Page 1

1

&ª±˝√√±È¬œ-øά¬ıËn∏·Î¬ˇ, 20 øάÀ‰¬•§1, 2013, qfl≈¡1¬ı±1

˜˝√√±Ú·1

7

..............................................................................................................................................

˜˝√√±Ú·1 ’±1鬜1 ŒÈ¬ø˘ÀÙ¬±Ú Œ¸ª± ’±1鬜1 Ê1n∏1œ Œ¸ª±- 100 ’±1鬜 ’Òœé¬fl¡1 fl¡±˚«±˘˚˛- 2540278 ¤Â√ ø¬ı fl¡∞Cí˘- 2261511

’±1鬜 Ô±Ú± ø√Â√¬Û≈1 - 2261510 ¬ıø˙ᬠ- 2302158 ¬ÛåI◊Ú ¬ıÊ√±1 - 2540126 ¬Û±Ì¬ıÊ√±1 - 2540106 ¬Û±Ì ¬ıÊ√±1 [˜ø˝√√˘± - 2524627 ˆ¬1˘≈˜≈‡ - 2731199 ٬Ȭ±ø˙˘ ’±˜¬ı±1œ 2471412 ˘Ó¬±ø˙˘ - 2540136 ‰¬±Ú˜±ø1 - 2660204 ·œÓ¬±Ú·1 - 2417323 Ú≈Ú˜±øȬ - 2550281 ‡±Ú±¬Û±1± [Œ˚±1±¬ı±È¬] - 2281501 ˝√√±Ó¬œ·“±› - 2231060 ·Î¬ˇ‰≈¬fl¡ - 2270151 Ê√±˘≈fl¡¬ı±1œ - 2570687 ’±Ê√±1± - 2840287 ά◊M√1 &ª±˝√√±È¬œ - 2690255 ø√Â√¬Û≈1 - 2261510

ø‰¬øfl¡»¸±˘˚˛ Œ¸ª± &ª±˝√√±È¬œ ø‰¬øfl¡»¸± ˜˝√√±ø¬ı√…±˘˚˛ ˝√√±¶ÛÓ¬±˘ 2529457 252951 ˜À˝√f Œ˜±˝√√Ú Œ‰¬ÃÒ≈1œ ˝√√±¶ÛÓ¬±˘ 2543998 ˚ѱ ø‰¬øfl¡»¸±˘˚˛ 25410193 ø¬ı ¬ı1n∏ª± fl¡fl«¬È¬ õ∂øÓ¬á¬±Ú 2472364 ˙—fl¡1À√ª ŒÚS±˘˚˛ 22288879 øÊ√ ¤Ú ’±1 ø‰¬ 222770004 ŒÚ˜Àfl¡˚˛±1 2028582 ø√Â√¬Û≈1 ¬Ûø˘øflv¡øÚfl¡ 2260846 ÚÔ«-˝◊√©Ü Œfl¡k±1 ˝√√±¶ÛÓ¬±˘ 2897424 ’±˚« ˝√√±¶ÛÓ¬±˘ 260665 ¬ıËp¡¬Û≈S ˝√√±¶ÛÓ¬±˘ 2451634 ø˜Î¬À˘G ˝√√±¶ÛÓ¬±˘ 2201385

¤•§≈À˘k Œ¸ª± ˘±˚˛k flv¡±¬ı 2204577 øÊ√ ¤˘ ø¬Û Â√íø‰¬À˚˛˘ ‰¬±fl«¡˘ 2737373 Ê√1n∏1œfl¡±˘œÚ 108

’ø¢ü øÚ¬ı«±¬Ûfl¡ Œ¸ª± Ê√1n∏1œ - 101 ø√Â√¬Û≈1 - 2260221 ‰¬±Ú˜±ø1 - 2550489 Ú≈Ú˜±øȬ Œ˙±ÒÚ±·±1 2558454 ¬Û±G≈ - 3674817 ˙±øôL¬Û≈1 - 2637680

˜±øȬ1 ¬ÛA± ø¬ı‰¬±ø1 ˘±©ÜÀ·íȬӬ ˜˝√√±Ú·1¬ı±¸œ1 Ò˜«‚Ȭ ©Ü±Ù¬ ø1¬ÛíÈ«¬±1, &ª±˝√√±È¬œ, 19 øάÀ‰¬•§1 – ¬ı‘˝√ M√ 1 &ª±˝√√±È¬œ ’=˘1 ‡±‰¬, ‰¬1fl¡±1œ ’±1n∏ ø‰¬ø˘— ά◊¡Z‘M√ ˜±øȬ1 ¸ø¬ıÀ˙¯∏ Ó¬Ô… 1±Ê√Uª± fl¡ø1¬ı ˘±À· Ó¬Ô± ¤ÀÚ ˜±øȬӬ ’±øÊ√¬Û˚«ôL ¬ı¸¬ı±¸ fl¡ø1 ’˝√√± Ú±·ø1fl¡fl¡ ˙œÀ‚Ë ¬ÛA± ø√˚˛±1 ¬ı…ª¶ö± fl¡ø1¬ı ˘±À·º ’¸˜ ‰¬1fl¡±À1 1±Ê√Uª± ¶§±Ô«Ê√øÚÓ¬ fl¡±1ÌÓ¬ ’±¬ı∞I◊Ú ø√˚˛± ˆ¬”ø˜1 ø˚¸˜”˝√ ’¬ı…ª˝√√+Ó¬ ∆˝√√ ¬Ûø1 ’±ÀÂ√, Œ¸˝◊√ À¬ı±1 ˆ¬”ø˜Ó¬ &ª±˝√√±È¬œ1 ø¬ıøˆ¬iß ’=˘1 ˆ¬”ø˜˝√√œÚ Œ˘±fl¡fl¡ ˜±øȬ1 ¬ÛA± õ∂√±Ú fl¡ø1¬ı ˘±À·º ¤fl¡ Ó¬±»é¬øÌfl¡ ’±1n∏ ¶§26√ ¬ÛXøÓ¬À1 &ª±˝√√±È¬œ Ó¬Ô± ˝◊√ ˚˛±1 ¸˜œ¬ÛªÓ«¬œ ’=˘1 1±˚˛Ó¬¸fl¡˘fl¡ ˜±øȬ1 ¬ÛA± õ∂√±Ú fl¡ø1¬ı ˘±À·º &ª±˝√√±È¬œ ’±1n∏ ¸˜œ¬ÛªÓ«¬œ ’=˘1 ¬ıÚ±=˘Ó¬ fl¡±˜ fl¡ø1 ’˝√√± ø‡˘?œ˚˛± Ú±·ø1fl¡¸fl¡˘fl¡ ¬ıÚ±=˘¬ı±¸œ1 ø¬ıøÒ·Ó¬ ˜˚«±√± ø√ ˜±øȬ ¬ÛA± ø√¬ı ˘±À·º ˝◊√ ˚˛±1

