Page 1

7

&ª±˝√√±È¬œ-øά¬ıËn∏·Î¬ˇ, 10 øάÀ‰¬•§1¬,√√ 2013, ˜„√√˘¬ı±1

댉¬Ùƒ¬íñ ’±Ò≈øÚfl¡ ¸˜˚˛1 ¤È¬± ’±fl¡¯∏«Ìœ˚˛ Œfl¡ø1˚˛±1 

¸˜˚˛1 ^nÓ¬ ¬Ûø1ªÓ«¬Ú1 ˘À· ˘À· ¬Ûø1ªÓ«¬Ú ∆˝√À√Â√ ’±˜±1 Ê√œªÚÕ˙˘œÀ1±º ¤˝◊√ ¬Ûø1ªÓ«¬Ú1 ∆¸ÀÓ¬ Œ‡±Ê√ ø˜˘±À˚˛˝◊√ ¸•xøÓ¬ ÚÓ≈¬ÚQ1 ¸”‰¬Ú± ∆˝√√ÀÂ√ Œfl¡ø1˚˛±11 Œé¬S‡ÚÓ¬º ŒÓ¬ÀÚ ¤fl¡ ÚÓ≈¬ÚQ1 ¸˜±˝√√±1ÀÓ¬˝◊√ fl¡˜«˜≈‡œ ˚≈ªfl¡-˚≈ªÓ¬œ¸fl¡˘1 ¬ı±À¬ı ¤È¬± ’±fl¡¯∏«Ìœ˚˛ ¬ı‘øM√√ ∆˝√√ ά◊øͬÀÂ√ 댉¬Ù¬í [Chef]1 Œfl¡ø1˚˛±1º ¬ıÓ«¬˜±Ú ¸˜˚˛Ó¬ ¬ı±øϬˇ ’˝√√± ’Ó¬…±Ò≈øÚfl¡Ó¬± ’±1n∏ ‡±√… ø¬ı˘±ø¸Ó¬±1 Ù¬˘ÀÓ¬˝◊√ Ó¬±1fl¡±˚≈Mê√ Œ˝√√±ÀȬ˘, Œ1©Ü≈À1∞I◊, fl¡¬Û«íÀ1Ȭ ˝√√±Î◊¬Â√, ø1Ê√íȬ«, Œfl¡È¬±ø1— ¢∂n¬Û ’±ø√1 ˜±Ê√Ó¬ õ∂øÓ¬À˚±ø·Ó¬±˜”˘fl¡ Œ√Ã11 ¸‘ø©Ü ∆˝√√ÀÂ√º Œ¸À˚˛À˝√√ ¤˝◊√ ¸˜”˝√ ¶ö±ÚÀÓ¬˝◊√ ‡±√…1 &̱&Ì ’±1n∏ Œ¸±ª±√1 ˜±S±˝◊√ ¤fl¡ ø¬ıÀ˙¯∏ &1n∏Q ˘±ˆ¬ fl¡À1º ¤˝◊√ ‡±√…&Ì1 Ó¬√±1fl¡ ’±1n∏ ¸≈-¬Ûø1‰¬±˘Ú±1 ά◊ÀVÀ˙… Œ¸À˚˛À˝√√ ¸fl¡À˘± ¬ı…ª¸±ø˚˛fl¡ Œ·±á¬œÀ˚˛ øÚÊ√±¬ı¬ıœ˚˛±Õfl¡ 댉¬Ù¬í øÚ˚≈Mê√ fl¡ø1¬ıÕ˘ ’±1y fl¡ø1ÀÂ√º ˝◊√ ˚˛±1 ¬Ûø1Àõ∂øé¬Ó¬ÀÓ¬˝◊√ Œ·±ÀȬ˝◊√ ø¬ıù´1 ˘·ÀÓ¬ ’±˜±1 Œ√˙‡Ú1

Œfl¡ø1˚˛±11 Œé¬S‡ÚÀÓ¬± ¬ıÓ«¬˜±Ú ¸˜˚˛Ó¬

댉¬Ù¬í1 Œfl¡ø1˚˛±1ÀȬ± ¤È¬± ’±Ò≈øÚfl¡, ’±fl¡¯∏«Ìœ˚˛ Ó¬Ô± ˘±ˆ¬√±˚˛fl¡ Œ¬ÛÂ√± ø˝√√‰¬±À¬Û ø¬ıÀ¬ıø‰¬Ó¬ ∆˝√√ÀÂ√º ¸•xøÓ¬ ¤˝◊√ Œfl¡ø1˚˛±11

ά◊ÀVÀ˙… ø˙鬱¢∂˝√√Ì1 ¬ı±À¬ı Œ√˙1 ø¬ıøˆ¬iß

ͬ±˝◊√ 1 ˘·ÀÓ¬ ’¸˜ÀÓ¬± ˝◊√ ˚˛±1 øά¢∂œ ’±1n∏ øάõ≠혱 ¬Û±Í¬…Sê˜1 ø˙鬱Ú≈á¬±Ú ˜≈fl¡ø˘ fl¡1± ∆˝√√ÀÂ√º Œ˝√√±ÀȬ˘ Œ˜ÀÚÊ√À˜∞I◊ ’±1n∏

