Page 1

˜√Ú fl¡±˜À√ª-˜±øȬ˚˛± ¬Û±˝√√±11 1±¸Ó¬ Ê√≈ª±1 ’±D± ©Ü±Ù¬ ø1¬ÛíȬ«±1, &ª±˝√√±È¬œ, 19 ÚÀª•§1 – fl¡±˜1+¬Û øÊ√˘±1 ˜√Ú fl¡±˜À√ª [¬ı1˜”˘±]

¬Ûø(˜ √1„√√Ó¬ ˜Ò…Àˆ¬±·œ1 øÚ˚˛LaÌÓ¬ ˙±fl¡-¬Û±‰¬ø˘1 ¬ıÊ√±1 õ∂øÓ¬À¬ı√fl¡, ’±Àg1œ‚±È¬, 19 ÚÀª•§1 – ¬Ûø(˜ √1„√√ÀÓ¬± ˙±fl¡-¬Û±‰¬ø˘1 ’±fl¡±˙˘—‚œ ˜”˘…¬ı‘øXÀ˚˛ ø√˙˝√√±1± fl¡ø1ÀÂ√ 1±˝◊Ê√fl¡º ¬ı‘˝√M√ 1 ’=˘ÀȬ±1 ¸±5±ø˝√√fl¡-’Ò«¸±5±ø˝√√fl¡ Ó¬Ô± ˜Ù¬‰¬˘œ˚˛ ‰¬ífl¡-¬ıÊ√±1¸˜”˝√Ó¬ S꘱» ÿÒı«˜≈‡œ ∆˝√√ ¬Ûø1ÀÂ√ ˙±fl¡-¬Û±‰¬ø˘1 √±˜º Ó¬±»¬Û˚«¬Û”Ì« Œ˚ õ∂øÓ¬‡Ú ¬ıÊ√±1Ó¬ ˙±fl¡¬Û±‰¬ø˘1 √±˜1 ˚ÀÔ©Ü õ∂Àˆ¬√ ¬Ûø1˘øé¬Ó¬ ∆˝√√ÀÂ√º ¤fl¡±—˙ ˜Ò…Àˆ¬±·œ ¬ı…ª¸±˚˛œ1 øÚ˚˛LaÌ±ÒœÚ ∆˝√√ ¬Ûø1ÀÂ√ ˙±fl¡- ¬Û±‰¬ø˘1 ¬ıÊ√±1¸˜”˝√º õ∂øÓ¬ø√ÀÚ ¬ı…ª¸±˚˛œ1 ›¬Û1Ó¬ øÚˆ¬«1˙œ˘ ∆˝√√ ¬ÛÀ1 ¬Û±‰¬ø˘ ¬ıÊ√±11 √1º Î◊¬»¬Û±√Úfl¡±1œ fl‘¡¯∏Ó¬Õfl¡ ˜Ò…Àˆ¬±·œ ¬ı…ª¸±˚˛œÀ˚˛ ’øÒfl¡ ˜≈Ú±Ù¬± ˘±ˆ¬ fl¡1±Ó¬ Ú…±˚« ˜”˘…1 ¬Û1± ¬ıø=Ó¬ ∆˝√√ÀÂ√ fl‘¡¯∏fl¡º ¤fl¡õ∂fl¡±1 &ª±˝√√±È¬œ ˜˝√√±Ú·11 ¸˜±ôL1±˘ ∆˝√√ ¬Ûø1ÀÂ√ ¬Ûø(˜ √1„√√1 ¬Û±‰¬ø˘ ¬ıÊ√±1 ˜”˘…º Ó¬»¸ÀN› øÚø˘«5 ∆˝√√  ø¡ZÓ¬œ˚˛ ¬Û‘ᬱӬ

3

&ª±˝√√±È¬œ-øά¬ıËn∏·Î¬ˇ, 20 ÚÀª•§1, 2013, ¬ı≈Ò¬ı±1

’±1n∏ ˜±øȬ˚˛± ¬Û±˝√√±1Ó¬ ‰¬ø˘ Ôfl¡± 1±¸ ˜À˝√±»¸ªÓ¬ ¤fl¡±—˙ ¸˜±Ê√ ø¬ıÀ¡Z¯∏œ Œ˘±Àfl¡ Ê√≈ª±À‡˘ ¬Û±øÓ ¬Ûø1Àª˙ÀȬ± ø¬ıÚ©Ü fl¡1±1 ’øˆ¬À˚±· Î◊¬O±¬ÛÚ fl¡ø1ÀÂ√ ’=˘1 ˆ¬±À˘Àfl¡˝◊Ê√Ú ·Ì…-˜±Ú… ¬ı…øMêÀ˚˛º ¬ı±˝◊˝√±È¬± ‰¬±ø1’±ø˘ Ô±Ú±1 ˆ¬±1õ∂±5 ø¬ı¯∏˚˛± ¸≈1øÊ√» ˆ”¬¤û±1 õ∂Ó¬…é¬ ¸˝√√À˚±·Ó¬ Ê√≈ª±1œ¸fl¡À˘ 1±¸Ô˘œ1 ’±À˙-¬Û±À˙ Ê√≈ª± Œ‡˘ ¬Û±øÓ¬ ÚÓ≈¬Ú õ∂Ê√ijfl¡ Òı—¸1 ø¬ÛÀÚ ŒÍ¬ø˘ øÚÀÂ√º ¬õ∂fl¡±˙… Œ˚ ˜±S Œfl¡˝◊Ȭ±˜±Ú Ȭfl¡±1 Œ˘±ˆ¬Ó¬ ë1é¬fl¡1+¬Ûœ ˆ¬é¬fl¡í ’±1鬜 ø¬ı¯∏˚˛±¸fl¡˘1 ¤ÀÚ ˜ÀÚ±¬ı‘øM√√1 ¬ı±À¬ı˝◊ Î◊¬M√√1 fl¡±˜1+¬Û1 õ∂±˚˛Àfl¡˝◊‡Ú 1±¸Ô˘œÓ¬ Ê√≈ª± Œ‡À˘ ¬Ûø1Àª˙ÀȬ± ø¬ıÚ©Ü fl¡ø1 Œ¬Û˘±˝◊ÀÂ√ ˚ø√› øÊ√˘± õ∂˙±¸Ú1 ¬ı1˜”1œ˚˛±¸fl¡˘1 fl¡±Ì¸±1 Ú±˝◊º ’ªÀ˙… ’±˝◊Ú-˙‘—‡˘±1 ’±˝◊ øÊ√ ø¬Û ¸ÀÓ¬…f Ú±1±˚˛Ì ø¸— ’±1n∏ 1ø„√√˚˛± ˜˝√√fl≈¡˜± ’±1鬜 ø¬ı¯∏˚˛± 1±Àfl¡˙ Œ1Ã˙Ú1 fl¡Àͬ±1 ¬Û√À鬬Û1 ¬ı±À¬ı 1ø„√√˚˛± ˜˝√√fl≈¡˜±1 ≈√˝◊-øÓ¬øÚ‡Ú Í¬±˝◊1 1±¸Ó¬ Ê√≈ª±À‡˘ ¬ıg fl¡ø1¬ıÕ˘ ¬ı±Ò… ˝√√˚˛ ¬ı≈ø˘ Ê√Ú± ∆·ÀÂ√º

