Page 1

2

&ª±˝√√±È¬œ-øά¬ıËn∏·Î¬ˇ, 20 ŒÙ¬¬ıËn∏ª±1œ, 2014, ¬ı‘˝√¶ÛøÓ¬¬ı±1

1 ..............................................................................................................................................................................................................

ά±– ŒÊ√ fl≈¡˜±1 ’Ô¬ı± ά±– fl≈¡Ó≈¬¬ı≈øVÚ ¤Â√ ¤Â√ Œ1±Î¬, ˘±‡È¬fl¡œ˚˛±

õ∂Àª˙ fl¡1±1 Œé¬SÓ¬ ¬ı±Ò± ø√˚˛± Ú±˝◊√ Œfl¡±ÀÚ± √˘-¸—·Í¬ÀÚº ˜±ÀÔ“± fl‘¡¯∏fl¡ ˜≈øMê√ ¸—¢∂±˜ ¸ø˜øÓ¬1 ˆ¬±Ó‘¬ ¸—·Í¬Ú Â√±S ˜≈øMê√ ¸—·Í¬ÚÀȬ±1 Œ·±ª±˘¬Û±1± øÊ√˘± ¸ø˜øÓ¬1 ¸˝√√– ¸±Ò±1Ì ¸•Û±√fl¡ Ê√±øfl¡1 UÀÂ√˝◊√ ÀÚ ¬Û˚«À¬ıé¬Ì fl¡ø1 Â√±S ¸—·Í¬ÚÀȬ±1 ˙œ¯∏« ŒÚÓ¬±1 ˘·ÀÓ¬ fl‘¡¯∏fl¡ ˜≈øMê√ ¸—¢∂±˜ ¸ø˜øÓ¬1 ¸√¸…¸fl¡˘fl¡ øÚ˚˛˜œ˚˛±Õfl¡ ‡¬ı1 Œõ∂1Ì fl¡ø1 ’±ÀÂ√º õ∂fl¡±˙… Œ˚ ¬ıËp¡¬Û≈S Ú√œÀ˚˛ø√ Ê√±˝√√±Ê√Àfl¡˝◊√ ‡Ú ’±·¬ı±ÀϬˇ“±ÀÓ¬ Œ·±ª±˘¬Û±1± ‰¬˝√√1 ¤ø1 øÊ√˘±‡Ú1 ‰¬±ø1 Ú•§1 ¬ı˘√˜±1œ ‰¬1Ó¬ ˝◊˚˛±À1 ¤‡Ú

Ê√±˝√√±Ê√ ¬ı±ø˘‰¬1Ó¬ ’±¬ıX ∆˝√√ ¬Ûø1øÂ√˘º õ∂±˚˛ ≈√‚∞I◊±1 ø¬ÛÂ√Ó¬ é≈¬^ Ê√±˝√√±Ê√Ó¬ ’˝√√± fl¡˜«œÀ˚˛ Ê√±˝√√±Ê√‡Úfl¡ ¬ı±ø˘‰¬11 ¬Û1± ά◊X±1 fl¡1±1 ø¬ÛÂ√Ó¬ ¬Û≈Ú1 ά◊Ê√øÚÕ˘ ’±·¬ı±øϬˇ Œ˚±ª± Œ√ø‡¬ıÕ˘ Œ¬Û±ª± ∆·ÀÂ√º ˘é¬Ìœ˚˛ Œ˚ ¤˝◊√ Ê√±˝√√±Ê√Àfl¡˝◊√‡Úfl¡ øÚ1±¬ÛM√√± ø√˚˛±1 ¬ı±À¬ı Œfl¡˝◊√¬ı±‡Ú ¶ÛœÎ¬ ¬ıíȬ ’±1n∏ é≈¬^ Ê√±˝√√±ÀÊÀ√1 øÚ1±¬ÛM√√±1鬜1 √˘fl¡ Ȭ˝√√˘ ø√˚˛± ¬Ûø1˘øé¬Ó¬ ∆˝√√ÀÂ√º ’±øÊ√ ø¬ı˚˛ø˘1 ˆ¬±·Ó¬ fl¡±˜1+¬Û øÊ√˘±1 ¸œ˜±ôLÓ¬ Ê√±˝√√±Ê√Àfl¡˝◊√‡Ú øÚ˙±ÀȬ± fl¡ÀȬ±ª±1 ø¬ÛÂ√Ó¬ fl¡±˝◊√Õ˘ øÚÀ‰¬˝◊√ ¬Û≈ª±˝◊ ¬Û≈Ú1 ˚±S± ’±1y fl¡ø1¬ı ¬ı≈ø˘ Ê√±øÚ¬ı ¬Û1± ∆·ÀÂ√º

Œ˜±√œÀ˚˛ 3 ‚∞I◊± fl¡ÀȬ±ª± ’¸˜Ó¬ 1±U˘ ·±gœÀ˚˛ fl¡È¬±¬ı 30 ‚∞I◊±ø¬ıˆ¬±Ê√Ú1 õ∂øÓ¬¬ı±√Ó¬ ’h õ∂À√˙1 ˜≈‡… ˜Laœ1 ¬Û√Ó¬…±·

