬ ø¬ı ø‰¬ ¤˝◊√‰¬] õ∂Ò±Ú fl¡±1Ì ¬ı≈ø˘ ά◊À~‡ fl¡ø1 ¤¬Û˘í Œ‰¬iß±˝◊√1 ø‰¬øfl¡»¸fl¡·1±fl¡œÀ˚˛ fl¡˚˛ñ ¤˝◊√ Œ1±· ¬ı‘X ¬ı˚˛¸1 Œ1±·, ¸±Ò±1ÌÀÓ¬˝◊√ ¬Û=±˙ ¬ıÂ√1 ¬ı˚˛¸1 ø¬ÛÂ√Ó¬ ’±1y ˝√√˚˛º ¤ø˝◊√¬ı‘øX1 ˘·Ó¬ fl¡fl«¡È¬ Œ1±·1 Œfl¡±ÀÚ± ¸•Ûfl«¡ Ú±˝◊√º õ∂¶⁄±ª1 Œé¬S√Ó¬ ø¬ıøˆ¬iß ’¸≈ø¬ıÒ±1 ¸ij≈‡œÚ Œ˝√√±ª±1 ¬Û1±˝◊√ õ∂fl‘¡Ó¬ÀÓ¬ ¤˝◊√ Œ1±·1 ˘é¬Ì Ù≈¬øȬ ά◊Àͬº øάøÊ√ÀȬ˘ Œ1À"√√˘ ¬Û1œé¬± ¬ı± ’±åC± Â√Úí¢∂±Ù¬œ1 Œ˚±À·ø√ ¤˝◊√ Œ1±· Ò1± Œ¬Û˘±¬ı ¬Û±ø1º ˝◊√ά◊À1À˜øÂ√Â√1 Œ˚±À·ø√› ¤˝◊√ Œ1±· øÚ1+¬ÛÌ fl¡1± ˝√√˚˛º ¬Û≈1n∏¯∏1 Œ˚ÃÚ Ê√√œªÚ ’±1n ∏õ∂¶⁄±ªÊ√øÚÓ¬ øSê˚˛±1 ˘·Ó¬ õ∂íÀ©ÜȬ ¢∂øLö Ê√øάˇÓ¬ Ôfl¡±1 ¬ı±À¬ı˝◊√ ¬ıU Œõ∂ÃϬˇ

Œ˘±Àfl¡ ¤˝◊√ Œ1±· ¬ı˚˛¸Ê√øÚÓ¬ ¬ı≈ø˘ ·Ì… fl¡ø1 ¡˘≈fl¡±˝◊√ 1±À‡ ¬ı≈ø˘ ά◊À~‡ fl¡ø1 ά±– ∆Ê√ÀÚ fl¡˚˛ñ ¤ÀÚ Œé¬SÓ¬ ’±Sê±ôL¸fl¡À˘ ˚Ô±˙œÀ‚Ë ø‰¬øfl¡»¸fl¡1 ¬¬Û1±˜˙« ¢∂˝√ Ì fl¡ø1 ¤˝◊√ ¬ı˚˛¸Ê√øÚÓ¬ Œ1±·1 ¬Û1± ˜≈øMê√ ˘±ˆ¬ fl¡ø1¬ı ¬Û±À1º ’±1n∏ ¬ıU Œé¬SÓ¬ øfl¡Â≈√ø√Ú1 ¬ı±À¬ı √1¬ı Œ¸ªÚ fl¡ø1À˘ ¸≈¶öÓ¬± ˘±ˆ¬ fl¡ø1¬ı ¬Û±ø1º ø‰¬øfl¡»¸fl¡·1±fl¡œÀ˚˛ ˘·ÀÓ¬ fl¡˚˛ñ ¬Û1œé¬±, õ∂¶⁄±ª1 Ò1Ì ’±1n∏ Â√Úí¢∂±Ù¬œÀ˚±À· -’øÓ¬ ¸˝√√ÀÊ√ ¤˝◊ Œ1±· øÚÌ«˚˛ fl¡1± ¸yª ’±1n∏ õ∂±Ôø˜fl¡ ’ª¶ö±ÀÓ¬ ø‰¬øfl¡»¸± fl¡ø1À˘ ˆ¬øª¯∏…ÀÓ¬ ˝√√í¬ı ¬Û1± Ê√øȬ˘Ó¬±1 ¬Û1± ˜≈øMê√ ˘±ˆ¬ fl¡1±ÀȬ±› ¸•§ª º ά±– ∆Ê√ÀÚ ˘·ÀÓ¬ fl¡˚˛, ø˚˜±Ú ˙œÀ‚Ë ¤˝◊√ Œ1±·1 ø‰¬øfl¡»¸± fl¡1± ˝√√˚˛, ø¸˜±ÀÚ˝◊√ ’À¶a±¬Û‰¬±11 ’±˙—fl¡± ˝}√±¸ ¬Û±˚˛º ¬ıU Œ˘±Àfl¡ Œ1±· øÚø(Ó¬ Œ˝√√±ª±1 ø¬ÛÂ√ÀÓ¬± ά◊¬Û˚≈Mê√ ø‰¬øfl¡»¸± ¢∂˝√Ì Úfl¡1±1 ¬ı±À¬ı√√ ˆ¬˚˛±ª˝√√ Ù¬˘ ˆ¬≈ø·¬ı˘·œ˚˛± ˝√√˚˛ , øfl¡c ø‰¬øfl¡»¸fl¡1 ¸±Ò√±1Ì ¬Û1±˜˙«˝◊√ ¤ÀÚ Œ1±·œ1 Ê√œªÚ ¸˘±˝◊√ ø√¬ı ά¬Û±À1º ά±– ∆Ê√ÀÚ õ∂íÀ©ÜȬ ¢∂øLö1 Œ1±·Ó¬ ’±Sê±ôL ŒÊ√…ᬠڱ·ø1¸fl¡˘fl¡ ¤˝◊√ ’±˝3√±Ú Ê√Ú±˚˛ fl¡˚˛ñ ¤˝◊√ Œ1±·1 ¬ı±À¬ı ¸—Àfl¡±‰¬ fl¡ø1 ˘≈fl¡±˝◊√ Ú±1±ø‡¬ı , Ó≈¬1ÀôL ø‰¬øfl¡»¸± fl¡ø1 ¸≈¶ö Ê√œªÚ ˘±ˆ¬ fl¡1fl¡º