Ú˘¬ı±1œÓ¬ ¤˜ øÊ√ ¤ÚÀ1·±1 Ú±˜Ó¬ õ∂˝√¸Ú Ê√¬ıfl¡±Î¬« |ø˜fl¡1 ͬ±˝◊ ¬Û”1±˝◊ÀÂ√ ŒC"√1 ’±1n∏ C±Àfl¡  fl¡ø˜Â√Ú ø√ ¬ı…ª˝√√±1 Ê√¬ıfl¡±Î¬« ©Ü±Ù¬ ø1¬ÛíȬ«±1, Ú˘¬ı±1œ, 19 ÚÀª•§1 – ¢∂±˜… |ø˜fl¡fl¡ |˜ õ∂√±Ú1 ˘é¬…À1 ˆ¬±1Ó¬ ‰¬1fl¡±11 ¡Z±1± 1+¬Û±ø˚˛Ó¬ ¤˜ øÊ√ ¤ÚÀ1·± ’“±‰¬øÚ Ú˘¬ı±1œ øÊ√˘±Ó¬ ¸•xøÓ¬ Œˆ¬“Àfl¡±-ˆ¬±›Ú±Ó¬ ¬Ûø1ÌÓ¬ ∆˝√√ÀÂ√º Ú˘¬ı±1œ øÊ√˘± ¢∂±˜œÌ ø¬ıfl¡±˙

’øˆ¬fl¡1Ì1 õ∂fl¡ä ¸=±˘fl¡ Ó¬Ô± Ú˘¬ı±1œ øÊ√˘± Î◊¬¬Û±˚˛≈Mê1 fl¡Àͬ±1 øÚÀ√«˙Ú±fl¡ ’—&ᬠõ∂√˙«Ú fl¡ø1 øÊ√˘±‡Ú1 ¸±Ó¬È¬± Î◊¬iß˚˛Ú ‡GÓ¬ ¸—øù≠©Ü ø¬ıøά’í ’±1n∏ ¬fl¡øÚᬠ’øˆ¬˚ôL±˝◊ ¬ı…±¬Ûfl¡ ’øÚ˚˛À˜À1 fl¡±˜-fl¡±Ê√ ¬Ûø1‰¬±˘Ú±

fl¡1±1 ’øˆ¬À˚±· Î◊¬O±ø¬ÛÓ¬ ∆˝√√ÀÂ√º ’øˆ¬À˚±· ’Ú≈¸ø1 2013-14 ¬ı¯∏«1 ’±¬ıø∞ȬӬ õ∂±˚˛ 6 Œfl¡±øȬ Ȭfl¡±1 1+¬Û±ø˚˛Ó¬ ’“±‰¬øÚÓ¬ Ê√¬ıfl¡±Î¬« õ∂˚˛±¸1 Œé¬SÓ¬ ¬ı…±¬Ûfl¡ Œfl¡À˘—fl¡±ø1 ¸—‚øȬӬ ∆˝√√ÀÂ√º ˜Ú fl¡ø1¬ı˘·œ˚˛± Œ˚ øÊ√˘±‡Ú1

¬ıøάˇÀ·±· ¬ıÚˆ¬±· ¬ıvfl¡, ¬Ûø(˜ Ú˘¬ı±1œ, ¬ı1Àé¬Sœ ¬ıvfl¡, ¬ı1ˆ¬±· ¬ıvfl¡, øȬU ¬ıvfl¡, ¬Û”¬ı Ú˘¬ı±1œ ’±1n∏ ˜Ò≈¬Û≈1 ¬ıvfl¡1 ˜≈ͬ 65‡Ú ·“±› ¬Û=±˚˛Ó¬Ó¬ ’±1n∏ ’±=ø˘fl¡ ¬Û=±˚˛Ó¬Ó¬ ’“±‰¬øÚ¸˜”˝√ 1+¬Û±˚˛Ì ¸•Û”Ì«  ø¡ZÓ¬œ˚˛ ¬Û‘ᬱӬ

Ú·“±ªÓ¬ ‰¬1fl¡±1œ ’±ª±¸Ó¬ ’±1鬜 ø¬ı¯∏˚˛±1 ˜‘Ó≈¬… Ú˘¬ı±1œÓ¬ fl‘¡¯∏fl¡ ˜≈øMê1 ¬Û±‰¬ø˘ ©Ü±Ù¬ ø1¬ÛíȬ«±1, Ú·“±›, 19 ÚÀª•§1 – Ú·“±› ¸√1 ’±1鬜 Ô±Ú±1 ¤Ê√Ú Î◊¬¬Û-¬Ûø1√˙«fl¡1 ˜‘Ó¬À√˝√ ŒÓ¬›“1 ‰¬1fl¡±1œ ’±ª±¸Ó¬ Î◊¬X±1 Œ˝√√±ª± ‚Ȭڱ˝◊ øÊ√˘±‡ÚÓ¬ Ó¬œ¬ıË ‰¬±=˘…1 ¸‘ø©Ü fl¡ø1ÀÂ√º ˜‘Ó¬ ’±1鬜 ø¬ı¯∏˚˛±Ê√Ú1 Ú±˜ ŒÚ±˜˘ ŒÚ›· [56]º Ú·“±› ¸√1

