Page 1

7

&ª±˝√√±È¬œ-øά¬ıËn∏·Î¬ˇ, 9 ¤øõ∂˘¬√, 2014, ¬ı≈Ò¬ı±1

1

fl‘¡ø¯∏ ¬ÛÔ±1

....................................................................................................................................................................

¬¬ˆ¬±1Ó¬1 ‰¬±ø1Ê√Ú ÒڱϬ… Œ‡øÓ¬˚˛fl¡

’øÚ˘ ’±·1ª±˘

’øÚ˘ ø˜A±˘

fl¡± ·Â√Ó¬ Ú±˘±À·º øfl¡c Ȭfl¡± ¬ÛÔ±1Ó¬ ˙¸…1 1+¬ÛÓ¬ ·Ê√±¬ı ¬Û±ø1º ˆ¬±1Ó¬1 ‰¬±ø1Ê√Ú ÒڱϬ… Œ‡øÓ¬˚˛fl¡1 ¸Ù¬˘Ó¬±1 fl¡±ø˝√√ÚœÀ˚˛› õ∂˜±Ì fl¡ø1¬ı Ȭfl¡±1 댇øÓ¬í fl¡ø1¬ı ¬Û±ø1º ’±‰¬˘ÀÓ¬ Œ‡øÓ¬˚˛fl¡ ¬ı≈ø˘À˘ ø˚ ¤fl¡ õ∂øÓ¬26√ø¬ı ˜ÚÕ˘ ’±À˝√√, ø˚ ‰¬±ø1Ê√Ú ¬ı…øMê√1 fl¡Ô± fl¡í¬ıÕ˘ ∆·À“√±, ŒÓ¬›“À˘±fl¡ øfl¡c Œ¸˝◊√ Ò1Ì1 Œ‡øÓ¬˚˛fl¡ Ú˝√√˚˛º Œ‡øÓ¬- ¬ı±øÓ¬À1› Œ˚ ˜±Ú≈À˝√√ Œfl¡±øȬ Œfl¡±øȬ Ȭfl¡± ’±øÊ«√¬ı ¬Û±À1 Ó¬±1 ά◊√±˝√√1Ì ¤˝◊√ ‰¬±ø1Ê√Ú Œ˘±fl¡º ’±˘≈, ˜±Õfl¡, Ò±Ú, Â√˚˛±ø¬ıÚ1 √À1 ¸±Ò±1Ì ˙¸…À˚˛± fl¡±À1±¬ı±fl¡ ’¸±Ò√±1Ì ÒÚœ fl¡ø1¬ı ¬Û±À1 Ó¬±1 ά◊√±˝√√1Ì ˝√√í¬ı ¬Û±À1 ëø¬ıÊ√ÀÚÂ√¬ È≈¬ÀÎ¬í ’±À˘±‰¬ÚœÓ¬ õ∂fl¡±ø˙Ó¬ ¤˝◊√ ‰¬±ø1Ê√Ú Œ˘±fl¡º Œ‡øÓ¬-¬ı±øÓ¬À1 ’±˘≈-˜±Õfl¡1 √À1 ˙¸…À1 Œfl¡±ÚÀÚ± fl¡íÓ¬ ÒÚœ ˝√√í˘ ‰¬±›“ ’±˝√√fl¡À‰¬±Úñ Ê√—¬ı±˝√√±≈√1 ø¸— ‰¬±—‚± fl¡ÀÌ«˘ ø¬ıù´ø¬ı√…±˘˚˛1 õ∂±Mê√Ú Â√±S Ê√—¬ı±˝√√±≈√1 ø¸— ‰¬±—‚±1 ¬ı±À¬ı ’±À¬Û±Ú ˙¸… ˝√√í˘ ’±˘≈º ø˚ ¸˜˚˛Ó¬ ά±˚˛À¬ıøȬÂ√¬, Œ˜√¬ıU˘Ó¬± ’±ø√ fl¡±1fl¡1

Ȭ

Œfl¡˝◊√ ø¬ıÒ˜±Ú

Ù≈¬˘1 Œ‡øÓ¬

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901

1±U˘ ∆ÊÚ

√Ê√—¬ı±˝√√±≈√1 ø¸— ‰¬±—‚±

¬ı±À¬ı ’±˘≈ ¬ı√Ú±˜œ Œ¸˝◊√ √¸˜˚˛ÀÓ¬ ’±˘≈1 ¬ı…ª¸±À˚˛À1 Ê√—¬ı±˝√√±≈√1 ø¸— ‰¬±—‚±À1 Œfl¡±øȬ¬ÛøÓ¬1 Ó¬±ø˘fl¡±Ó¬ øÚÊ√1 Ú±˜ Œ‡±ø√Ó¬ fl¡ø1¬ıÕ˘ ¸é¬˜ ∆˝√√ÀÂ√º ø˚ ¸˜˚˛Ó¬ ¬Û?±¬ı1 fl‘¡¯∏fl¡¸fl¡À˘ Œ¬ıøÂ√ ˘±ˆ¬√±˚˛fl¡ Œ‡øÓ¬ Œ·±˜Ò√±Ú ’±1n∏ Ò±Ú1 ά◊»¬Û±√ÚÓ¬ &1n∏Q ø√ ’±ø˝√√ÀÂ√, Œ¸˝◊√ ¸˜˚˛ÀÓ¬ Ê√—¬ı±˝√√±≈√1 ø¸À„√√ ˘íÀ˘ ’±˘≈ Œ‡øÓ¬1 ¬Ûø1fl¡äÚ±º ’±øÊ√1 Ó¬±ø1‡Ó¬ Ê√—¬ı±˝√√±≈√1 ø¸— ‰¬±—‚±1 뉬±—‚± ¢∂n¬Ûí Œ√˙1 ¸¬ı«¬ı‘˝√» ’±˘≈ ’±1n∏ ˜±Õfl¡ ά◊»¬Û±√Úfl¡±1œº ’øÚ˘ ø˜A±˘ ’±Ú ¤Ê√Ú ŒÓ¬ÀÚ ¸Ù¬˘ fl‘¡ø¯∏ ¬ı…ª¸±˚˛œ ˝√√í˘ ’øÚ˘ ø˜A±˘º ¤›“ Œ√˙1 ’±·˙±1œ1 Ò±Ú 15±øÚfl¡Ó«¬± Œfl¡ ’±1 ø¬ı ¤˘1 ’Ò…é¬ Ó¬Ô± ¬Ûø1‰¬±˘Ú ¸=±˘fl¡º ë˝◊√øG˚˛± Œ·È¬í ˝√√í˘