˝ø¶ÛÀȬø˘È¬œ Œ˜ÀÚÊ√À˜∞I◊1 ø˙鬱 ¢∂˝√Ì fl¡ø1 댉¬Ù¬í Œ˝√√±ª±1 ¸•Û”Ì« √é¬Ó¬± ’Ê«√Ú fl¡ø1¬ı ¬Û±ø1º ¤·1±fl¡œ ¸≈√é¬ ëŒ‰¬Ù¬í ˝√√í¬ı1 ¬ı±À¬ı õ∂±Ô«œ ¤·1±fl¡œ ’±fl¡¯∏«Ìœ˚˛ ¬ı…øMê√Q1 ˘·ÀÓ¬ ŒÚÓ¬±¸≈˘ˆ¬ &ÌÀ1± ’øÒfl¡±1œ Œ˝√√±ª±ÀȬ± ¬ı±>Úœ˚˛º Ó¬≈√¬Ûø1 õ∂±Ô«œ·1±fl¡œ1 ø˝√√µœ, ˝◊√—1±Ê√œ1 ά◊¬Ûø1 ø¬ıøˆ¬iß ˆ¬±¯∏±Ó¬ é¬Ó¬± Ôfl¡±ÀȬ±› ’øÓ¬ ˘±ˆ¬√±˚˛fl¡º ¤ÀÚ Œfl¡ø1˚˛±11 ¬ı±À¬ı Œfl¡˝◊√‡Ú˜±Ú ά◊À~‡À˚±·… ø˙鬱Ú≈á¬±Ú ∆˝√√ÀÂñ 1º √… Œ˝√√±ÀȬ˘ ¤G È≈¬ø1Ê√˜ ¶≈®˘, Œ˘Â√ 1À‰¬Ê√ ø‰¬ ¤˝◊√‰¬ 3961 ¬ıv≈Â√ ŒSêk ˜∞I◊±Ú± Œˆ¬˘±˝◊√‰¬, Â≈√˝◊√Ê√±1À˘G 2º ’±˜«œ ˝◊√Úƒø©ÜøȬά◊Ȭ ’¬ıƒ Œ˝√√±ÀȬ˘ Œ˜ÀÚÊ√À˜∞I◊ ¤G Œfl¡È¬±ø1— ŒÈ¬fl¡Ú˘íÊ√œ ¤Â√ ¤Â√ ø‰¬ Œ‰¬∞I◊±1 ¬ı±—·±À˘±1 560007 3º ŒÚ‰¬ÀÚ˘ fl¡±Î¬◊ø=˘ Ù¬1 Œ˝√√±ÀȬ˘ Œ˜ÀÚÊ√À˜∞I◊ ¤G Œfl¡È¬±ø1— ŒÈ¬fl¡Ú˘íÊ√œ ˘±˝◊√À¬ıË1œ ¤øˆ¬øÚά◊, ¬Û≈Â√± fl¡˜ƒÀõ≠' ÚÓ≈¬Ú ø√~œ 110012 4º ˝◊√øG˚˛±Ú ˝◊√Úƒø©ÜøȬά◊Ȭ ’¬ıƒ Œ˝√√±ÀȬ˘ Œ˜ÀÚÊ√À˜∞I◊ [Ȭ±Ê√ ¢∂n¬Û] 1±Î¬◊Ê√± ¬ı±· fi1—·±¬ı±√- 431001

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 AGM(P)/ RECTT, RITES LTD.  ˆ¬±1Ó¬ ’±1n∏ ˆ¬±1Ó¬1 ¬ı±ø˝√√1Ó¬ ˝√√±˝◊√ Àªí øÚ˜«±Ì 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 RITES BHAWAN, PLOT NO.- 1, 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 õ∂fl¡äÓ¬ øÚ˚≈øMê√1 ¬ı±À¬ı ˆ¬±1Ó¬ ‰¬1fl¡±11 ’ÒœÚ1 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 SECTOR- 29 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 1±Ê√ U ª± ‡G1 fl¡ÚÂ√ ± ˘ÀȬkœ õ∂ ø Ó¬á¬±Ú 1±˝◊ √ È ƒ ¬ Â√ 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 GURGAON- 122001 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 ø˘ø˜ÀȬάӬ ø‰¬øˆ¬˘ ˝◊√ø?Úœ˚˛±11 õ∂À˚˛±Ê√Ú ∆˝√√ÀÂ√º ¤˝◊√ 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 ¸ø¬ıÀ˙¯∏ ’±1n∏ ’Ú˘±˝◊√Ú ’±À¬ı√Ú1 ¬ı±À¬ı øˆ¬øÊ√Ȭ 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 ¬Û√Àfl¡˝◊√Ȭ± øͬfl¡±øˆ¬øM√√fl¡ ¬Û”1Ì fl¡1± ˝√√í¬ıº õ∂Ô˜ fl¡1fl¡ www.rites.comº 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 ’ª¶ö±Ó¬ ¤¬ıÂ√11 ¬ı±À¬ı øÚ˚≈øMê√ ø√˚˛± ˝√√í¬ıº ’ªÀ˙… 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 õ∂fl¡ä1 ¸˜˚˛ √œ‚˘œ˚˛± ˝√√íÀ˘ √é¬Ó¬±1 øˆ¬øM√√Ó¬ ‰¬±fl¡ø1 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 fl¡±À˘± √œ‚˘œ˚˛± ˝√√í¬ıº Œ˚±·… õ∂±Ô«œ1 ¬ı±À¬ı Œfl¡ø1˚˛±1 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 ø¬ıfl¡±˙1 ¬Û”Ì« ¸≈À˚±· Ô±øfl¡¬ıº 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 ¬Û√1 Ú±˜ – ø‰¬øˆ¬˘ ˝◊√ø?Úœ˚˛±1 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 ¬Û√1 ¸—‡…± – 110Ȭ± 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 ¬ı˚˛¸1 ÿÒı«¸œ˜± – 35 ¬ıÂ√1 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 √1˜˝√± – 13,000˚- Œ¬ıøÂ√fl¡ 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 [¬ıÂ√ ø1 1,200 Ȭfl¡± ¬ı‘øX] ˘·ÀÓ¬ 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 ’Ú…±Ú… ¤˘±Àªkº 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 Œfl¡ÀÚÕfl¡ ’±À¬ı√Ú fl¡ø1¬ı – 16123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 01-2014 Ó¬±ø1‡1 øˆ¬Ó¬1Ó¬ 1±˝◊√ȃ¬Â√ 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 ø˘ø˜ÀȬά1 Œª¬ıÂ√±˝◊√ȬӬ ’Ú˘±˝◊√Ú 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 ’±À¬ı√Ú fl¡ø1¬ı ¬Û±À1º  ˆ¬±1Ó¬-øÓ¬¬ı¬ıÓ¬ ¸œ˜±ôL ’±1鬜 ¬ı±ø˝√√Úœ [’±˝◊√ øȬ ø¬ı ø¬Û]Ó¬ Â≈√¬Û±1 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 ’±À¬ı√Ú ¸•Û”Ì« fl¡ø1 ëÂ√œÀ©Ü˜ Œ¶Ûø‰¬À˚˛ø˘©Ü Œ˜øάÀfl¡˘ ’øÙ¬‰¬±1 Œ¢∂ά-È≈¬ [ŒÂ√fl¡G-˝◊√Ú-fl¡˜±G] 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 ŒÊ√ÀÚÀ1ÀÈ¬Î¬í ’±À¬ı√Ú1 ëøõ∂∞I◊ ¬Û√1 ¬ı±À¬ı Œ˚±·… õ∂±Ô«œ1 ¬Û1± ’±À¬ı√Ú-¬ÛS ø¬ı‰¬1± ∆˝√√ÀÂ√º 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 ’±Î¬◊Ȭí Ó¬˘1 øͬfl¡Ú±Õ˘ 17-01- ¬Û√1 ¸—‡…± – 5Ȭ±º 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 20141 øˆ¬Ó¬1Ó¬ Œ¬Û±ª±Õfl¡ Œõ∂1Ì √1˜˝√√±1 øÚø1‡ – 15,600˚- ñ 39,100˚- Ȭfl¡±, Œ¢∂ά Œ¬Ûíñ 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 fl¡1fl¡ñ 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 7,600˚- Ȭfl¡±º

