Page 1

øά¬ıËn∏·Î¬ˇ ø¬ıù´ø¬ı√…±˘˚˛Ó¬ ¬ıÀάˇ± ˆ¬±¯∏±1 ¶ß±Ó¬Àfl¡±M√√1 ¬Û±Í¬…Sê˜ õ∂ªÓ«¬Ú1 ’±øÊ«√

ø‰¬1±„√√1 Â√±S ˝√√Ó¬…± ‚Ȭڱfl¡ Œ˙±øÌÓ¬¬Û≈1 øÊ√˘± ¤¬ıƒÂ≈√1 ·ø1˝√√̱ õ∂øÓ¬À¬ı√fl¡, ŒÍ¬˘±˜1±, 12 øάÀ‰¬•§1 – ø¬ı øȬ ¤ øά1 ø‰¬1±— ’±1n∏ Œfl¡±flƒ¡1±Á¬±1Ó¬ ¤Ú øά ¤Ù¬ ø¬ı1 Ú±˜Ó¬ Œ¸Ú±’±1鬜À˚˛ ≈√·1œfl¡ Â√±Sfl¡ Î◊¬¢∂¬ÛLöœ ¸Ê√±˝◊ ˝√√Ó¬…± fl¡1± ‚Ȭڱ˝◊ ¸˜¢∂ 1±Ê√…ÀÓ¬ Ó¬œ¬ıË õ∂øÓ¬øSê˚˛±1 ¸‘ø©Ü fl¡1±1 ¸˜˚˛ÀÓ¬ ’±øÊ√ Œ˙±øÌÓ¬¬Û≈1 øÊ√˘± ¤¬ıƒÂ√À≈ ª ¤˝◊ ¸µˆ¬«Ó¬ Ó¬œ¬ıË ·ø1˝√√̱ õ∂fl¡±˙ fl¡ø1ÀÂ√º ¤¬ıƒÂ√1≈ øÊ√˘± ¸ˆ¬±¬ÛøÓ¬ ŒÈ¬¬Û≈1±˜ ¬ıÀάˇ±Àª fl¡±fl¡Ó¬Õ˘ ø√˚±˛ ¤fl¡ ø¬ı:ø51¬ Ê√ø1˚˛ÀÓ¬ ≈√·1±fl¡œÕfl¡ øÚ1œ˝√√ Â√±Sfl¡

’fl¡±1ÌÀÓ¬ Î◊¬¢∂¬ÛLöœ ¸Ê√±˝◊ øÚ˜«˜ˆ¬±Àª ˝√√Ó¬…± fl¡1± fl¡±Gfl¡ ¤‡Ú ·ÌÓ¬±øLafl¡ Œ√˙1 ¬ı±À¬ı ’øÓ¬Àfl¡ ˘7¡¡¡±Ê√Úfl¡ ¬ı≈ø˘ ’øˆ¬ø˝√√Ó¬ fl¡ø1ÀÂ√º ’±Ú˝√√±ÀÓ¬, ¤Ú øά ¤Ù¬ ø¬ı ø¬ı‰¬1±1 Ú±˜Ó¬ øÚ1œ˝√√ Ê√ÚÓ¬±1 ›¬Û1Ó¬ √œ‚«ø√Ú Òø1 Œ¸Ú±-’±1鬜À˚˛ ‰¬˘±˝◊ ’˝√√± ’Ó¬…±‰¬±1 ’øÓ¬˙œÀ‚Ë ¬ıg fl¡ø1 ø¬ı øȬ ¤ øά ¤À˘fl¡±Ó¬ ˜±Úª ’øÒfl¡±1 ‡¬ı« Úfl¡ø1¬ı1 ¬ı±À¬ı fl¡Àͬ±1 ˆ¬±¯∏±À1 õ∂˙±¸Ú Ó¬Ô± ‰¬1fl¡±1fl¡ ’±˝√√ı±Ú Ê√Ú±˝◊ÀÂ√º

ASSAM PUBLIC SERVICE COMMISSION

3

&ª±˝√√±È¬œ-øά¬ıËn∏·Î¬ˇ, 13 øάÀ‰¬•§1, 2013, ¬qfl≈¡1¬ı±1

©Ü±Ù¬ ø1¬ÛíÈ«¬±1, &ª±˝√√±È¬œ, 12 øάÀ‰¬•§1 – ¬ıÀάˇ± ¸±ø˝√√Ó¬… ¸ˆ¬±1 ¸ˆ¬±¬ÛøÓ¬ ά– fl¡±À˜ù´1 ¬ıËp¡1 ŒÚÓ‘¬QÓ¬ Œ˚±ª± ¤È¬± õ∂øÓ¬øÚøÒ √À˘ øά¬ıËn∏·Î¬ˇ ø¬ıù´ø¬ı√…±˘˚˛1 ά◊¬Û±‰¬±˚« ά– ’˘fl¡ fl≈¡˜±1 ¬ı≈Ϭˇ±À·±˝√“√±˝◊√fl¡ ’±øÊ√ ¸±é¬±» fl¡ø1 ø¬ıù´ø¬ı√…±˘˚˛‡Ú1 ¶ß±Ó¬Àfl¡±M√√1 ¬Û±Í¬…Sê˜Ó¬ ¬ıÀάˇ± ˆ¬±¯∏± õ∂ªÓ«¬Ú1 ¬ı±À¬ı ’±øÊ«√ Œ¬Û‰¬√  8 ¬Û‘ᬱӬ

