Page 1

1

&ª±˝√√±È¬œ-øά¬ıËn∏·Î¬ˇ, 25 øάÀ‰¬•§1, 2013, ¬ı≈Ò¬ı±1

˜˝√√±Ú·1

7

..............................................................................................................................................

˜˝√√±Ú·11 Ê√1n∏1œ Œ¸ª±1 ŒÙ¬±Ú Ú•§1 ˜˝√√±Ú·1 ’±1鬜1 ŒÈ¬ø˘ÀÙ¬±Ú Œ¸ª± ’±1鬜1 Ê1n∏1œ Œ¸ª±- 100 ’±1鬜 ’Òœé¬fl¡1 fl¡±˚«±˘˚˛- 2540278 ¤Â√ ø¬ı fl¡∞Cí˘- 2261511

’±1鬜 Ô±Ú± ø√Â√¬Û≈1 - 2261510 ¬ıø˙ᬠ- 2302158 ¬ÛåI◊Ú ¬ıÊ√±1 - 2540126 ¬Û±Ì¬ıÊ√±1 - 2540106 ¬Û±Ì ¬ıÊ√±1 [˜ø˝√√˘± - 2524627 ˆ¬1˘≈˜≈‡ - 2731199 ٬Ȭ±ø˙˘ ’±˜¬ı±1œ 2471412 ˘Ó¬±ø˙˘ - 2540136 ‰¬±Ú˜±ø1 - 2660204 ·œÓ¬±Ú·1 - 2417323 Ú≈Ú˜±øȬ - 2550281 ‡±Ú±¬Û±1± [Œ˚±1±¬ı±È¬] - 2281501 ˝√√±Ó¬œ·“±› - 2231060 ·Î¬ˇ‰≈¬fl¡ - 2270151 Ê√±˘≈fl¡¬ı±1œ - 2570687 ’±Ê√±1± - 2840287 ά◊M√1 &ª±˝√√±È¬œ - 2690255 ø√Â√¬Û≈1 - 2261510

ø‰¬øfl¡»¸±˘˚˛ Œ¸ª± &ª±˝√√±È¬œ ø‰¬øfl¡»¸± ˜˝√√±ø¬ı√…±˘˚˛ ˝√√±¶ÛÓ¬±˘ 2529457 252951 ˜À˝√f Œ˜±˝√√Ú Œ‰¬ÃÒ≈1œ ˝√√±¶ÛÓ¬±˘ 2543998 ˚ѱ ø‰¬øfl¡»¸±˘˚˛ 25410193 ø¬ı ¬ı1n∏ª± fl¡fl«¬È¬ õ∂øÓ¬á¬±Ú 2472364 ˙—fl¡1À√ª ŒÚS±˘˚˛ 22288879 øÊ√ ¤Ú ’±1 ø‰¬ 222770004 ŒÚ˜Àfl¡˚˛±1 2028582 ø√Â√¬Û≈1 ¬Ûø˘øflv¡øÚfl¡ 2260846 ÚÔ«-˝◊√©Ü Œfl¡k±1 ˝√√±¶ÛÓ¬±˘ 2897424 ’±˚« ˝√√±¶ÛÓ¬±˘ 260665 ¬ıËp¡¬Û≈S ˝√√±¶ÛÓ¬±˘ 2451634 ø˜Î¬À˘G ˝√√±¶ÛÓ¬±˘ 2201385

¤•§≈À˘k Œ¸ª± ˘±˚˛k flv¡±¬ı 2204577 øÊ√ ¤˘ ø¬Û Â√íø‰¬À˚˛˘ ‰¬±fl«¡˘ 2737373 Ê√1n∏1œfl¡±˘œÚ 108

’ø¢ü øÚ¬ı«±¬Ûfl¡ Œ¸ª± Ê√1n∏1œ - 101 ø√Â√¬Û≈1 - 2260221 ‰¬±Ú˜±ø1 - 2550489 Ú≈Ú˜±øȬ Œ˙±ÒÚ±·±1 2558454 ¬Û±G≈ - 3674817 ˙±øôL¬Û≈1 - 2637680

’±øÊ√› ’‰¬˘ &ª±˝√√±È¬œ1 ˚La‰¬±ø˘Ó¬ Ú±› ©Ü±Ù¬ ø1¬ÛíÈ«¬±1, &ª±˝√√±È¬œ, 24 øάÀ‰¬•§1 – ’±øÊ√ ø¡ZÓ¬œ˚˛ ø√Ú±› ’‰¬˘ ∆˝√√ Ô±øfl¡˘ ά◊M√1 &ª±˝√√±È¬œ&ª±˝√√±È¬œ1 ˜±Ê√Ó¬ ‰¬˘±‰¬˘ fl¡1± ¬ı…øMê√·Ó¬ ‡G1 ˚La‰¬±ø˘Ó¬ Ú±›À¸ª±º ά◊À~‡… Œ˚ ¤fl¡±—˙ ˚La‰¬±ø˘Ó¬ Ú±ª1 ·1±fl¡œÀ˚˛ ˜˝◊√˜Ó¬±ø˘À1 ˚±Sœ1 ˆ¬±1± ¬Û“±‰¬ Ȭfl¡±1 ¬Û1± Œ¬Û±ÚÂ√±ÀȬ˝◊√ 10 Ȭfl¡±Õ˘ ¬ı‘øX fl¡À1º ˝◊√ ø¬ÛÀÚ, ¬ıøÒ«Ó¬ ˆ¬±1± ¸µˆ¬«Ó¬ ¤fl¡±—˙ ˚±SœÀ˚˛ õ∂øÓ¬¬ı±√ ¸±¬ı…ô¶ fl¡1± ø¬ÛÂ√ÀÓ¬ ≈√À˚˛±¬Ûé¬1 ˜±Ê√Ó¬ ’±1y ˝√√˚˛ Ó¬œ¬ıË ¸—‚±Ó¬ ’±1n∏ ¬Ûø1ÌøÓ¬Ó¬ fl¡±ø˘À1 ¬Û1± Ú±ª1 ·1±fl¡œÀ˚˛ ¬ıg 1±ø‡ÀÂ√ ˚La‰¬±ø˘Ó¬ Ú±ª1 ‰¬˘±‰¬˘º Ú±ª1 ˜±ø˘fl¡¬Û鬽◊√ √±¬ıœ fl¡1± ˜ÀÓ¬ ˜È¬1‰¬±˝◊√Àfl¡˘1 ∆¸ÀÓ¬ ¤Ê√Ú ˚±SœÀ˚˛ 15 Ȭfl¡±1 ¬Ûø1ªÀÓ«¬ 20 Ȭfl¡± ˆ¬±1± ø√¬ı˝◊√ ˘±ø·¬ıº øfl¡c ˚±Sœ¸fl¡À˘± Ú±À‰¬±1¬ı±µ±ñ øfl¡˚˛ ø√¬ı ’øÓ¬ø1Mê√ ˆ¬±1±º ˝◊√ øÓ¬˜ÀÒ… ˚±Sœ ’±1n∏ Ú±ª1 ˜±ø˘fl¡1

¸—‚±Ó¬1 ¬Ûø1ÌøÓ¬Ó¬ Ú±ª1 ‰¬˘±‰¬˘ ≈√ø√Ú Òø1 ¬ıg Œ˝√√±ª±Ó¬ ˆ¬œ¯∏Ì ’¸≈ø¬ıÒ±1 ¸ij≈‡œÚ ∆˝√√ÀÂ√ ∆√øÚfl¡ ˝◊√¬Û±1-ø¸¬Û±1 Œ˝√√±ª± 10 ¸˝√√¶⁄±øÒfl¡ ˚±Sœº ˝◊√ø¬ÛÀÚ, ¬ı…øMê√·Ó¬ ‡G1 Ú±ª1 ‰¬˘±‰¬˘ ¬ıg Ôfl¡±1 ø¬ÛÂ√ÀÓ¬± ø¬ı¯∏˚˛ÀȬ±1 ¸µˆ¬«Ó¬ Ê√˘ ¬Ûø1¬ı˝√√Ì ø¬ıˆ¬±· Ó¬Ô± øÊ√˘± õ∂˙±¸ÀÚ ¬Û˚«±5 ŒÙ¬1œ Œ‡¬Û1 ¬ı…ª¶ö± Úfl¡1±Ó¬ Œé¬±øˆ¬Ó¬ ∆˝√√ ά◊øͬÀÂ√ ˚±Sœ¸fl¡˘º ¤˝◊√ ¸µˆ¬«Ó¬ ά◊M√1-˜±Ê√·“±› ¬Û±1‚±È¬ÀȬ±Ó¬ ’øÓ¬˙œÀ‚Ë ¬Û˚«±5 ŒÙ¬1œ1 Œ‡¬Û1 ¬ı…ª¶ö± fl¡ø1¬ıÕ˘ √±¬ıœ Ó≈¬ø˘ÀÂ√º ά◊À~‡… Œ˚ 1±øÊ√…fl¡ ’±ˆ¬…ôL1œÌ Ê√˘ ¬Ûø1¬ı˝√√Ì ø¬ıˆ¬±·1 ’ôL·« Ó ¬ ŒÙ¬1œ‚±È¬¸˜” ˝ √ 1 ¤fl¡±—˙ Œ˘Â√œÀ˚˛ ø¬ıˆ¬±·œ˚˛ ø¬ı¯∏˚˛±À1 Œ·±¬ÛÚ ¬ı≈Ê√±¬ı≈øÊ√À1 ¬ı…øMê√·Ó¬ ‡G1 Ú±›¸˜”˝√fl¡ ‰¬˘±‰¬˘1 ¸≈ø¬ıÒ± ø√ ’±ø˝√√ÀÂ√º ’øˆ¬À˚±· ’Ú≈¸ø1 ø¬ıˆ¬±·œ˚˛ ø¬ı¯∏˚˛±fl¡˜«‰¬±1œfl¡ ¬Û”¬ı«1 Ó≈¬˘Ú±Ó¬ Œ¬ıøÂ√Õfl¡ ÒÚ ’±√±˚˛

