Page 1

2

&ª±˝√√±È¬œ-øά¬ıËn∏·Î¬ˇ, 18 ŒÙ¬¬ıËn∏ª±1œ, 2014, ˜„√√˘¬ı±1

JEEVAN HEALTH CLINIC ESTD-1972

First Time in North East Sexotherapy Systems ’±¬Û≈øÚ ¬ı±˘… fl¡±˘1 ˆ¬≈˘ÀÓ¬ ˝√√›fl¡ ¬ı± ’Ú… øfl¡¬ı± fl¡±1ÌÓ¬ &5 Œ1±·Ó¬ ˆ¬≈ø· ’±ÀÂ√ ˚ø√, Œ˚ÀÚñ Ú¬Û≈—˙fl¡Ó¬±, ˙œÀ‚Ë ¬ÛÓ¬Ú, ¶§õü Œ√±¯∏, Ò±Ó≈¬ Ö˘Ú, ¬ı·± √±·, ø˘fl¡1œ˚˛±, ¬ı·±¶⁄±¬ı, ¸ôL±Ú˝√√œÚÓ¬± ’±ø√ ¸˜¸…± ¸˜±Ò±Ú1 ¬ı±À¬ı Œ˚±·±À˚±· fl¡1fl¡º

ά±– ŒÊ√ fl≈¡˜±1 ’Ô¬ı± ά±– fl≈¡Ó≈¬¬ı≈øVÚ ¤Â√ ¤Â√ Œ1±Î¬, ˘±‡È¬fl¡œ˚˛± fl¡ø•Ûά◊Ȭ±1 ¬ÛXøÓ¬1 ¡Z±1± Œ˚ÃÚ Œ1±·1 ¸•Û”Ì« ø‰¬øfl¡»¸±º Œ1±·œ Œ‰¬±ª± ˜±‰≈¬˘ 200.00 Ȭfl¡± Ph No.: 2630502 (O) (M) 94351-06287, 94013-59242, 98648-21592

LOAN Home Loan, Personal Loan, Project, Business, Property, Agriculture, Education Loan MANGALAM ENTERPRISES (P) LTD. OASIS Building, ABC, Bus Stop, Guwahati. Ph.-8811089355, 8811089356 www.mangalament.com

Ú±˜ qÒ1øÌ ˜˝◊√ ’±ÀÚ±ª±1± Œ¬ı·˜, ¸˝√√ ø˙é¬ø˚˛Sœ ‡±1n∏À¬ÛȬœ˚˛± Ȭ±Î¬◊Ú ¤˘ ø¬Û ¶≈®˘º øfl¡c ˆ¬≈˘SêÀ˜ ¤fl¡±—˙ õ∂˜±Ì-¬ÛSÓ¬ ά◊Mê√ Ú±˜1 ¬Ûø1ªÀÓ«¬ ø˜Â√ ’±ÀÚ±ª±1± Œ¬ı·˜ ∆˝√√ ’±ÀÂ√º Œ˚±ª± 10˚02˚14 ˝◊√— Ó¬±ø1À‡ ˜„√√˘Õ√ ÚȬ±1œ Sêø˜fl¡ 1345 Ú— Œ˚±À· qX Ú±˜ ’±ÀÚ±ª±1± Œ¬ı·˜ fl¡1± ∆˝√√ÀÂ√º ’±ÀÚ±ª±1± Œ¬ı·˜ ·“±› – Ú·±Ê√±Ú Œ¬Û±–’–- ‡±1n∏À¬ÛȬœ˚˛± øÊ√˘± – √1—

¬ı1√±Ú ¤fl¡ øÚ‰¬±˜≈Mê ¸˜±Ê√ ·Ï¬ˇ±1 ¸—fl¡äÀ1... øÚ‰¬±¸Mê ¬ı…øMêfl¡ ø1Œ˝√√øˆ¬ø˘ÀȬ‰¬Ú ¬ÛXøÓ¬1 ¡Z±1± øÚ‰¬±˜≈Mê fl¡ø1 ¸≈¶ö ¬ı…øMêÕ˘ ¬Ûø1ªÓ¬«Ú fl¡ø1¬ı ¬Û1± ¤fl¡ ˜±Úø¸fl¡ ¸±ÒÚ1 ’Ú≈ᬱں ˚íÓ¬ øÚ‰¬±¸Mê ˜±Úø¸fl¡ ø¬ıfl¡±1¢∂ô¶ ¬ı…øMêfl¡ øά-Ȭø'øÙ¬Àfl¡‰¬Ú, øά¤øάfl¡‰¬Ú ’±1n∏ ø1À˝√√øˆ¬ø˘ÀȬ‰¬Ú ¬ÛXøÓ¬1 ¡Z±1± øÚ‰¬±˜≈Mê fl¡ø1 ¸≈¶ö ¸˜±Ê√ ’±1n∏ ¸≈¶ö ˜±Úø¸fl¡Ó¬± ·Ï¬ˇ± ˝√√˚˛º

øͬfl¡Ú± ¬ı±˝◊˝√±È¬± ‰¬±ø1’±ø˘ [Œ·±À1ù´1 ¬ÛÔ] fl¡±˜1+¬Û [¢∂±˜…] ’¸˜ ø¬ÛÚ – 781381 Œ˚±·±À˚±· – 9854139510˚8256002074

DIVINE ASTROLOGY

¸˜¸…±¸˜”˝√ obstruction]

* ¬ı…ª¸±˚˛Ó¬ Œ˘±fl¡‰¬±Ú [Business Loss]

* ‰¬±fl¡ø1Ó¬ ø¬ı˘•§ [Job Seeking] * ø˙鬱Ӭ ’˜ÀÚ±À˚±·œ [Education Unsuccess]

* ¬Û±ø1¬ı±ø1fl¡ ’˙±øôL [Family unhappyness]

* ˙Sn∏1 ¬Û1± ˆ¬˚˛ [Enemy] * ¸ôL±Ú˝√√œÚÓ¬± * 1±Ê√ÚœøÓ¬Ó¬ ø¬ÛÂ√¬Û1± [Political unsuccess]

* ˜±Úø¸fl¡ ’˙±øôL [Mental Tension]

Add : Apurba Sinha Path, Bye Lane No.-5, House No.-252, Zoo Road Tiniali Ph. No. : 96787-58667, 94350-49720

MANGALAM ENTERPRISES (P) LTD. Guwahati (Assam) Application Last Date - 28/Feb./2014

(REQUIREMENT) SL. NO.

