Page 1

&ª±˝√√±È¬œ-øά¬ıËn∏·Î¬ˇ, 9 ŒÙ¬¬ıËn∏ª±1œ, 2014, Œ√›¬ı±1

Œ√˙-ø¬ıÀ√˙

1 ....................................................................................................................................................................

∆¬ı¯∏˜…1 ø¬ı1n∏ÀX ˚≈“Ê√±1 ’—·œfl¡±1 øÚÀά±1 ø¬ÛÓ‘¬-˜±Ó‘¬1

Œ˜±√œ1 ¸˜±Àª˙1 ’±À· ’±À· ˜ø̬Û≈1Ó¬ ¤•§≈ù´¬

˝◊√ Ȭ±Ú·1√, 8 ŒÙ¬¬ıËn∏ª±1œ – ÚÓ≈¬Ú ø√~œÓ¬ ’Ò…˚˛Ú1Ó¬ Ó¬Ô± ≈√¬ı‘«M√ 1 ˝√√±Ó¬Ó¬ õ∂±Ì ’±UøÓ¬ ø√˚˛± øÚÀά± Ó¬±øÚ˚˛±˜1 ø¬ÛÓ‘¬-˜±Ó‘¬À˚˛ ∆¬ı¯∏…˜1 ø¬ı1n∏ÀX ˚≈“Ê√ ø√˚˛±1 ’—·œfl¡±1 fl¡ø1ÀÂ√º ŒÓ¬›“À˘±Àfl¡ fl¡˚˛ Œ˚ ’±˜±1 ¬Û≈S¬ Œfl¡øÓ¬˚˛±› ‚”ø1 Ú±À˝√√º øfl¡c ά◊M√ 1-¬Û”¬ı«±=˘1 ˜±Ú≈˝√ ø√~œÓ¬ ∆¬ı¯∏˜…1 ¬ıø˘ Œ˝√√±ª±1 Ù¬˘Ó¬ ø˚√À1 ŒÓ¬›“À˘±fl¡1 ¬Û≈S˝◊√ õ∂±Ì Œ˝√√1n∏ª±¬ı˘·œ˚˛± ˝√√í˘, ŒÓ¬ÀÚ√À1 ˚±ÀÓ¬ ’±1n∏ Œfl¡±ÀÚ› õ∂±Ì Œ˝√√1n∏ª±¬ı˘·œ˚˛± Ú˝√√˚˛ Ó¬±1 ¬ı±À¬ı ŒÓ¬›“À˘±Àfl¡ ˚≈“Ê√ ø√ ˚±¬ıº ’1n∏̱‰¬˘ õ∂À√˙1 ¶§±¶ö… ’±1n∏ ¬Ûø1˚˛±˘ fl¡˘…±Ì ø¬ıˆ¬±·1 ¸—¸√œ˚˛ ¸ø‰¬¬ı øÚÀά± ¬ÛøªS ’±1n∏ ŒÓ¬›“1 ¬ÛPœ Œ˜ø1Ú± øÚÀά±Àª ¸±—¬ı±ø√fl¡1 ’±·Ó¬ ¤ÀÚ√À1 õ∂fl¡±˙ fl¡À1º ŒÓ¬›“À˘±Àfl¡ ’øÓ¬ ˙œÀ‚Ë ˜≈‡… ˜Laœ Ú±¬ı±˜ È≈¬øfl¡1 ŒÚÓ‘¬QÓ¬ ’±˝◊√ Úõ∂ÀÌÓ¬±1 ¤È¬± √˘ ø√~œÕ˘ ˚±¬ı ¬’±1n∏ ¬ıÌ«Õ¬ı¯∏˜…ø¬ıÀ1±Òœ ’±˝◊√ Ú õ∂ªÓ«¬Ú1 ¬ı±À¬ı Œ˝√√“‰¬± ø√¬ıÕ·º

‰¬±ø1 Œ¸Ú± ŒÊ√±ª±Ú ’±˝√√Ó¬ ˝◊√•£¬˘, 8 ŒÙ¬¬ıËn∏ª±1œ – ˝◊√•£¬˘1 Ê√Ú¸ˆ¬±Ó¬ ˆ¬±· Œ˘±ª±1 ’±À· ’±À· ˜ø̬Û≈11 ά◊‚1n∏˘ øÊ√˘±1 Ú±˜fl¡øÂ√Ó¬ ’±Â√±˜ 1±˝◊√Ù¬˘ƒÂ√1 ·±Î¬ˇœÓ¬ ά◊¢∂¬ÛLöœÀ˚˛ ˙øMê√˙±˘œ Œ¬ı±˜± øÚÀé¬¬Û fl¡1±Ó¬ ‰¬±ø1Ê√Ú ŒÊ√±ª±Ú &1n∏Ó¬1ˆ¬±Àª ’±˝√√Ó¬ ˝√√˚˛º ά◊¢∂¬ÛLöœ1 Œ¬ı±˜± ø¬ıÀ¶£¬±1Ì1 ø¬ÛÂ√ÀÓ¬ ŒÊ√±ªÚ¸fl¡À˘› &˘œ‰¬±˘Ú± fl¡À1 ’±1n∏ 15 ø˜øÚȬ ¸˜˚˛ Òø1

