Page 1

2

&ª±˝√√±È¬œ-øά¬ıËn∏·Î¬ˇ, 28 Œ˜í¬, 2014, ¬ı≈Ò¬ı±1

1 .............................................................................................................................................................................................................. NOTICE

Œ˘±Ú ¸•ÛøM√ ’±“‰¬øÚ fl‘¡ø¯∏ ˜±fl«¡øù´È¬ ¬ı…øMê√·Ó¬ ‚11 Œ˘±Ú, ‰¬1fl¡±1œ-’Ò«‰¬1fl¡±1œ fl¡˜«‰¬±1œ, ¬ı…ª¸±˚˛1 ¬ı±À¬ı ˜±S 3 ø√ÚÀÓ¬ Œ˘±Ú ø√˚˛± ˝√√˚˛º 4 ˙Ó¬±—˙ ¸≈√1 25 ˙Ó¬±—˙ Œ1˝√√±˝◊√º

¿˚La Ù¬±˝◊√ÀÚk 09654797129 09654796258

Œ˘±Ú ¸•ÛøM√ ’±“‰¬øÚ fl‘¡ø¯∏ ˜±fl«¡øù´È¬ ¬ı…øMê√·Ó¬ ‚1 ‰¬1fl¡±1œ’Ò«‰¬1fl¡±1œ fl¡˜«‰¬±1œ, ø˚Àfl¡±ÀÚ± ¸•ÛøM√√, ¬ı…øMê√·Ó¬ õ∂fl¡ä ˜±fl«¡øù´È¬ ’±ø√1 Œé¬SÓ¬ 1Ì ¸≈√1 ˝√√±1Ó¬ 25Ì Ÿ¬Ì õ∂√±Ú fl¡1± ˝√√˚˛º

1±˜± Ù¬±˝◊ÀÚk õ∂±–ø˘– 099581-64797 099581-64667

≈√‚«È¬Ú±Ó¬ ˜‘Ó¬ ø˙äœÕ˘ 똘¬ı±øÓ¬ |X±?ø˘í ‰”¬Î¬ˇ±ôL ˆ¬G±ø˜ – Œ√ÀªÚ √M√  õ∂Ô˜ ¬Û‘ᬱ1 ¬Û1± fl¡±Àfl¡± |X±?ø˘ :±¬ÛÚ fl¡1±1 ŒÓ¬›“

ø¬ıÀ1±Òœ Ú˝√√˚˛, øfl¡c ø˚¸fl¡˘ ’øÓ¬-¬ı±øÌøÊ√…fl¡ ¬ı± øÚ˚˛ø˜Ó¬ ø˙äœ øfl¡•§± ’Ú…±Ú… Œ˘±Àfl¡ ¤ÀÚfl≈¡ª± ’±Ú≈ᬱøÚfl¡ ’±1n∏ ¬Û±˘˜1± fl¡±˜À¬ı±1 fl¡À1, Œ¸˝◊√¸fl¡À˘ øÚÊ√Àfl¡ ¬ı± ’±ÚÀfl¡± Œfl¡øÓ¬˚˛±¬ı± øfl¡Â≈√˜±Ú Œ˜Ãø˘fl¡ 1±ÊUª± õ∂ùü fl¡ø1ÀÂ√ÀÚ∑ ·‘˝√ ˜Laœ ’Ô«±» ’±˝◊√Ú-˙‘—‡˘± ˜Laœ ’Ô«±» ’±1鬜 ˜Laœ Ó¬1n∏Ì ·Õ·, ø˚Ê√Ú ¬Ûø1¬ı˝√√Ì ˜Laœ1 øÓ¬øÚ ¬ıÂ√1œ˚˛± fl¡±˚«fl¡±˘Ó¬ ¸≈1±˜M√√, Œ¬ıí-¬ÛÀ1±ª±, ’Ú≈:±¬ÛSø¬ı˝√√œÚ ‰¬±˘fl¡1 ά◊æ√G±ø˘Ó¬ õ∂øÓ¬¬ıÂ√À1 ’¸˜1 1±Ê√¬ÛÔÓ¬ ≈√‚«È¬Ú±1 Ú±˜Ó¬ ·Àάˇ 4,000 Œ˘±fl¡1 ˝√√Ó¬…± ∆˝√√ÀÂ√, Œ¸˝◊√Ê√Ú õ∂±Mê√Ú ¬ıµ≈fl¡Ò±1œ ‰¬µÚ ¬ıËp¡fl¡, 1±Ê√… õ∂˙±¸Ú1 ˜≈1¬ı3œ ˜≈‡… ¸ø‰¬¬ı øÊ√ÀÓ¬˙ Œ‡±¸˘± ‰¬±˝√√±¬ı ¬ı±˝√±≈√1, ’±1鬜 ¸=±˘fl¡õ∂Ò±Ú, ¬Ûø1¬ı˝√√Ì ø¬ıˆ¬±·1 õ∂Ò±Ú ¸ø‰¬¬ı, ¬Ûø1¬ı˝√√Ì ’±˚˛M≈ ê√ [¸=±˘fl¡], øfl¡•§± ø¬ıøˆ¬iß 1±Ê√ÕÚøÓ¬fl¡ √˘1 õ∂Ò±Ú fl¡˜«fl¡Ó«¬±¸fl¡˘fl¡ ’±˜±1 ë1±Ê√ÚœøÓ¬ø¬ı˜≈‡í øÚ1±˜≈˝√œ˚˛± ø˙䜸fl¡À˘ fl¡±˝√√±øÚ¬ı± ¤‡Ú ¸ˆ¬±1 ¤È¬± õ∂ô¶±ªÀ˚±À· ¬ı± ’±Ú Ú˝√√íÀ˘›, ¤‡Ú ø‰¬øͬ ¬ı± ¤È¬± ø¬ı¬ı‘øÓ¬À˚±À· õ∂ùü fl¡ø1ÀÂ√ÀÚñ øfl¡˚˛ ’¸˜1 1±Ê√¬ÛÔÓ¬ øÚÀӬà ¤ÀÚ Ê√‚Ú… ˝√√Ó¬…±fl¡±G ‰¬ø˘ Ô±øfl¡¬ıÕ˘ ø√˚˛± ∆˝√√ÀÂ√∑ ŒÓ¬›“À˘±Àfl¡ Ê√±ÀÚÀÚ Œ˚ ¬ı±øÌøÊ√…fl¡ ˚±Ú-¬ı±˝√√Ú ˜±ÀS˝◊√ ¬ı±˝√√Ú1 ·±Ó¬ ¸fl¡À˘±Àª Œ√‡±Õfl¡ ά±„√√1 ’±‡À1À1 ·±Î¬ˇœ1 ˜±ø˘fl¡1 Ú±˜ ’±1n∏ ¸•Û”Ì« øͬfl¡Ú± ø˘ø‡ 1‡±ÀȬ± ’±˝◊√Ú˜ÀÓ¬ ¬ı±Ò…Ó¬±˜”˘fl¡º Œfl¡øÓ¬˚˛±¬ı± Œfl¡±ÀÚ± fl¡Ó‘¬¬« Ûé¬fl¡ õ∂ùü fl¡ø1ÀÂ√ÀÚ Œ˚ ¤ÀÚ øÚ˚˛˜À¬ı±1 øfl¡˚˛ ¬Û±˘Ú fl¡1± Ú˝√√˚∑˛ Ê√±ÀÚÀÚ Œ˚ ’±˝◊√Ú ¬Û±˘Ú Úfl¡1± ’¬Û1±Òœ ‰¬±˘fl¡, ¬Ûø1‰¬±˘fl¡ ’±1n∏ ˜±ø˘fl¡1 ø¬ı1n∏ÀX ’±1鬜À˚˛ ¬ı…ª¶ö± ¢∂˝√Ì Úfl¡1±1 õ∂Ò±Ú fl¡±1Ì ˝√√í˘ ¤À˚˛ Œ˚ ’¸—‡… ¬ı±øÌøÊ√…fl¡ ˚±Ú-¬ı±˝√√Ú1 ˜±ø˘fl¡ ˝√√í˘ ˜Laœ, ø¬ıÒ±˚˛fl¡, √˘œ˚˛ ŒÚÓ¬± ’±1n∏ Œ˘˜ÀȬà ӬԱ ¤˝◊√ fl¡Ó«¬¬ı…1Ó¬ ‡≈‰≈¬1± ’±1鬜 Œ˘±fl¡¸fl¡˘1 ›¬Û1ª±˘± ø¬ı¯∏˚˛± ¬ı± ¸±¬ı«Àˆ¬Ã˜ ’¸˜ õ∂øӬᬱ fl¡ø1¬ıÕ˘ ∆· ŒÚ&1 Œ¬Û˘±˝◊√ ë¬ı…ª¸±˚˛íÓ¬ Ò1± ¤¸˜˚˛1 ¤‰¬±˜ 1n∏^ø¬ıõ≠ªœ∑ ’¸˜Ó¬ Ó¬Ô±fl¡øÔÓ¬ Â√±S ¸—·Í¬Ú1 Œ˘‡-ŒÊ√±‡ Ú±˝◊√º ø˚Àfl¡±ÀÚ± fl¡Ô±ÀÓ¬ Ê√—·œ, Ó¬œ¬ıË ’±Àµ±˘Ú1 U—fl¡±À1À1 ˘•£¬-Ê√•£¬ fl¡1±, Œfl¡±ÀÚ± ø˙鬱Ú≈ᬱÚ1 Â√±S ŒÚ±À˝√√±ª±Õfl¡ ’¸—‡… ëÂ√±S ¸—·Í¬Úí ‰¬˘±˝◊√ ë1±Ê√ÕÚøÓ¬fl¡í ŒÚÓ¬± Œ˝√√±ª± 35 ¬ıÂ√11 ¬Û1± 55 ¬ıÂ√1 ¬ı˚˛¸œ˚˛± ¬ı‘X¸fl¡À˘ Œfl¡±ÀÚ±ø√ÀÚ Œfl¡øÓ¬˚˛±› ¬ı±øÌøÊ√…fl¡ ˚±Ú-¬ı±˝√√Ú1 ¤˝◊√