ø√Â√¬Û≈1Ó¬ ø√Ú-≈√¬Û1ÀÓ¬ Œ˘±˜˝√√¯∏«fl¡ άfl¡±˝◊√øÓ¬ ˜±1̱¶a Œ√‡≈ª±˝◊√ ˘≈øȬ øÚÀ˘ ÒÚ ©Ü±Ù¬ ø1¬ÛíÈ«¬±1, &ª±˝√√±È¬œ, 24 øάÀ‰¬•§1 – 1±Ê√…1 1±Ê√Ò±Úœ ‰¬˝√√1‡ÚÀÓ¬ ¤øÓ¬˚˛± Œfl¡±ÀÚ± øÚ1±¬ÛM√√± ŒÚ±À˝√√±ª± ∆˝√√ÀÂ√º ’±1鬜-õ∂˙±¸Ú1 Œfl¡±ÀÚ± ’øô¶Q˝◊√ ŒÚ±À˝√√±ª± ∆˝√√ÀÂ√ ˜˝√√±Ú·1œÓ¬ñ ˚±1¬ı±À¬ı Œfl¡±Ú, Œfl¡øÓ¬˚˛±, fl¡íÓ¬ ’±Sê˜Ì ’Ô¬ı± άfl¡±˝◊√ Ó¬1 fl¡¬ı˘Ó¬ ¬Ûø1 ¸¬ı«¶§±ôL ˝√√í¬ı ˘±À· Œfl¡±ÀÚ± øͬfl¡Ú± Ú±˝◊√ º ˜˝√√±Ú·1¬ı±¸œ1 øÚ1±¬ÛM√√± ¬ı…ª¶ö±fl¡ ¬Û≈Ú1 Œˆ¬„≈√ ‰¬±ø˘ fl¡ø1 ’±øÊ√ ¬Û≈Ú1 ø√Â√¬Û≈1Ó¬ ¸—‚øȬӬ ˝√√í˘ ’±Ú ¤fl¡ άfl¡±˝◊√ øÓ¬1 ‚Ȭڱº Ê√±øÚ¬ı ¬Û1±˜ÀÓ¬, ’±øÊ√ ¸øg˚˛± ø√Â√¬Û≈1 ˝√√±¶ÛÓ¬±˘1 ¸˜œ¬Û1 øȬά◊ø˘¬Û ˘Ê√Ó¬ ˜ø̬Û≈ 1 1 ¤È¬± ¬Ûø1˚˛ ± À˘ 107 Ú•§ 1 Œfl¡±Í¬±ÀȬ± ˆ¬±1±Ó¬ ∆˘øÂ√ ˘ º ¬Ûø1˚˛±˘ÀȬ±1 ¤Ê√Ú ¸√¸… ˝√√±¶ÛÓ¬±˘Ó¬ ø‰¬øfl¡»¸±ÒœÚ ∆˝√√ Ôfl¡± ¬ı±À¬ı Œfl¡±Í¬±ÀȬ± ˆ¬±1±Ó¬ ∆˘øÂ√˘º øfl¡c, ’±øÊ√ ¸øg˚˛± ˝√√ͬ±ÀÓ¬ ≈√Ê√Ú ’¶aÒ±1œ ˚≈ ª Àfl¡ Œ˝√ √ ± ÀȬ˘1 Œfl¡±Í¬±Ó¬ õ∂Àª˙ fl¡ø1 ˜ø̬Û≈ 1 œ ¬Ûø1˚˛ ± ˘ÀȬ±1 ¸√¸…Àfl¡˝◊√ Ê√Ú1 ¬Û1± Ú·√ 14 ˝√√±Ê√±1 Ȭfl¡±, Œ˜±¬ı±˝◊√ ˘ ŒÙ¬±Ú ’±1n∏ ¤ øȬ ¤˜ fl¡±Î«¬Àfl¡˝◊√ ‡Ú ∆˘ ά◊Ò±› ˝√√˚˛º ’±Úøfl¡ fl¡±ÀΫ¬À1 ¤ øȬ ¤˜1 ¬Û1± Ê√˜±ÒÚ 20 ˝√√±Ê√±1 Ȭfl¡±› ά◊ø˘˚˛±˝◊√ øÚÀ˚˛º ‚Ȭڱ ¸µˆ¬«Ó¬ ø√Â√¬Û≈1 Ô±Ú±Ó¬ Œ·±‰¬1 ø√À˚˛ ˚ø√› ’±1鬜À˚˛ άfl¡±˝◊√ Ó¬1 Œfl¡±ÀÚ± ¸g±Ú ˘±ˆ¬ fl¡1± Ú±˝◊√ º

ø√¬ı˘·œ˚˛± Œ˝√√±ª±ÀÓ¬ ˚±Sœˆ¬±1± ¬ı‘øX fl¡1± ∆˝√√ÀÂ√ ¬ı≈ø˘ Ú±ª1 ˜±ø˘fl¡¬Ûé¬1 ¤fl¡ ¸”S˝◊√ Ê√±øÚ¬ıÕ˘ ø√À˚˛º ˝◊√ø√¬ÛÀÚ, ø¬ı¯∏˚˛ÀȬ± ’±øÊ√› ’˜œ˜±—ø¸Ó¬ ∆˝√√ Ôfl¡±Ó¬ Ú±ª1 ‰¬˘±‰¬˘ ’±1n∏ øfl¡˜±Ú ø√ÚÕ˘ ¬ıg Ô±øfl¡¬ı, Œ¸˝◊√ÀȬ± ’øÚø(Ó¬ ∆˝√√ ¬Ûø1ÀÂ√º ά◊À~‡…, &ª±˝√√±È¬œ ˜˝√√±Ú·1œ1 ¬Û1± ά◊M√1 &ª±˝√√±È¬œÕ˘ ˚±S±1 ¬ı±À¬ı ’±È¬±˝◊√Ó¬Õfl¡ ¸≈‰¬˘ ’±1n∏ ¸˝√√Ê√ ¬ı…ª¶ö±ÀȬ±Àª ∆˝√√ÀÂ√ ¬ıË p ¡¬Û≈ S 1 ¬ı≈ fl ≈ ¡ À1 ‰¬˘±‰¬˘ fl¡1± Ú±› ’±1n∏ ŒÙ¬1œÀ¸ª±º ‰¬1fl¡±1œ ’±1n∏ Œ¬ı‰¬1fl¡±1œ ≈√À˚˛±È¬± ‡G1 Ú±ª1 ¸≈ø¬ıÒ± ’±ÀÂ√ ά◊M√ 1 &ª±˝√√±È¬œÕ˘ ‰¬˘±‰¬˘ fl¡1± ’±È¬±˝◊ √ À fl¡˝◊ √ È ¬± ¬Û±1‚±È¬ÀÓ¬º 1±Ê±√≈√ª±1, ˜Ò…‡G ’±1n∏ ˜±Ê√·“±› ¤˝◊√ øÓ¬øÚȬ± ‚±È¬1 ¬Û1±˝◊√ ά◊M√1 &ª±˝√√±È¬œÕ˘ øÚÀӬà ’Ò«˙Ó¬±øÒfl¡ ŒÙ¬1œ-Ú±› ‰¬˘±‰¬˘ fl¡À1º Ó¬±»¬Û˚«¬Û”Ì« fl¡Ô± Œ˚ ¤˝◊√ ŒÙ¬1œ-Ú±›¸˜”˝√Ó¬√ øfl¡c ¸≈1øé¬Ó¬ Ú˝√√˚˛ ˜ø˝√√˘± ˚±Sœº

ë’øÚ¬ı«±Ìí1 ¢∂Lö ά◊Àij±‰¬Ú &ª±˝√√±È¬œ, 24 øάÀ‰¬•§1 – ’øÚ¬ı«±Ì õ∂fl¡±˙Ú Œ·±á¬œ1 ≈√‡Ú fl¡±¬ı…¢∂Lö ’˝√√± 5 Ê√±Ú≈ª±1œ Œ√›¬ı±À1 1±øÓ¬¬Û≈ª± 11 ¬ıÊ√±Ó¬ &ª±˝√√±È¬œ Œõ∂Â√ flv¡±¬ıÓ¬ ά◊Àij±‰¬Ú fl¡1± ˝√√í¬ıº ά±– √œÀÚ˙ ŒÎ¬fl¡±1 fl¡±¬ı…¢∂Lö 뤘≈øͬ Œ˙˝√√Ó¬œ˚˛± fl¡ø¬ıÓ¬±í ά◊Àij±‰¬Ú fl¡ø1¬ı ø¬ıø˙©Ü Œ˘‡fl¡ ’√œ¬Û fl≈¡˜±1 Ù≈¬fl¡ÀÚº ’±Ú‡Ú fl¡±¬ı…¢∂Lö ’ø¢ü ’˙±ôL ¸±·1 fl¡±øÊ«√1 fl¡±¬ı…¢∂Lö ëÂ√±˝◊√À¬ı1œ˚˛±1 ¬Ûø1w˜œ ‰¬1±˝◊√Ê√±fl¡ ’±ø˝√√À˘ ά◊˜±˘ ˝√√í¬ı Œ˜±1 ¬ı≈fl≈¡‡Úí ά◊Àij±‰¬Ú fl¡ø1¬ı fl¡È¬Ú fl¡À˘Ê√1 ’Ò…±¬Ûfl¡ ά– Ê√·√œ˙ ¬Û±È¬ø·1œÀ˚˛º ά◊Mê√ ’Ú≈ᬱÚÓ¬ ø¬ıø˙©Ü ’øÓ¬øÔ ø˝√√‰¬±À¬Û ά◊¬Ûø¶öÓ¬ Ô±øfl¡¬ı fl¡ø¬ı·œøÓ¬fl¡±1 ˙‰¬œÚ √±¸, ø¬ıø˙©Ü Œ˘‡fl¡ ø¬ı©Ü≈õ∂¸±√ ¬ı1¬ı1±, Ú¬ıœÚ Œ˘‡fl¡ ¸Ó¬œ˙ ŒÈ¬1Ì1 ˘·ÀÓ¬ ά◊√œ˚˛˜±Ú Œ˘‡fl¡ ø¬ı¬Û≈˘ ˙˜«±º