Œ‡øÓ¬1 ø√˝√±

¬ı±·±Ú øˆ¬ø˘˚˛± [fl¡±·Êœ√ Ù≈¬˘] Ê√±Ó¬ øÚ¬ı«±‰¬Ú – 1„√√± Ê√±Ó¬ – &˘¬Ûœ˚˛± – ˝√√±˘Òœ˚˛± – ¬ı·± – ø¡Z-1„√√œ – Œ1±ª± ’—˙ – Œ1±ª± ¬ÛXøÓ¬ –

ÈíÀ˜Èí, 1íÊ√œ˚˛±, Ù≈¬ø‰¬˚˛±º ¬ıvøG, ŒÙ¬∞I◊±ø‰¬, ø˜ÀÂ√Â√¬ ¬ı±flƒ¡ Œ˘øά Œ˜1œ, ¬ı±ø‰¬— ¶ßí fl≈¡˝◊√Ú, ά– ø¬ı ø¬Û ¬Û±˘ Œ˜1œ ¬Û±˘˜±1, øÔ˜±, ŒÂ√1œ ¬ıvíÊ√˜º fl¡˘˜ ’±1n∏ fl¡±øȬ— 90 Œ‰¬–ø˜– x 90 Œ‰¬–ø˜– x 90 Œ‰¬–ø˜– ŒÊ√±‡1 ·“±Ó¬ ‡±øµ, Œ¸˝◊√ÀȬ± ¬Û‰¬Ú ¸±1 ’±1n∏ ˜±øȬÀ1 ¬Û”1 fl¡ø1 ά±˘ÀȬ± Œ1±ª± ˝√√˚˛º Œ1±ª±1 ¸˜˚˛ – Œ˜í-’À"√√±¬ı1º ¬ı…ªÒ±Ú – 1.5 ø˜– 1.5 ø˜–º õ∂øÓ¬¬Û±˘Ú – ›Û1±-Î◊¬¬Ûø1, ≈√¬ı«˘ ’±1n∏ Œ¬ı˜±1œ ά±˘À¬ı±1 fl¡±øȬ Œ¬Û˘±¬ı ˘±À·º ’À"√√±¬ı1-ÚÀª•§1Ó¬ ά±˘1 ’±·À¬ı±1 fl¡±øȬ Œ¬Û˘±À˘ ¸˜˚˛Ó¬ Œ√ø‡¬ıÕ˘ Ò≈Úœ˚˛± ˝√√˚˛º ¸±1 õ∂À˚˛±· – ¸˜˚˛ ˜ÀÓ¬ ¬Û‰¬Ú ¸±1 õ∂À˚˛±· fl¡ø1 Ô±øfl¡¬ı ˘±À·º

ڱʫ√œ Ù≈¬˘ [Œ·g±˝◊√ Ù≈¬˘] Ê√±Ó¬ øÚ¬ı«±‰¬Ú – ’±øÙˬfl¡œ˚˛ Ê√±Ó¬– ø¢≠Ȭ±‰«¬, ¬ÛȬ ’¬ıƒ¬ ŒÙ¬k Œ√˙œ˚˛ – 1±ø©Ü Œ1΃¬º Œ1±ª± ’—˙ – Œ1±ª± ¸˜˚˛ – ¬ı…ªÒ±Ú – ‰¬±¬Û1 Ê√±Ó¬ – ›‡ Ê√±Ó¬ – ¸±1 õ∂À˚˛±· –

·íÀãÚ ¢≠í, øfl¡Î¬◊ø¬Ûά, ·íã, fl¡ø¬Û« ·í㺠˝√√±1˜øÌ, Â√±Ú·íã,

Œfl¡±•Û±ÚœÀȬ±1 õ∂Ò±Ú Œ¬ıËGº ’øÚ˘ ø˜A±˘1 õ∂øӬᬱÚÀȬ±Àª¬ ’fl¡˘ ¬ı±‰¬˜Ó¬œ ‰¬±Î¬◊˘ ø¬ıSêœ fl¡ø1À˚˛ 21 Œfl¡±øȬ Ȭfl¡± ’Ê«√Ú fl¡À1º 1±U˘ ∆Ê√Ú ’±Ú ¤Ê√Ú ¸Ù¬˘ fl‘¡ø¯∏ ¸±˜¢∂œ¬ ¬ı…ª¸±˚˛œ ˝√√í˘ 1±U˘ ∆Ê√Úº 1±U˘ Œfl¡ø¬Ûfl¡Ì« Ù≈¬Î¬1 ¬Ûø1‰¬±˘Ú ¸=±˘fl¡º ¤˝◊√ Œfl¡±•Û±ÚœÀȬ±Àª ’¬Û1•Û1±·Ó¬ ˙¸…1 Œ‡øÓ¬ fl¡ø1 ’·±Ò ÒÚ