ADVT. N0.12/2013

UR

OBC/MOBC

No. No. WR o f of post post 1

--

--

WR

--

STP No. WR of post --

--

SC

STH

No. WR of post --

TOTAL

No. WR of post

--

--

--

No. of post

WR

1

--

Post reserved for P.W.D. & type of disability

--

(ii) SCALE OF PAY : Rs.37,400/- to Rs. 67,000/- plus Academic Grade Pay of Rs.10,000/- with special pay of Rs. 3000/- P.M plus other allowances as admissible under the Rules. (iii) AGE: 45 years to 55 years as on 01-01-2013 with relaxation applicable to SC/ST communities as per Rules in force. No upper age limit for departmental candidates. (iv) EDUCATIONAL QUALIFICATION : B.E/B.Tech. and M.E/M.Tech. in Engg./Technology with ls` Class Degree of B.E/B.Tech. or M.E/M.Tech. level with Ph.D. Degree in Engineering. Highly desirable in post Ph.D publication and guiding Ph.D. students. (v) EXPERIENCE : Minimum of 10(Ten) years experience in Teaching/Research/Industry out of which atleast 3(three) years shall be at the level of Professor in Engineering College of Degree level. 2. ASSISTANT ENGINEER(CIVIL) under Irrigation Department. (i) Number of posts: 133(One hundred thirty three)

UR

OBC/MOBC

STP

SC

Post reserved for P.W.D. & type of disability

STH

No. No. WR o f of post post

WR

No. WR of post

No. WR of post

No. WR of post

72

14

9

7

--

20

45

3

2

--

HH = 2 OH = 2 4

TOTAL No. of post

WR

133 39

N.B. H H = Hearing Handicapped, OH= Orthopaedically Habdicapped. (ii) SCALE OF PAY: Rs.12,000/- to Rs.40,000/- (PB-4) with Grade Pay of Rs.5400/- plus other allowances as admissible under the Rules. (iii) AGE: 21 years to 38 years as on 01-01-2013. The upper age limit is relaxable by 5 years in case of SC/ST/PWD candidates and 2 years for Ex-Servicemen. (iv) EDUCATIONAL QUALIFICATION: A Candidate must pass B.E Degree in Civil Engineering from any institute recognized by AICTE. 3. JUNIOR ENGINEER (CIVIL) under Irrigation Department. (i) Number of Posts: 125 (One hundred twenty five) UR

OBC/MOBC

No. o f WR post

No. of post

WR

64

10

13

19

STP No. o f WR post 4

9

SC No. o f WR post 9

Post reserved for P.W.D. & type of disability

STH

2

No. WR of post 6

2

HH = 2 OH = 2

4

TOTAL No. o f WR post 125

37

N.B.: HH = Hearing Handicapped, OH = Orthopaedically Handicapped. (ii) SCALE OF PAY: Rs. 5,200/- to Rs. 20,200/- (P.B - 2) with Grade Pay of Rs.3300/- plus other allowances as admissible under the Rules. (iii) AGE: 18 years to 38 years as on 01-01-2013. The upper age limit is relaxable by 5 years in case of SC/ST/PWD candidates and 2 years for Ex-Servicemen. (iv) EDUCATIONAL QUALIFICATION: A candidate must pass 3(three) years Diploma in Civil engineering from any institute recognized by AICTE. (B) HOW TO APPLY a. Application forms are obtainable from the Issue & Receipt Section of the Assam Public Service Commission. Jawahar Nagar, Khanapara, Guwahati-22 on written requisition addressed to the Deputy Secretary, Assam Public Service Commission stating clearly the name of the post and Department, upto 4.00. PM during office hours except holidays OR by downloading the same from the APSC website www.apse.nic.in b. The last date of issue of application form by the undersigned and submission of application form duly filled up to the Commission's office is fixed on 18-01-2014. c. Applications which are signed by the candidates and accompanied by all particulars including original Treasury Challan for Rs. 5.00 (Rs. 2.50 for SC and ST) as application fee showing name of post and Department and also full Head of Account "NON TAX REVENUEOTHER NON TAX REVENUE-0051-PSC, 102-STATE PUBLIC SERVICE COMMISSION APPLICATION/EXAMINATION/EXAMINATION FREE RECEIPT OF A.P.S.C. as called for in the application form supplied by the Commission only shall be considered and candidates fulfilling all the teens of the advertisement of the respective posts shall be called for a Screening test or Viva-voce interview where necessary as decided by the Commission. d. Fee (payable through Treasury Challan only) is non-refundable and non-inter-transferable from one post to another. However, candidates who are not employed need not furnish the application fee. e. All candidates whether in Govt. Service or in Govt. owned undertaking or other similar organizations/Corporations/Boards/Bodies or in private employments may submit their application direct to the Commission subject to fulfilling the condition that the candidates have informed his/her Head of Office/Department in writing that he/she is applying for the post, and sign the Declaration printed on the application form. f. Applications (including applications received through post) received after the last date fixed for receipt shall not be entertained. HOW TO FILL UP THE FORM a. Applicants must affix 1 (One) copy of recent photograph on the space provided in the application form firmly with good quality glue/adhesive and also should enclose another copy along with the application. The photograph must be signed prominently. The Commission shall not be responsible for detachment/ loss of the photograph.

