Page 1

2

&ª±˝√√±È¬œ-øά¬ıËn∏·Î¬ˇ, 19 ŒÙ¬¬ıËn∏ª±1œ, 2014, ¬ı≈Ò¬ı±1

1 ..............................................................................................................................................................................................................õ∂Ô˜ ¬Û‘ᬱ1 ¬Û1± õ∂À√˙ fl¡—À¢∂ÀÂ√ ¤˝◊√ ¸µˆ¬«Ó¬ ’±øÊ√ ¤fl¡ ¸˜˚˛¸”‰¬œ õ∂‰¬±1 fl¡À1º õ∂À√˙ fl¡—À¢∂Â√1 ˜≈‡… ˜≈‡¬Û±S Œ˜˝√√√œ JEEVAN HEALTH CLINIC ESTD-1972

First Time in North East Sexotherapy Systems ’±¬Û≈øÚ ¬ı±˘… fl¡±˘1 ˆ¬≈˘ÀÓ¬ ˝√√›fl¡ ¬ı± ’Ú… øfl¡¬ı± fl¡±1ÌÓ¬ &5 Œ1±·Ó¬ ˆ¬≈ø· ’±ÀÂ√ ˚ø√, Œ˚ÀÚñ Ú¬Û≈—˙fl¡Ó¬±, ˙œÀ‚Ë ¬ÛÓ¬Ú, ¶§õü Œ√±¯∏, Ò±Ó≈¬ Ö˘Ú, ¬ı·± √±·, ø˘fl¡1œ˚˛±, ¬ı·±¶⁄±¬ı, ¸ôL±Ú˝√√œÚÓ¬± ’±ø√ ¸˜¸…± ¸˜±Ò±Ú1 ¬ı±À¬ı Œ˚±·±À˚±· fl¡1fl¡º

≈√ø√Úœ˚˛± w˜Ì¸”‰¬œÀ1 25 ŒÙ¬¬ıËn∏ª±1œÓ¬ &ª±˝√√±È¬œÓ¬ ά◊¬Ûø¶öÓ¬ ˝√√í¬ı 1±U˘ ·±gœ

’±˘˜ ¬ı1±˝◊√ Ê√ÀÚ±ª± ˜ÀÓ¬, 25 ŒÙ¬¬ıËn∏ª±1œ1 ø√Ú1 11.30 ¬ıÊ√±Ó¬ ¸1n∏¸Ê√±˝◊√Ó¬ ø˜øά˚˛± ’±1n∏ ¬ı≈øXÊ√œªœ1 ∆¸ÀÓ¬ ¬ı±Ó«¬±˘±¬Û fl¡1±1 ø¬ÛÂ√Ó¬ 1.30 ¬ıÊ√±Ó¬ ‡±Ú±¬Û±1±1 ¬Ûq ø‰¬øfl¡»¸± ø¬ı:±Ú ˜˝√√±ø¬ı√…±˘˚˛ Œ‡˘¬ÛÔ±1Ó¬ ø¬ı˙±˘ Ê√Ú¸ˆ¬±Ó¬ ’—˙ Œ˘±ª±1 ’ôLÓ¬ ø¬ı˚˛ø˘ 4.30 ¬ıÊ√±Ó¬ fl¡±ø¬ı« ’±—˘„√√1 øάÙ≈¬ ‰¬˝√√1Ó¬ fl¡±ø¬ı« ¶§±˚˛M√ ˙±ø¸Ó¬ ¬Ûø1¯∏√1 ˘·ÀÓ¬ Ê√ÚÀ·±á¬œ˚˛ ŒÚÓ¬±¸˜”˝√ 1 ∆¸ÀÓ¬ ¤˘±øÚ ’±À˘±‰¬Ú±Ó¬ ø˜ø˘Ó¬ ˝√√í¬ıº ø¬ÛÂ√ø√Ú± ’Ô«±» 26 ŒÙ¬¬ıËn∏ª±1œÓ¬ ø√Ú1 11 ¬ıÊ√±Ó¬ Ú·“±ª1 ¬Û1± ’±˜·“±› ∆˝√√ ŒÓ¬Ê√¬Û≈11 fl¡ø˘˚˛±Àˆ¬±À˜±1±

øÚ‰¬±˜≈Mê Œfl¡f ¬ı1√±Ú ¤fl¡ øÚ‰¬±˜≈Mê ¸˜±Ê√ ·Ï¬ˇ±1 ¸—fl¡äÀ1... øÚ‰¬±¸Mê ¬ı…øMêfl¡ ø1Œ˝√√øˆ¬ø˘ÀȬ‰¬Ú ¬ÛXøÓ¬1 ¡Z±1± øÚ‰¬±˜≈Mê fl¡ø1 ¸≈¶ö ¬ı…øMêÕ˘ ¬Ûø1ªÓ¬«Ú fl¡ø1¬ı ¬Û1± ¤fl¡ ˜±Úø¸fl¡ ¸±ÒÚ1 ’Ú≈ᬱں ˚íÓ¬ øÚ‰¬±¸Mê ˜±Úø¸fl¡ ø¬ıfl¡±1¢∂ô¶ ¬ı…øMêfl¡ øά-Ȭø'øÙ¬Àfl¡‰¬Ú, øά¤øάfl¡‰¬Ú ’±1n∏ ø1À˝√√øˆ¬ø˘ÀȬ‰¬Ú ¬ÛXøÓ¬1 ¡Z±1± øÚ‰¬±˜≈Mê fl¡ø1 ¸≈¶ö ¸˜±Ê√ ’±1n∏ ¸≈¶ö ˜±Úø¸fl¡Ó¬± ·Ï¬ˇ± ˝√√˚˛º

øͬfl¡Ú± ¬ı±˝◊˝√±È¬± ‰¬±ø1’±ø˘ [Œ·±À1ù´1 ¬ÛÔ] fl¡±˜1+¬Û [¢∂±˜…] ’¸˜ ø¬ÛÚ – 781381 Œ˚±·±À˚±· – 9854139510˚8256002074

I have lost my name from Jublee Talukdar to Zublee Talukdar by the Notary of Kamrup Metro. Now I am known as Zublee Talukdar. Zublee Talukdar Basistha, Ghy-29

LOAN Home Loan, Personal Loan, Project, Business, Property, Agriculture, Education Loan MANGALAM ENTERPRISES (P) LTD. OASIS Building, ABC, Bus Stop, Guwahati. Ph.-8811089355, 8811089356 www.mangalament.com

MANGALAM ENTERPRISES (P) LTD. Guwahati (Assam) Application Last Date - 28/Feb./2014

(REQUIREMENT) SL. NO.

POST

AGE

1

Clerk

18 to 40

2

Store Keeper

18 to 40

3

Supervisor 18 to 35

4

Security Guard

5

Driver

QUALIFICATION Post Graduate

SAL- NO.OF ARY VACANCY 20000/05

Graduate 17000/-

12

15000/-

18

10 + 2

10th 18 to 35 (Matric Pass) 12000/10th 18 to 30 (Matric Pass) 8500/-

24 28

Application From downLoad our company website: www alampvtltd.com www.mang .mangalampvtltd.com .mang

Help line No - 0361 - 2466062/2466063

˝√√ô¶À1‡±1 ¡Z±1± ˆ¬±·… øÚÌ«˚˛ ’±À¬Û±Ú±1 ˆ¬±·… ø¬ı‰¬±1 fl¡ø1 ’Ó¬œÓ¬, ¬ıÓ«¬˜±Ú, ˆ¬øª¯∏…» Ê√Ú±1 ¬ı±À¬ı Œ˚±·±À˚±· fl¡1fl¡

¿fl‘¡¯û ŒÊ√…±øÓ¬¯∏ Œfl¡f ά0 Ú±1±˚˛Ì Œ¬ıÊ√¬ı1n∏ª± [M A, M.Phil, Ph.D.)