’±øÊ«√¬ı ¬Û±ø1ÀÂ√º ∆Ê√Ú ˆ¬±1Ó¬1 ˙œ¯∏«¶ö±Ú1 ¤Ê√Ú ’±˜1 ¬Û1± ø¬ıøˆ¬iß ¸±˜¢∂œ

õ∂dÓ¬fl¡Ó«¬± ¬ı…ª¸±˚˛œº ’øÚ˘ ’±·1ª±˘ Â√±Úª±ø1˚˛± ¤¢∂í ’À˚˛˘ƒÂ√¬ Ú±˜1 ’䇅±Ó¬ õ∂øÓ¬á¬±Ú ¤È¬±1 ¸=±˘fl¡ ’øÚ˘ ’±·1ª±˘ ’±Ú ¤Ê√Ú fl‘¡ø¯∏-fl¡À˜«À1 ÒÚœ Œ˝√√±ª± ¬ı…øMê√º Â√˚˛±ø¬ıÚ ¬ı…ª¸±˚˛Ó¬ ŒÓ¬›“À˘±fl¡1 ¬Ûø1˚˛±˘1 ’øˆ¬:Ó¬±1 ’±˘˜ ∆˘ ’øÚ˘ ’±·1ª±˘±˝◊√ ¬Ûø1˚˛±˘1 Â√˚±˛ ø¬ıÚ ¬ı…ª¸±˚˛ÀȬ±fl¡ ¬ıÓ«¬˜±Ú1 2000 Œfl¡±øȬ Ȭfl¡±1 ¬ı…ª¸±˚˛Õ˘ 1+¬Û±ôLø1Ó¬ fl¡ø1À˘º ¤˝◊√ ‰¬±ø1Ê√Ú ¬ı…øMê√1 ¸Ù¬˘Ó¬±˝◊√ ¤È¬± fl¡Ô±˝◊√ õ∂˜±Ì fl¡ø1À˘ Œ˚ Œ‡øÓ¬ ¬ı≈ø˘À˘˝◊√ ¬ıÓ«¬˜±Ú1 Ôfl¡± Ò±1̱Ӭ ¸±˘¸˘øÚ ’±øÚ¬ı˝◊√ ˘±ø·¬ıº ˚ø√À˝√√ ’±ø˜ ’±˜±1 Ò…±Ú-Ò±1̱ ¸˘øÚ fl¡ø1 Ê√œªÚ1 ¤‡Ú ά±„√√1 õ∂øÓ¬26√ø¬ı ‰¬±¬ı ¬Û±À1“±, ŒÓ¬ÀôL ’±ø˜ ’±˘≈ø¬Û“˚˛±Ê√1 √À1 ˙¸…À1› ¬ıU”√1 ˚±¬ı ¬Û±À1“±º 

Œ‡øÓ¬1 ø¬ı¯∏À˚˛ Ê√±øÚ¬ı˘·œ˚˛± √1fl¡±1œ fl¡Ô± ¤

‡Ú ¬ÛÔ±1Ó¬ õ∂±˚˛ ¤Àfl¡ ¸˜˚˛ÀÓ¬ fl¡Í¬œ˚˛± 1n∏˝◊√ Œ˙¯∏ fl¡ø1¬ı ˘±À·º ¬Û˘˜ ˝√√íÀ˘ õ∂ÔÀ˜ Œ1±ª± Ò±ÚøÚά1±1 ¬Û1± ’øÚ©Üfl¡±1œ Œ¬Û±fl¡-¬Û1n∏ª± ø¬ÛÂ√Ó¬ Œ1±ª± ά1±Õ˘ ø¬ı˚˛À¬Ûº  √œ‚«ø√Úœ˚˛± Ò±Ú1 Ê√±Ó¬1 fl¡Í¬œ˚˛± ¸˜˚˛˜ÀÓ¬ 1n∏¬ı ŒÚ±ª±ø1À˘ ¬ı≈Ϭˇ± fl¡Í¬œ˚˛± ¬ı…ª˝√√±1 fl¡ø1 Œ¬Û±fl¡-¬Û1n∏ª±1 ’±Sê˜Ì fl¡˜±¬ı ¬Û±ø1º  fl¡Í¬œ˚˛±1 ’±·À¬ı±1 fl¡±øȬ 1n∏À˘ ˜Ê√±À‡±ª±, ‰¬1˝√√± ’±ø√À˚˛ ¬Û±Ó¬1 ’±·ˆ¬±·Ó¬ ¬Û±ø1 ŒÔ±ª± fl¡ÌœÀ¬ı±1 ˜”˘ ¬ÛÔ±1Õ˘ ø¬ı˚˛ø¬Û¬ı ŒÚ±ª±À1º  Ò±Ú 1n∏˝◊√ Œ˙¯∏ Œ˝√√±ª±1 ø¬ÛÂ√Ó¬ ¬ÛÔ±1Ó¬ ‚Ú±˝◊√ ŒÊ√— ¬Û≈øÓ¬ ø√¬ı ˘±À·, ˚±ÀÓ¬ ‰¬1±˝◊√-ø‰¬ø1fl¡øȬ¬ Ó¬±Ó¬ ¬ıø˝√√ ¬ÛÔ±11 ’øÚ©Üfl¡±1œ Œ¬Û±fl¡¬Û1n∏ª± ‡±˝◊√ õ∂±fl‘¡øÓ¬fl¡ øÚ˚˛LaÌ fl¡ø1¬ı ¬Û±À1º