1±øÂ√˚˛±1 Â√ø‰¬ ‰¬˝√√1Ó¬ ’±À˚˛±øÊ√Ó¬ ˙œÓ¬fl¡±˘œÚ ’ø˘ø•Ûfl¡ Œ‡˘1 qˆ¬±1yÌœ1 ’Ú≈ᬱÚ1 ’±Ó¬‰¬¬ı±Ê√œ

‰¬±˝√√ ø¬ıÀSêÓ¬±fl¡ ¸ij±Ú fl¡1fl¡, øfl¡c ’±Úfl¡ ˜≈‡« ¸ÀÊ√±ª±Ê√Úfl¡ Ú˝√√˚˛ – 1±U˘ ·±gœ

&Ê√1±È¬1 Ê√Ú¸ˆ¬±Ó¬ fl¡—À¢∂Â√1 ά◊¬ Û-¸ˆ¬±¬ÛøÓ¬ &˘œ˚˛±&˘œ ’¬ı…±˝√√Ó¬ Ô±Àfl¡º ’±1鬜 ¸”S˜ÀÓ¬ ’±˝√√Ó¬ ŒÊ√±ª±Ú¸fl¡˘fl¡ Œ¸Ú± ˝√±¶ÛÓ¬±˘Ó¬ ˆ¬øÓ«¬ fl¡À1±ª± ˝√√˚˛º 1±Ê√…‡Ú1 Ê√Ú¸±Ò±1Ìfl¡ ά◊¢∂¬ÛLöœ ø¬ı‰¬1±1 Ú±˜Ó¬ øÚ1±¬ÛM√√± ¬ı±ø˝√√ÚœÀ˚˛ ˝√√±1±˙±øô¶ fl¡ø1ÀÂ√ ¬ı≈ø˘ ’øˆ¬À˚±· fl¡ø1 ˝◊√ά◊Ú±˝◊√ÀȬά ø1ˆ¬í˘≈‰¬ÀÚ1œ ÙˬíÀ∞I◊ ¤˝◊√ ’±Sê˜Ì ‰¬˘±˚˛º ά◊À~‡… Œ˚ ’±øÊ√ ¬Û≈ª± Œ˜±√œÀ˚˛ ˝◊√•£¬˘1 ¤‡Ú Ê√Ú¸ˆ¬±Ó¬ ˆ¬±· Œ˘±ª±1 ø¬ÛÂ√Ó¬ SêÀ˜ &ª±˝√√±È¬œ ’±1n∏ Œ‰¬iß±˝◊√ÀÓ¬± ’—˙¢∂˝√Ì fl¡À1º