Œ·±ã Œ˜Àάø˘©Ü (MARP) fl¡˘fl¡±Ó¬± ·ÀÌ˙&ø1, Ú˚˛Ú¬Û≈1 ¬ÛÔ, &ª±˝√√±È¬œñ 6 Œ˜±¬ı±˝◊√˘ Ú—-94350-10780

’±˜±1 Œfl¡fÓ¬ ˝√√ô¶À1‡± ’±1n∏ Œfl¡±á¬œ ø¬ı‰¬±1 fl¡ø1 ø¬ı¬ı±˝√√Ó¬ ¬ı±Ò±, ¬ı…ª¸±˚˛Ó¬ é¬øÓ¬, ¸ôL±Ú, ‰¬±fl¡ø1, ø¬ı√…±Ó¬ ¬ı±Ò±, ≈√1±À1±·… ¬ı…±øÒ, √±•ÛÓ¬…Ó¬ ’˙±øôL ’±1n∏ ø¬ıøˆ¬iß ¸˜¸…± ¸˜±Ò±Ú1 ¬ı±À¬ı Œ˚±·±À˚±· fl¡1fl¡º ˘·ÀÓ¬ Œfl¡±á¬œ õ∂dÓ¬, ø¬ı¬ı±˝√√1 Œ˚±È¬fl¡ ø¬ı‰¬±1, ‚11 Œˆ¬øȬ ·ÌÚ± ’±1n∏ ¬ı±d ·ÌÚ± ’±ø√ fl¡1± ˝√√˚˛º Ó¬±À1±√¬Ûø1 ø¬ı1n∏X ¢∂˝√1 õ∂øÓ¬fl¡±11 ¬ı…ª¶ö±› fl¡1± ˝√√˚˛º

˘·ÀÓ¬ 1±Ê√… ‰¬1fl¡±11 ˜Laœø¬ıÒ±˚˛fl¡ ˆ¬±À· ˆ¬±À· ¬ı…ô¶ ∆˝√√ ¬Ûø1ÀÂ√º ·±Î¬ˇœÀ1 ˜±Ú≈˝√ Œ·±ÀȬ±ª±, ‡±√…-¸±˜¢∂œ Œ˚±·±Ú Ò1±, Œ‡±ª±¬Û±Úœ1 ¬ı…ª¶ö± fl¡1± ’±ø√Àfl¡ Òø1 Œfl¡±ÀÚ± Œé¬SÀÓ¬˝◊√ ˚±ÀÓ¬ ’±Ufl¡±˘1 ¸‘ø©Ü Ú˝√√˚˛, Œ¸˚˛± ÚÊ√1 1‡±1 ¬ı±À¬ı ø¬ıˆ¬±À· ø¬ıˆ¬±À· √±ø˚˛Q ’¬Û«Ì fl¡1± ∆˝√√ÀÂ√º fl¡—À¢∂Â√1 ¤fl¡ ά◊2‰¬ô¶1œ˚˛ ¸”S˝◊√ Ê√ÀÚ±ª± ˜ÀÓ¬, ˚≈ªÀÚÓ¬±Ê√Ú1 ¤˝◊√ ≈ø√Úœ˚˛± w˜Ì¸”‰¬œÓ¬ ’Ú≈øá¬Ó¬ fl¡ø1¬ı ˘·± ’±È¬±˝◊√ ¸˜”˝√ fl¡±˚«¸”‰¬œ1 ¬ı±À¬ı ˜≈ͬ 12 Œfl¡±øȬ Ȭfl¡±1 ¬ı±ÀÊ√Ȭ Ò±˚« fl¡1± ∆˝√√ÀÂ√º ¤˝◊√ ¸˜≈√±˚˛ ÒÚ fl¡í1 ¬Û1± Œfl¡ÀÚ√À1 ¸—¢∂˝√√ ˝√√í¬ı Œ¸˚˛±

õ∂Ô˜ ¬Û‘ᬱ1 ¬Û1± ¸—¶ö± Ó¬Ô± õ∂øӬᬱÚfl¡ 94 ˘±‡Õfl¡ Ȭfl¡± õ∂√±Ú fl¡ø1¬ı ø¬ıù´ Œ¬ı—Àfl¡º ’¸˜1 ά◊¬Ûø1 ‰≈¬¬ı≈1œ˚˛± 1±Ê√… Œ˜‚±˘˚˛ ’±1n∏ ø˜ÀÊ√±1±˜1 ¬ı±À¬ı› ø¬ıù´ Œ¬ı—fl¡1 ¤˝◊√ ’“±‰¬øÚ fl¡±˚«fl¡1œ ˝√√í¬ıº 1±Ê√…Àfl¡˝◊√‡Ú1 ˜≈ͬ 10Ȭ± ¸—¶ö±fl¡ ¤˝◊√ ’“±‰¬øÚ1 ¬ı±À¬ı øÚ¬ı«±‰¬Ú fl¡ø1¬ı ’±1n∏ ÒÚ1±ø˙ õ∂√±Ú fl¡1± ˝√√í¬ıº ¤˝◊√ ¸—¶ö±¸˜”˝√ øÚ¬ı«±ø‰¬Ó¬ fl¡1±1 ¬ı±À¬ı ø¬ıù´ Œ¬ı—fl¡ ¢∂nÀ¬Û ’±øÊ√ &ª±˝√√±È¬œÓ¬ ’±Ú≈ᬱøÚfl¡ˆ¬±Àª ˜≈fl¡ø˘ fl¡À1 ëŒÎ¬Àˆ¬˘¬ÛÀ˜∞I◊ ˜±Àfl«¡È¬ Œõ≠‰¬-2014í ˙œ¯∏«fl¡ ’“±‰¬øÚº &ª±˝√√±È¬œ1 Œ˝√√±ÀȬ˘ ¬ıËp¡¬Û≈S ’À˙±fl¡±Ó¬ ’±À˚˛±øÊ√Ó¬ ¤fl¡ ¸—¬ı±√ Œ˜˘Ó¬ ˜±Àfl«¡È¬ Œõ≠‰¬ ŒÎ¬Àˆ¬˘¬ÛÀ˜∞I◊1 Ȭœ˜ ˘œÎ¬±1 øEά◊ ˆ¬Ú ¢≠±ÀÚ ¤˝◊√ ’“±‰¬øÚ‡Ú1 ¸µˆ¬«Ó¬ ø¬ı˙√ˆ¬±Àª ¬ıÌ«Ú± fl¡À1º ά◊À~‡… Œ˚ ’±À¬ı√Ú fl¡ø1¬ı ø¬ı‰¬1± ¸—·Í¬Ú¸˜”À˝√√ www.dm_india.com Œª¬ıÂ√√±˝◊√ ȬӬ ’Ú˘±˝◊√ Ú ’±À¬ı√Ú fl¡ø1¬ı ¬Û±ø1¬ıº ’±À¬ı√Ú fl¡1±1 ’øôL˜ ø√Ú ˝√√í˘ 10 ˜±‰«¬º ˝◊√˚˛±1 ø¬ÛÂ√Ó¬ ø¬ıù´ Œ¬ı—fl¡1 ¤øȬ Ê≈√1œ1 √À˘ ¸—¶ö±¸˜”˝√1√ õ∂ô¶±ª√ ø¬ıÀ¬ı‰¬Ú± fl¡ø1¬ı ’±1n∏ √˝√Ȭ± ¸—¶ö±fl¡ ¸±˝√√±˚… õ∂√±Ú1 ¬ı±À¬ı ¬ı±øÂ√ ά◊ø˘˚˛±¬ıº ’ªÀ˙… ¤˝◊√ ’±À¬ı√Ú fl¡1±1 ¬ı±À¬ı ¸—¶ö±¸˜”À˝√√ ≈√¬ıÂ√1 1±Ê√…‡ÚÓ¬ fl¡±˜ fl¡1±1 ’øˆ¬:Ó¬± Ô±øfl¡¬ı ˘±ø·¬ıº ’±Ú˝√√±ÀÓ¬, 1±Ê√…1 ¸—¶ö±¸˜”˝√fl¡ ’Ú≈õ∂±øÌÓ¬ fl¡1±1 ¬ı±À¬ı ø¬ıøˆ¬iß Œ¬ı‰¬1fl¡±1œ ¸—¶ö±, 

õ∂œÓ¬˜ Œ·±¶§±˜œ ŒÓ¬±˜±1 ¬ÛøªS ’±√…|±X ά◊¬Û˘Àé¬ ’±ø˜ ¸fl¡À˘±Àª ’|n∏ø¸Mê√ Ú˚˛ÀÚÀ1 ŒÓ¬±˜±fl¡ ¶ú1Ì fl¡ø1ÀÂ√“± ’±1n∏ ŒÓ¬±˜±1 ø¬ıÀ√˝√œ ’±R±1 ø‰¬1˙±øôL fl¡±˜Ú±À1 ˆ¬·ª±Ú1 ‰¬1ÌÓ¬ õ∂±Ô«Ú± Ê√Ú±˝◊√À“√±º ¬Ûø1˚˛±˘¬ı·« ˘±ø‰¬Ó¬ Ú·1, &ª±˝√√±È¬œ

NAME CHANGE

∆˝√√ÀÂ√º &ª±˝√√±È¬œ, Œ˚±1˝√√±È¬, øάÙ≈¬, Ú·“±›, Œ˙±øÌÓ¬¬Û≈1 ’±ø√Àfl¡ Òø1 õ∂øÓ¬ÀȬ± ’=˘Ó¬ ˚≈ªÀÚÓ¬±Ê√Ú1 ’±·˜Úfl¡ ∆˘ ¬Û”ÀÌ«±√…À˜ ‰¬ø˘ÀÂ√ õ∂døÓ¬º fl¡—À¢∂Â√ ˜˝√√˘1 ˘·ÀÓ¬ ’±1鬜-õ∂˙±¸ÚÀÓ¬± ‰¬ø˘ÀÂ√ ¬ı…±¬Ûfl¡ fl≈¡‰¬fl¡±ª±Ê√º øfl¡˚˛ÀÚ± Œ√˙1 ˝√√±˝◊√ õ∂Ù¬±˝◊√ ˘ 1±Ê√ÚœøÓ¬ø¬ı√Ê√Ú1 ’¸˜ w˜Ì1 ’±À·-ø¬ÛÀÂ√ ˚±ÀÓ¬ 1±Ê√…‡ÚÓ¬ Œfl¡±ÀÚ± ’õ∂œøÓ¬fl¡1 øfl¡•§± ø˝√√—¸±Rfl¡ ‚Ȭڱ ¸—‚øȬӬ Ú˝√√˚˛, Ó¬±1 ¬ı±À¬ı ˚ÀÔ±¬Û˚≈Mê√ ¬ı…ª¶ö± ¢∂˝√√Ì fl¡ø1¬ıÕ˘ ˝◊√ øÓ¬˜ÀÒ… ‰¬1fl¡±À1 ’±1鬜-õ∂˙±¸Úfl¡ ¸Ó¬fl«¡ fl¡ø1 ø√ÀÂ√º 1±U˘ ·±gœ1 ≈√ø√Úœ˚˛± w˜Ì¸”‰¬œfl¡ ∆˘ õ∂À√˙ fl¡—À¢∂Â√1