fl‘¡ø¯∏‡GÀÓ¬± ¸≈õ∂ˆ¬±ª Œ¬Û˘±¬ı õ∂øÓ¬1鬱 ‡G1 ·Àª¯∏̱˝◊√ øÓ¬1鬱 ‡GÓ¬ ∆˝√√ Ôfl¡± ·Àª¯∏̱˝◊√ Œ√˙1 fl‘¡ø¯∏‡GÀfl¡± ˘±ˆ¬ª±øi§Ó¬ fl¡ø1¬ı ¬Û±À1º Œ√˙1 ¤Ê√Ú ’±·˙±1œ11 õ∂øÓ¬1鬱 ·Àª¯∏fl¡, ¬ı˱p¡‰¬ ¤À1±À¶Û‰¬1 ø‰¬ ˝◊√ ¤ ø˙ª±Ô±Ú≈ ø¬Û~±√√À˚˛ ¤ÀÚ ¸y±ªÚ± ¬ı…Mê√ fl¡ø1ÀÂ√º ’˘¬ÛÀÓ¬ Ó¬±ø˜˘Ú±Î≈¬ fl‘¡ø¯∏ ø¬ıù´ø¬ı√…±˘˚˛1 ¤fl¡ ’Ú≈ᬱÚÓ¬ ˆ¬±¯∏Ì õ∂¸—·Ó¬ ø¬Û~±√√À˚˛ ά◊À~‡ fl¡À1 Œ˚ õ∂øÓ¬1鬱, ·Àª¯∏̱ ’±1n∏ ø¬ıfl¡±˙ ¸—¶ö± [øά ’±1 øά ’í] 1 ’ÒœÚ1 ø¬ıøˆ¬iß ·Àª¯∏̱·±1Ó¬ ’øÓ¬ õ∂øÓ¬fl”¡˘ ¬Ûø1Àª˙Ó¬ Œ˚ÀÚ ˜1n∏ˆ¬”ø˜ ¬ı± ø˝√√˜±˘˚˛1 ¬ı1Ù¬±¬ı‘Ó¬ ø˙‡1Ó¬ Ôfl¡± ∆¸øÚfl¡¸fl¡˘1 ¬ı…ª˝√√±11 ¬ı±À¬ı ø¬ıøˆ¬iß ¸±˜¢∂œ ά◊»¬Û±√Ú1 ¬ı±À¬ı ¬Û1œé¬±øÚ1œé¬± ‰¬ø˘ ’±ÀÂ√º ŒÓ¬ÀÚ ¬ıU ¸±˜¢∂œ ¬ı…ª˝√√±11 ¬ı±À¬ı ˜≈fl¡ø˘› fl¡1± ∆˝√√ÀÂ√º ø¬Û~±√√À˚˛ Ê√±øÚ¬ıÕ˘ ø√˚˛± ˜ÀÓ¬ ˚ø√À˝√√ ¸≈1鬱˜”˘fl¡ Œfl¡±ÀÚ± Ò1Ì1 ¬ı±Ò± Ú±Ô±Àfl¡ ŒÓ¬ÀôL ŒÓ¬ÀÚ øfl¡Â≈√˜±Ú ¸±˜¢∂œ ∆¸øÚfl¡¸fl¡˘1 ˘·ÀÓ¬ ¸±Ò±1Ì Ê√ÚÓ¬±À˚˛± ¬ı…ª˝√√±1 fl¡ø1¬ı ¬Û±ø1¬ıº ¤˝◊√ ø‡øÚÀÓ¬ ø¬Û~±√√À˚˛ ˜˝√√œ˙”11 õ∂øÓ¬1鬱 ‡±√… ·Àª¯∏̱·±1Ó¬ õ∂dÓ¬ fl¡ø1 ά◊ø˘›ª± ‡±√… ¸—1é¬fl¡1 õ∂¸—· ά◊À~‡ fl¡À1, ø˚À˚˛ ‡±√…¬ıd ¸ÀÓ¬Ê√ fl¡ø1 1±ø‡¬ı ¬Û±À1º ¤˝◊√ À¬ı±11 øˆ¬Ó¬1Ó¬ Ú±ø1fl¡˘1 ¬Û1± õ∂dÓ¬ fl¡1± ŒÊ√˘œÀfl¡ Ò√ø1 ø¬ıøˆ¬iß ¸±˜¢∂œ ’±ÀÂ√ ø˚À¬ı±1 ˜≈fl¡ø˘ ¬ıÊ√±1Ó¬ ø¬ıSêœ1 ¬ı±À¬ı ’Ú≈˜øÓ¬ ø√˚˛± ∆˝√√ÀÂ√º ø¬Û~±√√À˚˛ Ê√±øÚ¬ıÕ˘ ø√˚˛± ˜ÀÓ¬, fl‘¡ø¯∏¬ÛÔ±1Ó¬ ¬ı…ª˝√√±1 fl¡ø1¬ı ¬Û1± ¸1n∏ ¸1n∏ ˚La¬Û±øÓ¬1 ’±øª©®±11 ¬ı±À¬ı› õ∂øÓ¬1鬱 ·Àª¯∏fl¡¸fl¡˘fl¡ ’Ú≈õ∂±øÌÓ¬ fl¡ø1 ’˝√√± ∆˝√√ÀÂ√º ø˚À˝√√Ó≈¬ ˆ¬±1Ó¬Ó¬ Œ‡øÓ¬˚˛fl¡¸fl¡˘1 Œ‡øÓ¬˜±øȬ é≈¬^ é≈¬^ ¬Ûø1¸11 ˝√√˚˛, ·øÓ¬Àfl¡ ¬ı‘˝√ » ˚La¬Û±øÓ¬ ¬ı…ª˝√√±1 fl¡1±Ó¬ ’¸≈ø¬ıÒ±1 ¸‘ø©Ü ˝√√˚˛º Œ¸À˚˛À˝√√ ¸1n∏ ¸1n∏ ˚La¬Û±øÓ¬1 ’±øª©®±À1 Œ√˙1 fl‘¡ø¯∏‡GÓ¬ ’±˜”˘ ¬Ûø1ªÓ«¬Ú ‚Ȭ±¬ı ¬ı≈ø˘ ø¬Û~±˝◊√ 1 ø¬ıù´±¸º 

õ∂

 fl¡Í¬œ˚˛±

Œ¬Û±ÚÕfl¡ 1n∏¬ı ˘±À·, Ú˝í√√À˘ ˙¸… ¬ı‘øX Œ˝√√±ª±Ó¬ ’˚Ô± ¸˜˚˛ Œ˘±fl¡‰¬±Ú ˝√√˚˛ ’±1n∏ ŒÔ±fl¡ ›À˘±ª±Ó¬ ¬Û˘˜ ˝√√˚˛º Œfl¡˝◊√øȬ˜±Ú õ∂ùü