7

’±˝√√À˜√¬ı±√, 8 ŒÙ¬¬ıËn∏ª±1œ – fl¡—À¢∂Â√1 ά◊¬Û-¸ˆ¬±¬ÛøÓ¬ 1±U˘ ·±gœÀ˚˛ &Ê√1±È¬1 ¬ı1√ø˘Ó¬ ¤‡Ú Ê√Ú¸ˆ¬±Ó¬ ˆ¬±· ∆˘ ’±1 ¤Â√ ¤Â√fl¡ fl¡Àͬ±1 ˆ¬±¯∏±À1 ¸˜±À˘±‰¬Ú± fl¡ø1 fl¡˚˛ Œ˚ ˜˝√√±R± ·±gœfl¡ ’±Â√ ¤Â√ ¤ÀÂ√˝◊√ ˝√√Ó¬…± fl¡ø1øÂ√˘º ÚÀ1f Œ˜±√œÀ˚˛ øÚ˜«±Ì fl¡ø1¬ıÕ˘ Œ˘±ª± ‰¬«√±1 ¬ı~ˆ¬ˆ¬±˝◊√ Œ¬ÛÀȬ˘1 ¬ı‘˝√» ˜”øÓ«¬ ¸µˆ¬«Ó¬ 1±U˘ ·±gœÀ˚˛ fl¡˚˛ Œ˚ ‰¬«√±1 Œ¬ÛÀȬ˘1 ’±√˙« ¬ı≈øÊ√ ŒÚ±À¬Û±ª± Œ˘±fl¡¸fl¡À˘ ¤øÓ¬˚˛± ŒÓ¬›“1 õ∂øÓ¬˜”øÓ«¬ øÚ˜«±Ì fl¡ø1¬ıÕ˘ ∆˘ÀÂ√º ≈√Ú«œøÓ¬-w©Ü±‰¬±1 õ∂¸—·Ó¬ 1±U˘ ·±gœÀ˚˛ Œ˜±√œfl¡ ¸˜±À˘±‰¬Ú± fl¡ø1 fl¡˚˛ Œ˚ &Ê√1±È¬Ó¬ ¸—‚øȬӬ ∆˝√√ Ôfl¡± ≈√Ú«œøÓ¬¸˜”˝√ ø¬ıÀÊ√ø¬Û1 õ∂Ò±Ú ˜Laœ1 õ∂±Ô«œÊ√ÀÚ ŒÚÀ√À‡ ¬ı≈ø˘ ŒÓ¬›“ fl¡È¬±é¬ fl¡À1º ŒÓ¬›“ ˘·ÀÓ¬ õ∂ùü fl¡À1 Œ˚ ˚ø√À˝√√ ø¬ıÀÊ√ø¬ÛÀ˚˛ ≈√Ú«œøÓ¬1 ø¬ıÀ1±øÒÓ¬± fl¡À1, ŒÓ¬ÀôL ¸—¸√Ó¬ Œ˘±fl¡¬Û±˘ ø¬ıÀÒ˚˛fl¡Àfl¡ Òø1 ≈√Ú«œøÓ¬ø¬ıÀ1±Òœ Â√‡Ú ø¬ıÀÒ˚˛fl¡ ·‘˝√œÓ¬ Œ˝√√±ª±Ó¬ √˘ÀȬ±Àª øfl¡˚˛ ¸˝√√±˚˛ fl¡1± Ú±˝◊√º ŒÓ¬›“ ˘·ÀÓ¬ fl¡˚˛ Œ˚ Œ˚±ª± Ú¬ıÂ√À1 Œ˜±√œ ‰¬1fl¡±À1 &Ê√1±È¬Ó¬ Œ˘±fl¡±˚˛≈Mê√ ·Í¬Ú1 ¬ı±È¬ ˜≈fl¡ø˘ fl¡1± Ú±˝◊√º 1±U˘ ·±gœÀ˚˛ fl¡—À¢∂Â√ √˘1 ÚœøÓ¬ ≈√‡œ˚˛±fl¡ ά◊ißøÓ¬1 ¬ÛÔ Œ√‡≈›ª± ¬ı≈ø˘ ∆fl¡ fl¡˚˛ Œ˚ ’±Ú √À˘ √ø1^fl¡À˝√√ ’“±Ó¬1 fl¡ø1¬ı Œ‡±ÀÊ√, √ø1^Ó¬±fl¡ Ú˝√√˚˛º ¤˜ øÊ√ ¤ÚÀ1·± ’±1n∏ ’±1 øȬ ’±˝◊√1 ¡Z±1± fl¡—À¢∂ÀÂ√ Œ√˙1 √ø1^¸fl¡˘fl¡ ¸fl¡±˝√√ ø√¬ıÕ˘ ø¬ı‰¬1±1 ¬Ûø1ªÀÓ«¬ &Ê√1±È¬Ó¬ ¤˝◊√ ≈√‡Ú ’“±‰¬øÚÀfl¡˝◊√ ø1^Ó¬± ’“±Ó¬À1±ª±1 ¬ı±À¬ı ¬ı…ª˝√√±1 fl¡ø1 Ôfl¡± ∆˝√√ÀÂ√º &Ê√1±È¬1 ‰¬1fl¡±1‡Ú ≈√‡œ˚˛± 1±˝◊√Ê√1 ‰¬1fl¡±1 Ú˝√√˚˛, ≈√‡œ˚˛±1 ≈√‡-Œ¬ı√Ú± ˝◊√˚˛±Ó¬ ’1Ì… Œ1±√Ú ˝√√˚˛º 1±U˘ ·±gœÀ˚˛ ˘·ÀÓ¬ fl¡˚˛ Œ˚ &Ê√1±È¬Ó¬ 13,000 ‰¬1fl¡±1œ ø¬ı√…±˘˚˛ ’±1n∏ 55 ˝√±√Ê√±1 é≈¬^ ¬ı…ª¸±˚˛ ¬ıg ∆˝√√ ∆·ÀÂ√º