1œø1fl¡ ¶§±¶ö…1 ˘·ÀÓ¬ ˜±Úø¸fl¡ ¶§±¶ö…1 ›¬Û1ÀÓ¬± ¸˜±ÀÚ &1n∏Q õ∂√±Ú fl¡ø1 ’˝√√± ∆˝√√ÀÂ√º ¬Û”¬ı«ÀÓ¬ ˜±Úø¸fl¡ ¶§±¶ö… ˆ¬±ø· ¬Û1± ¤Ê√Ú Œ˘±fl¡fl¡ ’øˆ¬˙±¬Û¢∂ô¶ ¬ı≈ø˘ ¸˜±Ê√1 ¬Û1± ø¬ıÓ¬±ø1Ó¬ fl¡1± ∆˝√√øÂ√˘º øfl¡c ¬ıÓ«¬˜±ÀÚ ˜±Úø¸fl¡ Œ1±À·± Œ˚ ’Ú… ˙±1œø1fl¡ Œ1±·1 √À1˝◊√ ¤fl¡ ¬ı…øÒ ’±1n∏ ø‰¬øfl¡»¸±1 ¡Z±1± ˜±Úø¸fl¡ Œ1±· øͬfl¡ fl¡ø1¬ı ¬Û1± ˚±˚˛ Œ¸˝◊√ ø¬ı¯∏À˚˛ ¸Ê√±·Ó¬± ¬Û”¬ı«Ó¬Õfl¡ ¬ı‘øX ¬Û±˝◊√ÀÂ√º ¤˝◊√ Œé¬SÓ¬ ˜±Úø¸fl¡ Œ1±· øÚ˜«”˘ ’±1n∏ õ∂øÓ¬À1±Ò1 ¬ı±À¬ı øÚ1ôL1 ¬fl¡±˜ fl¡ø1 Ôfl¡± ø¬ıøˆ¬iß Œ¶§26√±À¸ªœ

¸—¶ö±¸˜”˝√1 ˘·ÀÓ¬ ‰¬1fl¡±1œ ’Ú≈ᬱÚ-õ∂øӬᬱÚ1 ¸øSê˚˛Ó¬±fl¡ ¶§œfl¡±1 fl¡ø1¬ı˝◊√ ˘±ø·¬ıº ø¬ıù´ ¶§±¶ö… ¸—¶ö±˝◊√› ˜±Úø¸fl¡ Œ1±· ¸µˆ¬«Ó¬ ø¬ıù´Ê≈√ø1 ¸Ê√±·Ó¬± ’Ú±1 ¬ı±À¬ı ’˝√√1˝√√ fl¡±˚«¬ı…ª¶ö± 1+¬Û±˚˛Ì fl¡ø1 ’±ø˝√√ÀÂ√º Œ˙˝√√Ó¬œ˚˛±Õfl¡ ¸—¶ö±˝◊√ ˜±˝◊√G Œ¬ı—fl¡ ¬ı≈ø˘