˝◊√ øÓ¬¬Û”À¬ı« Ò±˚« fl¡1±1 ø¬ÛÂ√Ó¬ √˘1¬¬Û≈“øÊ√Ó¬ ’±Ò±¸—‡…fl¡Ó¬Õfl¡ Œ¬ıøÂ√ ÒÚ Ê√˜± ∆˝√√ÀÂ√º ’˝√√± ≈√˝◊√ ‰¬±ø1 ø√Ú1 øˆ¬Ó¬1Ó¬ ¸•Û”Ì« ÒÚ fl¡—À¢∂Â√1 ¬Û≈“øÊ√Ó¬ Ê√˜± ˝√√í¬ı ¬ı≈ø˘ ¸”SÀȬ±Àª fl¡˚˛º ά◊À~‡… Œ˚ Œ˚±ª± 8 ŒÙ¬¬ıËn∏ª±1œÓ¬ ø¬ıÀÊ√ø¬Û1 õ∂Àé¬ø¬ÛÓ¬ õ∂Ò±Ú ˜Laœ ÚÀ1f Œ˜±√œ1 ˜˝√√±Ê√±·1Ì ¸˜±Àª˙1 ¸˜”ø‰¬Ó¬ õ∂Ó≈¬…M√√1 ø√¬ıÕ˘ õ∂À√˙ fl¡—À¢∂ÀÂ√ 1±U˘ ·±gœ1 ά◊¬Ûø¶öøÓ¬Ó¬ ø¬ı˙±˘ Ê√Ú¸ˆ¬±1 ˘·ÀÓ¬ Œ1±Îƒ¬Â√ ù´í, ˜ø˝√√˘± ¸¬ı˘œfl¡1Ì ˜˝√√±¸˜±Àª˙Àfl¡ Òø1 ’±ø√ ’Ú≈ᬱÚ1 ’±À˚˛±Ê√Ú fl¡1± ∆˝√√ÀÂ√º

NOTICE INVITING QUOTATION Sealed quotations on plain paper affixing non refundable Court fee stamp of Rs.8.25 (Rupees Eight and twenty five paise) only are hereby invited from Manufacturers/ authorized Dealers/Distributors/ Govt. approved firms etc. for supply of various articles to different District Offices (Asstt. Director of Sericulture) and SubDivisional Offices (Supdt. of Sericulture) during 2013-14 under Catalytic Development Programme (CDP). Last date of submission of quotation is 27th February,2014 upto 1:00 PM and will be opened on the same day at 1:30 PM in presence of the quotationer or their authorized representative in the office Chamber of the Director of Sericulture. Detailed terms and conditions may be obtained from the office of the undersigned in any working days. Sd/Director, Sericulture, Assam, Guwahati-22.

JANASANYOG/5441/13

Œ¬ı‰¬1fl¡±1œ ¸—¶ö±-õ∂øӬᬱÚÕ˘ ø¬ıù´ Œ¬ı—Àfl¡ ’±øÚÀÂ√ ¸≈‡¬ı1

|X±?ø˘

ά±– ŒÊ√ fl≈¡˜±1 ’Ô¬ı± ά±– fl≈¡Ó≈¬¬ı≈øVÚ ¤Â√ ¤Â√ Œ1±Î¬, ˘±‡È¬fl¡œ˚˛± fl¡ø•Ûά◊Ȭ±1 ¬ÛXøÓ¬1 ¡Z±1± Œ˚ÃÚ Œ1±·1 ¸•Û”Ì« ø‰¬øfl¡»¸±º Œ1±·œ Œ‰¬±ª± ˜±‰≈¬˘ 200.00 Ȭfl¡± Ph No.: 2630502 (O) (M) 94351-06287, 94013-59242, 98648-21592

√˘„√√Õ˘ ¤fl¡ Œ1±Î¬ ù´íÓ¬ ’—˙ ˘í¬ıº ¤Àfl¡√À1 ø¬ı˚˛ø˘ 3.45 ¬ıÊ√±Ó¬ Œ˚±1˝√√±È¬Ó¬ ˜ø˝√√˘± ¸¬ı˘œfl¡1Ì ¸˜±Àª˙Ó¬ ˆ¬±· ∆˘ Œ¸˝◊√ ø√Ú± ÚÓ≈¬Ú ø√~œ ’øˆ¬˜≈À‡ ά◊ˆ¬øÓ¬ ˚±¬ıº Ó¬≈√¬Ûø1 õ∂Ô˜ø√Ú±1 fl¡±˚«¸”‰¬œ1 ’ôLÓ¬ 1±UÀ˘ &ª±˝√√±ÈœÕ˘ ά◊ˆ¬øÓ¬ ’±ø˝√√ ¸øg˚˛± ¸1n∏¸Ê√±˝◊√ Œ©Üøά˚˛±˜Ó¬ õ∂À√˙ fl¡—À¢∂Â√ fl¡ø˜È¬œ1 ø¬ıÀ˙¯∏ ¬ıøÒ«Ó¬ fl¡±˚«øÚ¬ı«±˝√√fl¡ ¸ˆ¬±Ó¬ Œ˚±·√±Ú fl¡ø1¬ıº øÚø‡˘ ˆ¬±1Ó¬ fl¡—À¢∂Â√ fl¡ø˜È¬œ1 ά◊¬Û-¸ˆ¬±¬ÛøÓ¬ Ó¬Ô± ˚≈ªÀÚÓ¬± 1±U˘1 õ∂ô¶±øªÓ¬ ≈√ø√Úœ˚˛± ’¸˜ w˜Ì¸”‰¬œfl¡ ∆˘ fl¡—À¢∂Â√ ˜˝√√˘Ó¬ ά◊Ô¬ÛƒÔ¬Ûƒ ¬Ûø1Àª˙1 ¸‘ø©Ü