’±1鬜 Ô±Ú±Ó¬ Œfl¡˝◊¬ı± ¬ıÂ√1 Òø1 ŒÊ√…ᬠÎ◊¬¬Û¬Ûø1√˙«fl¡ ø˝√√‰¬±À¬Û fl¡˜«1Ó¬ ŒÚ±˜˘ ŒÚ›·1 ‚1 ŒÒ˜±øÊÓ¬º ŒÒ˜±øÊ√Ó¬ ¬Ûø1˚˛±˘ Ôfl¡± Œ˝√√Ó≈¬Àfl¡ ŒÓ¬›“ ‰¬1fl¡±1œ ’±ª±¸ÀȬ±Ó¬ ’fl¡˘˙À1˝◊ ’±øÂ√˘º Ê√±øÚ¬ı ¬Û1± ˜ÀÓ¬, ’±øÊ√ ¬Û≈ª±ÀÓ¬ ’±1鬜1  ø¡ZÓ¬œ˚˛ ¬Û‘ᬱӬ

SHORT NOTICE INVITING TENDER Sealed tender eventually to be drawn on F-2 Form affixing non refundable court fee stamps of Rs.8.25 (Rupees eight and paisa twenty five) only and with a validity period 180 (one eight zero) days are invited from APWD. Registered Contractor (Building) for the works as detailed below and will be received on the office of the undersigned upto 14.00 hours of 07-12-2013 and the same will be opened on same date and place at 14.30 hours in the office of the undersigned.

Sl. No.

Name of work

1

2

1/ 422

Name of Approx. PWD Tender Division Value (Executing (in Rs) Agency) 3

4

Bid Security (in Rs) Cost of Period of Eligibility (For (For Document Compleof Gen. SC/ST/ (IPO tion Contractor Category) OBC/MOBC Only) /UGE) 5 6 7 8 9

Construction of E.E., 19,79,000.00 39,600.00 Assam Type P.W.D., Building at the top of the existing RCC P.C.C. Building O/O the Division, Controller of Legal Dispur, Metrology, Assam Ghy-6 (Head Quarter), Ulubari, Guwahati-7

19,800.00

1,000.00

60 days

Class-I (A,B,C) & Class-II under this Circle

N.B.: 1. Detailed particulars and tender papers will be issued to the contractor who have produce Pan Card / Up-to-date Registration for the year 2013-14 at the time of issuing tender paper or their authorized person with attested signature in application from the undersigned from 05-12-2013 and 06-12-2013 upto 4.00 pm. 2. At the time of the receiving Tender Form, the tenderer will have to submit the following documents alongwith the tender: (a) Experience Certificate for similar nature of work alongwith the photocopy of the Work Order from either in PWD or any other department of the State Govt./ Central Govt. Organization within the jurisdiction of the State of Assam. (b) PAN Card. (c) Upto date Registration Certificate for the year 2013-2014. (d) Upto date VAT (GRN) (e) Labour Licence and (f) Partnership Deed / Power of Attorney in case of Proprietorship firm duly attested by Govt. Gazetted Officer etc. 3. IPO and Bid security must be payable in favour of Executive Engineer, P.W.D., P.C.C. Division, Dispur, Guwahati-6. 4. Bid security of the amount as specified for the work in the table above in the form of N.S.C. / K.V.P. / F.D. / T.D. received from any Nationalized Bank. Tender without requisite bid security shall be summarily rejected. 5. If for any reason last date of receiving or issuing Tender paper is a declared holiday/ bandh, Tender will be received and opened on next working day. 6. The undersigned will be the sole authority to cancel or accept any tender without showing any reason. 7. The Short N.I.T. will form a part of the Contract Agreement. 8. Other details can be seen in the Tender documents. 9. Performance security/security deposit which is to be submitted by qualified Tenderer are subjected to vide CE’s memo No. BN/12/82/Pt.-1/84 dtd.15-02-2011. Sd/-

NOTICE INVITING TENDER Separate sealed Tender in prescribed form with validity of 180 days affixing Court fee stamp of Rs.8.25 (Rupees eight and paise twenty five) only to be eventually drawn up in P.W.D. F-2 Form Tender agreement for the following works are invited from the Registered Contractor Class-III under APWD (Building) will be received on 30.11.13 by the undersigned upto 1.00 P.M. and will be opened in the same date at 1.30 P.M. in the presence of the contractor or their authorized representative. If the last date of receiving tender is Notified as Holiday, the tender will be received in the next working day. Prescribed Tender form will be issued from 21.11.13 to 26.11.13 during office hours on payment of 100/- in the shape of IPO pledge to the Executive Engineer, Directorate of Sericulture, Assam, Guwahati-22. Details of Terms & Conditions estimates may be seen in the office of the Directorate of Sericulture; Assam, Guwahati-22 during the office hours. 2%E/M for Time of completion General, Sl. Estimated Name of works 1% E/M for No. value SC/ST/OBC Rs. 8,000/- for 2% 30 days form the date of is1. Annual repairing of technical building 2nos. at Rs. 4,00,000/Rs. 4,000/- for 1% sue of FWO ECC Promila (Nagaon) Rs. 8,000/- for 2% 30 days form the date of is2. Renovation and annual repairing of storm damage Rs. 4,00,000/Rs. 4,000/- for 1% sue of FWO technical building at ECC Badlabadi boundary fencing at S.S. office Hailakandi for 2013-14 Rs. 6,000/- for 2% 30 days form the date of is3. Annual repairing of technical building at Oujari Rs. 3,00,000/Rs. 3,000/- for 1% sue of FWO ESG. (Morigaon) Rs. 6,000/- for 2% 30 days form the date of is4. Renovation and annual repairing 1 (one) No. Rs. 3,00,000/Rs. 3,000/- for 1% sue of FWO technical building at Dhanubhanga Eri Seed Grainaga for 2013-14 Rs. 8,000/- for 2% 30 days form the date of is5. Renovation and annual repairing of Rear- Rs. 4,00,000/Rs. 4,000/- for 1%