¬ı±À¬ı ’¸˜ ‰¬1fl¡±À1 2005 ‰¬Ú1 Œfl¡fœ˚˛ ¬ıÚ ’±˝◊√ Ú 1 ’±Ò±1Ó¬ ¤‡Ú ¬ıÚ ’±˝◊√ Ú õ∂Ì˚˛Ú fl¡1± ά◊ø ‰¬Ó¬º ¬ı‘˝√ M√ 1 &ª±˝√√± Ȭœ ˜±øȬ ¬ÛAÚ √± ¬ıœ ¸ø˜øÓ¬1 ά◊À √…±·Ó¬ ’±øÊ√ ø√˙ ¬Û≈1 ˘±©Ü À ·íȬӬ ¤fl¡ ’ª¶ö± Ú Ò˜«‚ Ȭ ¬Û±˘Ú fl¡À1º ¤˝◊√ ’ª¶ö±Ú Ò˜‚«È¬Ó¬ ¬ı‘˝√ M√ 1 &ª±˝√√±È¬œ1 ’ôL·«Ó¬ ¬Û±?±¬ı±1œ, ’±ø˜Ú·“±›, ·Î¬ˇ‰≈¬fl¡, ¸±Î◊¬fl≈¡øÂ√, ˘±˘≈—¬ıøô¶, Œ¬ıÓ¬fl≈ ¡ øÂ√ , ·ÀÌ˙¬Û±1±, ˜1fl¡À√ ± ˘±, Œ˚±1±¬ı±È¬, ¬ıøÌ«˝√ ± Ȭ, 1˝√√Ϭ˘±, Ù≈¬ ˘≈— ‰¬±¬Ûø1, ¬ıÓ¬±˝√ √ fl ≈ ¡ øÂ√ , ¬Û±˜ø˝√ √ , ˘±˘˜±øȬ, ‰” ¬ Ì˙±ø˘, ˆ¬”À¬Ûf Ú·1 ’±ø√ ’=˘1 õ∂±˚˛ ≈√˝◊√ ˙Ó¬±øÒfl¡ Œ˘±Àfl¡ ’—˙¢∂˝√ √ Ì fl¡À1º ¬ı‘ ˝ √ M √ 1 &ª±˝√√±È¬œ ’=˘1 ˆ¬”ø˜˝√√œÚ Œ˘±fl¡ Ó¬Ô± 1±˚˛ Ó ¬¸fl¡˘1 ˆ¬” ø ˜ ¸˜¸…±1 ¸˜±Ò±Ú1 √±¬ıœÓ¬ ’±À˚˛±øÊ√Ó¬ ¤˝◊√ Ò˜«‚ȬӬ ’¸˜1

Œfl¡˝◊ √ ¬ ı±Ê√ À Ú± ø¬ıø˙©Ü ¬ı≈ ø XÊ√ œ ªœ Ó¬Ô± ¸˜±Ê√ fl ¡˜« œ À˚˛ ’—˙¢∂˝√ √ Ì fl¡À1º ’ª¶ö ± Ú Ò˜«‚Ȭ1 Œ˙¯∏Ó¬ ¬ı‘˝√ M√ 1 &ª±˝√√±È¬œ ˜±øȬ ¬ÛAÚ √±¬ıœ ¸ø˜øÓ¬1 ∆˝√√ ¸ˆ¬±¬ÛøÓ¬ ά◊À¬ÛÚ Ó¬±˘≈fl¡√±1 ’±1n∏ ¸•Û±√fl¡ fl‘¡¯û ·Õ·À˚˛ ¤‡Ú ¶ú±1fl¡-¬ÛS ’¸˜1 ˜≈‡… ˜LaœÕ˘ ¬ı≈ø˘ õ∂√±Ú fl¡À1º ’¸˜ ‰¬1fl¡±11 ∆˝√√ ¶ú±1fl¡-¬ÛS ¢∂˝√√Ì fl¡À1 ’¸˜ ‰¬1fl¡±11 ¤·1±fl¡œ õ∂øÓ¬øÚøÒ ø¬ı¯∏ ˚ ˛ ± ˝◊ √ º ά◊ À ~‡… Œ˚ Œ˚±ª± 23 ÚÀª•§1Ó¬ ¬ı‘˝√ M√ 1 &ª±˝√√±È¬œ ˜±øȬ1 ¬ÛAÚ √±¬ıœ ¸ø˜øÓ¬1 ά◊À√…±·Ó¬ ’Ú≈øá¬Ó¬ ˆ¬”ø˜ ’øˆ¬ªÓ«¬ÚÓ¬ ¸¬ı«¸ijøÓ¬SêÀ˜ ·‘˝√ œÓ¬ Œ˝√√±ª± ˆ¬”ø˜ ¸•Ûfl«¡œ˚˛ õ∂ô¶±ª¸˜”À˝√√± ˜≈‡… ˜Laœ1 ø¬ıÀ¬ı‰¬Ú±ÀÔ« ¶ú±1fl¡-¬ÛS1 ∆¸ÀÓ¬ ¸øiß ø ª©Ü fl¡1± ˝√√˚˛º ¶ú±1fl¡-¬ÛSÓ¬ ˜≈ͬ 26Ȭ± √ ± ¬ıœ ¸—˘¢ü fl¡ø1ÀÂ√ ˜±øȬ ¬ÛAÚ √ ± ¬ıœ ¸ø˜øÓ¬À˚˛ º

