Page 1

ÒÚ¿‚±È¬¬-Ú˘¬ı±1œÓ¬ ≈√Ê√Ú Î¬◊¢∂¬ÛLöœ ’±È¬fl¡ õ∂øÓ¬À¬ı√fl¡, Œ1ÃÓ¬± ‰¬±ø1’±ø˘˚›1±—, 7 øάÀ‰¬•§1 – ‰¬±ø1›Ù¬±À˘ ’±1鬜 ’±1n∏ ’Ò«¸±˜ø1fl¡ ¬ı±ø˝√√ÚœÀ˚˛ ø·Ê√ø·Ê√±˝◊√ Ôfl¡±1 ¸˜˚˛ÀÓ¬ Œ1ÃÓ¬±1 øÚfl¡È¬ªÓ«¬œ ÒÚ¿‚±È¬ Ú˘¬ı±1œÓ¬ √±¬ıœ fl¡1± ÒÚ øÚ¬ıÕ˘ ’˝√√± ≈√Ê√Ú Î¬◊¢∂¬ÛLöœfl¡ ’±øÊ√ ¶ö±Úœ˚˛ 1±˝◊√ÀÊ√ fl¡1±˚˛M√ fl¡ø1 ά◊M√˜-˜Ò…˜ ø√˚˛± ‚Ȭڱ˝◊√ ’=˘ÀȬ±Ó¬ Ó¬œ¬ıË ‰¬±=˘…1 ¸‘ø©Ü fl¡ø1ÀÂ√º Ò‘Ó¬ ά◊¢∂¬ÛLöœ ≈√Ê√Ú1 Ú±˜ SêÀ˜ñ ˜ÀÚ±Ê√ 1±˜ø‰¬˚˛±1œ [25, ‚¢∂±¬Û±1, Ú˘¬ı±1œ] ’±1n∏ Ê√Ú‰¬Ú ‡±‡˘±1œ [27, Ú˘¬ı±1œ, ›√±˘&ø1]º ‚Ȭڱ1 ø¬ıª1Ìœ ’Ú≈¸ø1 ’±øÊ√ ¤¸5±˝√√˜±Ú ’±·ÀÓ¬ Ú˘¬ı±1œ1 Œ·˘±˜±˘1 ¬ı…ª¸±˚˛œ ŒÈ¬fl¡ ¬ı±˝√√±≈√1 ∆¸Ú±¸œ1 Œ√±fl¡±ÚÕ˘ ’±ø√ 1 ˘±‡ Ȭfl¡± √±¬ıœ fl¡À1º øfl¡c ∆¸Ú±¸œÀ˚˛ ’¸≈‡ ∆˝√√ Ôfl¡±1 fl¡Ô± ά◊À~‡ fl¡ø1 √±¬ıœ fl¡1± ÒÚ ø√¬ıÕ˘ ’¬Û±1·Ó¬± õ∂fl¡±˙ fl¡À1º øfl¡c ά◊¢∂¬ÛLöœ ≈√Ê√ÀÚ ¸√±À˚˛ Œ√±fl¡±ÚÕ˘ ’±ø˝√√ √±¬ıœ fl¡1± ÒÚ ’±√±˚˛ ø√¬ıÕ˘ ˆ¬±¬ı≈øfl¡ õ∂√±Ú fl¡ø1¬ıÕ˘ ÒÀ1º  8 ¬Û‘ᬱӬ SHORT TENDER NOTICE Sealed tender in the prescribed schedule of tender affixing non-refundable Court Fee Stamp of Rs. 8.25 (Rupees Eight and Paise twenty five) only, are invited from experienced and registered Contractor for the works (Details are available in the Office Notice Board). Name of Works : Renovation/Maintenance of Nazirakhat Archaeological Site, Nazirakhat, Sonapur, District Kamrup, under Plan 2013-14. Approximate Value : Rs. 2.00 Lakh. Earnest Money : @ Rs. 2% of the estimated amount in each site. Cost of Tender Forms : Rs. 100/- only, in each sites of Tender paper. Time of Completion : 30 Days. Date of issue of Tender paper : W.E.F. 10-12-2013 Last date of receive of Tender paper : 20-12-2013 Date of opening of Tender : 20-12-2013 N.B. (Other terms and condition as specified in the detail Notice Inviting Tender, which may be collect during office hours from the undersigned). Sd/Director-in-Charge, Directorate of Archaeology, Assam, Ambari, Guwahati-781001.

JANASANYOG/4006/13

¸¬ı«ø˙鬱1 øÚ˜«±Ìfl¡±˚«Ó¬ ¬ı…±¬Ûfl¡ ≈√Ú«œøÓ¬ fl¡øÚᬠ’øˆ¬˚ôL±1 õ∂øÓ¬À¬ı√fl¡, ¬ı˝◊√Ȭ±˜±1œ, 7 øάÀ‰¬•§1 – ø˙鬱˜Laœ ά– ø˝√√˜ôL ø¬ıù´ ˙˜«±˝◊√ ø˙鬱 ø¬ıˆ¬±·Ó¬ ’±˜”˘ ¬Ûø1ªÓ«¬Ú ’±øÚ¬ı Œ‡±Ê√±1 ¸˜˚˛ÀÓ¬ ø¬ıˆ¬±·ÀȬ±1 ¤fl¡±—˙ ø¬ı¯∏˚˛±fl¡˜«‰¬±1œÀ˚˛ ‰¬1˜ ≈√Ú«œøÓ¬Ó¬ øÚ˜ø7¡¡¡Ó¬ ∆˝√√ ˜Laœ1 ’±˙±fl¡ ŒÒ“±ª±‰¬±„√√Ó¬ ŒÓ¬±˘± ¬Ûø1˘øé¬Ó¬ ∆˝√√ÀÂ√º ¤ÀÚ ≈√Ú«œøÓ¬Ó¬ øÚ˜ø7¡¡¡Ó¬ Œ˝√√±ª± ¬Ûø1˘øé¬Ó¬ ∆˝√√ÀÂ√ ¬ı„√√±˝◊√·“±› øÊ√˘±1 fl¡øÚᬠ’øˆ¬˚ôL± ¤·1±fl¡œº ‚Ȭڱ¸”ÀS Ê√±øÚ¬ı ¬¬Û1± ˚±˚˛ Œ˚ ¬ı„√√±˝◊√·“±› øÊ√˘±1 ¬ı˝◊√Ȭ±˜±1œ ø˙鬱 ‡G1 ’ôL·«Ó¬ ø¬ıøˆ¬iß õ∂±ôLÓ¬ Ôfl¡± õ∂±Ôø˜fl¡, ˜Ê√˘œ˚˛± ’±1n∏ ˜Ò… ˝◊√—1±Ê√œ ø¬ı√…±˘˚˛¸˜”˝√Ó¬ 븬ı«ø˙鬱 ’øˆ¬˚±Ú ø˜Â√Úí1 Ù¬±˘1 ¬Û1± ’øÓ¬ø1Mê√ Œ|ÌœÀfl¡±Í¬± ’±1n∏ ø¬ı√…±˘˚˛¸˜”˝√1 õ∂Ò±Ú¸fl¡˘1