õ∂Ô˜ ¬Û‘ᬱ1 ¬Û1± ˜˝√√± Ê√±·1Ì ¸˜±Àª˙Ó¬ ≈√˝◊√ ’¸˜1 õ∂øÓ¬ √˘ÀȬ± øfl¡˜±Ú √±˚˛¬ıXº øfl¡˚˛ÀÚ± ˘é¬±øÒfl¡ ˜±Ú≈˝√ Œ·±È¬ Œ‡±ª±1 ¬Ûø1ªÀÓ«¬ 1±U˘ ·±gœ1 Œ˜±√œÀ˚˛ øÓ¬øÚ ‚∞I◊± ¬Û±1 fl¡1± ’¸˜Ó¬ øS˙ ‚∞I◊± ¸˜±Àª˙Ó¬ øfl¡√√˜±Ú ˜±Ú≈˝√ ’±øÚ¬ı ¬ı≈ø˘ ¸±—¬ı±ø√Àfl¡ õ∂ùü ¸˜˚˛ fl¡È¬±¬ı 1±U˘ ·±gœÀ˚˛º ¤˝◊√ fl¡Ô±1 ¬Û1± fl¡ø•Ûά◊Ȭ±1 ¬ÛXøÓ¬1 ¡Z±1± Œ˚ÃÚ fl¡1±Ó¬ ·Õ·À˚˛ Œ√±˝√√±À1ñ ø˜øȬ„√√Ó¬ ˜±Ú≈˝√ ’Ú±fl¡ ∆˘ õ∂Ó¬œ˚˛˜±Ú ˝√√˚˛ Œ˚ ’±‰¬˘ÀÓ¬ Œfl¡±ÚÊ√Ú ŒÚÓ¬± Œ¬ıøÂ√  õ∂Ô˜ ¬Û‘ᬱ1 Œ1±·1 ¸•Û”Ì« ø‰¬øfl¡»¸±º Œ1±·œ Œ‰¬±ª± ˜±‰≈¬˘ 200.00 Ȭfl¡± ˜˝◊√ ˜≈Àͬ› &1n∏Q øÚø√›“º Œ˜±1 ˘é¬… øÚ¬ı«±‰¬ÚÓ¬ Ê√˚˛œ ëøÂ√Úø‰¬˚˛±1íº 1±U˘fl¡√ øÚÀ‰¬˝◊√ ›‰¬11 ¬Û1± Œ¬Û±ª± ¬ı≈ø˘ ¬Û1± 1±Ê√ÕÚøÓ¬fl¡ √˘¸˜”À˝√√ Œ˝√√±ª±º ’¸˜Ó¬ Œ˜±√œ1 Œ˜øÊ√fl¡1 ø¬ı¬Û1œÀÓ¬ Ó¬1n∏Ì Î¬◊À~‡ fl¡ø1 ˜≈‡… ˜LaœÀ˚˛ fl¡˚˛ Œ˚ ŒÓ¬›“ ¸fl¡À˘± fl¡Ô± Œˆ¬±È¬1 Œ˘±ˆ¬Ó¬ 1±Ê√…‡Ú1 Ph No.: 2630502 (O) (M) 94351-06287, ·Õ·1 Œ˜øÊ√Àfl¡À˝√√ fl¡±˜ fl¡À1 ¬ı≈ø˘ √±¬ıœ fl¡ø1¬ ˜≈‡… ά◊√±1 ˜ÀÚ±ˆ¬±À¬ıÀ1 ¢∂˝√ Ì fl¡À1º ’¸˜1 õ∂øÓ¬ &1n∏Q ø¬ıˆ¬±Ê√Ú ‚ÀȬ±ª± ¬ı≈ø˘ ŒÓ¬›“ 94013-59242, ˜LaœÀ˚˛ ’±1n∏ fl¡˚˛ Œ˚ ’±‰¬˘ÀÓ¬ ’¸˜1 õ∂øÓ¬ ø¬ıÀÊ√ø¬Û1 Ôfl¡±1 ¬ı±À¬ı 25 ’±1n∏ 26 ŒÙ¬¬ıËn∏ª±1œÓ¬ Ê√ÚÀ·±á¬œ˚˛ ’øˆ¬À˚±· fl¡À1º ¸±—¬ı±ø√fl¡1 98648-21592 ˜1˜ Ú±˝◊√ º ŒÓ¬›“À˘±Àfl¡ Œfl¡ª˘ ‚“ø1˚˛±˘1 ŒÚÓ¬±1 ˘·ÀÓ¬ ˜ø˝√√˘±, ˚≈ªfl¡, ¬ı≈øXÊ√œªœ, ¸±—¬ı±ø√fl¡ ’±·Ó¬ ¤˝◊√ ø¬ı¯∏À˚˛ Œ‚±¯∏̱ ‰¬fl≈¡¬Û±ÚœÀ˝√√ È≈¬øfl¡¬ı Ê√±ÀÚº ¤Ú øά ¤ ˙±¸ÚÓ¬ Ôfl¡±1 ’±ø√Àfl¡ Òø1 ¸fl¡À˘±À1 ˘·Ó¬ fl¡Ô± ¬Û±øÓ¬¬ı ø¬ı‰¬±ø1ÀÂ√º fl¡ø1À˚˛˝◊√ ŒÓ¬›“ 1±Ê√ˆ¬ªÚÕ˘ ˚±˚˛ ¸˜˚˛Ó¬ 1±Ê√…Ó¬ õ∂˘˚˛—fl¡1 ¬ı±Ú¬Û±Úœ Œ˝√√±ª±1 ø¬ÛÂ√ÀÓ¬± 18‡Ú ά◊iß˚˛Ú ¬Ûø1¯∏√1 ˘·ÀÓ¬ 1±øÊ√…fl¡ fl¡—À¢∂Â√1 ’±1n∏ 1±Ê√…¬Û±˘ ˝◊√ ¤Â√ ¤˘ ŒÓ¬›“À˘±fl¡1 ŒÚÓ¬±˝◊√ ¤¬ı±1 ‡¬ı1 ˘í¬ıÕ˘ Ú±ø˝√√˘º ŒÚÓ‘¬¬ı·«1 ∆¸ÀÓ¬› ’±À˘±‰¬Ú±Ó¬ ø˜ø˘Ó¬ ˝√√í¬ıº Ó¬≈√¬Ûø1 Ú1ø¸˜˝√√Ú1 ˝√√±Ó¬Ó¬ ŒÓ¬›“1 ¬ı1√±Ú 1±Ê√…Ó¬ &1n∏Q¬Û”Ì« ‚Ȭڱ ¸—‚øȬӬ ˝√√íÀ˘› øάÙ≈¬1 ¶§±˚˛M√ ˙±ø¸Ó¬ ¬Ûø1¯∏√1 ŒÚÓ‘¬¬ı·«1 ά◊¬Ûø1 ¬Û√Ó¬…±·-¬ÛS √±ø‡˘ fl¡À1º ¤fl¡ øÚ‰¬±˜≈Mê ¸˜±Ê√ Œfl¡±ÀÚ±ø√ÀÚ ø¬ıÀÊ√ø¬Û1 ŒÚÓ¬±˝◊√ ‡¬ı1 ˘í¬ıÕ˘ Ú±À˝√√º άڬı¶®í ø¬ıù´ø¬ı√…±˘˚˛1 Â√±S-Â√±Sœ1 ∆¸ÀÓ¬ ¬ı±Ó«¬±˘±¬Û ά◊À~‡… Œ˚, 1±Ê√…¸ˆ¬±Ó¬ ’±øÊ√ ’¸˜1 õ∂øÓ¬ ¸æ√±¬ı ’±1n∏ ’±ôLø1fl¡Ó¬± ÚÔfl¡±1 ¬ı±À¬ı fl¡1±1 ˘·ÀÓ¬ Ú·“±ª1 ¬Û1± ’±˜·“±› ∆˝√√ fl¡ø˘˚˛±Àˆ¬±À˜±1± ŒÓ¬À˘—·±Ú± ø¬ıÀÒ˚˛fl¡‡Ú ά◊O±¬ÛÚ ·Ï¬ˇ±1 ¸—fl¡äÀ1... ŒÓ¬›“À˘±fl¡ ’±ø˝√√¬ı øÚø¬ı‰¬±À1º ¤˝◊√ ø¬ı˘±fl¡ fl¡Ô±1 ¬Û˚«ôL õ∂±˚˛ 65 øfl¡–ø˜– ¬ÛÔ w˜Ì fl¡ø1¬ıº ¤˝◊√ w˜Ì fl¡ø1¬ı ¬Û1± Ú·í˘º ¸—À˙±ÒÚœ øÚ‰¬±¸Mê ¬ı…øMêfl¡ ø1¬Û1±˝◊√ ·˜ Œ¬Û±ª± ˚±˚˛ Œ˚ ø¬ıÀÊ√ø¬Û ’±‰¬˘ÀÓ¬ øfl¡˜±Ú 1±©Ü™œ˚˛ ‚±˝◊√¬ÛÀÔÀ1 Ú˝√√˚˛, ·“±› ’=˘1 ø¬ÛÀÂ√ ø¬ÛÀÂ√ ‚”ø1 õ∂ô¶±ªfl¡ ∆˘ ˙±¸fl¡ ’±1n∏ Œ˝√√øˆ¬ø˘ÀȬ‰¬Ú ¬ÛXøÓ¬1 ¡Z±1± ø¬ıÀ1±Òœ¬Ûé¬1 ˜±Ê√Ó¬ Œ˝√√±ª± øÚ‰¬±˜≈Mê fl¡ø1 ¸≈¶ö ¬ı…øMêÕ˘ ëøÂ√Úø‰¬˚˛±1íº øÚ¬ı«±‰¬Ú ’±ø˝√√À˘À˝√√ ŒÓ¬›“À˘±fl¡1 ά◊iß˚˛Ú1 õ∂øÓ¬26√ø¬ı Ê√±øÚ¬ı ø¬ı‰¬±ø1ÀÂ√º ’±Úøfl¡ Œ¸˝◊√ ’¸˜Õ˘ ˜ÚÓ¬ ¬ÛÀ1º ·Õ·À˚˛ fl¡˚˛– Œ˙˝√√Ó¬œ˚˛± ¸˜˚˛ÀÂ√±ª±1 øˆ¬Ó¬1ÀÓ¬ ŒÓ¬›“ fl‘¡¯∏fl¡ ’Ô¬ı± ·“±› ’=˘1 ˜Ó¬±ÕÚfl¡…1 ¬ı±À¬ı˝◊√ ø¬ıÀÒ˚˛fl¡1 ¬Ûø1ªÓ¬«Ú fl¡ø1¬ı ¬Û1± ¤fl¡ ά◊O±¬ÛÚ ¶öø·Ó¬ 1±ø‡¬ı ˘·± ˝√√í˘º Œ˜±√œ1 ’¸˜ w˜ÀÌ ¬Û≈Ú1¬ı±1 õ∂˜±Ì fl¡ø1À˘ Œ˚ 1±˝◊√Ê√1 ∆¸ÀÓ¬› ˜Ó¬ ø¬ıøÚ˜˚˛ fl¡ø1¬ıº ˜±Úø¸fl¡ ¸±ÒÚ1 ’Ú≈ᬱں ˚íÓ¬ øÚ‰¬±¸Mê ˜±Úø¸fl¡ ø¬ıfl¡±1¢∂ô¶ LOAN ¬ı…øMêfl¡ øά-Ȭø'øÙ¬Àfl¡‰¬Ú, øάHome Loan, Personal  õ∂Ô˜ ¬Û‘ᬱ1 ¬Û1± ¸˜±Ê√ø¬ıÀ1±∏Òœ fl¡±˚«fl¡˘±¬ÛÓ¬ ¸—1øé¬Ó¬ ¬Û≈ø˘‰¬ ¬ı±ø˝√√Úœ ∆¬ıͬ±˘±—Â√í1 ¬Û1± ˝√√±˜À1Ì ¤øάfl¡‰¬Ú ’±1n∏ Loan, Project, ¸øSê˚˛ ˆ”¬ø˜fl¡± ’¬ı…±˝√√Ó¬ 1±ø‡ÀÂ√º ’±1n∏ ˝√√±˜À1Ì ’øˆ¬˜≈À‡ ∆· Ôfl¡± ’ª¶ö±ÀÓ¬˝◊ ∆¬ıͬ±˘±—Â√í ’±1鬜 Ô±Ú±1 ø1À˝√√øˆ¬ø˘ÀȬ‰¬Ú ¬ÛXøÓ¬1 ¡Z±1± Business, Property, ’±1鬜À˚˛ Ó¬±À1 øfl¡Â≈√ Î◊¬¢∂¬ÛLöœ ¸—·Í¬Ú1 ¸√¸… fl¡1±˚˛M√ ’ôL·«Ó¬ øȬfl¡± ¬Û±˝√√±11 Œfl¡“fl≈¡ø1Ó¬ ¬Û”¬ı«À1 ¬Û1± ‡±¬Û ø¬ÛøȬ øÚ‰¬±˜≈Mê fl¡ø1 ¸≈¶ö ¸˜±Ê√ ’±1n∏ Agriculture, Education fl¡ø1 ŒÓ¬›“À˘±fl¡1 ¬Û1± ¬ı‘˝√»¸—‡…fl¡ ’¶a-˙¶a ’±1n∏ Ôfl¡± Î◊¬¢∂¬ÛLöœ ¸—·Í¬Ú1 ¸√¸… ≈√Ê√ÀÚ ’±1鬜 ¬ı±ø˝√√Úœ ¸≈¶ö ˜±Úø¸fl¡Ó¬± ·Ï¬ˇ± ˝√√˚˛º Loan &1n∏Q¬Û”Ì« ÚøÔ-¬ÛS Î◊¬X±1 fl¡ø1¬ıÕ˘ ¸é¬˜ ∆˝√√øÂ√˘º ’˝√√±1 ¸Ày√ ¬Û±˝◊ ’±1鬜1 ¬ı±˝√√ÚÕ˘ ˘é¬… fl¡ø1 &˘œ˚˛±˚˛º øͬfl¡Ú± MANGALAM Œ˚±ª± øfl¡Â≈√ø√ÚÀ1 ¬Û1± Ûø(˜ fl¡±ø¬ı« ¬Û±˝√√±11 ˝√√±˜À1Ì øfl¡c ˆ¬±·…SêÀ˜ Î◊¬¢∂¬ÛLöœ ¸√¸…Àfl¡˝◊Ê√Ú1 ˘é¬… w©Ü ˝√√˚˛º ¬ı±˝◊˝√±È¬± ‰¬±ø1’±ø˘ ENTERPRISES (P) LTD. ˜˝√√fl≈¡˜±1 ’ôL·«Ó ø¬ıøˆ¬iß ≈·«˜ ¬Û±˝√√±1œ˚˛± ’=˘¸˜”˝√Ó¬ õ∂Ó≈¬…M√√1Ó¬ ’±1鬜 ¬ı±ø˝√√ÚœÀ˚˛› Î◊¬¢∂¬ÛLöœ ¸—·Í¬Ú1 ¸√¸… [Œ·±À1ù´1 ¬ÛÔ] OASIS Building, ABC, ø¬ıøˆ¬iß Î◊¬¢∂¬ÛLöœ ¸—·Í¬Ú1 ¸√¸…¸fl¡À˘ ’±|˚˛¶ö˘ ≈√Ê√ÚÕ˘ &˘œ˚˛±˚˛º Ù¬˘Ó¬ ≈√˝◊ √˘1 ˜±Ê√Ó¬ &˘œ˚˛&˘œ Bus Stop, Guwahati. fl¡±˜1+¬Û [¢∂±˜…] ’¸˜ ø˝√√‰¬±À¬Û ø‰¬ø˝√êÓ¬ fl¡ø1ÀÂ√ ’±1n∏ ŒÓ¬›“À˘±fl¡1 ˝√√Ó¬…±, ‰¬À˘º øfl¡c, ŒÓ¬›“À˘±Àfl¡ ¬Û˘±˝◊ ¸√±À1º ø˚À˝√√Ó≈¬Àfl¡ Î◊¬¢∂¬ÛLöœ Ph.-8811089355, ø¬ÛÚ – 781381 ’¬Û˝√√1Ì, ÒÚ√±¬ıœ1 √À1 ¸˜±Ê√ø¬ıÀ1±∏Òœ ¸—·Í¬Ú1 ¸√¸…¸fl¡˘1 ͬ±˝◊ø‡øÚ1 ›¬Û1Ó¬ ˚ÀÔ©Ü 8811089356 Œ˚±·±À˚±· – www.mangalament.com fl¡±˚« fl ¡˘±¬Û¸˜” ˝ √ ‰¬˘±˝◊ øÚ˚˛ ± 1 fl¡Ô± ø¬ıÀ˙¯∏ ¸”ÀS Œˆ¬ÃÀ·±ø˘fl¡ :±Ú ’±ÀÂ√ ’±1n∏ ŒÓ¬›“À˘±Àfl¡ ¬Û˘±˝◊ Œ˚±ª±1 9854139510˚8256002074 Œ¬Û±˝√√1Õ˘ ’±ø˝√√ÀÂ√º ŒÓ¬ÀÚ ¤fl¡ ø¬ıÀ˙¯∏ ¸”S1 ¬Û1± Œ¬Û±ª± ‰¬˜≈ Î◊¬¬Û-¬ÛÔø¬ı˘±fl¡ ˆ¬±˘√À1 ø‰¬øÚ ¬Û±˚˛, Œ¸À˚˛ Î◊¬¢∂¬ÛLöœ ¬ı±Ó¬«±1 Œ˚±À·ø√ ˝√√±˜À1Ì ’±1鬜À˚˛ Î◊¬¢∂¬ÛLöœ ¸—·Í¬Ú1 ¸—·Í¬Ú1 ¸√¸…Àfl¡˝◊Ê√ÀÚ ≈·«˜ ¬Û±˝√√±11 ˜±Ê√Ó¬ ’øÓ¬ MANGALAM ENTERPRISES (P) LTD. ¸√¸…Àfl¡˝◊Ê√Ú1 ¸Ày√ ø¬ı‰¬±ø1 ’±øÊ√ ø√Ú1 õ∂±˚˛ 11.√30 ¸˝√√ÀÊ√˝◊ ¬Û˘±˝◊ ˚±¬ıÕ˘ ¸é¬˜ ˝√√˚˛º ˝√√±˜À1Ì ’±1鬜À˚˛ ¬ıÊ√±Ó ¬˝√√±˜À1Ì ’±1鬜1 ŒÚÓ¬‘QÓ¬ ¬∆¬ıͬ±˘±—Â√í ’±1鬜 ¸Àµ˝√√ fl¡1± ˜ÀÓ¬, Î◊¬¢∂¬ÛLöœ ¸—·Í¬Ú1 ¸√¸… ¤Ê√Ú1 ˝√√±Ó¬Ó¬ Guwahati (Assam) ¬ı±ø˝√√Úœ ’±1n Œfl¡fœ˚˛ ¸—1øé¬Ó¬ ¬Û≈ø˘‰¬ ¬ı±ø˝√√Úœ1 ¬ı± ˆ¬ø1Ó¬ &˘œ ˘±ø·ÀÂ√º Œ¸À˚˛ ÀÓ¬›“À˘±Àfl¡ ¬ıÓ¬«˜±Ú Application Last Date - 28/Feb./2014 ¸˝√√À˚±·Ó¬ ∏ Î◊¬¢∂¬ÛLöœ1 ø¬ı1n∏ÀX ’øˆ¬˚±ÚÓ¬ ’±1y fl¡À1º ¸˜˚˛Õ˘Àfl¡› Œ¸˝◊ ≈·«˜ øȬfl¡± ¬Û±˝√√±11 ˜±Ê√Ó ’øˆ¬˚±Ú (REQUIREMENT) ’øˆ¬˚±Ú ’±1y fl¡ø1 ˝√√±˜À1Ì ’±1鬜 ‰¬˘±˝◊ ’±ÀÂ√º ¬ıÓ¬«˜±Ú Œ¸˝◊ ’=˘ÀȬ±1 Ê√Ú¸±Ò±1Ì1 SL. SAL- NO.OF AGE QUALIFIPOST ¬ı±ø˝√ √ Ú œ,¬∆¬ıͬ±˘±—Â√ í ’±1鬜 ¬ı±ø˝√ √ Ú œ ’±1n Œfl¡fœ˚˛ ˜±Ê√Ó¬ Ó¬œ¬ıË ’±Ó¬—fl¡˝◊ ø¬ı1±Ê√ fl¡ø1ÀÂ√º NO. VACANCY

