Page 1

2

&ª±˝√√±È¬œ-øά¬ıËn∏·Î¬ˇ, 5 ŒÙ¬¬ıËn∏ª±1œ, 2014, ¬¬ı≈Ò¬ı±1

1 ..............................................................................................................................................................................................................

JEEVAN HEALTH CLINIC

¬Û√ ‡±˘œ

ESTD-1972

PARMANENT POSTING

First Time in North East Sexotherapy Systems ’±¬Û≈øÚ ¬ı±˘… fl¡±˘1 ˆ¬≈˘ÀÓ¬ ˝√√›fl¡ ¬ı± ’Ú… øfl¡¬ı± fl¡±1ÌÓ¬ &5 Œ1±·Ó¬ ˆ¬≈ø· ’±ÀÂ√ ˚ø√, Œ˚ÀÚñ Ú¬Û≈—˙fl¡Ó¬±, ˙œÀ‚Ë ¬ÛÓ¬Ú, ¶§õü Œ√±¯∏, Ò±Ó≈¬ Ö˘Ú, ¬ı·± √±·, ø˘fl¡1œ˚˛±, ¬ı·±¶⁄±¬ı, ¸ôL±Ú˝√√œÚÓ¬± ’±ø√ ¸˜¸…± ¸˜±Ò±Ú1 ¬ı±À¬ı Œ˚±·±À˚±· fl¡1fl¡º

Œ˜·œ, HINDUSTAN ø¬ı¶≈®È¬, COLGATE ’±ø√1 ¬ı±À¬ı 20Ê√Ú Â≈√¬Û±1ˆ¬±˝◊√Ê√1 ’±1n Œ¬ÛÀfl¡øÊ√„√1 ¬ı±À¬ı∏ 35Ê√Ú ˚≈ªfl¡1 õ∂À˚˛±Ê√Úº Ôfl¡±1 ¸≈-¬ı…ª¶ö±1 ˘·ÀÓ¬ Œ‡±ª± CANTEEN/PF/ ESI/BONUS ’±ø√ ¬Û±¬ıº Direct Joining1 ¬ı±À¬ı Œ˚±·±À˚±· fl¡1fl¡º

ά±– ŒÊ√ fl≈¡˜±1 ’Ô¬ı± ά±– fl≈¡Ó≈¬¬ı≈øVÚ ¤Â√ ¤Â√ Œ1±Î¬, ˘±‡È¬fl¡œ˚˛± fl¡ø•Ûά◊Ȭ±1 ¬ÛXøÓ¬1 ¡Z±1± Œ˚ÃÚ Œ1±·1 ¸•Û”Ì« ø‰¬øfl¡»¸±º Œ1±·œ Œ‰¬±ª± ˜±‰≈¬˘ 200.00 Ȭfl¡± Ph No.: 2630502 (O) (M) 94351-06287, 94013-59242, 98648-21592

DIRECT JOINING Urgen Requirment Vacancy for ghy-BPO Sector, IT Sector, ITI, Labour incharge, Security Guard, Worker, Sales Executive, Receiptionist. Contact 8486879987 7896343585 Ghy, Six Mile

GUWAHATI HEAD OFFICE Ph : 9706094748, 8822279548

ADMISSION Chandra Prabha Saikiani Academy of Science

‰¬fõ∂ˆ¬± ˙˝◊√fl¡œ˚˛±Úœ ø¬ı:±Ú ¤fl¡±Àά˜œ Both English & Assamese medium Classes IX, X, XI (Science stream) XII (Science Stream) (Hostel & Transportation Facility is Available) Contact Bhattadev Nagar, Pathsala- 781325, Dist- Barpeta (Assam) Ph. : 99542-56914, 78960-47113

DIVINE ASTROLOGY &ª±˝√√±È¬œ1 ø¬ı‡…±Ó¬ ¬ı—˙·Ó¬ ŒÊ√…±øÓ¬¯∏œ ë¸øÙ¬fl¡ ˆ¬”¤û±í ’±1n∏ ά◊Ê√øÚ ’¸˜1 ø¬ı‡…±Ó¬ ˜ø˝√√˘± ŒÊ√…±øÓ¬¯∏œ ë1n∏˜œ ˆ¬”¤û±í1 ¡Z±1± 100 ˙Ó¬±—˙ õ∂øÓ¬|n∏øÓ¬À1 ’±À¬Û±Ú±1 ø˚Àfl¡±ÀÚ± Ò1Ì1 ·ˆ¬œ1 ¸˜¸…±1 ¸˜±Ò±Ú 3 ø√Ú1 ¬Û1± 21 ø√Ú1 øˆ¬Ó¬1Ó¬º

¸˜¸…±¸˜”˝√ * Œõ∂˜Ó¬ ¬¬ı…Ô« [Love affairs] * ø¬ı¬ı±˝√√Ó¬ ¬ı±Ò± [Marriage obstruction] * ¬ı…ª¸±˚˛Ó¬ Œ˘±fl¡‰¬±Ú [Business Loss] * ‰¬±fl¡ø1Ó¬ ø¬ı˘•§ [Job Seeking] * ø˙鬱Ӭ ’˜ÀÚ±À˚±·œ [Education Unsuccess]

* ¬Û±ø1¬ı±ø1fl¡ ’˙±øôL [Family unhappyness]

* ˙Sn∏1 ¬Û1± ˆ¬˚˛ [Enemy] * ¸ôL±Ú˝√√œÚÓ¬± * 1±Ê√ÚœøÓ¬Ó¬ ø¬ÛÂ√¬Û1± [Political unsuccess]

* ˜±Úø¸fl¡ ’˙±øôL [Mental Tension]

Add : Apurba Sinha Path, Bye Lane No.-5, House No.-252, Zoo Road Tiniali Ph. No. : 96787-58667, 94350-49720

MANGALAM ENTERPRISES (P) LTD. Guwahati (Assam) Application Last Date - 10/Mar/2014

(REQUIREMENT) SL. NO.

POST

AGE

1

Clerk

18 to 40

2

Store Keeper

18 to 40

3

Supervisor 18 to 35

4

Security Guard

5

Driver

QUALIFICATION Post Graduate

SAL- NO.OF ARY VACANCY 20000/05

Graduate 17000/-

12

15000/-

18

10 + 2

10th 18 to 35 (Matric Pass) 12000/10th 18 to 30 (Matric Pass) 8500/-

24 28

Application From downLoad our company website: www alampvtltd.com www.mang .mangalampvtltd.com .mang

Help line No - 0361 - 2466062/2466063

˝√√ô¶À1‡±1 ¡Z±1± ˆ¬±·… øÚÌ«˚˛ ’±À¬Û±Ú±1 ˆ¬±·… ø¬ı‰¬±1 fl¡ø1 ’Ó¬œÓ¬, ¬ıÓ«¬˜±Ú, ˆ¬øª¯∏…» Ê√Ú±1 ¬ı±À¬ı Œ˚±·±À˚±· fl¡1fl¡

¿fl‘¡¯û ŒÊ√…±øÓ¬¯∏ Œfl¡f ά0 Ú±1±˚˛Ì Œ¬ıÊ√¬ı1n∏ª± [M A, M.Phil, Ph.D.)

Œ·±ã Œ˜Àάø˘©Ü (MARP) fl¡˘fl¡±Ó¬± ·ÀÌ˙&ø1, Ú˚˛Ú¬Û≈1 ¬ÛÔ, &ª±˝√√±È¬œñ 6 Œ˜±¬ı±˝◊√˘ Ú—-94350-10780

’±˜±1 Œfl¡fÓ¬ ˝√√ô¶À1‡± ’±1n∏ Œfl¡±á¬œ ø¬ı‰¬±1 fl¡ø1 ø¬ı¬ı±˝√√Ó¬ ¬ı±Ò±, ¬ı…ª¸±˚˛Ó¬ é¬øÓ¬, ¸ôL±Ú, ‰¬±fl¡ø1, ø¬ı√…±Ó¬ ¬ı±Ò±, ≈√1±À1±·… ¬ı…±øÒ, √±•ÛÓ¬…Ó¬ ’˙±øôL ’±1n∏ ø¬ıøˆ¬iß ¸˜¸…± ¸˜±Ò±Ú1 ¬ı±À¬ı Œ˚±·±À˚±· fl¡1fl¡º ˘·ÀÓ¬ Œfl¡±á¬œ õ∂dÓ¬, ø¬ı¬ı±˝√√1 Œ˚±È¬fl¡ ø¬ı‰¬±1, ‚11 Œˆ¬øȬ ·ÌÚ± ’±1n∏ ¬ı±d ·ÌÚ± ’±ø√ fl¡1± ˝√√˚˛º Ó¬±À1±√¬Ûø1 ø¬ı1n∏X ¢∂˝√1 õ∂øÓ¬fl¡±11 ¬ı…ª¶ö±› fl¡1± ˝√√˚˛º

LOAN Home Loan, Personal Loan, Project, Business, Property, Agriculture, Education Loan MANGALAM ENTERPRISES (P) LTD. OASIS Building, ABC, Bus Stop, Guwahati. Ph.-8811089355, 8811089356 www.mangalament.com