ά◊M√1-¬Û”¬ı«±=˘ ¬ı±Ó¬ø1fl¡±fl¡Ó¬ ¸—¶ö±1 fl¡Àͬ±1 ø¸X±ôL

‰¬1fl¡±1œ ø¬ı:±¬ÛÚ ’±1n∏ ø¬ı¬ı‘øÓ¬1 õ∂fl¡±˙ ¬ıg ˝√√í˘ 1±Ê√…1 ı±Ó¬ø1fl¡±fl¡Ó¬Ó¬ ©Ü±Ù¬ ø1¬ÛíÈ«¬±1, &ª±˝√√±È¬œ, 24 øάÀ‰¬•§1 – 1±Ê√…1 ¬ı±Ó¬ø1fl¡±fl¡¸˜”˝√Ó¬ ’±øÊ√À1 ¬Û1± ’øÚø«√©Üfl¡±˘Õ˘ ¬ıg Ô±øfl¡¬ı ‰¬1fl¡±1œ ø¬ı:±¬ÛÚ ’±1n∏ ø¬ı¬ı‘øÓ¬ õ∂fl¡±˙º ø¬ı:±¬ÛÚ1 ˝√√±1 ¬ı‘øX1 Œé¬SÓ¬ 1±Ê√… ‰¬1fl¡±À1 Œfl¡±ÀÚ±Ò1Ì1 ¸“˝√±ø1 ÚÊ√ÀÚ±ª±1 ¬Ûø1Àõ∂øé¬Ó¬Ó¬ ¤ÀÚ fl¡Àͬ±1 ø¸X±ôL ¢∂˝√Ì fl¡ø1¬ıÕ˘ ¬ı±Ò… ∆˝√√ÀÂ√ ά◊M√1-¬Û”¬ı«±=˘ ¬ı±Ó¬ø1fl¡±fl¡Ó¬ ¸—¶ö±˝◊√º Ù¬˘Ó¬ 24 øάÀ‰¬•§11 ¬Û1± ¬Û±Í¬Àfl¡ ¬ı±Ó¬ø1 fl¡±fl¡Ó¬¸˜”˝√Ó¬ Ú±¬Û±¬ı ‰¬1fl¡±1œ ø¬ı:±¬ÛÚ1 ά◊¬Ûø1 ˜Laœ1 ø¬ı¬ı‘øÓ¬, ˜Laœ-ø¬ıÒ±˚˛fl¡ Ó¬Ô± ‰¬1fl¡±11

¬ı±—˘±À√˙fl¡ ’¸˜1 ˆ¬”ø˜ ˝√√ô¶±ôL1fl¡1Ì1 õ∂øÓ¬¬ı±√Ó¬ ø‰¬ ø¬Û ’±˝◊√ [¤˜-¤˘]1 ’ª¶ö±Ú ˜˝√√±Ú·1 õ∂øÓ¬À¬ı√fl¡, 24 øάÀ‰¬•§1 – ’¸˜1 ˆ¬”ø˜ ¬ı±—˘±À√˙fl¡ ·Ó¬±˝◊√ ø√˚˛±1 ‰≈¬øMê√1 õ∂øÓ¬¬ı±√Ó¬ ø‰¬ ø¬Û ’±˝◊√ [¤˜ ¤˘]1 ’¸˜ 1±øÊ√…fl¡ ¸ø˜øÓ¬1 ’±˝3√±ÚÓ¬ ¸˜¢∂ 1±Ê√…Ê≈√ø1 ¬Û±˘Ú fl¡1± ëõ∂øÓ¬¬ı±√ ø√ª¸í1 ’—˙ ø˝√√‰¬±À¬Û ’±øÊ√ √˘1 fl¡±˜1+¬Û øÊ√˘± ¸ø˜øÓ¬1 ά◊À√…±·Ó¬ √œ‚˘œ¬Û≈‡≈1œ ¬Û±1Ó¬ √˘ ’±1n∏ ¸À√à ’¸˜ ¢∂±˜œÌ |ø˜fl¡ ¸Lö±1 fl¡˜«œ¸fl¡À˘ ’ª¶ö±Ú Ò˜«‚Ȭ fl¡±˚«¸”‰¬œ ¬Û±˘Ú fl¡À1º õ∂øÓ¬¬ı±√fl¡±1œ¸fl¡À˘ ’¸˜1 ˜±øȬ ¬ı±—˘±À√˙fl¡ ·Ó¬±˝◊√ ø√˚˛±1 ‰≈¬øMê√ ’øÓ¬˙œÀ‚Ë ¬ı±øÓ¬˘ fl¡1±, Œ√˙1 ¸±¬ı«Àˆ¬Ã˜Q ¬ıgfl¡Ó¬ ø√˚˛± fl¡—À¢∂Â√ ‰¬1fl¡±À1 ¬Û√Ó¬…±· fl¡1±, ’¸˜1 1±˝◊√Ê√ Ó¬Ô± ø¬ıÒ±Ú¸ˆ¬±fl¡ ’±¶ö±Ó¬ ∆˘ ’¸˜-¬ı±—˘±À√˙1 ¸œ˜± ¸˜¸…±1 ˙±øôL¬Û”Ì« ¸˜±Ò±Ú fl¡1±1 √±¬ıœ Ê√Ú±˚˛º õ∂øÓ¬¬ı±√fl¡±1œ¸fl¡À˘ ’¸˜1 ˜±øȬ ¬ı±—˘±À√˙fl¡ ˝√√ô¶±ôL1fl¡1Ì ‰≈¬øMê√‡Ú1 õ∂øÓ¬fl‘¡øÓ¬ √±˝√√ fl¡À1º ¤fl¡

ø¬ı:ø5Ó¬ √˘1 fl¡±˜1+¬Û øÊ√˘± ¸ø˜øÓ¬1 ¸•Û±√fl¡ ¬Û—fl¡Ê√ fl≈¡˜±1 √±À¸ fl¡˚˛ Œ˚ Ó¬1n∏Ì ·Õ· ‰¬1fl¡±À1 ’¸˜1 1±˝◊√Ê√1 Ê√Ú˜Ó¬fl¡ ’±›fl¡±Ì fl¡ø1 1±Ê√ÕÚøÓ¬fl¡ 鬘Ӭ±1 ˘±˘¸±Ó¬ 1±Ê√… ˙±¸Ú fl¡ø1ÀÂ√º ¤˝◊√‡Ú ‰¬1fl¡±1 ’¸˜1 1±˝◊√Ê√ Ó¬Ô± Ê√±Ó¬œ˚˛ ¶§±Ô«1 õ∂øÓ¬ √±˚˛¬ıX Ú˝√√˚˛, Œfl¡fÓ¬ fl¡—À¢∂Â√ ŒÚÓ‘¬Q±ÒœÚ ˝◊√ά◊ ø¬Û ¤ ‰¬1fl¡±À1 Œ√˙1 ¸±¬ı«Àˆ¬Ã˜Qfl¡ ¬ıgfl¡Ó¬ 1‡±1 √À1 Œ√˙À^±˝√√œ fl¡±˚«1 ’øÓ¬ øÚfl‘¡©Ü ά◊√±˝√√1Ì ∆˝√√ÀÂ√ ’¸˜1 ˜±øȬ ¬ı±—˘±À√˙fl¡ ·Ó¬±˝◊√ ø√˚˛±1 ¬ı±À¬ı ¢∂˝√Ì fl¡1± ø¸X±ôLº ¬ı±—˘±À√˙Õ˘ ˆ¬”ø˜ ˝√√ô¶±ôL11 √À1 ’¸˜1 1±˝◊√Ê√1 ’øÓ¬ ¶Û˙«fl¡±Ó¬1 ø¬ı¯∏˚˛ÀȬ± ’±À˘±‰¬Ú± fl¡1±1 ¬ı±À¬ı Ó¬1n∏Ì ·Õ· ‰¬1fl¡±À1 ’¸˜ ø¬ıÒ±Ú¸ˆ¬± ’øÒÀª˙Ú1 Ú”…ÚÓ¬˜ ¤È¬± ø√Ú Ò±˚« Úfl¡1± fl¡±˚«˝◊√ õ∂˜±Ì fl¡ø1À˘ Œ˚ ¤˝◊√‡Ú ‰¬1fl¡±1 鬘Ӭ±1 õ∂øÓ¬À˝√√ ˘±˘±ø˚˛Ó¬, Œ√˙ ¬ı± Ê√Ú·Ì1 ¶§±Ô«1 õ∂øÓ¬ √±˚˛¬ıX Ú˝√√˚˛º ’±Ú˝√√±ÀÓ¬,