SHORT TENDER NOTICE

(i) Improvement & Repair of P.W.D. Miyungaraindisa Village Approach Maibang Roads Road. under State Plan for the Division, year 2013-14. Maibang (ii) Improvement & Repair of Warddengdisa Village Approach Road. under State Plan for the year 2013-14. (iii) Improvement & Repair of Norsingwari Langting Road at 4th & 5th Km under State Plan for the year 2013-14.

Œ¸Ú±¬ı±ø˝√√Úœ1 ¬ÛÓ¬±fl¡± ø√ª¸ ά◊¬Û˘Àé¬ ∆¸øÚfl¡ fl¡˘…±Ì ¬Ûø1¯∏À√ 1±Ê√…¬Û±˘ ŒÊ√ ø¬ı ¬Û±È¬Ú±˚˛fl¡fl¡ Œ¬ıÊ√ ¬Ûø1Ò±Ú fl¡À1±ª±1 ˜≈˝√”Ó«¬Ó¬

¬ı˝◊√Ȭ±˜±1œÓ¬ ÒÚ1 ’ˆ¬±ªÓ¬ ’±Ò1n∏ª± ∆˝√√À˚˛ Ô±øfl¡˘ ·‘˝√ øÚ˜«±Ì1 fl¡±˜ øÚ1n∏¬Û±˚˛ ø˙é¬Àfl¡ ˆ¬ø1ÀÂ√ øÚÊ√1 ·“±øͬ1 ÒÚ

Sealed tender in prescribed forms, subsequently to be drawn up in printed F-2 form affixing non-refundable Court Fee Stamp of Rs.8.25 (Rupees eight and paisa twenty five) only are invited by the Addl. Chief Engineer, P.W.D. (R&B) Hills, Assam, Haflong for the following work with the terms and conditions mentioned below and will be received in his office chamber. Name of SI. Time of completion. Name of works. Value of works. Division. 1

3

&ª±˝√√±È¬œ-øά¬ıËn∏·Î¬ˇ, 8 øάÀ‰¬•§1, 2013, ¬Œ√›¬ı±1

Rs.

9,01,048.00 30 days from the date of issue of Formal Work Order.

Rs.

9,00,942.00 30 days from the date of issue of Formal Work Order.

Rs. 10,67,993.00 -------do--------

1. Eligibility of class of contractor:-

Registered A.P.W.D. Class-I (A. B. & C) & Class-II Contractor with up-to-date Registration. 2. Date & time of Issue of tender document:- Up to 4.00 P.M. of 10-12-2013 3. Date & time of receipt of document:Up to 2.00 P.M. of 11-12-2013 4. Validity period of Tender:180 days from the date of receipt of tender. CONDITION FOR ISSUING TENDER PAPERS: a) The tender documents will be issued to the eligible contractors on production of and application along with necessary and attested copy of registration certificate in the office of the Addl. Chief Engineer, P.W.D. (R&B) Hills, Assam. Haflong. Tender documents will be issued strictly to the eligible contractor or to his agent duly authorized by him attesting the better signature and only on production of valid proof of having the requisite machineries required for execution of the works. b) The persons representing firm and intending to purchase tender document on behalf of the firm must produce a certified copy of latest power of attorney duly vested by Govt. pleader to the full satisfaction of department. c) Intending tenderer should inspect the site of work/quarries before submitting the tender. d) In case of Holiday/Bandh on the date of issuing/receiving/opening of tender papers, the same will be issued/received/opened on the next working day at the same place and time. e) Payment will be made as per availability of fund. SdAddl. Chief Engineer, P.W.D. (R&B) Hills, Assam, Haflong Dima Hasao.