Œõ∂Â√ flv¡±¬ıÓ¬ ¸À√à ’¸˜ ’±1鬜 ¸Lö±1 ¤øÂ√©Ü ªã« Œ1fl¡Î¬«Â√1 õ∂˜±Ì-¬ÛS õ∂√±Ú ˜˝√√±Ú·1 õ∂øÓ¬À¬ı√fl¡, 19 øάÀ‰¬•§1 – ¸À√à ’¸˜ ’±1鬜 ¸Lö±1 Œ¸ÃÊ√Ú…Ó¬ õ∂Ô˜¬ı±11 ¬ı±À¬ı ’Ú≈øá¬Ó¬ ˝√√í˘ ¤øÂ√©Ü ªã« Œ1fl¡Î¬Â«√1 õ∂˜±Ì-¬ÛS õ∂√±Ú ’Ú≈ᬱÚ1º ’±øÊ√ &ª±˝√√±È¬œ Œõ∂Â√ flv¡±¬ıÓ¬ ’±À˚˛±øÊ√Ó¬ ¤fl¡ ’Ú≈ᬱÚÓ¬ ’¸˜ ’±1鬜 ø¬ı¯∏˚˛± 1ÀPù´1 ŒÚ›· ’±1n∏ ˝√√±ÀÊ√± øÚª±¸œ ˆ¬”À¬ÛÚ ‰¬f √±¸fl¡ ¤˝◊√ ¬ı“Ȭ± õ∂√±Ú fl¡1± ˝√√˚˛º ¬ı“Ȭ± õ∂√±Ú fl¡À1 SêÀ˜ñ ¸À√à ’¸˜ ’±1鬜 ¸Lö±1 ¸ˆ¬±¬ÛøÓ¬ ¬ÛøªS fl≈¡˜±1 ˙˜«± ’±1n∏ ˜˝√√±Ú·1 ’±1鬜1 ’øˆ¬˚±Ú ˙±‡±1 ’Ò…é¬ ¸≈Ò±fl¡1 ø¸À„√√º ά◊À~‡… Œ˚ ˆ¬”À¬ÛÚ ‰¬f √±À¸ ˜≈‡˜G˘Ó¬ 550Ȭ±Õ˘Àfl¡ Œ¬ıÊ√œ ¸≈˜≈ª±˝◊√ ø¬ıù´¬ı±¸œ1 ‘√ø©Ü ’±fl¡¯∏«Ì fl¡1±1 ˘·ÀÓ¬ ¤øÂ√©Ü ªã« Œ1fl¡Î«¬Â√1 ¸ij±Ú ˘±ˆ¬ fl¡ø1¬ıÕ˘ ¸é¬˜ ∆˝√√ÀÂ√º ˝◊√ø¬ÛÀÚ, √œ‚˘ √œ‚˘ ·Ê√±˘ øÚÀé¬¬Û fl¡1± fl¡±Í¬1 ›¬Û1Ó¬ 1 ‚∞I◊±Ó¬Õfl¡› Œ¬ıøÂ√ ¸˜˚˛ q˝◊√ ’Ú… ¤fl¡ ’øˆ¬À˘‡ ·Ï¬ˇ±1 ¬ı±À¬ı Œ‰¬©Ü± ’¬ı…±˝√√Ó¬ 1±ø‡ÀÂ√ ¬¬ı…øMê√Ê√ÀÚº ’±Ú˝√√±ÀÓ¬, ’¸˜ ’±1鬜1 ø¬ı¯∏˚˛± 1ÀPù´1 ŒÚ›À·

Œ˙˝√√Ó¬œ˚˛±Õfl¡ ¬ÛøGÀ‰¬1œÓ¬ ’Ú≈øá¬Ó¬ øÔÓ¬±ÀÓ¬ Œ√‡≈›ª± fl¡˘± õ∂øÓ¬À˚±ø·Ó¬±Ó¬ 120¢∂±˜ ø‰¬‰¬± 1 ø˜øÚȬӬ ‡±˝◊√ ¤˝◊√ Œ1fl¡Î«¬ fl¡ø1¬ıÕ˘ ¸é¬˜ ∆˝√√øÂ√˘º øfl¡Â≈√ø√Ú1 ’±·ÀÓ¬ &ª±˝√√±È¬œ1 ’±˝◊√ ¤Â√ ø¬ı øȬӬ ¤‡Ú ¬ı±Â√ øÚÊ√1 ˜”11 ‰≈¬ø˘Ó¬ 1Â√œ ˘·±˝◊√ Ȭ±øÚ ¸fl¡À˘±À1 ‘√ø©Ü ’±fl¡¯∏«Ì

ø¬ıÚ±˚˛fl¡ flv¡±ÀÂ√Â√Ó¬ Œfl¡ø1˚˛±1 ¬Û1±˜˙« ’Ú≈á¬±Ú &ª±˝√√±È¬œ, 19 øάÀ‰¬•§1 – ˜˝√√±Ú·1œ1 Œ¬ı˘Ó¬˘±ø¶öÓ¬ ø¬ıÚ±˚˛fl¡ flv¡±ÀÂ√Â√Ó¬ ’±øÊ√ Œfl¡ø1˚˛±1 ¬Û1±˜˙«˜”˘fl¡ ¤fl¡ ¸Ê√±·Ó¬± ’Ú≈á¬±Ú ¸•Ûiß ˝√√˚˛º ø‰¬ôL±ø¬ı√ ά◊»¬Û˘ fl≈¡˜±1 ¬ı1n∏ª± ’±1n∏ ø¬ıSê˜ õ∂ˆ¬±fl¡1 Œ√ª±ÀÚ Î¬◊¬Ûø¶öÓ¬ ø˙鬱ԫœ¸fl¡˘1 Œfl¡ø1˚˛±1 øÚ¬ı«±‰¬Ú, Œfl¡ø1˚˛±11 õ∂døÓ¬ ’±1n∏ ’Ò…˚˛Ú1 ¸µˆ¬«Ó¬ ¬Û1±˜˙« ’±·¬ıϬˇ±˚˛º ˝◊√ø¬ÛÀÚ, ¤fl¡±—˙ ’øˆ¬ˆ¬±ªÀfl¡ øÚÊ√ ¸ôL±Úfl¡ ŒÊ√±1Õfl¡ Œfl¡±ÀÚ± ¤È¬± ø¬ı¯∏˚˛Ó¬ ’Ò…˚˛Ú fl¡ø1¬ıÕ˘ Œ˝√√“‰¬± õ∂À˚˛±· fl¡1±ÀȬ± ≈√ˆ¬«±·…Ê√Úfl¡ ¬ı≈ø˘ ˜Ó¬À¬Û±¯∏Ì fl¡ø1 ’±À˘±‰¬fl¡¡ZÀ˚˛ ø˙鬱ԫœ¸fl¡˘fl¡ ˝◊√2Â√±Ú≈¸ø1 ˜Ú¬Û≈Ó¬– ø¬ı¯∏˚Ó˛ ¬ ’Ò…˚˛Ú fl¡ø1¬ıÕ˘À˝√√ ¬Û1±˜˙« õ∂√±Ú fl¡À1º ¤˝◊√ ’Ú≈ᬱÚÓ¬ ˙Ó¬±øÒfl¡ Â√±S-Â√±SœÀ˚˛ ’—˙¢∂˝√Ì fl¡À1º