1±Ê√…¸ˆ¬±Ó¬ ¤¯∏±À1± ˜±Ó¬ Ú˜Ó¬±, ’¸˜ ø¬ıÒ±Ú¸ˆ¬±1 ’øÒÀª˙Ú1 ˜øÊ√˚˛±Ó¬ õ∂øÓ¬¬ı±√ ÚÊ√ÀÚ±ª± ø¬ıÀÊ√ø¬Û √À˘ ¤øÓ¬˚˛± ’±·cfl¡ Œ˘±fl¡¸ˆ¬± øÚ¬ı«±‰¬Ú1 ¶§±Ô« ’±·Ó¬ 1±ø‡ ë˝√√ͬ±» Œ¬Ûø¬∏C˚˛È¬í ∆˝√√ ˆ¬”ø˜ ˝√√ô¶±ôL11 ø¬ı¯∏˚˛ÀȬ± ∆˘ ¸1ª Œ˝√√±ª± fl¡±˚«˝◊ ’¸˜1 1±˝◊√ Ê√fl¡ ø¬ı¬ÛÀÔ ¬Ûø1‰¬±ø˘Ó¬ fl¡1± 1±Ê√ÕÚøÓ¬fl¡ ‰¬Sê±ôL ¬ı≈ø˘ ˜Ó¬À¬Û±¯∏Ì fl¡À1º ø¬ı:ø5ÀȬ±Ó¬ √À˘ Œ√±˝√√±À1 Œ˚ ø‰¬ ø¬Û ’±˝◊√ [¤˜ ¤˘]√À˘ ›‰¬1-‰≈¬¬ı≈1œ˚˛± 1±©Ü™ ¬ı±—˘±À√˙1 ∆¸ÀÓ¬ ¸œ˜± ø¬ı¬ı±√1 ˙±øôL¬Û”Ì« ¸˜±Ò±Ú ø¬ı‰¬±À1 øfl¡c, ¤˝◊√ ¸˜±Ò±Ú1 Œé¬SÓ¬ ø¬ıÒ±Ú¸ˆ¬± ’±1n∏ ’¸˜1 1±˝◊√ Ê√1 Ê√Ú˜Ó¬fl¡ ’¸ij±Ú fl¡ø1 fl¡—À¢∂Â√ ‰¬1fl¡±À1 ¤fl¡¬Û鬜˚˛ˆ¬±Àª ’¸˜1 ˜±øȬ ¬ı±—˘±À√˙1 ˝√√±Ó¬Ó¬ ·Ó¬±˝◊√ ø√˚˛± ‰≈¬øMê√ ¶§±é¬1 fl¡1± fl¡±˚« Œfl¡ª˘ ’¸˜1 ¬ı±À¬ı Ú˝√√˚˛, ¸˜¢∂ Œ√˙1 ¬ı±À¬ı˝◊√ ˘7¡¡¡±Ê√Úfl¡ ’±1n∏ ·ÌÓ¬Laø¬ıÀ1±Òœº

ˆ¬”ø˜ ˝√√ô¶±ôL1fl¡1Ì1 Ó¬œ¬ıË ø¬ıÀ1±øÒÓ¬± ¤ ø¬ı øˆ¬ ø¬Û1 ©Ü±Ù¬ ø1¬ÛíÈ«¬±1, &ª±˝√√±È¬œ, 24 øάÀ‰¬•§1 – ’ø‡˘ ˆ¬±1Ó¬œ˚˛ ø¬ı√…±Ô«œ ¬Ûø1¯∏À√ ˆ¬±1Ó¬-¬ı±—˘±À√˙ ˆ¬”ø˜ ˝√ √ ô ¶±ôL1fl¡Ì1 Ó¬œ¬ıË ø¬ıÀ1±øÒÓ¬± fl¡À1º ˆ¬” ø ˜ ˝√√ô¶±ôL1fl¡1Ì1 ø¬ı1n∏ÀX ’ø‡˘ ˆ¬±1Ó¬œ˚˛ ø¬ı√…±Ô«œ ˆ¬±1Ó¬œ˚˛ ø¬ı√…±Ô«œ ¬Ûø1¯∏À√ ¬Û”¬ı«À1 ¬Û1± õ∂øÓ¬¬ı±√ fl¡ø1 ’˝√√± ¬ı≈ø˘ ¸√1œ fl¡˚˛ Œ˚ 2011 ‰¬Ú1 ŒÂ√ÀõI◊•§1 ˜±˝√√Ó¬ ˜≈‡… ˜Laœ Ó¬1n∏Ì ·Õ·À˚˛ Œ˚øÓ¬˚˛± ¬ı±—˘±À√˙Ó¬ ∆· ˆ¬”ø˜ ˝√√ô¶±ôL1fl¡Ì1 ‰≈¬øMê√Ó¬ ¶§±é¬1 fl¡ø1 ’±ø˝√√øÂ√˘ ŒÓ¬øÓ¬˚˛± ø¬ı√…±Ô«œ ¬Ûø1¯∏À√˝◊√ õ∂ÔÀ˜ ˘±Í¬œøȬ˘± ’±1n∏ ˜±Úfl¡±Â√1 ¬ı1±˝◊√ ¬ı±1œÓ¬ ˆ¬±1Ó¬ ¬ı±—˘±À√˙ ¸œ˜±ôLÓ¬ ¤˝◊√ ‰≈¬øMê√1 ø¬ıÀ1±øÒÓ¬± fl¡1± ¶ö±Úœ˚˛ ˝√√±Ê√±À1±øÒfl¡ Œ˘±fl¡fl¡ ∆˘ ¤˝◊√ ˆ¬”ø˜ ˝√√ô¶±ôL1fl¡1Ì ‰≈¬øMê√1 ø¬ı1n∏ÀX õ∂øÓ¬¬ı±√ ¸±¬ı…ô¶

˙1Ìœ˚˛± fl¡Â√±1œ

¸±ø˝√√Ó¬…-¸—¶‘®øÓ¬ ø¬ı¯∏˚˛fl¡

¢∂Lö ά◊Àij±‰¬Ú ˜˝√√±Ú·1 õ∂øÓ¬À¬ı√fl¡, 24 øάÀ‰¬•§1 – ˙1Ìœ˚˛± fl¡Â√±1œ ά◊iß˚˛Ú ¬Ûø1¯∏√, ’¸˜1 ά◊À√…±·Ó¬ ά◊√œ˚˛˜±Ú Œ˘‡fl¡ Ó¬Ô± ¸±—¬ı±ø√fl¡ ¬ı±¬ı≈ 1±ˆ¬± ˝√√±fl¡±‰¬±˜1 ¡Z±1± 1ø‰¬Ó¬ ë˙1Ìœ˚˛± fl¡Â√±1œ ¸—¶‘®øÓ¬ ’±1n∏ Œ˘±fl¡¸±ø˝√√Ó¬…í ˙œ¯∏«fl¡ ¢∂Lö‡Ú ’±øÊ√ ’±Ú≈ᬱøÚfl¡ˆ¬±Àª ά◊Àij±‰¬Ú fl¡1± ˝√√˚˛º ˜˝√√±Ú·1œ1 ˆ¬·ªÓ¬œ õ∂¸±√ ¬ı1n∏ª± ˆ¬ªÚÓ¬ ’Ú≈øá¬Ó¬ ¤‡Ú ¸ˆ¬±Ó¬ ¢∂Lö‡øÚ Î¬◊Àij±‰¬Ú fl¡À1 ø¬ıø˙©Ü ¸±ø˝√√øÓ¬…fl¡ Ó¬Ô± ¬ı≈øXÊ√œªœ ά– ˝√√œÀ1Ú Œ·±˝√√“±˝◊√À˚˛º ¢∂Lö‡Ú ά◊Àij±‰¬Ú fl¡ø1 ø√˚˛± ˆ¬±¯∏Ì õ∂¸—·Ó¬ ά– Œ·±˝√√“±˝◊À˚˛ ¢∂Lö‡Úfl¡ ˚ÀÔ©Ü õ∂˙—¸± fl¡1±1 ˘·ÀÓ¬ ·Àª¯∏fl¡ Ó¬Ô± Â√±S-Â√±Sœ¸fl¡˘fl¡ Ê√±øÓ¬ÀȬ±1 ø¬ı¯∏À˚˛ Ó¬Ô… ˘±ˆ¬1 Œé¬SÓ¬ ˚ÀÔ©Ü ¸˝√√±˚˛ fl¡ø1¬ı ¬ı≈ø˘› ˜ôL¬ı… fl¡À1º ¢∂Lö‡ÚÓ¬ Œ˘‡Àfl¡ ˙1Ìœ˚˛± fl¡Â√±1œ1 ¸—¶‘®øÓ¬1 ø¬ı¯∏À˚˛ ·ˆ¬œ1 ’Ò…˚˛Ú Ó¬Ô± ¤Ê√Ú ˜ÚÚ˙œ˘ ·Àª¯∏fl¡1 ’Ú≈¸øg»¸±À1 Œé¬S fl¡˜«˘t ¸˜˘1 ά◊¬Û¶ö±¬ÛÚ1 ¬Ûø1‰¬˚˛ √±ø„√√ Òø1¬ıÕ˘ ¸é¬˜ ∆˝√√ÀÂ√ ¬ı≈ø˘› ø¬ıø˙©Ü ¸±ø˝√√øÓ¬…fl¡Ê√ÀÚ ˜ôL¬ı… fl¡À1º ά◊À~‡… Œ˚ ˙1Ìœ˚˛± fl¡Â√±1œ Ê√±øÓ¬ ·Í¬Ú1 ¬Û1± ’±1y fl¡ø1 Ê√±øÓ¬ÀȬ±1 ¬ıÓ«¬˜±Ú1 ø¶öøÓ¬Õ˘Àfl¡ ¤fl¡ ’±À˘±fl¡¬Û±Ó¬ √±ø„√√ ÒÀ1 ά– Œ·±˝√√“±˝◊À˚˛º ’±Ú˝√√±ÀÓ¬, ¬Ûø1¯∏√1 ’Ò…é¬ 1À˜˙ ‰¬f √±À¸ ¬Ûø1¯∏√1 ά◊iß˚˛Ú˜”˘fl¡ fl¡±˜1 Ó¬±ø˘fl¡± Ó¬Ô± ¬Ûø1fl¡äÚ±¸˜”˝√ ¸ˆ¬±1 ˆ¬±¯∏ÌÓ¬ √±ø„√√ Ò1±1 ˘·ÀÓ¬ ‰¬1fl¡±À1 ¤˝◊√ Ê√±øÓ¬1 ά◊iß˚˛Ú1 Œé¬SÓ¬ ˚ÀÔ©Ü Œ˝√√˜±ø˝√√ fl¡1± ¬ı≈ø˘› ’±Àé¬¬Û õ∂fl¡±˙ fl¡À1º ‰¬1fl¡±À1 ¬ıUÀÓ¬± ά◊iß˚˛Ú fl¡ø˜È¬œ ·Í¬Ú fl¡ø1ÀÂ√ ˚ø√› Œ¸˝◊√ ’Ú≈¬Û±ÀÓ¬ ¬Û≈“øÊ√1 ’±¬ı∞I◊Ú ø√˚˛± Ú±˝◊√ ¬ı≈ø˘ √±À¸ ˜ôL¬ı… fl¡À1º ά◊À~‡… Œ˚ ¸ˆ¬±‡ÚÓ¬ fl¡È¬Ú fl¡À˘Ê√1 ’Ò…é¬ 1À˜˙ ‰¬f ¬Û±Í¬fl¡, ¸Ó¬œ ‰¬f √±¸, Ê√œÀÓ¬Ú ˙˝◊√fl¡œ˚˛±1 ˘·ÀÓ¬ ¬ıUÀÓ¬± ø¬ıø˙©Ü ¬ı…øMê√ ά◊¬Ûø¶öÓ¬ Ô±Àfl¡º ˙1Ìœ˚˛±-fl¡Â√±1œ Ê√ÚÀ·±á¬œ1 Œ˘±fl¡±‰¬±1, Ò˜«, ¸—¶‘®øÓ¬ ¸˜‘X ¤˝◊√ ¢∂Lö‡Ú Ê√ÚÀ·±á¬œÀȬ±1 ¸≈fl¡œ˚˛± ’øô¶Q õ∂øӬᬱ fl¡1±1 Œé¬SÓ¬ ¬ı±È¬fl¡È¬œ˚˛± Œ˝√√±ª±1 ˘·ÀÓ¬ ’¸˜œ˚˛± ¸±ø˝√√Ó¬…Õ˘ ¤fl¡ ÚÓ≈¬Ú ¸—À˚±Ê√Ú ¬ı≈ø˘› ¸ˆ¬±Ó¬ ά◊¬Ûø¶öÓ¬ ¸fl¡À˘±Àª ˜Ó¬õ∂fl¡±˙ fl¡À1º

fl¡ø1øÂ√˘º ’±øÊ√ &ª±˝√√±È¬œ ¤‡Ú ¸—¬ı±√ Œ˜˘ ¸À•§±ÒÚ fl¡ø1 ¤ ø¬ı øˆ¬ ø¬Û1 1±©Ü™œ˚˛ ¸•Û±√fl¡ ¿˝√ √ ø 1 ¬ıø1fl¡À1 ˆ¬” ø ˜ ˝√ √ ô ¶±ôL1fl¡1Ì1 Ó¬œ¬ıË ø¬ıÀ1±øÒÓ¬± fl¡ø1 õ∂øÓ¬¬ı±√ ’¬ı…±˝√√Ó¬ 1±ø‡¬ı ¬ı≈ø˘ ¸√1œ fl¡À1º ’¸˜1 1±˝◊√Ê√1 ˝◊√26√±1 ø¬ı1n∏ÀX ∆· Ó¬1n∏Ì ·Õ·À˚˛ ’±1n∏ ’¸˜fl¡ õ∂øÓ¬øÚøÒQ fl¡ø1 õ∂Ò±Ú ˜Laœ Œ˝√√±ª± ά– ˜ÚÀ˜±˝√√Ú ø¸À„√√ ¤˝◊√ ‰≈¬øMê√ fl¡ø1øÂ√˘ñ ˚±1 ¡Z±1± ¤˝◊√ ≈√À˚˛±Ê√ÀÚ ’¸˜1 ˘·ÀÓ¬ ˆ¬±1Ó¬¬ı¯∏«fl¡ ά±„√√1 õ∂ª=Ú± fl¡ø1À˘º ø˚ ¸˜˚˛Ó¬ ¬ı±—˘±À√˙œ ¸˜¸…±˝◊√ ¤fl¡ ¬ı…±¬Ûfl¡ 1+¬Û Ò±1Ì fl¡ø1ÀÂ√, Œ¸˝◊√ ¸˜˚˛Ó¬ ˜≈‡… ˜Laœ Ó¬1n∏Ì ·Õ·À˚˛ ¤˝◊√ ‰≈¬øMê√1 Ê√ø1˚˛ÀÓ¬ ¬ı±—˘±À√˙1 ¬Û1± ˜±øȬ1 ˘·ÀÓ¬ ˜±Ú≈À˝√√± ¬Û±˜ ¬ı≈ø˘ fl¡1± ˜ôL¬ı…˝◊√

¬ı1ø√Ú1 õ∂±flƒ¡é¬ÌÓ¬ Â√±ôL± flv¡íÊ√1 ∆¸ÀÓ¬ ˜˝√√±Ú·1œ1 1±Ê√¬ÛÔÓ¬ ¤√˘ ˚≈ªfl¡-˚≈ªÓ¬œ

’¸˜1 Ê√Ú¸±Ò±1Ì1 ;˘± Ê≈√˝◊√ Ó¬ ø‚ά◊ Ϭ±ø˘ÀÂ√º ¤ÀÚ Ò1Ì1 ’±ˆ¬≈ª±-ˆ¬“±1± Ó¬1˘ ˜ôL¬ı…1 ¡Z±1± ˜≈ ‡ … ˜La œ Ê√ À Ú ’¸˜1 1±˝◊ √ Ê √ 1 ¬ı±À1 ¬ı±À1 ¬’±Àª·-’Ú≈ ˆ ¬” ø Ó¬Ó¬ ’±‚±Ó¬ ˝√ √ Ú ±1 ˘·ÀÓ¬ ’¬Û˜±Ú fl¡ø1 ’±ø˝√√ÀÂ√º ¤˝◊√ ‰≈¬øMê√1 Ê√ø1˚˛ÀÓ¬ ˙±¸Ú±øÒøá¬Ó¬ fl¡—À¢∂Â√ ‰¬1fl¡±À1 ˆ¬±1Ó¬¬ı¯∏«1 ˜≈ͬ 17 ˝√ √ ± Ê√ ± 1 ¤fl¡1 ˆ¬” ø ˜ ¬ı±—˘±À√ ˙ fl¡ ø√ ¬ ı ø¬ı‰¬±ø1ÀÂ√ñ ˚±1 ø¬ıøÚ˜˚˛Ó¬ 7 ˝√√±Ê√±1 ¤fl¡1 ˆ¬”ø˜À˝√√ ˆ¬±1ÀÓ¬ ˘±ˆ¬ fl¡ø1¬ıº ˝◊√ ˚˛±1 ¡Z±1± ˆ¬±1ÀÓ¬ ˜≈ͬ 10 ˝√√±Ê√±1 ¤fl¡1 ˆ¬”ø˜ Œ˝√√1n∏ª±¬ı ˘±ø·¬ıº Œ√ ˙ 1 õ∂øÓ¬ ¤ÀÚ ø¬ıù´±¸‚±Ó¬¡ ’±1n∏ Œ√ ˙ 1 ’‡GÓ¬±Ó¬ ˆ¬±¬ı≈øfl¡ ’Ú± ¤ÀÚ fl¡±˚«1 ø¬ı1n∏ÀX ¬Ûø1¯∏À√ ’Ú±·Ó¬ ø√ÚÓ¬ Ó¬œ¬ıË ’±Àµ±˘Ú fl¡ø1¬ıº