øÂ√¬Û±Á¡±1Ó¬ ¬Û“±‰¬ ˘é¬±øÒfl¡ Ȭfl¡±1 ·“±Ê√± ά◊X±1 ©Ü±Ù¬ ø1¬ÛíÈ«¬±1, √1—, 12 øάÀ‰¬•§1 – ¬Û“±‰¬‡ÚÕfl¡ ’±1鬜 Ô±Ú±1 ¸ij≈À‡À1˝◊√ ø¡ZÒ±˝√√œÚˆ¬±Àª ’øÓ¬Sê˜ fl¡ø1 52Ú— 1±©Ü™œ˚˛ ‚±˝◊√¬ÛÀÔÀ1 ·ôL¬ı… ¶ö±ÚÕ˘ ¬ı≈ø˘ ∆· Ôfl¡± ’ª¶ö±Ó¬ øÂ√¬Û±Á¡±11 ø˙ø„√√˜±1œÓ¬ ¬Û“±‰¬ ˘é¬±øÒfl¡ Ȭfl¡±1 ·“±Ê√±ˆ¬øÓ«¬ ¤ ¤Â√-01 ¤ Œfl¡-1693 Ú•§11 ¤åȬí‡Ú ’±øÊ√ ‰¬±˘fl¡¸˝√√ Ê√s fl¡À1 øÂ√¬Û±Á¡±1 ’±1鬜À˚˛º ά◊À~‡… Œ˚ Œ1ÃÓ¬± ’±1鬜 Ô±Ú±, √˘·“±› ’±1鬜 Ô±Ú±, ‡±1n∏À¬ÛȬœ˚˛± ’±1鬜 Ô±Ú±, ˜„√√˘Õ√ ¸√1 ’±1鬜 Ô±Ú± ’±1n∏ øÂ√¬Û±Á¡±1 ’±1鬜 Ô±Ú±1 ¸ij≈À‡À1˝◊√ ø¬ı øȬ ¤ øά ¤À˘fl¡±1 Œ1ÃÓ¬±1 ¬Û1± ‰¬±˘fl¡¸˝√√ ‰¬±ø1Ê√Ú ˚≈ªÀfl¡ Œ·±À1ù´1Õ˘ ¬ı≈ø˘ ∆˘ ’±ø˝√√øÂ√˘ ¤˝◊√ ¬ı‘˝√» ¬Ûø1˜±Ì1 ·“±Ê√±º ø¬ÛÀÂ√, √±Ó¬±˝◊√ ø√À˘› Œ˚Ú ø¬ıÒ±Ó¬±˝◊√ øÚø√À˚˛º øÂ√¬Û±Á¡±1 ’±1鬜 Ô±Ú± ¬Û±1 ˝√√í˘ ˚ø√› ·±Î¬ˇœ‡ÀÚ Œ˚±ª±øÚ˙±  8 ¬Û‘ᬱӬ