ˆ¬˚˛±ª˝√√ Ú1À˜Ò1 ø¬ı1n∏ÀX È≈¬ ˙s ¤È¬±› Úfl¡1±1 &¬Û≈Ó¬ 1˝√√¸…1 ¤Àfl¡± ˆ¬≈-ˆ¬È¬—, Ê√Ê√ Œ‡˘¬ÛÔ±1Ó¬ ëø¬ı¬Û≈˘ ¸•§Ò«Ú±í ¢∂˝√Ì fl¡1± ’±˜±1 øÚ1œ˝√√, Œ˝√√±Ê√±, ¸˝√√Ê√-¸1˘ ëø˙äœí·ÀÌ Ú±¬Û±˚˛ÀÚ∑ ≈√‚È« ¬Ú±Ó¬ ˜‘Ó¬ ë˜˝√√±Ú ø˙äœí1 ’¬ıÓ«¬˜±ÚÓ¬ ’¸˜1 ¸±—¶‘®øÓ¬fl¡ Ê√·Ó¬1 ë’¬Û”1Ìœ˚˛ é¬øÓ¬í Œ˝√√±ª± ¬ı≈ø˘ ˜±˘…±¬Û«ÀÌÀ1 ˜‘Ó¬fl¡fl¡ |X±?ø˘ Ê√ÀÚ±ª±1 ˆ¬G±ø˜1 ¤Àfl¡± 1˝√√¸…1 Œ·±g Ú±¬Û±˚˛ÀÚ ’±˜±1 ë’1±Ê√ÕÚøÓ¬fl¡í ø˙䜬ı‘µ˝◊√∑ √M√˝√◊ ’±1n∏ fl¡˚˛ñ ë¤Ù¬±À˘ ¸Ó¬œÔ« ø˙äœ1 ˙ªÀ√˝√Ó¬ ˜±˘…±¬Û«Ì fl¡ø1 ’±1n∏ Œfl¡À˜1±1 ’±·Ó¬ ŒÔ±fl¡±Ô≈øfl¡ ˜±ÀÓ¬À1 øfl¡¬ı± ≈√Ȭ±˜±Ú ∆fl¡ ‚“ø1˚˛±˘1 ‰¬fl≈¡¬Û±Úœ ≈√ÀȬ±¬Û±˘˜±Ú È≈¬øfl¡À˚˛˝◊√ ’±ÚÙ¬±À˘ Œ√À‡±Ú Œfl¡˝◊√˜≈˝√”Ó¬«˜±Ú1 ø¬ÛÂ√ÀÓ¬ ˘·Ó¬ 20-25Ê√Ú ¸—·œ ∆˘ Œfl¡±ÀÚ±¬ı± ø¬ıUÓ¬˘œÓ¬ ¸±Ó¬ ˘±‡ ¬ı± øÓ¬øÚ ˘±‡ Ȭfl¡œ˚˛± 똱ÚøÚí1 ¬ı±À¬ı 1Ô˚±S± ’±1y/ ¤Ù¬±À˘ 1±Ê√ÕÚøÓ¬fl¡ √˘1 øÚ¬ı«±‰¬Úœ ‰¬±µ±1 Œ˝√√‰“ ¬±, ’±ÚÙ¬±À˘ ë¬ıí˝√√±·œ ø¬ı√±˚˛í1 ά◊À√…±Mê√±1 άfl¡±-˝√√fl¡±º ’¸˜1 ˜±Ú≈À˝√√ øͬfl¡ fl¡ø1¬ı1 ˝√√í˘ñ ŒÓ¬›“À˘±Àfl¡ øfl¡ ø¬ı‰¬±À1, Ú…±˚… √±˜Ó¬ ‡±√…, ¬ı¶a, øÚ˜«±Ì ¸±˜¢∂œ ˘±À· ŒÚ ¤Ù¬±À˘ ‡1±— ’±1n∏ ’±ÚÙ¬±À˘ ¬ı±Ú1 ˜±Ê√Ó¬ ¤Àfl¡±È¬± ’Ú≈ᬱÚÀÓ¬ 3˚7 ˘±‡Õfl¡ Ȭfl¡± ø√ Œfl¡±ÀÚ±¬ı± ·±·«, ¬ı1n∏ª± ˚≈øȬ, Œfl¡±ÀÚ±¬ı± ˜˝√√ôL, ˆ¬“1±˘œ, øˆ¬é≈¬, √±¸, Œ¸±À̱ª±˘ ’±ø√fl¡ ¤Àfl¡ø‡øÚ fl¡˜˘± ¸≈µ1œ ·œÓ¬ ¬ı± Œ¬ÛȬ ˆ¬1±˝◊√ Œ‡±ª± ¤Àfl¡¬ı±øȬ ø‰¬1± Œfl“¡Ô±1 Ó¬˘1 Ê≈√øÓ¬1 ¬ı±À¬ı ¬ıÂ√ø1 Œfl¡±øȬ¬ÛøÓ¬ fl¡ø1¬ı∑ Œfl¡˝◊√Ê√Ú ’¸˜œ˚˛±1 ‚1Ó¬ ø‰¬1±, ø¬Ûͬ±, ∆√, U1n∏˜ ’±ÀÂ√∑ ë¬ıí˝√√±·œ ø¬ı√±˚˛í1 Œ¬ıøÂ√ˆ¬±· ά◊À√…±Mê√±À1 ’±‰¬˘ ά◊ÀV˙… ˝√√í˘ Œfl¡˝◊√˘±‡˜±Ú Ȭfl¡± Œ‡±ª±º ≈√‚È« ¬Ú± ˝√√íÀ˘˝◊√ 1±Ê√¬ÛÔ ’ªÀ1±Ò fl¡À1“±Ó¬±¸fl¡˘fl¡ Œ¸±ÀÒ“±ñ ŒÓ¬›“À˘±fl¡1 Œfl¡±ÀÚ±¬ı±˝◊√ Ó¬1n∏Ì ·Õ·, ‰¬µÚ ¬ıËp¡, ’±1鬜 ’Òœé¬fl¡ ¬ı± Œ¸Ú±¬ı±ø˝√√Úœ1 ˚±S± ¬ıg fl¡ø1¬ı ¬Û±ø1¬ıÀÚ∑ ¸˜¸…± ”√1 ∆˝√√ÀÂ√ÀÚ∑ ’Ó¬ ¬ıÂ√À1 ˚±Ú-¬ı±˝√√Ú ≈√‚È« ¬Ú±1 ¸µˆ¬«Ó¬ ˜˝◊√ ø˚˜±ÚÀ¬ı±1 fl¡Ô± ’±È¬±˝◊√À1 ‰¬fl≈¡Ó¬ ’±„≈√ø˘ &“øÊ√ Œ√‡ª≈ ±˝◊√ ’±À“√±, Œ¸˝◊√À¬ı±1Õ˘ fl¡±Ì ø√ÀÂ√ÀÚ∑ ¬ıí˝√√±·œ ø¬ı√±˚˛ ¬ÛÓ¬± Ó¬Ó¬±ø˘Àfl¡ ¬ıg fl¡1fl¡º Ú±˘±À· ¤ÀÚfl≈¡ª± Ê√±Ó¬œ˚˛ ˘7¡¡¡±, Ê√±Ó¬œ˚˛ ≈√©‘®øÓ¬º ˘À· ˘À· ”√1√˙«Ú õ∂øӬᬱÚÀ¬ı±1Àfl¡± ’±˝3√±Ú Ê√Ú±›“ñ ’±À¬Û±Ú±À˘±Àfl¡› ¬ıg fl¡1fl¡ ¤ÀÚfl≈¡ª± ¬ı±ô¶ª ø¬ı¬ıøÊ«√Ó¬ Ê√±øÓ¬Ò√ı—¸œ ≈√©‘®øÓ¬1 Œ¬Û±Ú¬ÛȬœ˚˛± ¸•x‰¬±1º ’±È¬±À˚˛ ·1±‡˝√√Úœ˚˛± õ∂øÓ¬À1±Ò1 fl¡Ô± ˆ¬±¬ıfl¡º

’¸˜Õ˘ Ú±À˝√√ ¤ ’±˝◊√ ø‰¬ ø‰¬1 ¬Û˚«À¬ıé¬fl¡ ’¸˜¬ı±¸œÕ˘ ¸≈-‡¬ı1 &ª±˝√√±È¬œ1 Œ¬ı-‰¬1fl¡±1œ ‡G1 Œ˜·œ, ’˘ ’±Î¬◊Ȭ, fl¡í˘À·È¬, ·Î¬À1Ê√ ’±ø√ ø¬ıøˆ¬iß Œfl¡±•Û±Úœ1 Œ¬ÛÀfl¡øÊ√— 67˚ ‰≈¬¬Û±1ˆ¬±˝◊√Ê√±1 17˚˝◊√Ú‰¬±Ê«√ 5 Ê√Ú fl¡±˜1 ¬ı±À¬ı ˚≈ªfl¡1 ’±ª˙…fl¡º 9500-15000 √1˜˝√√±º Ôfl¡± Ùˬœ, Œ‡±ª± Œfl¡ø∞I◊Úº Direct Joining1