POST

AGE

1

Clerk

18 to 40

2

Store Keeper

18 to 40

3

Supervisor 18 to 35

4

Security Guard

5

Driver

Ú±˜ qÒ1øÌ ˜˝◊√ ’±s≈˘ ’±˘œ õ∂Ò±Ú ø˙é¬fl¡, ‡±1n∏À¬ÛȬœ˚˛± Ȭ±Î¬◊Ú ¤˘ ø¬Û ¶≈®˘º øfl¡c ¤fl¡±—˙ ÚøÔ-¬ÛSÓ¬ Œ˜±1 Ú±˜ ˆ¬≈˘SêÀ˜ ˜– ’±s≈˘ ’±˘œ ∆˝√√ ’±ÀÂ√º Œ˚±ª± 10˚02˚14 ˝◊√— Ó¬±ø1À‡ ˜„√√˘Õ√ ÚȬ±1œ Sêø˜fl¡ 1347Ú— Œ˚±À· Œ˜±1 Ú±˜ ’±s≈˘ ’±˘œ ø˝√√‰¬±À¬Û qX fl¡1± ∆˝√√ÀÂ√º ’±s≈˘ ’±˘œ øÚ˜Ó¬˘œ, ‡±1n∏À¬ÛȬœ˚˛± øÊ√˘± – √1—

øÚ‰¬±˜≈Mê Œfl¡f

&ª±˝√√±È¬œ1 ø¬ı‡…±Ó¬ ¬ı—˙·Ó¬ ŒÊ√…±øÓ¬¯∏œ ë¸øÙ¬fl¡ ˆ¬”¤û±í ’±1n∏ ά◊Ê√øÚ ’¸˜1 ø¬ı‡…±Ó¬ ˜ø˝√√˘± ŒÊ√…±øÓ¬¯∏œ ë1n∏˜œ ˆ¬”¤û±í1 ¡Z±1± 100 ˙Ó¬±—˙ õ∂øÓ¬|n∏øÓ¬À1 ’±À¬Û±Ú±1 ø˚Àfl¡±ÀÚ± Ò1Ì1 ·ˆ¬œ1 ¸˜¸…±1 ¸˜±Ò±Ú 3 ø√Ú1 ¬Û1± 21 ø√Ú1 øˆ¬Ó¬1Ó¬º

* Œõ∂˜Ó¬ ¬¬ı…Ô« [Love affairs] * ø¬ı¬ı±˝√√Ó¬ ¬ı±Ò± [Marriage

1 ..............................................................................................................................................................................................................

QUALIFICATION Post Graduate

SAL- NO.OF ARY VACANCY 20000/05

Graduate 17000/-

12

15000/-

18

10 + 2

10th 18 to 35 (Matric Pass) 12000/10th 18 to 30 (Matric Pass) 8500/-

24 28

Application From downLoad our company website: www alampvtltd.com www.mang .mangalampvtltd.com .mang

Help line No - 0361 - 2466062/2466063

¿fl‘¡¯û ŒÊ√…±øÓ¬¯∏ Œfl¡f 0

ά Ú±1±˚˛Ì Œ¬ıÊ√¬ı1n∏ª± [M A, M.Phil, Ph.D.)

Œ·±ã Œ˜Àάø˘©Ü (MARP) fl¡˘fl¡±Ó¬± ·ÀÌ˙&ø1, Ú˚˛Ú¬Û≈1 ¬ÛÔ, &ª±˝√√±È¬œñ 6 Œ˜±¬ı±˝◊√˘ Ú—-94350-10780

’±˜±1 Œfl¡fÓ¬ ˝√√ô¶À1‡± ’±1n∏ Œfl¡±á¬œ ø¬ı‰¬±1 fl¡ø1 ø¬ı¬ı±˝√√Ó¬ ¬ı±Ò±, ¬ı…ª¸±˚˛Ó¬ é¬øÓ¬, ¸ôL±Ú, ‰¬±fl¡ø1, ø¬ı√…±Ó¬ ¬ı±Ò±, ≈√1±À1±·… ¬ı…±øÒ, √±•ÛÓ¬…Ó¬ ’˙±øôL ’±1n∏ ø¬ıøˆ¬iß ¸˜¸…± ¸˜±Ò±Ú1 ¬ı±À¬ı Œ˚±·±À˚±· fl¡1fl¡º ˘·ÀÓ¬ Œfl¡±á¬œ õ∂dÓ¬, ø¬ı¬ı±˝√√1 Œ˚±È¬fl¡ ø¬ı‰¬±1, ‚11 Œˆ¬øȬ ·ÌÚ± ’±1n∏ ¬ı±d ·ÌÚ± ’±ø√ fl¡1± ˝√√˚˛º Ó¬±À1±√¬Ûø1 ø¬ı1n∏X ¢∂˝√1 õ∂øÓ¬fl¡±11 ¬ı…ª¶ö±› fl¡1± ˝√√˚˛º

 õ∂Ô˜ ¬Û‘ᬱ1 ¬Û1± ∆˘ ’±À˚˛±Ê√Ú fl¡1± ¤˝◊√ ∆¬ıͬfl¡Ó¬ Œ˘±fl¡¸ˆ¬± øÚ¬ı«±‰¬Ú1 ˘·ÀÓ¬ ’±˝◊√Ú-˙‘—‡˘± ’±1n∏ õ∂˙±¸øÚfl¡ ¸•Ûfl¡«œ˚˛ ø¬ı¯∏˚˛ ’±À˘±‰¬Ú± fl¡1± ˝√√˚˛º ≈√¬Û1œ˚˛± õ∂±˚˛ ¤fl¡ ¬ıÊ√±1 ¬Û1± ¸øg˚˛± Â√˚˛ ¬ıÊ√±Õ˘ ¬Û“±‰¬ ‚∞I◊±1 ¬ı±À¬ı ’Ú≈øá¬Ó¬ Œ˝√√±ª± ∆¬ıͬfl¡Ó¬ ˜”˘Ó¬– ’±˝◊√Ú˙‘—‡˘± ø¬ı¯∏˚˛ÀȬ±fl¡ ∆˘ ‡1ø‰¬ ˜±ø1 ’±À˘±‰¬Ú± fl¡1± ˝√√˚˛º ¤˝◊√ ∆¬ıͬfl¡Ó¬ ’±˝◊√Ú-˙‘—‡˘±1 √±ø˚˛QÓ¬ Ôfl¡± ’øÓ¬ø1Mê√ ¸=±˘fl¡õ∂Ò±Ú ¤ ø¬Û 1±Î¬◊Ȭ, ’¬Û1±Ò ’Ú≈¸g±Ú ø¬ıˆ¬±·1 ’øÓ¬ø1Mê√ ¸=±˘fl¡õ∂Ò±Ú ˜≈Àfl¡˙ ¸±˝√√±˝◊√, ¬ø¬ıÀ˙¯∏ ˙±‡±1 ’øÓ¬ø1Mê√ ¸=±˘fl¡õ∂Ò±Ú ¬Û~ª ˆ¬A±‰¬±˚«1 ˘·ÀÓ¬ õ∂˙±¸Ú1 √±ø˚˛QÓ¬ Ôfl¡± ’øÓ¬ø1Mê√ ¸=±˘fl¡õ∂Ò±Ú ˆ¬±¶®1ÀÊ√…±øÓ¬ ˜˝√√ôL õ∂˜À≈ ‡… ’±Ú ’±Ú ˙œ¯∏« ø¬ı¯∏˚±˛ ¸fl¡˘ ά◊¬Ûø¶öÓ¬ Ô±Àfl¡º ’±Ú˝√√±ÀÓ¬, fl¡±˝◊√Õ˘ fl¡±ø˝√√ø˘¬Û±1±Ó¬ Ôfl¡± ø¬ıÀ˙¯∏ ˙±‡±1 ˜≈‡…