’¸˜ 1±©Ü™ˆ¬±¯∏± õ∂‰¬±1 ¸ø˜øÓ¬1 ≈√’±¯∏±1 ¬Û”¬ı«±=˘Ó¬ 1±©Ü™ˆ¬±¯∏± ø˝√√µœ1 õ∂‰¬±1-õ∂¸±11 ¬ı±À¬ı 1983 ‰¬ÚÀÓ¬ ¶ö±ø¬ÛÓ¬ ¸ø˜øÓ¬¸˜”˝√1 ¬Û?œ˚˛fl¡1 ¡Z±1± 1860 ‰¬Ú1 XXI Ú— ’±˝◊√Ú ’Ú≈¸±À1 ¬Û?œfl‘¡Ó¬ ë’¸˜ 1±©Ü™ˆ¬±¯∏± õ∂‰¬±1 ¸ø˜øÓ¬íÀ˚˛ øÚ1ªø26√i߈¬±Àª 1±©Ü™ˆ¬±¯∏±1 õ∂‰¬±1-õ∂¸±1Ó¬ ¬ıËÓ¬œ ∆˝√√ ’±ø˝√√ÀÂ√º ¬Û”¬ı«±=˘1 ¬Û1± 5 ¬ıÂ√11 ¬ı…ªÒ±ÚÓ¬ ·ÌÓ¬±øLafl¡ ¬ÛXøÓ¬À1 øÚ¬ı«±ø‰¬Ó¬ ¸√¸…¸fl¡À˘ ¸ø˜øÓ¬‡Ú ¬Ûø1‰¬±˘Ú± fl¡À1º ¸ø˜øÓ¬‡Ú1 ’±˚˛-¬ı…˚˛1 ø˝√√‰¬±¬Û ’¸˜ ‰¬1fl¡±11 Œ˘±Àfl¡˘ ’øάȬ (Local Audit) ø¬ıˆ¬±À· ¬Û1œé¬Ì fl¡1±1 ά◊¬Ûø1 ά◊¬Û˚≈Mê√ ‰¬±È«¬±Î«¬ ¤fl¡±Î¬◊∞I◊ÀȬ∞I◊ (C.A.) ¡Z±1± øÚ˚˛˜œ˚˛±Õfl¡ ¬Û1œé¬Ì fl¡1± ˝√√˚˛º ¸ø˜øÓ¬‡ÀÚ Œfl¡fœ˚˛ ‰¬1fl¡±11 ¬Û1± Œ¬Û±ª± ’Ú≈√±Ú ‰¬±È«¬±Î«¬ ¤fl¡±Î¬◊∞I◊ÀȬ∞I◊ (C.A.)1 ¡Z±1± ’±1n∏ ’¸˜ ‰¬1fl¡±11 ¸¬ı«ø˙鬱 ’øˆ¬˚±Ú ø˜Â√Ú1 fl¡±˜1 ¬ı±À¬ı ¸¬ı«ø˙鬱1 ¡Z±1± øÚÀ˚˛±øÊ√Ó¬ ‰¬±È«¬±Î«¬ ¤fl¡±Î¬◊∞I◊ÀȬ∞I◊ (C.A.)1 ¡Z±1± õ∂øÓ¬¬ıÂ√À1 ø˝√√‰¬±¬Û ¬Û1œé¬Ì fl¡À1±ª± ˝√√˚˛º ¤˝◊√¸fl¡˘ ø˝√√‰¬±¬Û ¬Û1œé¬fl¡1 ¡Z±1± ¬Û1œøé¬Ó¬ ø¬ıª1ÌÓ¬ ¸ø˜øÓ¬1 ø¬ıM√√œ˚˛ Œ‡ø˘À˜ø˘ Ôfl¡±1 fl¡Ô± Œfl¡øÓ¬˚˛±› ά◊À~‡ Ú±˝◊√º ¸ø˜øÓ¬1 ¬Û?œ˚˛Ú ¬ı±øÓ¬˘ fl¡1± ¬ı≈ø˘ ¬ı±Ó¬ø1Ó¬ õ∂fl¡±˙ fl¡1±1 √À1 ¬Û?œ˚˛Àfl¡ ¸ø˜øÓ¬1 ¬Û?œ˚˛Ú ¬ı±Ó¬ø˘ fl¡1± fl¡Ô± ¸Ó¬… Ú˝√√˚˛º ¬ı±øÓ¬˘fl¡1Ì1 ¸•Ûfl«¡Ó¬ ¬Û?œ˚˛fl¡1 8˚7˚2013 Ó¬±ø1‡1 ’±À√˙Ó¬ ’鬘Ӭ± ¸•Ûfl«¡Ó¬ "cancellation of the registration of the registered society cannot be cancelled by the Registrar as the SR Act 1860 does not permit the Registrar of Assam to take such steps." ¬ı≈ø˘ ˜ôL¬ı… fl¡ø1ÀÂ√º ’±À√˙Ó¬ Œfl¡ª˘ fl¡±˚«±˘À˚˛ Úªœfl¡1Ì1

¬ı±À¬ı ¬Û?œ˚˛Ú fl¡±˚«±˘˚˛Ó¬ ¬ı±ø¯∏«fl¡ Ó¬Ô…¬Û±øÓ¬ øÚ˚˛˜œ˚˛±Õfl¡ Œ˚±·±Ú ÚÒ1± ¬ı≈ø˘ Úªœfl¡1Ì1 Œé¬SÓ¬ ˝√√ô¶Àé¬¬Û fl¡ø1ÀÂ√º ¸ø˜øÓ¬1 ¬Û?œ˚˛Ú Úªœfl¡1Ì ¸•Ûfl«¡œ˚˛ 1±˚˛Ó¬ õ∂fl¡±˙ Œ˚ "the present system of renewal of the registration which is being done is not a mandatory provision of the SR Act 1860, rather it is being followed as per the executive instruction of the Govt. of Assam. The Registrar cannot compel a Society for such renewal and there is no panel provsion if any society registered under the SR Act XXI of 1860 does not take steps for renewal." 1951 ‰¬Ú1 ¬Û1± ¸ø˜øÓ¬1 ¬ı±ø¯∏«fl¡ ø¬ıª1Ì Ê√˜± Ú±˝◊√ ¬ı≈ø˘ ¬Û?œ˚˛Àfl¡ ¸ø˜øÓ¬‡Ú