¸˜¢∂ ’¸˜ fl“¡À¬Û±ª± ¬Û~ªœ Œ√í1 ˝√√Ó¬…±fl¡±1œ 1±Ê√±fl¡ ˚±ª7¡¡¡œªÚ fl¡±1±√G Ò≈¬ı≈1œ ¸S Ú…±˚˛±Òœ˙1 ’±√±˘Ó¬1 ‹øÓ¬˝√√±ø¸fl¡ 1±˚˛ ©Ü±Ù¬ ø1¬ÛíÈ«¬±1, Ò≈¬ı≈1œ, 12 øάÀ‰¬•§1 – Ò≈¬ı≈1œ ‰¬˝√√11 ˜±Ê√˜øÊ√˚˛±1 Œ©Ü‰¬Ú Œ1±Î¬Ó¬ ¸—‚øȬӬ ¬Û~ªœ Œ√í Ú±˜1 fl¡À˘Ê√œ˚˛± Â√±Sœ·1±fl¡œ1 Œ˘±˜˝√√¯∏«fl¡ ˝√√Ó¬…±fl¡±G1 ’øˆ¬˚≈Mê√ 1±Ê√± ˜±˝√√±ÀÓ¬±fl¡ ’±øÊ√ Ò≈¬ı≈1œ øÊ√˘± ¸S Ú…±˚˛±Òœ˙ ’˘Àfl¡ù´1 ˆ¬A±‰¬±˚«1 ’±√±˘ÀÓ¬ ¤fl¡ ‹øÓ¬˝√√±ø¸fl¡ 1±˚˛À˚±À· ˚±ª7¡¡¡œªÚ fl¡±1±√GÀ1 √øGÓ¬ fl¡À1º ¸˜¢∂ ’¸˜ ŒÊ√±fl¡±ø1 Œ˚±ª± ¬Û~ªœ1 ˝√√Ó¬…±fl¡±G1 ‚Ȭڱ1 Œ·±‰¬11 ’±øÊ√ 1±˚˛√±Ú fl¡1± ˝√√í¬ı ¬ı≈ø˘ ·˜ ¬Û±˝◊√ ‰¬˝√√1‡Ú1 ø¬ıøˆ¬iß õ∂±ôL1 Œ˘±Àfl¡ ’±øÊ√ Œ·±ÀȬ˝◊√ ø√Ú ’±√±˘Ó¬ Œ‰¬Ã˝√√√ Œ˘±Àfl¡ Œ˘±fl¡±1Ì… ∆˝√√ ¬ÛÀ1º ά◊À~‡… Œ˚ Œ˚±ª± 1 Œ˜íÓ¬ ‰¬˝√√1‡Ú1 15Ú— ª±Î«¬1 ¬ı±ø¸µ± Ó¬Ô± Ê√Ú¶§±¶ö… fl¡±ø1fl¡1œ ø¬ıˆ¬±·1 fl¡˜«‰¬±1œ õ∂˙±ôL Œ√í1 fl¡Ú…± Ó¬Ô± Ò≈¬ı≈1œ1 ø¬ı:±Ú fl¡À˘Ê√1 ά◊2‰¬Ó¬1 ˜±Ò…ø˜fl¡1 Â√±Sœ ¬Û~ªœ Œ√í˝◊√ ¬Û≈ª± 8˜±Ú ¬ıÊ√±Ó¬ ŒÈ¬•Ûí ¤‡ÀÚÀ1 Œ©Ü‰¬Ú Œ1±ÀάÀ1 ∆· Ôfl¡± ’ª¶ö±Ó¬ ¬ı±È¬ÀÓ¬ Ò≈¬ı≈1œ1 3 Ú— ª±Î«¬ ¬ı±˘≈1‰¬11 ¬ı±ø¸µ± øfl¡À˙±1 ˜±˝√√±ÀÓ¬±1 ¬Û≈S 1±Ê√± ˜±˝√√±ÀÓ¬±˝◊√ ŒÈ¬•Ûí‡ÚÓ¬ ά◊øͬ ¬Û~ªœfl¡ Â≈√1œÀ1 øÚ˜«˜ˆ¬±Àª ˙1œ11 ø¬ıøˆ¬iß Í¬±˝◊√Ó¬ ’±‚±Ó¬ fl¡ø1 ˝√√Ó¬…± fl¡1±1 Œ‰¬©Ü± ‰¬˘±˝◊√ øÚÀÊ› øÙ¬Ú±˝◊√˘ ‡±˝◊√ ’±R˝√√Ó¬…±1 õ∂À‰¬©Ü± ‰¬˘±˚˛º ø¬ÛÂ√Ó¬ ¶ö±Úœ˚˛ 1±˝◊√ÀÊ√ 1±Ê√± ˜±˝√√±ÀÓ¬±fl¡ ά◊M√˜-˜Ò…˜ Œ˙±Ò±˝◊√ ’±1鬜fl¡ ·Ó¬±˝◊√ ø√˚˛±1 ˘·ÀÓ¬ ’øÓ¬ ¸—fl¡È¬Ê√Úfl¡ ’ª¶ö±Ó¬ ø‰¬øfl¡»¸±˘˚˛Ó¬ ˆ¬øÓ«¬ fl¡1±˚˛º ¬Û~ªœ1 ’ª¶ö± &1n∏Ó¬1 Œ˝√√±ª±Ó¬ ø‰¬øfl¡»¸Àfl¡ &ª±˝√√±È¬œ ø‰¬øfl¡»¸± ˜˝√√±ø¬ı√…±˘˚˛Õ˘ Œõ∂1Ì fl¡À1 ˚ø√› 3 Œ˜í1 ¬Û≈ª± ˜‘Ó≈¬…1 ›‰¬1Ó¬ ˝√√±1 ˜±ÀÚ ¬Û~ªœÀ˚˛º

17 øάÀ‰¬•§1Ó¬ ˘±©ÜÀ·íȬӬ ˜≈Â√ø˘˜ Â√±S ¸Lö±1 ’Ú˙Ú

Úœ˘˜øÌÀ¸Ú ŒÎ¬fl¡±˝◊√ ÚÀ1f Œ˜±√œfl¡ ∆˘ fl¡1± ˜ôL¬ı…fl¡ ά◊ˆ¬øÓ¬ Òø1À˘ ø¬ıÀÊ√ø¬ÛÀ˚˛ ø¬ıÀ˙¯∏ õ∂øÓ¬øÚøÒ, Ú˘¬ı±1œ, 12 øάÀ‰¬•§1 – ¸√…À‚±ø¯∏Ó¬ ¬Û“±‰¬ 1±Ê√…1 øÚ¬ı«±‰¬Ú1 Ù¬˘±Ù¬˘1 ø¬ÛÂ√Ó¬ fl‘¡ø¯∏˜Laœ Úœ˘˜øÌÀ¸Ú ŒÎ¬fl¡±˝◊√ Ú˘¬ı±1œ1 ¤‡Ú 1±Ê√Uª± ¸ˆ¬±Ó¬ ø¬ıÀÊ√ø¬Û ŒÚÓ¬± ÚÀ1f Œ˜±√œfl¡ ¬Û±Úœ Œ˜ÀȬfl¡±1 ˘·Ó¬ Ó≈¬˘Ú± fl¡1± fl¡±˚«Ó¬ Ê√±„≈√1 ‡±˝◊√ ά◊øͬÀÂ√ ˆ¬±1Ó¬œ˚˛ Ê√ÚÓ¬± ¬Û±È«¬œ1 Ú˘¬ı±1œ øÊ√˘± ¸ø˜øÓ¬º ¤˝◊√ ¸µˆ¬«Ó¬ ø¬ıÀÊ√ø¬Û1 øÊ√˘± ¸ø˜øÓ¬À˚˛ ’±øÊ√ õ∂fl¡±˙ fl¡1± Œõ∂Â√ ø¬ı:ø5Ó¬ Œ˚±ª± 8 ÚÀª•§1Ó¬ Œ‚±ø¯∏Ó¬ ‰¬±ø1 1±Ê√…1 ø¬ıÒ±Ú¸ˆ¬± øÚ¬ı«±‰¬ÚÓ¬ ˘7¡¡¡±Ê√Úfl¡ˆ¬±Àª ¬Û1±Ê√˚˛¬ı1Ì fl¡1± fl¡—À¢∂Â√ √˘fl¡ ˆ¬±˝◊√À1˘ ;À1 ˘øyÀÂ√ ¬ı≈ø˘ ά◊À~‡ fl¡ø1 ˜Laœ Úœ˘˜øÌÀ¸Ú ŒÎ¬fl¡±˝◊√ ÚÀ1f Œ˜±√œfl¡  8 ¬Û‘ᬱӬ