øÚ‰¬±˜≈Mê Œfl¡f

fl¡±ø¬ı« ’±—˘„√√1 øȬfl¡± ¬Û±˝√√±1Ó¬ Œ¸Ú±-’±1鬜À1 ά◊¢∂¬ÛLöœ1

1 2 3

18 to 40

Clerk Store Keeper

18 to 40

Supervisor 18 to 35

4

Security Guard

5

Driver

CATION Post Graduate

ARY 20000/-

Graduate 17000/-

12

15000/-

18

10 + 2

10th 18 to 35 (Matric Pass) 12000/10th 18 to 30 (Matric Pass) 8500/-

’±Â≈√Àfl¡ ˆ¬˚˛ Úfl¡À1“± , ’ø‡˘fl¡ Œfl¡±ÀÚ ˆ¬˚˛ fl¡À1

05

24 28

Application From downLoad our company website: www alampvtltd.com www.mang .mangalampvtltd.com .mang

Help line No - 0361 - 2466062/2466063

˝√√ô¶À1‡±1 ¡Z±1± ˆ¬±·… øÚÌ«˚˛ ’±À¬Û±Ú±1 ˆ¬±·… ø¬ı‰¬±1 fl¡ø1 ’Ó¬œÓ¬, ¬ıÓ«¬˜±Ú, ˆ¬øª¯∏…» Ê√Ú±1 ¬ı±À¬ı Œ˚±·±À˚±· fl¡1fl¡

¿fl‘¡¯û ŒÊ√…±øÓ¬¯∏ Œfl¡f ά0 Ú±1±˚˛Ì Œ¬ıÊ√¬ı1n∏ª± [M A, M.Phil, Ph.D.)

Œ·±ã Œ˜Àάø˘©Ü (MARP) fl¡˘fl¡±Ó¬± ·ÀÌ˙&ø1, Ú˚˛Ú¬Û≈1 ¬ÛÔ, &ª±˝√√±È¬œñ 6 Œ˜±¬ı±˝◊√˘ Ú—-94350-10780