¬Û1œé¬±·±1Ó¬ ø¬ıÚ±˜”˘œ˚˛±Õfl¡ ˜±øȬ ¬Û1œé¬± fl¡1± ˝√√˚˛º ’±À¬Û±Ú±1 ¤À˘fl¡±1 ¸—øù≠©Ü fl‘¡ø¯∏ ¸•x¸±1Ì fl¡˜«œ1 Ê√ø1˚˛ÀÓ¬ ˝◊√˚˛±1¬ ı±À¬ı Œ˚±·±À˚±· fl¡ø1¬ı ˘±ø·¬ıº  Ô˘≈ª± Ê√˝√ ±Ò±Ú, ¬ı1±Ò±Ú1 Œ‡øÓ¬ Œfl¡ÀÚÕfl¡ ά◊ißÓ¬ ¬ÛXøÓ¬À1 fl¡ø1¬ı ¬Û±ø1∑ Ô˘≈ª± Ê√±Ó¬À¬ı±11 ¬ı±À¬ı ∆Ê√øªfl¡ fl‘¡ø¯∏ ¬ÛXøÓ¬À˚˛˝◊√ ά◊M√˜º ˝◊√˚˛±1 Ê√œª±Ì≈¸±1 [¤˚íø¶Ûø1˘±˜, ¤˚íȬíÀ¬ı"√√±1, Ù¬‰ƒ¬Ù¬íÀ¬ı"√√±1],Œfl“¡‰≈¬¸±1, ¬Û‰¬Ú¸±1 ˝◊√Ó¬…±ø√ õ∂À˚˛±· fl¡ø1¬ı ˘±À·º Œ¬ı˜±1-’±Ê√±1 ’±1n∏ Œ¬Û±fl¡¬Û1n∏ª± øÚ˚˛LaÌ1 ¬ı±À¬ı øÚ˜ÀÓ¬˘, øÚ˜1 ‡ø˘Õ˝√√, ¬∏C±˝◊√fl¡ífl¡±Î«¬ ’±ø√1 ø¬ı¯∏À˚˛ :±Ú ¸—¢∂˝√ fl¡1fl¡ Ú±˝◊√¬ı± ’øˆ¬: fl‘¡ø¯∏ fl¡˜«œ ¬ı± fl‘¡¯∏fl¡1 ¸˝√√±˚˛ ˘›fl¡º  ’fl¡±˘ÀÓ¬ ŒÚ˜≈ÀȬ„√√±À¬ı±1 ¸ø1 ¬ÛÀ1 øfl¡˚˛∑ ˜±øȬӬ õ∂À˚˛±Ê√Úœ˚˛ ¬Û≈ø©Üfl¡±1fl¡ Œ˜Ã˘1 ’ˆ¬±ª Ú±˝◊√¬ı± fl¡œÈ¬1 ’±Sê˜Ì1 ¬ı±À¬ı ¤ÀÚ ˝í√√¬ı ¬Û±À1º ˝◊√˚˛±1¬ ı±À¬ı ˜±øȬӬ ¸±1 õ∂À˚˛±· fl¡ø1 ά◊¬ı«1Ó¬± ¬ı‘øX fl¡ø1¬ı ˘±À·º ¬Û±Ó¬Ó¬ ’Ì≈¸±1 Œ¶xí fl¡ø1¬ı ˘±À·º fl¡œÈ¬ øÚ˚˛LaÌ1 ¬ı±À¬ı fl¡œÈ¬Ú±˙fl¡ [fl‘¡ø¯∏ ø¬ıÀ˙¯∏:1 ¬Û1±˜˙«˜ÀÓ¬] Œ¶xí fl¡ø1¬ı ˘±À·º