¸—¸√1 ¸ø˜øÓ¬À˚˛ ’ª¸11 ÿÒ«¸œ˜± 65 fl¡ø1¬ı1 ¬ı±À¬ı ’Ú≈À˜±√Ú

Ȭøfl¡’í1 ˝◊√ά◊ ¤Ú ø‰¬ø1˚˛±‡±Ú±Ó¬ ¤È¬± ¬ı·± ˆ¬±˘≈Àfl¡ ¬ı1Ù¬˘Ó¬ Œ‡ø˘ÀÂ√ 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234

‰¬œÚ ˆ¬±1Ó¬1 ëŒfl¡Ã˙˘·Ó¬ ’—˙œ√±1í, ˆ¬±¬ı≈øfl¡ Ú˝√√˚˛ – ¤˚˛±1 ˜±Àù«´˘ ø¬Û Œfl¡ 1˚˛ÚÓ≈¬Ú ø√~œ, 8 ŒÙ¬¬ıËn∏ª±1œ – Œ√˙Ó¬ ¬ı‘øX Œ¬Û±ª± ¬ı‘X Œ˘±fl¡1 ¸—‡…±Õ˘ ˘é¬… fl¡ø1 ¤‡Ú ¸—¸√1 ¸ø˜øÓ¬À˚˛ ‰¬±fl¡ø11 ¬Û1± ’ª¸11 ÿÒı«¸œ˜± ¬ıÓ«¬˜±Ú1 60 ¬ıÂ√11 ¬Û1± 65 ¬ıÂ√1 fl¡ø1¬ı1 ¬ı±À¬ı ’Ú≈À˜±√Ú Ê√Ú±˝◊√ÀÂ√º ’±øÊ√ Œ˘±fl¡¸ˆ¬±Ó¬ √±ø‡˘ fl¡1± ˝◊√˚˛±1 õ∂øÓ¬À¬ı√ÚÓ¬ ¬ı‘X Œ˘±fl¡1 ¸±-¸≈ø¬ıÒ± ¬ı‘øX1 ˘·ÀÓ¬ ŒÓ¬›“À˘±fl¡1 ¬ı±À¬ı õ∂øÓ¬‡Ú 1±Ê√…ÀÓ¬ ø¬ıÀ˙¯∏ ˝√√±¶ÛÓ¬±˘ øÚ˜«±Ú1 ¬ı±À¬ı

ά◊¬ÛÀ√˙ ’±·¬ıϬˇ±˝◊√ÀÂ√º ˝◊√˚˛±1 ˘·ÀÓ¬ ¬ı‘X Œ˘±fl¡1 ¬ı±À¬ı ’±˝◊√fl¡1 Œ1˝√√±˝◊√1 ¸œ˜±› ¬ı‘øX fl¡ø1¬ı ˘±À· ¬ı≈ø˘ ¸ø˜øÓ¬‡ÀÚ ˚≈øMê√ √˙«±˚˛º Œ˝√√˜±Úµ ø¬ı˙±˘ ŒÚÓ‘¬Q±ÒœÚ ¸ø˜øÓ¬1 õ∂øÓ¬À¬ı√Ú‡ÚÓ¬ fl¡˚˛ Œ˚ 2026 ‰¬Ú1 øˆ¬Ó¬1Ó¬ ˆ¬±1Ó¬¬ı¯∏«1 ¬ıÀ˚˛±ÀÊ√…ᬠŒ˘±fl¡1 ¸—‡…± 12.4 ˙Ó¬±—˙Õ˘ ¬ı‘øX ¬Û±˚˛º 2001 ‰¬ÚÓ¬ ¤˝◊√ ˝√√±1 ’±øÂ√˘ 7.5 ˙Ó¬±—˙º ’±Ú˝√√±ÀÓ¬, 50 ¬ıÂ√11

¬Û1± 80 ¬ıÂ√11 Œ˘±fl¡1 ¸—‡…± ¤˝◊√ ¸˜˚˛ÀÂ√±ª±Ó¬ 325 ˙Ó¬±—˙ ¬ı‘øX ¬Û±¬ıº ’±Ú˝√√±ÀÓ¬, ¤˝◊√ ¬ı˚˛¸1 Œ˘±fl¡1 ¸—‡…± 2050 ‰¬ÚÓ¬ ¬ıÓ«¬˜±Ú1 700 ˙Ó¬±—˙ ¬ı‘øX ˝√√í¬ıº ¸ø˜øÓ¬‡ÀÚ ˘·ÀÓ¬ fl¡˚˛ Œ˚ ¬ı‘X Œ˘±fl¡1 Œ¬ÛkÚ ¸≈¯∏˜ˆ¬±Àª ¸fl¡À˘±À˚˛ 1,000 Ȭfl¡±Õfl¡ ¬Û±¬ı ˘±À· ’±1n∏ Œ√˙1 õ∂øÓ¬‡Ú øÊ√˘±ÀÓ¬ ’ã ¤Ê√ Œ˝√√±˜ ¶ö±¬ÛÚ fl¡ø1¬ı ˘±À·º