’±˜±1 Œfl¡fÓ¬ ˝√√ô¶À1‡± ’±1n∏ Œfl¡±á¬œ ø¬ı‰¬±1 fl¡ø1 ø¬ı¬ı±˝√√Ó¬ ¬ı±Ò±, ¬ı…ª¸±˚˛Ó¬ é¬øÓ¬, ¸ôL±Ú, ‰¬±fl¡ø1, ø¬ı√…±Ó¬ ¬ı±Ò±, ≈√1±À1±·… ¬ı…±øÒ, √±•ÛÓ¬…Ó¬ ’˙±øôL ’±1n∏ ø¬ıøˆ¬iß ¸˜¸…± ¸˜±Ò±Ú1 ¬ı±À¬ı Œ˚±·±À˚±· fl¡1fl¡º ˘·ÀÓ¬ Œfl¡±á¬œ õ∂dÓ¬, ø¬ı¬ı±˝√√1 Œ˚±È¬fl¡ ø¬ı‰¬±1, ‚11 Œˆ¬øȬ ·ÌÚ± ’±1n∏ ¬ı±d ·ÌÚ± ’±ø√ fl¡1± ˝√√˚˛º Ó¬±À1±√¬Ûø1 ø¬ı1n∏X ¢∂˝√1 õ∂øÓ¬fl¡±11 ¬ı…ª¶ö±› fl¡1± ˝√√˚˛ºõ∂Ô˜ ¬Û‘ᬱ1 ¬Û1± ¸—¬ı±√ ˜±Ò…˜1 ’±·Ó¬ ’ª·Ó¬ fl¡ø1ÀÂ√º ¤˝◊√ Œé¬SÓ¬ ά◊æ√ª ˝√√í¬ı ¬Û1± ø˚Àfl¡±ÀÚ± ¬Ûø1ø¶öøÓ¬1 ∆¸ÀÓ¬ Œ˜±fl¡±ø¬ı˘± fl¡ø1¬ıÕ˘ fl‘¡¯∏fl¡ ¸—·Í¬ÚÀȬ± ¸±Ê≈√ ∆˝√√ Ôfl¡± ¬ı≈ø˘ ά◊À~‡ fl¡ø1 fl‘¡¯∏fl¡ ŒÚÓ¬±Ê√ÀÚ Œ√±˝√√±À1 Œ˚ õ∂À˚˛±Ê√Ú¸±À¬ÛÀé¬ ’±1鬜 Ô±Ú±1 ¬ıg Œfl¡±Í¬± ’Ô¬ı± fl¡±1±·±11 øˆ¬Ó¬11 ¬Û1± 1±U˘ ·±gœ1 ø¬ı1n∏ÀX õ∂øÓ¬¬ı±√ ¸±¬ı…ô¶ fl¡ø1¬ıº fl‘¡¯∏fl¡ ¸—·Í¬ÚÀȬ±1 ¤˝◊√ U—fl¡±1fl¡ ∆˘ ‰¬1fl¡±À1 øfl¡ ¬ı…ª¶ö± ˝√√±Ó¬Ó¬ ∆˘ÀÂ√ ¬ı≈ø˘ ¸±—¬ı±ø√Àfl¡ õ∂ùü fl¡1±Ó¬ ˜≈‡… ˜Laœ Ó¬1n∏Ì ·Õ·À˚˛ fl¡˚˛– ë’±ø˜ ’±Â≈√Àfl¡ ˆ¬˚˛ Úfl¡À1“±, ŒÓ¬ÀÚ Œé¬SÓ¬ ’ø‡˘fl¡ ˆ¬˚˛ fl¡À1 Œfl¡±ÀÚ∑ ’±˜±1 ø˚Àfl¡±ÀÚ± ¬Ûø1ø¶öøÓ¬1 ∆¸ÀÓ¬ ˜≈‡±˜≈ø‡ ˝√√í¬ı ¬Û1±1 ¸±˝√√¸ ’±ÀÂ√º 1986 ‰¬ÚÓ¬ ˜˝◊√ Œ˚øÓ¬˚˛± õ∂À√˙ fl¡—À¢∂Â√1 ¸ˆ¬±¬ÛøÓ¬ ’±øÂ√À˘“±, ŒÓ¬øÓ¬˚˛± fl¡—À¢∂Â√1 Ú±˜ qøÚÀ˘˝◊√ ¸fl¡À˘±Àª ø¬ıÀ1±Ò fl¡ø1øÂ√˘º ˚±1 fl¡±1ÀÌ˝◊√ Œ˜±1 ˆ¬±Ó‘¬1 ø¬ı˚˛± ‡±¬ıÕ˘ ˚±¬ı ¬Û1± Ú±øÂ√À˘“±º ŒÓ¬øÓ¬˚˛± ’·¬Û ‰¬1fl¡±11 ˙±¸Ú ‰¬ø˘øÂ√˘º ŒÓ¬›“À˘±Àfl¡ fl¡—À¢∂Â√1 ¬ıU ˜±Ú≈˝√ ˜±ø1øÂ√˘º Ó¬Ô±ø¬Û Ê√±ÀÚ± fl¡—À¢∂Â√ √˘ Œ˙¯∏ ∆˝√√ ·í˘∑ ¸fl¡À˘± Œé¬SÀÓ¬ ˆ¬±˘-Œ¬ı˚˛± ’±ÀÂ√º ¤˝◊√ ˆ¬±˘-Œ¬ı˚˛±1 ˜≈‡±˜≈ø‡ ˝√√í¬ıÕ˘ ’±ø˜ ¸±˝√√¸ Œ·±È¬±¬ı ¬Û±À1“±º ˚±1 ¬ı±À¬ı˝◊√

FRESH REGISTRATION / ENLISTING OF DEALERS FOR LOCAL PURCHASE OF DRUGS AND CONSUMABLES / LABORATORY CHEMICALS / ORTHOPAEDIC APPLIANCES / RADIOGRAPHICFILMS CHEMICALS / EQUIPMENTS TO 151 BASE HOSPITAL (FY 2014-2015)

˜±ø˘¬ı±1œÓ¬ ¬ı‘X1 ˜‘Ó≈¬…Ó¬ Œ˙±fl¡ õ∂øÓ¬À¬ı√fl¡, ·Õ1˜±1œ, 19 ŒÙ¬¬ıËn∏ª±1œ – fl¡±˜1+¬Û ¢∂±˜… øÊ√˘±1 ¬ıÀfl¡± ¸˜ø©Ü1 Œ¸±ÌÓ¬˘œ Œ˜ÃÊ√±1 ’Ҝڶö ≈√˝◊√ Ú— ˜±ø˘¬ı±1œ ¬ÛÔ±1·“±› øÚ¬ı±¸œ ’±˘˝√√±Ê√ ’±øÂ√˜≈øVÚ Ú±˜1 ¬ı‘XÊ√ÀÚ Œ˚±ª± 16 ŒÙ¬¬ıËn∏ª±1œÓ¬ øÚÊ√ ‚1ÀÓ¬ ¬ı±X«fl¡…Ê√øÚÓ¬ fl¡±1ÌÓ¬ ˜‘Ó≈¬… ˝√√˚˛º ’=˘ÀȬ±1 ø¬ıøˆ¬iß ¸±˜±øÊ√fl¡ ’Ú≈ᬱÚ1 ˘·Ó¬ ›Ó¬–Àõ∂±Ó¬ˆ¬±Àª Ê√øάˇÓ¬ ∆˝√√ Ôfl¡± ’±øÂ√˜≈øVÚ1 ˜‘Ó≈¬…1 ¸˜˚˛Ó¬ ¬ı˚˛¸ ∆˝√√øÂ√˘ 95 ¬ıÂ√1º ˜‘Ó≈¬…1 ¸˜˚˛Ó¬ ’±øÂ√˜≈øVÀÚ ¬Û“±‰¬Ê√Ú ¬Û≈S ¸ôL±Ú ’±1n∏ ¤·1±fl¡œ fl¡Ú…± ¸ôL±Ú1 ˘·ÀÓ¬ ¬ıUÀÓ¬± ’±Rœ˚˛ ¶§Ê√Úfl¡ ˝◊√ ˝√ ¸—¸±1Ó¬ ¤ø1 ∆Ô ˚±˚˛º