¬ı±·ƒÀ√ªœ1 ¬ıµÚ±À1 ˜≈‡ø1Ó¬ 1±Ê√…1 ø˙鬱Ú≈á¬±Ú  õ∂Ô˜ ¬Û‘ á ¬±1 ¬Û1± øÚÊ√ 1 ø˙鬱Ú≈ᬱÚÓ¬ Œ¬ı˘¬Û±Ó¬, Ó≈¬˘¸œ¬Û±Ó¬, Ù≈ ¬ ˘ ’±ø√ ∆˘ ∆· ά◊ 2 Â√ ˘ ˆ¬±Àª ¸1¶§ Ó ¬œ Œ√ ª œ1 ¬ıµÚ± fl¡À1º ά◊À~‡… Œ˚ ¸1¶§Ó¬œ ¬Û”Ê√±fl¡ Œfl¡f fl¡ø1 &ª±˝√√±È¬œ ˜˝√√±Ú·1œÓ¬ ¸‘ø©Ü ˝√√˚˛ ¤fl¡ ¬ı≈ Ê √ ± ¬ı ŒÚ±ª±1± ά◊  √ ª ˜≈ ‡ 1 ¬Ûø1Àª˙1º ¬Û≈ª±˝◊√ ¬ÛøªSÓ¬±À1 Œ√ªœ ¬ıµÚ±1 ø¬ÛÂ√ Ó ¬ ¸fl¡À˘±Àª ø˜ø˘ ø‡ø‰¬ø1 ‡±˝◊ √ ’±Úµ fl¡À1º õ∂øÓ¬·1±fl¡œ Â√ ± S-Â√ ± Sœ1 ˘·ÀÓ¬ ø˙鬱Ú≈ á ¬±Ú1 ø˙é¬fl¡ø˙é¬ø˚˛Sœ¸fl¡À˘› ¸≈µ1 Œ¬Û±Â√±fl¡ ¬Ûø1Ò±Ú fl¡ø1 ’±ÚµÓ¬ ø˜ø˘Ó¬ ˝√√˚˛º &ª±˝√√±È¬œ ˜˝√√±Ú·1œÓ¬ ¸1¶§Ó¬œ ¬Û”Ê√± ˜±ÀÚ˝◊√ Œ˚Ú ’À‚±ø¯∏Ó¬ Œ¸Ãµ˚«1 õ∂øÓ¬À˚±ø·Ó¬±º ¬Û” Ê √ ± ¬ı≈ ø ˘À˚˛ ˝ ◊ √ ¤¬ÛÀ¯∏fl¡ ¬Û”¬ı«À1 ¬Û1± ˜˝√√±Ú·1œ1 ’øÒfl¡±—˙ ˚≈ªÓ¬œÀ˚˛ øÚÊ√fl¡ ¸Ê√±˝◊√ ¬Û1±˝◊√ ŒÓ¬±˘±1 ¬ı±À¬ı ¸±Ê≈√ fl¡ø1 ŒÓ¬±À˘º øfl¡Â≈√ ¬ıÂ√1 ¬Û”À¬ı« Œ¸Ãµ˚«1 ¤ÀÚ ¸À‰¬Ó¬ÚÓ¬± Ú±øÂ√ ˘ ˚ø√ › ∆¬ı≈√…øÓ¬Ú ˜±Ò…˜1 fl¡¬ı˘Ó¬ ¬Ûø1 ¸‘ø©Ü Œ˝√√±ª± ¤˝◊√ ˜±Úø¸fl¡Ó¬±˝◊√ ¤øÓ¬˚˛± Œ˚Ú ˜˝√√±Ú·1œ1 ˘·ÀÓ¬ õ∂øÓ¬‡Ú ¸1n∏-¬ı1 ‰¬˝√√1-Ú·1Ó¬ ¸1¶§Ó¬œ ¬Û”Ê√± ¬ı≈ø˘À˚˛˝◊√ ¸‘ø©Ü ˝√√˚˛ ’À‚±ø¯∏Ó¬ Œ¸Ãµ˚« õ∂øÓ¬À˚±ø·Ó¬±1º 1±Ê√ Ò ±Úœ ˜˝√√±Ú·1œÓ¬ ¤˝◊√ õ∂øÓ¬À˚±ø·Ó¬±˝◊√ ˙œ¯∏ « Ó ¬ Ô±Àfl¡º ¬Û” Ê √ ± 1 ø√ Ú ÀȬ±Ó¬ Œ˚øÚÀ˚˛ Œ‰¬±ª± ˚±˚˛ ŒÓ¬øÚÀ˚˛˝◊√ ˜±ÀÔ“± ˝√√±¸…˜˚˛œ 1+¬Û˝√√œ ˚≈ªÓ¬œ1 ˘˚˛˘±¸ ·øÓ¬º ˝◊√ ˚˛±fl¡ ∆˘ ’±øÊ√ &ª±˝√√±È¬œÓ¬ ¸‘ ø ©Ü ˝√ √ ˚ ˛ ¤fl¡ ’ˆ¬±ªÚœ˚˛ ¬Ûø1ø¶öøÓ¬1º ˜˝√√±Ú·1œ1 ¬ı±È¬-‚±È¬ ‰¬±ø1›Ù¬±À˘ ¬Û” Ê √ ± fl¡ Œfl¡f fl¡ø1 Œ˘±Àfl¡ Œ˘±fl¡±1Ì… ∆˝√√ ¬ÛÀ1º ˝◊√ ˚˛±1 ¬ı±À¬ı ˜˝√√±Ú·1œ1 õ∂øÓ¬ÀȬ± ¬ÛÔÀÓ¬ ¸‘ø©Ü ˝√√˚˛ ’ˆ¬±ªÚœ˚˛ ˚±Ú-Ê“√Ȭ1º ˚±1 ¬¬ı±À¬ı ¶§ ± ˆ¬±øªfl¡ Ê√ Ú Ê√ œ ªÚ ¤fl¡õ∂fl¡±1 ¶ö ø ¬ı1 ∆˝√ √ ¬ÛÀ1º ¬ıUÀé¬SÓ¬ Œ√‡± ˚±˚˛ ¤fl¡±—˙ Â√±SÂ√ ± Sœ ¬ÛøªSˆ¬±Àª ¬Û” Ê √ ± -’‰« ¬ Ú± fl¡1±Ó¬Õfl¡ Œ¸Ãµ˚« õ∂øÓ¬À˚±ø·Ó¬±Ó¬À˝√√ ’øÒfl¡ &1n∏Q ø√˚˛± ¬Ûø1˘øé¬Ó¬ ∆˝√√ÀÂ√º øÚ–¸ÀµÀ˝√√ Â√±S-Â√±Sœ1 ¤˝◊√ ˜±Úø¸fl¡Ó¬±˝◊√ ’±˜±1 ¸˜±Ê√Ó¬ øfl¡ õ∂ˆ¬±ª Œ¬Û˘±˚˛, Œ¸˚˛± ø‰¬ôLÚœ˚˛ ø¬ı¯∏˚˛1+À¬Û ø¬ıÀ¬ıø‰¬Ó¬ ∆˝√√ÀÂ√º

øSêÀfl¡È¬1 ˆ¬·ª±Ú ˙‰¬œÚ ŒÓ¬G≈˘fl¡±1, ’Ò…±¬Ûfl¡ ø‰¬ ¤Ú 1±›fl¡ ˆ¬±1Ó¬1P õ∂√±Ú  õ∂Ô˜ ¬Û‘ᬱ1 ¬Û1± fl¡˚˛ Œ˚ ŒÓ¬›“ ¤øÓ¬˚˛±› Œ√˙1 ¬ı±À¬ı, ˆ¬±1Ó¬¬ı±¸œ1 ˜≈‡Ó¬ ˝√√“±ø˝√√ ø¬ıø1„√√±¬ı1 ¬ı±À¬ı 댬ıȬí fl¡ø1¬ıÕ˘ ¸√±õ∂dÓ¬º ŒÓ¬›“ ˘·ÀÓ¬ fl¡˚˛ Œ˚ ŒÓ¬›“ ˆ¬±1Ó¬1P ¢∂˝√√Ì fl¡ø1 ’øÓ¬ ’±ÚøµÓ¬ ’±1n∏ ˝◊√ ŒÓ¬›“1 ¬ı±À¬ı ¸À¬ı«±M√√˜ ¸ij±Úº ŒÓ¬›“ ˘·ÀÓ¬ fl¡˚˛ñ 뤽◊√ ¸ij±Ú1 ˘·ÀÓ¬ ˆ¬±1Ó¬¬ı±¸œÀ˚˛ Œ˜±fl¡ ø√˚˛± ˜1˜ ’±1n∏ ’±˙œ¬ı«±√1 ¬ı±À¬ı ˜˝◊√ ÒÚ…¬ı±√ :±¬ÛÚ fl¡ø1ÀÂ√“±ºí 1±©Ü™¬ÛøÓ¬ ˆ¬ªÚ1 √1¬ı±1 ˝√√˘Ó¬ Œ˝√√±ª± ’Ú≈ᬱÚÀȬ±Ó¬ ά◊¬Û1±©Ü™¬ÛøÓ¬ ˝√√±ø˜√ ’±ÚÂ√±1œ, Œfl¡fœ˚˛ ˜Laœ¬ı·«, ˙‰¬œÚ1 ¬ÛPœ ’?ø˘ ’±1n∏ fl¡Ú…± Â√±1±1 ˘·ÀÓ¬ ˆ¬±À˘¸—‡…fl¡ ·Ì…-˜±Ú… Œ˘±fl¡ ά◊¬Ûø¶öÓ¬ ’±øÂ√˘º Œ˚±ª± 16 ÚÀª•§1Ó¬ ˙‰¬œÀÚ ’±ôL–1±©Ü™œ˚˛ øSêÀfl¡È¬1 ¬Û1± ’ª¸1 ¢∂˝√√Ì fl¡ø1øÂ√˘º ˙‰¬œÚ ŒÓ¬G≈˘fl¡±1 ∆˝√√ÀÂ√ Œ‡˘ Ê√·Ó¬1 õ∂Ô˜ ¸À¬ı«±2‰¬ ’¸±˜ø1fl¡ ¸ij±Ú Œ¬Û±ª± ¬ı…øMê√º ˙‰¬œÀÚ ¬Û”À¬ı« Œ‚±¯∏̱ fl¡1± ˆ¬±1Ó¬1P ά◊»¸·« ¸µˆ«¬Ó¬ ¬Û≈Ú1 Œ√±˝√√±À1 Œ˚ ¤˝◊√ ¸ij±Úfl¡ ŒÓ¬›“ ŒÓ¬›“1 ˜±Ó‘¬ ’±1n∏ Œ√˙1 ˝√√Àfl¡ õ∂±Ì ’±UøÓ¬ ø√˚˛± ¬ıœ1¸fl¡˘1 ˜±Ó‘¬ ’±1n∏ ¬ÛPœ¸fl¡˘Õ˘ ’±·¬ıϬˇ±˝◊√ ÀÂ√º ŒÓ¬›“ ’±Ú·1±fl¡œ ˆ¬±1Ó¬1P ¡’Ò…±¬Ûfl¡ 1±›fl¡ Œ√˙1 ˚≈ª-ø¬ı:±Úœ ¸‘ø©ÜÓ¬ ’±·¬ıÀϬˇ±ª± ’ª√±Ú1 ¬ı±À¬ı› ›˘· Ê√Ú±˚˛º