Ûø?fl¡± ά◊Àij±‰¬Ú &ª±˝√√±È¬œ, 19 øάÀ‰¬•§1 – ˝◊√ Úø©ÜøȬά◊Ȭ ’¬ıƒ ’±Â√±ø˜Ê√√ ø1Â√±‰«¬ Œ‰¬∞I◊±11 ¡Z±1± õ∂fl¡±ø˙Ó¬ 2014-12 ¬ı¯∏«1 ë‘√flƒ¡ø¸Xí Œ˙±øÌÓ¬ÀÊ√…±øÓ¬ ¬Ûø?fl¡±‡øÚ fl¡±ø˘ ·ÀÌ˙&ø1 fl¡±ø˝√√ø˘¬Û±1±ø¶öÓ¬ ë’¸˜ ŒÊ√…±øÓ¬¯∏ ¸ˆ¬±í1 fl¡±˚«±˘˚˛Ó¬ ά◊Àij±‰¬Ú fl¡1± ˝√√˚˛º ¬Ûø?fl¡±‡Ú ά◊Àij±‰¬Ú fl¡À1 ¬ÛøGÓ¬ Œ·±¬Û±˘À√ª ˙˜«±˝◊√ º ά– 1?Ú ˙˜«±˝◊√ ¸•Û±√Ú± fl¡1± ¤˝◊√ ¬Ûø?fl¡±‡Ú1 ά◊Àij±‰¬Úœ ’Ú≈ᬱÚÓ¬ ˜≈‡… ’øÓ¬øÔ1+À¬Û ά◊¬Ûø¶öÓ¬ ’±øÂ√˘ ’¸˜ ŒÊ√…±øÓ¬¯∏ ¸ˆ¬±1 ˜≈‡… ¸•Û±√fl¡ fl¡œøÓ«¬1?Ú ˙˜«±º ά◊À~‡… Œ˚ ’¸˜œ˚˛± ˆ¬±¯∏±Ó¬ ë‘√flƒ¡ø¸Xí ·ÌÚ± ¬ÛXøÓ¬Ó¬ Œfl¡±ÀÚ± ¬Ûø?fl¡± Ú±øÂ√˘º ¬Ûø?fl¡± ¤Àfl¡±‡øÚfl¡ Œfl¡fõ∂¸±1œ ’ˆ¬…±¸fl¡ Œfl¡fœˆ¬”Ó¬ fl¡1± ’±1n∏ ’±Ò≈øÚfl¡ ∆¬ı:±øÚfl¡ ¬ÛXøÓ¬À1 ¬Ûø?fl¡± õ∂Ì˚˛Úfl¡ ’øÒfl¡ ά◊ißÓ¬ fl¡1±1 ά◊ÀVÀ˙…À1 ˝◊√ Úø©ÜøȬά◊Ȭ ’¬ıƒ ’±Â√±ø˜Ê√√ ¤ÚÀ˜Ú±flƒ¡ ø1Â√±‰«¬ Œ‰¬∞I◊±À1 øÚÊ√1 ˘é¬… ¸±ÒÚÓ¬ ø¬ıô¶‘Ó¬ˆ¬±Àª ¸Ù¬˘ Œ˝√√±ª± ¬ı≈ø˘ √±¬ıœ fl¡ø1ÀÂ√ õ∂fl¡±˙fl¡À·±á¬œÀ˚˛º

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567

fl≈¡fl≈¡11 Œ˜˘±

˜˝√√±Ú·1 õ∂øÓ¬À¬ı√fl¡, 19 øάÀ‰¬•§1 – ø¬ı·Ó¬ ¬ıÂ√1¸˜”˝√1 √À1 ¤˝◊√¬ı±À1± ë√… &ª±˝√√±È¬œ Œfl¡ÀÚ˘ flv¡±À¬ıí ’˝√√± 22 øάÀ‰¬•§1Ó¬ ’Ú≈øá¬Ó¬ fl¡ø1¬ı fl≈¡fl≈¡11 ¤fl¡ ø¬ıÀ˙¯∏ õ∂√˙«Úœ ’Ú≈ᬱÚ1º ˜˝√√±Ú·1œ1 ά◊Ê√±Ú ¬ıÊ√±1ø¶öÓ¬ ˘Ó¬±ø˙˘ Œ‡˘¬ÛÔ±1Ó¬ ’Ú≈øá¬Ó¬ fl¡ø1¬ıÕ˘ Œ˘±ª± ά◊Mê√ õ∂√˙«Úœ ’Ú≈ᬱÚÀȬ±Ó¬ Ô˘≈ª± fl≈¡fl≈¡11 ˘·ÀÓ¬ ø¬ıøˆ¬iß õ∂Ê√±øÓ¬1 ø¬ıÀ√˙œ fl≈¡fl≈¡À1±

õ∂√˙«Ú fl¡1± ˝√√í¬ı ¬ı≈ø˘ ά◊À√…±Mê√±¸fl¡À˘ Ê√±øÚ¬ıÕ˘ ø√À˚˛º ά◊À~‡… Œ˚, fl≈¡fl≈¡1Àõ∂˜œ Œ˘±fl¡¸fl¡˘fl¡ ¤fl¡øSÓ¬ fl¡ø1 fl≈¡fl≈¡1 ¬Û±˘Ú1 Œé¬SÓ¬ õ∂ø˙é¬Ì ø√˚˛±˝◊√ ¤˝◊√ ¸—¶ö±1 ˜≈‡… ά◊ÀV˙… ¬ı≈ø˘ ’±øÊ√ &ª±˝√√±È¬œ Œõ∂Â√ flv¡±¬ıÓ¬ ’±À˚˛±øÊ√Ó¬ ¤fl¡ ¸—¬ı±√ Œ˜˘Ó¬ ¤˝◊√ fl¡Ô± õ∂fl¡±˙ fl¡À1 ¸—¶ö±1 õ∂‰¬±1 ø¬ıˆ¬±·1 ¸•Û±√fl¡ ˙±ôLÚ≈ ·Õ·À˚˛º