’±1n∏ ά◊M√1–¬Û1œé¬± øfl¡˚˛ fl¡ø1¬ı ˘±À·∑ ˜±øȬ ¬Û1œé¬± fl¡ø1À˘ Ó¬±Ó¬ Ôfl¡± Œ˜Ã˘ ’±1n∏ ‡øÚÊ√ ¬Û√±Ô«1 ¬Ûø1˜±Ì øÚÒ«±1Ì fl¡1±1 ˘·ÀÓ¬ ˜±øȬ1 ’Ú…±Ú… &Ì Œ˚ÀÚñ ’•°Ó¬±, ˜±øȬ1 Ò1Ì, ∆Ê√øªfl¡ ¬Û√±Ô«1 ¬Ûø1˜±Ì ˝◊√Ó¬…±ø√ Ê√±øÚ¬ı ¬Û±ø1º Œfl¡±Úø¬ıÒ ˙¸…Ó¬ øfl¡˜±Ú ¬Ûø1˜±Ì1 Œ˜Ã˘ Œ˚±·±Ú Òø1¬ı ˘±ø·¬ı Ó¬±Àfl¡± ’Ú≈À˜±√Ú ø√˚˛± ˝√√˚˛º Œ˚±1˝√√±È¬ ’±1n∏ &ª±˝√√±È¬œ1 ά◊˘≈¬ı±1œ¶ö ˜±øȬ ˆ¬±1Ó¬œ˚˛ Œ‰¬øÚfl¡˘ ¸—¶ö±1 Ó¬Ô…˜ÀÓ¬ ¬ıÓ«¬˜±Ú1 ø¬ı¬ÛÌÚ ¬ı¯∏«1 õ∂Ô˜ Â√˜±˝√√Ó¬ Œ√˙Ó¬ Œ‰¬øÚ1 ά◊»¬Û±√Ú ¬Û”¬ı«1 Ó≈¬˘Ú±Ó¬ 7 ˙Ó¬±—˙ ˝}√±¸ ∆˝√√ 21.5 øÚ˚≈Ó¬ È¬Ú ∆˝√√ÀÂ√º Œ˚±ª± ¬ıÂ√1 ¤˝◊√ ¸˜˚˛ÀÂ√±ª±Ó¬ 23.1 øÚ˚≈Ó¬ È¬Ú Œ‰¬øÚ Î¬◊»¬Û±√Ú ∆˝√√øÂ√˘º ¸—¶ö±1¬Ó¬Ô… ˜ÀÓ¬, fl¡Ì«±È¬fl¡1 ¬ı±ø˝√√À1 ˜˝√√±1±©Ü™, ά◊M√1 õ∂À√˙, ’h õ∂À√˙ ’±1n∏ Ó¬±ø˜˘Ú±Î≈¬Ó¬ 2013-14 ø¬ı¬ÛÌÚ ¬ı¯∏«1 [’À"√√±¬ı1ŒÂ√ÀõI◊•§1] ˜±‰«¬Õ˘Àfl¡ Œ‰¬øÚ1 ά◊»¬Û±√Ú ˝}√±¸ ¬Û±˝◊√ÀÂ√º ˜˝√√±1±©Ü™Ó¬ Œ˚±ª± ¬ıÂ√11 Ó≈¬˘Ú±Ó¬ ά◊»¬Û±√Ú 9 ˙Ó¬±—˙ ˝}√±¸ ¬Û±˝◊√ÀÂ√º ά◊M√1 õ∂À√˙Ó¬ 13 ˙Ó¬±—˙ ’±1n∏ Ó¬±ø˜˘Ú±Î≈¬Ó¬ 28 ˙Ó¬±—˙Õ˘ Œ‰¬øÚ1 ά◊»¬Û±√Ú ˝}√±¸ ¬Û±˝◊√ÀÂ√º ’h õ∂À√˙Ó¬ Œ˚±ª± ¬ıÂ√1Ó¬ 9,66,000 ȬÚ1 Ó≈¬˘Ú±Ó¬ ¤˝◊√ ¬ıÂ√1 9,40,000 È¬Ú Î¬◊»¬Û±√Ú ∆˝√√ÀÂ√º ¤fl¡˜±S fl¡Ì«±È¬fl¡Ó¬À˝√√ ά◊»¬Û±√Ú 12 ˙Ó¬±—˙ ¬ı‘øX ¬Û±˝◊√ÀÂ√º Œ‰“¬Î¬◊1œÀ¬ı±1 ‚1ÀÓ¬ ά◊À~‡Úœ˚˛ Œ˚ ¤˝◊√Àfl¡˝◊√‡Ú õ∂øÓ¬¬Û±˘Ú øfl¡˚˛ñ 1±Ê√…˝◊√ Œ√˙1 ¸¬ı«¬ı‘˝√» Œ‰¬øÚ 1º fl¡±1Ì, ’±ø˜ ά◊»¬Û±√Úfl¡±1œ 1±Ê√…º ά◊»fl‘¡©Ü Œ‰“¬Î¬◊1œÀ¬ı±1 ˝◊√˚˛±À1 ˜˝√√±1±©Ü™˝◊√ Œ‰¬øÚ ¸À¬ı«±2‰¬ ·±‡œ1 ά◊»¬Û±√ÚÓ¬ ˙œ¯∏«¶ö±Ú √‡˘ ά◊»¬Û±√Ú鬘 ˜±fl¡1 fl¡ø1 ’±ø˝√√ÀÂ√º ˜˝√√±1±©Ü™1 ø¬ÛÂ√ÀÓ¬ ø¡ZÓ¬œ˚˛ ¶ö±ÚÓ¬ ’±ÀÂ√ ά◊M√1 õ∂À√˙º ¬Û1± ø‰¬Ú±Mê√ fl¡ø1¬ı ¬Û±À1“±º 2º ≈√*¬Û±˜‡ÚÀÓ¬± ¸˜1 Œ·±-õ∂ÊÚÚ ÚœøÓ¬ ’Ú≈¸ø1 Ê√±‰«¬œ ¸“‰¬±Õfl¡À˚˛ ¤fl¡ √œ‚« ¬Ûø1S꘱º Œ¬ı˜±11 ’Ú≈õ∂Àª˙ ’±1n∏ Ô˘≈ª± ·1n∏1 ¸—fl¡1Ì1 Ù¬˘Ó¬ 1º ’±øÊ√1 Œ‰“¬Î¬◊1œ Œ¬Û±ª±ø˘À¬ı±À1˝◊√ fl¡±˝◊√Õ˘1 Œ1±Ò fl¡ø1¬ı ¬Û±À1“±º Ê√ij˘±ˆ¬ fl¡1± ˜±˝◊√fl¡œ Œ¬Û±ª±ø˘ ’Ô«±» ‡œ1Ó¬œ ·±˝◊√ ˝√√í¬ıº ’fl¡±˘ ˜‘Ó≈¬… ’±1n∏ Œ˘À˝√√˜œ˚˛± 3º ¤Ê√Úœ Œ‰“¬Î¬◊1œ ¬ı± Œ‰¬“ά◊1œÀ¬ı±1 ¸≈¶ö-¸¬ı˘ˆ¬±Àª õ∂øÓ¬¬Û±˘Ú fl¡ø1 ø¬ıfl¡±À˙˝◊√ Œ¬Û±ª±ø˘À¬ı±11 ¿¬ı‘øX1 ˜”˘ ’ôL1±˚˛º ·±˝◊√ øfl¡øÚ ’Ú±Ó¬Õfl¡ ø¸˝√√“Ó¬fl¡ ¤Àfl¡±-¤Àfl¡±Ê√Úœ ’øÒfl¡ ά◊»¬Û±Ú√鬘 