’±øÊ√À1 ¬Û1± ¸—¸√1 ¸•x¸±ø1Ó¬ ˙œÓ¬fl¡±˘œÚ ’øÒÀª˙Ú

1±Ê√…¸ˆ¬±1 øÚ¬ı«±‰¬Úœ Ò±˜‡≈˜œ˚˛±1 ˜±Ê√ÀÓ¬± Œ˘±fl¡¸ˆ¬±1 õ∂±Ô«œ ¬ı±Â√øÚ1 Ó¬»¬Û1Ó¬±

ADMISSION ADMISSION GOING ON FROM NURSERY TO CLASS IX HOLYFAITH ENGLISH SCHOOL (AN ENGLISH MEDUIM HIGH SCHOOL) (Hostel Facility Available For Boys & Girls) Contact Santipuru, Rangia, 781354, Dist- kamrup (Assam) Ph No.- 9401080615õ∂Ô˜ ¬Û‘ᬱ1 ¬Û1± 1±Ê√ÕÚøÓ¬fl¡ √˘º fl¡—À¢∂Â√ ’±1n∏ ø¬ıÀÊ√ø¬Û1 ά◊¬Ûø1 ’±Ú 1±Ê√ÕÚøÓ¬fl¡ √˘¸˜”À˝√√ ˝◊√øÓ¬˜ÀÒ… õ∂±øÔ«Q ¬ı±Â√øÚ1 õ∂øSê˚˛± õ∂±˚˛ ‰”¬Î¬ˇ±ôL fl¡ø1 ø˚Àfl¡±ÀÚ± õ∂fl¡±À1 Œ˘±fl¡¸ˆ¬±Ó¬ ¸≈Ù¬˘ ˘±ˆ¬ fl¡1±1 fl≈¡‰¬fl¡±ª±Ê√ ’±1y fl¡ø1ÀÂ√º Ó¬±À1˝◊√ ’—˙ ø˝√√‰¬±À¬Û õ∂±˚˛À¬ı±1 1±Ê√ÕÚøÓ¬fl¡ √À˘ ’¸˜1 14Ȭ± Œ˘±fl¡¸ˆ¬± ¸˜ø©ÜÀÓ¬˝◊√ õ∂±øÔ«Q õ∂√±Ú fl¡ø1¬ıÕ˘ ά◊øͬ-¬Ûø1 ˘±ø·ÀÂ√º ¤ÀÚ Œõ∂鬱¬ÛȬӬ Ê√˚˛1 ¸y±ªÚ± Ôfl¡± Œfl¡˝◊¬ı±·1±fl¡œ õ∂±Ô«œ1 Ú±˜ ¸‚Ú Î¬◊2‰¬±ø1Ó¬ Œ˝√√±ª±˝◊√ Ú˝√√˚˛, ŒÓ¬›“À˘±fl¡fl¡ ∆˘ ’±˙±¬ı±√œ› ∆˝√√ ά◊øͬÀÂ√ 1±Ê√ÕÚøÓ¬fl¡ √˘¸˜”˝√º ¤˝◊√Àé¬SÓ¬ ø¬ıÀ˙¯∏Õfl¡ &ª±˝√√±È¬œ Œ˘±fl¡¸ˆ¬± ¸˜ø©ÜÓ¬ ˚≈ª¸˜±Ê√fl¡ ŒÚÓ‘¬Q õ∂√±Ú fl¡1± ˚≈ªÀÚÓ¬± ˜±Ú¸ ¬ı1±1 Ú±˜ ¸¬ı«±øÒfl¡ ‰¬ø‰«¬Ó¬ ∆˝√√ÀÂ√º ˜≈ͬ √˝√Ȭ± ø¬ıÒ±Ú¸ˆ¬± ¸˜ø©ÜÀ1 ·øͬӬ &ª±˝√√±È¬œ Œ˘±fl¡¸ˆ¬± ¸˜ø©ÜÓ¬ ¬Û”¬ı«À1 ¬Û1±˝◊√ ˜±Ú¸ ¬ı1±˝◊√ ˚≈ª-¸˜±Ê√Ó¬ ø¬ıÀ˙¯∏ Ê√Úøõ∂˚˛Ó¬± ’Ê«√Ú fl¡ø1 ¤˝◊√¬ı±11 Œ˘±fl¡¸ˆ¬± øÚ¬ı«±‰¬Ú1 ¬ı±À¬ı ŒÓ¬›“ ¸˜ø©ÜÀȬ±Ó¬ ˙øMê√˙±˘œ √±¬ıœ√±11+À¬Û ¬Ûø1·øÌÓ¬ ∆˝√ÀÂ√º ά◊À~‡… Œ˚ ¤˝◊√¬ı±1 Œ√˙1 Œfl¡˝◊¬ı±È¬±› ¸˜ø©ÜÓ¬ √˘œ˚˛ ¸˜Ô«fl¡1

˜Ó¬√±Ú1 ›¬Û1Ó¬ øÚˆ¬«1 fl¡ø1 õ∂±øÔ«Q õ∂√±Ú fl¡ø1¬ıÕ˘ ø¸X±ôL ¢∂˝√Ì fl¡ø1ÀÂ√ fl¡—À¢∂Â√ ˝√√±˝◊√ fl¡˜±ÀGº Œ¸˝◊√˜À˜« &ª±˝√√±È¬œ Œ˘±fl¡¸ˆ¬± ¸˜ø©ÜÀÓ¬± √˘œ˚˛ ¸˜Ô«fl¡1 ˜Ó¬√±Ú1 ›¬Û1Ó¬ øÚˆ¬«1 fl¡ø1 õ∂±øÔ«Q õ∂√±Ú fl¡ø1¬ı fl¡—À¢∂ÀÂ√º ø˚À˝√√Ó≈¬ ˚≈ªÀÚÓ¬± ø˝√√‰¬±À¬Û ˜±Ú¸ ¬ı1±˝◊√ ø¬ı·Ó¬ Œfl¡˝◊¬ı± ¬ıÂ√1 Òø1 ¸˜ø©ÜÀȬ±1 Œˆ¬±È¬±1 1±˝◊√Ê√1 ˜±Ê√Ó¬ ø¬ıÀ˙¯∏ Ê√Úøõ∂˚˛Ó¬± ’Ê«Ú fl¡1±1 ˘·ÀÓ¬ ¸˜ø©ÜÀȬ±1 ά◊iß˚˛Ú˜”˘fl¡ fl¡±˜-fl¡±Ê√ÀÓ¬± Ê√øάˇÓ¬ ∆˝√√ ’±ÀÂ√, Œ¸À˚˛À˝√√ ¤˝◊√¬ı±1 ŒÓ¬›“Àfl¡˝◊√ õ∂±øÔ«Q õ∂√±Ú fl¡ø1¬ı ¬ı≈ø˘ ’±˙±¬ı±√œ ∆˝√√ ’±ÀÂ√ Œˆ¬±È¬±1¸fl¡˘º Ó¬≈√¬Ûø1 ˚≈ª-fl¡—À¢∂ÀÂ√› ¤fl¡˜±S ˜±Ú¸ ¬ı1±Àfl¡˝◊√ õ∂±øÔ«Q õ∂√±Ú1 ¬ı±À¬ı √±¬ıœ ά◊O±¬ÛÚ fl¡ø1 ŒÓ¬›“fl¡ ø˚Àfl¡±ÀÚ± õ∂fl¡±À1 Ê√˚˛œ fl¡1± ˝√√í¬ı ¬ı≈ø˘ √±¬ıœ Ê√Ú±˝◊√ÀÂ√º ¤ÀÚ Œõ∂鬱¬ÛȬӬ 1±Ê√…1 1±Ê√…¸ˆ¬± øÚ¬ı«±‰¬Ú1 Ò±˜‡≈˜œ˚˛±1 ˜±Ê√ÀÓ¬± ˜±Ú¸ ¬ı1±1 õ∂±øÔ«Q1 ø¬ı¯∏˚˛ÀȬ±Àª ø¬ıÀ˙¯∏ &1n∏Q ˘±ˆ¬ fl¡ø1ÀÂ√º ˚≈ªÀÚÓ¬±·1±fl¡œfl¡ õ∂±øÔ«Q õ∂√±Ú fl¡ø1À˘ ¤˝◊√¬ı±1 &ª±˝√√±È¬œ ¸˜ø©Ü fl¡—À¢∂Â√1 ˝√√±Ó¬Õ˘ ’˝√√±ÀȬ± øÚø(Ó¬ ¬ı≈ø˘› fl¡—À¢∂Â√œ ˜˝√√˘Ó¬ ¬ı…±¬Ûfl¡ˆ¬±Àª ‰¬ø‰«¬Ó¬ ∆˝√√ÀÂ√º