’±˝◊√Ú˜ÀÓ¬ Œfl¡ÀÚ Ê√ø1˜Ú±1 Œ˚±·… Œ¸˝◊√ÀȬ± øÚÌ«˚˛ fl¡ø1¬ı1 ¬ı±À¬ı fl¡±˜1+¬Û øÊ√˘± ˜≈‡… √G±Òœ˙1 ’±√±˘Ó¬fl¡ √±ø˚˛Q ø√˚˛±Ó¬ √G±ÒœÀ˙ Œ¸˝◊√˜ÀÓ¬ 17 Ó¬±ø1À‡ ø¬ı‰¬±11 ø√Ú øÚÒ«±1Ì fl¡ø1 ’±√±˘Ó¬Ó¬ ά◊¬Ûø¶öÓ¬ ˝√√í¬ı1 ¬ı±À¬ı ‰¬˜Ú ø√¬ı ˘±ø·øÂ√˘ ˚ø√› ‰¬˜Ú Ú¬Ûͬ±À˘ ’±1n∏ ’±√±˘Ó¬1 Œ1fl¡íΫ¬Ó¬ could not be serve ø˘ø‡À˘º ’±Ú˝√√±ÀÓ¬, ‰¬˜Ú Ú¬ÛÀͬ±ª±Õfl¡À˚˛ ø¸ø√Ú±1 Ó¬±ø1‡Ó¬ ’Ú≈¬Ûø¶öÓ¬ [∑] ¬ı≈ø˘ Òø1 ¬Û≈Ú1 30 ÚÀª•§1 Ó¬±ø1‡ øÚÒ«±1Ì fl¡ø1 ά◊¬Ûø¶öøÓ¬1 ¬ı±À¬ı ¬ÛÀ1±ª±Ú± Ê√±ø1 fl¡À1º ˜LaœÀ˚˛ ¤˝◊√ ‡¬ı1 ¬Û±˝◊√ ˆ¬„√√±·Î¬ˇ Ô±Ú±Õ˘ øÚÀÊ√ ∆· ¬ÛÀ1±ª±Ú±Ó¬ ‰¬˝√√œ fl¡À1º ¬ı±Ó¬ø1 fl¡±fl¡Ó¬Ó¬ õ∂fl¡±˙ fl¡1± √À1 ¤˝◊√ fl¡±˚« ë’±1鬜1 Ê√±˘Ó¬ ¬Û1±í, ë鬘Ӭ±1 ¬ı˘ Œ√‡≈›ª±í, ë’±R¸˜¬Û«Ì fl¡1±í ˙sÀ¬ı±1 ˝◊√˚˛±Ó¬ ¬ı…ª˝√√±1 ˝√√í¬ıÀÚ∑ ’±Ú˝√√±ÀÓ¬, ¸ø˜øÓ¬À˚˛ ¬Û?œ˚˛fl¡1 ¤ÀÚ ’±À√˙1 ø¬ı¬Û1œÀÓ¬ &ª±˝√√±È¬œ ά◊2‰¬ Ú…±˚˛±˘˚˛Ó¬ ¶öø·Ó¬±À√˙1 ¬ı±À¬ı ’±À¬ı√Ú fl¡ø1 ˜?≈ø1 ¬Û±˝◊√ÀÂ√º ¬Û?œ˚˛fl¡ fl¡±˚«±˘˚˛Ó¬ Œfl¡±ÀÚ± ¤‡Ú ¸ø˜øÓ¬1 ¬ı±ø¯∏«fl¡ ‡øÓ¬˚˛±Ú Ê√˜± Úfl¡1±ÀȬ± ë’øÚ˚˛˜íÀ˝√√, ¬ı±Ó¬ø1Ó¬ õ∂fl¡±˙ Œ¬Û±ª±1 √À1 øÚ(˚˛ ë≈√Ú«œøÓ¬í Ú˝√√˚˛º 1±©Ü™ˆ¬±¯∏± ø˙fl¡± Â√±S-Â√±Sœfl¡ fl¡˜ ˜”˘…Ó¬ ¬Û±Í¬…¬Û≈øÔ Œ˚±·±Ú1 ˜˝√√» ά◊ÀV˙… ’±·Ó¬ 1±ø‡ ¸ø˜øÓ¬ fl¡Ó‘¬«¬Û鬽◊√ ¤È¬± Œ˘È¬±1 Œõ∂Â√ ¶ö±¬ÛÚ fl¡ø1øÂ√˘º Œ˙˝√√Ó¬œ˚˛± Ó¬Ô…±Ú≈¸±À1 S꘱i§À˚˛ Œ˘±fl¡‰¬±Ú ˆ¬ø1 Ôfl¡± Œõ∂Â√ÀȬ±1 2004-2005 ¬ı¯∏«Ó¬ ά◊¬Û±Ê«√Ú 1,854 Ȭfl¡±1 ø¬ı¬Û1œÀÓ¬ 29,44,368.00 Ȭfl¡± ‡1‰¬ ˝√√˚˛º ¸ø˜øÓ¬fl¡ ’±øÔ«fl¡ ¸—fl¡ÀȬ Ê≈√1n∏˘± fl¡ø1øÂ√˘º Œ˘È¬±1 Œõ∂Â√Ó¬ Â√¬Û± øfl¡Ó¬±¬Û1 ‰¬±ø˝√√√± Œ˙¯∏ ∆˝√√ ’˝√√±Ó¬ ¸ø˜øÓ¬‡Ú 1鬱1 ¬ı±À¬ı ¸ø˜øÓ¬1 fl¡±˚«¬Û±ø˘fl¡± ’±1n∏ ¬ı…ª¶ö±ø¬Ûfl¡± ¸ˆ¬±˝◊√ 2005 ‰¬Ú1 1 Ê≈√˘±˝◊√1 ¬Û1± ¬ı˘ª» Œ˝√√±ª±Õfl¡ 1947 ‰¬Ú1 Industrial Act1 ’±Ò±1Ó¬ Œõ∂Â√ÀȬ± ¬ıg Œ‚±¯∏̱ fl¡ø1 fl¡˜«œ¸fl¡˘fl¡ õ∂±¬Û… ÒÚ ’±√±˚˛ ˘í¬ıÕ˘ øÚÀ«√˙ ø√À˚˛º ŒÓ¬›“À˘±Àfl¡ ¸ø˜øÓ¬1 ø¬ı1n∏ÀX ’±˝◊√Ú1 fl¡±¯∏ ‰¬±À¬Ûº &ª±˝√√±È¬œ ά◊2‰¬ Ú…±˚˛±˘˚˛Ó¬ Œ˜±fl¡«√˜± ‰¬ø˘ ’±ÀÂ√º ˝◊√øÓ¬˜ÀÒ… ά◊2‰¬ Ú…±˚˛±˘˚˛1 ’±À√˙ ’Ú≈¸±À1 õ∂±¬Û… ÒÚ1 øfl¡Â≈√ ’—˙ Œõ∂Â√fl¡˜«œ¸fl¡À˘ ’±√±˚˛ ∆˘ÀÂ√º ¸ø˜øÓ¬‡ÚÓ¬ 2006 ‰¬Ú1 ’±·Õ˘Àfl¡ Œ¸˝◊√ ¸˜˚˛1 fl¡˜«œ¸ˆ¬±1 ¡Z±1± ø˚Àfl¡±ÀÚ± ˜≈˝√”Ó«¬ÀÓ¬ ’Ú±˝√√fl¡Ó¬ fl¡1± ’ôL˝√√œÚ ’±Àµ±˘Ú1 