ø‰¬øˆ¬˘ ˝◊√ø?Úœ˚˛±11 ‰¬±fl¡ø1

’±˝◊√ øȬ ø¬ı ø¬ÛÓ¬ Œ˜øάÀfl¡˘ ’øÙ¬‰¬±1 ¬Û√ ¬ı˚˛¸ – 17˚12˚2013Ó¬ 50 ¬ıÂ√1º ˜±‰≈¬˘ – ¸±Ò±1Ì ’±1n∏ ’í ø¬ı ø‰¬ õ∂±Ô«œ1 ¬ı±À¬ı 50 Ȭfl¡±º ˜±‰≈¬˘1 ÒÚ ’±˝◊√ ø¬Û ’í˚Œ¬ı—fl¡ E±Ù¬È¬˚Œ¬ı—fl¡±1 Œ‰¬flƒ¡ [1±©Ü™œ˚˛fl‘¡Ó¬ Œ¬ı—fl¡1] Œ˚±À· The Accounts Officer, Directorate General, ITBP, New Delhi-031 ¬fl¡é¬Ó¬ ÚÓ≈¬Ú ø√~œÓ¬ ˆ¬„√√±¬ı ¬Û1±Õfl¡ Œõ∂1Ì fl¡ø1¬ı ˘±ø·¬ıº ¤‰¬ ø‰¬˚¤‰¬ øȬ˚˜ø˝√√˘±˚õ∂±Mê√Ú ∆¸øÚfl¡ õ∂±Ô«œÀ˚˛ ˜±‰≈¬˘ ø√¬ı Ú±˘±À·º ’±À¬ı√Ú-¬ÛS1 Ú˜≈Ú± ’±˝◊√ øȬ ø¬ı ø¬Û1 Œª¬ıÂ√±˝◊√ ȬӬ ά◊¬Û˘tº ¸•Û”Ì« fl¡1± ’±À¬ı√Ú-¬ÛS ’˝√√± 17 øάÀ‰¬•§1 [õ∂ÀÓ¬…fl¡ ’=˘1 ¬ı±À¬ı 24 øάÀ‰¬•§1]1 øˆ¬Ó¬1Ó¬ Ó¬˘1 øͬfl¡Ú±Ó¬ Œ¬Û±ª±Õfl¡ Œõ∂1Ì fl¡1fl¡ñ

∆Ó¬˘ ‡GÓ¬ ’±˝◊√ ’±˝◊√ ’±˝◊√ øȬ øÊ√Ó¬ ·Àª¯∏̱1 ¬ı±À¬ı ¸˝√√fl¡±1œ ’Ò…±¬Ûfl¡1 ¬Û√ ‰¬±fl¡ø1  2013

‰¬Ú1 ’±·©Ü1 ¬Û1± 60·1±fl¡œ Â√±SÂ√±SœÀ1 ¬Û±Í¬√±Ú ’±1y Œ˝√√±ª± ˝◊√øG˚˛±Ú ˝◊√Úø©ÜøȬά◊Ȭ ’¬ıƒ ˝◊√ÚÙ¬í1À˜‰¬Ú ŒÈ¬fl¡Úí˘Êœ√Ó¬ ¸˝√√fl¡±1œ ’Ò…±¬Ûfl¡1 ¬Û√1 ¬ı±À¬ı ’±À¬ı√Ú ø¬ı‰¬±ø1 ø¬ı:±¬ÛÚ õ∂fl¡±˙ fl¡1± ∆˝√√ÀÂ√º Œfl¡fœ˚˛ ‰¬1fl¡±1, ’¸˜ ‰¬1fl¡±1 ’±1n∏ ¬ı…øMê√·Ó¬ õ∂øӬᬱÚ1 Œ˚ÃÔ ’—˙√±ø1QÓ¬ ¶ö±ø¬ÛÓ¬ Œ˝√√±ª± ¤˝◊√ ø˙鬱Ú≈á¬±Ú‡Ú ¬ıÓ«¬˜±ÀÚ ’¶ö±˚˛œ Œ‰¬Ã˝√√√Ó¬ ’±1y ∆˝√√ÀÂ√ ˚ø√› õ∂øӬᬱڇÚ1 øÚÊ√¶§ Œ‰¬Ã˝√√√ ¬ı1Á¡±1 ø¬ı˜±Ú ¬ıµ11 ¸˜œ¬Û1 ¤˙ ¤fl¡√1 ˆ¬”ø˜Ó¬ ˙œÀ‚Ë˝◊√ ¶ö±¬ÛÚ fl¡1± ˝√√í¬ıº ¸√…˝√√ÀÓ¬ ’±˝◊√ ’±˝◊√ ’±˝◊√ øȬ øÊ√À˚˛ øÚ•ßø˘ø‡Ó¬ ¬Û√Àfl¡˝◊√Ȭ±1 ¬ı±À¬ı 23 øάÀ‰¬•§1, 20131 øˆ¬Ó¬1Ó¬ ’±À¬ı√Ú-