øÓ¬øÚ Ó¬1¬Ûœ˚˛± U˝◊√¬Û Ê√±ø1 fl¡ø1À˘ ’·¬Û˝◊√ 

õ∂Ô˜ ¬Û‘ᬱ1 ¬Û1± ˚≈“Ê√Ó¬ Ú±ø˜Àº fl¡±ÀÊ√˝◊√ ˙±¸fl¡ø¬ıÀ1±Òœ ά◊ˆ¬À˚˛ ¸˜±ôL1±˘ 1±Ê√ÕÚøÓ¬fl¡ ¡ZiZÓ¬ Ú±ø˜ ¬ı…±¬Ûfl¡ Ó¬»¬Û1Ó¬± ’±1y fl¡ø1ÀÂ√º Œfl¡±Ú ˝√√±ø1¬ı Œfl¡±Ú øÊ√øfl¡¬ı, Œ¸˚˛± õ∂øÓ¬ÀȬ± 1±Ê√ÕÚøÓ¬fl¡ √˘1 ¬ı±À¬ı ’±R¸ij±Ú1 õ∂ùü ∆˝√√ ¬Ûø1ÀÂ√ñ ˚±1 ¬Ûø1Àõ∂øé¬Ó¬Ó¬ ¸˜±ÀÚ ¸˜±ÀÚ Œ√Ãø1ÀÂ√ ˙±¸fl¡-ø¬ıÀ1±Òœº ø¬ÛÀÂ√ 1±Ê√…¸ˆ¬± øÚ¬ı«±‰¬ÚÕ˘ ˜±Ê√Ó¬ ˜±ÀÔ“± ≈√Ȭ± ø√Ú ¬ı±fl¡œ Ôfl¡±1 ¸˜˚˛ÀÓ¬ ’·¬Û˝◊√ ’±øÊ√ ø¬ıÒ±˚˛fl¡¸fl¡˘1 ¬ı±À¬ı øÓ¬øÚ Ó¬1¬Ûœ˚˛± [ÔËœ ˘±˝◊√Ú] U˝◊√¬Û Ê√±ø1 fl¡À1º ¤˝◊√ U˝◊√¬Û1 Ê√ø1˚˛ÀÓ¬ √˘ÀȬ±1 9Ê√Ú ø¬ıÒ±˚˛fl¡ ά◊Õ˜˝√√Ó¬œ˚˛± õ∂±Ô«œ1 ¸¬ÛÀé¬ Œˆ¬±È¬√±Ú fl¡ø1¬ıÕ˘ ¬ı±Ò… fl¡À1±ª± ∆˝√√ÀÂ√º ’·¬Û1 ˜≈‡… ¸À‰¬Ó¬fl¡ Ó¬Ô± fl¡ø˘˚˛±¬ı1 ¸˜ø©Ü1 ø¬ıÒ±˚˛fl¡ Œfl¡˙ª ˜˝√√ôL˝◊√ fl¡˚˛ Œ˚ øÓ¬øÚ Ó¬1¬Ûœ˚˛± U˝◊√¬Û ’˜±Ú… fl¡ø1À˘ Œfl¡±ÀÚ± ¤Ê√Ú ø¬ıÒ±˚˛fl¡ √˘ø¬ıÀ1±Òœ fl¡±˚«fl¡˘±¬ÛÓ¬ ø˘5 ¬Ôfl¡± ¬ı≈ø˘ ·Ì… fl¡1± ˝√√í¬ıº Œfl¡ª˘ Œ¸˚˛±˝◊√ Ú˝√√˚˛, U˝◊√¬Û ’˜±Ú… fl¡1± ø¬ıÒ±˚˛fl¡Ê√Ú1 ø¬ı1n∏ÀX √À˘ ø¬ıøÒ·Ó¬ ¬ı…ª¶ö± ¢∂˝√Ì fl¡ø1 ø¬ıÒ±˚˛fl¡ ¬Û√ ‡±ø1Ê√ fl¡ø1¬ı ¬Û±À1º ¤Àfl¡È¬± ø¬ı¯∏˚˛Ó¬ ˜ôL¬ı… fl¡ø1 ˜≈‡… ¸À‰¬Ó¬fl¡ ˜˝√√ôL˝◊√ ’±1n∏ fl¡˚˛ Œ˚ ¤Ó¬1¬Ûœ˚˛± Ó¬Ô± ¤fl¡ ˘±˝◊√Ú U˝◊√¬Û1 Ê√ø1˚˛ÀÓ¬ ø¬ıÒ±˚˛fl¡¸fl¡˘fl¡ ø¬ı¯∏˚˛ÀȬ± ¸µˆ¬«Ó¬ ’ª·Ó¬ fl¡À1±ª± ˝√√˚˛º

≈√Ó¬1¬Ûœ˚˛± ’Ô¬ı± ≈√˝◊√ ˘±˝◊√Ú U˝◊√¬Û1 ¡Z±1± ø¬ıÒ±˚˛fl¡¸fl¡˘fl¡ √˘1 ÚœøÓ¬-øÚ˚˛˜ ˜±øÚ ‰¬ø˘¬ıÕ˘ ¸Ó¬fl«¡ fl¡ø1 ø√˚˛±1 ø¬ı¬Û1œÀÓ¬ øÓ¬øÚ Ó¬1¬Ûœ˚˛± U˝◊√¬Û1 Ê√ø1˚˛ÀÓ¬ ø¬ıÒ±˚˛fl¡¸fl¡˘fl¡ Œfl¡ª˘ ¸Ó¬fl«¡˝◊√ Ú˝√√˚˛, √˘1 ÚœøÓ¬-øÚ˚˛˜ ˜±øÚ ‰¬ø˘¬ıÕ˘ ¬ı±Ò… ˝√√í¬ı ˘±ø·¬ıº ’Ú…Ô± ’±˝◊√ Ú·Ó¬ ¬ı…ª¶ö± Œ˘±ª± ˝√√í¬ı ¬Û±À1 ¬ı≈ø˘ ¸fl¡œ˚˛øÚ õ∂√±Ú fl¡1± ˝√√˚˛º Ó¬≈√¬Ûø1 øÓ¬øÚ Ó¬1¬Ûœ˚˛± U˝◊√ ¬Û Ê√±ø1 fl¡1± ¬ÛS‡Ú ¸—øù≠©Ü ø¬ıÒ±˚˛fl¡¸fl¡˘fl¡ ’¬Û«Ì fl¡1±1 ¸˜˚˛Ó¬ ø¬ıÒ±˚˛fl¡Ê√ÀÚ ¶§±é¬1 fl¡ø1 ¢∂˝√√Ì fl¡ø1¬ı ˘±ø·¬ıº ά◊À~‡… Œ˚ 1±Ê√…¸ˆ¬± øÚ¬ı«±‰¬ÚÓ¬ ’¸˜1 ¬ı±˚˛≈-¬Û±Úœ, Ê√±øÓ¬Ê√ÚÀ·±á¬œÀfl¡ Òø1 ¤Àfl¡±À1 ˆ¬≈-ŒÚ±À¬Û±ª± ά◊M√ 1 õ∂À√˙1 ‰≈¬˘Ó¬±Ú¬Û≈1 ¸˜ø©Ü1 ¸?˚˛ ø¸„√√fl¡ ’¸˜Ó¬ fl¡—À¢∂Â√ ˝√√±˝◊√ fl¡˜±ÀG Ê√±ø¬Û ø√˚˛±1 ø¬ı1n∏ÀX ø¬ıÀ1±Òœ √˘¸˜”À˝√√ ¸øijø˘Ó¬ˆ¬±Àª ˝√√±˝◊√ √1 UÀÂ√˝◊√ Úfl¡ õ∂±Ô«œ øÔ˚˛ fl¡À1±ª±1 ø¬ÛÂ√Ó¬ ’·¬Û˝◊√ øÚÊ√1 √˘1 ø¬ıÒ±˚˛fl¡Àfl¡˝◊√ Ê√Ú1 Œfl¡±ÀÚ±Àª ˚±ÀÓ¬ ˝√√«√ Œ¬∏Cøά— øfl¡•§± ÒÚ1 Œ˘±ˆ¬Ó¬ ¬ıµœ ∆˝√√ fl¡—À¢∂Â√1 õ∂±Ô«œ1 ¸¬ÛÀé¬ Œˆ¬±È¬√±Ú fl¡ø1¬ı ŒÚ±ª±À1, Œ¸˝◊√ Œ˝√√Ó≈¬ √˘ÀȬ±Àª øÓ¬øÚ Ó¬1¬Ûœ˚˛± U˝◊√¬Û Ê√±ø1À1 ø¬ıÒ±˚˛fl¡¸fl¡˘fl¡ ÚœøÓ¬-øÚ˚˛˜1 ˜±Ê√Ó¬ ¬ı±Ò… fl¡ø1 1‡±1 ¬ı…ª¶ö± ˝√√±Ó¬Ó¬ ˘íÀ˘º