Rs. 5,00,000/-

7. Annual repairing of technical building at Rs. 1,50,000/-

sue of FWO

Rs. 10,000/- for 2% 30 days form the date of isRs. 5,000/- for 1% sue of FWO

Rs. 3,000/- for 2% Rs. 1,500/- for 1%

30 days form the date of issue of FWO

Rs. 6,000/- for 2% Rs. 3,000/- for 1%

30 days form the date of issue of FWO

Rs. 2,00,000/-

Rs. 4,000/- for 2% Rs. 2,000/- for 1%

30 days form the date of issue of FWO

10 Repairing/ renovation and improvement of Rs. 4,00,000/-

Rs. 8,000/- for 2% Rs. 4,000/- for 1%

30 days form the date of issue of FWO

Rs. 2,50,000/-

Rs. 5,000/- for 2% Rs. 2,500/- for 1%

30 days form the date of issue of FWO

12 Repairing/renovation and improvement of Rs. 4,00,000/-

Rs. 8,000/- for 2% Rs. 4,000/- for 1%

30 days form the date of issue of FWO

Rs. 5,000/- for 2% Rs. 2,500/- for 1%

30 days form the date of issue of FWO

Rs. 5,000/- for 2% Rs. 2,500/- for 1%

30 days form the date of issue of FWO

ECC Kathiatoli (Hojai) for 2013-14 8. Renovation and annual repairing of tech- Rs. 3,00,000/-

nical building BMSF, (Lakhimpur) for 2013-14 9

Narayanpur

Annual repaining to S.D. Qtr. at Malipur VGR for 2013-14

seed cutting house & S.D. Qtr. at Tingrai VGR for 2013-14 11 Repairing/renovation and improvement of 4th grade Qtr. at Tengapukhuri VGR for 2013-14

¬ı±'±1 ˆ¬±1Ó¬-ˆ”¬È¬±Ú ¸œ˜±ôLÓ¬ ø¬ı ¤Â√ ¤Ú ¤˘ øͬfl¡±√±11 ˜˝√√ø11 ÒÚ ˘≈Ȭ õ∂øÓ¬À¬ı√fl¡, fl≈¡˜±1œfl¡±È¬±, 19 ÚÀª•§1 – ˆ¬±1Ó¬-ˆ”¬È¬±Ú ¸œ˜±ôL1 Ó¬±˜≈˘¬Û≈1Ó¬ 16 ÚÀª•§11 ø√Ú± Ó¬±˜≈˘¬Û≈1 ˜˝√√fl≈¡˜± ¸√1ø¶öÓ¬ Œ¸Ú± Â√±Î◊¬ÚœÓ¬ ø¬ı ¤Â√ ¤Ú ¤˘ øͬfl¡±√±11 ’ÒœÚÓ¬ fl¡±˜ fl¡1± fl¡˜«‰¬±1œ Ó¬Ô± ˜˝√√ø1 ¤·1±fl¡œfl¡ ø√Ú ≈√¬Û1ÀÓ¬ Œfl¡±ÀÚ± ’ø‰¬Ú±Mê ≈√¬ı‘«M√ ˝◊ ˜È¬1‰¬±˝◊Àfl¡˘Ó¬ ’:±Ó¬ ͬ±˝◊Õ˘

Î◊¬Í¬±˝◊ øÚ Ú·√ ÒÚ¸˝√√ Œ˜±¬ı±˝◊˘ÀȬ± fl¡±øϬˇ øÚ˚˛±1 Î◊¬¬Ûø1 ˜˝√√ø1Ê√ÚÀfl¡± ˜±1ø¬ÛȬ fl¡1± ¬ı±Ó¬ø1À˚˛ ’=˘ÀȬ±Ó¬ ‰¬±=˘…1 ¸‘ø©Ü fl¡ø1ÀÂ√º Œ¸Ú± Â√±Î◊¬ÚœÓ¬ ˆ¬±1Ó¬ ¸=±1 øÚ·˜ ø˘ø˜ÀȬά1 øͬfl¡±√±1 Ê√ÕÚfl¡ ¬Û±ÀȬ±ª±1œ1 ’ÒœÚÓ¬ fl¡±˜ fl¡1± Œfl¡˝◊·1±fl¡œ˜±Ú ¬ıÚ≈ª±˝◊ ¤¸5±˝√√˜±Ú  ø¡ZÓ¬œ˚˛ ¬Û‘ᬱӬ

at VGR Sewaguri for 2013-14 (Golaghat) 14 Renovation and Improvement of reeling Rs. 2,50,000/-

house at Nahazar Naharani Reeling unit for 2013-14 15 Irrigation to Khanapara basic Muga Farm, Rs. 6,00,000/Rs. 4,50,000/-

Rs. 12,000/- for 2% 30 days form the date of isRs. 6,000/- for 1% sue of FWO Rs. 9,000/- for 2% Rs. 4,500/- for 1%

30 days form the date of issue of FWO

Director, Sericulture, Assam, Guwahati-22

’¸˜ õ∂À√˙ ˚≈ª fl¡—À¢∂ÀÂ√ &ª±˝√√±È¬œÓ¬ ’±À˚˛±Ê√Ú fl¡1± ëø˜Â√Ú-2014íÓ¬ ¸˜ÀªÓ¬ ˚≈ª fl¡—À¢∂Â√1 ŒÚÓ¬±¸fl¡˘, ˜„√√˘¬ı±À1