ά◊M√1 õ∂À√˙1 ’±1鬜 ¸=±˘fl¡õ∂Ò±Ú 

Ê√Ú¸±Ò±1Ì1 ˜±Ê√Ó¬ ’±1鬜1 ˆ¬±¬ı˜”øÓ¬«√ ˆ¬±˘ Ú˝√√˚˛ ¬ı±ø˘˚˛±, 8 ŒÙ¬¬ıËn∏ª±1œ – ’±1鬜1 ˆ¬±¬ı˜”øÓ¬«√ Ê√Ú˜±Ú¸Ó¬ ˆ¬±˘ Ú˝√√˚˛ ¬ı≈ø˘ ά◊À~‡ fl¡ø1 ¤·1±fl¡œ ’±1鬜 ø¬ı¯∏˚˛±˝◊√ fl¡˚˛ Œ˚ Ê√Ú¸˜±·˜ øÚ˚˛LaÌ1 Œé¬SÓ¬ ’ôLÓ¬– ¬Û“±‰¬ ˙Ó¬±—˙ ’±1鬜1 ¬ı…ª˝√√±1 ¸øͬfl¡ Ú˝√√˚˛º ’±1鬜1 ¤˝◊√ Ÿ¬Ì±Rfl¡ ˆ¬±¬ı˜”øÓ«¬ ˆ¬±˘ fl¡ø1¬ı1 ¬ı±À¬ı Ó¬Ô± Ê√Ú¸±Ò±1Ì1 ø¬ıù´±¸À˚±·… ˝√√í¬ı1 ¬ı±À¬ı fl¡1Ìœ˚˛ ’±ÀÂ√ ¬ı≈ø˘ ά◊M√1 õ∂À√˙1 ’±1鬜 ¸=±˘fl¡õ∂Ò±Ú ø1Ê√ª±Ú ’±˝√√À˜À√ ¤˝◊√ fl¡Ô± õ∂fl¡±˙ fl¡À1º ά◊M√1 õ∂À√˙1 ¬Û“±‰¬ ˙Ó¬±—˙ ’±1鬜1 ¬ı…ª˝√√±1 ˆ¬±˘ Ú˝√√˚˛ ¬ı≈ø˘ ά◊À~‡ fl¡ø1 ’±1鬜 ¸=±˘fl¡õ∂Ò±ÚÊ√ÀÚ fl¡˚˛ Œ˚ ¤˝◊√ Ÿ¬Ì±Rfl¡ Ò±1± ¬ıg Œ˝√√±ª±1 õ∂À˚˛±Ê√Ú ’±ÀÂ√º øÚÊ√1 ·“±› ’ˆ¬˚˛±Ú±Ó¬ ά◊¬Ûø¶öÓ¬ ∆˝√ ¸±—¬ı±ø√fl¡À1 Œ˝√√±ª± fl¡Ô±-¬ı±Ó¬«±Ó¬ ŒÓ¬›“ fl¡˚˛ Œ˚ ¤ÀÚ ˜±Úø¸fl¡Ó¬±√ ¬ıg Úfl¡ø1À˘ ˙±øô¶˜”˘fl¡ ¬ı…ª¶ö± ø˝√√‰¬±À¬Û ’øˆ¬˚≈Mê√ ’±1鬜fl¡ ¬ı‡«±ô¶ fl¡1± ˝√√í¬ıº fl¡fl«¡È¬ Œ1±·Ó¬ ’±Sê±ôL ˙1œ11 ’—· Œ˚ÀÚÕfl¡ ’“±Ó¬1 fl¡1± ˝√√˚˛, ŒÓ¬ÀÚÕfl¡À˚˛ ¤˝◊√ ˜±Úø¸fl¡Ó¬±1 ’±1鬜¸fl¡˘fl¡ ¬ı‡«±ô¶ fl¡1± ˝√√í¬ı ¬ı≈ø˘ ŒÓ¬›“ ¸±ªÒ±Ú fl¡ø1 ø√À˚˛º Ò˜«-¸•x√±˚˛1 ÿÒı«Ó¬ Ô±øfl¡ ’±1鬜1 Œ˘±fl¡¸fl¡À˘ øÚ1À¬Ûé¬ ˆ¬”ø˜fl¡± ˘í¬ı ˘±À· ¬ı≈ø˘› ŒÓ¬›“ õ∂fl¡±˙ fl¡À1º