fl¡1±1 ˘·ÀÓ¬ ¬õ∂˜±Ì-¬ÛS›¬ ˘±ˆ¬ fl¡ø1øÂ√˘º ë¸À√à ’¸˜ ’±1鬜 ¸Lö±˝◊√ ‰¬1fl¡±1œ fl¡Ó¬«¬ı… ¬Û±˘Ú1 ά◊¬Ûø1 ø¬ıøˆ¬iß ¸±—¶‘®øÓ¬fl¡ fl¡±˚«¸”‰¬œ ’Ú≈øá¬Ó¬ fl¡1±1 ˘·ÀÓ¬ √–¸±˝√√¸œfl¡ fl¡˘± Ó¬Ô± SêœÎ¬ˇ± õ∂√˙«Ú fl¡1± ¬ı…øMê√¸fl¡˘fl¡ Œõ∂1̱ Œ˚±À·±ª±1 ¬ı±À¬ı ø¬ıøˆ¬iß

¬Û√Àé¬¬Û ¢∂˝√ Ì fl¡ø1 ’±ø˝√√ÀÂ√ ¬ı≈ø˘ ’±1鬜 ø¬ı¯∏˚˛± ¸≈Ò±fl¡1 ø¸À„√√ ˜ôL¬ı… fl¡À1º ά◊À~‡… Œ˚ ’Ú≈ᬱÚ1 ’±1yøÌÀÓ¬ ¸…õ∂˚˛±Ó¬ ø¬ıø˙©Ü ¸±ø˝√√øÓ¬…fl¡, ¸±—¬ı±ø√fl¡ ˚Ó¬œf fl≈¡˜±1 ¬ı1À·±˝√√±ø¤ûÕ˘ |X±?ø˘ :±¬ÛÚ fl¡À1º

˚≈·˘ Œ˜±˝√√Ú ¬ı1n∏ª±1 ˜‘Ó≈¬… &ª±˝√√±È¬œ, 19 øάÀ‰¬•§1 – ’ª¸1õ∂±5 ‰¬1fl¡±1œ ø¬ı¯∏˚˛±, ¸±ø˝√√øÓ¬…fl¡ ’±1n∏ ø¬ıø˙©Ü ¸˜±Ê√fl¡˜«œ, &ª±˝√√±È¬œ1 ˝√√±Ó¬œ·“±ª1 ø¬ı¯≈ûÀÊ√…±øÓ¬ ¬ÛÔ øÚª±¸œ ˚≈·˘ Œ˜±˝√√Ú ¬ı1n∏ª±1 ˜„√√˘¬ı±À1 øÚ˙± øÚÊ√± ¬ı±¸ˆ¬ªÚÓ¬ ¬Û1À˘±fl¡õ∂±ø5 ‚ÀȬº ˜‘Ó≈¬…1 ’±·Õ˘Àfl¡ õ∂˚˛±Ó¬ ¬ı1n∏ª± ¬ı‘˝√ M√ 1 ˝√√±Ó¬œ·“±› ’=˘1 ø¬ıøˆ¬iß ¸±˜±øÊ√fl¡ ’Ú≈ᬱÚõ∂øӬᬱÚ1 ˘·Ó¬ ›Ó¬–Àõ∂±Ó¬ˆ¬±Àª Ê√øάˇÓ¬ ∆˝√√ ’±øÂ√˘º ŒÓ¬›“fl¡ ˜‘Ó≈¬…1 ¬ı±Ó¬ø1 ø¬ı˚˛ø¬Û ¬Û1±1 ˘À· ˘À·˝◊√ ø¬ıøˆ¬ißÊ√ÀÚ Œ˙±fl¡ õ∂fl¡±˙ fl¡ø1ÀÂ√º õ∂˚˛±Ó¬ ¬ı1n∏ª±˝◊√ ¬ÛPœ1 ά◊¬Ûø1› ≈√Ê√ÚÕfl¡ ¬Û≈S, ≈√·1±fl¡œ Œ¬ı±ª±1œ, ≈√·1±fl¡œ Ê√œ˚˛1œ ’±1n∏ ŒÊ“√±ª±˝◊√ 1 ˘·ÀÓ¬ ¬ıU ø˜øÓ¬1-fl≈¡È≈¬•§fl¡ ˝◊√ ˝√¸—¸±1Ó¬ ¤ø1 ∆Ô ∆·ÀÂ√ º

øÒfl¡ƒ ’¸˜œ˚˛± ·ÀÌ˙&ø1Ó¬ 26‡ÚÕfl¡ ¸≈1±1 ø¬ı¬ÛÌœ-¬ı±1 25‡ÀÚ˝◊√ Ò˜«œ˚˛-ø˙鬱˜øµ11 ¬Û1± 25-400 ø˜È¬±11 øˆ¬Ó¬1Ó¬ ©Ü±Ù¬ ø1¬ÛíÈ«¬±1, &ª±˝√√±È¬œ, 19 øάÀ‰¬•§1 – ¸≈1±1 ˜˝√ √ ± Ú·1œÕ˘ Œ˚Ú ¬Û˚«ªø¸Ó¬ ∆˝√√ÀÂ√ &ª±˝√√±È¬œº ˜˝√√±Ú·1œ1 õ∂øÓ¬ÀȬ± ’ø˘À˚˛-·ø˘À˚˛ ¤øÓ¬˚˛± øÊ√ø˘øfl¡ ά◊øͬÀÂ√ ø¬ı˘±Ó¬œ ¸≈1±1 ø¬ı¬ÛÌœº &ª±˝√√±È¬œ ά◊2‰¬ Ú…±˚˛±˘À˚˛ Ò˜«œ˚˛ ’Ú≈ᬱÚ, ø‰¬øfl¡»¸±˘˚˛ ’±1n∏ ø˙鬱Ú≈ᬱÚ1 ¬Û1± 500 ø˜È¬±1 ”√1QÓ¬ ¤‡ÀÚ± ø¬ı˘±Ó¬œ ¸≈1±1 Œ√±fl¡±Ú Ô±øfl¡¬ı Ú±˘±À· ¬ı≈ø˘ øÚÀ«√˙Ú± ø√˚˛± ø¬ÛÂ√ÀÓ¬± øfl¡c ¬ıÓ« ¬ ˜±ÚÕ˘Àfl¡ ¤‡ÀÚ± ø¬ı˘±Ó¬œ ¸≈ 1 ±1 õ∂øÓ¬á¬±Ú ¬ıg Ú˝√ √ í ˘ ˜˝√ √ ± Ú·1œÓ¬º ¬ı1= ø˙鬱Ú≈á¬±Ú ¬ı± Ò˜«œ˚˛ ’Ú≈ᬱÚ1 øÚÀ‰¬˝◊√ fl¡±¯∏ÀÓ¬ ¤fl¡±—˙ ¬ı…ª¸±˚˛œÀ˚˛ ¸≈1±1 ø¬ı¬ÛÌœ ¬ıUª±˝◊√ 1˜1˜œ˚˛± ¬ı…ª¸±˚˛ ‰¬˘±˝◊√ ’±ø˝√√ÀÂ√º ¤˝◊√ Àé¬SÓ¬ ø¬ıÀ˙¯∏ˆ¬±Àª ά◊À~‡ fl¡ø1¬ı ¬Û±ø1 ·ÀÌ˙&ø1 ’=˘Ó¬ Ôfl¡± 26‡ÚÕfl¡ ø¬ı˘±Ó¬œ ¸≈1±1 Œ√±fl¡±Ú Ó¬Ô± ¬ı±11 fl¡Ô±º ά◊À~‡… Œ˚ ·ÀÌ˙&ø1 ’=˘Ó¬ ≈√·«± ˜øµ1, ·ÀÌ˙ ˜øµ1, ˝√√Ú≈˜±Ú