 ∆Ó¬˘

‡GÓ¬ ·Àª¯∏̱ ’±1n∏ ø¬ıfl¡±˙ ø¬ıˆ¬±·Ó¬ ‰¬±fl¡ø11 ¬ı±À¬ı ˝◊2Â≈√fl¡ ˆ¬±1Ó¬œ˚˛ Ú±·ø1fl¡ õ∂±Ô«œ1 ¬Û1± ˆ¬±1Ó¬œ˚˛ ŒÓ¬˘ øÚ·À˜ ’±À¬ı√Ú ø¬ı‰¬±ø1ÀÂ√º Ó¬˘Ó¬ Î◊¬À~‡ fl¡1± ¬Û√¸˜”˝√1 ¬ı±À¬ı ’±À¬ı√Ú-¬ÛS ø¬ı‰¬1± ∆˝√√À – 1] ˝◊ÚƒÀȬÀ˘flƒ¡‰≈¬Àª˘ õ∂í¬Û±È¬«œ [øÂ√øÚ˚˛1 ’øÙ¬‰¬±1 [Œ¢∂ά- ø¬ı]] – 1Ȭ± ¬Û√ 2] ŒÚÚí ŒÈ¬flƒ¡Ú˘íÊœ√ [‰¬œÙ¬ ø1Â√±‰¬«« Œ˜ÀÚÊ√±1˚øÂ√øÚ˚˛1 Œ˜ÀÚÊ√±1] – 1Ȭ± ¬Û√ 3] ø¬ıÈ≈¬À˜Ú [‰¬œÙ¬ ø1Â√±‰¬« Œ˜ÀÚÊ√±1˚øÂ√øÚ˚˛1 ø1Â√±‰¬« Œ˜ÀÚÊ√±1]] – 1Ȭ± ¬Û√ 4] Ù≈¬Àª˘ ŒÂ√˘ [ŒÎ¬¬Û≈Ȭœ Œ˜ÀÚÊ√±1, ø1Â√±‰¬«˚øÂ√øÚ˚˛1 ø1Â√±‰¬« ’øÙ¬‰¬±1]] – 2Ȭ± ¬Û√ 5] Ù≈¬Àª˘ ŒÂ√˘ [ŒÎ¬¬Û≈Ȭœ Œ˜ÀÚÊ√±1, ø1Â√±‰¬«˚øÂ√øÚ˚˛1 ø1Â√±‰¬« ’øÙ¬‰¬±1]] – 1Ȭ± ¬Û√ 6] Œ¬ÛCíÀfl¡ø˜Àfl¡˘ƒÂ√ ¤G ¬Ûí˘œ˜±1ƒÂ√ [ø1Â√±‰¬« ’øÙ¬‰¬±1]

7] Œ¬ÛCíÀfl¡ø˜Àfl¡˘ƒÂ√ ¤G√ ¬Ûí˘œ˜±1ƒÂ√ [ø1Â√±‰¬« ¤øÂ√À©Ü∞Ȭ] 8] Â√í˘±1 ¤Ú±Ê√«œ [ŒÎ¬¬Û≈Ȭœ Œ˜ÀÚÊ√±1 ø1Â√±‰¬«˚øÂ√øÚ˚˛1 ø1Â√±‰¬« ’øÙ¬‰¬±1] – 1Ȭ± ¬Û√ 9] Œ·øÂ√øÙ¬Àfl¡‰¬Ú [ŒÎ¬¬Û≈Ȭœ Œ˜ÀÚÊ√±1 ø1Â√±‰¬«˚øÂ√øÚ˚˛1 ø1Â√±‰¬« ’øÙ¬‰¬±1] – 1Ȭ± ¬Û√ 10] Œ·øÂ√øÙ¬Àfl¡‰¬Ú [ŒÎ¬¬Û≈Ȭœ Œ˜ÀÚÊ√±1, ø1Â√±‰¬«˚øÂ√øÚ˚˛1 ø1Â√±‰¬« ’øÙ¬‰¬±1] – 1Ȭ± ¬Û√ Œfl¡ÀÚÕfl¡ ’±À¬ı√Ú fl¡ø1¬ı – ø˚¸fl¡˘ ¬õ∂±Ô«œ1 Œ˚±·…Ó¬±1 ˜±¬Ûfl¡±Í¬œÀ˚˛ ¸c©Ü fl¡À1, ŒÓ¬›“À˘±Àfl¡ øÚÒ«±ø1Ó¬ õ∂-¬ÛS Ȭ±˝◊¬Û fl¡ø1¬ıº fl¡ø•ÛÎ◊¬È¬±1 øõ∂∞Ȭ fl¡ø1 Ó¬˘1 øͬfl¡Ú±Õ˘ 20-1220131 øˆ¬Ó¬1Ó¬ Œõ∂1Ì fl¡ø1¬ı ¬Û±À1 –

Chief Manager (HRD P Trg) Indian Oil Corporation Limited, Research and Development Centre, Sector- 13, Faridabad- 121007 (Haryana)

õ∂-¬ÛS ¸±Ò±1Ì Î¬±fl¡À˚±À·À˝√√ Œõ∂1Ì fl¡ø1¬ı ¸ø¬ıÀ˙¯∏ Ê√±øÚ¬ıÕ˘ Ó¬Ô± õ∂-¬ÛS1 ¬ı±À¬ı øˆ¬øÊ√Ȭ fl¡1fl¡- www.iocl.com

¬ÛS ø¬ı‰¬±ø1ÀÂ√º ¬Û√1 Ú±˜ – ¸˝√√fl¡±1œ ’Ò…±¬Ûfl¡ ø¬ıˆ¬±· – 1º fl¡ø•Ûά◊Ȭ±1 Â√±À˚˛k ¤G ˝◊√ø?Úœ˚˛±ø1—ñ 4Ȭ± ¬Û√º 2º ˝◊√À˘fl¡¬∏CíøÚ' ¤G fl¡ø˜Î¬◊øÚÀfl¡‰¬Ú ˝◊√ø?Úœ˚˛±ø1—ñ 4Ȭ± ¬Û√º 3º ’—fl¡ ˙±¶a [¤Ú±˘±˝◊√ø‰¬‰¬, ¤˘ÀÊ√¬ı˱]ñ 2Ȭ± ¬Û√º 4º ˝◊√—1±Ê√œ [˝◊√—ø˘Â√ Œ˘—&ÀªÊ√ øȬø2‰¬—ñ 1Ȭ± ¬Û√º 5º ’Ô«ÚœøÓ¬ñ 1Ȭ± ¬Û√º Ú”…ÚÓ¬˜ ’˝√√«Ó¬± – ¸—øù≠©Ü ø¬ı¯∏˚˛Ó¬ ø¬Û ¤˝◊√‰¬ øά1 ˘·ÀÓ¬ ’øÓ¬ ά◊M√˜ ∆˙øé¬fl¡ Ê√œªÚº ø˚¸fl¡À˘ ·Àª¯∏̱-¬ÛS Ê√˜± ø√ÀÂ√ ¬ı± Ê√˜± ø√˚˛±1 ¬ÛÔÓ¬