¬ı±À1¬Û±ø‰¬ ˆ¬≈À˘À1  õ∂Ô˜ ¬Û‘ᬱ1 ¬Û1± õ∂dÓ¬fl¡1Ìfl¡ ∆˘ 1±Ê√…1 ø¬ıøˆ¬iß √˘¸—·Í¬Ú1 ˘·ÀÓ¬ ¬ı…øMê√ø¬ıÀ˙À¯∏ õ∂øÓ¬¬ı±√ fl¡ø1 ’˝√√±1 ø¬ÛÂ√Ó¬ ¤˝◊√¬ı±1 Ù¬ÀȬ±˚≈Mê√ Œˆ¬±È¬±11 ¬Ûø1‰¬˚˛-¬ÛSfl¡ ∆˘ 1±˝◊√Ê√1 ˜±Ê√Ó¬ ¸‘ø©Ü ∆˝√√ÀÂ√ Ó¬œ¬ıË Œé¬±ˆ¬1º øfl¡˚˛ÀÚ± ˆ¬±1Ó¬1 øÚ¬ı«±‰¬Ú ’±À˚˛±·1 øÚÀ«√˙˜À˜« ’¸˜1 Œˆ¬±È¬±11 ˜±Ê√Ó¬ õ∂√±Ú fl¡ø1 ’˝√√± ∆˝√√ÀÂ√ Ù¬ÀȬ±˚≈Mê√ ¬Ûø1‰¬˚˛-¬ÛSº ’±·cfl¡ øÚ¬ı«±‰¬ÚÓ¬ Ù¬ÀȬ±˚≈Mê√ Œˆ¬±È¬±11 ¬Ûø1‰¬˚˛-¬ÛS Ôfl¡± Ú±·ø1Àfl¡ Œˆ¬±È¬√±Ú fl¡ø1¬ı ¬Û±ø1¬ıº ’Ô«±» Œˆ¬±È¬√±Ú õ∂øSê˚˛±Ó¬ ˚±ÀÓ¬ ˆ¬±1Ó¬œ˚˛ Ú±·ø1fl¡1 ¬ı±ø˝√√À1 ’Ú… Œ˘±Àfl¡ Œˆ¬±È¬√±Ú fl¡ø1¬ı ŒÚ±ª±À1, Ó¬±1 õ∂øÓ¬ ˘é¬… 1±ø‡ ¤˝◊√ ¬ı…ª¶ö± ’ª˘•§Ú fl¡1± ∆˝√√ÀÂ√º Œ¸˝◊√˜À˜« 1±Ê√…1 ˜≈‡… øÚ¬ı«±‰¬Ú ø¬ı¯∏˚˛±˝◊√ Ê√±ø1 fl¡1± ’øÒ¸”‰¬Ú±1 Ê√ø1˚˛ÀÓ¬ õ∂øÓ¬‡Ú øÊ√˘±1 øÚ¬ı«±‰¬Ú ø¬ı¯∏˚˛±1 Ó¬N±ªÒ±ÚÓ¬ Ù¬ÀȬ±˚≈Mê√ Œˆ¬±È¬±1 ¬Ûø1‰¬˚˛-¬ÛS1 fl¡±˜-fl¡±Ê√ ¸•Û”Ì« Œ˝√√±ª±1 ø¬ÛÂ√Ó¬ ¸•xøÓ¬ Œˆ¬±È¬±11 ¬Ûø1‰¬˚˛-¬ÛS õ∂√±Ú1 fl¡±˜ ’±1y ∆˝√√ÀÂ√º ’±Úøfl¡ ¬ıU Ú±·ø1Àfl¡ Œˆ¬±È¬±1 ¬Ûø1‰¬˚˛-¬ÛS ¸—øù≠©Ü ø¬ı¯∏˚˛±1 ¬Û1± ¸—¢∂À˝√√± fl¡ø1ÀÂ√º øfl¡c Ú±·ø1fl¡¸fl¡˘1 ˜±Ê√Ó¬ ø¬ıÓ¬1Ì fl¡1± Œˆ¬±È¬±1 ¬Ûø1‰¬˚˛-¬ÛS¸˜”˝√Ó¬ ˆ¬±À˘˜±Ú ø¬ı¸—·øÓ¬ ’±1n∏ ’±À¸“±ª±˝√ Ò1± ¬Û1±1 ø¬ı¬Û1œÀÓ¬ ¬ı±À1¬Û±ø‰¬ ˆ¬≈˘ ¶Û©Ü ∆˝√√ ¬Ûø1ÀÂ√º fl¡±À1±¬ı±1 ˚ø√ Œˆ¬±È¬±11 Ú±˜ qX, ø¬ÛÓ‘¬ ’Ô¬ı± ’øˆ¬ˆ¬±ªfl¡1 Ú±˜ ˆ¬≈˘, ’±Ú fl¡±À1±¬ı±1 Œé¬SÓ¬ Œˆ¬±È¬±11 Ú±˜ øfl¡•§± ά◊¬Û±øÒÓ¬ ˆ¬≈˘ Ôfl¡±1 ά◊¬Ûø1 ø¬ÛÓ‘¬-˜±Ó‘¬1 Ú±À˜± ˆ¬≈˘º ’±Ú fl¡±À1±¬ı±1 Œé¬SÓ¬ ’±Àfl¡Ã ¬ı˚˛¸Àfl¡ Òø1 ’±Ú≈¯∏—ø·fl¡ ø√˙Ó¬ ˆ¬≈˘ Ôfl¡±ÀȬ± õ∂Ó¬œ˚˛˜±Ú ∆˝√√ÀÂ√º ¤˝◊√À¬ı±11 ά◊¬Ûø1 Œˆ¬±È¬±11 ø¬ı¬Û1œÀÓ¬ ø˚‡Ú ¬Û±Â√À¬Û±È«¬ ’±fl¡±11 Ù¬ÀȬ± ¸—˘¢ü fl¡1± ∆˝√√ÀÂ√ Œ¸˝◊√‡ÀÚ± ¤fl¡ ø¬ı¸—·øÓ¬¬Û”Ì«˝◊√ Ú˝√√˚˛, fl≈¡»ø‰¬Ó¬ˆ¬±Àª˝◊√ ¬ıU›ª± ∆˝√√ÀÂ√ñ ˚±1 ¬ı±À¬ı˝◊√ Ú±·ø1fl¡Ê√Ú1 Ú±˜Ó¬ Ôfl¡± Ù¬ÀȬ± ¬Ûø1‰¬˚˛-¬ÛS‡ÚÓ¬ ¸—øù≠©Ü ¬ı…øMê√Ê√Ú1 Ù¬ÀȬ±‡Ú ’¶Û©Ü 1+¬ÛÓ¬ õ∂fl¡±˙ ∆˝√√ ά◊øͬÀÂ√º ¤ÀÚ Ò1Ì1 ¬ı±À1¬Û±ø‰¬ ˆ¬≈À˘À1 øÚ¬ı«±‰¬Ú ’±À˚˛±À· 1±Ê√…1 Œˆ¬±È¬±1 1±˝◊√Ê√fl¡ Ù¬ÀȬ±˚≈Mê√ ¬Ûø1‰¬˚˛-¬ÛS õ∂√±Ú fl¡1±fl¡ ∆˘ Ó¬œ¬ıË Œé¬±ˆ¬ ’±1n∏ ’¸cø©ÜÀ˚˛ ·± fl¡ø1 ά◊øͬÀÂ√º õ∂øÌÒ±ÚÀ˚±·… Œ˚ ’Õ¬ıÒ ø¬ıÀ√˙œ õ∂¬ıËÊ√Ú1 ø¬ı¬Û1œÀÓ¬ ˆ¬±1Ó¬œ˚˛ Ú±·ø1Àfl¡ Œˆ¬±È¬√±Ú fl¡ø1¬ı ¬Û1±Õfl¡ øÚ¬ı«±‰¬Ú ’±À˚˛±À· õ∂dÓ¬ fl¡1± Ù¬ÀȬ±˚≈Mê√ Œˆ¬±È¬±1 ¬Ûø1‰¬˚˛-¬ÛS ø¬ıÓ¬1Ì1 õ∂Ô˜ ¬Û√À鬬ÛÀÓ¬ ά◊Ê≈√øȬ ‡±¬ı ˘·± fl¡Ô±˝◊√ ’Ú±·Ó¬ ø√ÚÓ¬ øfl¡ Ò1Ì1 ¬Û√Àé¬¬Û ¢∂˝√Ì fl¡ø1¬ı, Œ¸˚˛± ¶Û©Ü fl¡ø1¬ıº

¶Û©Üœfl¡1Ì Ê≈√1œ˚˛±Ó¬ ˜±øȬ Œ¬ı√‡˘Ó¬ fl¡—À¢∂Â√ ŒÚÓ¬±, ’øÒ¬ıMê√± Ê√øάˇÓ¬ ¬ı≈ø˘ ’±øÊ√ ¤fl¡±—˙ ¸—¬ı±√ ˜±Ò…˜Ó¬ õ∂fl¡±ø˙Ó¬ ¬ı±Ó¬ø1ÀȬ± ¸•Û”Ì« ø˜Â√± ’±1n∏ øˆ¬øM√√˝√œÚº ¬ı±Ó¬ø1ÀȬ±Ó¬ ά◊À~‡ fl¡1± ˜ÀÓ¬, Ê≈√1œ˚˛± fl¡√˜øÚ È¬±Î¬◊Ú1 99Ú— ˜…±√œ ¬ÛA±1 135˚136 Ú— √±·1 ˜±øȬ √‡˘1 Œfl¡±ÀÚ± ¯∏άˇ˚La fl¡1± Ú±˝◊√ fl¡—À¢∂Â√ ŒÚÓ¬± Ó¬Ô± ’øÒ¬ıMê√±˝◊√º ’±ø˜1 ’±˘œ, ˜øÚ1 ά◊øVÚ, øfl¡Ó¬±¬ı ’±˘œ ’±1n∏ fl¡±˘±˜œ˚˛± Ú±˜1 ‰¬±ø1Ê√Ú ˆ¬±˝◊√-fl¡fl¡±˝◊√1 Ú±˜Ó¬ Ôfl¡± ά◊Mê√ √±·1 ˜≈ͬ 4ø¬ı‚± 3 fl¡Í¬± 9 Œ˘‰¬± ˜±øȬ1 fl¡±˘±˜œ˚˛±1 ˆ¬±·1 1 ø¬ı‚±, 17 Œ˘‰¬± ˜±øȬ ø¬ıSêœ fl¡À1º ά◊Mê√ ˜±øȬ Sê˚˛ fl¡1± Œ˘±fl¡Àfl¡˝◊√Ê√ÀÚ Ê√±ø˘˚˛±øÓ¬1 ’±|˚˛ ∆˘ ¸•Û”Ì« ˜±±øȬ √‡˘1 Œ‰¬©Ü± fl¡À1º ά◊Mê√ ˜±øȬӬ ¤˝◊√ ‰¬SêÀȬ±Àª Œ√ª±˘ øÚ˜«±Ì1 fl¡±˜ ’±1y fl¡1±Ó¬ ’±ø˜ ’±√±˘Ó¬1 ’±|˚˛ ˘›“º UÀÂ√˝√◊Ú Î¬◊¬Û±øÒ1 ’øÒ¬ıMê√± ·1±fl¡œ1 Ê√ø1˚˛ÀÓ¬ ˆ¬±–ŒÙ¬Ã–fl¡±– ’±˝◊√Ú1 145, 146 Ò±1±Ó¬ Œ·±‰¬1 Ó¬1± ˝√√˚˛º ŒÓ¬ÀÚÀé¬SÓ¬ ’Õ¬ıÒˆ¬±Àª Œ√ª±˘ øÚ˜«±Ì fl¡ø1¬ıÕ˘ Œ˘±ª± ‰¬SêÀȬ±Àª ’øÒ¬ıMê√±fl¡ Ê√øάˇÓ¬ fl¡ø1 ¸—¬ı±√ ˜±Ò…˜fl¡ ø¬ı¬ÛÀÔ ¬Ûø1‰¬±ø˘Ó¬ fl¡1±ÀȬ± ≈√ˆ¬«±·…Ê√Úfl¡º ˆ¬øª¯∏…ÀÓ¬ ¤ÀÚ ’¬Ûõ∂‰¬±1 Ó¬Ô± ¯∏άˇ˚LaÓ¬ ø˘5 ˝√√íÀ˘ ’±˝◊√Ú1 ’±|˚˛ ˘í¬ıÕ˘ ¬ı±Ò… ˝√√˜º ˝◊√øÓ¬ Œ˜±– Ó¬±ø˝√√1 ά◊øVÚ ø¬ÛÓ¬± – “ ˜øÚ1 ά◊øVÚ Œ˜±– ’±ø˜1 ’±˘œ