õ∂Ô˜ ¬Û‘ᬱ1 ¬Û1± Œ˚ Œ˚±ª± 1 ŒÙ¬¬ıËn∏ª±1œÓ¬ Œfl¡±flƒ¡1±Á¡±1 Ô±Ú±1 ’ôL·«Ó¬ Â√±˘±fl¡±øȬ1 Ú±À˚˛fl¡·“±ª1 ¤øȬ øˆ¬Ó¬1n∏ª± ¬ÛÔÓ¬ ¸ij≈‡¸˜1Ó¬ Œ¸Ú±-’±1鬜1 &˘œÓ¬ øÚ˝√√Ó¬ ∆˝√√øÂ√˘ Œfl¡ ¤˘ ’í1 ≈√Ò«¯∏« Œfl¡Î¬±1 ¬ı‘µ±¬ıÚ 1±Ê√¬ı—˙œº øÚ˝√√Ó¬ ά◊¢∂¬ÛLöœÊ√Ú1 øÊ√•ú±1 ¬Û1± Œ¸Ú±’±1鬜À˚˛ ø¬Û©Ü˘, Œ¢∂ÀÚά ’±1n∏ ø¬ıÀ√˙œ ŒÚ±È¬ ά◊X±1 fl¡ø1¬ıÕ˘ ¸é¬˜ ∆˝√√øÂ√˘ ˚ø√› ’±øÊ√ Œfl¡ ¤˘ ’í1 ¸±Ò±1Ì ¸•Û±√fl¡ ∆fl¡˘±¸ Œfl¡±‰¬ ¶§±é¬ø1Ó¬ ¤fl¡ ˝◊√-Œ˜˝◊√˘ ¬ı±Ó«¬±Ó¬ Œ¸Ú±-’±1鬜1 ¸íÀÓ¬ ¬ı‘µ±¬ıÚ 1±Ê√¬ı—˙œ1 ¸—‚¯∏«fl¡ ¸•Û”Ì«1+À¬Û ˆ¬≈ª± ¬ı≈ø˘ ’±‡…± ø√ ¤˚˛± ¤fl¡ ˙œÓ¬˘ ˜øô¶©®À1 fl¡1± ˝√√Ó¬…±fl¡±G ¬ı≈ø˘ ’øˆ¬ø˝√√Ó¬ fl¡ø1ÀÂ√º ˝◊√-Œ˜˝◊√˘ ¬ı±Ó«¬±ÀȬ±Ó¬ ά◊À~‡ fl¡1± ˜ÀÓ¬, ¬ı‘µ±¬ıÚ 1±Ê√¬ı—˙œÀ˚˛ ø‰¬øfl¡»¸±1 ¬ı±À¬ı ¬ı„√√±˝◊√·“±ªÕ˘ ˚±›“ÀÓ¬˝◊√ Œ¸Ú±-’±1鬜À˚˛

1±Ê√¬ı—˙œfl¡ Œ˚±ª± 31 Ê√±Ú≈ª±1œÀÓ¬ ’±È¬fl¡ fl¡À1º ’±È¬fl¡ fl¡1±1 ø¬ÛÂ√Ó¬ Œ¸Ú±-’±1鬜À˚˛ ¬ı‘µ±¬ıÚ 1±Ê√¬ı—˙œfl¡ Œ¸±Ò±-Œ¬Û±Â√± fl¡À1 ’±1n∏ 1 ŒÙ¬¬ıËn∏ª±1œ1 øÚ˙± Ú±À˚˛fl¡·“±ªÕ˘ øÚ &˘œ˚˛±˝◊√ ˝√√Ó¬…± fl¡À1º ¬Û‘Ôfl¡ fl¡˜Ó¬±¬Û≈11 ’±Àµ±˘Úfl¡ √˜Ú fl¡1±1 ¬ı±À¬ı˝◊√ Œ¸Ú±-’±1鬜À˚˛ ¬ı‘µ±¬ıÚ 1±Ê√¬ı—˙œfl¡ ˝√√Ó¬…± fl¡1± ¬ı≈ø˘ ˜ôL¬ı… õ∂fl¡±À˙À1 Œfl¡ ¤˘ ’íÀª√√ fl¡¬Û«íÀ1˘ ¬ı‘µ±¬ıÚ 1±Ê√¬ı—˙œfl¡ ëfl¡˜Ó¬±¬Û≈1 Ê√±Ó¬œ˚˛ Â√ø˝√√√í ø˝√√‰¬±À¬Û Œ‚±¯∏̱ fl¡ø1ÀÂ√º Ó¬≈√¬Ûø1 ’¸˜ ’±1鬜À˚˛ ¬ı‘µ±¬ıÚ 1±Ê√¬ı—˙œfl¡ ˝√√Ó¬…± fl¡1±1 õ∂øÓ¬¬ı±√Ó¬ ¸—·Í¬ÚÀȬ±Àª ’˝√√± 6 ŒÙ¬¬ıËnª∏ ±1œÓ¬ 12 ‚∞I◊œ˚˛± fl¡˜Ó¬±¬Û≈1 ¬ıg1 ’±˝3√±Ú Ê√Ú±˝◊√ÀÂ√º ’¸˜ ’±1鬜À˚˛ ¬ı‘µ±¬ıÚ 1±Ê√¬ı—˙œ1 ˜‘Ó≈¬…1 ˜”˘… ’ø‰¬À1˝◊√ ˆ¬ø1¬ı ˘±ø·¬ı ¬ı≈ø˘› ¸fl¡œ˚˛±˝◊√ ø√ÀÂ√ Œfl¡ ¤˘ ’í1 ¸±Ò±1Ì ¸•Û±√fl¡ ∆fl¡˘±¸ Œfl¡±À‰¬º

õ∂Ô˜ ¬Û‘ᬱ1 ¬Û1± ’øÒÀª˙Ú1 ¸•x¸±ø1Ó¬ ¸√Ú ¬ıø˝√√¬ıº ¤˝◊√ À¬ıø˘1 ¸√ÚÓ¬ √1±‰¬˘ÀÓ¬˝◊√ ø¬ıÀ1±Òœ¬Û鬽◊√ fl“¡fl¡±˘Ó¬ Ȭ„√√±ø˘ ¬ı±øgÀÂ√ ˙±¸Ú±øÒøá¬Ó¬ ˝◊√ ά◊ ø¬Û ¤ ‰¬1fl¡±1‡Úfl¡ ø¬ıÀ˙¯∏Õfl¡ fl¡—À¢∂Â√ √˘fl¡ ˙í˘Àͬfl¡Ó¬ Œ¬Û˘±¬ıÕ˘º ¤˝◊√ ¬ı±11 ¸√ÚÓ¬ ø¬ıÀ1±Òœ¬Û鬽◊√ ø¬ıøˆ¬iß ≈√Ú«œøÓ¬ õ∂¸—·1 ’ªÓ¬±1̱ fl¡ø1¬ı ’±1n∏ Ó¬±1 ø¬ı¬Û1œÀÓ¬ ‰¬1fl¡±1œ¬Û鬽◊√ ŒÓ¬À˘—·±Ú± ø¬ıÀÒ˚˛fl¡Àfl¡ Òø1 Œfl¡˝◊√ ¬ı±‡ÀÚ± õ∂øÓ¬|n∏Ó¬ ø¬ıÀÒ˚˛fl¡ ¢∂˝√√Ì fl¡1±¬ıÕ˘ Œ‰¬©Ü± fl¡ø1¬ıº ˝◊√ ˚˛±1 ά◊¬Ûø1 ’±·cfl¡ Œ˘±fl¡¸ˆ¬± øÚ¬ı«±‰¬Ú1 ¬Ûø1Àõ∂øé¬Ó¬Ó¬ ‰¬1fl¡±À1 ¸√ÚÓ¬ ¬Û”Ì« ¬ı±ÀÊ√Ȭ1 ¸˘øÚ Œ˘‡±Ú≈√±Ú ά◊O±¬ÛÚ fl¡ø1¬ıº øÚ¬ı«±‰¬Úœ ¬ıÓ¬1 ø˝√√‰¬±À¬Û Ê√ Ú ¸±Ò±1Ìfl¡ ˜≈ ^ ±¶£¬œøÓ¬1 ø¬ı1n∏ À X ¸fl¡±˝√ √ ø√ ¬ ı ¬Û1± Œfl¡Ó¬À¬ı±1 ¬ı…ª¶ö ± Œ‚±¯∏ Ì ± fl¡1±À1± ¸y±ªÚ± ’±ÀÂ√ º ˝◊ √ ˚ ˛ ± 1 ˜±Ê√ À Ó¬ ø¬ıÀ1±Òœ¬Û鬽◊ √ ŒÓ¬›“ À ˘±fl¡1 øÚÊ√ ¶ § ˙øMê√ ¬Û1œé¬±1 ëŒÈ¬ø©Ü — ¢∂±Î¬◊ G í ø˝√ √ ‰ ¬±À¬Û ¸√ Ú Ó¬ øÔ˚˛ ø√ ˚ ˛ ± 1 øÚø(Ó¬ ¸y±ªÚ± ’±ÀÂ√ º ά◊ À ~‡… Œ˚ Ó‘ ¬ Ó¬œ˚˛ ˜‰« ¬ ±, Ó‘ ¬ Ó¬œ˚˛ ˙øMê√ , ø¬ıfl¡ä ˙øMê√ 1 Ú±À˜À1 Œfl¡˝◊ √ ¬ ı±È¬±› ø¬ıÀ1±Òœ √ À ˘ ¤Àfl¡±È¬± øÚÊ√ øÚÊ√ Œ·±È¬ ·Í¬Ú1 Œ‰¬©Ü ± ‰¬˘±˝◊ √ ’±ÀÂ√ º ¤ÀÚ Œ‰¬©Ü ± 1 ’—˙ ø˝√ √ ‰ ¬±À¬Û ’±øÊ√ ¸˜±Ê√ ¬ ı±√ œ ¬Û±È« ¬ œ, ŒÊ√ øά ˝◊ √ Î ¬◊ , ¤ ’±˝◊ √ √ ¤ øά ¤˜ Œfl¡, ø¬ıÀÊ√ ø ά, ’·¬Û ’±1n∏ ŒÊ√ øά ¤˜ [ø¬Û]1 ¸—¸√ œ ˚˛ √ ˘ 1 ŒÚÓ¬±¸fl¡À˘ ¤‡Ú ∆¬ıͬfl¡Ó¬ ø˜ø˘Ó¬ ˝√ √ í ¬ıº ø‰¬ ø¬Û ¤˜ √ À ˘ ˝◊ √ ø Ó¬˜ÀÒ… ¤ ’±˝◊ √ √ ¤ øά ¤˜ Œfl¡1 ˘·Ó¬ øÚ¬ı« ± ‰¬Úœ ø˜SÓ¬±Ó¬ ’±¬ıX ∆˝√ √ À Â√ ’±1n∏ Œ√ ˙ 1 ’±=ø˘fl¡ √ ˘ ¸˜” ˝ √ fl ¡ ¤fl¡øSÓ¬ fl¡1±1 ¬Ûø1fl¡äÚ± fl¡ø1ÀÂ√ º