 õ∂Ô˜ ¬Û‘ᬱ1 ¬Û1±

˚±S± fl¡ø1ÀÂ√º ά◊ÀV˙… ø¬ı¸•§±√ ˜ø¯∏˜”1 øfl¡•§± ’¸˜Ó¬ ‰¬1fl¡±11 øˆ¬Ó¬1Ó¬ ¸‘ø©Ü Œ˝√√±ª± ’‰¬˘±ª¶ö± ”√1 fl¡ø1¬ıÕ˘ √˘1 ¸ˆ¬±ÀÚSœ ŒÂ√±øÚ˚˛± ·±gœÀ˚˛ ·Í¬Ú fl¡ø1 ø√˚˛± øÓ¬øÚÊ√Úœ˚˛± ¸ø˜øÓ¬1 ’±·Ó¬ ø¬ıÒ±˚˛fl¡¸fl¡À˘ ˚±ÀÓ¬ øÚÊ√1 øÚÊ√1 Œé¬±ˆ¬ ά◊Ê√±ø1¬ı ¬Û±À1º Œ¸˝◊√˜À˜« ’±øÊ√ ¬Û≈ª±1 ˆ¬±·Ó¬ √øé¬Ì ’ˆ¬˚˛±¬Û≈1œ ¸˜ø©Ü1 ø¬ıÒ±˚˛fl¡ ‰¬µÚ ¸1fl¡±11 ŒÚÓ‘¬QÓ¬ ’±Í¬Ê√Úœ˚˛± √˘ ¤È¬± ø√~œÕ˘ ˚±S± fl¡À1º ¤˝◊√ √˘ÀȬ±Ó¬ ˜Laœ øÂ√øVfl¡ ’±˝√√À˜√1 ˘·ÀÓ¬ ø¬ıÒ±˚˛fl¡ Ê√˚˛ôL˜~ ¬ı1n∏ª±, ’±¬ı≈ Ó¬±À˝√√1 Œ¬ı¬Û±1œ, õ∂√±Ú ¬ı1n∏ª±› ˚±˚˛º ά◊À~‡… Œ˚ ˜≈‡… ˜Laœ Ó¬1n∏Ì ·Õ·1 ¬Ûø1ªÀÓ«¬ ’±Ú ¤Ê√Úfl¡ ˜≈‡… ˜Laœ ø˝√√‰¬±À¬Û õ∂Àé¬¬Û fl¡ø1¬ıÕ˘ ø¬ı¸•§±√œÀ˚˛ øfl¡˚˛ ëŒÊ√˝√±√í Œ‚±¯∏̱ fl¡ø1ÀÂ√

¬ı±À¬ı Œ˚±·±À˚±· fl¡1fl¡ 90859 02622 98640 99911 ADMISSION OPEN H.S.L.C., H.S.

¬Û1œé¬± ø√˚˛±1 ¬ı±À¬ı Œ¬Û±Ú¬ÛȬœ˚˛±Õfl¡ Œ˚±·±À˚±· fl¡ø1¬ı ¬Û±À1 Under Course 1 BA/B.Com/M.A/ ˘·ÀÓ¬ M.Com/BSW/MSW/B.CIS/ BBA, P.G (UGC Recognised Course) Model Academy Christan Basti 88222-50665, 90850-80477

Govt. Regd. fl¡˘À·È¬, ˝◊˜±˜œ, Œ˜·œ, ·Î¬À1Ê√ Œfl¡±•Û±ÚœÓ¬ Œ¬ÛÀfl¡Ê√±1 60, Â≈√¬Û±1ˆ¬±˝◊Ê√±1 15, ˝◊Ú‰¬±Î¬« 8 ’±1n∏ E±˝◊ˆ¬±1 7 Ê√Ú1 õ∂À˚˛±Ê√Úº √1˜˝√√± – 7500˚- 15,000˚-º Ôfl¡± ø¬ıÚ±˜”˘œ˚˛±,Œ Œ‡±ª± Œfl¡ø∞ȬÚ, Œ¬ı±Ú±Â√ Œ˜øάÀfl¡˘ ¬Û±¬ıº Œ¬ÛÀfl¡øÊ√„√1 ¬ı±À¬ı ¬ÛϬˇ± Ú±˘±À·º

Œ˚±·±À˚±· HEAD OFFICE Guwahati, 8822279548, 97060-94748

JEEVAN HEALTH CLINIC ESTD-1972

First Time in North East Sexotherapy Systems ’±¬Û≈øÚ ¬ı±˘… fl¡±˘1 ˆ¬≈˘ÀÓ¬ ˝√√›fl¡ ¬ı± ’Ú… øfl¡¬ı± fl¡±1ÌÓ¬ &5 Œ1±·Ó¬ ˆ¬≈ø· ’±ÀÂ√ ˚ø√, Œ˚ÀÚñ Ú¬Û≈—˙fl¡Ó¬±, ˙œÀ‚Ë ¬ÛÓ¬Ú, ¶§õü Œ√±¯∏, Ò±Ó≈¬ Ö˘Ú, ¬ı·± √±·, ø˘fl¡1œ˚˛±, ¬ı·±¶⁄±¬ı, ¸ôL±Ú˝√√œÚÓ¬± ’±ø√ ¸˜¸…± ¸˜±Ò±Ú1 ¬ı±À¬ı Œ˚±·±À˚±· fl¡1fl¡º

ά±– ŒÊ√ fl≈¡˜±1 ’Ô¬ı± ά±– fl≈¡Ó≈¬¬ı≈øVÚ ¤Â√ ¤Â√ Œ1±Î¬, ˘±‡È¬fl¡œ˚˛± fl¡ø•Ûά◊Ȭ±1 ¬ÛXøÓ¬1 ¡Z±1± Œ˚ÃÚ Œ1±·1 ¸•Û”Ì« ø‰¬øfl¡»¸±º Œ1±·œ Œ‰¬±ª± ˜±‰≈¬˘ 200.00 Ȭfl¡± Ph No.: 2630502 (O) (M) 94351-06287, 94013-59242, 98648-21592

¸±Ó¬ø√ Ú 1 ø¬ÛÂ√ Ó ¬ ’±øÊ√ ’¸˜Õ˘ ά◊ ˆ ¬øÓ¬ ’±ø˝√ √ À Â√ º ¤˝◊ √ ¸±Ó¬È¬± ø√ Ú 1 øˆ¬Ó¬1Ó¬ ˜≈ ‡ … ˜La œ À˚˛ √ ˘ 1 ¸ˆ¬±ÀÚSœ ŒÂ√ ± øÚ˚˛ ± ·±gœ, ά◊ ¬ Û¸ˆ¬±¬ÛøÓ¬ 1±U˘ ·±gœ, Ê√ Ú ±« √ Ú ø¡ZÀ¬ı√ œ , ˜øÓ¬˘±˘ Œˆ¬±1±1 ˘·ÀÓ¬ Œfl¡˝◊ √ ¬ ı±Ê√ À Ú± ˙œ¯∏ « ŒÚÓ¬±fl¡ ˘· Òø1ÀÂ√ º øfl¡c ¬Û√ Ó ¬…±· fl¡ø1¬ıÕ˘ Œ˚±ª± ˜≈ ‡ … ˜La œ 1 ¬Û√ Ó ¬…±·-¬ÛS ˝√ √ ± ˝◊ √ fl¡˜±ÀG ¢∂˝√ √ Ì Úfl¡ø1 1±Ê√ … Õ˘ ›ˆ¬Ó¬±˝◊ √ ¬Ûøͬ˚˛ ±À˘º Ó¬±»¬Û˚«¬Û”Ì« ¤˚˛±˝◊√ Œ˚ ˜≈‡… ˜Laœ ·Õ· ø√~œÓ¬ ¸±Ó¬ø√Ú Ô±øfl¡ 1±Ê√…Õ˘ ά◊ˆ¬øÓ¬ ’˝√√±1 ø√Ú±˝◊√ ø¬ı¸•§±√œ ø˙ø¬ı11 ø¬ıÒ±˚˛fl¡¸fl¡˘fl¡ ø√~œÕ˘ Ê√1n∏1œ Ó¬˘¬ı fl¡1± fl¡±˚«˝◊√ ˚ÀÔ©Ü &1n∏Q¬Û”Ì« ¬ı≈ø˘ ø¬ıÀ¬ıø‰¬Ó¬ ∆˝√√ÀÂ√º

‰¬œÚÕ˘ ’±˜øLaÓ¬ ’1+¬Û ˜±iß±1 ë’Ò…±˚˛í  õ∂Ô˜

¬Û‘ᬱ1 ¬Û1±

˜À˝√√±»¸ªÓ¬ ¬Ûø1‰¬±˘fl¡·1±fl¡œ ά◊¬Ûø¶öÓ¬ Ô±øfl¡¬ı ¬ı≈ø˘ Ê√±øÚ¬ı ¬Û1± ∆·ÀÂ√º ˝◊√øÓ¬˜ÀÒ… ¤˝◊√ ¸µˆ¬«Ó¬ ¬Ûø1‰¬±˘fl¡·1±fl¡œÀ˚˛ ά◊À√…±Mê√±¸fl¡˘1 ¬Û1± ’±Ú≈ᬱøÚfl¡ øÚ˜LaÌœ-¬ÛS ˘±ˆ¬ fl¡ø1ÀÂ√º ¬Ûø1‰¬±˘fl¡ ’1+¬Û ˜±iß±˝◊√ ά◊Mê√ ‰¬˘ø2‰¬S ˜À˝√√±»¸ªÓ¬ ά◊¬Ûø¶öÓ¬ Ô±øfl¡ √˙«fl¡¸˜±À˘±‰¬fl¡1 ∆¸ÀÓ¬ ˜Ó¬ ø¬ıøÚ˜˚˛ fl¡ø1¬ıº ø‰¬S ¬Ûø1‰¬±˘fl¡ ø˝√√‰¬±À¬Û ¸±˜±øÊ√fl¡ √±˚˛¬ıXÓ¬±1 ¬Ûø1‰¬˚˛ ø√ ’˝√√± ˜±iß±˝◊√ ŒÓ¬›“1 Â√ø¬ıÓ¬ ¸˜±Ê√1 ‚Ȭڱ õ∂ª±˝√√ ¸√±˚˛ õ∂øÓ¬Ù¬ø˘Ó¬ fl¡ø1¬ı ø¬ı‰¬±À1º ë’Ò…±˚˛í› ˝◊√˚˛±1 ¬ı…øÓ¬Sê˜ Ú˝√√˚˛º ¬ıÓ«¬˜±Ú ¸˜±Ê√ ¬ı…ª¶ö±1 ¤fl¡ Ê√œªôL √ø˘˘ Ôfl¡± ·ˆ¬œ1 ˜±Úªœ˚˛ ˜”˘…À¬ı±Ò1 Â√ø¬ı ø˝√√‰¬±À¬Û ø‰¬ø˝êÓ¬ ë’Ò…±˚˛í Â√ø¬ı‡Ú ’¸˜1 ¸˜±Ê√ Ê√œªÚÓ¬ ¸—‚øȬӬ ’Ú…±˚˛1 õ∂øÓ¬ ¬Ûø1‰¬±˘fl¡1 Œ˚Ú ¤fl¡ Úœ1ª õ∂øÓ¬¬ı±√º 16