õ∂øÓ¬á¬±Ú ’±1n∏ ’±Ú ’±Ú ’Ú≈ᬱÚ1 ¸íÀÓ¬ ¤fl¡ ’±À˘±‰¬Ú±Ó¬ ø˜ø˘Ó¬ ˝√√í¬ı ø¬ıù´ Œ¬ı—fl¡1 √˘ÀȬ±º 27 ŒÙ¬¬ıËn∏ª±1œÓ¬ &ª±˝√√±È¬œ¶ö ŒÚ΃¬øÙ¬ ˝√√±Î¬◊Â√Ó¬ ¤˝◊√ ’±À˘±‰¬Ú± ’Ú≈øá¬Ó¬ ˝√√í¬ı ¬ı≈ø˘ ’±øÊ√1 ¸—¬ı±√ Œ˜˘‡ÚÓ¬ ¸√1œ fl¡À1º ø¬ıù´ Œ¬ı—Àfl¡ ˜”˘Ó¬– ˜±Àfl«¡È¬ Œõ≠‰¬ ŒÎ¬Àˆ¬˘¬ÛÀ˜∞I◊ ’“±‰¬øÚ1 Ê√ø1˚˛ÀÓ¬ ø˙鬱 ’±1n∏ ¶§±¶ö… ‡G ø¬ıøˆ¬iß Œ¸ª± ’ôLˆ¬≈«Mê fl¡ø1 ’±ø˝√√ÀÂ√º ’¸˜Ó¬ ¬ı±Ú¬Û±Úœ1 ¸˜˚˛Ó¬ Ú±ª1 Ê√ø1˚˛ÀÓ¬ fi¯∏Ò ’±1n∏ ¶§±¶ö… Œ¸ª± ’±·¬ıÀϬˇ±ª± ’±ø√1 √À1 ’“±‰¬øÚ ¢∂˝√Ì fl¡ø1¬ıÕ˘ ø¬ıù´ Œ¬ı—fl¡1 ¢∂n¬ÛÀȬ±Àª ’±˝3√±Ú Ê√Ú±˚˛º õ∂øÌÒ±ÚÀ˚±·… Œ˚ ¤˝◊√ ’“±‰¬øÚ1 Ê√ø1˚˛ÀÓ¬ ’±øÔ«fl¡ ¸±˝√√±˚… ’±·¬ıÀϬˇ±ª±1 ά◊¬Ûø1 fl¡±ø1fl¡1œ ¸±˝√√±˚…› õ∂√±Ú fl¡ø1¬ıº 27 ŒÙ¬¬ıËn∏ª±1œÓ¬ ˝√√í¬ı˘·œ˚˛± ∆¬ıͬfl¡1 ¸˜˚˛Ó¬ fl¡±ø1fl¡1œ ¸˝√√À˚±ø·Ó¬±1 ø¬ı¯∏À˚˛ ¸—¶ö±¸˜”˝√fl¡ ’ª·Ó¬ fl¡À1±ª±1 ˘·ÀÓ¬ ¬Û”À¬ı« ¤˝◊√ ’“±‰¬øÚ1 ά◊¬Ûfl¡±ø1Ó¬± ˘±ˆ¬ fl¡1± Œ√˙1 ’±Ú õ∂±ôL1 ¸—·Í¬Ú¸˜”˝√1 ¸íÀÓ¬ ’±À˘±‰¬Ú± fl¡1± Ó¬Ô± ˜Ó¬ ø¬ıøÚ˜˚˛ fl¡1±1 ¸≈ø¬ıÒ± ˘±ˆ¬ fl¡ø1¬ı 1±Ê√…1 ¸—·Í¬Ú¸˜”À˝√√º ø¬ı·Ó¬ øÓ¬øÚ ¬ıÂ√1Ó¬ ˜Ò… õ∂À√˙, Â√M√œ˙·Î¬ˇ, ø¬ı˝√√±1, Á¡±1‡G, 1±Ê√¶ö±Ú ’±ø√Àfl¡ Òø1 ¬ıUÀfl¡˝◊√‡Ú 1±Ê√…Ó¬ 34‡Ú ’“±‰¬øÚÓ¬ 3 øÚ˚≈Ó¬ ˜±øfl«¡Ú ά˘±1 ø¬ıù´ Œ¬ı—Àfl¡ ’±·¬ıϬˇ±˝◊√ÀÂ√º ¸•xøÓ¬ ’¸˜1 fl‘¡ø¯∏ ’±1n∏ 1±øÊ√…fl¡ ¬ÛÔ õ∂fl¡ä1 ¸íÀÓ¬ ø¬ıù´ Œ¬ı—fl¡ Ê√øάˇÓ¬ ∆˝√√ ’±ÀÂ√º