fl¡±˝◊√Õ˘ Œfl¡ ¤˘ ’í1 12 ‚∞I◊œ˚˛± fl¡˜Ó¬±¬Û≈1 ¬ıg1 ’±˝3√±Ú

Œ√˙-ø¬ıÀ√˙1 ø¬ıÀ˙¯∏:1 ά◊¬Ûø¶öøÓ¬Ó¬ &ª±˝√√±È¬œÓ¬ Ê√˘ ’±À˘±‰¬Ú±-‰¬Sê  õ∂Ô˜ ¬Û‘ᬱ1 ¬Û1± ;˘ôL ¸˜¸…±ÀȬ±1 õ∂øÓ¬ ø¬Ûøͬ ø√ ’±ø˝√√ÀÂ√ ˚ø√› ¬Û≈Ú1¬ı±1 1±Ê√…1 Œfl¡˝◊√¬ı±øȬ› &1n∏Q¬Û”Ì« õ∂fl¡ä1 ¬ı±À¬ı 1,004 Œfl¡±øȬ Ȭfl¡±1 ’±¬ı∞I◊Ú ˘±ˆ¬ fl¡ø1ÀÂ√ Ê√˘ ¸•Û√ ø¬ıˆ¬±À·º ’±øÊ√ ¤‡Ú ¸—¬ı±√ Œ˜˘ ¸À•§±ÒÚ fl¡ø1 1±øÊ√…fl¡ Ê√˘ ¸•Û√ ø¬ıˆ¬±·1 ¸ø‰¬¬ı ˝√√À1Ú fl¡±fl¡øÓ¬À˚˛ ¤˝◊√ Ó¬Ô… ¸√1œ fl¡À1º 1±Ê√…1 27‡Ú ’“±‰¬øÚ1 ¬ı±À¬ı ¤˝◊√ ¬ı‘˝√» ÒÚ1±ø˙ ˝◊√øÓ¬˜ÀÒ… Œfl¡f1 ¬Û1± ’±¬ı∞I◊Ú Œ¬Û±ª± ¬ı≈ø˘ fl¡±fl¡øÓ¬À˚˛ õ∂fl¡±˙ fl¡À1º ¤˝◊√ 27‡Ú ’“±‰¬øÚ1 øˆ¬Ó¬1Ó¬ ’±ÀÂ√ Œfl¡˝◊√¬ı±‡√ÀÚ± ¬ı‘˝√» ’“±‰¬øÚº ø¬ıÀ˙¯∏Õfl¡ 1„√√± Ú√œ1 Ú±˜Ó¬ 361 Œfl¡±øȬ, øάSê— Ú√œ1 Ú±˜Ó¬ 105 Œfl¡±øȬ ’±1n∏ ˜±Ó¬˜1± Ú√œ1 ’“±‰¬øÚ1 Ú±˜Ó¬ 155 Œfl¡±øȬ Ȭfl¡± ’±¬ı∞I◊Ú ø√ÀÂ√ Œfl¡f˝◊√º fl¡±fl¡øÓ¬À˚˛ fl¡˚˛ Œ˚ 2015 ‰¬Ú1 ˜±‰«¬1 øˆ¬Ó¬1Ó¬ ¤˝◊√ ’“±‰¬øÚ¸˜”˝√ ¸•Û”Ì« fl¡1±1 ¬ı±À¬ı ¸˜˚˛ øÚ¬ı«±‰¬Ú fl¡1± ∆˝√√ÀÂ√º ¤˝◊√ ¬ı‘˝√» ¬Ûø1˜±Ì1 ÒÚ1±ø˙1 ¸≈Ù¬˘ 1±Ê√…¬ı±¸œÀ˚˛ ˘±ˆ¬ fl¡ø1¬ı ŒÚ Úfl¡À1 Œ¸˚˛± ¸˜˚˛Ó¬À˝√√ ˘é¬Ìœ˚˛ ˝√√í¬ıº ’±øÊ√1 ¸—¬ı±√ Œ˜˘‡ÚÀÓ¬ &ª±˝√√±È¬œÓ¬ ˝√√í¬ı˘·œ˚˛± ëÊ√˘ ’±À˘±‰¬Ú±-‰¬Sê-2014í1 ø¬ı¯∏À˚˛› ¸√1œ fl¡À1 Ê√˘ ¸•Û√ ø¬ıˆ¬±·1 ¸ø‰¬¬ı Ó¬Ô± ’±À˘±‰¬Ú±-‰¬Sê‡Ú1 fl¡±˚«fl¡1œ ¸±—·Í¬øÚfl¡ ’҅鬷1±fl¡œÀ˚˛º ’˝√√± 6 ’±1n∏ 7 ŒÙ¬¬ıËn∏ª±1œÓ¬ ¬ıø˙á¬Ó¬ ’ªø¶öÓ¬ ’¸˜ Ê√˘ ·Àª¯∏̱ ’±1n∏ ¬ı…ª¶ö±¬ÛÚ± õ∂øÓ¬á¬±Ú õ∂±—·ÌÓ¬ ë’¸˜ Ê√˘ ’±À˘±‰¬Ú±-‰¬Sêí‡Ú ’Ú≈øá¬Ó¬ ˝√√í¬ıº ¤˝◊√ ’±À˘±‰¬Ú±-‰¬Sê‡Ú1 ˜≈‡… ø¬ı¯∏˚˛¬ıd ˝√√í˘ ëά◊M√1¬Û”¬ı«±=˘Ó¬ Ê√˘ ¸•Û√1 √œ‚«˜…±√œ ά◊iß˚˛Úºí Ó¬≈√¬Ûø1 ¤˝◊√ ’±À˘±‰¬Ú±‰¬Sê‡Ú1 ¸˜˚˛ÀÓ¬ ’±Ú Œfl¡˝◊√¬ı±øȬ› &1n∏Q¬Û”Ì« ø¬ı¯∏˚˛1 ›¬Û1Ó¬ ’±À˘±‰¬Ú± fl¡1± ˝√√í¬ıº ˝◊√˚˛±1 ˘·ÀÓ¬ Ê√˘ ¸•Û√1 ˘·Ó¬ Ê√øάˇÓ¬ ø¬ıøˆ¬iß Œé¬SÓ¬ õ∂À˚±Ê√… õ∂˚≈øMê√1 ¤‡Ú õ∂√˙«Úœ› ’Ú≈øá¬Ó¬ fl¡1± ˝√√í¬ıº ø¡ZÓ¬œ˚˛¬ı±11 ¬ı±À¬ı ’Ú≈øá¬Ó¬ ˝√√í¬ı˘·œ˚˛± ¤˝◊√ ’±À˘±‰¬Ú±-‰¬Sê‡ÚÓ¬ ˜”˘ ¬ıMê‘√Ó¬± õ∂√±Ú fl¡ø1¬ı Œfl¡fœ˚˛ Ê√˘ ’±À˚˛±·1 ’Ò…é¬ ¤ ø¬ı ¬Û±øÓ¬˚˛±˝◊√º Ó¬≈√¬Ûø1 Ê√±˜«±Úœ1 ŒÙˬøάfl¡øÂ√˘± ø¬ıù´ø¬ı√…±˘˚˛1 ˚˙¶§œ Ê√˘Ó¬Nø¬ı√ ά– άø¬ıvά◊ ¤ Ùv≈¬À·ÀÚ Ê√˘ ¸•Û√1 ά◊ißøÓ¬fl¡1Ì ’±1n∏ ¬ıËp¡¬Û≈S Ú√œ1 ¬ı±Ú ’±1n∏ ‡˝√√Úœ˚˛± õ∂øÓ¬À1±Ò1 ¸˜±Ò±Ú ¸•Ûfl«¡Ó¬ ¬ıMê‘√Ó¬± ø√¬ıº ˘·ÀÓ¬ ’±À˜ø1fl¡±1 ’±˘±¶®± ø¬ıù´ø¬ı√…±˘˚˛1 õ∂±Mê√Ú ’Ò…±¬Ûfl¡ ’1ø¬ıµ Ù≈¬fl¡Ú, Ê√±˜«±Úœ1 Œ¬ıøȬڱ Œ¬ı±À˝√√˜, fl¡±È«¬Â√ÀÈ¬Ú ¬ı±È«¬Â√, ‡‘©Ü¬Û ¬ıí˜, ø¬ıù´À¬ı—fl¡1 Ê√˘ ¸•Û√ ø¬ıÀ˙¯∏: ’±ø¬ı√±˘1±Ê√ ‡ø˘˘, ŒÚ√±1À˘GÂ√1 ά– øÊ√ ŒÊ√ flv¡±ÀÂ√Ú ’±1n∏ ¬ı±—˘±À√˙1 ά– ˜ø˜Ú≈˘ ˝√fl¡ ¸1fl¡±1Àfl¡ Òø1 Œ√˙-ø¬ıÀ√˙1 ¬ıU ø¬ıÀ˙¯∏:˝◊√ ’—˙¢∂˝√√Ì fl¡ø1¬ı ’±À˘±‰¬Ú±‰¬SêÓ¬º ά◊À~‡… Œ˚ Œ˚±ª± ¬ıÂ√1 ’Ú≈øá¬Ó¬ ’±À˘±‰¬Ú±-‰¬SêÓ¬ ø¬ıÀ˙¯:¸fl¡À˘ ø√˚˛± ¬Û1±˜˙«¸˜”˝√ ’Ò…˚˛Ú fl¡1± ∆˝√√ÀÂ√ ’±1n∏ ˝◊√ ˚˛±1 fl¡±˚«fl¡1œfl¡1Ì1 ¬ı±À¬ı ¬Û√Àé¬¬Û ¢∂˝√√Ì fl¡1± ∆˝√√ÀÂ√ ¬ı≈ø˘› ¸ø‰¬¬ı·1±fl¡œÀ˚˛ Ê√±øÚ¬ıÕ˘ ø√À˚˛º ’¸˜1 4.7 ˘±‡ Œ˝√√"√1 ˆ¬”ø˜ ¬ıÓ«¬˜±ÚÕ˘Àfl¡ ¬ıËp¡¬Û≈S1 ·1±‡˝√√Úœ˚˛±Ó¬ Ê√±˝√√ ∆·ÀÂ√ ’±1n∏ ¤˝◊√ ˆ¬”ø˜¸˜”˝√ ¬Û≈Ú1n∏X±11 ¬ı±À¬ı ¬Û√Àé¬¬Û ¢∂˝√Ì ¸µˆ¬«Ó¬ ’±À˘±‰¬Ú±-‰¬Sê‡ÚÓ¬ ¬Û˚«±À˘±‰¬Ú± fl¡1± ˝√√í¬ıº