fl¡±˚«±˘˚˛Ó¬ ’Ú≈øá¬Ó¬ ˝√√í¬ı øÚ1±¬ÛM√√± ¸•Ûfl¡«œ˚˛ ’±Ú ¤‡Ú ∆¬ıͬfl¡º ø¬ıÀ˙¯∏ ˙±‡±1 ’øÓ¬ø1Mê√ ¸=±˘fl¡õ∂Ò±Ú ¬Û~ª ˆ¬A±‰¬±˚«˝√◊ ’±˝3√±Ú Ê√ÀÚ±ª± ∆¬ıͬfl¡‡Ú ¬Û≈ª± 9.30 ¬ıÊ√±1 ¬Û1± ’Ú≈øá¬Ó¬ ˝√√í¬ıº ˜”˘Ó¬– ’±·cfl¡ Œ˘±fl¡¸ˆ¬± øÚ¬ı«±‰¬Ú1 ¬Ûø1Àõ∂øé¬Ó¬Ó¬ ˘í¬ı˘·œ˚˛± ¸≈1øé¬Ó¬ ¬ı…ª¶ö±1 ˘·ÀÓ¬ Œ√˝√1鬜 õ∂√±ÚÀfl¡ Òø1 ’±Ú≈¯—∏ ø·fl¡ ø¬ı¯∏˚¸˛ ˜”˝√ ’±À˘±‰¬Ú± fl¡1± ˝√√í¬ıº ά◊À~‡… Œ˚ ’±øÊ√ ¬Û≈ª± 9 ¬ıÊ√±1 ¬Û1± ‡±Ú±¬Û±1±1 ’¸˜ õ∂˙±¸øÚfl¡ ¬Û√±øÒfl¡±1 ˜˝√√±ø¬ı√…±˘˚˛Ó¬ ’Ú≈øá¬Ó¬ ˝√√˚˛ 1±Ê√…1 õ∂øÓ¬‡Ú øÊ√˘±1 øά ø‰¬ ’±1n∏ ¤Â√ ø¬Û¸fl¡˘1 ¤‡Ú ¬Û˚«±À˘±‰¬Ú± ∆¬ıͬfl¡º ¤˝◊√ ∆¬ıͬfl¡‡Ú ά◊À¡Z±ÒÚ fl¡À1 ˜≈‡… ˜Laœ Ó¬1n∏Ì ·Õ·À˚˛º ¤Àfl¡‡Ú ∆¬ıͬfl¡ÀÓ¬ ˜≈‡… ˜LaœÀ˚˛ øÊ√˘±‡Ú1 √±ø˚˛QÓ¬ Ôfl¡± øά ø‰¬, ¤Â√ ø¬Ûfl¡ ¸¬ı«S ¸Ó¬fl«¡ ∆˝√√ Ô±øfl¡ ˚±ªÓ¬œ˚˛ ¬ı…ª¶ö± ¢∂˝√Ì1 ¬ı±À¬ı ’±˝3√±Ú Ê√Ú±˚˛º