”√1√˙«Ú1 ¬Û√«±Ó¬ øÊ√ø˘øfl¡¬ı ˜˝√√œ˚˛¸œ ‰¬fõ∂ˆ¬±  õ∂Ô˜ ¬Û‘ᬱ1 ¬Û1± ¤fl¡ ˜U1» ’Ú≈ᬱÚ1 ’±Àªø·fl¡ ˜≈˝√”Ó«¬Ó¬ ¤ÀÚ√À1˝◊√ øÚÊ√1 ¬ıMê√¬ı… ’±·¬ıϬˇ±˚˛ &ª±˝√√±È¬œ ”√1√˙«Ú1 ¸=±˘fl¡ Œ√Àª Ó¬±˜≈˘œÀ˚˛º ά◊À~‡… Œ˚ ”√1√˙«Ú1 õ∂À‰¬©Ü±Ó¬ ’±øÊ√À1 ¬Û1± ¬ıÊ√±˘œ1 ø¬ıøˆ¬iß õ∂±ôLÓ¬ ’±1y ∆˝√√ÀÂ√ ë’øˆ¬˚±Sœí1 ’±Ò±1Ó¬ 6Ȭ± ‡G1 ¤‡Ú Ò±1±¬ı±ø˝√√fl¡ñ ˚íÓ¬ õ∂øÓ¬Ù¬˘Ú ‚øȬ¬ı ¬ıÊ√±˘œ1 Ê√œ˚˛1œ Ó¬Ô± ˜˝√√œ˚˛¸œ Ú±1œ ‰¬fõ∂ˆ¬± ˙˝◊√fl¡œ˚˛±Úœ1 Ê√œªÚ1 ø√flƒ¡√˙«Úº ø¬ıø˙©Ü ¸±ø˝√√øÓ¬…fl¡ øÚ1n∏¬Û˜± ¬ı1À·±˝√√±ø¤û1 fl¡˘˜Ó¬ õ∂±Ì Œ¬Û±ª± ’¸˜1 Ú±1œ ˜≈øMê√ ’±1n∏ Ú±1œ¸M√√±1 ¬ı±À¬ı ¸—¢∂±˜ fl¡1± ‰¬fõ∂ˆ¬± ˙˝◊√fl¡œ˚˛±ÚœÀ˚˛ ¤˝◊√¬ı±1 ’±Àfl¡Ã õ∂±À̱√œ5 ∆˝√√ ά◊øͬ¬ı ”√1√˙«Ú1 ¬Û«√±Ó¬º ˝◊√˚˛±1 ¬Û”À¬ı« ’±øÊ√ 1973 ‰¬ÚÓ¬ ¸±À√1œÓ¬ ¶ö±ø¬ÛÓ¬ ‰¬fõ∂ˆ¬± ˙˝◊√fl¡œ˚˛±Úœ ¬ı±ø˘fl¡± ø¬ı√…±˘˚˛ õ∂±—·ÌÓ¬ Œfl¡˝◊¬ı±·1±fl¡œ ø¬ıø˙©Ü ¬ı…øMê√1 ά◊¬Ûø¶öøÓ¬Ó¬ ¸•Ûiß ˝√√˚˛ Ò±1±¬ı±ø˝√√fl¡‡Ú1 qˆ¬ ˜U1» ’Ú≈ᬱں ø¬ı√…±˘˚˛ õ∂±—·ÌÓ¬ ’Ú≈øá¬Ó¬ ’Ú≈ᬱÚ1 qˆ¬ ˜U1» ’Ú≈ᬱÚÓ¬ Ó¬1ÌœÀ¸Ú Œ˜1œ1 ¸ˆ¬±¬ÛøÓ¬QÓ¬ ’Ú≈øá¬Ó¬ ¸ˆ¬±Ó¬ ø¬ıø˙©Ü ¬ı…øMê√ Œ√ÀªÚ Ó¬±˜≈˘œ, ’±ª±˝√√Ú øÔÀ˚˛È¬±11 õ∂À˚±Ê√fl¡ fl‘¡¯û 1˚˛, fl¡ø˝√√Ú≈1 øÔÀ˚˛È¬±11 õ∂À˚±Ê√fl¡ 1Ó¬Ú ˘˝√√fl¡1, ø¬ıø˙©Ü ¬ı≈øXÊ√œªœ -ø˙鬱ø¬ı√ Ê√œªÚfl‘¡¯û ¬Û±S, ’Ó¬Ú≈ ˙˝◊√fl¡œ˚˛±, õ∂¬ıMê√± fl¡1n∏̱À˜±˝√√Ú ˙˜«± ’±ø√À˚˛ ”√1√˙«Ú1 ¤˝◊√ õ∂À‰¬©Ü±Ó¬ ’±·ˆ¬±· Œ˘±ª±1 ά◊¬Ûø1 Œ¸“±ª1øÌ1 ¸Ê√œª fl¡ø1 ŒÓ¬±À˘ ‰¬fõ∂ˆ¬± ˙˝◊√fl¡œ˚˛±Úœfl¡º ˝◊√˚˛±1 ø¬ÛÂ√ÀÓ¬˝◊√ ‰¬fõ∂ˆ¬± ˙˝◊√fl¡œ˚˛±Úœ1 õ∂øÓ¬26√ø¬ıÓ¬ ˜±˘…±¬Û«Ì fl¡À1 fl‘¡¯û 1À˚˛ ’±1n∏ 1Ó¬Ú ˘˝√√fl¡À1 Ò”¬Û ;˘±˝◊√ |X± øÚÀ¬ı√Ú fl¡À1 ˜˝√√œ˚˛¸œ·1±fl¡œfl¡º ¬Û1ªÓ«¬œ ¬Û˚«±˚˛Ó¬ ”√1√˙«Ú1 ¸=±˘fl¡ Œ√ÀªÚ Ó¬±˜≈˘œÀ˚˛ ¤øȬ Ú±ø1fl¡˘ ˆ¬±ø„√√ ¸•Ûiß fl¡À1 Ò±1±¬ı±ø˝√√fl¡‡Ú1 qˆ¬ ˜U1» ’Ú≈ᬱں Œfl¡À˜1±Ó¬ Â≈√˝√◊Ȭƒ ‰¬ ’Ú fl¡À1 Ê√œªÚfl‘¡¯û ¬Û±S˝◊√º ά◊À~‡… Œ˚ ¸¬ı«˜≈ͬ 64Ȭ± ‰¬ø1SÀ1 ¸•Ûiß ˝√√í¬ı˘·œ˚˛± ¤˝◊√ Ò±1±¬ı±ø˝√√fl¡‡Ú1 õ∂À˚±Ê√Ú±1 √±ø˚˛QÓ¬ Ô±øfl¡¬ı Œ√ª¬ıËÓ¬ Œ·±¶§±˜œº Ò±1±¬ı±ø˝√√fl¡‡ÚÓ¬ ‰¬fõ∂ˆ¬± ˙˝◊√fl¡œ˚˛±Úœ1 ˜”˘ ‰¬ø1SÓ¬ ’øˆ¬Ú˚˛ fl¡ø1¬ı ëø‰¬¤û1í ’±1n∏ ë’√˜…í Â√ø¬ıÀ1 ‡…±øÓ¬ ˘±ˆ¬ fl¡1± ’øˆ¬ÀÚSœ õ∂̱˜œ ¬ı1±˝◊√º ’±Ú˝√√±ÀÓ¬, ‰¬fõ∂ˆ¬± ˙˝◊√fl¡œ˚˛±Úœ1 ø¬ÛÓ‘¬ 1±øÓ¬1±˜ ˜Ê≈√˜√±11 ‰¬ø1SÓ¬ ’øˆ¬Ú˚˛ fl¡ø1¬ı ’¸˜1 fl¡Ô±Â√ø¬ı ’øˆ¬ÀÚÓ¬± ø¬ı¯≈û ‡±1‚1œ˚˛± ’±1n∏ ˜±Ó‘¬ ·—·±øõ∂˚±˛ 1 ‰¬ø1SÓ¬ ’øˆ¬Ú˚˛ fl¡ø1¬ı ø¬ıø˙©Ü ’øˆ¬ÀÚSœ ¬Û”øÌ«˜± ˙˝◊√fl¡œ˚˛±˝◊√º ˝◊√ø¬ÛÀÚ, ¬ıÊ√±˘œ1 ø¬ıøˆ¬iß õ∂±ôLÓ¬ 15-20 ø√Ú Òø1 ‘√˙…¢∂˝√Ì ‰¬ø˘¬ı˘·œ˚˛± ¤˝◊√ Ò±1±¬ı±ø˝√√fl¡‡Ú ¬Ûø1‰¬±˘Ú± fl¡ø1¬ı ˜ÚÚ˙√œ˘ ¬Ûø1‰¬±˘fl¡ ’¸œ˜ √M√˝√◊º ¸˝√√fl¡±1œ ¬Ûø1‰¬±˘fl¡ ø˝√√‰¬±À¬Û ¬Û—fl¡Ê√ 1±Ê√fl¡≈ ˜±1, ¸±Ê√-¸7¡¡¡±1 Œé¬SÓ¬ Œ1±Ì±ã UÀÂ√˝√◊Ú ’±1n∏ fl¡d1œ Ù≈¬fl¡Ú ’±1n∏ Œfl¡À˜1±À˜Ú ¬Û—fl¡Ê√ ∆¬ı˙…1 fl¡˜«1±øÊ√À1 ¸•Ûiß ∆˝√√ ά◊øͬ¬ı Ò±1±¬ı±ø˝√√fl¡‡Úº ’±Ú˝√√±ÀÓ¬, Ò±1±¬ı±ø˝√√fl¡‡Ú1 ˜±—·ø˘fl¡ ’Ú≈ᬱÚ1 ˜≈˝√”Ó«¬Ó¬ fl¡Ì˜±øÚ øÚø˙Ó¬± 1À˚˛ ¸±ª˘œ˘ fl¡FÀ1 ·œÓ¬ ·±˝◊√ ¸fl¡À˘±ÀÓ¬ Œ˜±ø˝√√Ó¬ fl¡1±1 ˘·ÀÓ¬ ”√1√˙«Ú1 ¤˝◊√ õ∂À‰¬©Ü±Ó¬ fl‘¡Ó¬:Ó¬± õ∂fl¡±˙ fl¡ø1ÀÂ√ ’=˘ÀȬ±1 ¶ö±Úœ˚˛ 1±˝◊√ÀÊ√º