’¸˜1 ø¡ZÓ¬œ˚˛ fl¡±˜±‡…±¬ÛœÍ¬ ø˙˘‚±È¬1 fl¡±˜±‡…± ˜øµ1 ¬ÛÔ1 ÚÓ¬≈Ú 1+¬Û ^nÓ¬·øÓ¬Ó¬ ‰¬ø˘ÀÂ√ ¬Û±˝√√±1œ˚˛± ¬ÛÔ øÚ˜«±Ì1 fl¡±˜ õ∂øÓ¬øÚøÒ, fl¡ø˘˚˛±¬ı1, 12 øάÀ‰¬•§1 – 1+¬Û ¸˘øÚ fl¡ø1¬ıÕ˘ ›˘±˝◊√ÀÂ√ ’¸˜1 ø¡ZÓ¬œ˚˛ fl¡±˜±‡…±¬ÛœÍ¬ ø˝√√‰¬±À¬Û ‡…±Ó¬ fl¡ø˘˚˛±¬ı11 ø˙˘‚±È¬1 fl¡±˜±‡…± ˜øµ11 ˚±S±¬ÛÀÔº ¤øÓ¬˚˛±À1 ¬Û1± ˜øµ1ø¶öÓ¬ ¬Û±˝√√±11 ›¬Û1Õ˘Àfl¡ ·±Î¬ˇœ ∆˘ ά◊øͬ¬ı ¬Û±ø1¬ı ˚±SœÀ˚˛º õ∂±˚˛ 1 Œfl¡±øȬ Ȭfl¡±1 ¬ı…˚˛¸±¬Û±Àé¬ ¬Û±˝√√±1œ˚˛± ¬ÛÔ øÚ˜«±Ì1 ’“±‰¬øÚÀ˚˛ √˙«Ú±Ô«œÕ˘ ¸≈‡¬ı1 fl¡øϬˇ›¬ı±1 ø¬ı¬Û1œÀÓ¬ ¬Û±ø1¬Û±øù´«fl¡Ó¬±1 õ∂øÓ¬ fl¡øϬˇ˚˛±˝◊√ ’±øÚÀÂ√ ˆ¬˚˛±ª˝√√ ˆ¬±¬ı≈øfl¡º õ∂±˚˛ 1 Œfl¡±øȬ Ȭfl¡±1 ¬ı…˚˛¸±À¬ÛÀé¬

fl¡ø˘˚˛±¬ı1 ά◊iß˚˛Ú ‡G˝◊√ ¢∂˝√Ì fl¡ø1ÀÂ√ ˜øµ1Õ˘ ά◊ͬ± ¬ÛÔ øÚ˜«±Ì1 ’“±‰¬øÚº ¬Û”¬ı«ÀÓ¬ ‡Èƒ¬‡øȬ ¬ı·±˝◊√ ˚±Sœ¸fl¡˘ ˜øµ1Õ˘ ά◊øͬ¬ı ˘±ø·øÂ√˘ ˚ø√› ¤øÓ¬˚˛±À1 ¬Û1± ¬Û±˝√√±1œ˚˛± ¬ÛÀÔÀ1 ˜øµ1ø¶öÓ¬ ¬Û±˝√√±11 ›¬Û1Õ˘Àfl¡ ·±Î¬ˇœ Î◊¬Í¬±˝◊√ øÚ¬ı ¬Û±ø1¬ı ”√1ø̬ıȬœ˚˛± ˚±SœÀ˚˛º ¤˜ øÊ ¤ÚÀ1·± ’“±‰¬øÚ1 ’ÒœÚÓ¬ ˝◊√øÓ¬˜ÀÒ…˝◊√ ^nÓ¬·øÓ¬Ó¬ ‰¬ø˘ÀÂ√ ¬Û±˝√√±1œ˚˛± ¬ÛÔ øÚ˜«±Ì1 fl¡±˜º ¤˝◊√ ‡¬ıÀ1 fl¡±˜±‡…± ˜øµ11 ˆ¬Mê√¸fl¡˘Õ˘ ’±˙±1 ¬ıÓ¬1± fl¡øϬˇ˚˛±˝◊√  8 ¬Û‘ᬱӬ