˜øµ1Àfl¡ Òø1 ø√Â√¬Û≈1 ø‰¬øfl¡»¸±˘˚˛ ’±1n∏ Œ·±¬Û±˘ ¬ıÀάˇ± ά◊2‰¬Ó¬1 ˜±Ò…ø˜fl¡ ø¬ı√…±˘˚˛, ø√Â√¬Û≈1 ‰¬1fl¡±1œ ø¬ı√…±˘˚˛, ’±˚« ¤fl¡±Àά˜œ Ê≈√øÚ˚˛1 fl¡À˘Ê√ ’±1n∏ øÂ√¬Û≈1 ˜˝√√±ø¬ı√…±˘˚˛fl¡ Òø1 ˜≈ Í ¬ 8Ȭ± Ò˜«œ˚˛-ø˙鬱 ’±1n∏ ø‰¬øfl¡»¸± õ∂øÓ¬á¬±Ú ’±ÀÂ√¬º ¤˝◊√ ø˙鬱 Ó¬Ô± Ò˜«œ˚˛ ˜øµ11 øÚÀ‰¬˝◊√ fl¡±¯∏ÀÓ¬ √œ‚«ø√Ú Òø1 ‰¬ø˘ ’±ø˝√√ÀÂ√ ¬ı±1 ’±1n∏ Œ√±fl¡±Ú ø˜ø˘ ˜≈ͬ 26‡Ú ø¬ı˘±Ó¬œ ¸≈1±1 ø¬ı¬ÛÌœº ’Ô‰¬, Œfl¡±ÀÚ± ¤‡Ú ø¬ı˘±¸œ ¸≈1±1 õ∂øӬᬱÚ1 ¶§Q±øÒfl¡±1œÀ˚˛ ¤˝◊√ ¬ı±1 ’±1n∏ ø¬ı¬ÛÌœ¸˜”˝√ ¬ıg 1‡±1 ¬ı±À¬ı ¬ı…ª¶ö± ¢∂˝√√Ì fl¡1± Ú±˝◊√ º ·ÀÌ˙&ø1 ’=˘1 øÊ√1í ø˝√√˘ ¬ı±11 ¬ı±À√ 25‡Ú ¬ı±1 Ó¬Ô± ø¬ı¬ÛÌœÀ˚˛˝◊√ ø˙鬱-Ò˜«ø‰¬øfl¡»¸±˘˚˛1 ¬Û1± ‰¬1fl¡±À1 ¬ı±øg ø√˚˛± øÚø«√©Ü ”√1QÓ¬ ’ªø¶öÓ¬ Ú˝√√˚˛º ¤˝◊√ Àé¬SÓ¬ ‰¬1fl¡±1œ Ó¬Ô± Ú…±˚˛±˘˚˛1 øÚÀ√«˙Ú±fl¡ ‰”¬Î¬ˇ±ôLˆ¬±Àª ’ª˜±ÚÚ± fl¡ø1ÀÂ√ ø¬ı ¤Â√ ª±˝◊√ Ú ù´í¬Û, ˜ø√1± ª±˝◊√ Ú ù´í¬Û, ·ÀÌ˙&ø1 ª±˝◊√ Ú

ù´í¬Û, άڃ  √ ª±˝◊ √ Ú ù´í¬Û, ά◊ ˝ ◊ √ Ú ±1 ª±˝◊ √ Ú ù´í¬Û, øÊ√ øÊ√ ª±˝◊ √ Ú ù´í¬Û, Ú±Â√ ± ª±˝◊ √ Ú ƒ ù´í¬Û, ŒÊ√ ˜ ƒ  √ ¬ı±1, õ∂±˝◊ √ ˜ ¬ı±1, ‰¬f˜± ¬ı±1, Œ·±˝√ √ ± ø˘ ¬ı±1 ’±1n∏ fl¡±ø‰« ¬ —¬Û” ¬ ı« ¬ı±À1º ά◊ ø ~ø‡Ó¬ ø¬ı¬ÛÌœ ’±1n∏ ¬ı±1¸˜” ˝ √ 1 ¬Û1± ø‰¬øfl¡»¸±˘˚˛ - Ò˜« œ ˚˛ Ó¬Ô± ø˙鬱˜øµ11 ¬Û1± √ ” 1 Q 25 ø˜È¬±11 ¬Û1± 90 ø˜È¬±11 ’ôL·« Ó ¬º ˝◊ √ ø ¬ÛÀÚ ¶®±˝◊ √ ˘ ±fl« ¡ ˝√ √ í Ú, Ú˚˛ Ú ¬Û≈ 1 ª±˝◊ √ Ú ƒ ù´í¬Û, øfl¡¬ÛÚ±˝◊ √ È ¬ ¬ı±1, Ê√ ˚ ˛ ô Lœ ª±˝◊ √ Ú ƒ ù´í¬Û, øȬÚøȬ ª±˝◊ √ Ú ƒ ù´í¬Û, ’±1 ø‰¬ ª±˝◊ √ Ú ù´í¬Û, √ ± ˚˛ ± ø˘fl≈ ¡ ª±1, ¸—·˜ ª±˝◊ √ Ú ƒ ù´í¬Û, øˆ¬¬ı1±∞I◊ ¬ı±1, ˝◊ √ Ú È¬fl¡À‰¬˘ ¬ı±1 ’±1n∏ ’í &ª±˝√ √ ± Ȭœ ¬ı±11 ˜øµ1 ’±1n∏ ø˙鬱Ú≈ á ¬±Ú1 ¬Û1± ” √ 1 Q ˜±S 400 ø˜È¬±1 ¬Û˚« ô Lº ά◊ À ~‡… Œ˚ ˜≈ Í ¬ 26‡Ú ¸≈ 1 ±1 ø¬ı¬ÛÌœ Ó¬Ô± ¬ı±11 ’±È¬±˝◊ √ À fl¡˝◊ √ ‡ ÚÀ1 ¶§ Q ±øÒfl¡±À1˝◊ √ ˝√ √ í ˘ Ó¬Ô±fl¡øÔÓ¬ ¤Àfl¡±Ê√ Ú ¸˜±Ê√ À ¸ªœ ’¸˜œ˚˛ ± º