ø˜–ø˜–Ó¬ ‘√˙…¢∂˝√Ì fl¡1± Â√ø¬ı‡ÀÚ ø¬ıù´1 ’±·˙±1œ1 Â√ø¬ı1 ˜±Ê√Ó¬ ¶ö±Ú Œ¬Û±ª±ÀȬ± ’¸˜œ˚˛± Â√ø¬ı1 ¬ı±À¬ı øÚ(˚˛ ¤fl¡ ’Ú… fl‘¡øÓ¬Qº øSÚ˚˛Ú ø˜øά˚˛± Ù¬±Î¬◊ÀG‰¬Ú1 ∆˝√√ Úªø˜fl¡± ¬ı1ͬ±fl≈¡À1 õ∂À˚±Ê√Ú± fl¡1± Â√ø¬ı‡ÚÓ¬ 1±©Ü™œ˚˛ ڱȬ… ø¬ı√…±˘˚˛ ÚÓ≈¬Ú ø√~œ1 ¶ß±Ó¬fl¡ ¬ÛøªS 1±ˆ¬±, Ó¬1n∏˘Ó¬± fl≈¡È≈¬˜, Úªø˜fl¡± ¬ı1ͬ±fl≈¡1, ¸À¬Û±ÚøȬ ¬ı1√Õ˘ ’±ø√1 ˘·ÀÓ¬ õ∂±˚˛ ¸fl¡À˘± ø˙äœÀ˚˛ ¸≈µ1 ’øˆ¬ÚÀ˚˛À1 √˙«fl¡1 ˜ÚÓ¬ Œ1‡±¬Û±Ó¬ fl¡ø1¬ıÕ˘ ¸é¬˜ ∆˝√√ÀÂ√º ά◊À~‡ Œ˚ Â√ø¬ı‡Ú ˝◊√˚˛±1 ’±·ÀÓ¬ øS˙”√1, ø√~œ1 Œ˝√√ø¬ıÀȬά øÙ¬{j ŒÙ¬ø©ÜÀˆ¬˘, ˜≈•§±˝◊√ ԱΫ¬ ’±˝◊√ ¤øÂ√˚˛±Ú øÙ¬{j ŒÙ¬ø©ÜÀˆ¬˘, Ϭ±fl¡± ’±ôL–1±©Ü™œ˚˛ ‰¬˘ø2‰¬S ˜À˝√√±»¸ªÓ¬ õ∂√ø˙«Ó¬ ∆˝√√ √˙«fl¡-¸˜±À˘±‰¬fl¡1 õ∂˙—¸± ¬ı≈Ȭø˘¬ıÕ˘ ¸é¬˜ ∆˝√√øÂ√˘º

¬Ûø1ªÓ«¬Ú/ Ó¬¬ÛÓ¬ Œ‡±˘±1 ¬Û1± ;˘± Ê≈√˝◊√ Ú˝√√˚˛ÀÓ¬±  õ∂Ô˜

¬Û√ ‡±˘œ

Œ¸˝◊√ ø¬ı¯∏À˚˛ ¬Û˚«±À˘±‰¬Ú± fl¡ø1¬ıÕ˘ ø‰¬ ø¬Û Œ˚±˙œ, Œ·±˘±˜ Ú¬ıœ ’±Ê√±√ ’±1n∏ ˜øÓ¬˘±˘ Œˆ¬±1±fl¡ ∆˘ ˝√√±˝◊√ √fl¡˜±G ŒÂ√±øÚ˚˛±˝◊√ ·Í¬Ú fl¡ø1 ø√˚˛± ¸ø˜øÓ¬‡Ú1 Ó¬1Ù¬1 ¬Û1± ø¬ı¸•§±√œ¸fl¡˘fl¡ ˜±øÓ¬ ¬Ûøͬ›ª± ∆˝√√ÀÂ√º Œ¸˝◊√ ’Ú≈¸ø1 ’±Í¬Ê√Úœ˚˛± ˜Laœ-ø¬ıÒ±˚˛fl¡1 √˘ÀȬ± ’±øÊ√ ø√ ~ œÕ˘ ∆·ÀÂ√ ˚ø√ › fl¡±˝◊ √ Õ ˘ ’±1n∏ ¸±Ó¬Ê√ Ú ˜±Ú ø¬ıÒ±˚˛ fl ¡ ø√ ~ œÕ˘ Œ˚±ª±1 ¸y±ªÚ± ’±ÀÂ√ º ø¬ÛÀÂ√ ø¬ı¸•§ ± √ œ ¸fl¡À˘ øÓ¬øÚÊ√ Ú œ˚˛ ± ¸ø˜øÓ¬‡Úfl¡ ˜≈ ‡ … ˜La œ ·Õ·1 ˘·ÀÓ¬ Œfl¡±Ú Œfl¡±Ú ˜La œ 1 ø¬ı1n∏ À X øfl¡ ’øˆ¬À˚±· √ ± ø‡˘ fl¡ø1¬ı Œ¸˚˛ ± &1n∏ Q ¬Û” Ì « º øfl¡˚˛ À Ú± ¬Û√ Ó ¬…±·-¬ÛS √ ± ø‡˘ fl¡ø1¬ıÕ˘ Œ˚±ª± 20 Œ˜íÓ¬ ø√ ~ œÕ˘ ˚±S± fl¡1± ˜≈ ‡ … ˜La œ ·Õ·

¬Û‘ᬱ1 ¬Û1± Œ˝√√±ª±1 ¸˜˚˛ ˝√√í˘ñ ¸—¸√Ó¬ ˜˝◊√ fl¡±1 ¸íÀÓ¬ ¬ıø˝√√˜∑

’±ø˝√√øÂ√À˘˝◊√º fl¡±1Ì é¬˜Ó¬±1 1±·œÀ˚˛ fl¡—À¢∂Â√ √˘fl¡ ˝◊√˜±ÚÕ˘ ˜”1Ó¬ Òø1øÂ√˘ Œ˚ ŒÓ¬›“À˘±fl¡fl¡ Œfl¡±ÀÚ±¬ı±˝◊√ Œ˚ 鬘Ӭ±1 ¬Û1± ’¬Û¸±ø1Ó¬ fl¡ø1¬ı ¬Û±À1, Œ¸˚˛± ¸À¬Û±ÚÀ1± ’À·±‰¬1 ’±øÂ√˘º 1±U˘ ·±gœ, ŒÂ√±øÚ˚˛± ·±gœ1 1±Ê√ø¸fl¡ ’±‰¬1Ì1 ’±ª1Ì1 Ó¬˘Ó¬ ˘≈fl¡±˝◊√ ’±øÂ√˘ ŒÓ¬›“À˘±fl¡1 ô¶±ªfl¡ ¬Û±ø1¯∏√1 ∆Ó¬˘˜«√Úº Ù¬˘Ó¬ ô¶±ªfl¡¸fl¡˘1 |n∏Ó¬ø˘ø¬ÛÓ¬ ŒÓ¬›“À˘±fl¡ ˝◊√˜±ÀÚ˝◊√ Œ¬ıøÂ√ ά◊À¡Zø˘Ó¬ ∆˝√√øÂ√˘ Œ˚ fl¡—À¢∂Â√1 Œ˚ ˝◊√˜±Ú ≈√«√˙± Ú±ø˜ ’±ø˝√√¬ı ¬Û±À1, Œ¸˚˛± ŒÓ¬›“À˘±fl¡1 fl¡äÚ±1 ’À·±‰¬1 ’±øÂ√˘º ¶§±ÒœÚÓ¬±1 ø¬ÛÂ√1 ¬Û1± ¤˝◊√ øÚ¬ı«±‰¬ÚÕ˘ fl¡—À¢∂Â√1 ¤˝◊√ ’ª¶ö± ˝√√í¬ı ¬Û±À1 Œ˚ ø¬ıÀ1±Òœ √˘1 √˘¬ÛøÓ¬ ø˝√√‰¬±À¬Û ¸—¸√Ó¬ fl¡—À¢∂Â√ √˘ ¬ıø˝√√¬ı Ó¬±À1± Œ˚±·…Ó¬± ŒÓ¬›“À˘±Àfl¡ Œ˝√√1n∏ª±¬ıº ¬ı±ô¶ªÓ¬ Œ¸˚˛±˝◊√ ‚øȬ˘, fl¡±1Ì √œ‚«ø√Ú Òø1 鬘Ӭ±Ó¬ Ôfl¡±1 ø¬ÛÂ√Ó¬ ŒÓ¬›“À˘±fl¡ Œ˚ Ê√Ú¸±Ò±1Ì1 õ∂øÓ¬øÚøÒ Ó¬±fl¡ øÚÀÊ√˝√◊ ¬Û±˝√√ø1 ·í˘º ’±Úøfl¡ fl¡—À¢∂Â√ ˙±ø¸Ó¬ 1±Ê√…¸˜”˝√Ó¬ Ôfl¡± ˜≈‡… ˜LaœÀ¬ı±1ÀÚ± øfl¡ fl¡ø1ÀÂ√, ¬ı±ô¶øªfl¡ Œé¬SÓ¬ Ó¬±fl¡ Œ‰¬±ª±1 ¬ı±À¬ı› Œfl¡±ÀÚ±Àª õ∂À˚˛±Ê√Ú ’Ú≈ˆ¬ª Úfl¡ø1À˘º Ê√ª±˝√√1˘±˘ ŒÚ˝√√1n∏1 ά◊M√1¸≈1œ¸fl¡À˘ øÚÊ√Àfl¡ ˆ¬±1Ó¬¬ı¯∏«1 S±Ó¬± ø˝√√‰¬±À¬Û ·Ì… fl¡1±1 √À1 1±Ê√…¸˜”˝√ÀÓ¬± Œ¸˝◊√ ¤Àfl¡ ¬Û1•Û1± ·øϬˇ ά◊øͬ˘º ’fl¡—À¢∂Â√œ ˙±ø¸Ó¬ 1±Ê√…¸˜”À˝√√± Ó¬±1 ¬Û1± ¬ı±√ Ú¬Ûø1˘º ά◊M√1 õ∂À√˙Ó¬ √¬Ûƒ√¬Û±˝◊√ Ôfl¡± ¸˜±Ê√¬ı±√œ √˘1 ŒÚÓ¬± ˜≈˘±À˚˛˜ ø¸À„√√ fl¡±øµ fl¡±øµ ¬Û≈ÀÓ¬fl¡ ˜≈‡… ˜Laœ ’ø‡À˘˙ ø¸„√√fl¡ fl¡í¬ı˘·±