øÚά◊˚˛fl«¡1 Œ˝√√±ÀȬ˘ Œ¬Ûøk˘Àˆ¬øÚ˚˛±Ó¬ ’Ú≈øá¬Ó fl≈¡fl≈¡11 ˙œÓ¬˘fl¡±˘œÚ ŒÙ¬ù´Ú ù´íÓ¬ ·1±fl¡œ1 ∆¸ÀÓ¬ ¤È¬± fl≈¡fl≈¡1

¤˜ øÊ√ ¤ÚÀ1·± õ∂øÓ¬ÀȬ± ø¬ı ø¬Û ¤˘ ¬Ûø1˚˛±À˘ 100 fl¡˜«ø√Ú ŒÚ±À¬Û±ª±Ó¬ ’¸c©Ü ¸Ú ¸ø˜øÓ¬ ÚÓ≈¬Ú ø√~œ, 8 ŒÙ¬¬ıËn∏ª±1œ – ¤˜ øÊ√ ¤ÚÀ1·± ’“±‰¬øÚ1 ’ÒœÚÓ¬ õ∂øÓ¬ÀȬ± ø¬ı ø¬Û ¤˘ ¬Ûø1˚˛±À˘ 100 fl¡˜« ø√Ú ŒÚ±À¬Û±ª±1 ¬ı±À¬ı ’¸cø©Ü õ∂fl¡±˙ fl¡ø1ÀÂ√ ¤‡Ú ¸√Ú ¸ø˜øÓ¬À˚˛º ¤˝◊√ ’¸cø©Ü õ∂fl¡±˙1 ˘·ÀÓ¬ ¸ø˜øÓ¬‡ÀÚ ¤˝◊√ ’“±‰¬øÚ1 ’±À¸“±ª±˝√√¸˜”˝√ ”√1 fl¡1±1 ¬ı±À¬ı ∆¬ı:±øÚfl¡ ‘√ø©Üˆ¬—·œÀ1 ø¬ıÀù≠¯∏Ì fl¡1±Ó¬ ˜Ó¬ Œ¬Û±¯∏Ì fl¡ø1ÀÂ√º ¢∂±À˜±iß˚˛Ú ø¬ıˆ¬±·1 ¶ö±˚˛œ ¸ø˜øÓ¬À˚˛ ˝◊√ ˚˛±1 47¸—‡…fl¡ õ∂øÓ¬À¬ı√ÚÓ¬ fl¡˚˛ Œ˚ ¢∂±À˜±iß˚˛Ú ø¬ıˆ¬±À· 1±Ê√… ’±1n∏ Œfl¡fœ˚˛ ‰¬1fl¡±11 ˘·Ó¬ ¸˜i§˚˛ ¸±ÒÚ fl¡ø1 ’±˝◊√ Ú ’Ú≈¸ø1 õ∂øÓ¬ÀȬ± ø¬ı ø¬Û ¤˘ ¬Ûø1˚˛±˘fl¡ 100 fl¡˜« ø√Ú ø√˚˛±1 ¬ı…ª¶ö± ¢∂˝√ Ì fl¡ø1¬ı ˘±À·º 2011-12 ’±1n∏ 201213 ¬ı¯∏«Ó¬ ¤˝◊√ ’“±‰¬øÚ‡ÀÚ ˝◊√ ˚˛±1 Œ˜Ãø˘fl¡ ά◊ÀV˙…ÀȬ±Àª˝◊√ ¬Û”1ÌÓ¬ ¬ı…Ô« ∆˝√√ÀÂ√ ¬ı≈ø˘ ¸ø˜øÓ¬‡ÀÚ ’¸cø©Ü ¬ı…Mê√ fl¡À1º ’±Ú˝√√±ÀÓ¬, ¢∂±À˜±iß˚˛Ú ø¬ıˆ¬±·¸˜”˝√ ’±1n∏ ¤Ú ¤Â√ ¤Â√ ’í1 ˜±Ê√Ó¬ ø¬ı ø¬Û ¤˘ ¬Ûø1˚˛±˘1 ¸—‡…±1 ˜±Ê√Ó¬ ø˜˘ Ú±˝◊√ ¬ı≈ø˘› ¸ø˜øÓ¬‡ÀÚ ’±„≈√ ø˘˚˛±˝◊√ ø√À˚˛º ’±Ú˝√√±ÀÓ¬, øfl¡Â≈√˜±Ú 1±Ê√…Ó¬ ˜≈ͬ ø¬ı ø¬Û ¤˘ ¬Ûø1˚˛±˘1 ¸—‡…±Ó¬Õfl¡ Ê√¬ıfl¡±Î«¬1 ¸—‡…± Œ¬ıøÂ√ Œ¬Û±ª± ∆·ÀÂ√ ¬ı≈ø˘› ¸ø˜øÓ¬‡ÀÚ Î¬◊À~‡ fl¡À1º