ŒÓ¬›“À˘±Àfl¡› ’±À¬ı√Ú fl¡ø1¬ı ¬Û±À1º √1˜˝√√± – [Œfl¡fœ˚˛ ‰¬1fl¡±11 ˝√√±1 ˜ÀÓ¬] 15,600˚- ñ 37,400˚- Ȭfl¡± Ÿ¬ 6000˚- ¤ øÊ√ ø¬Ûº ¸ø¬ıÀ˙¯∏1 ¬ı±À¬ı øˆ¬øÊ√Ȭ fl¡1fl¡ www.iiitg.ac.in

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 ¬ı≈…1í ’¬ıƒ ˝◊√øG˚˛±Ú Œ©ÜG±Î¬«Â√Ó¬ Â√±À˚˛ø∞I◊©Ü ëø¬ıí ¬Û√1 ¬ı±À¬ı ’Ú˘±˝◊√Ú ’±À¬ı√Ú ø¬ı‰¬1± ∆˝√√ÀÂ√º 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 ¬Û√1 ¸—‡…± – 115Ȭ± 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 ’¸—1øé¬Ó¬ – 49Ȭ± [’í ø¬ı ø‰¬- 33, ¤Â√ ø‰¬- 21, ¤Â√ øȬ- 12, ø¬Û ¤˝◊√‰¬- 5] 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 √1˜˝√√±1 øÚø1‡ – 15,600-39,000 Ȭfl¡± Œ¢∂ά Œ¬Ûí 5,400 Ȭfl¡± 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 ¬ı˚˛¸ – 21-27 ¬ıÂ√1 [01-12-2013Ó¬] 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 ø˙鬱·Ó¬ ’˝√√«Ó¬± – øÚø«√©Ü ø¬ıˆ¬±·Ó¬ 60 ˙Ó¬±—˙ Ú•§À1À1 [¤Â√ ø‰¬˚¤Â√ øȬ 50Ì] ’øˆ¬˚±øLafl¡1 ¶ß±Ó¬fl¡º 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 Œfl¡ÀÚÕfl¡ ’±À¬ı√Ú fl¡ø1¬ı – ø¬ı ’±˝◊√ ¤Â√1 Œª¬ıÂ√±˝◊√ȬӬ 24-12-20131 øˆ¬Ó¬1Ó¬ ’Ú˘±˝◊√Ú ’±À¬ı√Ú fl¡ø1¬ı ˘±ø·¬ıº 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 Œª¬ıÂ√±˝◊√Ȭ- www.bis.org.in 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234

The Deputy Inspector General (Pers), Member Secretary, Medical Officers Selection Board-2013 Director General ITBP, Block-2, CGO Complex Lodhi Road, New Delhi110003

¸ø¬ıÀ˙¯∏1 ¬ı±À¬ı Œˆ¬øÊ√Ȭ fl¡1fl¡ www. itbpolice.nic.inº

ø¬ı ’±˝◊√ ¤Â√Ó¬ ø¬ı:±Úœ1 ¬Û√ ’˝◊˘ ˝◊øG˚˛± ø˘ø˜ÀȬάӬ ¬Û√

’¸˜ Œ˘±fl¡À¸ª± ’±À˚˛±·1 øÚÀ˚˛±· Ê√±ÚÚœ’˝◊˘ ˝◊øG˚˛± ø˘ø˜ÀȬάӬ ‡±˘œ Ôfl¡± øÚ•ß ø˘ø‡Ó¬ ¬Û√1 ¬ı±À¬ı ˝◊2Â≈√fl¡ Ó¬Ô± Œ˚±·… ˆ¬±1Ó¬œ˚˛ Ú±·ø1fl¡1 ¬Û1± ’±À¬ı√Ú-¬ÛS ø¬ı‰¬1± ∆˝√√ÀÂ√º ’±À¬ı√Ú-¬ÛS ’˝√√± 16-1220131 øˆ¬Ó¬1Ó¬ HeadPersonnel, RCE's Office Building, Oil India Ltd, Duliajan, 786602, Assam ¤˝◊

øͬfl¡Ú±Õ˘ Œõ∂1Ì fl¡ø1¬ı ˘±ø·¬ıº ‡±˘œ ¬Û√1 ¸ø¬ıÀ˙¯∏ – ¬Û√1 Ú±˜ – fl¡ÚøÙ¬ÀάøkÀ˚˛˘ ŒÂ√ À SêȬ±1œ’¸˜ ‰¬1fl¡±11 Ê√˘ø¸=Ú, ‡øÚ ’±1n∏ ‡øÚÊ√ ø¬ıˆ¬±·Ó¬ ‡±˘œ ∆˝√√ Ôfl¡± ’øˆ¬˚ôL± ¬Û√Ó¬ øÚ˚≈øMê√1 ¬ı±À¬ı ˝◊√26≈√fl¡ Ó¬Ô± Œ˚±·… ˆ¬±1Ó¬œ˚˛ Ú±·ø1fl¡1 ¬Û1± ’±À¬ı√Ú ø¬ı‰¬±ø1 ’¸˜ Œ˘±fl¡À¸ª± ’±À˚˛±À· Ê√±ÚÚœ Ê√±ø1 fl¡ø1ÀÂ√º ¬Û√¸˜”˝√ √˝√í˘ñ Ê√˘ø¸=Ú ø¬ıˆ¬±· – 1º ¸˝√√fl¡±1œ ’øˆ¬˚ôL± [∆¬ı≈√…øÓ¬fl¡] ¬Û√1 ¸—‡…± – 8Ȭ± 2º ¸˝√√fl¡±1œ ’øˆ¬˚ôL± [˚±øLafl¡] ¬Û√1 ¸—‡…± – 13Ȭ± ˆ¬”Ó¬Q ’±1n∏ ‡ÚÚ ¸=±˘fl¡±˘˚˛ – 3º ¸˝√√fl¡±1œ ’øˆ¬˚ôL± [˚±øLafl¡] – ¬Û√1 ¸—‡…± – 1Ȭ± √1˜˝√√±1 øÚø1‡ – 12,000˚- ñ 40,000˚- , Œ¢∂ά Œ¬Ûí – 5,400˚- ˘·ÀÓ¬ ’Ú…±Ú… ¸±-¸≈ø¬ıÒ±º