Œ¸À˚˛ ·1n∏ Œ¬Û±ª±ø˘ ¤øȬ Ê√ij1 ¬Û1± õ∂Ô˜¬ı±1 ˜±fl¡ ‚1ÀÓ¬ Ê√ij˘±ˆ¬ fl¡1± ·±˝◊√Õ˘ 1+¬Û±ôLø1Ó¬ fl¡1±ÀȬ±Àª˝◊√ ˝√√í¬ı ’¸˜Ó¬ ≈√* Œ˝√√±ª±Õ˘ ‡≈¬ı ˚P¸˝√√fl¡±À1 õ∂øÓ¬¬Û±˘Ú fl¡ø1¬ı ˘±À·º Œ‰“¬Î¬◊1œ õ∂øÓ¬¬Û±˘Ú fl¡ø1 ¬Û≈Ú– õ∂øӬᬱ ÛÚ fl¡1±ÀȬ± ά◊»¬Û±√Ú1 Œé¬SÓ¬ Ôfl¡± ‚±øȬ ¬Û”1Ì1 õ∂±Ôø˜fl¡ ‰¬Ó«¬√º 2º ¤‡Ú ≈√*¬Û±˜Ó¬ ˜‘Ó≈¬…1 ¬ı±À¬ı˝◊√ ˝√√›fl¡¡ ¬ı± fl¡˜ ‡1‰¬œº Œ‰“¬Î¬◊1œ1 ¸˚P õ∂øÓ¬¬Û±˘Ú1 ’±ª˙…fl¡Ó¬± – ά◊»¬Û±√Ú é¬˜Ó¬± fl¡ø˜ Œ˚±ª±1 ¬ı±À¬ı˝◊√ ˝√√›fl¡ ¬ı± ’±Ú ¤øÓ¬˚˛± ’±ø˜ ¤Ê√Úœ Œ‰“¬Î¬◊1œ Ê√ij˘±ˆ¬ fl¡1±1 ¬Û1± ë˜˝◊√ ’±˝◊ ¬ı≈ø˘ ˜±øÓ¬¬ı1 ø√Ú±1¡ ¬Û1± Œ˜±fl¡ ’±˝◊√ ¬ı≈ø˘ ’±Ú≈¯∏—ø·fl¡ fl¡±1ÌÓ¬ õ∂øÓ¬ ¬ıÂ√À1 øÚø«√©Ü¸—‡…fl¡ ·±˝◊√ Œ‰“¬Î¬◊1œÊ√Úœ ·±˝◊√ Œ˝√√±ª± ’Ô«±» ˜±fl¡ Œ˝√√±ª±Õ˘ ˘í¬ı ˜Ó¬±Õ˘Àfl¡ ¤fl¡ ¸≈√œ‚« ¬Ûø1S꘱íñ √’¸˜œ˚˛±Ó¬ ¤˝◊√ Œ˝√√1n∏ª±¬ı˘·œ˚˛± ˝√√˚˛º ¤˝◊√ Œ˝√√1n∏ª±¬ı˘·œ˚˛± ·±˝◊√¸˜”˝√1 ˘·± ˚Ó¬Ú ’±1n∏ õ∂øÓ¬¬Û±˘Ú1 ø¬ıøˆ¬iß ø√˙ ¸•§Àg ’±À˘±‰¬Ú± fl¡ø1˜º ÚªÊ√±Ó¬ Œ‰“¬Î¬◊1œ Œ¬Û±ª±ø˘1 ˚Ó¬Úñ ÚªÊ√±Ó¬ Œ¬Û±ª±ø˘1 ˜≈‡ ’±1n∏ Ú±fl¡1 ¬Û1± ø¬ıÊ√˘≈ª± ¬Û√±Ô«À¬ı±1 ø˚˜±Ú Œ¸±Úfl¡±À˘ ¬Û±ø1 &‰¬±˝◊√ ø√¬ı ˘±À·º ά◊˙±˝√√-øÚ˙±˝√√Ó¬ fl¡©Ü ¬Û±À˘ ˘À· ˘À· fl‘¡øS˜ˆ¬±Àª ά◊˙±˝√√-øÚ˙±˝√√ ø√˚˛±1 ¬ı…ª¶ö± fl¡ø1¬ı ˘±À·  ’Ô¬ı± ¬ı≈fl≈¡1 ›¬Û1Ó¬ ˝√√±ÀÓ¬À1 ˜±ø˘‰¬ fl¡ø1 ø√¬ı ˘±À·º Ú±øˆ¬1 ڱάˇœÎ¬±˘ 2 ˝◊√ø=˜±Ú ”√1QÓ¬ fl¡±øȬ¬ ø√¬ı ˘±À· ’±1n∏ ˘À· ˘À· øȬ—‰¬±1 ’±˚˛íøά√Ú ˘·±˝◊√ ¸±˜±Ú… ¬ıø1fl¡ ¬Û±Î¬◊√±1 Â√øȬ˚˛±˝◊√ ø√¬ı ˘±À·º Œ¬Û±ª±ø˘øȬfl¡ ˜±fl¡1 ·±‡œ1 ‡≈Î◊¬ª±1 ’±·ÀÓ¬ ˜±fl¡1 ›˝√√±1‡Ú ¬Ûø1©®±1Õfl¡ Ò≈¬ı ˘±À· ’±1n∏ √1fl¡±1 ˝√√íÀ˘ Œ¬Û±ª±ø˘ÀȬ±fl¡ ·±‡œ1 Œ‡±ª±Ó¬ ¸˝√√±˚˛ fl¡ø1 ø√¬ı ˘±À·º 똱fl¡1 õ∂Ô˜ ·±‡œ1 Ê√œªÚ ’˜‘Ó¬í ’±È¬±˝◊√ Ó¬Õfl¡ ά±„√√1 fl¡Ô±ÀȬ± ˝√√í˘ ’±ø˜ ¤˝◊√ ÀȬ± fl¡ø¬ıÓ¬±Ù¬±øfl¡¡ ¬Ûq1 Œé¬SÀÓ¬± õ∂À˚±Ê√…º ¤øȬ ‚±øȬ ’±ø˜ ¬Û±˜ÀÓ¬ Ê√ij Œ¬Û±ª± Œ‰“¬Î¬◊1œ1 ¡Z±1± ¬Û”1±¬ı øÚø(Ó¬ fl¡ø1¬ı ˘±À· ˚±ÀÓ¬ Œ¬Û±ª±ø˘ÀȬ±Àª Ê√ij1 fl¡Ì˜±øÚ Œ¬Û±ª±ø˘ Ê√ij Œ˝√√±ª±1 ¬Û1± Œ¸˝◊√ fl¡Ì˜±øÚ ¬Û±À1“±º Œ¸˝◊√¬ı±À¬ı› ’±ø˜ Œ‰“¬Î¬◊1œø¬ı˘±fl¡ ‡≈¬ı 4-8 ‚∞I◊±1 øˆ¬Ó¬1Ó¬ ˜±fl¡1 õ∂Ô˜ ·±‡œ1 ’Ô«±» Œ¬Û±ª±ø˘øȬ øÚÀÊ√ õ∂Ô˜¬ı±1 ˜±fl¡ Œ˝√√±ª±Õ˘Àfl¡ ˚P¸˝√√fl¡±À1 õ∂øÓ¬¬Û±˘Ú fl¡ø1¬ı ˘±À·º ŒÙ“¬U ‡±¬ıÕ˘ ¬Û±˚˛º fl¡±1Ì, 똱fl¡1 õ∂Ô˜ ·±‡œÀ1˝◊√  ˜±øȬ