˜ø̬Û≈11 ˚≈ªÓ¬œfl¡ ø√~œÓ¬ ¬ı˘±»fl¡±1 ά◊M√1-¬Û”¬ı«±=˘1 Â√±S-Â√±Sœ1 õ∂øÓ¬¬ı±√

¬ÛíÈ«¬À¬ıv˚˛±1, 8 ŒÙ¬¬ıËn∏ª±1œ – ˆ¬±1Ó¬œ˚˛ ¬ı±˚˛≈ Œ¸Ú±¬ı±ø˝√√Úœ1 õ∂Ò√±Ú ¤˚˛±1 ˜±Àù«´˘ ø¬Û Œfl¡ 1À˚˛ ’±øÊ√ fl¡˚˛ Œ˚ ‰¬œÚfl¡ ˆ¬±1Ó¬1 ëŒfl¡Ã˙˘·Ó¬ ’—˙œ√±1í ¬ı± 댩ܙÀȬøÊ√fl¡ ¬Û±È«¬Ú±1í ø˝√√‰¬±À¬ÛÀ˝√√ ·Ì… fl¡ø1¬ı ˘±À·, ˆ¬±¬ı≈øfl¡ ø˝√√‰¬±À¬Û Ú˝√√˚˛º ˚ø√› ‰¬œÚ1 ∆¸ÀÓ¬ ˆ¬±1Ó¬1 øfl¡Â≈√ ¸œ˜± ø¬ı¬ı±√ ’±ÀÂ√, Ó¬Ô±ø¬Û Œ√˙‡Ú1 ∆¸ÀÓ¬ ’±˜±1 Œfl¡Ã˙˘·Ó¬ Ó¬Ô± ’Ô«ÕÚøÓ¬fl¡ ¸•Ûfl«¡ ’±ÀÂ√ ¬ı≈ø˘ ¤˚˛±1 ˜±Àù«´˘·1±fl¡œÀ˚˛ õ∂fl¡±˙ fl¡À1º ˚ø√ ’±ø˜ ≈√À˚˛±‡Ú Œ√À˙ ≈√À˚˛±Àfl¡ ˆ¬±¬ı≈øfl¡ ¬ı≈ø˘ ø¬ıÀ¬ı‰¬Ú± fl¡ø1 Ô±Àfl“¡±, ŒÓ¬ÀôL ≈√À˚˛±‡Ú Œ√˙1 ά◊ißøÓ¬Ó¬ Œ˝√√„√ ±1¶§1+¬Û ˝√√í¬ı ¬ı≈ø˘ ŒÓ¬›“ Ó¬±»¬Û˚«¬Û”Ì« ˜ôL¬ı… ’±·¬ıϬˇ±˚˛º ŒÓ¬›“ ˘·ÀÓ¬ ‰¬œÚ1 √øé¬Ì-¬Û”¬ı ¤øÂ√˚˛±1 ’=˘Ó¬ Œ√˙‡Ú1 ¸≈‘√Ϭˇ ø¶öøÓ¬1 ø¬ı¯∏À˚˛ ˜ôL¬ı… ’±·¬ıϬˇ±˚˛º ŒÓ¬›“ fl¡˚˛ Œ˚ ‰¬œÚ1 ŒÚÃ-Œ¸Ú±1 ø¬ıô¶‘øÓ¬À˚˛ ˆ¬±1Ó¬fl¡ ¸±ªÒ±Ú ˝√√í¬ıÕ˘ ¸fl¡œ˚˛øÚ ø√ÀÂ√ ’±1n∏ ˆ¬±1ÀÓ¬› ŒÚÃ-Œ¸Ú±¬ı±ø˝√√Úœ1 ’±Ò≈√øÚfl¡œfl¡1Ì, ¸é¬˜Ó¬± ¬ı‘øXÀ1 ¤˝◊√ õ∂Ó¬…±˝3√ ±Ú ¢∂˝√ Ì1 ¬ı±À¬ı ¸±Ê≈√ ’±ÀÂ√º ά◊À~‡… Œ˚ ‰¬œÀÚ ˆ¬±1Ó¬ ’±Sê˜Ì1 ø¬ÛÂ√Ó¬ ˆ¬±1ÀÓ¬ ‰¬œÚfl¡ Œ√˙‡Ú1 õ∂Ò±Ú ˆ¬±¬ı≈øfl¡ ø˝√√‰¬±À¬Û ø‰¬ø˝êÓ¬ fl¡ø1 ’˝√√±1 ø¬ÛÂ√Ó¬ ¤˚˛±1 ˜±Àù´«˘ 1˚˛1 ’±øÊ√1 ¤˝◊√ ˜ôL¬ı… Ó¬±»¬Û˚«¬Û”Ì«º