ø‰¬√±•§1˜1 ˆ¬±1¸±˜…1鬜 ¬ı±ÀÊ√Ȭ 

õ∂Ô˜ ¬Û‘ᬱ1 ¬Û1± ˜≈ø©ÜÀ˜˚˛ Œ√˙1 øˆ¬Ó¬1Ó¬ ˆ¬±1Ó¬¬ı¯∏« ’Ú…Ó¬˜º 2013-14 ‰¬ÚÓ¬ Œ√˙1 ’Ô«ÕÚøÓ¬fl¡ ‚±øȬ1 ¬Ûø1˜±Ì øÊ√ øά ø¬Û1 4.6 ˙Ó¬±—˙ ∆˝√√ÀÂ√ ¬ı≈ø˘ õ∂fl¡±˙ fl¡ø1 ŒÓ¬›“ ¬ı…Mê√ fl¡À1 Œ˚ ˝◊√ά◊ ø¬Û ¤ ‰¬1fl¡±11 õ∂Ò±Ú Î¬◊ÀV˙… ∆˝√√ÀÂ√ Œ√˙Ó¬ ¸≈ø¶ö1 ’Ô«ÚœøÓ¬ õ∂øӬᬱ fl¡1±º Œ˚±ª± ¬ıÂ√11 ¤˝◊√ ¸˜˚˛ÀÂ√±ª±Ó¬ Œ√˙1 ˜”^±¶£¬œøÓ¬ 7.3 ˙Ó¬±—˙1 ø¬ı¬Û1œÀÓ¬ ¬ıÓ«¬˜±Ú ˜≈^±¶£¬œøÓ¬ 5.05 ˙Ó¬±—˙ ¬ı≈ø˘ ά◊À~‡ fl¡ø1 ŒÓ¬›“ ά◊À¡Z· õ∂fl¡±˙ fl¡ø1 fl¡˚˛ Œ˚ ‡±√…-¸±˜¢∂œ1 ˜≈^±¶£¬œøÓ¬ 13.6 ˙Ó¬±—˙1 ¬Û1± 6.2 ˙Ó¬±—˙Õ˘ ˝}√±¸ ∆˝√√ÀÂ√ ˚ø√› ˝◊√˚˛±fl¡ ’øÒfl¡ øÚ˚˛LaÌ fl¡1±1 õ∂À˚˛±Ê√Ú ’±ÀÂ√º fl‘¡ø¯∏ ‡GÓ¬ ø¬ıfl¡±˙ ¸ÀôL±¯∏Ê√Úfl¡ ¬ı≈ø˘ ’øˆ¬ø˝√√Ó¬ fl¡ø1 ø‰¬√±•§1À˜ fl¡˚˛ Œ˚ ’±·cfl¡ ¬ıÂ√1 Œ√˙1 ‡±√…-˙¸…1 ά◊»¬Û±√Ú 263 øÚ˚≈Ó¬ È¬Ú ˝√√í¬ıº ’±Ú˝√√±ÀÓ¬, Œ√˙1 fl‘¡ø¯∏Ê√±Ó¬ ^¬ı…1 15±øÚ1 ¬Ûø1˜±Ì 45 ø¬ıø˘˚˛Ú ˜±øfl«¡Ú ά˘±1 ˝√√í¬ıÕ· ¬ı≈ø˘ ŒÓ¬›“ õ∂fl¡±˙ fl¡À1º ˝◊√ά◊ ø¬Û ¤ ‰¬1fl¡±À1 õ∂Ô˜ fl¡±˚«ˆ¬±1 ¢∂˝√Ì1 ¸˜˚˛Ó¬ Œ√˙1 fl‘¡ø¯∏ ‡G1 ø¬ıfl¡±˙ 31 ˙Ó¬±—˙1 ¬Û1± ¬ıÓ«¬˜±Ú ˝◊√ 4.6 ˙Ó¬±—˙ ∆˝√√ÀÂ√Õ· ¬ı≈ø˘ ŒÓ¬›“ õ∂fl¡±˙ fl¡À1º ’±Ú˝√√±ÀÓ¬, Œ√˙1 ¸=˚˛ 2011-12 ¬ı¯∏«1 31.3 ˙Ó¬±—˙1 ¬Û1± ˝}√±¸ ∆˝√√ 2012-13 ¬ı¯∏«Ó¬ 30.1 ˙Ó¬±—˙ ∆˝√√ÀÂ√ ¬ı≈ø˘ ά◊À~‡ fl¡ø1 ŒÓ¬›“ fl¡˚˛ Œ˚ ‡øÚ ’±1n∏ ά◊»¬Û±√Ú ‡GÓ¬ ø¬ıøÚÀ˚˛±·1 ˜±S± øfl¡Â≈√ ¬Ûø1˜±ÀÌ fl¡˜ ∆˝√√ÀÂ√ ˚ø√› Œ√˙1 ˜≈ͬ ø¬ıøÚÀ˚˛±· 34.8 ˙Ó¬±—˙º 2014 ‰¬Ú1 Œ˙¯∏Õ˘Àfl¡ ˆ¬±1Ó¬¬ı¯∏«Ó¬ 296Ȭ± õ∂fl¡ä1 ¬ı±À¬ı 6,60,000 Œfl¡±øȬ Ȭfl¡± ø¬ıøÚÀ˚˛±· fl¡1± ∆˝√√ÀÂ√º 2012-13 ¬ı¯∏«Ó¬ Œ√˙1 15±øÚ1 ¬Ûø1˜±Ì 300.4 ø¬ıø˘˚˛Ú ˜±øfl«¡Ú ά˘±11 ø¬ı¬Û1œÀÓ¬ ¬Û1ªÓ«¬œ ¬ıÂ√1Ó¬ ¤˝◊√ ¬Ûø1˜±Ì 326 ø¬ıø˘˚˛Ú ˜±øfl«¡Ú ά˘±1 ˝√√í¬ıÕ·º √˝√ ¬ıÂ√11 ’±·ÀÓ¬ Œ√À˙ 1,12,700 Œ˜·±ª±È¬ ˙øMê√ ά◊»¬Û±√Ú1 ø¬ı¬Û1œÀÓ¬ ¬ıÓ«¬˜±Ú 1,34,600 Œ˜·±ª±È¬ ˙øMê√, √˝√ √¬ıÂ√11 ’±·ÀÓ¬ Œ√À˙ õ∂øÓ¬¬ıÂ√À1 361 øÚ˚≈Ó¬ fl¡˚˛˘± ά◊»¬Û±√Ú1 ø¬ı¬Û1œÀÓ¬ ¬ıÓ«¬˜±Ú 554 øÚ˚≈Ó¬ fl¡˚˛˘± ά◊»¬Û±√Ú fl¡ø1¬ıÕ˘ ¸é¬˜ ∆˝√√ÀÂ√º √˝√ ¬ıÂ√11 ’±·ÀÓ¬ Œ√˙1 51,611 øfl¡À˘±ø˜È¬±1 ¢∂±˜… ¬ÛÔ ¬Ûfl¡œfl¡1Ì1 ø¬ı¬Û1œÀÓ¬ ¤øÓ¬˚˛± 3,89,578 øfl¡À˘±ø˜È¬±1 ¢∂±˜… ¬ÛÔ ¬Ûfl¡œfl¡1Ì fl¡1± ∆˝√√ÀÂ√º ¤Àfl¡√À1 ø˙鬱1 Œé¬SÀÓ¬± √˝√ ¬ıÂ√11 ¬Û”À¬ı« Œ√À˙ 10,145 Œfl¡±øȬ Ȭfl¡± ‡1‰¬ fl¡1±1 ø¬ı¬Û1œÀÓ¬ ¤˝◊√ ¬ıÂ√11 ¤˝◊√ ¬Ûø1˜±Ì 79,451 Œfl¡±øȬ Ȭfl¡±º ¶§±¶ö… ‡GÀÓ¬± √˝√ ¬ıÂ√11 ¬Û”À¬ı« 7,248 Œfl¡±øȬ Ȭfl¡± ¬ı…˚˛1 ø¬ı¬Û1œÀÓ¬ ¤˝◊√ ¬ıÂ√11 ¤˝◊√ ¬Ûø1˜±Ì 36,322 Œfl¡±øȬ Ȭfl¡± ¬ı≈ø˘ ά◊À~‡ fl¡À1 ø‰¬√±•§1À˜º ˆ¬±¯∏Ì õ∂¸—·Ó¬ ø¬ıM√√˜Laœ·1±fl¡œÀ˚˛ fl¡˚˛ Œ˚ ˝◊√øÓ¬˜ÀÒ… ø¬ıøÚÀ˚˛±·1 Œé¬SÓ¬ Œfl¡ø¬ıÀÚȬ ¸ø˜øÓ¬ ·Í¬Ú fl¡1±1 ˘·ÀÓ¬ õ∂fl¡ä øÚ1œé¬Ì Œ·±È¬ ¶ö±¬ÛÚ1 ¬ı…ª¶ö± fl¡1± ∆˝√√ÀÂ√º ¤˝◊√ ≈√À˚˛±‡Ú ¸ø˜øÓ¬À˚˛ Œ˘±ª± ^nÓ¬ ø¸X±ôL1 ¬ı±À¬ı 2014 ‰¬Ú1 Ê√±Ú≈ª±1œ1 Œ˙¯∏ ¬Û˚«ôL Œ√˙‡ÚÓ¬ 6,60,000 Œfl¡±øȬ Ȭfl¡± ¬ı…˚˛¸±À¬ÛÀé¬ 296Ȭ± ¬õ∂fl¡ä ¸•Û”Ì« fl¡1±1 ¬ı±À¬ı ’Ú≈À˜±√Ú Ê√ÀÚ±ª± ∆˝√√ÀÂ√º 2014-15 ø¬ıM√√œ˚˛ ¬ı¯∏«1 ¬ı±À¬ı ’±øÊ√ ¸√ÚÓ¬ ά◊O±¬ÛÚ fl¡1± ’ôLª«Ó¬«œfl¡±˘œÚ ¬ı±ÀÊ√ȬӬ ø‰¬√±•§1À˜ ¬Ûø1fl¡äÚ± ø˙Ó¬±ÚÓ¬ 5,55,322 Œfl¡±øȬ Ȭfl¡± ¬ı…˚˛1 õ∂ô¶±ª ¢∂˝√Ì fl¡1±1 ø¬ı¬Û1œÀÓ¬