ÚµÚ fl¡˜±ø‰«¬À˚˛˘1 õ∂øӬᬱ ø√ª¸ ¬Û±˘Ú &ª±˝√√±È¬œ, 19 øάÀ‰¬•§1 – ÚµÚ fl¡˜±ø‰«¬À˚˛˘ fl¡À˘Ê√ ’±1n∏ &1n∏fl≈¡˘ ˜±ø˘·“±› ¸—·œÓ¬ ˜˝√√±ø¬ı√…±˘˚˛1 31¸—‡…fl¡ õ∂øӬᬱ ø√ª¸ øÚÊ√ Œõ∂鬱·‘˝√Ó¬ ø√ÚÀÊ√±1± fl¡±˚«¸”‰¬œÀ1 ’˘¬ÛÀÓ¬ ¸•Ûiß ˝√√˚˛º õ∂±Ó¬–ˆ¬±·Ó¬ ¬Û±Í¬ ’±1n∏ ø¬ı¯≈û ¬Û”Ê√±À1 ’±1yÌœ fl¡1± ’Ú≈ᬱÚÓ¬ Ó≈¬˘¸œˆ¬±Ê√Ó¬ ¬Ûø1Àª˙Ú fl¡À1 ¸•Û±√fl¡ ≈√˘±˘ ˆ¬1±˘œÀ˚˛º ’±Ú˝√√±ÀÓ¬, ø¬ı≈√…» fl≈¡˜±1 Œ‰¬È¬±Ê«√œ1

¸ˆ¬±¬ÛøÓ¬QÓ¬ ’Ú≈øá¬Ó¬ ˜≈fl¡ø˘ ¸ˆ¬±Ó¬ fl‘¡Ó¬œ Â√±S-Â√±Sœfl¡ õ∂˜±Ì-¬ÛS ø¬ıÓ¬1Ì fl¡1± ˝√√˚˛º ¸ˆ¬±Ó¬ ŒÈ¬ø˘øˆ¬Â√Ú, Œ1øά’í, Ȭ±˝◊√¬Û1±˝◊√øȬ—, ø‰¬˘±˝◊√ ¤˜¬ıË˝◊√√±1œ, Â√È«¬À˝√√G, ¶ÛíÀfl¡Ú ˝◊√—ø˘Â√ ˝◊√Ó¬…±ø√ ø¬ı¯∏˚˛Ó¬ 25·1±fl¡œ Â√±S-Â√±Sœfl¡ õ∂˜±Ì-¬ÛS õ∂√±Ú fl¡1± ˝√√˚˛º ά◊À~‡… Œ˚ 1982 ‰¬Ú1 ¬Û1± ¤˝◊√ ’Ú≈ᬱÀÚ ¬ıU øÚ¬ıÚ≈ª± ˚≈ªfl¡-˚≈ªÓ¬œfl¡ ¶§±ª˘•§œ ∆˝√√ Ê√œøªfl¡±øÚ¬ı«±˝√√ fl¡1±Ó¬ ¸˝√√±˚˛ fl¡ø1 ’±ø˝√√ÀÂ√º

&ª±˝√√±È¬œ Â√ø¬ı‚1Ó¬ ’±øÊ√

·íã ø‰¬ÀÚ˜±

Â√ø¬ı – Œ˝√√±ª±È¬ øά øÙ¬Â√

¬ÛåȬڬıÊ√±1 Â√ø¬ı – ’±1 1±Ê√fl≈¡˜±1 ¸˜˚˛¸”‰¬œ ¬Û≈ª± 11.00 ¬ıÊ√±Ó¬ ø¬ı˚˛ø˘ 2.00 ¬ıÊ√±Ó¬ øÚ˙± 8.00 ¬ıÊ√±Ó¬

¬Û≈ª± 11.00 ¬ıÊ√±Ó¬ ¬ıµÚ± Â√ø¬ı – ’±1 1±Ê√fl≈¡˜±1 ¸˜˚˛¸”‰¬œ ¸øg˚˛± 5.00 ¬ıÊ√±Ó¬

Â√ø¬ı – ŒÊ√fl¡¬ÛȬ

¬Û≈ª± 11.00 ¬ıÊ√±Ó¬ ø¬ı˚˛ø˘ 2.00 ¬ıÊ√±Ó¬ ¸øg˚˛± 7.30 ¬ıÊ√±Ó¬ ¸˜˚˛¸”‰¬œ ¬Û≈ª± 11.00 ¬ıÊ√±Ó¬ ø¬ı˚˛ø˘ 2.00¬ ıÊ√±Ó¬

ø¬ı˚˛ø˘ 5.00 ¬ıÊ√±Ó¬

·íã ø‰¬ÀÚ˜± ˘±‡È¬fl¡œ˚˛± Â√ø¬ı – ’±1 1±Ê√fl≈¡˜±1 ¸˜˚˛¸”‰¬œ ¬Û≈ª± 11.00 ¬ıÊ√±Ó¬ ø¬ı˚˛ø˘ 2.00¬ ıÊ√±Ó¬ ¸g…± 5.00 ¬ıÊ√±Ó¬ øÚ˙± 8.00¬ ıÊ√±Ó¬