ø˝√√˜±˘‰¬1 õ∂À√˙1 Ò˜1˙±˘±1 ¬Û1± ø√~œÕ˘ øÚ¬ı«±ø¸Ó¬ øÓ¬¬ı3Ó¬œ˚˛ Œ˘±fl¡¸fl¡À˘ ά◊ø˘›ª± ¬Û√˚±S±

ÚÓ≈¬Ú ø√~œ√, 8 ŒÙ¬¬ıËn∏ª±1œ – ø√~œ1 ˜≈øÚfl«¡± ’=˘1 ¤·1±fl¡œ ˜ø̬Û≈11 Ú±¬ı±ø˘fl¡±fl¡ ‚11 ˜±ø˘fl¡1 ¬Û≈S˝◊√ ¬ı˘±»fl¡±1 fl¡1±1 ’øˆ¬À˚±· ά◊O±ø¬ÛÓ¬ ∆˝√√ÀÂ√º ’±øÊ√ ¬Û≈ª± ŒÂ√±ª±˘œ·1±fl¡œ ‚1Ó¬ ’fl¡À˘ Ôfl¡±1 ¸≈À˚±· ¢∂˝√ Ì fl¡ø1 ¬Û±¯∏ G ˚≈ ª fl¡Ê√ À Ú ¤˝◊ √ ‚‘ Ì Úœ˚˛ fl¡±˚« ¸—‚øȬӬ¡fl¡À1º ŒÂ√±ª±˘œ·1±fl¡œÀ˚˛ ¬Û≈ª±˝◊√ ’±1鬜1 ›‰¬1Ó¬ ¤fl¡ ’øˆ¬À˚±· √±ø‡˘ fl¡À1 ’±1n∏ Œ¸˝◊√ ˜À˜« ’øˆ¬˚≈Mê√fl¡ ’±1鬜À˚˛ Œ¢∂5±1 fl¡À1º ˝◊√ ø¬ÛÀÚ, ¤˝◊√ ¬ı˘±»fl¡±11 õ∂øÓ¬¬ı±√Ó¬ ά◊M√1-¬¬Û”¬ı«±=˘1 Â√±S-Â√±Sœ¸fl¡À˘ ¬ı¸ôL ø¬ı˝√√±1 ’±1鬜 Ô±Ú±1 ¸ij≈‡Ó¬ ’ª¶ö±Ú fl¡ø1 õ∂øÓ¬¬ı±√ ¸±¬ı…ô¶ fl¡À1º ø√~œ1 ˜ø˝√√˘± ’±À˚˛±·1 ’҅鬱 ¬ı¯∏«± ø¸À„√√ ¤˝◊√ ‚Ȭڱfl¡ ˘7¡¡¡±Ê√Úfl¡ ¬ı≈ø˘ ’øˆ¬ø˝√√Ó¬ fl¡ø1 fl¡˚˛ Œ˚ ŒÂ√±ª±˘œ·1±fl¡œ ¬ıÓ«¬˜±Ú ø¬ı¬Û√˜≈Mê√º ø√~œ1 fl¡È¬˘± ˜≈¬ı±1fl¡¬Û≈1 ’=˘Ó¬ Œfl¡˝◊√ ø√Ú˜±Ú ’±·ÀÓ¬ ≈√·1±fl¡œ ˜ø̬Û≈11 ˚≈ªÓ¬œfl¡ Œ˚ÃÚ øÚ˚«±Ó¬Ú ’±1n∏ ˜±1Ò1 fl¡1± ‚Ȭڱ1 ø¬ÛÂ√Ó¬ ¤ÀÚ ‚Ȭڱ˝◊√ ¬Û≈Ú1 ά◊M√ 1-¬Û”¬ı1 ˚≈ªfl¡-˚≈ªÓ¬œ1 øÚ1±¬ÛM√√±˝√√œÚÓ¬±1 ø√˙ÀȬ± ¬ı±1n∏Õfl¡À˚˛ ά◊Àij±ø‰¬Ó¬ fl¡ø1ÀÂ√º ’±Ú˝√√±ÀÓ¬, 19 ¬ıÂ√1œ˚˛± ’1n∏̱‰¬˘1 ˚≈ªfl¡ øÚÀά±√ Ó¬±øÚ˚˛±˜1 ˜‘Ó≈¬…1 ά◊ÀM√√Ê√Ú± ¤øÓ¬˚˛±› ’¬ı…±˝√√Ó¬ ’±ÀÂ√º

Adin=7 8  
Adin=7 8  
Advertisement