ά◊iß˚˛Ú˜”˘fl¡ fl¡±˜-fl¡±Ê√1 ¬ı±¬ı±Ó¬ø1 Ó¬Ô± Ù¬ÀȬ±º ά◊À~‡… Œ˚ Œ˚±ª± 12 øάÀ‰¬•§1Ó¬ ¬ı±Ó¬ø1fl¡±fl¡Ó¬Ó¬ ø¬ı:±¬ÛÚ1 ˝√√±1 ¬ı‘øX1 õ∂¸—·Ó¬ ά◊M√1-¬Û”¬ı«±=˘ ¬ı±Ó¬ø1fl¡±fl¡Ó¬ ¸—¶ö±1 ¤‡Ú Ê√1n∏1œ ∆¬ıͬfl¡ ’Ú≈øá¬Ó¬ ∆˝√√øÂ√˘º øÊ√ ¤˘ ¬Û±ø¬ıvÀfl¡‰¬ÚÂ√1 fl¡±˚«±˘˚˛Ó¬ ¸—¶ö±1 ¸ˆ¬±¬ÛøÓ¬ fl¡Úfl¡À¸Ú ŒÎ¬fl¡±1 ¸ˆ¬±¬ÛøÓ¬QÓ¬ ’Ú≈øá¬Ó¬ ά◊Mê√ ∆¬ıͬfl¡ÀÓ¬ ά◊M√1-¬Û”¬ı«±=˘1 ¬ı±Ó¬ø1fl¡±fl¡ÀÓ¬ ¸ij≈‡œÚ Œ˝√√±ª± ¸˜¸…±1 ø¬ı¯∏˚˛1 ˘·ÀÓ¬ ‰¬1fl¡±1œ ø¬ı:±¬ÛÚ1 ¬ı‘øX õ∂¸—·ÀÓ¬± ’±À˘±‰¬Ú± fl¡ø1 24 øάÀ‰¬•§11 ¬Û1± ¬ı±Ó¬ø1fl¡±fl¡Ó¬Ó¬ ø¬ı:±¬ÛÚ-

¬Û”¬ı«±=˘1 5 ‡Ú ¢∂Lö ά◊Àij±‰¬Ú ˜˝√√±Ú·1 õ∂øÓ¬À¬ı√fl¡, 24 øάÀ‰¬•§1 – ¬Û”¬ı«±=˘ õ∂fl¡±˙Ú1 ά◊À√…±·Ó¬ ’±øÊ√ &ª±˝√√±È¬œ Œõ∂Â√ flv¡±¬ıÓ¬ ά◊Àij±ø‰¬Ó¬ ˝√√í˘ ¬Û“±‰¬‡ÚÕfl¡ ¢∂Löº ¢∂LöÀfl¡˝◊√‡Ú ∆˝√√ÀÂ√ ά– ˜±ø˘Úœ1 러ø¯∏1±Ê√ fl¡Ú…±í, fl¡±¬ı…¿ ˜˝√√ôL1 ë¸≈˜øÔ1± Ù≈¬˘í, ά– ¸Ó¬…fl¡±˜ ¬ı1ͬ±fl≈ ¡ 11 ë˙—fl¡1À√ ª 1 ڱȬ– ø¬ıÀù≠¯∏̱Rfl¡ ’Ò…˚˛Úí, Œ˝√√˜‰¬f ˙˜«±1 ëø˝√√˜±˘˚˛1 ‰¬Sêª±Ó¬í ’±1n∏ ˝√√À1Ì √±¸1 댘±¬Û±Â±1 ά◊¬ÛÚ…±¸ ¸˜¢∂íº 1±˜±˚˛Ì ’±1n∏ ˜˝√√±ˆ¬±1Ó¬1 fl¡±ø˝√√Úœ¸˜‘X 러ø¯∏1±Ê√ fl¡Ú…±í ˙œ¯∏«fl¡ ¢∂Lö‡Ú ά◊Àij±‰¬Ú fl¡À1 ø¬ıø˙©Ü Œ˘ø‡fl¡± øÚ1n∏¬Û˜± ¬ı1À·±˝√√±ø¤ûÀ˚˛º ëø¬ı√…± ¬ı…±¸¬ÛøÓ¬ ¬ı“Ȭ±íõ∂±5 ά– ˜±ø˘ÚœÀ˚˛ ά◊¬ÛÚ…±¸1 ¬ı±ø˝√√À1› ø¬ı:±Ú ’±1n∏ ø˙q ¸±ø˝√√Ó¬…Õ˘› ˚ÀÔ©Ü ’ª√±Ú ’±·¬ıϬˇ ± ˝◊ √ ’±ø˝√ √ À Â√ º ’±Ú˝√ √ ± ÀÓ¬ fl¡Ô±ø˙äœ fl¡±¬ı…¿ ˜˝√√ôL1 ë¸≈˜øÔ1± Ù≈¬˘í ˙œ¯∏«fl¡ ά◊¬ÛÚ…±¸‡Ú ά◊Àij±‰¬Ú fl¡À1 ά– ’øÚ˜± &˝√√˝◊√ º ’±Ò≈øÚfl¡ ø˙鬱À1 ø˙øé¬Ó¬ ¬ı…øMê√ 1 ˜ÀÚ±Ê√·Ó¬Ó¬ ¸‘ø©Ü ˝√√í¬ı ¬Û1± ¬ıU ø‰¬ôL±1 ¸˜±˝√ √ ± 1 ¬ıøÌ« Ó ¬ ∆˝√ √ À Â√ ¤˝◊ √ ά◊¬ÛÚ…±¸‡ÚÓ¬º ë˙—fl¡1À√ª1 ڱȬ– ø¬ıÀù≠¯∏ Ì ±Rfl¡ ’Ò…˚˛ Ú í ¢∂Lö ‡ Ú Î¬◊Àij±‰¬Ú fl¡À1 ά– ø˙ªÚ±Ô ¬ı˜«ÀÚº ¢∂Lö ‡ ÚÓ¬ ˙—fl¡1À√ ª 1 ’—fl¡œ˚˛ ± ڱȬ¸˜”˝√1 ø¬ı¯∏À˚˛ ø¬ı˙√ ¬ıÌ«Ú± √±ø„√√ Ò1± ∆˝√√ÀÂ√º Œ˝√√˜‰¬f ˙˜«±1 ø˝√√˜±˘˚˛ ¬Û¬ı«Ó¬1 ¬ÛȬˆ¬”ø˜Ó¬ ø˘ø‡Ó¬ ά◊¬ÛÚ…±¸ ëø˝√√˜±˘˚˛1 ‰¬Sêª±Ó¬í ¢∂Lö‡Ú ά◊Àij±‰¬Ú fl¡À1 Ó¬ø¬ıά◊˘ UÀÂ√˝◊√ÀÚº 댘±¬Û±Â√±1 ά◊¬ÛÚ…±¸ ¸˜¢∂í ¢∂Lö‡Ú ά◊Àij±‰¬Ú fl¡À1 ø¬ı ¬ı1n∏ª± ˜˝√√±ø¬ı√…±˘˚˛1 õ∂±Mê√Ú ’Ò…é¬ Î¬– √œÚ˙ ∆¬ı˙…˝◊√º

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789

˜˝√√±Ú·1œÓ¬ Ó¬œ¬ıË ˚±Ú-Ê√“Ȭ

˜˝√√±Ú·1 õ∂øÓ¬À¬ı√fl¡, 24 øάÀ‰¬•§1 – &ª±˝√√±È¬œ1 1±Ê√¬ÛÔÓ¬ ¸‚Ú±˝◊√ ¸‘ø©Ü Œ˝√√±ª± ˚±Ú-Ê√“Ȭ1 ¸˜¸…±˝◊√ ¸±Ò±1Ì 1±˝◊√Ê√fl¡ Ê√˘±fl¡˘± ‡≈›ª± ¸fl¡À˘±À1 ‘√ø©ÜÀ·±‰¬1 ∆˝√√ÀÂ√º ¤øÓ¬˚˛± 댬∏CøÙ¬fl¡ Ê√±˜í ¬ı≈ø˘ fl¡íÀ˘˝◊√ ¸fl¡À˘±À1 ˜≈‡Ó¬ ¸√…¬Ûø1ø‰¬Ó¬ ø¬ı1øMê√1 ø‰¬Ú Ô≈¬Û Œ‡±ª± Œ√‡± ˚±˚˛º õ∂˙±¸ÀÚ› ¤˝◊√Àé¬SÓ¬ ‰¬fl≈¡˜≈√± fl≈¡ø˘1 ˆ¬”ø˜fl¡± ¬Û±˘Ú fl¡ø1 ’±ø˝√√ÀÂ√º ˚±Ú-¬ı±˝√√Ú ’±1鬜À˚˛› øÚ˚˛LaÌ fl¡ø1¬ı ŒÚ±ª±1±1 ¬ı±À¬ı ¤fl¡ ’1±Ê√fl¡Ó¬±˝◊√ Œ√‡± ø√ÀÂ√º ¤øÓ¬˚˛± õ∂ùü ˝√√˚˛ ˝◊√˚˛±1 ¬ı±À¬ı ’±‰¬˘ÀÓ¬ Ê√·1œ˚˛± Œfl¡±Ú∑ õ∂˙±¸Ú ŒÚ 1±˝◊√Ê√∑ ¬ıÓ«¬˜±Ú1 Œõ∂鬱¬ÛȬӬ ’±ø˜ ¸√±˚˛ Œ√ø‡√√ Ôfl¡± ¸˜¸…±¸˜”˝√ ¬Û˚«±À˘±‰¬Ú± fl¡ø1À˘