Ù¬˘Ó¬ ¸ø˜øÓ¬Õ˘ õ∂øӬᬱ¬Ûfl¡ õ∂‰¬±1fl¡, ø˝√√µœ ø˙é¬fl¡, fl¡±˚«¬Û±ø˘fl¡±, ¬ı…ª¶ö±ø¬Ûfl¡±1 ¸√¸…¸fl¡˘ ’˝√√±-Œ˚±ª±1 ¬Ûø1ÀªÀ˙˝◊√ Ú±øÂ√˘º ¸ø˜øÓ¬ fl¡Ó‘¬«¬Û鬽◊√ ’øӬᬠ∆˝√√ ¸ø˜øÓ¬‡Ú1 ¶§±Ô«Ó¬ ø¬ı‰¬±1Ó¬ Œ√±¯∏œ ¸±¬ı…ô¶ Œ˝√√±ª± 4Ê√Ú fl¡˜«œfl¡ ¬ı±Ò…Ó¬±˜”˘fl¡ ’ª¸1 ’±1n∏ 1Ê√Ú fl¡˜«œfl¡ ¬ı‡«±ô¶ fl¡1± ˝√√˚˛º ¸ø˜øÓ¬1 ¬Û1± ø¬ıÓ¬±øάˇÓ¬ ¤˝◊√ fl¡˜«œ¸fl¡À˘ ¸ø˜øÓ¬1 fl¡˜«œ¸ˆ¬±‡Ú øÚÊ√1 ˝√√±Ó¬Ó¬ 1±ø‡ ˘·ÀÓ¬ ¬ıÓ«¬˜±Ú1 fl¡˜«1Ó¬ fl¡˜«œ¸fl¡À˘± ˝◊√˚˛±À1 ¸√¸… ¬ı≈ø˘ ’¸Ó¬…1 ’±|˚˛ ∆˘ ŒÓ¬øÓ¬˚˛±À1 ¬Û1± ¸ø˜øÓ¬1 ø¬ı1n∏ÀX ’±√±˘Ó¬1 ¡Z±1¶ö Œ˝√√±ª±1 ά◊¬Ûø1 ø¬ıøˆ¬iß ’¬Ûõ∂‰¬±1Ó¬ ø˘5 ˝√√˚˛º ’¸˜ ‰¬1fl¡±11 ά◊¬Ûø1 Œfl¡fœ˚˛ ‰¬1fl¡±1Õ˘Àfl¡± ¸ø˜øÓ¬1 ø¬ı1n∏ÀX ø˜Â√± ’øˆ¬À˚±· √±ø‡˘ fl¡À1º ’øˆ¬À˚±·À¬ı±11 ¸•Ûfl«¡Ó¬ ’Ú≈¸g±Ú fl¡ø1 ¬ıÓ«¬˜±Ú ¸ø˜øÓ¬1 ά◊ißøÓ¬ Ó¬Ô± fl¡±˚«±ª˘œ Œ√ø‡ ˆ¬±1Ó¬¬ı¯∏«1 ø˝√√µœÀ¸ªœ ¸—¶ö±Ú¸˜”˝√1 øˆ¬Ó¬1Ó¬ ë’¸˜ 1±©Ü™ˆ¬±¯∏± õ∂‰¬±1 ¸ø˜øÓ¬í ’Ú…Ó¬˜ ë’¢∂Ìœ ¸ø˜øÓ¬í ø˝√√‰¬±À¬ÛÀ˝√√ ¶§œfl‘¡øÓ¬ ˘±ˆ¬ fl¡ø1ÀÂ√º ¬ıÓ«¬˜±Ú1 ˜LaœÊ√ÀÚ øÚ¬ı«±‰¬ÚÓ¬ Ê√˚˛œ ∆˝√√ 2012 ‰¬Ú1 25 Ê√±Ú≈ª±1œ Ó¬±ø1‡1 ¬Û1±À˝√√ ˜Laœ1 √±ø˚˛Q ¢∂˝√Ì fl¡ø1ÀÂ√º ø¬ıÒ±Ú˜ÀÓ¬ ¸ø˜øÓ¬1 ø˚Àfl¡±ÀÚ± ’±√±˘Ó¬œ fl¡±˚« Ó¬Ô± ¸ø˜øÓ¬‡Ú ˜Laœ1 Ú±˜Ó¬ ¬Ûø1‰¬±ø˘Ó¬ ˝√√˚˛ ¬ı±À¬ı √±ø˚˛Q ¢∂˝√Ì1 ˘À· ˘À· ¸ø˜øÓ¬1 ¸fl¡À˘± √±ø˚˛Q ¬Û√±øÒfl¡±1œÊ√ÀÚ ˘í¬ı ˘±À·º ¬ıÓ«¬˜±Ú1 ˜LaœÊ√Úfl¡ ¬Û”¬ı«1 ¸fl¡À˘± fl¡±˜1 ˘·Ó¬ Ê√øάˇÓ¬ fl¡ø1 ¬ı±Ó¬ø1Ó¬ Œ√±¯∏œ ¸±¬ı…ô¶ fl¡1±ÀȬ± ’±(˚«Ê√Úfl¡Ø ¬Û”¬ı«±=˘1 ¸ø˜øÓ¬ ø˝√√ÕÓ¬¯∏œ Œ˘±fl¡¸fl¡˘1 :±Ó¬±ÀÔ« Ê√Ú±›“ Œ˚ ¸ø˜øÓ¬À˚˛ ¤ÀÚÀ¬ı±1 ’¬Ûõ∂‰¬±1Ó¬ Ê√øάˇÓ¬ Ó¬Ô±fl¡øÔÓ¬ fl¡˜«œ¸ˆ¬±1 ¸ˆ¬±¬ÛøÓ¬Ê√Ú1 ø¬ı1n∏ÀX ˝◊√øÓ¬˜ÀÒ… 444˚2013 Ú•§11 ˜±Ú˝√√±øÚ Œ·±‰¬1 1n∏Ê≈√ fl¡ø1ÀÂ√º ¸ø˜øÓ¬1 ¬Û1± ø¬ıÓ¬±øάˇÓ¬ fl¡˜«œÀfl¡˝◊√Ê√Ú1 ¬ı±ø˝√√À1 ¸ø˜øÓ¬1 ¬Û√±øÒfl¡±1œ¸fl¡˘1 ø¬ı1n∏ÀX ’±øÊ√Õ˘Àfl¡ Œfl¡±ÀÚ› ë’±˝◊√Ú Î¬◊˘—‚±fl¡±1œí, ë≈√Ú«œøÓ¬¢∂ô¶í1 Œ˘‡œ˚˛± ˝√√±˘Òœ˚˛± ¸±—¬ı±ø√fl¡Ó¬±1 ˙s ¬ı…ª˝√√±11 Ô˘ Œ¬Û±ª± Ú±˝◊√º 25˚08˚2013, 14˚09˚2013 ’±1n∏ 25˚11˚2013 Ó¬±ø1‡1 ¤ø√Ú1 ¸—¬ı±√ fl¡±fl¡Ó¬1 ¬ı±Ó¬ø11 ¸•Ûfl«¡Ó¬ ¸ø˜øÓ¬1 ≈√’±¯∏±1 1±˝◊√Ê√1 :±Ó¬±ÀÔ« ø¬ıÚ•⁄ˆ¬±Àª ά◊O±¬ÛÚ fl¡1± ˝√√í˘º ¶§±–˚[ά– 鬜1√± fl≈¡˜±1 ˙˝◊√fl¡œ˚˛±] ˜Laœ ’¸˜ 1±©Ü™ˆ¬±¯∏± õ∂‰¬±1 ¸ø˜øÓ¬, &ª±˝√√±È¬œ