≈√¬ıÂ√À1› ¸•Û”Ì« Ú˝√√í˘ ‰¬øÓ¬˚˛±1 8‡Ú ÚÓ≈¬Ú õ∂±Ôø˜fl¡ ø¬ı√…±˘˚˛1 ·‘˝√ øÚ˜«±Ì Â√±S-Â√±Sœ1 ∆˙øé¬fl¡ Ê√œªÚfl¡ ∆˘ Œ˝√√Ó¬±ø˘ Œ‡ø˘ÀÂ√ ≈√Ú«œøÓ¬¢∂ô¶ ¸ø‰¬À¬ı õ∂øÓ¬À¬ı√fl¡, ‰¬øÓ¬˚˛±, 19 ÚÀª•§1 – Œ˙±øÌÓ¬¬Û≈1 øÊ√˘±1 Ú≈√ª±1 ø˙鬱 ‡G1 ’ôL·«Ó¬ ‰¬øÓ¬˚˛±1 ’±Í¬‡Ú ÚÓ≈¬Ú õ∂±Ôø˜fl¡ ø¬ı√…±˘˚˛1 √˝√ ˘±‡È¬fl¡œ˚˛± ·‘˝√ øÚ˜«±Ì ø¬ı·Ó¬ ≈√Ȭ± ¬ıÂ√À1 ¸•Û”Ì« ŒÚ±À˝√√±ª±Ó¬ ¶ö±Úœ˚˛ 1±˝◊Ê√ ø˙é¬fl¡1+¬Ûœ ¸√¸… ¸ø‰¬¬ı1 ø¬ı1n∏ÀX ·1øÊ√ Î◊¬øͬÀÂ√º ’±øÊ√ ø¬ıù´Ú±Ô ¸˜ø©Ü1 ø¬ıÒ±˚˛fl¡ õ∂¬ıœÌ ˝√√±Ê√ø1fl¡±1 ›‰¬1Õ˘ ’±Àͬ±‡Ú ø¬ı√…±˘˚˛1 ¶ö±Úœ˚˛ ¤fl¡±—˙ 1±˝◊Ê√ ’±ø˝√√ ø¬ı√…±˘˚˛1 øÚ˜«±Ìfl¡±˚« ¸•Û”Ì« ŒÚ±À˝√√±ª± ’±1n∏ ·‘˝√ øÚ˜«±ÌÓ¬ ¸—‚øȬӬ Œ˝√√±ª± ¬ı…±¬Ûfl¡ ’øÚ˚˛˜1 ¤fl¡ ø˘ø‡Ó¬ ’øˆ¬À˚±· √±ø‡˘ fl¡À1º ≈√¬ıÂ√À1› ¸•Û”Ì«

ë√… ¬ı≈fl¡, ŒÊ√ÀÚøÂ√Â√ ’¬ıƒ ¤ ø‰¬È¬œ, ’±¬ı«±Ú ŒÎ¬Àˆ¬˘¬ÛƒÀ˜∞Ȭ ˝◊Ú &ª±˝√√±È¬œí Î◊¬Àij±‰¬Ú ˜˝√√±Ú·1 õ∂øÓ¬À¬ı√fl¡, 19 ÚÀª•§1 – &ª±˝√√±È¬œ ˜˝√√±Ú·1œ1 ¸¬ı«±Rfl¡

Î◊¬iß˚˛Ú ¸µˆ¬«Ó¬ 1ø‰¬Ó¬ ά– ¬Û”1ªœ ˙˜«±1 ë√… ¬ı≈fl¡, ŒÊ√ÀÚøÂ√Â√ ’¬ıƒ ¤

ø‰¬È¬œ, ’±¬ı«±Ú ŒÎ¬Àˆ¬˘¬ÛƒÀ˜∞Ȭ ˝◊Ú &ª±˝√√±È¬œí Ú±˜1 ¢∂Lö‡Ú ’±øÊ√ &ª±˝√√±È¬œ Œõ∂Â√ flv¡±¬ıÓ¬ Î◊¬Àij±‰¬Ú fl¡1± ˝√√˚˛º ¸±˜±øÊ√fl¡, ’Ô«ÕÚøÓ¬fl¡, ¸±—¶¥®øÓ¬fl¡, ¬Ûø1¸±—ø‡…fl¡ ’±ø√ ¸fl¡À˘± ø√˙1 ˘·ÀÓ¬ ˜˝√√±Ú·1‡Ú1 Î◊¬iß˚˛Ú1 Œé¬SÓ¬ ¸‘ø©Ü Œ˝√√±ª± ¸˜¸…±¸˜”˝√fl¡ ¸±„≈√ø1 1‰¬Ú± fl¡1± ∆˝√√ÀÂ√ ¤˝◊ ¢∂Lö‡Úº Î◊¬À~‡… Œ˚ ¢∂Lö‡ÚÓ¬ ˜˝√√±Ú·1‡Ú1 Î◊¬iß˚˛Ú1 Œé¬SÓ¬ ‰¬1fl¡±1œ Ó¬Ô± Œ¬ı‰¬1fl¡±1œ ¬Û˚«±˚˛Ó¬ ’ª√±Ú ’±1n∏ ˆ”¬ø˜fl¡±1 ø¬ı¯∏À˚˛›  ø¡ZÓ¬œ˚˛ ¬Û‘ᬱӬ