õ∂øÓ¬ÀȬ± Œé¬SÀÓ¬˝◊√ ’±ø˜ ’±·¬ı±øϬˇ ˚±¬ı ¬Û±ø1À“√±ºí fl¡—À¢∂Â√fl¡ Ò≈˜≈˝√±1 ˘·Ó¬ Ó≈¬˘Ú± fl¡ø1 ·Õ·À˚˛ Œ√±˝√√±À1 Œ˚ Ò≈˜≈˝√±˝◊√ ¬ıU ·Â√-·Â√øÚ ˆ¬±À„√√º ø¬ÛÂ√Ó¬ Œ¸˝◊√ ˆ¬„√√± ·Â√-·Â√øÚ ¬Û≈Ú1 ¸Ê√œª ∆˝√√ ά◊Àͬº ’Ú≈1+¬Û Ò1ÀÌ fl¡—À¢∂Â√1 ŒÚÓ¬±fl¡˜«œfl¡ ˜±ø1 Œ˙¯∏ fl¡ø1À˘› ¬Û≈Ú1 √˘ÀȬ± Ê√œ˚˛±˝◊√ Ô±øfl¡¬ıº ¤Àfl¡√À1 &ª±˝√√±È¬œ1 ˆ¬”ø˜˝√√œÚfl¡ ˜±øȬ1 ¬ÛA± ø√˚˛± õ∂¸—· ά◊Ú≈øfl¡˚˛±˝◊√ ˜≈‡… ˜LaœÀ˚˛ ά◊À~‡ fl¡À1ñ ’ø‡˘˝√√“ÀÓ¬ ˜±øȬ1 ¬ÛA± ø√˚˛±fl¡ ∆˘ U˘¶ö”˘ fl¡ø1 ˘±ˆ¬ Ú±˝◊√º ˜≈ͬÀÓ¬ ¬ıÚˆ¬”ø˜ ’±1n∏ Ê√˘±˙˚˛Ó¬ Œfl¡±ÀÚ± ¬Ûø1˚˛±˘Àfl¡ ¬ı¸¬ı±¸ fl¡ø1¬ıÕ˘ ø√˚˛± Ú˝√√í¬ıº ’±ø˜ ˜±Ú≈˝√1 Œé¬SÓ¬ ¸√±˚˛ ¸Ê√±·º Œfl¡±ÀÚ±¬ı± ≈√‡œ˚˛± ’Ô¬ı± ˆ¬”ø˜˝√√œÚ ¬Ûø1˚˛±˘fl¡ ˜±øȬ1 ¬ÛA± ø√˚˛± ˝√√í¬ı ˚ø√› ¬ıÚˆ¬”ø˜ ’±1n∏ Ê√˘±˙˚˛Ó¬ ‚1 ¸±øÊ√¬ıÕ˘ ø√˚˛± Ú˝√√í¬ıº ˜±øȬ1 ¬ÛA± ø√˚˛±fl¡ ∆˘ ’ø‡À˘ fl¡1± Ò˜øfl¡fl¡ ˜±øÚ ˘í¬ı ŒÚ±ª±ø1 ¬ı≈ø˘ ά◊À~‡ fl¡ø1 ·Õ·À˚˛ fl¡˚˛– ëÒ˜øfl¡ ·ÌÓ¬±øLafl¡ ¬ÛLö±1 ¬Ûø1¬ÛLöœº ˜±›¬ı±√œ ¬ÛXøÓ¬À1 ¸fl¡À˘± fl¡±˜ fl¡ø1¬ı ‡≈øÊ√À˘˝◊√ ’±ø˜ ˆ¬˚˛ Úfl¡À1“±º ‰¬1fl¡±À1 ˜˝√√±Ú·1œ1 ˆ¬”ø˜˝√√œÚfl¡ ˜±øȬ1 ¬ÛA± ø√¬ıÕ˘ ˝◊√øÓ¬˜ÀÒ… ø¸X±ôL ¢∂˝√Ì fl¡ø1ÀÂ√º Œ¸˝◊√ ’Ú≈¸ø1 ’Ô«±» 2011 ‰¬Ú1 ’±·1 ’Ô¬ı± ø˚À˚˛ ¤Àfl¡ ͬ±˝◊√Ó¬ √˝√ ¬ıÂ√1 Òø1 ¬ı¸¬ı±¸ fl¡ø1 ’±ø˝√√ÀÂ√ ŒÓ¬›“À˘±fl¡fl¡ ˜±øȬ1 ¬ÛA± ø√˚˛± ˝√√í¬ıºí

1. Applications are invited for fresh registration/ empaneirnent from local dealers holding CST, AGST / TIN, valid drug license (or with application of renewal). 2. The Dealer/ Stockholders shall be required to supply drugs and consumables of firms as recommended by the Therapeutic Committee of this hospital/ registered with DGQA / firms holding GMP certificate issued by Govt of India. 3. Interested parties should submit completely filled application form along with certified copies of CST, AGST / TIN, valid drug license, latest Income tax certificate and proof of audit to Commandant, 151 Base Hospital, Basistha, Guwahati. 4. Application form is available in Medical Store of 151 Base Hospital on submission of photocopy of valid trade license and drug license up to 05 Mar 2014. Last Date for submission of completed form is 10 Mar 2014.

JANASANYOG/1735/13 SHORT NOTICE INVITING TENDER

Sealed Tenders affixing Non- refundable Court Fee Stamp of Rs. 8.25 (Rupees eight & Paisa twenty five) only are hereby invited for the work mentioned below from the Registered contractors of this Department up to 2.30 P.M. on 25-02-2014 and will be opened at 3.00 P.M. on the same day in the office of undersigned in presence of the tenderer or their authorised agents it they so desire. If the closing day for receiving tender paper happens to be a holiday or any "BANDH" the same will be received and opened on the next working day in the same time and place & all other terms and conditions remaining the same. Details of Tender Notice may be seen in the office of the undersigned at any working day. Tender papers may be obtained from the office of the undersigned during office hours on or before 24-02-2014 upto 3.00 P.M. on payment of Rs. 100.00 (Rupees One hundred )only for each group in the form of I.P.O., pledged to the Executive Engineer, Dhakuakhana Division (Inigation) Dhakuakhana . Requisite earnest money must be furnished in the form of Bank Draft duly pledaed to the Executive Engineer along with the tender. Gr. No.

Name of Work

Approx Value of work

(a) M&R Estimate for repairing of Jalbhari L.I.S. earth work and canal lining.

Rs. 5,94,000.00

(b) M&R Estimate for repairing of Sonari chapari L.I.S. earth work and canal lining.

Rs. 5,06,000.00

JANASANYOG/5486/13

Time of Completion 30 days

-do-

Earnest Money 2% for General (1% for ST/SC/OBC/ MOBC.)

-do-

Sd/Superintending Engineer Lakhimpur Circle (Irrigation) North Lakhimpur.