¬Ûø1fl¡äÚ± ¬ıø˝√√ˆ¬”«Ó¬ ø˙Ó¬±ÚÓ¬ ¬ı…˚˛1 ¬Ûø1˜±Ì 12,08,892 Œfl¡±øȬ Ȭfl¡± Ò±˚« fl¡ø1ÀÂ√º ˝◊√øÓ¬˜ÀÒ… ’±Í¬È¬± 1±©Ü™œ˚˛ ø¬ıøÚÀ˚˛±· ’±1n∏ ά◊»¬Û±√Ú ˜G˘ Œ‚±¯∏̱ fl¡1±1 ø¬ı¬Û1œÀÓ¬ ’±Ú ¬Û“±‰¬È¬± ˜G˘ ÚœøÓ¬·Ó¬ˆ¬±Àª Œ‚±¯∏̱1 ’Ú≈À˜±√Ú Ê√ÀÚ±ª± ∆˝√√ÀÂ√º 1±©Ü™œ˚˛ ‚±˝◊√¬ÛÔ, ¢∂±˜… ¬ÛÔ, Œ1í˘¬ÛÔ ’±1n∏ ø¬ı˜±Ú¬ıµ11 ¬Ûø1¸1 ¬ı‘øX1 Ê√ø1˚˛ÀÓ¬ ’±ôL–·“±ÔøÚ øÚ˜«±Ì1 Œé¬SÓ¬ &1n∏Q¬Û”Ì« ’¢∂·øÓ¬ ˘±ˆ¬ fl¡ø1¬ı ¬Û1± ∆·ÀÂ√º 2013-14 ¬ı¯∏«Ó¬ 19 Œé¬SÓ¬ ŒÓ¬˘ ’±1n∏ Œ·Â√ ά◊ÀM√√±˘Ú1 fl¡±1ÀÌ ’Ú≈À˜±√Ú1 ˘·ÀÓ¬ ¸±Ó¬È¬± ÚÓ≈¬Ú ø¬ı˜±Ú¬ıµ11 øÚ˜«±Ìfl¡±˚« ’¬ı…±˝√√Ó¬ ’±ÀÂ√º ¸±˜ø1fl¡ ¬ı±ø˝√√Úœ1 Œé¬SÓ¬ ë¤È¬± ¬Û√ ¤È¬± Œ¬ÛkÚí ÚœøÓ¬ ¢∂˝√Ì fl¡ø1 ˝◊√˚˛±1 ¬ı±À¬ı ¬Û“±‰¬˙ Œfl¡±øȬ Ȭfl¡±1 ¤fl¡ ¬Û≈“øÊ√ ’±¬ı∞I◊Ú1 õ∂ô¶±ª fl¡1± ∆˝√√ÀÂ√ ’ôLª«Ó¬«œfl¡±˘œÚ ¬ı±ÀÊ√Ȭ‡ÚÓ¬º ’±Ú˝√√±ÀÓ¬, fl‘¡ø¯∏ Ÿ¬Ì1 ¬Ûø1˜±Ì ’±Í¬ ˘±‡ Ȭfl¡±Õ˘ ¬ı‘øX1 õ∂ô¶±ª fl¡1± ∆˝√√ÀÂ√º ¸±˜ø1fl¡ ¬ı±ø˝√√Úœ1 ¬Û≈“øÊ√1 ¬Ûø1˜±Ì 10 ˙Ó¬±—˙ ˝√√±1 ¬ı‘øX fl¡ø1 2,24,000 Œfl¡±øȬ Ȭfl¡±Õ˘ ¬ı‘øX1 õ∂ô¶±ª ¢∂˝√Ì fl¡1±1 ˘·ÀÓ¬ 2009 ‰¬Ú1 31 ˜±‰«¬ ¬Û˚«ôL ¢∂˝√Ì fl¡1± ø˙鬱 Ÿ¬Ì1 ¸fl¡À˘± Œ√Ú± ¶öø·Ó¬ fl¡1±1 õ∂ô¶±ª ¢∂˝√Ì fl¡ø1ÀÂ√ ¤˝◊√ ¬ı±ÀÊ√ȬӬº ˝◊√øÓ¬˜ÀÒ… ’±·¬ıÀϬˇ±ª± 1,000 Œfl¡±øȬ Ȭfl¡±1 ά◊¬Ûø1 ’±1n∏ 1,000 Œfl¡±øȬ Ȭfl¡± øÚˆ¬«˚˛± ¬Û≈“øÊ√Õ˘ ’±·¬ıÀϬˇ±ª±1 õ∂ô¶±ª ¢∂˝√Ì fl¡1± ∆˝√√ÀÂ√º ά◊M√1-¬Û”¬ı«±=˘1 1±Ê√…Àfl¡˝◊√‡Ú1 ˘·ÀÓ¬ ø˝√√˜±‰¬˘ õ∂À√˙ ’±1n∏ ά◊M√1±‡GÕ˘ 1,200 Œfl¡±øȬ Ȭfl¡±1 ’øÓ¬ø1Mê√ Œfl¡fœ˚˛ ¸˝√√À˚±ø·Ó¬± ¬Û≈“øÊ√ ’±·¬ıÀϬˇ±ª±1 õ∂ô¶±ª ¢∂˝√Ì fl¡1± ∆˝√√ÀÂ√º 200 Œfl¡±øȬ Ȭfl¡±1 õ∂±Ôø˜fl¡ ˜”˘ÒÀÚÀ1 ’Ú≈¸”ø‰¬Ó¬ Ê√±øÓ¬1 ¬ı±À¬ı ¤fl¡ ¬Û≈“øÊ√ ·Í¬Ú1 õ∂ô¶±ª Œ˘±ª± ∆˝√√ÀÂ√ ¤˝◊√ ’ôLª«Ó¬«œfl¡±˘œÚ ¬ı±ÀÊ√ȬӬº Œ√˙1 400‡Ú øÊ√˘±Ó¬ fl¡1± ¬Û≈Ú1 ·Í¬Ú1 ’±ø˝√√«Ó¬ ¬ı±fl¡œ øÊ√˘±¸˜”˝√ÀÓ¬± ¸—˝√√Ó¬ øÊ√˘± ø˙q ø¬ıfl¡±˙ ’“±‰¬øÚ¸˜”˝√1 ¬Û≈Ú1 ·Í¬Ú1 õ∂ô¶±ª Œ˘±ª± ∆˝√√ÀÂ√º ø¬ı·Ó¬ ¸˜˚˛Ó¬ ˘±ˆ¬ fl¡1± ¸±Ù¬˘…1 ’±Ò±1Ó¬ 1±©Ü™œ˚˛ √é¬Ó¬± ø¬ıfl¡±˙ ¸˜¬ı±˚˛Õ˘ ¤˝√±√Ê√±1 Œfl¡±øȬ Ȭfl¡± ’±¬ı∞I◊Ú1 õ∂ô¶±ª ¢∂˝√Ì fl¡1± ∆˝√√ÀÂ√º ’±·cfl¡ ¸˜˚˛ÀÂ√±ª±Ó¬ Œ√˙1 ’Ô«ÚœøÓ¬ ¸≈ø¶ö1 1‡±1 Œé¬SÓ¬ ø¬ıM√√œ˚˛ ‚±øȬ1 ¬Ûø1˜±Ì øÓ¬øÚ ˙Ó¬±—˙1 øˆ¬Ó¬1Ó¬ ’±¬ıX 1‡±1 ¬ı±À¬ı ’±˝3√±Ú Ê√Ú±˝◊√ ø¬ıM√√˜Laœ ø‰¬√±•§1À˜ ø¬ıÀ√˙œ ø¬ıøÚÀ˚˛±· ¬ı‘øX fl¡1±1 ø¬ı¬Û1œÀÓ¬ øÚ•ß ˝√√±1Ó¬ ˜≈^±¶£¬œøÓ¬ ’±¬ıX fl¡1±1 ˘·ÀÓ¬ ¸˜˚˛ øÚÒ«±ø1Ó¬ 1+¬ÛÓ¬ ø¬ıM√√œ˚˛ ‡G1 ¸—¶®±1 ¸•Ûiß fl¡1±Ó¬ &1n∏Q ’±À1±¬Û fl¡ø1ÀÂ√º ’ȬíÀ˜±¬ı±˝◊√˘ ά◊À√…±· ‡GÓ¬ Œ˝√√±ª± ’ˆ¬”Ó¬¬Û”¬ı« é¬øÓ¬1 õ∂øÓ¬ ˘é¬… 1±ø‡ ¸1n∏ ·±Î¬ˇœ, ˜È¬1‰¬±˝◊√ Àfl¡˘, ¶≈®È¬±1 ’±1n∏ ¬ı±øÌøÊ√…fl¡ ¬ı±˝√√Ú1 Œé¬SÓ¬ ’±¬ıfl¡±1œ q{√® ‰¬±ø1 ˙Ó¬±—˙ ˝}√ ±¸ fl¡1±1 ˘·ÀÓ¬ ¤˝◊√ õ∂ô¶±ª ·‘˝√ œÓ¬ ˝√√íÀ˘ ’±¬ıfl¡±1œ q{√® 12 ˙Ó¬±—˙1 ¬Û1± ’±Í¬ ˙Ó¬±—˙Õ˘ ’ªÚø˜Ó¬ fl¡1±1 õ∂ô¶±ª fl¡1± ∆˝√√ÀÂ√º ¤Àfl¡√À1 ¤Â√ ˝◊√ ά◊ øˆ¬ Œ|Ìœ1 ¬ı±˝√√Ú1 Œé¬SÓ¬ ¤˝◊√ q{√® Â√˚˛ ˙Ó¬±—˙ ˝}√ ±¸ fl¡ø1 ¬ıÓ«¬˜±Ú1 30 ˙Ó¬±—˙1 ¬Ûø1ªÀÓ«¬ 24 ˙Ó¬±—˙Õ˘ ˝}√ ±¸ fl¡1±1 õ∂ô¶±ª ¢∂˝√√Ì fl¡1± ∆˝√√ÀÂ√º ¬ı‘˝√ » ’±1n∏ ˜Ò…˜œ˚˛± Œ|Ìœ1 ¬ı±˝√√Ú1 Œé¬SÓ¬ SêÀ˜ 27 ˙Ó¬±—˙1 ¬Û1± 24 ˙Ó¬±—˙Õ˘ ’±1n∏ 24 ˙Ó¬±—˙1 ¬Û1± 20 ˙Ó¬±—˙Õ˘ fl¡1 ˝}√ ±¸1 õ∂ô¶±ª