ŒÚ±À˝√√±ª± Ú≈√ª±1 ø˙鬱 ‡G1 ø¬ı√…±˘˚˛Àfl¡˝◊‡Ú ∆˝√√ÀÂ√– Œˆ¬±Ê√˜±1œ Œˆ¬1Àˆ¬1œ ‰≈¬¬ı≈1œ ÚÓ≈¬Ú õ∂±Ôø˜fl¡ ø¬ı√…±˘˚˛, ¬Ûø(˜ fl≈¡1n∏ª±’±È¬œ ÚÓ≈¬Ú õ∂±Ôø˜fl¡ ø¬ı√…±˘˚˛, 1Ú— ’±√±Àˆ¬øȬ ÚÓ≈¬Ú õ∂±Ôø˜fl¡ ø¬ı√…±˘˚˛, Ú±˝√√1¬ı±1œ ÚÓ≈¬Ú õ∂±Ôø˜fl¡ ø¬ı√…±˘˚˛, ¬ı˜«Ú¬ıøô¶ ÚÓ≈¬Ú õ∂±Ôø˜fl¡ ø¬ı√…±˘˚˛, ¬ıfl¡1±¬ÛA± ÚÓ≈¬Ú õ∂±Ôø˜fl¡ ø¬ı√…±˘˚˛, 2Ú— fl¡˘±fl¡±øȬ ÚÓ≈¬Ú õ∂±– ø¬ı√…±˘˚˛ ’±1n∏ ø˜ø1À˝√√±˘± ÚÓ≈¬Ú õ∂±Ôø˜fl¡ ø¬ı√…±˘˚˛º ’¸˜ ‰¬1fl¡±À1 ¬Û”¬ı«1 ˝◊ øÊ√ Œ‰¬∞Ȭ±1¸˜”˝√fl¡ õ∂±À√˙œfl‘¡Ó¬ fl¡ø1 ÚÓ≈¬Ú õ∂±Ôø˜fl¡ ø¬ı√…±˘˚˛1 Ú±˜fl¡1Ì fl¡ø1  ø¡ZÓ¬œ˚˛ ¬Û‘ᬱӬ

≈√‚«È¬Ú±¢∂ô¶ ˚±Sœ-ø˙é¬fl¡fl¡ ˙±1œø1fl¡ˆ¬±Àª õ∂˝√±1 fl¡ø1 1±Ê√¬ÛÔÓ¬ fl¡±ÌÓ¬ Òø1 ¬’“±Í≈¬ fl¡Ï¬ˇ±À˘

ø¬ıU&ø1 ’±1鬜1 ë¬ıœ1Qí õ∂øÓ¬øÚøÒ, ›1±—, 19 ÚÀª•§1 – ¤fl¡ ¬ÛÔ ≈√‚«È¬Ú±Ó¬ &1n∏Ó¬1ˆ¬±Àª ’±˝√√Ó¬ Œ˝√√±ª± fl¡fl¡±À˚˛fl¡fl¡ ¤·1±fl¡œ ø˙é¬Àfl¡ ŒÓ¬Ê√¬Û≈1 ’¸±˜ø1fl¡ ø‰¬øfl¡»¸±˘˚˛Ó¬ ˆ¬øÓ¬« fl¡ø1 Ȭfl¡±1 Œ˚±·±1 fl¡ø1¬ıÕ˘ ›1±„√√Õ˘ ¬ı≈ø˘ 1±›Ú± Œ˝√√±ª± ¬ÛÔÓ¬ ø¬ıU&ø1 ’±1鬜 ‰¬fl¡œ1 ¤·1±fl¡œ ¸˝√√fl¡±1œ ’±1鬜À˚˛ È≈¬˜fl¡œ1 ¸˜œ¬ÛÓ¬ øÚ˜«˜ˆ¬±Àª õ∂˝√±1 fl¡ø1 1±Ê√¬ÛÔÓ¬ fl¡±ÌÓ¬ Ò√ø1 ’“±Í≈¬ fl¡Ï¬ˇ±˝◊ ŒÔ±ª± ‚Ȭڱ˝◊ ›√±˘&ø1 øÊ√˘±Ó¬ ‰¬±=˘…1 ¸‘ø©Ü fl¡ø1ÀÂ√º 1±Ê√¬ÛÔÓ¬ ’±1鬜1 ¤ÀÚ ¬ı¬ı«1 ¬fl¡±˚«1 ¬ıø˘ Œ˝√√±ª± ›1±„√√1 ¬ı±ø¸µ± Ó¬Ô± õ∂±Ôø˜fl¡ ø¬ı√…±˘˚˛1 ø˙é¬fl¡ ’˜˘ 1±ˆ¬±˝◊ ’±øÊ√ ¸—¬ı±√ ˜±Ò…˜fl¡ ¸√1œ fl¡1± ˜ÀÓ¬, Œ˚±ª± 17 ÚÀª•§11 øÚ˙± 8˜±Ú ¬ıÊ√±Ó¬ ŒÓ¬›“1 fl¡fl¡±À˚˛fl¡ &̱1±˜ 1±ˆ¬±fl¡ ›1±— ‰¬±ø1’±ø˘Ó¬ ¤‡Ú ˜±1n∏øÓ¬ ·±Î¬ˇœÀ˚˛ ‡≈øµ˚˛±˚˛º ˘À· ˘À· 1±ˆ¬±fl¡ ›1±— õ∂±Ôø˜fl¡ ø‰¬øfl¡»¸±˘˚˛Ó¬ ˆ¬øÓ¬« fl¡1± ˝√√˚˛ ˚ø√› ˜”11 ¬Û1± 1Mêé¬1Ì Œ˝√√±ª±Ó¬ ŒÓ¬Ê√¬Û≈1 ’¸±˜ø1fl¡ ø‰¬øfl¡»¸±˘˚˛Õ˘ Œõ∂1Ì fl¡1± ˝√˚˛º ’ªÀ˙¯∏Ó¬ ø˙é¬fl¡ ˆ¬±Ó‘¬ ’˜˘  ø¡ZÓ¬œ˚˛ ¬Û‘ᬱӬ 1±ˆ¬±˝◊ ›1±„√√1 ¤•§≈À˘ÀkÀ1 ŒÓ¬Ê√¬Û≈1 ’¸±˜ø1fl¡