Â√ø¬ı – ŒÊ√fl¡¬ÛȬ ¬Û≈ª± 11.30 ¬ıÊ√±Ó¬ ø¬ı˚˛ø˘ 2.30 ¬ıÊ√±Ó¬ ø¬ı˚˛ø˘ 5.30 ¬ıÊ√±Ó¬

·íã ø‰¬ÀÚ˜± ¤˘ øÊ√ Ȭ±ª±1ƒ√, Ú±À1—·œ øÓ¬øÚ’±ø˘ Â√ø¬ı – ’±1 1±Ê√fl≈¡˜±1 ¸˜˚˛¸”‰¬œ ø¬ı˚˛ø˘ 2.00 ¬ıÊ√±Ó¬ øÚ˙± 8.00 ¬ıÊ√±Ó¬

Â√ø¬ı – ŒÊ√fl¡¬ÛȬ ¬Û≈ª± 11.00 ¬ıÊ√±Ó¬ ø¬ı˚˛ø˘ 5.00 ¬ıÊ√±Ó¬ Ù¬±Ú ø‰¬ÀÚ˜± ˝√√±¬ıƒ, øÊ√ ¤Â√ Œ1±Î¬ Â√ø¬ı – ’±1 1±Ê√fl≈¡˜±1 ¸˜˚˛¸”‰¬œ ≈√¬Û1œ˚˛± 12.50 ¬ıÊ√±Ó¬

Â√ø¬ı – ŒÊ√fl¡¬ÛȬ

Î◊¬¬ı«˙œ

Â√ø¬ı – ŒÊ√fl¡¬ÛȬ ¸˜˚˛¸”‰¬œ ¬Û≈ª± 11.00 ¬ıÊ√±Ó¬ ø¬ı˚˛ø˘ 2.00 ¬ıÊ√±Ó¬ ø¬ı˚˛ø˘ 5.00 ¬ıÊ√±Ó øÚ˙± 8.00 ¬ıÊ√±Ó¬ Œ˜‚”√Ó¬ Â√ø¬ı – ’±1 1±Ê√fl≈¡˜±1 ¸˜˚˛¸”‰¬œ ¬Û≈ª± 11.00 ¬ıÊ√±Ó¬ ø¬ı˚˛ø˘ 2.00¬ ıÊ√±Ó¬ ¸g…± 5.00 ¬ıÊ√±Ó¬ øÚ˙± 8.00¬ ıÊ√±Ó¬ ø¬ıÊ√≈˘œ Â√ø¬ı – ¬øÓ¬ø5 ŒÊ√±ª±Úœ ¸˜˚˛¸”‰¬œ ¬Û≈ª± 11.00 ¬ıÊ√±Ó¬ ø¬ı˚˛ø˘ 2.00¬ ıÊ√±Ó¬ ¸g…± 5.00 ¬ıÊ√±Ó¬ øÚ˙± 8.15¬ ıÊ√±Ó¬

Â√ø¬ı – ŒÊ√fl¡¬ÛȬ ¸øg˚˛± 6.35 ¬ıÊ√±Ó¬ ø¬ı˚˛ø˘ 5.00 ¬ıÊ√±Ó¬

Â√ø¬ı – Œ˝√√±ª±È¬ øά øÙ¬Â√ øÚ˙± 8.30 ¬ıÊ√±Ó¬

Â√ø¬ı – ˝√√ø¬ıȬ

’o1± ø‰¬ÀÚ˜± Â√ø¬ı – ’±1 1±Ê√fl≈¡˜±1 ¸˜˚˛¸”‰¬œ ¸øg˚˛± 5.00 ¬ıÊ√±Ó¬

¬Û≈ª± 9.45 ¬ıÊ√±Ó¬ ø¬ı˚˛ø˘ 3.35 ¬ıÊ√±Ó¬ ’Ú≈1±Ò± Â√ø¬ı – Ù¬1 √…± ά±fl«¡ ªã ¸˜˚˛¸”‰¬œ ¬Û≈ª± 11.15 ¬ıÊ√±Ó¬ ø¬ı˚˛ø˘ 3.45 ¬ıÊ√±Ó¬ øÚ˙± 8.15 ¬ıÊ√±Ó¬

Â√ø¬ı – ŒÊ√fl¡¬ÛȬ ¬Û≈ª± 11.00 ¬ıÊ√±Ó¬ ø¬ı˚˛ø˘ 2.00 ¬ıÊ√±Ó¬ øÚ˙± 8.00 ¬ıÊ√±Ó¬

Â√ø¬ı – Œ¢∂øˆ¬øȬ ¸øg˚˛± 6.00 ¬ıÊ√±Ó¬ õ∂±·ÀÊ√…±øÓ¬ Â√ø¬ı – ’±1 1±Ê√fl≈¡˜±1 ¸˜˚˛¸”‰¬œ ¸øg˚˛± 5.00 ¬ıÊ√±Ó¬

Â√ø¬ı – ŒÊ√fl¡¬ÛȬ ø¬ı˚˛ø˘ 2.00 ¬ıÊ√±Ó¬ øÚ˙± 8.00 ¬ıÊ√±Ó¬

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212

’±øÊ√1 ø√ÚÀȬ±

˜˝√√±Ú·11 Ê√1n∏1œ Œ¸ª±1 ŒÙ¬±Ú Ú•§1

Œõ∂Â√ flv¡±¬ıÓ¬

¬Û≈ª± 11 ¬ıÊ√±Ó¬ – ˜ø˝√√˘± ¤•Û±ª±1À˜∞I◊ ˙œ¯∏«fl¡ ¸—¬ı±√ Œ˜˘ ≈√¬Û1œ˚˛± 1 ¬ıÊ√±Ó¬ – ëŒ¶ß˝√±˘˚˛í1 ¸—¬ı±√ Œ˜˘ ø¬ı˚˛ø˘ 3 ¬ıÊ√±Ó¬ – άڬı' ¶≈®˘1 ¸—¬ı±√ Œ˜˘

1¬ıœf ˆ¬ªÚÓ¬

¸øg˚˛± 6 ¬ıÊ√±Ó¬ – ø¬ıù´øÊ√Ó¬ ›Ê√±1 ¬Ûø1‰¬±˘Ú±Ó¬ ë’Ú≈˙œ˘Úí ˙œ¯∏«fl¡ ø¬ıø‰¬S±Ú≈ᬱÚ

Adin=7 19  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you