1 1

2

3

CONVERSION OF 1(ONE) ROOM OF OFFICE TO MINI CONFERENCE HALL/ JOB STUDIO CELL , AT UDYOG BHAWAN, Group No-II(Two)

4

5

9031.00

4,51.559.00

200.00

6

45 days

The quoted rate should be inclusive of all Taxes. Excise duties import duties. CST. VAT etc as per existing norms of State/ Central govt. packing installation and commissioning and door delivery at the office of the Commissioner of Industries & Commerce, Udyog Bhawan, Bamunimaidan, Ghy-21. The Tender will be received by the undersigned on or before 26/02/2014 up to 2.00 P.M. and the same will be opened at 2.30 P.M. In the same date and place in presence of the intending tenderer or their authorised respective. The Terms and Conditions of the RE-NIQ and the details of the works and other relevant documents (NIQ document) may be obtained from the office of the undersigned during office hours on any working day from the date of publication of the notice up to 25/02/2014on payment of Rs. 200/- (non - refundable) by cash for each set. The RE-N.I.Q may be seen in the website www.investassam.com of Industries & Commerce Deptt Assam Sd/EXECUTIVE ENGINEER INDUSTRIES & COMMERCE DEPTT. ASSAM::GUWAHATI-21.

JANASANYOG/5489/13

OFFICE OF THE KAMRUP ZILA PARISHAD PANBAZAR, GUWAHATI-1 No. KZP(D) 73CH/2013-14/

Date: 19/02/2014

SHORT TENDER NOTICE Sealed separate tenders are invited eventually to be drawn in F-2 Form affixing Court Fee Stamp of Rs. 8.25 (Rupees eight and parse twenty five) only (non-refundable) from the Govt. registered contractors of appropriate cadre for each of the following works and will be received in the office of the Chief Executive Officer, Kamrup Zila Parishad upto 2.00 PM on 26/ 02/2014 and will be opened at the same date, place and hours. The tenderers or their authoised agents may present at the time of opening of tender. If the date of opening happened to be a holiday the tender will be opened on the next working day. Sl. no.

1.

2. 3. 4.

5. 6. 7. 8.

9.

Name of work

Construction of community hall at Tukradia under Champak Nagar GP Construction of community hall at Kowemary under Pachim Chaygaon GP Construction of community hall Jamuguri under Sattaluk GP Construction of community hall at Uparhali under Uparhali GP Construction of community hall at Parli Hudumpur under Parli Hudumpur GP Construction of community hall at Chamaria under Chamaria GP Construction of community hall near Kamalpur Janapriya Club under Kamalpur GP Construction of community hall at G.P. office campus under Bardekpar GP Construction of community hall at Athgaon GP

Approx. Earnest value money (in Rs.) (in Rs.)

8.00 L

8.00 L

8.00 L 8.00 L 8.00 L 8.00 L 8.00 L

8.00 L 8.00 L

10. Construction of community hall at Guiya GP

8.00 L

11.

Construction of community hall at Singimari GP

8.00 L

12.

Construction of community hall at Pacharia GP

8.00 L

13.

Construction of community hall at Swahid Nagen Deka GP

8.00 L

Time & Cost of date of tender receiving / paper opening (nonof refundable) tender (in Rs.) Rs. 300.00 for each work

Date of issuing tender paper

Period of completion from the date of work order

Eligibility of tenderer for submission of tender

20/02/2014 to 25/02/2014

3 (three) months

Govt. registered contractors of appropriate cadre from respective deptt.

1400 hrs on 26/3/2014 & 1430hrs onwards

First Time in North East Sexotherapy Systems ’±¬Û≈øÚ ¬ı±˘… fl¡±˘1 ˆ¬≈˘ÀÓ¬ ˝√√›fl¡ ¬ı± ’Ú… øfl¡¬ı± fl¡±1ÌÓ¬ &5 Œ1±·Ó¬ ˆ¬≈ø· ’±ÀÂ√ ˚ø√, Œ˚ÀÚñ Ú¬Û≈—˙fl¡Ó¬±, ˙œÀ‚Ë ¬ÛÓ¬Ú, ¶§õü Œ√±¯∏, Ò±Ó≈¬ Ö˘Ú, ¬ı·± √±·, ø˘fl¡1œ˚˛±, ¬ı·±¶⁄±¬ı, ¸ôL±Ú˝√√œÚÓ¬± ’±ø√ ¸˜¸…± ¸˜±Ò±Ú1 ¬ı±À¬ı Œ˚±·±À˚±· fl¡1fl¡º

Ȭ±¬ı«±˝◊√Ú fl¡øϬˇ˚˛±˝◊√ ’±øÚ ¬ı„√√±˝◊√·“±› øÊ√˘±1 Œ˚±·œÀ‚±¬Û± ‚±È¬Ó¬ ŒÚ±À˜±ª±1 ø¬ÛÂ√Ó¬ ¬ı‘˝√» Œ¬∏C˝◊√˘±À1À1 fl¡øϬˇ˚˛±˝◊√ ∆˘ ∆·øÂ√˘º ¤˝◊√√À1 Ú√œ¬ı±g øÚ˜«±Ì1 ¸±˜¢∂œ ∆˘ Œ˚±ª±1 ø¬ÛÂ√ÀÓ¬ ¤Ú ¤˝◊√‰¬ ø¬Û ø‰¬ fl¡Ó‘¬«¬Û鬽◊√ ¬Û≈Ú1 ¬ı±—˘±À√˙1 ’Ê√ôL±¬Û≈1 Œfl¡±•Û±Úœ1 ¬Û“±‰¬‡ÚÕfl¡ Ê√±˝√√±ÀÊ√À1 ¬ı‘˝√» ¬Ûø1˜±Ì1 ¸±˜¢∂œ ’±øÊ√ fl¡øϬˇ˚˛±˝◊√ ∆˘ ’±À˝√√º ¤˝◊√ Ê√±˝√√±Ê√Àfl¡˝◊√‡Ú Ò≈¬ı≈1œ1 ¬Û1± Œ·±ª±˘¬Û±1± ∆˝√√ ˝◊√øÓ¬˜ÀÒ… ø¬ı˚˛ø˘1 ˆ¬±·Ó¬ fl¡±˜1+¬Û øÊ√˘±Ó¬ õ∂Àª˙ fl¡ø1ÀÂ√º ¬ıËp¡¬Û≈S Ú√œÀ1 Œ˚±ª± Ê√±˝√√±Ê√Àfl¡˝◊√‡Ú fl¡±˜1+¬Û øÊ√˘±Ó¬

Detailed particulars may be seen during office hours on any working day at the office of the undersigned. Tender papers will be issued to the contractors or their authorized agents up to 3.00 PM on all working days as mentioned above at the office of the undersigned on payment of cost of tender paper as detailed above in the form of DD/IPO from any Nationalised Bank in favour of the Chief Executive Officer, Kamrup Zila Parishad. Contractors have to submit current Registration certificate (valid up to 31st March, 2014), VAT registration certificate and PAN card no. at the time of purchasing the tender paper. Earnest money as detailed above have to be submitted along with the tender and should be in the form of NSC/KVP/Call deposit receipt/Fixed Deposit receipt in favour of the Chief Cxecutive Officer, Kamrup Zila Parishad. IF for any reason, the last date of receiving and opening of tender is declared a holiday, the same will be received and opened in the next working day. The allotment of the work will be done as per decision of Tender Committee formed by the authority. Also, for any irrational rate quoted by the contractor. Tender Committee’s decision will be the final. Sd/Chief Executive Officer, Kamrup Zila Parishad. Guwahati-1

OFFICE OF THE KAMRUP ZILA PARISHAD PANBAZAR, GUWAHATI-1 No. KZP(D) 73CH/2013-14/

Date: 19/02/2014

SHORT TENDER NOTICE Sealed separate tenders are invited eventually to be drawn in F-2 Form affixing Court Fee Stamp of Rs. 8.25 (Rupees eight and parse twenty five) only (non-refundable) from the Govt. registered contractors of appropriate cadre for each of the following works and will be received in the office of the Chief Executive Officer, Kamrup Zila Parishad upto 2.00 PM on 26/ 02/2014 and will be opened at the same date, place and hours. The tenderers or their authoised agents may present at the time of opening of tender. If the date of opening happened to be a holiday the tender will be opened on the next working day. Sl. no.