¤Â√ ¤Â√ ø‰¬1 øÚÀ˚˛±· Ê√±ÚÚœ  ©Ü±Ù¬ øÂ√À˘flƒ¡‰¬Ú fl¡ø˜Â√ÀÚ Œfl¡fœ˚˛ ‰¬1fl¡±1 ’±1n∏ ø¬ıøˆ¬iß 1±Ê√… ’±1n∏ Œfl¡fœ˚˛˙±ø¸Ó¬ ’=˘1

ø¬ıøˆ¬iß ˜La±˘˚˛˚ø¬ıˆ¬±·˚fl¡±˚«±˘˚˛Ó¬ ˜fl¡1˘1 ¬ı±À¬ı ˜±øåȬ Ȭ±ø¶®— ©Ü±Ù¬ ø¬ı‰¬±ø1 øÚÀ˚˛±· Ê√±ÚÚœ õ∂fl¡±˙ fl¡ø1ÀÂ√º ˜±øåȬ Ȭ±ø¶®— [ÚÚ-ŒÈ¬flƒ¡øÚÀfl¡˘] ©Ü±Ù¬ √1˜˝√√± – 5,200 Ȭfl¡±-20,200 Ȭfl¡±, Œ¢∂ά Œ¬Ûí 1,800 Ȭfl¡± ¬ı˚˛¸ – 18-25 ¬ıÂ√1 [1-1-2014Ó¬] ø˙鬱 – Œ˜øCfl≈¡À˘È¬ ¬ı± ¸˜-¬Û˚«±˚˛1 ¬Û1œé¬±1 ø√Ú – 16-2-2014 ’±1n∏ 23-2-2014 ˜±‰≈¬˘ – 100 Ȭfl¡± [˜ø˝√√˘±˚¤Â√ ø‰¬˚¤Â√ øȬ˚ø¬Û ¤˝◊‰¬ ’±1n∏ ¤' Â√±øˆ¬«‰¬À˜Ú1 ¬ı±À¬ı ˜±‰¬≈√˘ Ú±˘±À·]º ˜±‰≈¬˘ Œ‰¬À∞C˘ ø1S≈ê˝◊ȬÀ˜∞Ȭ Ù¬œ ©Ü±•ÛÀ˚±À· Ê√˜± ø√¬ı ˘±ø·¬ıº ¤˝◊ ©Ü±•Û ¸fl¡À˘± ˜≈‡… ά±fl¡‚1Ó¬ Î◊¬¬Û˘tº Œfl¡ÀÚÕfl¡ ’±À¬ı√Ú fl¡ø1¬ı – øÚÒ«±ø1Ó¬ õ∂-¬ÛS ¸•Û”Ì« fl¡ø1 1312-20131 øˆ¬Ó¬1Ó¬ [õ∂Ó¬…ôL ’=˘1 õ∂±Ô«œÀ˚˛ 20-12-20131 øˆ¬Ó¬1Ó¬] ¤Â√ ¤Â√ ø‰¬1 ø¬ıøˆ¬iß ’±=ø˘fl¡ fl¡±˚«±˘˚˛Õ˘ Œõ∂1Ì fl¡ø1¬ı ¬Û±À1º õ∂±Ô«œÀ˚˛ ¤Â√ ¤Â√ ø‰¬1 Œª¬ıÂ√±˝◊ȬӬ ’Ú˘±˝◊Ú ’±À¬ı√ÀÚ± fl¡ø1¬ı ¬Û±À1º 11-12-20131 øˆ¬Ó¬1Ó¬ õ∂Ô˜ ‡G1 ¬Û?œ˚˛Ú ’±1n∏ 13-1220131 øˆ¬Ó¬1Ó¬ ø¡ZÓ¬œ˚˛ ‡G1 ¬Û?œ˚˛Ú fl¡ø1¬ı ¬Û±À1º ¸ø¬ıÀ˙¯∏ Ê√±øÚ¬ı1 ¬ı±À¬ı Ó¬Ô± ’±À¬ı√Ú-¬ÛS1 ¬ı±À¬ı Ó¬˘1 Œª¬ıÂ√±˝◊Ȭ¸˜”˝√ øˆ¬øÊ√Ȭ fl¡ø1¬ı ¬Û±À1 –

www.ssc.nic.in, www.ssc-cr.org, www.sscer.org, www.sscner.org.in,www.sscwr.net,www.sscsr.gov.in, www.ssckkr.nic.in,www.sscmpr.org,www.sscnwr.org, www.sscnr.net.in