ά◊À~‡ fl¡ø1¬ı ¬Û±ø1 ¸˜±Ê√¬ı±√œ √˘1 ¸—¸√1 ¤˝◊√¬ı±1 ¸±—¸1 ¸—‡…± ¬Û“±‰¬Ê√Úº Ó¬±1 øˆ¬Ó¬1Ó¬ ˜≈˘±À˚˛˜ ø¸À„√√ øÚÀÊ√ ≈√‡ÚÓ¬ Ê√˚˛œ ∆˝√√ÀÂ√, ¤‡Ú ’±¸ÚÓ¬ ŒÓ¬›“1 Œ¬ı±ª±1œ, ≈√‡Ú ’±¸ÚÓ¬ ŒÓ¬›“1 ≈√Ê√Ú ˆ¬øÓ¬Ê√±º ø¬ı˝√√±1Ó¬ ˘±˘≈õ∂¸±√1 Ê√œÀ˚˛fl¡ ’±1n∏ ∆‚ÌœÀ˚˛fl¡ ¬Û1±øÊ√Ó¬ ∆˝√√ÀÂ√º ¤˝◊√ ¬Ûø1˚˛±˘Ó¬±øLafl¡ ·ÌÓ¬La ˆ¬±1Ó¬œ˚˛ 1±Ê√ÚœøÓ¬1 ’—˙ ∆˝√√ ¬Ûø1ÀÂ√ñ ˚±1¬ı±À¬ı fl¡—À¢∂Â√ ’±1n∏ ŒÓ¬›“À˘±fl¡1 ¸˝√√À˚±·œ √˘¸˜”˝√1 ‰¬ø1S˝◊√ ø¬ıù´1 ¬ı‘˝√M√˜ ·ÌÓ¬±øLafl¡ Œ√˙ ˆ¬±1Ó¬¬ı¯∏«1 ·ÌÓ¬±øLafl¡ Œ‰¬À˝√√1± ¸˘øÚ fl¡ø1 ø√ÀÂ√º ŒÚ˝√√1n∏ ¬Ûø1˚˛±˘, ˘±˘≈õ∂¸±√1 ¬Ûø1˚˛±˘, fl¡1n∏̱øÚøÒ1 ¬Ûø1˚˛±˘, ¬Û”Ì« ’±ø‚ÀȬ±fl¡¡ ‰¬±—˜±1 ¬Ûø1˚˛±˘ ’±Úøfl¡ ’±˜±1 ’¸˜Ó¬ ¸ÀôL±¯∏ Œ˜±˝√√Ú Œ√ª1 ¬Ûø1˚˛±˘, Œ·ÃÓ¬˜ 1˚˛1 ¬Ûø1˚˛±˘ ¸¬ı«À˙¯∏Ó¬ ’¸˜1 ˜≈‡… ˜Laœ Ó¬1n∏Ì ·Õ·1 ¬Ûø1˚˛±˘ fl¡±Àfl¡±Àª˝◊√ ¬ı±√ ø√¬ı ŒÚ±ª±ø1º ≈√‡ ˘±À· ˆ¬±1Ó¬¬ı¯∏«1 1±Ê√ÚœøÓ¬Ó¬ ø˚À¬ı±1 Œ¬ı˚˛± ¬ı≈ø˘ ¬ı±√ ø√˚˛±1 ’±1yøÌ ∆˝√√øÂ√˘, ’¸˜Ó¬ Ó¬±1 ’±1yøÌ ∆˝√√ÀÂ√ ˜±Sº ¬Ûø1˚˛±˘Àfl¡øffl¡ 鬘Ӭ±1 ˚≈“Ê√Ó¬ ˚≈“øÊ√ Ô±øfl¡› Œ˚øÓ¬˚˛± ˆ¬±1Ó¬¬ı¯∏«1 ¬ı‘˝√M√˜ ·ÌÓ¬±øLafl¡ Œ√˙1 ·ÌÓ¬±øLafl¡ Ò√ıÊ√±1 ø¬ı¯∏À˚˛ ŒÓ¬›“À˘±Àfl¡ ά◊2‰¬- ¬ı±‰¬… fl¡À1, ŒÓ¬øÓ¬˚˛± ¸±Ò±1Ì 1±˝◊√Ê√1 ˜±Ê√Ó¬ ø¬ıw±øôL1 ¸‘ø©Ü Œ˝√√±ª±˝◊√ ¶§±ˆ¬±øªfl¡º ¤˝◊√¬ı±1 Œ¸À˚˛ Ê√Ú¸±Ò±1ÀÌ ŒÚÓ‘¬Q1 ¬Ûø1ªÓ«¬Ú ø¬ı‰¬±ø1 fl¡—À¢∂Â√fl¡ øÚ¬ı«±¸Ú ø√ ˆ¬±1Ó¬œ˚˛ Ê√ÚÓ¬± √˘fl¡ ’±√ø1À˘º ø¬ÛÀÂ√ Ê√Ú¸±Ò±1ÀÌ ¬ı≈øÊ√¬ıÕ˘ Œ¬ıøÂ√ø√Ú

Ú±˘±ø·¬ıº ¤˝◊√À¬ı±À1± ¬Û≈1øÌ ¬ıȬ˘Ó¬ ÚÓ≈¬Ú ˜√º ˆ¬±1Ó¬œ˚˛ Ê√ÚÓ¬± √À˘ ’¸˜Ó¬ ÚÓ≈¬Ú ŒÚÓ¬±1 Ê√ij ø√¬ı ¬Û1± Ú±˝◊√º Œ¬ıøÂ√ˆ¬±À·˝◊√ ’±·1 √˘Ó¬ ø¬ıÀ˙¯∏ ¸≈ø¬ıÒ± fl¡ø1¬ı ŒÚ±ª±ø1 ˆ¬±1Ó¬œ˚˛ Ê√ÚÓ¬± √˘Õ˘ ’±ø˝√√ÀÂ√º ¶§˚˛— ¸¬ı«±Úµ Œ¸±À̱ª±˘1 ’¸˜Ó¬ ¬Ûø1ø‰¬Ó¬ ¤·1±fl¡œ Ê√±Ó¬œ˚˛Ó¬±¬ı±√œ ŒÚÓ¬± ø˝√‰¬±À¬Ûº ’±˝◊√ ¤˜ øά øȬ ’±˝◊√Ú1 ø¬ı1n∏ÀX ˚≈“øÊ√ 1±øÓ¬ÀȬ±1¬ øˆ¬Ó¬1ÀÓ¬ Ê√±Ó¬œ˚˛ Ú±˚˛fl¡Õ˘ 1+¬Û±ôLø1Ó¬ ∆˝√√øÂ√˘º ¸¬ı«ˆ¬±1Ó¬œ˚˛ 1±Ê√ÚœøÓ¬fl¡ ‚‘̱ fl¡ø1¬ıÕ˘ ø˙Àfl¡±ª± ¸¬ı«±Úµ Œ¸±À̱ª±À˘ ’ôLÓ¬– ‰¬fÀ˜±˝√√Ú ¬Û±ÀȬ±ª±1œÀ˚˛ 1±øÓ¬ÀȬ±1 øˆ¬Ó¬1ÀÓ¬ √˘1 øȬfl¡È¬ ˘±ˆ¬ fl¡ø1À˘º 1984 ‰¬Ú1 ¬Û1± øÚ1ªø26√i߈¬±Àª ˆ¬±1Ó¬œ˚˛ Ê√ÚÓ¬± √˘1 Ó‘¬Ì˜”˘ ¬Û˚«±˚˛1 fl¡˜«œ-ŒÚÓ¬±¸fl¡˘1 ˜±Úø¸fl¡ ’ª¶ö± ’Ô¬ı± √˘1 õ∂øÓ¬ Ôfl¡± fl¡À˜«±√…˜, ’±Ú≈·Ó¬…1 õ∂øÓ¬ ø¬ı1+¬Û õ∂øÓ¬øSê˚˛± fl¡ø1¬ı1 ¬ı±À¬ı ˚ÀÔ©Ü Ú˝√√˚˛ÀÚ∑ ˆ¬±1Ó¬œ˚˛ Ê√ÚÓ¬± ˘1 ø¬ıÊ√˚˛ ά◊»¸ª1 Ú±˜Ó¬ ø˚ ˘±‡ ˘±‡ Ȭfl¡±1 ˙1±Ò ∆˝√√ÀÂ√, Œ¸˝◊√ ¬Û˝◊√‰¬±À¬ı±1 fl¡±1 ¬Û1± ∆·ÀÂ√º 1±U˘ ·±gœfl¡ ¶§±·Ó¬˜ Ê√Ú±¬ıÕ˘ ¬Û“±‰¬ fl≈¡˝◊√∞I◊˘ Œ·±˘±¬Û1 ¬Û±ø˝√√ Â√øȬ›ª± ∆˝√√øÂ√˘º ø¬ÛÂ√ø√Ú±1 ¬Û1± ˆ¬±1Ó¬œ˚˛ Ê√ÚÓ¬± √˘1 Œ˝√√ˆ¬œÀªÈ¬ ŒÚÓ¬±¸fl¡À˘› ¤Àfl¡˝◊√ fl¡±˜ ’±1y fl¡ø1À˘º Œfl¡ª˘ 鬘Ӭ± ˘±ˆ¬1 ¬ı±À¬ı ’±˙«˝√œÚ ŒÚÓ¬±1 ¬Û1± 1±˝◊√ÀÊ√ ˆ¬±˘ ’±˙± fl¡À1 Œfl¡ÀÚÕfl¡∑ 1±˝◊√ÀÊ√ ¬Ûø1ªÓ«¬Ú ’±øÚÀÂ√ øͬÀfl¡˝◊√, ø¬ÛÀÂ√ ˝◊√ Ó¬¬ÛÓ¬ Œ‡±˘±1 ¬Û1± ;˘± Ê≈√˝◊√Ó¬ Ú¬Ûø1À˘˝◊√ ¶§øô¶/