’±Â≈√Ó¬œ˚˛± Œfl¡±Í¬± øÚ˜«±Ì1 Ú±˜Ó¬ ¬ı…±¬Ûfl¡ ’øÚ˚˛˜ ’±1n∏ ≈√Ú«œøÓ¬ Œ˝√√±ª± ¬Ûø1˘øé¬Ó¬ ∆˝√√ÀÂ√º ά◊À~‡… Œ˚

øÊ√˘±‡Ú1 ά◊ø~ø‡Ó¬ ø˙鬱 ‡GÀȬ±1 ˚Àԩܸ—‡…fl¡ ø¬ı√…±˘˚˛Ó¬ 븬ı«ø˙鬱 ’øˆ¬˚±Ú  8 ¬Û‘ᬱӬ

GOVERNMENT OF ASSAM DIRECTORATE OF HEALTH SERVICES, ASSAM HENGRABARI, GUWAHATI-36 Roll numbers of Selected candidates for the posts of Ward Girl, Office Peon and Night Chowkider under the establishment of Director of Health Services, Assam including placement at Model Hospitals of Assam. Kandli Model Hospital, Brahmpur, Nagaon (Advertisement No. HSE/402/2012/12099 dated 15-10-2012) Ward Girl : 03096 03251 03253 Office Peon : 04329 04902 Night Chowkider: 00837 Ambari Bazar Model Hospital, Goalpara, Goalpara (Advertisement No. HSE/402/2012/11879 dated 15-10-2012) Ward Girl: 06094 06121 13148 Office Peon : 05552 Night Chowkider: 01708 Sd/Director of Health Services, Assam

JANASANYOG/8418/13

ŒÓ¬Ê√¬Û≈1Ó¬ ˚≈ªfl¡1 ˜‘Ó¬À√˝√ ά◊X±1 ˝√√Ó¬…±1 ¸Àµ˝√√ ©Ü±Ù¬ ø1¬ÛíÈ«¬±1, ŒÓ¬Ê√¬Û≈1, 7 øάÀ‰¬•§1 – ŒÓ¬Ê√¬Û≈11 Œ¬ıÀ¬ıÊ√œ˚˛± ’±1鬜 ‰¬fl¡œ1 ’ôL·«Ó¬ ø˜˘Ú¬Û≈11 ù¨˙±Ú1 ¸˜œ¬ÛÓ¬ ’±øÊ√ ¤È¬± ˜‘Ó¬À√˝√ ά◊X±1 ˝√√˚˛º ’±1鬜À˚˛ ά◊X±1 fl¡1± ˜‘Ó¬À√˝√ÀȬ± ø¬ÛÂ√Ó¬ ¬Û˘íø٬㠬ı±˜≈Ì·“±ª1 ŒÎ¬˜ ˙—fl¡1 Œˆ¬Ãø˜fl¡ [36]1 ¬ı≈ø˘ ø‰¬Ú±Mê√ fl¡À1º ˜‘Ó¬ Œˆ¬Ãø˜fl¡1 ¬ÛPœ1 õ∂fl‘¡Ó¬ ‚1 ø˜˘Ú¬Û≈1Ó¬ ¬ı≈ø˘ Ê√±øÚ¬ı ¬Û1± ∆·ÀÂ√º ø˜˘Ú¬Û≈1 ’=˘ÀÓ¬ ˚≈ªfl¡Ê√ÀÚ Œfl¡ÀÚ√À1 ˜‘Ó≈¬…fl¡ ’“±Àfl¡±ª±ø˘ ˘íÀ˘ Œ¸˚˛± 1˝√√¸…Ê√Úfl¡ ∆˝√√ ’±ÀÂ√º ¸Àµ˝√√ fl¡1± ˜ÀÓ¬, ˜‘Ó¬ Œˆ¬Ãø˜fl¡ ˝√√Ó¬…±fl¡±G1 ¬ıø˘ ˝√√í˘º ’ªÀ˙… ø¬ıÀ˙¯∏ ¸”S ¤È¬±1 ˜ÀÓ¬, Œˆ¬Ãø˜Àfl¡ ø¬ı¯∏±Mê√ ^¬ı… Œ¸ªÚ fl¡ø1 ’±R˝√√Ó¬…± fl¡À1º ¸•xøÓ¬ ‚Ȭڱ ¸µˆ¬«Ó¬ ’±1鬜1 Ó¬√ôL ’¬ı…±˝√√Ó¬ ’±ÀÂ√º