¤˝◊√ ¸•Ûfl«¡œ˚˛ ’±À¬ı√Ú-¬ÛS ’¸˜ Œ˘±fl¡À¸ª± ’±À˚˛±·1 ‡±Ú±¬Û±1±, Ê√ª±˝√√1Ú·1ø¶öÓ¬ fl¡±˚«±˘˚˛1 ë˝◊√Â≈√… ¤G ø1ø‰¬5í ˙±‡±Ó¬ ά◊¬Û˘tº ’±À¬ı√Ú-¬ÛS1 ¬ı±À¬ı ά◊¬Û ¸ø‰¬¬ı, ’¸˜ Œ˘±fl¡À¸ª± ’±À˚˛±·fl¡ ¸À•§±ÒÚ fl¡ø1 ¤‡Ú ¬ÛS √±ø‡˘ fl¡ø1¬ı ˘±ø·¬ıº ¬ÛSÓ¬ Œfl¡±ÚÀȬ± ¬Û√1 ¬ı±À¬ı ’±À¬ı√Ú fl¡ø1¬ı Œ¸˚˛± ¶Û©Üˆ¬±Àª ø˘‡± Ô±øfl¡¬ı ˘±ø·¬ıº ’±À¬ı√Ú-¬ÛS ¸—¢∂˝√ ’±1n∏ √±ø‡˘1 Œ˙¯∏ Ó¬±ø1‡ ’˝√√± 24 øάÀ‰¬•§1º ’±À¬ı√Ú-¬ÛS ’±À˚˛±·1 Œª¬ı‰¬±˝◊√Ȭ1 ¬Û1±› ά±Î¬◊Ú˘íά fl¡ø1¬ı ¬Û1± ˚±¬ıº ¸ø¬ıÀ˙¯∏1 ¬ı±À¬ı øˆ¬øÊ√Ȭ fl¡1fl¡ñ www.apsc.nic.in

 ø¬ıM√√ ˜La±˘˚˛1 1±Ê√˝√ ø¬ıˆ¬±·1 ’Ҝڶö ·ªÚ«À˜∞Ȭ ’íø¬Û˚˛±˜ ¤G ¤˘fl¡±˘˚˛Î¬ ŒÙ¬"√1œÊ√1 ˜≈‡… øÚ˚˛Lafl¡1 fl¡±˚«±˘À˚˛ øÚ•ßø˘ø‡Ó¬ ¬Û√¸˜”˝√1 ¬ı±À¬ı ’±À¬ı√Ú ø¬ı‰¬±ø1ÀÂ√º ¬Û√¸˜”˝√1 ø¬ıª1Ì – 1] õ∂ά±fl¡‰¬Ú Œ˜ÀÚÊ√±1 – 1Ȭ± ¬Û√º Œfl¡ø˜Àfl¡˘ ˝◊ø?Úœ˚˛±ø1—˚Œfl¡ø˜Àfl¡˘ ŒÈ¬fl¡Úí˘íÊ√œÓ¬ øά¢∂œ˚1¸±˚˛Ú ø¬ı:±Ú ¬ı± Ù¬±˜«±ø‰¬Î◊¬øȬÀfl¡˘ Œfl¡ø˜©Ü™œÓ¬ ¶ß±Ó¬Àfl¡±M√√ 1 øά¢∂œ1 ˘·ÀÓ¬ Œfl¡ø˜Àfl¡˘ ¬ı± Ù¬±˜«±ø‰¬Î◊¬øȬÀfl¡˘ fl¡±1‡±Ú± ¬ı± ’íø¬Û˚˛±˜ ’±1n∏ ¤˘fl¡±˘˚˛Î¬ ªífl¡«Â√Ó¬ 10 ¬ıÂ√11 fl¡˜« ’øˆ¬:Ó¬±º 2] ø1Â√±‰¬√« ¤G ŒÎ¬Àˆ¬˘¬ÛÀ˜∞Ȭ Œ˜ÀÚÊ√±1 – 1Ȭ± ¬Û√º Œfl¡ø˜©Ü™œ˚Ù¬±˜«±ø‰¬Î◊¬øȬÀfl¡˘ Œfl¡ø˜©Ü™œÓ¬ ¶ß±Ó¬Àfl¡±M√√ 1 øά¢∂œ1 ˘·ÀÓ¬ ’À·«øÚfl¡ Œfl¡ø˜©Ü™œÓ¬ [õ∂±fl‘¡øÓ¬fl¡ ¸•Û√Ó¬] 8 ¬ıÂ√11 ·Àª¯∏̱1 ’øˆ¬:Ó¬±¸•Ûiß ¬ı± Œfl¡ø˜Àfl¡˘˚Ù¬±˜«±ø‰¬Î◊¬øȬÀfl¡˘˚’íø¬Û˚˛±˜ ¬ı± ¤˘fl¡±˘˚˛Î¬ fl¡±1‡±Ú±Ó¬ 8 ¬ıÂ√11 fl¡˜«1 ’øˆ¬:Ó¬±¸•Ûiߺ 3] ŒÂ√Ùƒ¬È¬œ ’øÙ¬‰¬±1 – 1Ȭ± ¬Û√º ’øˆ¬˚±øLafl¡ ¬ı± õ∂˚≈øMêø¬ı√…±1 ø˚Àfl¡±ÀÚ± ˙±‡±Ó¬ ¶ß±Ó¬fl¡ Œ˝√√±ª±1 ˘·ÀÓ¬ ŒÂ√Ùƒ¬È¬œ ˝◊ø?Úœ˚˛±ø1— ˙±‡±Ó¬ Ú”…ÚÓ¬˜ ≈√¬ıÂ√1 fl¡±˜ fl¡1±1 ¬ı…ª˝√√±ø1fl¡ ’øˆ¬:Ó¬±º 4] ©Üí1 ’øÙ¬‰¬±1 – 1Ȭ± ¬Û√º ø˚Àfl¡±ÀÚ± ø¬ı¯∏˚˛Ó¬ ¶ß±Ó¬fl¡ Œ˝√√±ª±1 ˘·ÀÓ¬ ˝◊ÚÀˆ¬ø∞Ȭ—, ¬Û±À‰¬«øÊ√—, Œ˜˝◊ÚÀȬÀÚk ’±1n∏ ¤fl¡±Î◊¬∞ȬÂ√Ó¬ ≈√¬ıÂ√11 fl¡˜« ’øˆ¬:Ó¬±¸•Ûiß ’Ô¬ı± ’øˆ¬˚±øLafl¡1 øάõ≠혱1 ˘·ÀÓ¬ Î◊¬¬Û˚≈Mê ø¬ı¯∏˚˛Ó¬ 3 ¬ıÂ√11 fl¡˜« ’øˆ¬:Ó¬±¸•Ûiߺ

¬Û√1 ¸—‡…± [¸˜˚˛Ó¬ ¸˘øÚ ˝√√í¬ı ¬Û±À1] – ’¸—1øé¬Ó¬- 6Ȭ±, ¤Â√ ø‰¬- 1Ȭ±, ¤Â√ øȬ- 1Ȭ±, ’í ø¬ı ø‰¬- 3Ȭ±