1±Ê√ˆ¬ªÚÓ¬ ¤ ø¬ı ¤˜Â≈√1 ’ҫά◊˘—·  õ∂Ô˜

¬Û‘ᬱ1 ¬Û1±

˘Ó¬±ø˙˘1 ¬Û1± 1±Ê√ˆ¬ªÚÕ˘ ¸˜√˘ fl¡ø1 ∆· 1±Ê√ˆ¬ªÚ1 ¸ij≈‡Ó¬ ¸˝√√¶⁄±øÒfl¡ õ∂øÓ¬¬ı±√fl¡±1œÀ˚˛ ø¬ıøˆ¬iß Œù≠±·±ÀÚÀ1 ά◊M√±˘ fl¡ø1 ŒÓ¬±À˘º ˘é¬Ìœ˚˛ Œ˚ ¬ı±'± øÊ√˘±1 Ú±1±˚˛Ì&ø1 ’±1n∏ Ú1ø¸—¬ı±1œ Ó¬Ô± Œfl¡±fl¡1±Á¡±11 ¬ı±˘±¬Û±1±Ó¬ Œ˙˝√√Ó¬œ˚˛±ˆ¬±Àª ¸—‚øȬӬ ˝√√Ó¬…±fl¡±GÓ¬ ’Ò«˙Ó¬±øÒfl¡ Œ˘±fl¡ øÚ˝√√Ó¬ ∆˝√√øÂ√˘º õ∂øÓ¬¬ı±√œ fl¡±˚«¸”‰¬œ1 ά◊¬Ûø1 11 √Ù¬œ˚˛± √±¬ıœ

¸•§ø˘Ó¬ ¶ú±1fl¡-¬ÛS 1±Ê√…¬Û±˘fl¡ ’¬Û«Ì fl¡À1 ¤ ø¬ı ¤˜Â≈√Àªº ˜±Ú¸ 1±©Ü™œ˚˛ ’ˆ¬˚˛±1Ì…1 Œé¬S ¸=±˘fl¡ ’øÚf ¶§·«œ˚˛±1œ ’±1n∏ Ú±1±˚˛Ì&ø11 Œ1?±1 ’ø˜˚˛ fl≈¡˜±1 ¬ıËp¡fl¡ ˙œÀ‚Ë Œ¢∂5±1 fl¡1±1 ¬ı±À¬ı Â√±S ¸—·Í¬ÚÀȬ±Àª √±¬ıœ Ê√Ú±˚˛º ¸—·Í¬ÚÀȬ±1 ˜ÀÓ¬, ‚Ȭڱ¶ö˘œ1 ¬Û1± ¬ıÚfl¡˜«œ1 Œ¬ıåI◊-&˘œ, ¬Ûø1‰¬˚˛-¬ÛS, Œ˜±¬ı±˝◊√˘ ŒÙ¬±Ú ά◊X±À1 õ∂˜±Ì fl¡À1 Œ˚ ¤˝◊√ ·Ì˝√√Ó¬…±Ó¬ ¬ıÚ ø¬ıˆ¬±·1 fl¡˜«‰¬±1œ Ê√øάˇÓ¬º ¤Àfl¡√À1 ¤˜±˝√√1 øˆ¬Ó¬1ÀÓ¬ ø¬ıøȬ¤øά1 ¸˜”˝√ ’¶a-˙¶a Ê√s fl¡ø1¬ıÕ˘› √±¬ıœ Ê√Ú±˚˛º

995446978

Sealed tenders affixing Court Fee Stamp of Rs. 8.25 paise (Rupees eight and paise twenty five) are invited from the interested persons/parties for disposal of office furnitures and computer parts etc(list enclosed) which are kept in the godown of Assam Sectt. The intending persons/parties may submit tender papers indicating rates etc. for each category of items to the undersigned on or before 11-06-2014 upto 3.00 P.M. The interested parties may contact Nazir, Assam Secretariat (Phone No. 9864350553) on 30th & 31st May, 2014 within office hours for inspecting the items of furniture and other materials as detailed in the enclosed list. Terms and conditions for tender. 1) The tenders are to be sealed and affixed with nonrefundable court fee stamp worth Rs. 8.25(Eight Rupees and Twenty Five Paise) only without which tender will be rejected. 2) The tender will be a general tender. 3 ) The tenderer may option for selecting one or more of the groups as mentioned above. 4) The bidder will have to offer rates for each items. 5) Interested parties/firms/individuals will be allowed to inspect the specified condemned items during office hours on personal contact with Nazir, Assam Sectt.(C). 6) The tender will be open at 4.00 P.M. on that day. Sd/Under Secy. to the Govt. of Assam Sectt. Admn.(Nazarat) Department

JANASANYOG/462/14

The following documents must be submitted along with the application. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Upto date Income tax clearance certificate. Upto date VAT certificate. Upto date labour licence certificate. M.V.I. Tax clearance certificate. SBI Account No. PAN Card (Photocopy) List of T&P Materials Last Certificate of Registration for renewal. N.B. Police verification report for approval of new registra tion is required which will be communicated in due course. 9. Prescribed form of application may be had from the office of the u/s during office hour.

Sd/Executive Engineer Itakhola Division (Irrigation) Itakhola

JANASANYOG/617/14

¬¬ı≈Ò¬ı±1, 28 Œ˜í¬ºº 13 ŒÊ√ͬ√√ºº ¸”– Î◊¬– 4˚35˚54 ºº ¸”– ’– 6˚4˚42ºº øÓ¬øÔ- fl‘¡¯û± ’˜±ª¸…±ºº ¬1±– ‚– 12˚9˚59 ∆˘ºº Ê√ijÓ¬- ¬¬ı‘¯∏ 1±ø˙º ŒÊ√…±øÓ¬¯∏œ ά– ¬Û—fl¡Ê√ fl¡ø˘Ó¬± ”√1ˆ¬±¯∏ – 98540-42783, 90852-96342

SHORT TENDER NOTICE No SD/T-246/604

Dt.- 17-05-2014

Sealed tender in prescribed form to be eventually drawn up in A.P.W.D H / F-2 (as the case may be) affixing non-refundable court free stamps of Rs.8.25 (Rupees eight & paisa twenty five) only in different groups are hereby invited from the registered contractors of appropriate class of Water Resources Department. Assam for the following works. The tender will be received by the undersigned in his office up to 2.30 P M on 05-06-2014 and will be opened on the same date and place at 3.00 P.M. The detailed notice inviting tenders, specification etc. for the works may be seen in the office of the undersigned during office hours and up to 2.00 P.M. on 05-06-2014. The tender paper will be supplied by the department on payment of Rs.100.00 (Rupees one hundred) only for each group through I. P.O. dully pledged to the Executive Engineer, Sivasagar W.R Division. Sivasagar and may be obtained from the office of the undersigned up to 2.00 PM on 05-06-2014. If the day fixed for submission of tender falls on unscheduled holiday etc. the same will be received on the next working day. Tne tenderer or their authorized representative may remain present at the time of opening of tenders if they desire so. 1. Name of Scheme

: Anti Erosion measures to protect Dikhow bund Right bank from Manipuribasti to A.T. Road at 1st and 2nd Km against the erosion of river Dikhow.

2. Nature of Work

: Earth work in embankment by truck carriage, trimming of earthwork, ramming of earthwork, earthwork in excavation, supply of Geo-textile bags of Type-A, supply of Geo-textile bags of Type-B, carriage of geo bags, filling and laying of geo-bags, supplying and laying, fitting and fixing G-Mat in double layer composite Geo-textile, supply of river sand / silt, supply of poly propylene gabions, carriage of poly propylene gabions, dumping of poly propylene gabions, supply of P.S.C porcupine, labour charge for launching of porcupine, etc.

3. Location of Work

: Manipuribasti area.

4. Approximate Amount : Rs. 7, 19,37,000.00 (approx. in different groups) 5. Earnest Money

: 2% of the value of work (1% for S.T. /S.C. /O.B.C. /M.O.B.C.)

6. Time of Completion

: 120 (One Hundred Twenty Days) days from the date of issue of work order.