Ú…±˚˛±Òœ˙ ¤Â√ Œfl¡ fl¡1 Ó¬√ôL ’±À˚˛±·1 fl¡±˚«fl¡±˘ ¬ıø‘ X ©Ü±Ù¬ ø1¬ÛíÈ«¬±1, &ª±˝√√±È¬œ, 12 øάÀ‰¬•§1 – 1±Ê√… ‰¬1fl¡±À1 ’±øÊ√ ¤fl¡ ’øÒ¸”‰¬Ú±˜À˜« ‰¬ø˘Ó¬ ¬ı¯∏1« 29 ’±1n∏ 30 ˜±‰«¬Ó¬ fl¡±˜1+¬Û øÊ√˘±1 qª±˘fl≈¡øÂ√Ó¬ Œ˝√√±ª± ‚Ȭڱ1 ¬ı±À¬ı ·Í¬Ú fl¡1± ’ª¸1õ∂±5 Ú…±˚˛±Òœ˙ ¤Â√ Œfl¡ fl¡1 ’±À˚˛±·1 fl¡±˚«fl¡±˘ ¬ı‘øX fl¡ø1ÀÂ√º ˝◊√øÓ¬¬Û”À¬ı« ø√˚˛± ¤fl¡ øÚÀ«√˙˜À˜« Ó¬√ôL ’±À˚˛±À· 2014 ‰¬Ú1 ŒÙ¬¬ıËn∏ª±1œ ˜±˝√√Ó¬ ‰¬1fl¡±1fl¡ õ∂øÓ¬À¬ı√Ú √±ø‡˘ fl¡ø1¬ı ˘±ø·¬ı ¬ı≈ø˘ ¶Û©Ü fl¡ø1 ø√˚±˛ ∆˝√√øÂ√˘ ˚ø√› ¬Û1ªÓ«¬œ øÚÀ«√˙ øÚø√˚˛±¬Û˚«ôL Ó¬√ôL ’±À˚˛±·1 fl¡±˚«fl¡±˘ ¬ı‘øX fl¡1± ∆˝√√ÀÂ√º ά◊À~‡… Œ˚ 29 ’±1n∏ 30 ˜±‰¬«Ó¬ qª±˘fl≈¡øÂ√- fl¡±G ¸—‚øȬӬ Œ˝√√±ª±1 ø¬ÛÂ√Ó¬ Œ˚±ª± 11 ¤øõ∂˘Ó¬ ‰¬1fl¡±À1 &ª±˝√√±È¬œ ά◊2‰¬ Ú…±˚˛±˘˚˛1 ’ª¸1õ∂±5 Ú…±˚˛±Òœ˙ ¤Â√ Œfl¡ fl¡1fl¡ ‚Ȭڱ1 Ó¬√ôL1 ˆ¬±1 ’¬Û«Ì fl¡ø1øÂ√˘º

Notification It is for general information that the 'Assam Backward Classes Commission' re-constituted by the Government of Assam under Section 3(1) of the Assam Backward Classes Commission Act, 1993 vide Notification No.TAD/BC/524/2013/32, dated 29th November, 2013, in exercise of the powers under Section 9(1) of the said Act, shall examine request for inclusion of any class of citizen as a backward class in the list and hear complaints of over-inclusion or under inclusion of any backward class in such list and tender such advice to the Government, as it deems appropriate under the provision of the Act. The criteria for inclusion, exclusion or over-inclusion of any class or classes according to the provision of the Act may be as follows : A) The claim petition may be submitted by any individual/ class/body/ association etc. eligible under the provision of the Act : Any class/classes of people or community ; ii) District councils/Autonomous bodies on behalf of their members; iii) Any Association registered under the Societies Registration Act, 1860 on behalf of their members iv) Any Board/Association recognized by the Government on behalf of their members ; v) Any Service union recognized by the Government on behalf of their members; vi) Recognized Trade Unions on behalf of their members; vii) Gaon Panchayats/Zilla Parishads on behalf of their members ; viii) Municipal and Town Committee on behalf of their members; ix) Any individual belonging to backward class or community of the people having authority to the satisfaction of the Commission ; x) Any petition forwarded by the Government on the subject. B) i) the criteria for consideration of inclusion of any class or community shall be on the basis of social and educational backwardness of that class or community in the society as provided in the Act ; ii) the criteria for consideration of exclusion will also be strickly in accordance with the provision of the Act ; iii) the criteria for consideration of over-inclusion or non-inclusion of any class/community shall be in accordance with the provision of the Act. All such petitions may be submitted to the undersigned at the address mentioned above. Sd/Member-Secretary Assam Backward Classes Commission Guwahati-6

JANASANYOG/8486/13

SHORT NOTICE INVITING TENDER Sealed tender eventually to be drawn on F-2 Form affixing non refundable court fee stamps of Rs.8.25 (Rupees eight and paisa twenty five) only and with a validity period 180 (one eight zero) days are invited from APWD. Registered Contractor (Building) for the works as detailed below and will be received on the office of the undersigned upto 14.00 hours of 18-12-2013 and the same will be opened on same date and place at 14.30 hours in the office of the undersigned. Name of Approx. Bid Security (in Rs.) Cost of Period EligibilSl. Name of work ity Docuof PWD No. Tender (For (For of ment CompleDivision Value SC/ST/ Gen. OBC/MOBC (IPO Con(Executing (in Rs.) tion Category) /UGE) tractor. only) Agency) 1 2 3 4 5 6 7 8 9

¸˜¢∂ Œ√˙1 ˘·ÀÓ¬ &ª±˝√√±È¬œÀÓ¬± Œ¬∏Cά ˝◊√ά◊øÚ˚˛Ú1 ÒÌ«± fl¡±˚«¸”‰¬œ

b. Since the practice of furnishing attested copies of certificates/mark sheets etc. by competent authority has been discontinued by the Govt., the applicant shall furnish copies of certificate/mark sheet etc. declared by himself/herself as certified to be true copy of the original along with the application.