Œ‰¬øÚ1 ά»◊ ¬Û±√Ú 7 ˙Ó¬±—˙ ˝}√±¸

ø¬ı:±Ú¸ijÓ¬ ¬ı…ª¶ö±À1 ≈√* ά◊»¬Û±√Ú ¬ı…ª¸±˚˛fl¡ ’“±Àfl¡±ª±ø˘ Œ˘±ª±1 ¸˜˚˛

[1]

¬ıœÊ√ ’±1n∏ fl¡±øȬ—º ’À"√√±¬ı1-ÚÀª•§1º 15 Œ‰¬–ø˜– x 15 Œ‰¬–ø˜– 15 Œ‰¬–ø˜– x 15 Œ‰¬–ø˜– ¸˜˚˛ ˜ÀÓ¬ ¬Û‰¬Ú ¸±1 õ∂À˚˛±·º

˜≈‰¬±µ± Ê√±Ó¬ øÚ¬ı«±‰¬Ú – ¬ı·±, &˘¬Ûœ˚˛± ’±1n∏ 1„√√±º Œ1±ª± ’—˙ – fl¡±øȬ—º ˆ¬±˘ fl¡±øȬ— ¬Û±¬ıÕ˘ ˝√√íÀ˘ ŒÙ¬¬ıËn∏ª±1œ-˜±‰«¬ ˜±˝√√Ó¬ ¤¬ıÂ√1œ˚˛± ά±˘ ˘í¬ı ˘±À· ’±1n∏ 2000 ø¬Ûø¬Û¤˜ ë’±˝◊√ ø¬ı ¤˜í Ú±˜1 fi¯∏Ò Î¬±˘1 &ø1Ó¬ ˘·±À˘ Œ¸±Úfl¡±À˘ ø˙¬Û± ›˘±˚˛º Œ1±ª±1 ¸˜˚˛ – ¤øõ∂˘-’À"√√±¬ı1º ¬ı…ªÒ±Ú – 1.5 Œ‰¬–ø˜– x 1.5 Œ‰¬–ø˜– õ∂øÓ¬¬Û±˘Ú – õ∂ÀÓ¬…fl¡ ¬ıÂ√11 ŒÙ¬¬ıËn∏ª±1œ-˜±‰«¬Ó¬ ¤È¬± øÚø√«©Ü ›‡Ó¬ ά±˘À¬ı±1 fl¡±øȬ Œ¬Û˘±¬ı ˘±À·º ¸±1 õ∂À˚˛±· – ’±ª˙…fl¡ ˜ÀÓ¬ ¬Û‰¬Ú ¸±1 õ∂À˚˛±· fl¡ø1¬ı ˘±À·º

˝√√í˘ñ Œ¬Û±ª±ø˘1 Ê√œªÚ ’˜‘Ó¬ºí ŒÙ“¬UÀª Œ¬Û±ª±ø˘ÀȬ±fl¡ ¬ıUÀÓ¬± ¸y±ªÚœ˚˛ Œ¬ı˜±11 ø¬ı1n∏ÀX õ∂øÓ¬À1±Ò 鬘Ӭ± ·øϬˇ ŒÓ¬±˘±Ó¬ ¸˝√√±˚˛ fl¡À1º ¤˝◊√ ŒÙ¬“UÓ¬ ·±‡œ1Ó¬Õfl¡ ˚ÀÔ©Ü ¬Ûø1˜±ÀÌ õ∂íøȬÚ, ‡±√…õ∂±Ì ’±1n∏ ‡øÚÊ√ ˘ªÌ1 ά◊¬Ûø1 ˚ÀÔ©Ü ¬Ûø1˜±ÀÌ ¤ø∞I◊¬ıíøά ·øϬˇ ŒÓ¬±˘±Ó¬ ¸˝√√±˚˛ fl¡À1º ŒÙ“¬Uø‡øÚ1 ¬Û1± ¸À¬ı«±»fl‘¡©Ü Ù¬˘±Ù¬˘ ¬Û±¬ıÕ˘ ˝√√íÀ˘ Œ¬Û±ª±ø˘fl¡ Ê√ij1 4-8 ‚∞I◊±1 øˆ¬Ó¬1Ó¬ 2 ø˘È¬±1 ŒÙ¬“U ‡≈ª±¬ı ˘±À·º ¤øȬ Œ¬Û±ª±ø˘À˚˛ ∆√øÚfl¡ Ó¬±1 Œ√˝√ 1 ›Ê√Ú1 √˝√ ˆ¬±·1 ¤fl¡ ’—˙ ¬Ûø1˜±Ì1 ·±‡œ1 ‡±¬ıÕ˘ ¬Û±¬ı ˘±À·º ˚ø√› ŒÙ¬“U1 ¸˜Ó≈¬˘… Ú˝√√˚˛ Ó¬Ô±ø¬Û ¤1±¬ı ŒÚ±ª±1± ¬Ûø1ø¶öøÓ¬Ó¬ ŒÙ“¬U1 ø¬ıfl¡ä ø˜|Ì Œ¬Û±ª±ø˘ÀȬ±fl¡ ø√¬ı˘·œ˚˛± ˝√√˚˛º ¤˝◊√ ø¬ıfl¡ä ø˜|ÌÀȬ± ’±ø˜ Ó¬˘Ó¬ ø√˚˛± ά◊¬Û±√±ÚÀ¬ı±À1À1 ∆Ó¬˚˛±1 fl¡ø1¬ı ¬Û±À1“±º ά◊¬Û±√±Ú¸˜”˝√ – fl¡] 0.3 ø˘È¬±1 ¬Û±ÚœÓ¬ ˆ¬„√√± ¤È¬± fl¡Ìœº ‡] 1˚2 ‰¬±˜≈‰¬ ¤1±&øȬ1 ŒÓ¬˘º ·] 0.6 ø˘È¬±1 ¸1 ÚÔfl¡± ·±‡œ1º ά◊ ¬ Ûø1ά◊ M ê√ ø˜|ÌøȬ Œ¬Û±ª±ø˘Àfl¡˝◊ È ¬±fl¡ Ê√ i j1 øͬfl¡ ø¬ÛÂ√ À 1 ¬Û1± 3 ø√ Ú ø√ À Ú 3 ¬ı±1Õfl¡ ‡≈ ª ±¬ı ¬Û±ø1º  [Sê˜˙–]

ά– Œ˚±À·f Ú±Ô √±¸

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345

øÚÀ¬ı√Ú

ëfl‘¡ø¯∏ ÛÔ±1í ¬Û‘á¬±Õ˘ ’±À¬Û±Ú±1 ’=˘1 ¸Ù¬˘ fl‘¡¯∏fl¡, ˜œÚ Û±˘fl¡, Œ·±- Û±˘fl¡ ’±ø√1 ø¬ı¯∏À˚˛ ø˘ø‡ ’±˜±Õ˘ Œõ∂1Ì fl¡ø1¬ı ¬Û±À1º ά◊¬Û˚≈Mê√ ø¬ıÀ¬ıø‰¬Ó¬ ˝√√íÀ˘ Œ¸˝◊√ ø˘‡øÚ &1n∏Q¸˝√√fl¡±À1 õ∂fl¡±˙ fl¡1± ˝√√í¬ıº Œ˘‡± ¤˝◊√ øͬfl¡Ú±Ó¬ ¬Ûøͬ˚˛±¬ı – ø¬ıˆ¬±·œ˚˛ ¸•Û±√fl¡, ¤ø√Ú1 ¸—¬ı±√, 1À˚˛˘ ’1‰¬±Î«¬, Œ¬ı˘Ó¬˘±-¬ıø˙ᬠ¬ÛÔ, ά◊¬Û-¬ÛÔ-2 [’±À1±˝√√Ì1 ¸˜œ¬ÛÓ¬], &ª±˝√√±È¬œ-28

Adin=7 8  
Adin=7 8  
Advertisement