’¸˜ Ê√ÚÊ√±øÓ¬ ’øÒfl¡±1 ˜=1 1±øÊ√…fl¡ fl¡˜«˙±˘±

fl‘¡¯∏fl¡ 1±˝◊Ê√1 :±Ó¬±ÀÔ«

Ê√ÚÊ√±øÓ¬¸fl¡˘fl¡ ˚≈À· ˚≈À· ͬø· ’˝√√± ∆˝√√ÀÂ√ – Œ˝√√À˜Ú √±¸

˝◊˚˛±1 ¡Z±1± ‰¬ø˘Ó¬ 1ø¬ı ¬ıÓ¬1Ó¬ ’¸˜1 øÊ√˘±¸˜”˝√1 ø¬ı¬Û1œÀÓ¬ ’±¬ı∞È¬Ú fl¡1± ø¬ıøˆ¬iß 1ø¬ı˙¸…1 ¬ıœÊ√1 ’±¬ıø∞ȬӬ ¬Ûø1˜±Ì fl‘¡¯∏fl¡ 1±˝◊Ê√1 :±Ó¬±ÀÔ« õ∂fl¡±˙ fl¡1± ˝√√í˘º

õ∂øÓ¬À¬ı√fl¡, Œ·±À1ù´1, 19 ÚÀª•§1 – ’¸˜Ó¬ Ê√ÚÊ√±øÓ¬¸fl¡À˘˝◊ ’±ø√˜ Ê√ÚÀ·±á¬œº ¤˝◊ ’±ø√¬ı±¸œ Ó¬Ô± Ê√ÚÊ√±øÓ¬ÀȬ±fl¡ ˚≈À· ˚≈À· ’Ú… Ê√ÚÀ·±á¬œ¸˜”À˝√√ Œ˙±¯∏Ì, ˘≈FÚ ’±1n∏ ¬ıø=Ó¬ fl¡ø1 ’±ø˝√√ÀÂ√º ¤˝◊ ¬ıMê¬ı… ø‰¬ ø¬Û ’±˝◊ [¤˜] √˘1 õ∂¬ıœÌ ŒÚÓ¬± Œ˝√√À˜Ú √±¸1º Œ˚±ª± 10 ÚÀª•§1Ó¬ Ê√ÚÊ√±øÓ¬ ’øÒfl¡±1 1±©Ü™œ˚˛ ˜= ’±√˙«1 ˘é¬… 1±ø‡ ’¸˜1 ø¬ıøˆ¬iß Ê√ÚÊ√±øÓ¬-Ê√ÚÀ·±á¬œ¸˜” ˝ √√fl¡ ¤fl¡øSÓ¬ fl¡ø1 Ê√ÚÊ√±Ó¬œ˚˛ ’±1n∏ Ê√ÚÀ·±á¬œ˚˛ ¸˜¸…± ¸˜±Ò±Ú1 ˘é¬…À1 Ê√ij Œ˝√√±ª± ë’¸˜ Ê√ÚÊ√±øÓ¬ ’øÒfl¡±1 ˜=í1 1±øÊ√…fl¡ fl¡˜«˙±˘±Ó¬ ’—˙¢∂˝√Ì fl¡ø1 ŒÓ¬›“ fl¡˚˛ Œ˚ ¬Û≈“øÊ√¬ı±√œ ¸˜±Ê√ ¬ı…ª¶ö±Ó¬ Ê√ÚÊ√±øÓ¬¸fl¡˘1 ’øÒfl¡±1 Œfl¡±ÀÚ±ø√ÀÚ ¸≈1øé¬Ó¬ Ú˝√√˚˛ ’±1n∏ ˆ¬øª¯∏…ÀÓ¬›  ø¡ZÓ¬œ˚˛ ¬Û‘ᬱӬ 123456789012345678 123456789012345678 123456789012345678 123456789012345678 123456789012345678 123456789012345678 123456789012345678 123456789012345678

ά˘œ fl¡ø˘Ó¬±

13 Improvement and Modification of S.D. Qtr. Rs. 2,50,000/-

JANASANYOG/3572/13

ø¬ıÀ˙¯∏ õ∂øÓ¬øÚøÒ, ¬Ú˘¬ı±1œ, 19 ÚÀª•§1 – 1±Ê√…Ê√≈ø1 ¬ıÊ√±1Ó¬ øÚÓ¬…¬ı…ª˝√√±˚« ¸±˜¢∂œ ø¬ıÀ˙¯∏Õfl¡ ’±˘≈, ø¬Û“˚˛±Ê√1 √±˜ ’±fl¡±˙˘—‚œ Œ˝√√±ª± ¸ÀN› ˜”˘…¬ı‘øX Œ1±Ò fl¡1±1 Œé¬SÓ¬ 1±Ê√… ‰¬1fl¡±1‡ÀÚ Œfl¡±ÀÚ± ø¬ıÀ˙¯∏ ¬Û√Àé¬¬Û ŒÚ±À˘±ª±1 ¸˜˚˛ÀÓ¬ fl‘¡¯∏fl¡ ˜≈øMê ¸—¢∂±˜ ¸ø˜øÓ¬À˚˛ &ª±˝√√±È¬œ ˜˝√√±Ú·1œÓ¬ √˝√‡ÚÕfl¡ ¬Û±‰¬ø˘1 ¸≈˘ˆ¬ ˜”˘…1 ø¬ı¬ÛÌœ Œ‡±˘±1 ˘·ÀÓ¬ ’±øÊ√ Ú˘¬ı±1œ ‰¬˝√√1ÀÓ¬± ¤‡Ú ¬Û±‰¬ø˘ ø¬ı¬ÛÌœ ˜≈fl¡ø˘ fl¡À1 fl‘¡¯∏fl¡ ˜≈øMê ¸—¢∂±˜ ¸ø˜øÓ¬1 Ú˘¬ı±1œ øÊ√˘± ¸ø˜øÓ¬À˚˛º ‰¬˝√√11 ¤˘ ¤Ú ø¬ı Œ1±Î¬Ó¬ ’±1¬ı±Ú Œ¬ı—fl¡1  ø¡ZÓ¬œ˚˛ ¬Û‘ᬱӬ

fl‘¡øÓ¬Q

existing S.D. Qtr. Manager Qtr. & Technical Building at ESG Bhalaguri for 2013-14