¤È¬± fl¡Ô± øÚø(Ó¬Õfl¡ fl¡í¬ı ¬Û±ø1 Œ˚ ˝◊√˚˛±1 ¬ı±À¬ı õ∂˙±¸Ú ’±1n∏ Ê√Ú¸±Ò±1Ì ≈√À˚˛±È¬±˝◊√ ¸˜±ÀÚ˝◊√ Ê√·1œ˚˛±º ˚ø√› Œfl¡±ª± ˝√√˚˛ Œ¬∏CøÙ¬fl¡ ’±˝◊√√Ú ¸fl¡À˘±À1 ¬ı±À¬ı ¸˜±Ú, ø fl ¡ c Œ¸˝◊ √ À Ȭ± ’±‰¬˘ÀÓ¬ Œ˝√√±ª± Œ√‡± Ú±˚±˚˛º ˜Laœ ¬ı± ά◊2‰¬¬Û√¶ö ø¬ı¯∏˚˛±1 ’±·˜Ú1 ¸˜˚˛Ó¬ ˜˝√√±Ú·1œ1 1±Ê√¬ÛÔ ˜≈fl¡ø˘ fl¡ø1 Ôí¬ıÕ˘ ø˚ ¬ı…ª¶ö±1 ’±À˚˛±Ê√Ú fl¡1± ˝√√˚˛, Ó¬±1 Ù¬˘ÀÓ¬˝◊√ ¸‘ø©Ü ˝√√˚˛ ¤È¬± ¬ı‘˝√» Œ¬∏CøÙ¬fl¡ Ê√±˜1º ‚∞Ȭ±1 ø¬ÛÂ√Ó¬ ‚∞I◊± 1ø‡ Ô±øfl¡¬ı˘·œ˚˛± ˝√√˚˛ ¸±Ò±1Ì 1±˝◊√Ê√º ’±È¬±˝◊√Ó¬Õfl¡ ¬Ûø1Ó¬±¬Û1

ø¬ı¯∏˚˛ Œ˚ ˜Laœ-ø¬ıÒ±˚˛fl¡1 ¬ı±À¬ı ¤•§≈À˘kÀfl¡± 1‡±˝◊√ ŒÔ±ª±1 ‘√©Ü±ôL Œ√‡± ˚±˚˛ ¤˝◊√‡Ú ˜˝√√±Ú·1œÓ¬º øfl¡Â≈√ Œé¬SÓ¬ Œ√‡± ˚±˚˛ Œ˚ õ∂˙±¸Ú1 ¤fl¡±—˙ fl¡˜«‰¬±1œ1 ≈√Ú«œøÓ¬¬Û1±˚˛Ì ˜ÀÚ±ˆ¬±À¬ı± ¤ÀÚ ¸˜¸…±1 ¤È¬± ;˘ôL fl¡±1Ì ˝√√í¬ı ¬Û±À1º fl¡±1Ì, Œ¬∏CøÙ¬fl¡ ’±˝◊√Ú Î¬◊˘—‚± fl¡ø1 ¬ıUÀÓ¬˝◊√ Œ˚øÓ¬˚˛± ëª±Ú ŒªíÓ¬ ·±Î¬ˇœ ‰¬˘±˚˛√ ¬ı± ëÚí ¬Û±øfl«¡„√√íÓ¬ ·±Î¬ˇœ 1‡±˝◊√ Ó¬±1 ˙±øô¶ Œfl¡ª˘ Œfl¡˝◊√Ȭ±˜±Ú Ȭfl¡±ÀÓ¬˝◊√ ¸œ˜±¬ıX Œ˝√√±ª± Œ√‡± ˚±˚˛º õ∂˙±¸ÀÚ± ¤˝◊√Àé¬SÓ¬ fl¡Àͬ±1 Œ˝√√±ª±1 ¸ ˜ ˚ ˛ ’±ø˝√√ ¬Ûø1ÀÂ√º ¤˝◊√Àé¬SÓ¬ ’±˝◊√√Ú Î¬◊˘—‚± fl¡1±¸fl¡˘1 ¬ı±À¬ı øÚÒ«±ø1Ó¬ ˙±øô¶ õ∂√±Ú1 ¬ı…ª¶ö± Ôfl¡± ά◊ø‰¬Ó¬º ˚±Ú-Ê√“Ȭ1 ¸˜¸…±1 ¬ı±À¬ı ’±È¬±˝◊√Ó¬Õfl¡ Œ¬ıøÂ√ ˆ¬≈ø·¬ı˘·± ˝√√˚˛ ¸±Ò±1Ì Œ˘±fl¡¸fl¡˘º ·øÓ¬Àfl¡ ¤˝◊√Àé¬SÓ¬ ŒÓ¬›“À˘±fl¡ ¸Ê√±· ∆˝√√ ¬Ûø1ø¶öøÓ¬ øÚ˚˛LaÌ1 ¬Ûø1Àª˙ ¸‘ø©ÜÓ¬ &1n∏Q ’±À1±¬Û fl¡ø1¬ı ˘±À·º øfl¡c Ó¬±1 ¬Ûø1ªÀÓ«¬ Œ¬∏CøÙ¬fl¡ ’±˝◊√Ú

Úœ1ª õ∂˙±¸Ú ’¸À‰¬Ó¬Ú 1±˝◊√Ê√

’˜±Ú… fl¡ø1, Úí ¬Û±øfl«¡„√√Ó¬ ·±Î¬ˇœ 1±ø‡ ¬ıUÀÓ¬˝◊√ ’±Àfl¡Ã ·¬ı«À˝√√ ’Ú≈ˆ¬ª fl¡1± ¬Ûø1˘øé¬Ó¬ ˝√√˚˛º Œfl¡øÓ¬˚˛±¬ı± ’±Àfl¡Ã ¤˝◊√À¬ı±1 fl¡±˚«fl¡˘±¬Û1 ¡Z±1± øÚÊ√Àfl¡ Ó¬Ô±fl¡øÔÓ¬ 鬘Ӭ±˙±˘œ ¬ı…øMê√ ø˝√√‰¬±À¬Û ¬Ûø1‰¬˚˛ ø√¬ıÕ˘ ˚P fl¡1±› Œ√‡± ˚±˚˛º ˚ÀÒ-˜ÀÒ ·±Î¬ˇœ 1‡±˝◊√ Œ¬∏CøÙ¬fl¡ ’±˝◊√Ú ’˜±Ú… fl¡1±1 ¬Ûø1ªÀÓ«¬ øÚ˚˛˜±Ú≈ªøÓ«¬Ó¬± ¬ıÊ√±˝◊√ 1±ø‡ ˜˝√√±Ú·1‡ÀÚ ˚±Ú-Ê√“Ȭ1 ˆ¬œ11 Œé¬SÓ¬ ¸ij≈‡œÚ Œ˝√√±ª± ;˘ôL ¸˜¸…±ÀȬ± ¸˜±Ò±Ú1 ¬ÛÔ õ∂˙ô¶ fl¡ø1¬ı ˘±À·ñ ø˚À˝√√Ó≈¬ 1±Ê√¬ÛÔ1 fl¡±¯∏ÀÓ¬ Ôfl¡± ¬Û±øfl«¡— ¬ı…ª¶ö±1 fl¡±1ÀÌ ¬1±Ê√¬ÛÔÀȬ± ˚ÀÔ©Ü ¸1n∏ ∆˝√√ ¬ÛÀ1 ’±1n∏ Œ¬∏CøÙ¬fl¡ Ê√±˜1 ¸‘ø©Ü fl¡À1º ‰¬1fl¡±À1 ά◊¬Û˚≈Mê√ ¬Û±øfl«¡„√√1 ¶ö±Ú øÚ˜«±Ì fl¡ø1 ¸˜¸…±ÀȬ± øfl¡Â≈√¬ ¬Ûø1˜±ÀÌ ˘±‚ª fl¡ø1¬ı ¬Û±À1º ‰¬1fl¡±1 ’±1n∏ Ê√Ú¸±Ò±1ÀÌ Î¬◊ˆ¬À˚˛ ¸˜¸…±ÀȬ± &1n∏Q¸˝√√fl¡±À1 ∆˘ ά◊Õ˜˝√√Ó¬œ˚˛± õ∂À‰¬©Ü±Ó¬ fl¡±˜ fl¡ø1 ·íÀ˘ øÚ(˚˛ ˝◊√ ˚˛±1 Ù¬˘õ∂¸” ¸˜±Ò±Ú ¬Û±¬ı ¬Û±ø1 ¬ı≈ø˘ ’±˙± fl¡ø1¬ı ¬Û±ø1º

ø¬ı¬ı‘øÓ¬ õ∂fl¡±˙ Ú˝√√í¬ı ¬ı≈ø˘ ¸fl¡œ˚˛±˝◊√ ø√øÂ√˘º ¤˝◊√ ¸µˆ¬«Ó¬ ¸—¶ö±1 ¸ˆ¬±¬ÛøÓ¬ fl¡Úfl¡À¸Ú ŒÎ¬fl¡± ’±1n∏ ¸•Û±√fl¡ øÊ√ ¤˘ ’±·1ª±˘±˝◊√ ’¸˜ ‰¬1fl¡±11 ˜≈‡… ¸ø‰¬¬ıÀfl¡± ¸±é¬±» fl¡ø1 ¤‡Ú ¶ú±1fl¡-¬ÛS õ∂√±Ú fl¡ø1øÂ√˘º øfl¡c, ¤˝◊√Àé¬SÓ¬ 1±Ê√… ‰¬1fl¡±11 Ó¬1Ù¬1 ¬Û1± 23 øάÀ‰¬•§1 ¬Û˚«ôL Œfl¡±ÀÚ± Ò1Ì1 ø¸X±ôL ¢∂˝√Ì Úfl¡1±Ó¬ ¸—¶ö±˝◊√ ¤ÀÚ ¬Û√Àé¬¬Û ¢∂˝√Ì fl¡ø1¬ıÕ˘ ¬ı±Ò… ∆˝√√ÀÂ√º ά◊À~‡… Œ˚ øÚά◊Ê√ øõ∂∞I◊1 ˜”˘…, Â√¬Û± ¸±˜¢∂œ1 ˜”˘… ’Ó¬…øÒfl¡ ˝√√±1Ó¬ ¬ı‘øX Œ¬Û±ª±Ó¬ 1±Ê√…1 fl¡±fl¡Ó¬ õ∂øӬᬱڸ˜”˝√ ¬ı±1n∏Õfl¡À˚˛ Œ˘±fl¡‰¬±Ú1 ¸ij≈‡œÚ ∆˝√√ÀÂ√º