1.

2. 3.

4. 5.

Name of work

Construction of New market shed at Gamerimura Bazar under Dakhin Pub Luki G.P. Construction of New market shed at Nampara Bazar under Swahid Khagen Bharali G.P. Construction of New market shed at Batakuchi Chowk Bazar under Madhya Panduri G.P. Construction of New market shed at Rani Bazar under Rani G.P. Construction of New market shed at Samukha Bazar under Dhuhi Bala G.P.

Approx. Earnest value money (in Rs.) (in Rs.)

Time & Cost of date of tender receiving / paper opening (nonof refundable) tender (in Rs.)

25.00 L

Rs. 500.00 for each work

25.00 L

25.00 L

25.00 L 25.00 L

6.

Construction of New market shed at Bardangerikuchi Bazar under Bardangerikuchi G.P.

25.00 L

7.

Construction of New market shed at Athgaon under Athgaon G.P.

25.00 L

8.

Construction of New market shed at Bonda market under Panikhaity G.P.

25.00 L

9.

Construction of New market shed at Mahtali Bazar under Mahtali G.P.

10.

Construction of New market shed at Loharghat Bazar.

Date of issuing tender paper

Period of completion from the date of work order

Eligibility of tenderer for submission of tender

20/02/2014 to 25/02/2014

3 (three) months

Govt. registered contractors of appropriate cadre from respective deptt.

1400 hrs on 26/3/2014 & 1430hrs onwards

ESTD-1972

¬ıËp¡¬Û≈S1 ¬ı≈fl≈¡Àªø√ ¬ı‘˝√» Ú√œ¬ı±g øÚ˜«±Ì1 ¸±˜¢∂œ fl¡øϬˇ›ª± ‚Ȭڱfl¡ ∆˘ 1±Ê√…‡Ú1 øˆ¬iß ˜˝√√˘Ó¬ Ó¬œ¬ıË õ∂øÓ¬øSê˚˛±1 ¸‘ø©Ü ∆˝√√ÀÂ√º ø¬ıÀ˙¯∏Õfl¡ 1±Ê√…‡Ú1 Œ¬ıÃøXfl¡ ˜˝√√˘1 ˘·ÀÓ¬ øˆ¬iß ‰¬1fl¡±1œ-Œ¬ı‰¬1fl¡±1œ ¸Lö± ’±1n∏ ø¬ı:±Úœ ˜˝√√À˘› ¬ı‘˝√» Ú√œ¬ı±g øÚ˜«±Ì1 ø¬ıÀ1±øÒÓ¬± fl¡ø1 ’±ø˝√√À˘› ˜≈‡… ˜Laœ Ó¬1n∏Ì ·Õ·1 ‰¬1fl¡±1‡ÀÚ ¤˝◊√ õ∂øÓ¬¬ı±√fl¡ ˜≈Àͬ› &1n∏Q ø√˚˛± Ú±˝◊√º ¤Àfl¡√À1 ¤Ú ¤˝◊√‰¬ ø¬Û ø‰¬ fl¡Ó‘¬«¬Ûé¬À˚˛± ¤˝◊√ Œé¬SÓ¬ Œfl¡±ÀÚ± ¬Û√Àé¬¬Û Œ˘±ª± Ú±˝◊√º õ∂øÓ¬¬ı±√1 ø¬ÛÂ√ÀÓ¬± ¤Ú ¤˝◊√‰¬ ø¬Û ø‰¬ fl¡Ó‘¬«¬Û鬽◊√ ¬ø¬ı·Ó¬ ¬ı¯∏«Ó¬ ¬ıËp¡¬Û≈S1 ¬ı≈fl≈¡Àªø√

2% for General Caste and 1% for SC/ST/OBC/MOBC/UGE& UDE

 õ∂Ô˜ ¬Û‘ᬱ1 ¬Û1± ¤fl¡±øÒfl¡ √˘-¸—·Í¬ÀÚ Ú±˜øÚ Œ¸±ªÌø˙ø1 Ê√˘ø¬ı√≈…» õ∂fl¡ä øÚ˜«±Ì1 Ó¬œ¬ıË õ∂øÓ¬¬ı±√ fl¡1±1 ø¬ÛÂ√ÀÓ¬± ¬Û≈Ú1 JEEVAN HEALTH CLINIC

NOTICE RE-INVITING QUOTATION (NIQ) Sealed quotation in prescribe format affixing court fee stamp Rs.8.25 (Rupees eight and Paisa twenty five) only are Re-invited by the undersigned from Manufacturer/Authorised Dealer for the work "Supplyinginstallation Fitting & fixing of office furniture for conversion of 1(one) Room of office of Mini Conference Hall Job Studio cell on 1st floor at Udyog bhawan, Bamunimaidan, Guwahati-21 under Group No-2 (Two)." Gr. Name of Work Time of Cost of Bid Bid Amount Bid Security No. Document (in Completion (Estimated cost (in Rs.) Rs.)

2% for General Caste and 1% for SC/ST/OBC/MOBC/UGE& UDE

¬Û≈Ú1 ˘≈˝◊√Ó¬1 ¬ı≈fl≈¡Ó¬ ¤Ú ¤˝◊√Â√ ø¬Û ø‰¬1 Ê√±˝√√±Ê√

25.00 L 25.00 L

Detailed particulars may be seen during office hours on any working day at the office of the undersigned. Tender papers will be issued to the contractors or their authorized agents up to 3.00 PM on all working days as mentioned above at the office of the undersigned on payment of cost of tender paper as detailed above in the form of DD/IPO from any Nationalised Bank in favour of the Chief Executive Officer, Kamrup Zila Parishad. Contractors have to submit current Registration certificate (valid up to 31st March, 2014), VAT registration certificate and PAN card no. at the time of purchasing the tender paper. Earnest money as detailed above have to be submitted along with the tender and should be in the form of NSC/KVP/Call deposit receipt/Fixed Deposit receipt in favour of the Chief Cxecutive Officer, Kamrup Zila Parishad. IF for any reason, the last date of receiving and opening of tender is declared a holiday, the same will be received and opened in the next working day. The allotment of the work will be done as per decision of Tender Committee formed by the authority. Also, for any irrational rate quoted by the contractor. Tender Committee’s decision will be the final. Sd/Chief Executive Officer, Kamrup Zila Parishad. Guwahati-1

Adin=2 19  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you