˜±Úª±øÒfl¡±1 ˚±ÀÓ¬ ‡¬ı« Ú˝√√˚˛ Œ¸˚˛± qøÚø(Ó¬ fl¡1±º ¸—¶ö±1 ˜±Úø¸fl¡ ¶§±¶ö…

ø¬ıøˆ¬iß Œ√˙1 Ó¬Ô… ¸˜‘X Œfl¡±¯∏ ·Í¬Ú ¤fl¡ ø¬ıÀ˙¯∏ Ó¬Ô…Àfl¡±¯∏ ¸¬ı«¸±Ò±1Ì1 ¬ı±À¬ı 1±Ê√Uª± fl¡ø1À˘º ¤˝◊√ Ó¬Ô…Àfl¡±¯∏ ø√√¬ıøˆ¬iß Œ√˙1 ˜±Úø¸fl¡ ¶§±¶ö… ¸•Ûfl«¡œ˚˛ ’±˝◊√Ú fl¡±Ú≈Ú, √Ó¬Ô…¬Û±øÓ¬ ά◊¬Û˘t ˝√√í¬ıº Œ˚±ª± 10øάÀ‰¬•§1Ó¬ ˜±Úª±øÒfl¡±1 ø√ª¸1 ø√Ú±˝◊√ ˜≈fl¡ø˘ fl¡1± ¤˝◊√ Ó¬Ô…Àfl¡±¯∏1 õ∂Ò±Ú Î¬◊ÀV˙… ˝√√í¬ı ˜±Úø¸fl¡ ¶§±¶ö…1 ’ªÚøÓ¬1 ¬ı±À¬ı ¤Ê√Ú √Œ˘±fl¡1

¸•Ûfl«¡œ˚˛ ø¬ıˆ¬±·1 ˙œ¯∏« fl¡˜«fl¡Ó«¬± ά±– ø˜Â√˘ Ù¬±—Àfl¡ ’±Àé¬À¬ÛÀ1 fl¡˚˛ Œ˚ ’±øÊ√1 ¸˜˚˛ÀÓ¬± ˜±Úø¸fl¡ ¶§±¶ö… ˆ¬±ø· ¬Û±1 ¬ı±À¬ı˝◊√ ¬ıUÀÓ¬ ∆¬ı¯∏˜…1 ¬ıø˘ ˝√√í¬ı˘·œ˚˛± ∆˝√√Àº ’fl¡˘ ∆¬ı¯∏˜…˝◊√ Ú˝√√˚˛ ø˝√√—¸± Ó¬Ô± øÚ˚«±Ó¬ÚÀ1± ¸ij≈‡œÚ ˝√√í¬ı˘·œ˚˛± √˝√˚˛º ’±1n∏ ¤˝◊√ ¬Ûø1ø¶öøÓ¬ Œfl¡˝◊√Ȭ±˜±Ú Œ√˙Ó¬ Ú˝√√˚˛, ø¬ıù´1 õ∂øÓ¬‡Ú Œ√˙ÀÓ¬ ø¬ı1±Ê√˜±Úº ¤ÀÚ ¬Ûø1Àõ∂øé¬Ó¬ÀÓ¬ ˜±˝◊√GÀ¬ı—fl¡ Ó¬Ô…Àfl¡±¯∏1 Ê√ø1˚˛ÀÓ¬ õ∂øÓ¬‡Ú Œ√˙Ó¬ ˜±Úø¸fl¡ Œ1±·œ √¤Ê√ÀÚ ¬Û±¬ı ¬Û1± õ∂øÓ¬1鬱˜”˘fl¡ ¬ı…ª¶ö±1 ¸µˆ¬«Ó¬ Œfl¡ÀÚÒ1Ì1 ø¬ıøÒø¬ıÒ±Ú ’±ÀÂ√ Œ¸˝◊√˚˛± ¸¬ı«¸±Ò1Ì1 ¬ı±À¬ı ¸˝√√Ê√˘ˆ¬… ∆˝√√ ¬Ûø1¬ıº

Adin=8 19