˝√√±˝◊√√1 UÀÂ√˝◊√Ú1 õ∂±øÔ«Q ‡±ø1Ê√1 √±¬ıœ ø¬ıù´øÊ√Ó¬1

Sl. No.

Name of Posts

1. Graduate Teacher (Science

ST(P) ST(H) SC OBC/MOBC UR Total 01

01 01

2. Classical Teacher (Arabic) 3. Graduate Teacher (Arts)

01

01 01

2. Scale of pay : Rs. 5200-20,200 (PB-2) + Grade Pay Rs. 3300/3. Educational Qualification : Graduate Teacher : B.A./B.Sc. with 50% marks. B.Ed., B.T. degree holder will get preference. 4. Age : The Maximum age of the candidates shall be 38 years as on 1st January, 2014. Relaxation as per Govt. rule. 5. Last date of receipt of Application is 14th Feb, 2014 and date of interview 18 Feb, 2014. Headmaster i/c (Shamsul Haque) Ramapara High School P.O.- Ramapara Pam, Pin-781308 Dist- Barpeta (Assam) Mobile- 97077-64714

ADVERTISEMENT Applications are invited from the intending TET Passed graduate candidates to fillup the posts of Asstt. Teachers in Standard form along with attested copies of all Certificates and marksheets of Educational and professional Qualifications. The applications must reach the undersigned on or before 14-02-2014 and the interview will be held on 18-02-2014 at 10 am in the School Office. Name and Categories of the Posts : 1. Arts Graduate Posts-3, U/R-2 and S/T (P)-1 2. Science Graduate Posts-2, U/R-1 and S/C-1 3. Classical (Arabic)-1 U/R (F.M/B.A) with Arabic 4. Hindi Teacher Posts-1 OBC/MOBC (B.A with-Hindi Pravin Ratna) Scale of pay is as admissioble as per Govt. Rule. Age limit-38 years on 1st January 2014 (Relaxation of upper age limit shall be given as per Govt. Rule. Sd/Abdul Latif. Principal i/c, Gunialguri H.S. School Dist.- Barpeta, Assam Pin-781319 Contact No.-09854975597.

ADVERTISEMENT Application are invited in Standard Form as published in Assam Gazette in part IX from citizen of India as defined in Article 5 to 8 of the constitution of India for filling up of the following post in the establishment of District Deputy Registrar of Co-Operative Societies, Lakhimpur.

SI Name of post No. of Vacant Minimum Educational Pay Band & No. Post Qualification Grade. Pay 1

Peon/Night Chowkidar

2

Class -VIII Standard 4560/- to 15,000/G. Pay-1500/-

Category wise breakup of post as per Roster Point.

U.R.-2

1. Nationality:- He/she must be an Indian Citizen as defined in Article 5 to 8 of the constitution of India. 2. Qualification :- Attested copies of the certificate of Education qualification mentioned above must be enclosed with the application for the above mentioned posts. 3. Caste :-Attested copy of Caste Certificate issued by the competent authority must be enclosed. 4. Age :- Minimum - 18 (Eighteen) Years and maximum 38 (Thirty eight) years and as per rules in case of Candidate as on 01-01-2014. For proof of age attested copy of school certificate or Birth Certificate must be enclosed . 5. Photo- 2 (Two) copies of recent Passport size photograph duly attestad by Gazetted Officer must be enclosed with the application. 6. Place where application are to be submitted :- (By post or hand delivery):- The District Deputy Registrar of Co-Operative Societies , Lakhimpur, North Lakhimpur Assam Co-Operative Apex Bank Building 1st Floor. P.O.- North Lakhimpur, Dist- Lakhimpur, Assam, Pin-787001. 7. Last date of submission of application :- 10-02-2014. 8. The candidate for Peon/Night Cowkidar will only appear in an oral interview. 9. Govt. Servant should apply through proper channel. 10. Post meant for reserved category will be maintained as per Reservation Act & Rules. 11. A self address (22cm. x l Ocm. size) envelop affixing postal stamp of Rs. 5/ must be enclosed with thee application. 12. No application shall be entertained after the last date of submission of application. Incomplete application will be summarilly rejected and the undersigned shall not be responsible for any postal delay. 13. The selected candidate will submit an undertaking to the appointing authority that they will abide by the new pension rules of the Govt. issued vide Finance Dept. Letter No. BW.3/03/pt-IU1, Dtd. 25-01-05. 14. Appointment will made in accordance with the provision of the Assam Fiscal responsibility and Budget Management Act 2005 under Section 7(1)(G) and as per provision of Reservation Act and all other rules. 15. No T.A./D.A. will be admissible at the time of examination for appearing in the examination if called for. N.B. Canvassing directly or indirectly will disqualify a candidate. Sd/District Deputy Registrar of Co- perative Societies,Dibrugarh, with Additional Chargeof District Deputy RegistrarofCo-Operative Societies, Lakhimpur, North Lakhimpur