Terms and Conditions: 1. Certificate of adequate banking facilities I credit limits availed by contractors / firms to be furnished. Banking facilities credit limits avail by the contractor / firms should be adequate enough for smooth and timely execution of the project. 2. Preference will be given to those contractors /firm who have submitted the satisfactory track record. 3. The contractors shall be responsible for the defect liability period of 3 (three) year after the project is completed and responsibility of maintenance of the work during flood season will fully rest on the contractor concerned. An undertaking should be submitted by the tenderer in prescribed format. 4. General Registration Number / TIN & W.C- 2 Certificate from Sale Tax Department, Assam to be furnished. (Please enclose photocopy of the necessary documents along with tender papers) 5. Tender may be submitted in prescribed form. But selected tender will have to be drawn and execute formal tender in H / F-2 / K-2 form before starting the work. 6. All deduction will be made from the bill as per Govt. rule. 7. No Tender will be accepted without depositing the Earnest Money in the form of Fixed Deposit Receipt (Nationalized Bank) duly pledged in favour of the undersigned. Special Conditions : (a) The authority is not bound to accept and make allotment to the lowest tenderer and reverse the right to reject any or all the tenders received without assigning any reason. (b) In the event of flat rate quoted by all the contractors, the authority is not bound to allot the work to all contractors and reserves the right to allot the work to suitable contractors. (c) Prior approval must be obtained from Govt. for approaching a legal suit. (d) Payment / proportionate payment will be made subject to the availability of full fund / part fund under proper head of account. No claim (including interest of bill) whatsoever will be entertained for delayed payment due to non receipt of fund in time from Govt. / funding agency and the department will in no case be responsible for the same. (e) Tenderers need to inspect the site of work before submitting the tender papers. (f) Tenderers must submit a detailed work plan for completion of the work within the stipulated time of completion along with the tender papers. (g) The formal agreement must be signed within 7 (seven) days of issue of work order and the work must be started within 3 (three) days of signing the formal agreement. (h) Progress of work will be reviewed at an interval of 15 (fifteen) days. If the physical progress achieved is found to lag behind that mentioned in the work plan, balance work will be withdrawn immediately without serving any notice. All other terms & conditions are as per rules and procedures followed in W. R. Department, Assam form time to time are also applicable. Sd/Executive Engineer Sivasagar W.R. Division Sivasagar

JANASANYOG/453/14 NOTICE INVITING TENDER

Sealed tender in prescribed format (eventually to be drawn in A.P.W.D. F-2 form) affixing non refundable Court Fee stamps of Rs. 8.25 (Rupees eight and paise twenty five) only are hereby invited from the eligible contractors of APWD or contractor registered (up to date) under Industries & Commerce Deptt. Assam for the following works: Earnest Cost of CompleEstimated Experienced Gr. Name of work Money Tender Cost required No tion time documents (Approx) 1

Construction of Fire Works Units at Fire Works Village, Barpeta at Village Ganakkuchi, near Barpeta Town. Dist. Barpeta. Assam. UNIT NO: 01

Rs. 38,65,681.00

Rs. 77, 315.00

2

Construction of Fire Works Units at Fire Works Village, Barpeta at Village Ganakkuchi, near Barpeta Town. Dist. Barpeta. Assam. UNIT NO: 02

Rs. 38,65,681.00

Rs. 77, 315.00

Rs. 4,000.00

3

Construction of Fire Works Units at Fire Works Village, Barpeta at Village Ganakkuchi, near Barpeta Town. Dist. Barpeta. Assam. UNIT NO: 03

Rs. 38,65,681.00

Rs. 77, 315.00

Rs. 4,000.00

4

Construction of Fire Works Units at Fire Works Village, Barpeta at Village Ganakkuchi, near Barpeta Town. Dist. Barpeta. Assam. UNIT NO: 04

Rs. 38,65,681.00

Rs. 77, 315.00

Rs. 4,000.00

At least one single work of 180 days similar nature, value not less than Rs.16.00 lakhs in last three years

5

Construction of Fire Works Units at Fire Works Village, Barpeta at Village Ganakkuchi, near Barpeta Town. Dist. Barpeta. Assam. UNIT NO: 05

Rs. 38,65,681.00

Rs. 77, 315.00

Rs. 4,000.00

180 days

Œ˝√√1±˝◊√ÀÂ√ ¬ıȬ^ª± õ∂±Ôø˜fl¡ ø˙鬱 ‡G1 ’ôL·«Ó¬ ‰¬1¬Û±1± õ∂±Ôø˜fl¡ ø¬ı√…±˘˚˛1 20111 ¬Û1± 2013 ¬ı¯∏«1 ëCash Bookí fl¡±˚«ø¬ıª1Ìœ ¬ı˝√√œ ˘·ÀÓ¬ õ∂±˚˛ 50Ȭ± Voucher ∆˘ ø˙鬱‡G fl¡±˚«±˘˚˛Ó¬ Ê√˜± ø√¬ıÕ˘ ’±À˝√√±ÀÓ¬ 27 Œ˜í˚2014 Ó¬±ø1À‡ 1±ô¶±Ó¬ Œ˝√√1±˝◊√ÀÂ√º ¤˜. ¤˝◊√Â√˘±˜ õ∂±–¸–¸– ‰¬1¬Û±1± õ∂±Ôø˜fl¡ ø¬ı√…±˘˚˛

//TENDER NOTICE//

Application are hereby invited in the prescribed form affixing court fee stamps of Rs. 8.25 (Rupees Eight and Paisa Twenty Five) only non refundable for new registration and renewal of Registration for the year 2014-15 under Category III from the interested local people of assam and will be received upto 30.06.2014, and application form after the fixed date will not be received. The registration will be valid only for the Jurisdiction of this Division only.

Rs. 4,000.00

At least one single work of 180 days similar nature, value not less than Rs.16.00 lakhs in last three years 180 days

At least one single work of similar nature, value not less than Rs. 16.00 lakhs in last three years

180 days

At least one single work of similar nature, value not less than Rs.16.00 lakhs in last three years

At least one single work of similar nature, value not less than Rs.16.00 lakhs in last three years

The tenders in sealed cover will be received in the office of the undersigned up to 2.00 PM on 07.06.2014 and will be opened on the same day at 2.30 PM in presence of the intending tenderers or their authorised representatives. The details of NIT and tender/ bid documents with terms and conditions are available in the office of the undersigned. The tender documents will be issued to the eligible contractors from 26.05.2014 to 06.06.2014 at any working days on payment of cost (non- refundable) of tender document only in cash for each set against each group as mentioned above. The NIT is also available in the web site www.aiidcassam.in, or www.investinassam.com. Sd/ Managing Director Assam Industrial Infrastructure Development Corporation Industrial Estate, Barnunimaidam, Guwahati -21