SHORT TENDER NOTICE Sealed tender in prescribed forms, subsequently to be drawn up in printed F-2 form affixing nonrefundable Court Fee Stamp of Rs.8.25 (Rupees eight and paisa twenty five) only are invited by the Addl. Chief Engineer, P.W.D. (R&B) Hills, Assam, Haflong for the following work with the terms and conditions mentioned below and will be received in his office chamber. Value of works. Time of completion. Sl. Name of Name of Works. No. Division (i) A/R to N. N. Road from 5 th to 22 nd Km Rs.16,63,000.00 30 days from the (Maintenance of Gravel Road from 5th to 10th date of issue of P.W.D. Km) for the year 2013-14. Formal Work Order. Maibang (ii) A/R of Road Maibang Proper Town Approach Rs.14,89,000.00 30 days from the 1 Roads Road (Maintenance of Earthen Shoulder and date of issue of Division, Protection Work) for the year 2013-14. Formal Work Order. Maibang. (iii) A/R of Road from Khejurbond to Purana Rs.18,48,000.00 – do – Galapang Village (Maintenance of Gravel Road st th from 1 to 8 Km) for the year 2013-14. 1. Eligibility of class of contractor :–

Registered A.P.W.D. Class-I (A, B & C) & Class-II Contractor with up-to-date Registration.

2. Date & time of Issue of tender document :– Up to 4.00 P.M. of 09-12-2013 3. Date & time of receipt of document :– 4. Validity period of tender :–

Up to 2.00 P.M. of 10-12-2013 180 days from the date of receipt of tender.

CONDITION FOR ISSUING TENDER PAPERS: a) The tender documents will be issued to the eligible contractors on production of and application along with necessary and attested copy of registration certificate in the office of the Addl. Chief Engineer, P.W.D. (R&B) Hills, Assam, Haflong. Tender documents will be issued strictly to the eligible contractor or to his agent duly authorized by him attesting the better signature and only on production of valid proof of having the requisite machineries required for execution of the works. b) The persons representing firm and intending to purchase tender document on behalf of the firm must produce a certified copy of latest power of attorney duly vested by Govt. pleader to the full satisfaction of department. c) Intending tenderer should inspect the site of work/quarries before submitting the tender. d) In case of Holiday/Bandh on the date of issuing/receiving/opening of tender papers, the same will be issued/received/opened on the next working day at the same place and time. e) Payment will be made as per availability of fund. Sd/Addl. Chief Engineer, P.W.D. (R&B) Hills, Assam, Haflong, Dima Hasao

NEW AUTO RICKSHAW (PETROL) FARE APPLICABLE IN THE STATE OF ASSAM WITH IMMEDIATE EFFECT 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Notification issued by Booking fee: Minimum fare: Fare above minimum fare : Waiting charge : Night Timing : 6.Night extra fare :

Transport Department, Assam vide no. TMV.195/2010/240 dated 03/10/2013 Not Applicable Rs-30/- for the first 2.0 km against the meter reading of Rs. 10/ Rs.3/- for subsequent 200 meter or part i.e 15/- for subsequent 1.0 km Rs. 3/- for every 5 minutes i.e Rs.36/- for every 1(one) hour 10.00 p.m to 5.00 a.m 50% increase over the normal fare AUTO RICKSHAW (Petrol) Tariff Chart-2013