Œ˘±ª± ∆˝√√ÀÂ√º ¤˝◊√ ˝√√±1 2014 ‰¬Ú1 30 Ê≈√Ú ¬Û˚«ôL ¬ı˘ª» Ô±øfl¡¬ıº ¤Àfl¡√À1 ˜”˘ÒÚœ ^¬ı… ’±1n∏ ά◊¬ÛÀˆ¬±Mê√± ¸±˜¢∂œ1 Œé¬SÓ¬ ’±¬ıfl¡±1œ1 q{√®1 ˝√√±1 ¬ıÓ«¬˜±Ú1 12 ˙Ó¬±—˙1 ¬Û1± 10 ˙Ó¬±—˙Õ˘ ˝}√ ±¸ fl¡1±1 õ∂ô¶±ª Œ˘±ª± ∆˝√√ÀÂ√º ¤˝◊√ õ∂ô¶±ª Œfl¡fœ˚˛ ’±¬ıfl¡±1œ ’±˝◊√ Ú1 84 ’±1n∏ 85 ’Ò…±˚˛Ó¬ ¸øißøª©Ü Ó¬±ø˘fl¡±Ó¬ Ôfl¡± ¸fl¡À˘± ^¬ı…1 Œé¬SÓ¬ õ∂À˚±Ê√… ˝√√í¬ıº ˜„√√˘ ’øˆ¬˚±Ú1 ø¬ı¯∏À˚˛ ά◊À~‡ fl¡ø1 ø¬ıM√√˜Laœ ø¬Û ø‰¬√±•§1À˜ fl¡˚˛ Œ˚ ˆ¬±1ÀÓ¬ ˝◊√ øÓ¬˜ÀÒ… Sê±À˚˛±ÀÊ√øÚfl¡, ŒÚøˆ¬À·‰¬Ú, ¬ıÓ¬1 ø¬ı:±Ú ’±1n∏ Œ˚±·±À˚±·1 fl‘¡øS˜ ά◊¬Û¢∂˝√√ ˜˝√√±fl¡±˙Ó¬ ¶ö±¬ÛÚ fl¡ø1 ø¬ıÀ˙¯∏ ¸±Ù¬˘… ’Ê«√Ú fl¡1±1 ˘·ÀÓ¬ 2014-15 ¬ı¯∏«1 ¬ı±À¬ı Œ√˙1 ˜˝√√±fl¡±˙ ’øˆ¬˚±Ú1 õ∂ø˙é¬Ì ’±1n∏ fl‘¡øS˜ ά◊¬Û¢∂˝√√ ά◊»À鬬ÛÌ1 Œé¬SÓ¬ ¬Û≈“øÊ√1 ’±¬ı∞I◊Ú fl¡1± ∆˝√√ÀÂ√º ø¬ıøˆ¬iß ø¬ıˆ¬±·Õ˘ ’±¬ıø∞I◊Ó¬ ÒÚ1 ¬Ûø1˜±Ì ά◊À~‡ fl¡ø1 ø¬ıM√√˜Laœ·1±fl¡œÀ˚˛ fl¡˚˛ Œ˚ ¸—‡…±˘‚≈ ø¬ıˆ¬±·Õ˘ 3,711 Œfl¡±øȬ Ȭfl¡±, Ê√ÚÊ√±øÓ¬ ά◊iß˚˛Ú ø¬ıˆ¬±·Õ˘ 4,379 Œfl¡±øȬ Ȭfl¡±, ·‘˝√ ’±1n∏ √ø1^Ó¬± øÚ˜”«˘ ø¬ıˆ¬±·Õ˘ 6 ˝√±√Ê√±1 Œfl¡±øȬ Ȭfl¡±, ¸±˜±øÊ√fl¡ Ú…±˚˛ ’±1n∏ ¸¬ı˘œfl¡1Ì ø¬ıˆ¬±·Õ˘ 6,730 Œfl¡±øȬ Ȭfl¡±, ¬Û=±˚˛Ó¬œ1±Ê√ ø¬ıˆ¬±·Õ˘ ¸±Ó¬ ˝√±√Ê√±1 Œfl¡±øȬ Ȭfl¡±, ø¬ıqX Œ‡±ª±¬Û±Úœ ’±1n∏ ’Ú±˜˚˛ ø˙Ó¬±ÚÓ¬ 15,260 Œfl¡±øȬ Ȭfl¡±, ˜ø˝√√˘± ’±1n∏ ø˙q ά◊iß˚˛Ú ø˙Ó¬±ÚÓ¬ 21 ˝√±√Ê√±1 Œfl¡±øȬ Ȭfl¡±, ¶§±¶ö… ’±1n∏ ¬Ûø1˚˛±˘ fl¡˘…±Ì ø¬ıˆ¬±·Ó¬ 33,725 Œfl¡±øȬ Ȭfl¡±, ˜±Úª ¸•Û√ ά◊iß˚˛Ú ø¬ıˆ¬±·Õ˘ 67,398 Œfl¡±øȬ Ȭfl¡±, ¢∂±˜… ά◊iß˚˛Ú ø¬ıˆ¬±·Õ˘ 82,202 Œfl¡±øȬ Ȭfl¡± ’±¬ı∞ȬÚ1 õ∂ô¶±ª fl¡1± ∆˝√√ÀÂ√º Œ√˙1 õ∂øÓ¬1鬱1 ø˙Ó¬±ÚÓ¬ 2013-14 ¬ı¯∏«1 2,03,672 Œfl¡±øȬ Ȭfl¡±1 ø¬ı¬Û1œÀÓ¬ ¬Û1ªÓ¬«œ ¬ı¯∏«1 ¬ı±À¬ı 10 ˙Ó¬±—˙ ¬ı‘øX fl¡ø1 2,24,000 Œfl¡±øȬ Ȭfl¡± fl¡1± ∆˝√√ÀÂ√º Œ√˙1 ¸—‡…±˘‚≈ ά◊iß˚˛Ú1 ¬ı±À¬ı ˝◊√ ά◊ ø¬Û ¤ ‰¬1fl¡±À1 &1n∏Q õ∂√±Ú fl¡ø1ÀÂ√ ¬ı≈ø˘ õ∂fl¡±˙ fl¡ø1 ø¬ıM√√˜Laœ·1±fl¡œÀ˚˛ fl¡˚˛ Œ˚ Œ√˙1 ¸—‡…±˘‚≈¸fl¡˘Õ˘ ’±·¬ıÀϬˇ±ª± Ÿ¬Ì1 ¬Ûø1˜±Ì 2,11,451 Œfl¡±øȬ Ȭfl¡± ∆˝√√ÀÂ√Õ·º ’±Ú˝√√±ÀÓ¬, ¢∂±˜… ’Ô«ÚœøÓ¬Ó¬ ’ˆ¬”Ó¬ ’ª√±Ú ’±·¬ıÀϬˇ±ª± 41,16,000Ȭ± ˜ø˝√√˘± ’±R¸˝√√±˚˛fl¡ Œ·±È¬Õ˘ 36,893 Œfl¡±øȬ Ȭfl¡± Ÿ¬Ì ø˝√√‰¬±À¬Û ’±·¬ıÀϬˇ±ª± ∆˝√√ÀÂ√º Œ√˙1 1±Ê√Uª± ‡G1 Œ¬ı—fl¡¸˜”À˝√√ 2013 ‰¬Ú1 øάÀ‰¬•§1 ˜±˝√√Õ˘Àfl¡ 25,70,254·1±fl¡œ Â√±S-Â√±SœÕ˘ ø˙鬱1 Ÿ¬Ì õ∂√±Ú fl¡1± ¬ı≈ø˘ ά◊À~‡ fl¡ø1 ŒÓ¬›“ fl¡˚˛ Œ˚ ¤˝◊√ Ÿ¬Ì1 ¬Ûø1˜±Ì 57,700 Œfl¡±øȬ Ȭfl¡±º 2014-15 ‰¬Ú1 ’ôLª«Ó¬«œfl¡±˘œÚ ¬ı±ÀÊ√ȬӬ ø¬ıM√√˜Laœ ø‰¬√±•§1À˜ ¬Ûø1fl¡äÚ± ø˙Ó¬±ÚÓ¬ ¬ı…˚˛1 ¬Ûø1˜±Ì 5,55,322 Œfl¡±øȬ Ȭfl¡± Œ√‡≈›ª±1 ø¬ı¬Û1œÀÓ¬ ¬Ûø1fl¡äÚ± ¬ıø˝√√ˆ¬”«Ó¬ ø˙Ó¬±ÚÓ¬ 12,07,892 Œfl¡±øȬ Ȭfl¡± Œ√‡≈ª±˝◊√ÀÂ√º ˝◊√ά◊ ø¬Û ¤ ‰¬1fl¡±À1 Œ˚±ª± 10 ¬ıÂ√1Ó¬ Œ√˙1 140 øÚ˚≈Ó¬ Œ˘±fl¡fl¡ √±ø1^… ¸œ˜±À1‡±1 ›¬Û1Õ˘ ŒÓ¬±˘±ÀȬ± ‰¬1fl¡±1‡Ú1 ø¬ıÀ˙¯∏ ¸Ù¬˘Ó¬± ¬ı≈ø˘ Œ˜±‡øÚ ˜±ø1 ø¬Û ø‰¬√±•§1À˜ ¬ÛøGÓ¬ Ê√ª±˝√√1˘±˘ ŒÚ˝√√1n∏1 ’±Ò≈øÚfl¡ ˆ¬±1Ó¬¬ı¯∏«1 ¸À¬Û±Ú ¬ı±ô¶ª±ø˚˛Ó¬ Œ˝√√±ª±1 ’±˙± õ∂fl¡±˙ fl¡À1º