˜±Òª 1±Ê√¬ı—˙œ1 ¶Û©Üœfl¡1Ì

¬ı√1n∏øVÚ1 Œfl¡øÓ¬˚±˛ › ˜≈‡±˜≈ø‡ Œ˝√√±ª± Ú±˝◊√ ¬ı±Ó«¬± ¸•Û±√fl¡, ¤ø√Ú ¸—¬ı±√ – √1—√√ øÊ√˘±1 ¤·1±fl¡œ ŒÊ√…ᬠfl¡—À¢∂Â√œ ŒÚÓ¬±, õ∂±Mê√Ú ¸±—¸√ ˜±Òª 1±Ê√¬ı—˙œÀ˚˛ ŒÓ¬›“ ¤ ’±˝◊√ ˝◊√ά◊ øά ¤Ù¬Ó¬ Œ˚±·√±Ú1 ¸y±ªÚ± Ú±fl¡‰¬ fl¡ø1 fl¡˚˛ Œ˚ ŒÓ¬›“ √˘ÀȬ±1 ˜”˘ÀÚÓ¬± ¬ı√1n∏øVÚ ’±Ê√˜˘1 Œfl¡øÓ¬˚˛±› ˜≈‡±˜≈ø‡À˚˛˝◊√ Œ˝√√±ª± Ú±˝◊√º 1±Ê√¬ı—˙œÀ˚˛ ¤˝◊√ fl¡±fl¡Ó¬Ó¬ õ∂fl¡±ø˙Ó¬ ¤ÀÚ ¸y±ªÚ±1 ¬ı±Ó¬ø1 ‡GÚ fl¡ø1 fl¡˚˛ Œ˚ ˜„√√˘Õ√ ¸˜ø©ÜÓ¬ ’±Úøfl¡ øfl¡ø1¬Û ‰¬ø˘˝√√±˝◊√› õ∂øÓ¬¡ZøiZÓ¬± Úfl¡À1 ¬ı≈ø˘ ŒÓ¬›“fl¡ Ê√Ú±˝◊√ ø√ÀÂ√ ’±1n∏ ¤ÀÚ ’ª¶ö±Ó¬ ’±Úøfl¡ ’±√˙«·Ó¬ˆ¬±Àª› ŒÓ¬›“ ¬ı√1n∏øVÚ ’±Ê√˜˘1 √˘Õ˘ Œ˚±ª±1 õ∂ùü˝◊√ Ú≈Àͬº 1±Ê√ÕÚøÓ¬fl¡ ά◊ÀV˙… õ∂À̱ø√Ó¬ˆ¬±Àª ŒÓ¬›“1 ˆ¬±¬ı˜”øÓ«¬ Œ¬ı˚˛± fl¡ø1¬ıÕ˘Àfl¡ Œfl¡±ÀÚ±¬ı±˝◊√ ¤ÀÚ ¬ı±Ó¬ø1 õ∂fl¡±˙ fl¡À1±ª±˝◊√ÀÂ√ ¬ı≈ø˘ ŒÓ¬›“ ’øˆ¬À˚±· fl¡À1º ’±Ú˝√√±ÀÓ¬, øÊ√˘±‡Ú1 ’±˜±1 ¸—¬ı±√√±Ó¬±˝◊√ ¤˝◊√ ¸µˆ¬«Ó¬ øÚø(Ó¬ fl¡À1 Œ˚ ¬ı±Ó¬ø1ÀȬ± Œfl¡±ÀÚ± ά◊ÀV˙…õ∂À̱ø√Ó¬ ¬ı± 1±Ê√¬ı—˙œ1 ˆ¬±¬ı˜”øÓ«¬ Ú©Ü fl¡1±1 ά◊ÀVÀ˙… õ∂fl¡±˙1 ¬ı±À¬ı Œõ∂1Ì fl¡1± Œ˝√√±ª± Ú±øÂ√˘º øÚˆ¬«1À˚±·… Ó¬Ô…1 øˆ¬øM√√Ó¬À˝√√ ¬ı±Ó¬ø1 ø˘‡± ∆˝√√øÂ√˘º 1±Ê√¬ı—˙œÀ˚˛ ¤ ’±˝◊√ ˝◊√ά◊ øά ¤Ù¬Ó¬ Œ˚±·√±Ú fl¡1±1 ¸y±ªÚ± fl¡Ô± ¸±—¬ı±ø√fl¡˜˝√√˘1 ’±·Ó¬ √˘ÀȬ±1 ˜≈‡¬Û±S ¬Û˚«±˚˛1 ŒÚÓ¬±˝◊√ ˝◊√ øÓ¬¬Û”À¬ı« ¸√1œ fl¡ø1øÂ√˘º ¬ı±Ó¬ø1ÀȬ±Ó¬ fl¡íÀÓ¬± 1±Ê√¬ı—˙œÀ˚˛ ¬ı√1n∏øVÚ ’±Ê√˜˘1 ˘·Ó¬ ˜≈‡±˜≈ø‡ Œ˝√√±ª±1 fl¡Ô±1 ά◊À~‡ Ú±˝◊√º ’±Úøfl¡ ŒÓ¬›“1 Ú±˜ ‰¬ø‰«¬Ó¬ Œ˝√√±ª± ¬ı≈ø˘ ∆fl¡ ¸“‰¬±Õfl¡À˚˛ 1±Ê√¬ı—˙œÀ˚˛ ¤ ’±˝◊√ ˝◊√ά◊ øά ¤Ù¬Ó¬ Œ˚±·√±Ú fl¡ø1¬ıÀÚ ¬ı≈ø˘ õ∂ùüÀ˝√√ fl¡1± ∆˝√√ÀÂ√º ¤˝◊√ ¸•ÛÀfl«¡ ˆ¬≈˘ ¬ı≈Ê√±¬ı≈øÊ√ ’ªfl¡±˙ Ú±1±ø‡¬ıÕ˘ õ∂±Mê√Ú ¸±—¸√·1±fl¡œfl¡ ’±ù´ô¶ fl¡1± ˝√√í˘º SHORT TENDER NOTICE Sealed Tender / Quotation affixing court fee stamp(s) of Rs. 8.25/ (Rupees eight & paisa twenty five) only are invited from the approved contractor of this Department to maintain Standardization of Colouring of Departmental ferry Vessels/Boats Under IWT, Assam by providing Govt. approved uniform Colour shade. The detailed specification of the painting works along with its terms & conditions may please be obtained from the office of the undersigned on all working days during office hours on payment of Rs.500/-(Rupees five hundred )only by cash or bank draft, which is non-refundable. The tenders/quotations will be received by the undersigned up to 2.00 PM on 28thFeb’ 2014 and will be opened on the same date at 3.00 PM in presence of tenderer/quotationer or their authorized representative. Sd/Director IWTAssam Ulubari, Guwahati-7

JANASANYOG/5405/13

SHORT TENDER NOTICE

1±Ê√…1 fl¡˜«‰¬±1œÕ˘ 6

 õ∂Ô˜ ¬Û‘ᬱ1 ¬Û1± ¤˝◊√ ’±À˘±‰¬Ú± ¬ı±À1 ¬ı±À1 ø¬ıÙ¬˘ ∆˝√√øÂ√˘º øfl¡c ’±øÊ√ Œ˝√ √ ± ª± ˝◊ √ ø Ó¬¬ı±‰¬fl¡ ’±À˘±‰¬Ú±˝◊ √ fl¡˜« ‰ ¬±1œ¸fl¡˘1 ˜±Ê√ Ó ¬ ’±Úµ1 ŒÊ√±ª±1 ’±ÀÚº ’±À˘±‰¬Ú± ’Ú≈¸ø1 33 ˜±˝√√1 ¬Ûø1ªÀÓ«¬ õ∂Ô˜ ’ª¶ö±Ó¬ 6 ˜±˝√√1 ¬ıÀfl¡˚˛± ˜≈fl¡ø˘ fl¡ø1 ø√˚˛±1 ˘·ÀÓ¬ õ∂¸”øÓ¬¸fl¡˘1 Â≈√Ȭœ1 ø√Ú 135 ø√Ú1 ¸˘øÚ 180 ø√ÚÕ˘ ¬ı‘øX fl¡À1º ¤Àfl¡√À1 øÙ¬'ƒÎ¬ Œ¬Ûí, ˜±©Ü±1À1±˘ fl¡˜«‰¬±1œ1 √1˜˝√√± ¬ı‘øXÀ1± ø¸X±ôL ¢∂˝√Ì fl¡À1º fl¡˜«‰¬±1œ ¬Ûø1¯∏√1 ¸ø‰¬¬ıõ∂Ò±Ú ÚÀ·Ú √±À¸ Ê√ÀÚ±ª± ’Ú≈¸ø1 ˜±Ò…ø˜fl¡ ˜Ò… ˝◊√ —1±Ê√œ, ˜±^±Â√± ’±1n∏ ¸—¶‘®Ó¬ ŒÈ¬±˘1 ˜≈1¬ı3œ¸fl¡À˘› ¬Û±¬ı ’øÓ¬ø1Mê√ ˆ¬±M√√ ±º õ∂±˚˛ ¤‚∞I◊± Òø1 ’Ú≈øá¬Ó¬ Œ˝√ √ ± ª± ¤˝◊ √ ’±À˘±‰¬Ú±ÀÓ¬ 1±Ê√ … 1 Œfl¡˝◊ √ È ¬±˜±Ú ø¬ıˆ¬±·1 fl¡˜« ‰ ¬±1œÀfl¡± ’øÓ¬ø1Mê√ ˆ¬±M√√ ± ø√¬ı ¬ı≈ø˘› Œ‚±¯∏̱ fl¡À1 ˜≈ ‡ … ˜La œ À˚˛ º õ∂øÌÒ±ÚÀ˚±·… 1±Ê√…1 fl¡˜«‰¬±1œ¸fl¡˘1 ’±√±˚˛ ø√¬ı ˘·± õ∂Ô˜ Â√˜±˝√√1 ¬ıÀfl¡˚˛± ÒÚ ’±·cfl¡ ¬ı±ÀÊ√ȬӬ Ò±˚« fl¡ø1¬ı ¬ı≈ø˘ ·Õ·À˚˛ ¬Ûø1¯∏√1 ø¬ı¯∏˚˛¬ı¬ıœ˚˛±fl¡ ’ª·Ó¬ fl¡À1º ’ªÀ˙… ˜≈ ‡ … ˜La œ 1 Œ¸˝◊ √ ø¸X±ôL fl¡˜«‰¬±1œ ¬Ûø1¯∏À√ ’±ôLø1fl¡Ó¬±À1 ¢∂˝√Ì fl¡À1 ¬ı≈ø˘ ¸ø‰¬¬ıõ∂Ò±Ú √±À¸ Ê√Ú±˚˛º