ά±˝◊√Úœ ˝√√Ó¬…± ’gø¬ıù´±¸1 ¬Ûø1ÌøÓ¬

c. In case of detection of any false declaration / statement made by any applicant, his/her application will be rejected and will also be penalized as per Rules/Law. Self attested photocopies of Certificate / Mark Sheet from HSLC onwards and also Caste Certificate / Registration Certificate / Experience Certificate (where necessary) should be furnished invariably and should be tagged properly without any chance of getting lost during transit. The Commission will not be responsible for any such loss due to imp r tagging.

’±˜ø‰¬—-Œ˚±1±¬ı±È¬Ó¬ ά±˝◊√ Úœ õ∂Ô±1 ø¬ı1n∏ÀX ˜ø˝√√˘± ’±À˚˛±·1 ¸Ê√±·Ó¬± ¸ˆ¬±

d. Incomplete application in terms of the Advertisement will be summarily rejected. No documents will be entertained after the last date of submission of application. (C) WRITTEN TEST / INTERVIEW: If the number of applications received is large, the i. Commission may short-list the number of candidates either on the basis of their marks obtained in the qualifying academic examination required for the post in term of advertisement. -ORii. By holding Screening test (Multiple choice objective type written examination) which will be notified in due course. (D) The list of candidates whose applications are found valid or rejected after scrutiny will be made available in the Assam Public Servece Commission's website (www.apse.nic.in) showiong grounds of rejections in due course. Sd/Deputy Secretary Assan Public Service Commission Jawaharnagar, Khanapara, Guwahati-22 JANASANYOG/8503/13

&ª±˝√√±È¬œ, 12 øάÀ‰¬•§1 – ’˝√√± 16 øάÀ‰¬•§11 ¬Û1± ’±1y ˝√√í¬ı˘·œ˚˛± ’¸˜ ø¬ıÒ√±Ú¸ˆ¬±1 ˙œÓ¬fl¡±˘œÚ ’øÒÀª˙Ú1 17 øάÀ‰¬•§11 ø√Ú± ˘±©ÜÀ·íȬ ά◊M√±˘ fl¡ø1 Ó≈¬ø˘¬ı ˜≈Â√ø˘˜ Â√±S ¸Lö±˝◊√º ¤fl¡ Œõ∂Â√ ø¬ı¬ı‘øÓ¬Ó¬ ˜≈Â√ø˘˜ Â√±S ¸Lö±1 ¸ˆ¬±¬ÛøÓ¬ ¬ı√1n∏˘ ˝◊√Â√˘±˜ ’±1n∏ ¸±Ò±1Ì ¸•Û±√fl¡ Œ√ª±Ú ˘≈»Ù¬≈1 1˝√√˜±ÀÚ fl¡˚˛ Œ˚ ëøÎ¬í Œˆ¬±È¬±1 ¸˜¸…±1 ¸˜±Ò±Ú, ˜≈Â√ø˘˜¸fl¡˘fl¡ Ê√Ú¸—‡…± ’Ú≈¬Û±ÀÓ¬ ‰¬1fl¡±1œ ‰¬±fl¡ø1 õ∂√±Ú, ø¬ıøȬø‰¬1 ’Õ¬ıÒ ˜±1̱¶a Ê√s fl¡1± ’±1n∏ ·“άˇ ˝√√Ó¬…± ¬ıg fl¡1±1 √±¬ıœÓ¬ ¸—·Í¬ÚÀȬ±Àª ’ª¶ö±Ú Ò˜«‚Ȭ fl¡±˚«¸”‰¬œ 1+¬Û±˚˛Ì fl¡ø1 ’¸˜1 ˜≈‡… ˜Laœ Ó¬1n∏Ì ·Õ·, ’¸˜ ‰≈¬øMê√ 1+¬Û±˚˛Ì ˜Laœ ø˝√√˜ôL ø¬ıù´ ˙˜«± ’±1n∏ ¬ıÚ˜Laœ 1øfl¡¬ı≈˘ UÀÂ√˝◊√Úfl¡ ¶ú±1fl¡-¬ÛS Œõ∂1Ì fl¡1± ˝√√í¬ıº