Janasanyog/9646/13

READVERTISEMENT Applications are invited in the prescribed standard application form as published in the Assam Gazette Pt-IX from the intending candidates for under mentioned vacant posts under the establishment of the Executive Engineer, P.W.D. P.C.C. Division, Dispur, Ghy-6. SI.No. Name & No. of vacant Post. Category of Post as Scale of Pay per Roster Junior Assistant (Grade-III) Reserved for PB-2 Rs.5200/- 2(Two) Nos. O.B.C.=1 No. Rs.20,200, GP1. ST(P) =1 No. 2200/- & Other allowances.õ∂Ô˜ ¬Û‘ᬱ1 ¬Û1± ø¸„√√1 ˘·ÀÓ¬ fl¡—À¢∂Â√ ¸˜øÔ«Ó¬ ø¬ı ø¬Û ¤Ù¬1 ø¬ıù´øÊ√» ∆˜±1œÀ˚˛ ˝◊√øÓ¬˜ÀÒ… ˜ÀÚ±Ú˚˛Ú √±ø‡˘ fl¡ø1ÀÂ√º ˜≈ͬÀÓ¬ øÓ¬øÚ‡Ú ’±¸Ú1 ø¬ı¬Û1œÀÓ¬ ˙±¸fl¡-ø¬ıÀ1±ÒœÀ˚˛ ˜≈ͬ 4·1±fl¡œ õ∂±Ô«œ õ∂Àé¬¬Û fl¡ø1ÀÂ√º ˝◊√˚˛±1 øˆ¬Ó¬1Ó¬ fl¡—À¢∂Â√-ø¬ı ø¬Û ¤Ù¬1 ø¬ıÒ±˚˛fl¡1 ¸—‡…±À1 ≈√·1±fl¡œ õ∂±Ô«œfl¡ Ê√˚˛œ fl¡1±¬ı ¬Û±ø1¬ıº Ó‘¬Ó¬œ˚˛·1±fl¡œ õ∂±Ô«œfl¡ ø¬ıÊ√˚˛œ fl¡1±¬ıÕ˘ ’±1n∏ 4Ȭ± Œˆ¬±È¬1 õ∂À˚˛±Ê√Ú ˝√√˚˛º ˝◊√˚˛±1 ø¬ı¬Û1œÀÓ¬ ø¬ıÀ1±Òœ1 ¸øijø˘Ó¬ Œˆ¬±ÀȬÀ1 Ó‘¬Ó¬œ˚˛·1±fl¡œ õ∂±Ô«œ1 Ê√˚˛ øÚø(Ó¬ ˚ø√› fl¡—À¢∂ÀÂ√ ˝√√«√ Œ¬∏Cøά„√√1 Ê√ø1˚˛ÀÓ¬ Ó‘¬Ó¬œ˚˛·1±fl¡œ õ∂±Ô«œÀfl¡ Ê√˚˛œ fl¡1±¬ıÕ˘ øÚ1ôL1 Œ‰¬©Ü± ‰¬˘±˝◊√ ’±ÀÂ√º fl¡—À¢∂ÀÂ√ ˚±ÀÓ¬ ˝√√«√ Œ¬∏Cøά— fl¡ø1¬ı ŒÚ±ª±À1 Ó¬±1 ¬ı±À¬ı ø¬ıÀ1±Òœ √˘¸˜”À˝√√ øÚÊ√± øÚÊ√± ¬ı…ª¶ö± ˝√√±Ó¬Ó¬ ∆˘ÀÂ√º ˝◊√˚˛±1 ˜±Ê√ÀÓ¬ ’±øÊ√ ø¬ı ø¬Û ¤Ù¬ õ∂±Ô«œ ø¬ıù´øÊ√» ∆√˜±1œ ≈√¬Û1œ˚˛±1 ˆ¬±·Ó¬ ’¸˜ ø¬ıÒ±Ú¸ˆ¬±1 õ∂Ò±Ú ¸ø‰¬¬ı Ó¬Ô… 1±Ê√…¸ˆ¬± øÚ¬ı«±‰¬Ú1 ø1Ȭ±øÚ«— ø¬ı¯∏˚˛± Œ·Ã1±—·õ∂¸±√ √±¸fl¡ ˘· Òø1 ø¬ıÀ1±Òœ1 ά◊Õ˜˝√√Ó¬œ˚˛± õ∂±Ô«œ ˝√√±˝◊√√1 UÀÂ√˝◊√Ú1 õ∂±øÔ«Q ‡±ø1Ê√ fl¡1±1 ¬ı±À¬ı √±¬ıœ ά◊O±¬ÛÚ fl¡À1º ø1Ȭ±øÚ«— ø¬ı¯∏˚˛±fl¡ ’¬Û«Ì fl¡1± ¤fl¡ ’øˆ¬À˚±·-¬ÛSÓ¬ ∆√˜±1œÀ˚˛ ά◊À~‡ fl¡À1 Œ˚ Œ˚±ª± ¬Ûø˝√√˘± ŒÙ¬¬ıËn∏ª±1œÓ¬ ’±À˚˛±Ê√Ú fl¡1± ¤‡Ú ¸—¬ı± Œ˜˘Ó¬ ø¬ıÀ1±Òœ √˘1 õ∂±Ô«œ·1±fl¡œÀ˚˛ Œ√±˝√√±À1 Œ˚ 1±Ê√…¸ˆ¬± øÚ¬ı«±‰¬ÚÓ¬ ø¬ıÀ1±Òœ √˘1 Œfl¡±ÀÚ± ø¬ıÒ±˚˛Àfl¡ ŒÓ¬›“1 ¸¬ÛÀé¬ Œˆ¬±È¬ õ∂√±Ú Úfl¡ø1À˘ ¸—øù≠©Ü ø¬ıÒ±˚˛fl¡Ê√Ú1 ‚1 Œ‚1±› fl¡1±1 ˘·ÀÓ¬ ¸±˜±øÊ√fl¡ˆ¬±Àª ŒÓ¬›“fl¡ ¬ıÊ«√Ú fl¡1±1 ˝√√í¬ıº ¤˝◊√ ¬ıMê√¬ı…1 ¡Z±1± ø¬ıÀ1±Òœ √˘¸˜”˝√1 ά◊Õ˜˝√√Ó¬œ˚˛± õ∂±Ô«œ UÀÂ√˝◊√ÀÚ 1951 ‰¬Ú1 ø¬Û¬Ûí˘ ¤"√√ ˆ¬—· fl¡1±˝◊√ Ú˝√√˚˛, &1n∏Ó¬1 ’¬Û1±Ò fl¡ø1ÀÂ√º ·øÓ¬Àfl¡ 1951 ‰¬Ú1 ø¬Û¬Ûí˘ ¤"√√1 ’ÒœÚÓ¬ ø¬ıÀ1±Òœ √˘¸˜”˝√1 õ∂±Ô«œ·1±fl¡œ1 õ∂±øÔ«Q ‡±ø1Ê√ fl¡1±1 ¬ı±À¬ı ø¬ı ø¬Û ¤Ù¬1 õ∂±Ô«œ ø¬ıù´øÊ√» ∆√˜±1œÀ˚˛ √±¬ıœ ά◊O±¬ÛÚ fl¡À1º Ó¬≈√¬Ûø1 ¤Àfl¡‡Ú ¤"√√Ó¬ Ó¬Ô± ’±˝◊√ø¬Ûø‰¬ 171 [ø‰¬] Ò±1±1 ’ÒœÚÓ¬ ø¬ıÀ1±Òœ õ∂±Ô«œ·1±fl¡œÀ˚˛ ˙±øô¶ Œ¬Û±ª±1 Œ˚±·… ¬ı≈ø˘ ∆√˜±1œÀ˚˛ ˜ôL¬ı… fl¡À1º

READVERTISEMENT Applications are invited from the intending candidates who have passed Teacher's Eligibility Test for filling up the posts of Graduate teacher in Ramapara High School in the standard form of part-IX of the Assam Gazette. The application should be enclosed with attested copies of all certificates on educational and professional qualification. 1. Cadre wise nos. of posts.

Educational & Other requisite qualification. i)Minimum H.S.L.C. passed. ii)Diploma in English & Assamese type writing with minimum speed of 40 w.p.m.& 30 w.p.m respectively. iii)Diploma/Certificate on Computer application.

Terms & Conditions: 1. The candidate must be Indian citizen as defined in Article 5-8 of the Constitution of India. 2.The candidates must have registered their names in the Employment Exchange and upto date renewal Registration No. with date, must be mentioned in the application. 3.Candidate must not be less than 18(Eighteen) years and more than 38(Thirty Eight) years of age as on 1st Jan/ 2014 Upper age limit is relaxable for reserved category as per Govt. norms. 4. Application Fees of Rs.25/- to be deposited by I.P.O. in favour of the Executive Engineer, P.W.D. P.C.C. Division, Dispur, Guwahati-6 along with the application. S.Candidates already in service should apply through proper channel. 6. Candidates will have to appear in a Written Test and successful candidates in the written exam will be called for an oral interview and computer and type writing test. 7. The application must be accompanied by (a) attested copies of all certificate/mark sheets in support of educational qualification along with age/caste and Employment Exchange registration certificate(b) 2(Two) copies of recent passport size photograph dully attested by gazette officer (c) a self addressed envelope (22cm x 10cm size) affixing postal stamp of Rs.5/- only. 8. Last date of receipt of application is .118-02-2014 No application will be entertained after the last date fixed. 9. Application received late or without proper supporting documents and unsigned/incomplete application will be summarily rejected. 10. No TA/DA will be borne by the Department for attending in written Test/Interview. 11. Canvassing directly or indirectly shall disqualify a candidate. 12. The selected candidates will be abide by Govt. New Pension Rules. 13. The application of the candidates who had already applied against OBC category will be considered for written examination subject to fulfillment of the above terms & conditions. 14. Application should be submitted by the candidate directly or by post to the Executive Engineer, P.W.D. P.C.C. Division, Dispur, Guwahati-6, Pin-781006. Department will not be responsible for any loss of application/call letter on transit or for postal delays. Sd/Executicve Engineer, P.W.D. P.C.C. Division, Dispur, Ghy-6

Janasanyog/9622/13

Adin=2 4