Sealed tenders in prescribed form (no tender in cyclostyled copy/carbon copy/ xerox copy will be accepted) to be eventually drawn up in A.P.W.D. form of H/ F-2/K-2 (as the case may be) affixing non-refundable court fee stamp of Rs.8.25 (Rupees Eight & paisa twenty five) only in single group are invited from Registered Contractors of appropriate class of Water Resources Department Assam, for the following works with requisite amount of earnest money in the form of Demand draft / F. D. from Nationalized Banks only, duly pledged to the Executive Engineer, Sivasagar W.R. Division. The tenders will be received by the undersigned in his office up to 3.00 P.M. on 06. 03. 2014 and will be opened on the same date and hours. The detailed N.I.T. Specifications for works, group list etc. may be seen in the office of the undersigned up to 2.30 P. M. on 05. 03. 2014. Tender papers for each group of work may be obtained during the office hours up to 2.30 P.M. on 06. 03. 2014 on payment of Rs. 100.00 (Rupees One hundred) only through I.P.O. duly pledged to the undersigned. If the day fixed for submission of tender falls on unscheduled holiday etc., the same will be received on the next working day. The tenderer or their authorized representative may remain present at the time of opening of tenders. 1. Name of the work :- R/S to Dehing band L/Bank from Joongaon to Laibeel including A/E measures at different reaches. 2.Nature of work: 1. E/W in emtankment by head load 2. E/W in-embankment by truck carriage 3. Supply of R.C.C. Porcupine member( 3.00m x 0.10m x 0.10m) 4. Local carriage 5. Launching of R.C.C. Porcupines (By boat & without boat). 3.Approximate amount :- Rs. 13,15,58,562.00 (In package and groups ) 4.Earnest money:- 2% of the value of work (1% in case of S.C./ S.T./ OBC / MOBC) 5.Item of work:- As per detailed N.I.T. 6.Time of completion :- 90 (Ninety) days from the date of issue of work order. 7AJalidity period of tender :- As per rule of the department. 8.Special Clause :Following clauses are to be considered as mandatory in addition to other clauses in A.P.W.D. tender form H / F-2. 1. The works will be taken up subject to concurrence of the competent authority. 2. Work order will be issued only after receipt of formal approva; from the Govt. and observance of all other formalities. 3. Certificate of adequate banking facilities / Credit Limits availed by contractor/ firm to be furnished. 4. Experience certificate of the similar project executed earlier to be furnished. 5. Certificate for satisfactory track record of the contractor / firm to be furnished. 6. The contractor / firm will be responsible for the defect for a liability period of 3 (three) years after the project is commissioned / completed. An undertaking should be submitted by the tenderer in prescribed format. 8% will be deducted from bill amount as security deposit during payments within defect liability period. 7. Certificate of similar works executed last 3 years amounting to at least 50% of group value is to be submitted. 8. General registration number/ TIN & WC-2 certificate from Sale Tax Department, Assam to be furnished (Please enclose necessary documents in Photostat copy along with tender paper dully attested by the Gazetted Officer). 9. The preference will be given to the Contractor / Firm having sound experience of similar nature of works. 10. In case of flat rate quoted by the Contractor / Firms the decision of competent authority for allotment of works will be final. Special Condition: 1. The undersigned will not be held responsible for floating of gender in advance, in the interest of timely execution. 2. Payment will be made subject to availability of fund. 3. Payment will be made through accounts payee cheque only. 4. No any interest on principal amount may be claimed by the contractor for delay in payment in future. 5. Prior approval must be obtained from Govt. for approaching a legal suit. 6. Taxes as per rules inforce will be deducted from the bill of contractor at the time of payment. 7. The undersigned is not bound to accept the lowest quoted tender or any other tender which may be rejected in part or as a whole without assigning any reason thereof. 8. The Executive Engineer, Sivasagar W.R. Division, Sivasagar, reserves the right to reject any or all the tenders without assigning any reason thereof. All other terms and condition-; as per rule and procedures following in the Water Resources Department, Assam, time to time. Sd/Executive Engineer Sivasagar W.R. Division Sivasagar

JANASANYOG/5391/13

SHORT NOTICE INVITING TENDER Sealed tenders eventually to be drawn on F-2 form affixing non-refundable Court Fee stamps of Rs. 8.25 (Rupees Eight and Twenty five paise) only with a validity period of 180 (One hundred and eighty) days only from the date of opening of tenders are invited from registered eligible APWD Building Contractors of ClassI (A,B,C) and Class-II category registered under this circle for the following works and will be received in the office of the undersigned on 27/02/2014 (up to 2 p.m. only) and will be opened on the same date and place at 3.30 p.m. in the office of the undersigned in presence of the tenderers or their authorised representatives. Details of tender/approved estimate may be seen in the office of the undersigned during office hours on 25/02/2014 & 26/02/2014. Tender documents will be issued in the office of the undersigned to the eligible contractors or their authorised representative with attested signature on application and on payment of necessary cost of tender documents in the form of crossed IPO only drawn in favour of the Executive Engineer, PWD, Tezpur Building Division, Tezpur during office hours on all working days on 25/02/2014 & 26/02/2014. No tender will be issued after the specified period. The contractors will have to submit attested photo copy of their up-to date Registration Certificate, PAN Card and Registration certificate under VAT along with the application for acquiring tender documents, without which no tender document will be issued to them. Tender must be submitted in sealed envelope addressed to the Superintending Engineer, PWD Tezpur Building Circle, Tezpur superscribing the name of work tendered for. Attested photocopies of up- to date Registration Certificate,up to date Tax (VAT) Clearance Certificate,upto date electrical licence/tie-up or collaboration agreement and Labour licence must be enclosed with the tender documents submitted. Rates for Civil works. Sanitary fittings & Water supply works and Electrical works must be quoted at the specified spaces of the tender documents. SL. NO

NAME OF WORK

1 Construction of RCC Lockup room for Female and Male UTP with PSI room including separate toilet facilities a t Mangaldoi, Darrang.

NAME OF EXECUTIVE AUTHORITY/ PWD DIVN. Executive Engineer, PWD, Tezpur Building Division, Tezpur

COST OF TIME OF APPROX TENDER TENDER COMPLETION VALUE BASED ON SCHEDULE OF DOCUMENTS/ OF WORK SET RATES. 120 (One Rs.10,27,445.00 Rs.1,000.00 hundred twenty) days

If for any reason, the date of receiving and opening of tenders happens to be a declared holiday/ bandh, the tenders will be received and opened on the next working day at the same specified timings. The undersigned does not bind himself to accept the lowest tender and also reserves the right to reject any or all the tenders without assigning any reason thereof. The SNIT will form a part of the contract agreement. Sd/Superintending Engineer, PWD Tezpur Buuilding Circle, Tezpur

JANASANYOG/5413/13

SHORT TENDER NOTICE. 1. Sealed Tenders in prescribed form affixing non-refundable court fee stamps of Rs:-8.25 (Rupees Eight and Paise Twenty Five)only subsequently to be drawn-up in printed “F-2” form with validity period of 180 (One Hundred & Eighty) days from the date of receipt of Tenders are invited from the A.P.W.D. Class - II and Class - I (A,B & C) Electrical contractors having valid Registration under A.P.W.D. (Building), Assam for the Year 2013 - 2014 and having valid supervisor licence for parts 1, 2,3, 4,5(a),(b),6,7(a),(b), 9(a) from the Secretary Licensing Board, Assam for the following Electrification works during the year 2013-14. Sl. No.

Name of the Work PROVIDING 100 KVA SUBSTATION TO THE MAGISTRATE COLONY AT HEDAYATPUR, GHY-03.

Approx.Value of Work R5. 9, 86,294.00.

Security Money

For General Category = Rs. 19,726.00. For SC,ST,ST (P), OBC, MOBC, = Rs.9, 863.00.

Cost of Tender Time of Eligibility Document (Non Completion -Completion

Rs. 500.00

45 (FORTY CLASS - & FIVE) Class -I ( A, B,C) days

2. Application along with all related papers for issue of Tender Documents may be submited to the offce of the unaersigned 19 - 02 - 2014 during office Hours. 3. Tender documents will be issued to the eligible contractors/authorised representatives against their applications on 20 - 02 - 2014 during office Hours. 4. The Security Money in the form of NSC/KVP/DD/TDR/CDR/FDR and cost of tender document mentioned above should be pledged in favour of the Executive Engineer, P.W.D. Guwahati Electrical Division, Chandmari, Guwahati - 3. 5. The last dote of submission of filled - in Tender to the office of the undersigned is up to 14.00 Hours on 21 - 02 - 2014 and the same will be opened on the same day at 14.30 Hours in presence of the Tenderers who wish to attend the opening of the Tender. If the office happens to be closed on the date of receipt of the Tenders as specified, the tenders will be received and opened on the next working day at the same time and venue. N.B. 1) All other information’s and details can be seen in the office of the undersigned during office hours with effect from 19-02-2014 to 21-02-2014. 2) The undersigned reserves the right to accept or reject any tender without assigning any reasons thereof. Sd/- Superintending Engineer, P.W.D. Guwahati Electrical Circle, Fancy Bazar, Guwahati-1

JANASANYOG/5428/13

Adin=2 18  
Adin=2 18  
Advertisement