ëø٬άÊ◊ √Ú-3í1 ˝√√ô¶ø˙ä1 õ∂√˙«Úœ ˜˝√√±Ú·1 õ∂øÓ¬À¬ı√fl¡, 24 øάÀ‰¬•§1 – ˜˝√√±Ú·1œ1 1±øÊ√…fl¡ fl¡˘±-¬ıœøÔfl¡±Ó¬ øÓ¬øÚø√Úœ˚˛± fl¡±˚«¸”‰¬œÀ1 ø¬ıø˙©Ü ø˙äœ Ó¬Ô± Ù¬ÀȬ±¢∂±Ù¬±1 √œ¬Û±—fl¡1 ¬ı1n∏ª±1 ëø٬ά◊ Ê √ Ú -3í ˙œ¯∏ « fl ¡ ø‰¬S ’±1n∏ ˝√√ô¶ø˙ä1 ¤fl¡fl¡ õ∂√˙Ú« œ ’Ú≈øá¬Ó¬ fl¡1± ˝√√˚º˛ ά◊À~‡… Œ˚, Œ˚±ª± 23 øάÀ‰¬•§11 ¬Û1± ’±1y Œ˝√√±ª± õ∂√˙«Úœ ’Ú≈á±ÚÀȬ± ˜≈fl¡ø˘ fl¡À1 ’±˝◊√ ¤ ¤Â√1 ’Ò…é¬ 1±Ê√œª ˚±√Àªº 2005 ‰¬Ú1 ¬Û1± ¤fl¡fl¡ õ∂√˙Ú« œ ’Ú≈øá¬Ó¬ fl¡ø1 ’˝√√± ¬ı≈ø˘ ˜ôL¬ı… fl¡ø1 ¬ı1n∏ª±˝◊√ ¤˝◊√ÀȬ± ŒÓ¬›“1 Ó‘¬Ó¬œ˚˛ õ∂√˙«Úœ ¬ı≈ø˘ Ê√±øÚ¬ıÕ˘ ø√À˚˛º ά◊Mê√ õ∂√˙«ÚœÀȬ±Ó¬ ø¬ıøˆ¬iß øάÊ√±˝◊√Ú1 ∆¬ı≈ √ … øÓ¬fl¡ ŒÈ¬¬ı≈ ˘ Œ˘•Û, õ∂±˚˛ 100‡Ú ø‰¬S Ó¬Ô± Œ¬Û˘Úœ˚˛± ¬ıd1 ¸˝√√±˚˛Ó¬ ∆Ó¬˚˛±1 fl¡1± ø¬ıøˆ¬iß ¸±˜¢∂œ Œ√ø‡¬ıÕ˘ Œ¬Û±ª± ∆·øÂ√˘º fl¡±˝◊√Õ˘ ¸±˜1øÌ ¬Ûø1¬ı˘·œ˚˛± õ∂√˙«Úœ‡Ú ø√ Ú 1 2 ¬ıÊ√ ± 1 ¬Û1± ¸øg˚˛ ± 6 ¬ıÊ√±Õ˘Àfl¡ ˜≈fl¡ø˘ Ô±øfl¡¬ıº

&ª±˝√√±È¬œ Â√ø¬ı‚1Ó¬ ’±øÊ√

·íã ø‰¬ÀÚ˜± ¬ÛåȬڬıÊ√±1 Â√ø¬ı – Ò”˜-3 ¬Û≈ª± 10.30 ¬ıÊ√±Ó¬ ¬Û≈ª± 11.00 ¬ıÊ√±Ó¬ ø¬ı˚˛ø˘ 2.00 ¬ıÊ√±Ó¬ ø¬ı˚˛ø˘ 2.15 ¬ıÊ√±Ó¬ ¸øg˚˛± 5.15 ¬ıÊ√±Ó¬ ¸øg˚˛± 5.30 ¬ıÊ√±Ó¬ øÚ˙± 8.30 ¬ıÊ√±Ó¬

·íã ø‰¬ÀÚ˜± ˘±‡È¬fl¡œ˚˛± Â√ø¬ı – Ò”˜-3 ¬Û≈ª± 10.30 ¬ıÊ√±Ó¬ ¬Û≈ª± 11.00 ¬ıÊ√±Ó¬ ø¬ı˚˛ø˘ 2.00 ¬ıÊ√±Ó¬ ø¬ı˚˛ø˘ 2.15 ¬ıÊ√±Ó¬ ¸øg˚˛± 5.15 ¬ıÊ√±Ó¬ ¸øg˚˛± 5.30 ¬ıÊ√±Ó¬ øÚ˙± 8.30 ¬ıÊ√±Ó¬ øÚ˙± 8.45 ¬ıÊ√±Ó¬

·íã ø‰¬ÀÚ˜± Ú±À1—·œ øÓ¬øÚ’±ø˘ Â√ø¬ı – Ò”˜-3 ¬Û≈ª± 10.30 ¬ıÊ√±Ó¬ ¬Û≈ª± 11.00 ¬ıÊ√±Ó¬ ø¬ı˚˛ø˘ 2.00 ¬ıÊ√±Ó¬ ø¬ı˚˛ø˘ 2.15 ¬ıÊ√±Ó¬ ¸øg˚˛± 5.15 ¬ıÊ√±Ó¬ ¸øg˚˛± 5.30 ¬ıÊ√±Ó¬ øÚ˙± 8.30 ¬ıÊ√±Ó¬ ’Ú≈1±Ò± Â√ø¬ı – Â√ø¬ı – Ò”˜-3 ¬Û≈ª± 10.00 ¬ıÊ√±Ó¬ ≈√¬Û1œ˚˛± 1.30 ¬ıÊ√±Ó¬ ø¬ı˚˛ø˘ 5.00 ¬ıÊ√±Ó¬ øÚ˙± 8.30 ¬ıÊ√±Ó¬

õ∂±·ÀÊ√…±øÓ¬¯∏ Â√ø¬ı – Ò”˜-3 ¬Û≈ª± 10.45 ¬ıÊ√±Ó¬ ø¬ı˚˛ø˘ 2.00 ¬ıÊ√±Ó¬ ¸øg˚˛± 5.00 ¬ıÊ√±Ó¬ øÚ˙± 8.00 ¬ıÊ√±Ó¬ ¬ıµÚ± Â√ø¬ı – Ò”˜-3 ¬Û≈ª± 10.45 ¬ıÊ√±Ó¬ ø¬ı˚˛ø˘ 2.00 ¬ıÊ√±Ó¬ ¸øg˚˛± 5.15 ¬ıÊ√±Ó¬ øÚ˙± 8.30 ¬ıÊ√±Ó¬ Î◊¬¬ı«˙œ Â√ø¬ı – Ò”˜-3 ¬Û≈ª± 10.45 ¬ıÊ√±Ó¬ ø¬ı˚˛ø˘ 1.45 ¬ıÊ√±Ó¬ ¸øg˚˛± 4.45 ¬ıÊ√±Ó¬ øÚ˙± 7.45 ¬ıÊ√±Ó¬ Œ˜‚”√Ó¬ Â√ø¬ı – Ò”˜-3 ¬Û≈ª± 10.45 ¬ıÊ√±Ó¬ ø¬ı˚˛ø˘ 1.50 ¬ıÊ√±Ó¬ ¸øg˚˛± 5.00 ¬ıÊ√±Ó¬ øÚ˙± 8.00 ¬ıÊ√±Ó¬ ø¬ıÊ√≈˘œ Â√ø¬ı – fl¡±˜øÂ√Ú ¬Û≈ª± 11.00 ¬ıÊ√±Ó¬ ø¬ı˚˛ø˘ 2.00¬ ıÊ√±Ó¬ ¸g…± 5.00 ¬ıÊ√±Ó¬ øÚ˙± 8.15¬ ıÊ√±Ó¬ ’o1± ø‰¬ÀÚ˜± Â√ø¬ı – Ò”˜-3 ¬Û≈ª± 10.00 ¬ıÊ√±Ó¬ ø¬ı˚˛ø˘ 1.30 ¬ıÊ√±Ó¬ ¸øg˚˛± 5.00 ¬ıÊ√±Ó¬ øÚ˙± 8.30 ¬ıÊ√±Ó¬

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212

’±øÊ√1 ø√ÚÀȬ±1 ¸ˆ¬±-¸ø˜øÓ¬ Œõ∂Â√ flv¡±¬ıÓ¬

¬Û≈ª± 11 ¬ıÊ√±Ó¬ – 1±Ê√œª ’±˝√√À˜√1 ¢∂Lö ά◊Àij±‰¬Úœ ¸ˆ¬±º ≈√¬Û1œ˚˛± 1 ¬ıÊ√±Ó¬ – ¤Â√ øά ø˜øά˚˛± Â√ø˘Î¬◊‰¬Ú1 ¸—¬ı±√ Œ˜˘º ø¬ı˚˛ø˘ 3 ¬ıÊ√±Ó¬ – ¬’Ú≈¬Û˜± ¬ı¸˜≈Ó¬±1œ1 ¢∂Lö ά◊Àij±‰¬Úº

1¬ıœf ˆ¬ªÚÓ¬

¬Û≈ª± 10 ¬ıÊ√±Ó¬ – fl¡œøÓ«¬Ú±Ô ˙˜«± ¬ı1√Õ˘ Ú…±¸1 ά◊À√…±·Ó¬ ø√ÚÀÊ√±1± ¸±—¶‘®øÓ¬fl¡ ’Ú≈ᬱÚ

Adin=7 24  
Adin=7 24  
Advertisement