&ª±˝√√±È¬œ, 12 øάÀ‰¬•§1 – ά±˝◊√Úœ ˝√√Ó¬…± ’gø¬ıù´±¸1 ¬Ûø1ÌøÓ¬º ¬ıU¸˜˚˛Ó¬ fl¡±äøÚfl¡ ‚Ȭڱ1 ’±Ò±1ÀÓ¬ Œfl¡±ÀÚ± ¬Û≈1n∏¯∏ ¬ı± ˜ø˝√√˘±fl¡ ά±˝◊√Úœ ¸ÀÊ√±ª± ˝√√˚˛º qX fl¡Ô± õ∂‰¬±À1À1 ˝◊√˚˛±1 ø¬ı1n∏ÀX ¸Ê√±·Ó¬± ¸‘ø©Ü fl¡ø1¬ı ˘±ø·¬ıº ’¸˜ ˜ø˝√√˘± ’±À˚˛±·1 ¡Z±1± &ª±˝√√±È¬œ ˜˝√√±Ú·1œ1 ¬Û±ù´«ªÓ«¬œ ’±˜ø‰¬—-Œ˚±1±¬ı±È¬Ó¬ ά±˝◊√Úœ õ∂Ô±1 ø¬ı1n∏ÀX ’±øÊ√ ’Ú≈øá¬Ó¬ ¸Ê√±·Ó¬± ¸ˆ¬±Ó¬ ˜≈‡… ’øÓ¬øÔ ø˝√√‰¬±À¬Û ’—˙¢∂˝√Ì fl¡ø1 ¤˝◊√ ˜ôL¬ı… fl¡À1 fl¡±˜1+¬Û [˜] øÊ√˘±1 ’øÓ¬ø1Mê√ ά◊¬Û±˚˛≈Mê√ ˜‘̱˘ ·Õ·À˚˛º ŒÓ¬›“ fl¡˚˛ Œ˚ ά±˝◊√Úœ1 √À1 ¤fl¡ ’gø¬ıù´±¸ ’“±Ó¬1 fl¡1±1 Œé¬SÓ¬ ˜ø˝√√˘±¸fl¡À˘ ’¢∂Ìœ ˆ¬”ø˜fl¡± ˘í¬ı ¬Û±À1º ¤·1±fl¡œ ˜ø˝√√˘±1 ˆ¬”ø˜fl¡±1 ›¬Û1ÀÓ¬ ¤È¬± ¬Ûø1˚˛±˘ Œfl¡ÀÚÕfl¡ ‰¬ø˘¬ı Œ¸˚˛± øÚˆ¬«1 fl¡À1º Œ¸À˚˛ ¸˜±Ê√‡Ú1 ¬Û1± ά±˝◊√ Úœ1 √À1 ’gø¬ıù´±¸ øÚ˜«”˘1 ¬ı±À¬ı ˜ø˝√√˘±¸fl¡˘ ’±·¬ı±øϬˇ ’˝√√± ά◊ø‰¬Ó¬º ¸˜±Ê√Ó¬ ø˙鬱1 õ∂¸±11 ›¬Û1ÀÓ¬± &1n∏Q ’±À1±¬Û fl¡À1 ’øÓ¬ø1Mê√ ά◊¬Û±˚˛≈Mê√Ê√ÀÚº ’±˜ø‰¬—-Œ˚±1±¬ı±È¬ ’=˘1 ˙Ó¬±øÒfl¡ ¬Û≈1n∏¯∏˜ø˝√√˘± ά◊¬Ûø¶öÓ¬ Ôfl¡± ¸ˆ¬±‡ÚÓ¬ ’¸˜ ˜ø˝√√˘± ’±À˚˛±·1 ¸√¸… ¸ø‰¬¬ı ˜øÌ√œ¬Û± ¬ı1fl¡È¬fl¡œÀ˚˛ fl¡˚˛ Œ˚ ’±À˚˛±À· 1±Ê√…1 14‡Ú øÊ√˘±Ó¬ ëȬ±À·«ÀȬά ˝◊√KI◊±1Àˆ¬kÚ ¤G øõ∂Àˆ¬kÚ ’¬ıƒ ά◊˝◊√ȃ¬Â√ ˝√√±øKI◊— ˝◊√Ú  8 ¬Û‘ᬱӬ

Extension of D.T.C. Building with providing Sanitary 1/ & Water Supply Works in426 cluding construction of brick boundary wall & Iron gate etc. around the D.T.C. Office Campus, Barpeta under Annual Plan, 2013-14.

E. E.. P.W.D., Nalbari Bldg. Division, Nalbari.

14,85,758.00

Assam Public Service Commission invites application from Indian Citizens as definedd in Articles 5 to 8 of the Constitution of India for the under-mentioned posts under Assam Government in the scale of pay as indicated below and carrying usual allowances as admissible under Rules of the Govt. of Assam. (A) Name of Post / Posts 1. PRINCIPAL in B.B EnlZineerinIt College, Kokrajhar (Re-Advt.) under Higher Education (Tech.) Deptt. (i) Number of Post : 1(One).

1000.00 30,000.00 15,000.00

90 days

Class-I (A,B,C) & ClassII under this Circle

N. B.: 1. Detailed particulars and tender papers will be issued to the contractor who have produce Pan Card / Up-todate Registration for the year 2013-14 at the time of issuing tender paper or their authorized person with attested signature in application from the undersigned from 16-12-2013 and 17-12-2013 upto 4.00pm. 2. At the time of the receiving Tender Form, the tenderer will have to submit the following documents alongwith the tender: (a) Experience Certificate for similar nature of work alongwith the photocopy of the Work Order from either in PWD or any other department of the State Govt./ Central Govt. Organization within the jurisdiction of the State of Assam. (b) PAN Card. (c) Upto date Registration Certificate for the year 2013-2014. (d) Upto date VAT (GRN) (e) Labour Licence and (f) Partnership Deed / Power of Attorney in case of Proprietorship firm duly attested by Govt. Gazetted Officer etc. 3. IPO and Bid security must be payable in favour of Executive Engineer, P.W.D., Nalbari Building Division, Nalbari. 4. Bid security of the amount as specified for the work in the table above in the form of N.S.C. / K.V.P. / F.D. /T.D. received from any Nationalized Bank. Tender without requisite bid security shall be summarily rejected. 5. If for any reason last date of receiving or issuing Tender paper is a declared holiday/ bandh, Tender will be received and opened on next working day. 6. The undersigned will be the sole authority to cancel or accept any tender without showing any reason. 7. The Short N.I.T. will form a part of the Contract Agreement. 8. Other details can be seen in the Tender documents. 9. Performance security/security deposit which is to be submitted by qualified Tenderer are subjected to vide CE's memo No. BN/12/82/Pt.-I/84 dtd.15-02-2011. Sd/ Superintending Engineer, PWD. Guwahati Building Circle No. - 1

JANASANYOG/4105/13

Adin=3 12  
Adin=3 12  
Advertisement