Khanapara for 2013-14 16 Annual repairing to Storm damage commercial Grainage at Gandhinagar & Extension of one office room use for Muga seed cutting for 2013-14

’±øÊ√ ˜≈fl¡ø˘ ˝√√í¬ı ’±1n∏ ≈√‡Ú ø¬ı¬ÛÌœ

Superintending Engineer, PWD. Guwahati Building Circle No. - I

JANASANYOG/3547/13

ing house and 4th Grade Qtr. at ECC tupia for 2013-14 6. Repairing/renovation and improvement of 2 nos. staff Qtr. & 1 No. seed cutting house at Lakhimipathar ESG for 2013-14

ø¬ı¬Û̜Ӭ ¢∂±˝√√fl¡1 Œ˝√√Ó¬±-›¬Û1±

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234

¸√…À‚±ø¯∏Ó¬ øά¬ıËn∏·Î¬ˇ ø¬ıù´ø¬ı√…±˘˚˛1 ¶ß±Ó¬Àfl¡±M√√1 √˙«Ú ˙±¶a ø¬ıˆ¬±·1 ¬Û1œé¬±Ó¬ ά˘œ fl¡ø˘Ó¬±˝◊ õ∂Ô˜ Œ|Ìœ1 ¯∏ᬠ¶ö±Ú ¸≈‡…±øÓ¬À1 ˘±ˆ¬ fl¡ø1¬ıÕ˘ ¸é¬˜ ˝√√˚˛º fl‘¡Ó¬œ Â√±Sœ ά˘œ fl¡ø˘Ó¬± ˜„√√˘Õ√1 ·“±›¬ı≈Ϭˇ±¬Û±1± øÚª±¸œ ¶§±¶ö… ø¬ıˆ¬±·1 fl¡˜«‰¬±1œ ø·1œ˙ fl¡ø˘Ó¬± ’±1n∏ øÚˆ¬± ¬ı1± fl¡ø˘Ó¬±1 õ∂Ô˜± fl¡Ú…±º Â√±Sœ·1±fl¡œÕ˘ qÀˆ¬2Â√± Ê√Ú±˝◊ÀÂ√ ˜„√√˘Õ√ ˜˝√√fl≈¡˜± Â√±S ¸Lö±1 ¸ˆ¬±¬ÛøÓ¬ Œ˜±ô¶±fl¡ UÀÂ√˝◊Ú ’±1n∏ ¬ı‘˝√M√1 ’¸˜œ˚˛± ˚≈ª˜=1 √1— øÊ√˘± ¸ø˜Ó¬ø1 ¸ˆ¬±¬ÛøÓ¬ ø¬ı¬Û≈˘ ˜˝√√ôL˝◊º

Sêø˜fl¡ Ú—

øÊ√˘±

˜È¬1 ˜±˝√√ [fl≈¡˝◊∞Ȭ˘]

˜‰≈¬1 ˜±˝√√ [fl≈¡˝◊∞Ȭ˘]

¸ø1˚˛˝√ [fl≈¡˝◊∞Ȭ˘]

’±˘≈ [fl≈¡˝◊∞Ȭ˘]

˜±Õfl¡ [fl≈¡˝◊∞Ȭ˘]

1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º 12º 13º 14º 15º 16º 17º 18º 19º 20º 21º 22º 23º 24º 25º 26º

¬ı1À¬ÛȬ± ¬ı±·¸± ¬ı„√√±˝◊·“±› fl¡±‰¬±1 ø‰¬1±— √1— ŒÒ˜±øÊ√ øά˜± ˝√√±‰¬±› Ò≈¬ı≈1œ øά¬ıËn·∏ άˇ Œ·±ª±˘¬Û±1± Œ·±˘±‚±È¬ ˝√√±˝◊˘±fl¡±øµ Œ˚±1˝√√±È¬ fl¡±˜1+¬Û fl¡±ø¬ı« ’±—˘— fl¡ø1˜·? Œfl¡±fl¡1±Á¬±1 ˘ø‡˜¬Û≈1 ˜ø1·“±› Ú·“±› Ú˘¬ı±1œ ø˙ª¸±·1 Œ˙±øÌÓ¬¬Û≈1 øÓ¬øÚ‰≈¬fl¡œ˚˛± ›√±˘&ø1

1168.60 806.10 614.85 319.47 338.11 646.80 1602.30 755.35 663.08 291.90 390.60 2328.78 953.78 61.43 191.10 774.23 945.53 686.18 1771.58 1450.05 1227.45 865.15 687.75 228.76

1564.50 752.70 748.20 524.10 573.30 74.70 717.30 436.20 20.1 257.10 772.80 14.10 603.30 67.20 497.10 899.40 1362.30 37.20 804.30 146.40

973.00 605.00 487.50 13.50 231.00 767.50 1123.50 6.50 1046.52 159.50 282.00 158.50 3.50 696.00 583.00 51.50 1095.50 1699.50 531.60 1342.00 521.00 276.50 909.00 197.00 146.00

5042.00 2475.00 2333.50 1800.00 2205.00 2550.00 3163.00 3490.00 1955.00 1760.00 4545.00 830.00 2295.00 4114.50 1665.00 1890.00 3780.00 6395.00 1350.00 5303.25 7132.50 3030.00 4080.00 3475.00 1305.00

139.5 217.13 47.25 20.81 180.00 43.88 -

¸ø¬ıÀ˙¯∏ Ê√±øÚ¬ıÕ˘ ¸—øù≠©Ü fl‘¡ø¯∏ Î◊¬iß˚˛Ú ø¬ı¯∏˚˛±˚˜˝√√fl≈¡˜± fl‘¡ø¯∏ ø¬ı¯∏˚˛±˚øÊ√˘± fl‘¡ø¯∏ ø¬ı¯∏˚˛±1 ∆¸ÀÓ¬ Œ˚±·±À˚±· fl¡1fl¡º JANASANYOG/1121/13

fl‘¡ø¯∏ ø¬ıˆ¬±·, ’¸˜º

Adin=3 19  
Adin=3 19  
Advertisement