JANASANYOG/150/14

Œ˜¯∏ – fl¡˜«Ó¬ ø‰¬ôL±˜≈Mê√ Ú˝√√˚˛º ’±—ø˙fl¡ ÒÚ ˘±ˆ¬1 Œ˚±· ’±ÀÂ√º ¸—¢∂±˜˜≈‡1 ¬Ûø1Àª˙º ˆ¬øª¯∏…Ó¬fl¡ ∆˘ ά◊ø¡Z¢ü ˝√√í¬ı ¬Û±À1º ¸¬ı±À1± ’±·Ó¬ ¸√ƒˆ¬±¬ı 1±‡fl¡º ˆ¬≈˘¬ı˙Ó¬– Œfl¡±ÀÚ± ø¸X±ôL Ú˘í¬ıº ¸» ˜øÓ¬1 ’ˆ¬±ªº ¶§±¶ö…1 ’ªÚøÓ¬ ˝√√í¬ı ¬Û±À1º ˆ¬±·…1 ø¬ıάˇ•§Ú±1 ¬Û1± ˜≈Mê√ Ú˝√√˚˛º √±•ÛÓ¬…Ó¬ ’±R ¬Û˘±˚˛Úº Œõ∂˜Ó¬ ≈√ø(ôL±º ¬ı‘¯∏ – ¸¬ı˘ ø¶öøÓ¬º ’±Rø¬ıù´±¸1 ’ˆ¬±ª Œ√‡± ˚±˚˛º ’±—ø˙fl¡ ÒÚ ˘±ˆ¬1 Œ˚±· ’±ÀÂ√º ¬ı…ª¸±˚˛Ó¬ ’ø¶ö1Ó¬± Œ√‡± ˚±˚˛º √±•ÛÓ¬…Ó¬ Œ√˝√·Ó¬ ’Ô¬ı± ˜ÀÚ±·Ó¬ ≈√ø(ôL±º w˜Ì ¤1±˝◊√ ‰¬˘fl¡º ÚÓ≈¬Ú ¸—À˚±·Ó¬ ά◊¬Ûfl‘¡Ó¬ ˝√√í¬ı ¬Û±À1º ˚±Ú¬ı±˝√√Ú ¸±ªÒ±Ú ˝√√í¬ıº ’˚Ô± ’Ô«¬ı…˚˛ ¸yªº Œõ∂˜Ó¬ ¸Ó¬fl«¡ Ôfl¡± ˆ¬±˘º ø˜Ô≈Ú – ¬Œfl¡±ÀÚ± Œ√±À˜±Ê√±Ó¬ ¬ÛøÓ¬Ó¬ ˝√√í¬ı ¬Û±À1º ¸—À¬ı√Ú˙œ˘Ó¬±1 ’ˆ¬±ª Œ√‡± ˚±˚˛º ˜Ú õ∂Ù≈¬~ Ú±Ô±øfl¡¬ıº Œ·±¬ÛÚ ˙Sn∏1 øÓ¬˚«fl¡ ‘√ø©Üº ¶§±¶ö…1 ’±Ufl¡±˘ Œ√‡± ˚±˚˛º ¬ı…ª¸±˚˛Ó¬ ø1¶® ŒÚ±À˘±ª±˝◊√ ˆ¬±˘º √±•ÛÓ¬…Ó¬ ø‰¬øfl¡»¸±˜≈‡œº ά◊iß˚˛Ú1 ·øÓ¬˙œ˘Ó¬±Ó¬ ¬ı±Ò± Œ√‡± ˚±˚˛º ’˚Ô± ’Ô«¬ı…˚˛ ¸yªº fl¡fl«¡È¬ – fl¡˜«Ó¬ ˜Ê√˘œ˚˛±º ŒÈ¬Ú‰¬Ú ˜≈Mê√ Ú˝√√í¬ı ¬Û±À1º ˚±Ú-Ê“√ȬӬ ¸±ªÒ±ÀÚ ‰¬ø˘¬ıº ‡˝√√Úœ˚˛± ˙øMê√ ¬ıϬˇ±›fl¡º ”1√ø˙«Ó¬±¬ ’±1n∏ ¬ı≈øX˜M√√± õ∂À˚˛±· fl¡1fl¡º Œfl¡±ÀÚ± ¬Ûø1fl¡äÚ± ˆ¬≈˘ õ∂øÓ¬¬Ûiß ˝√√í¬ı ¬Û±À1º õ∂Ó¬…±ø˙Ó¬ ÒÚ ˘±ˆ¬Ó¬ ¬ı±Ò± Ú±˝◊√º ’±Rœ˚˛1 ≈√– ¸—¬ı±√ ¬Û±¬ı ¬Û±À1º ¬ı…˚˛ ¸—fl≈¡ø‰¬Ó¬ Ú˝√√í¬ı ¬Û±À1º ø¸—˝√√ – fl¡˜«˝√œÚ1 ÚÓ≈¬Ú ’±˙±º ¸¬ı˘ ø¶öøÓ¬º ¸yª¶ö˘Ó¬ Œfl¡±ÀÚ± õ∂±¬Û… ’±˙± fl¡ø1¬ı ¬Û±À1º ’±—ø˙fl¡ ÒÚ ˘±ˆ¬1 Œ˚±· ’±ÀÂ√º √±•ÛÓ¬…Ó¬ Œ˜±È¬±˜≈øȬº Œõ∂˜Ó¬ ø¶ö1 ø¸X±ôL1 ’ˆ¬±ªº Œfl¡±ÀÚ± fl¡±1ÌÓ¬ ˜Ú ˙—øfl¡Ó¬ ˝√√í¬ı ¬Û±À1º ¸ôL±Ú1 ¬ı±À¬ı ά◊À¡Z·º ˆ¬±·…1 ø¬ıάˇ•§Ú±1 ¬Û1± ˜≈øMê√ Ú˝√√˚˛º ‚1n∏ª± ά◊À¡Z·º fl¡Ú…± – ˆ¬±·…˝◊√ õ∂Ó¬±1̱ fl¡ø1¬ı ¬Û±À1º ÚÓ≈¬Ú ¬Û√À鬬ÛÓ¬ ¸±ªÒ±Ú ˝√√í¬ıº õ∂Ó¬…±ø˙Ó¬ ÒÚ ˘±ˆ¬Ó¬ ¬ı±Ò± Œ√‡± ˚±˚˛º ˜„√√˘1 ’qˆ¬ õ∂ˆ¬±ª1 ¬ı±À¬ı Œ√˝√˜Ú ’Ú≈fl”¡˘ Ú˝√√í¬ı ¬Û±À1º ˆ¬±Ó‘¬ ¬ıg≈1 ¬Û1± ¸˜¬ı…Ô± Œ¬Û±ª± Ȭ±Úº √±•ÛÓ¬…Ó¬ ’±R ¬Û˘±˚˛Úº Œõ∂˜Ó¬ ’øÚ(˚˛Ó¬±º ’±Ò…±øRfl¡Ó¬ ’±¶ö± 1±‡fl¡º ά◊¬Û1n∏ª± ά◊¬Û¸·«1 ¬Û1± ˜≈Mê√ Ú˝√√˚˛º Ó≈¬˘± – ¬¬fl¡˜« Ó¬»¬Û1Ó¬± ¬ı‘øX ¬Û±¬ı ¬Û±À1º ’±À¬Û±ÚÊ√ÀÚ› ø¬ı1n∏X±‰¬1Ì fl¡ø1¬ı ¬Û±À1º Ú±Ú±Ú ø‰¬ôL±˝◊√ ˜Ú ’±Àµ±ø˘Ó¬ fl¡ø1¬ıº ˆ¬øª¯∏…Ó¬1 ¬ı±À¬ı ά◊ø¡Z¢üÓ¬±º ’Ô«1 ¬ı±À¬ı ≈√ø(ôL±º √±•ÛÓ¬…Ó¬ Œ√˝√·Ó¬ ’Ô¬ı± ˜ÀÚ±·Ó¬ ≈√ø(ôL±º ¶§±¶ö…1 ’ªÚøÓ¬ ˝√√í¬ı ¬Û±À1º ø¬ı¬ı±˝√√1 Œ˚±·±À˚±·Ó¬ ø¬ı˘•§º Œõ∂˜Ó¬ ˝√√Ó¬±˙±º ¬ı‘ø(fl¡ – ¬ıU ¬ı±Ò±1 ˜±Ê√ÀÓ¬± Œfl¡±ÀÚ± ’±˙±1 Œ1„√√øÚº ’Ô«1 ¬ı±À¬ı ≈√ø(ôL±º ¬ı…±ª¸±˚˛Ó¬ ¬Û”¬ı«Ó¬Õfl¡ ’Ú≈fl”¡˘º ά◊2‰¬ 1Mê√‰¬±¬Û, ˜Ò≈À˜˝√√ ’±ø√ Œ1±·Ó¬ Œˆ¬±·±¸fl¡˘ ¸±ªÒ±Ú ˝√√í¬ıº √±•ÛÓ¬…Ó¬ ¸±˜±Ú… ¸fl¡±˝√√º ø¬ÛÓ‘¬-˜±Ó‘¬1 ¬ı±À¬ı ˙1œ1 Œflv¡˙º ¬ı≈øXÊ√œªœ¸fl¡À˘ ά◊ø¡Z¢üÓ¬±Ó¬ ˆ¬≈ø·¬ı ¬Û±À1º ÒÚ≈ – Œfl¡±ÀÚ± fl¡±1ÌÓ¬ ˜Ú é≈¬J ˝√√í¬ı ¬Û±À1º ˜Ú¶®±˜ ø¸øX1 ¬ı±À¬ı ¸˜˚˛1 õ∂À˚˛±Ê√Ú ˝√√í¬ı ¬Û±À1º ¸≈‡±Ú≈ˆ¬ª1 õ∂˚˛±¸Ó¬ ¬ı±Ò±º ¸ôL±Ú1 ¬ı±À¬ı ά◊À¡Z·º ø¬ı√…±˜≈‡œ õ∂À‰¬©Ü±Ó¬ ¬ı±Ò±º ¶§±¶ö…1 ˚P ˘í¬ıº √±•ÛÓ¬…Ó¬ ’ø¶ö1Ó¬± ø¬ı1±Ê√˜±Úº Œõ∂˜Ó¬ ˝√√Ó¬±˙± ‚1n∏ª± ¬Ûø1Àª˙ ˜Ê√˘œ˚˛±º ˜fl¡1 – øÚ˚˛˜±Ú≈·Ó¬ ¬ÛXøÓ¬À1 ’±·¬ı±Ï¬ˇfl¡º ¶§äˆ¬±¯œ∏ Œ˝√√±ª±1 ˚P fl¡1fl¡º ’±R-õ∂ª=Ú± Úfl¡ø1¬ıº ¸ôL±Ú ’±1n∏ ¸•ÛøM√√1 ¬ı±À¬ı ø‰¬ôL± ¬ı‘øX ¬Û±¬ı ¬Û±À1º Ó¬±»é¬øÌfl¡ Œfl¡±ÀÚ± ø¸X±ôL Ú˘í¬ıº fl¡±À1±¬ı±1 ’±5¬ı…fl¡…˝◊√ ά◊¬Ûfl‘¡Ó¬ fl¡ø1¬ı ¬Û±À1º ˙1œ1 ≈√¬ı«˘º ˆ¬±·…˝◊√ õ∂Ó¬±1̱ fl¡ø1¬ı ¬Û±À1º Œõ∂˜Ó¬ ÚÓ≈¬Ú ø‰¬ôL±º fl≈¡y – ¬˜ÚÓ¬ ’¬ı…Mê ‰¬±¬Ûº ø¬ı‰¬é¬ÌÓ¬±˝◊√ ¸˝√√±˚˛ fl¡ø1¬ı ¬Û±À1º :±Úfl‘¡Ó¬ ˆ¬≈˘1 ¬Û1± ’“±Ó¬ø1 Ô±fl¡fl¡º ˙Sn∏1 fl¡≈√øMê√º ’ôL–fl¡1ÀÌ Œfl¡±ÀÚ± ¬Ûø1Àª˙ ˜±øÚ Ú˘í¬ı ¬Û±À1º Œ·±¬ÛÚ ’øˆ¬¸±1Ó¬ ¬ı±Ò±º ˚±Ú-¬ı±˝√√ÚÓ¬ ¸±ªÒ±Ú ˝√√í¬ıº ¬ı…±ª¸±˚˛Ó¬ ŒÈ¬Ú‰¬Úº Œõ∂˜Ó¬¬ ά◊ø¡Z¢üÓ¬±º ˜œÚ – ¬Œfl¡±ÀÚ± Œ˚±·±À˚±·Ó¬ ’±˙±õ∂√º ’±—ø˙fl¡ ÒÚ ˘±ˆ¬1 Œ˚±· ’±ÀÂ√º ¸±˜ø¢∂fl¡ ø√˙Ó¬ ’±¬Û≈øÚ ø‰¬ôL± ˜≈Mê√ Ú˝√√˚˛º √±•ÛÓ¬…Ó¬ ˆ¬≈˘ ¬ı≈Ê√±-¬ı≈øÊ√ ˝√√í¬ı ¬Û±À1º ˚±Ú-¬ı±˝√√ÚÓ¬ ¸±ªÒ±Ú ˝√√í¬ıº ¸» ¬ıg≈1 ¸±øißÒ…º fl¡˜«Ó¬ U1˜”1 Úfl¡ø1¬ıº Œ·±¬ÛÚ Œõ∂˜Ó¬ é¬øÓ¬1 ¸y±ªÚ±º

Adin=2 27  
Adin=2 27  
Advertisement