Œ¢∂ά – ¤ √1˜˝√√±1 øÚø1‡ – 20,600-46,500 Ȭfl¡± fl¡˜« ’øˆ¬:Ó¬± – [16-12-2013Ó¬] 5 ¬ıÂ√1 ¬ı˚˛¸1 ÿÒı«¸œ˜± – [16-12-2013Ó¬] 30 ¬ıÂ√1 ø˙鬱·Ó¬ ’˝√√«Ó¬± – ¶ß±Ó¬fl¡ øά¢∂œ1 ˘·ÀÓ¬ 1˚2¬ıÂ√1œ˚˛± ŒÂ√ÀSêÀȬø1À˚˛È¬ Œõ∂ø"√Â√ ¬ı± ˜Î¬±Ú« ’íøÙ¬‰¬ Œ˜ÀÚÊ√À˜∞Ȭ˚ŒÂ√ÀSêÀȬø1À˚˛È¬ Œõ∂ø"√Â√ ¬ı± ¤ø'øfl¡Î◊¬øȬˆ¬ ¤øÂÀ©Ü∞Ȭ1 øάõ≠혱 ¬ı± ¸˜¬Û˚«±˚˛1 ’˝√√«Ó¬±º ˘·ÀÓ¬ fl¡ø•ÛÎ◊¬È¬±1 ¤øõ≠Àfl¡‰¬Ú1 :±Úº ¬ı±Â√øÚ õ∂øSê˚˛± – Œ˚±·… õ∂±Ô«œÀ˚˛ ø˘ø‡Ó¬ ¬Û1œé¬±, Œ©ÜÚí¢∂±Ù¬œ1 ¬ı…ª˝√√±ø1fl¡ ¬Û1œé¬±, ¢∂n¬Û øάÂ√ƒfl¡±‰¬Ú ’±1n∏ ˆ¬±˝◊ˆ¬± Œˆ¬±ø‰¬Ó¬ ’ªÓ¬œÌ« ˝√√í¬ı ˘±ø·¬ıº

ø¬ıM√√ ˜La±˘˚˛Ó¬ Œfl¡˝◊¬ı±È¬±› ¬Û√ ‡±˘œ 5] ø1Â√±‰¬« ’øÙ¬‰¬±1 – ’À·«øÚfl¡˚¤Ú±˘±˝◊øȬÀfl¡˘ Œfl¡ø˜©Ü™œÓ¬ ¶ß±Ó¬Àfl¡±M√√ 1 øά¢∂œ ’±1n∏ Î◊¬Mê ø¬ı¯∏˚˛ÀÓ¬ ≈√¬ıÂ√11 ·Àª¯∏̱1 ’øˆ¬:Ó¬± ¬ı± Œfl¡ø˜Àfl¡˘˚Ù¬±˜«±ø‰¬Î◊¬øȬÀfl¡˘ fl¡±1‡±Ú±Ó¬ ’±Ò≈øÚfl¡ ˚La¬Û±øÓ¬À1 fl¡±˜ fl¡1±1 ’øˆ¬:Ó¬±º 6] fl¡í©Ü Â≈√¬Û±1ˆ¬±˝◊Ê√1 – ø¬ı fl¡˜1 ˘·ÀÓ¬ Œfl¡fœ˚˛ ‰¬1fl¡±11 ø˚Àfl¡±ÀÚ± ·±ÌøÚfl¡ ø¬ıˆ¬±À· ¬Ûø1‰¬±˘Ú± fl¡1± Â√±¬ı

’øΫ¬ÀÚȬ ¤fl¡±Î◊¬∞ȬÂ√ Â√±øˆ¬«À‰¬Â√ ¬Û1œé¬± Î◊¬M√√ œÌ« Œ˝√√±ª± Ó¬Ô± ¬ı±ÀÊ√Ȭ ’±1n∏ ·±ÌøÚfl¡ ø¬ı¯∏˚˛Ó¬ ≈√¬ıÂ√11 fl¡˜« ’øˆ¬:Ó¬± Ôfl¡±º √1˜˝√√±1 øÚø1‡ – 1] õ∂Ô˜ ≈√Ȭ± ¬Û√1 ¬ı±À¬ı 15,600˚-39,100˚Ȭfl¡±Ÿ¬Œ¢∂ά Œ¬Ûí 7,600˚- Ȭfl¡± 2] ¬ı±fl¡œÀfl¡˝◊Ȭ± ¬Û√1 ¬ı±À¬ı 9,300˚-34,800˚Ȭfl¡±Ÿ¬Œ¢∂ά Œ¬Ûí 4,600 Ȭfl¡±º ˝◊2Â≈√fl¡ õ∂±Ô«œÀ˚˛ øÚÒ«±ø1Ó¬ õ∂-¬ÛS ¸•Û”Ì« fl¡ø1 ≈√fl¡ø¬Û Ù¬ÀȬ±1 ˘·ÀÓ¬ ø‰¬ ’±1˚¤ ø¬Û ¤ ’±1, Œfl¡Î¬±1 øflv˚˛±À1k, øˆ¬øÊ√À˘k ¤G ˝◊ÚƒøȬø¢∂Ȭœ ‰¬±øÈ«¬øÙ¬Àfl¡È¬ ’±ø√¸˝√√ 2013 ‰¬Ú1 18 øάÀ‰¬•§11 øˆ¬Ó¬1Ó¬ Œ¬Û±ª±Õfl¡ Ó¬˘1 øͬfl¡Ú±Õ˘ Œõ∂1Ì fl¡1fl¡ – Superintendent Office of the Chief Controller Government Opium and Alkaloid Factories, Room No- 502, Saraswati House, 5th Floor, 27, Nehru Place, New Delhi- 110019

¸ø¬ıÀ˙¯∏1 ¬ı±À¬ı ø¬ıM√√ ˜La±˘˚˛1 Œª¬ıƒÂ√±˝◊Ȭ øˆ¬øÊ√Ȭ fl¡1fl¡º

Adin=7 9  
Adin=7 9  
Advertisement