As per meter calibration / 1998 K.M 2.0

Rs 10.00

Conversion Tariff / 2013 Rs 30.00

As per meter calibration / 1998 K.M 11.4

Rs 57.00

Conversion Tariff / 2013 Rs 171.00

As per Meter calibration / 1998 K.M 20.8

Rs 104.00

Conversion Tariff / 2013 Rs 312.00

2.2

11.00

33.00

11.6

58.00

174.00

21.0

105.00

315.00

2.4

12.00

36.00

11.8

59.00

177.00

21.2

106.00

318.00

2.6

13.00

39.00

12.0

60.00

180.00

21.4

107.00

321.00

2.8

14.00

42.00

12.2

61.00

183.00

21.6

108.00

324.00

3.0

15.00

45.00

12.4

62.00

186.00

21.8

109.00

327.00

3.2

16.00

48.00

12.6

63.00

189.00

22.0

110.00

330.00

3.4

17.00

51.00

12.8

64.00

192.00

22.2

111.00

333.00

3.6

18.00

54.00

13.0

65.00

195.00

22.4

112.00

336.00

3.8

19.00

57.00

13.2

66.00

198.00

22.6

113.00

339.00

4.0

20.00

60.00

13.4

67.00

201.00

22.8

114.00

342.00

4.2

21.00

63.00

13.6

68.00

204.00

23.0

115.00

345.00

4.4

22.00

66.00

13.8

69.00

207.00

23.2

116.00

348.00

˜Laœ-ø¬ıÒ±˚˛fl¡1 √1˜˝√√± ¬ıϬˇ±¬ıÕ˘ ÒÚ fl¡í1 ¬Û1± ¬Û±˚˛∑

4.6

23.00

69.00

14.0

70.00

210.00

23.4

117.00

351.00

4.8

24.00

72.00

14.2

71.00

213.00

23.6

118.00

354.00

5.0

25.00

75.00

14.4

72.00

216.00

23.8

119.00

357.00

5.2

26.00

78.00

14.6

73.00

219.00

24.0

120.00

360.00

˜≈‡… ˜Laœfl¡ ά◊ˆ¬øÓ¬ Òø1À˘ fl¡˜«‰¬±1œÀ˚˛

5.4

27.00

81.00

14.8

74.00

222.00

24.2

121.00

363.00

5.6

28.00

84.00

15.0

75.00

225.00

24.4

122.00

366.00

5.8

29.00

87.00

15.2

76.00

228.00

24.6

123.00

369.00

õ∂øÓ¬À¬ı√fl¡, Œ˚±1˝√√±È¬, 7 øάÀ‰¬•§1 – 1±Ê√…1 ¬ı‘˝√» fl¡˜«‰¬±1œ ¸˜±Ê√‡Úfl¡ Ú”…ÚÓ¬˜ õ∂±¬Û…1 ¬Û1± ¬ıø=Ó¬ fl¡ø1 ’˝√√± ’Ú±À˚˛ 33 ˜±˝√√1 ¬ıÀfl¡˚˛± ÒÚ ø√¬ıÕ˘ 1±Ê√… ‰¬1fl¡±1 ’˜±øôL Œ˝√√±ª±, fl¡˜«‰¬±1œ1 ø¬ı1n∏ÀX ˜≈‡… ˜LaœÀ˚˛ fl¡1± ˜ôL¬ı…fl¡ ∆˘ Ó¬œ¬ıË õ∂øÓ¬øSê˚˛± õ∂fl¡±˙ fl¡1±˝◊√ Ú˝√√˚˛, ¬ı‘˝√M√1 Œ˚±1˝√√±È¬ fl¡˜«‰¬±1œ ¸˜±Ê√‡ÀÚ ¤˝◊√¬ı±1 ˜≈‡… ˜LaœÀfl¡± ά◊ˆ¬øÓ¬ Òø1ÀÂ√º ŒÓ¬›“À˘±fl¡1 ˜ÀÓ¬, 1±Ê√…1 ø¬ıM√√œ˚˛ ’ª¶ö± Œ¬ı˚˛± ¬ı≈ø˘ ’Ê≈√˝√±Ó¬ Œ√‡≈›ª± ˜≈‡… ˜Laœ·1±fl¡œÀ˚˛ ŒÓ¬›“1 ø¡ZÓ¬œ˚˛ÀȬ± fl¡±˚«fl¡±˘Ó¬ ¤Àfl¡ø√Ú±˝◊√ Œfl¡ø¬ıÀÚȬ1 ∆¬ıͬfl¡ ¬ıUª±˝◊√ ˜Laœ-ø¬ıÒ±˚˛fl¡1 √1˜˝√√± ‰¬±ø1&Ì ¬ı‘øX fl¡ø1¬ıÕ˘ Œ¸˝◊√ ¸˜˚˛Ó¬ ÒÚ  8 ¬Û‘ᬱӬ

6.0

30.00

90.00

15.4

77.00

231.00

24.8

124.00

372.00

6.2

31.00

93.00

15.6

78.00

234.00

25.0

125.00

375.00

6.4

32.00

96.00

15.8

79.00

237.00

25.2

126.00

378.00

6.6

33.00

99.00

16.0

80.00

240.00

25.4

127.00

381.00

6.8

34.00

102.00

16.2

81.00

243.00

25.6

128.00

384.00

7.0

35.00

105.00

16.4

82.00

246.00

25.8

129.00

387.00

7.2

36.00

108.00

16.6

83.00

249.00

26.0

130.00

390.00

7.4

37.00

111.00

16.8

84.00

252.00

26.2

131.00

393.00

7.6

38.00

114.00

17.0

85.00

255.00

26.4

132.00

396.00

7.8

39.00 -

117.00

17.2

86.00

258.00

26.6

133.00

399.00

8.0

40.00

120.00

17.4

87.00

261.00

26.8

134.00

402.00

8.2

41.00

123.00

17.6

88.00

264.00

27.0

135.00

405.00

8.4

42.00

126.00

17.8

89.00

267.00

27.2

136.00

408.00

8.6

43.00

129.00

18.0

90.00

270.00

27.4

137.00

411.00

8.8

44.00

132.00.

18.2

91.00

273.00

27.6

138.00

414.00

9.0

45.00

135.00

18.4

92.00

276.00

27.8

139.00

417.00

9.2

46.00

138.00

18.6

93.00

279.00

28.0

140.00

420.00

9.4

47.00

141.00

18.8

94.00

282.00

28.2

141.00

423.00

9.6

48.00

144.00

19.0

95.00

285.00

28.4

142.00

426.00

9.8

49.00

147.00

19.2

96.00

288.00

28.6

143.00

429.00

10.0

50.00'

150.00

19.4

97.00

291.00

28.8

144.00

432.00

10.2

51.00

153.00

19.6

98.00

294.00

29.0

145.00

435.00

10.4

52.00

156.00

19.8

99.00

297.00

29.2

146.00

438.00

10.6

53.00

159.00

20.0

100.00

300.00

29.4

147.00

441.00

10.8

54.00

162.00

20.2

101.00

303.00

25.6

148.00

444.00

11.0

55.00

165.00

20.4

102.00

306.00

29.8

149.00

447.00

11.2

56.00

168.00

20.6

103.00

309.00

30.0

150.00

450.00

¸La±¸¬ı±√1 ø¬ı1n∏ÀX ‰¬øÓ¬˚˛±1 ø‚˘±Ò±1œÓ¬ 1±Ê√Uª± ¸ˆ¬± õ∂øÓ¬øÚøÒ, ‰¬øÓ¬˚˛±, 7 øάÀ‰¬•§1 – Œ˙±øÌÓ¬¬Û≈1 øÊ√˘±1 ‰¬øÓ¬˚˛±, ø¬ıù´Ú±Ô, ø¬ı˝√√±˘œ, ·˝√√¬Û≈1, 1„√√±¬Û1±, ŒÏ¬fl¡œ˚˛±Ê≈√ø˘ ø¬ıÒ±Ú¸ˆ¬± ¸˜ø©Ü1 ’ôL·«Ó¬ ά◊M√1±=˘Ó¬ ¸≈√œ‚« ø√Ú Òø1 ά◊¢∂¬ÛLöœ ¸—·Í¬ÀÚ ¬ı…ª¸±˚˛œ, ø˙é¬fl¡, fl¡˜«‰¬±1œ, é≈¬^ ‰¬±˝√√À‡øÓ¬˚˛fl¡fl¡ ¬ı…±¬Ûfl¡ ˝√√±1Ó¬ ÒÚ√±¬ıœ, ’¬Û˝√√1Ì ’±1n∏ øÓ¬øÚ‰¬±ø1Ê√Úfl¡ ˝√√Ó¬…± fl¡1± ‚Ȭڱ Ê√Ú¸±Ò±1Ì Ó¬Ô± Ú±·ø1fl¡1 Ê√œªÚ1 ¸≈1鬱  8 ¬Û‘ᬱӬ

Help Line No. 9706070454 8402010333 Published and circulated public interst by the Secretary, RTA, Kamrup, Metro

JANASANYOG/8411/13

Adin=3 7  
Adin=3 7  
Advertisement