Œ·±˘±‚±È¡Ó¡ fl‘¡¯∏fl¡ ˜≈øMê1 ø¡ı˙±˘ ·Ì¸˜±Àª˙

˝√√ô¶À1‡±1 ¡Z±1± ˆ¬±·… øÚÌ«˚˛ ’±À¬Û±Ú±1 ˆ¬±·… ø¬ı‰¬±1 fl¡ø1 ’Ó¬œÓ¬, ¬ıÓ«¬˜±Ú, ˆ¬øª¯∏…» Ê√Ú±1 ¬ı±À¬ı Œ˚±·±À˚±· fl¡1fl¡

õ∂Ó¬…±˝3√±Ú ›Ù¬1±˝◊√ ëȬœ˜ ø¶Ûø1Ȭí ∆˘ fl¡±˜ fl¡ø1¬ıÕ˘ ’±˝3√±Úõ∂Ô˜ ¬Û‘ᬱ1 ¬Û1±

fl¡1± ’±øÀfl¡ ˜≈‡… fl¡ø1 Œfl¡¡ı±È¡±› ±¡ıœ1 øˆ¡øMÓ¡ ’±øÊ fl‘¡¯∏fl¡ ˜≈øMê ¸—¢∂±˜ ¸ø˜øÓ¡1 ŒÚÓ‘¡QÓ¡ ˝±Ê±1 ˝±Ê±1 õ∂øÓ¡¡ı±fl¡±1œÀ˚˛ Œ·±˘±‚±È¡Ó¡ Ó¡œ¡ıË õ∂øÓ¡¡ı± ¸±¡ı…ô¶ fl¡À1º ’±øÊ ¡Û≈ª±À1 ¡Û1± ’¡ı…±˝Ó¡ Ôfl¡± ˜≈¯∏˘Ò±1 ¡ı1¯∏≈ÌÀfl¡± ŒÚ›ø‰¡ fl‘¡¯∏fl¡ ˜≈øMê ¸—¢∂±˜ ¸ø˜øÓ¡1 ¸ˆ¡±¡ÛøÓ¡ ’ø‡˘ ·Õ·1 ŒÚÓ‘¡QÓ¡ Œ·±˘±‚±È¡ øÊ˘±1 ∆˚˛±—, ŒÈ¡„±øÚ, fl¡±øÊ1„±, ¡ı—Àfl¡±ª±˘, ¡ıËp¡¡Û≈S, ˜U1±˜≈‡, ˜1ø„, Œ1·“±›, ¸1n∏¡ÛÔ±1, ¡ı1¡ÛÔ±1 ’±ø ’=˘1 ¡Û1± ’˝± ˝±Ê±1 ˝±Ê±1 õ∂øÓ¡¡ı±œ fl‘¡¯∏fl¡ 1±˝◊ÀÊ Œ·±˘±‚±È¡1 1±Ê¡ÛÔ Î¬◊M±˘ fl¡ø1 ŒÓ¡±À˘º õ∂±˚˛ ‰¡±ø1 ‚∞I◊± ¸˜˚˛ Ò±1±¸±1 ¡ı1¯∏≈ÌÓ¡ øÓ¡øÓ¡-¡ı≈ø1 ¤˝◊ õ∂øÓ¡¡ı±œ fl¡±˚«¸”‰¡œÓ¡ ’—˙ Œ˘±ª±¸fl¡À˘ ʱ1Ó¡ ŒÍ¡À1„± ˘·± ’ª¶ö±ÀÓ¡± fl‘¡¯∏fl¡ ˜≈øMê1 ¸ˆ¡±¡ÛøÓ¡ ’ø‡˘ ·Õ·Àfl¡ ˜≈‡… fl¡ø1 ¡ıUÀfl¡˝◊ÊÚ Œ˘±fl¡1 ¡ıMê¡ı… ∆Ò˚«¸˝fl¡±À1 qøÚ Ôfl¡±ÀȬ± ’±ø¢ ˘é¡Ìœ˚˛ ø¡ı¯∏˚˛º ˝◊Ù¡±À˘ ’±øÊ fl‘¡¯∏fl¡ ˜≈øMê ¸—¢∂±˜ ¸ø˜øÓ¡1 ·Ì¸˜±Àª˙1 ø¡ı¯∏À˚˛ øÊ˘± õ∂˙±¸ÀÚ ’±·Ó¡œ˚˛±Õfl¡ ʱøÚ¡ı ¡Û±ø1 ά◊¡Û±˚˛≈Mê1 fl¡±˚«±˘˚˛1 ‰¡±ø1›øÀ˙ ’±1é¡œ ’±1n∏ ’Ò«¸±˜ø1fl¡ ¡ı±ø˝Úœ1 ’Àˆ¡… Œ¡ıU ·øÏ¡ˇ ŒÓ¡±À˘º ¸—¢∂±˜ ¸ø˜øÓ¡1 ’±Àµ±˘Ú õ∂øÓ¡˝Ó¡ fl¡1±1 ά◊ÀVÀ˙… Œ˜±Ó¡±À˚˛Ú fl¡1± øÚ1±¡ÛM±1é¡œ¸fl¡˘À1± ’±øÊ ˜≈¯∏˘Ò±1 ¡ı1¯∏≈ÌÓ¡ øÓ¡øÓ¡-¡ı≈ø1 Ú±Ê˘-Ú±Ô˘ ’ª¶ö±1 ¸‘ø©Ü ˝˚˛º ά◊À~‡… Œ˚ Œ·±˘±‚±È¡ øÊ˘±1 ’¸˜-Ú±·±À˘G ¸œ˜± ¸˜¸…±, ˆ”¡ø˜ ¡ÛA±1 ¸˜¸…±, ∆¡ı≈…øÓ¡fl¡œfl¡1Ì ¸˜¸…±Àfl¡ Òø1 24 Ù¡œ˚˛± ¤‡Ú ±¡ıœ-‰¡Ú øÊ˘± ά◊¡Û±˚˛≈Mê1 Êø1˚˛ÀÓ¡ ’¸˜1 ˜≈‡…˜LaœÕ˘ Œõ∂1Ì fl¡À1º fl‘¡¯∏fl¡ ˜≈øMê ¸—¢∂±˜ ¸ø˜øÓ¡1 Œ·±˘±‚±È¡ øÊ˘±1 ¸ˆ¡±¡ÛøÓ¡ ÒÀ˜«ù´1 ˙˝◊fl¡œ˚˛±, ¡ÛΩÀ˘±‰¡Ú Ú±Ô, Œ¡Û±Ú± ¡ı1±, fl¡±˚«fl¡1œ ¸ˆ¡±¡ÛøÓ¡ ˜À˝Ú ˜1±—, ¸•Û±fl¡ 1Ó¡Ú ±ª, ø¡ı≈…» ˜˝ôL ¶§±é¡ø1Ó¡ ¤˝◊ ¶ú±1fl¡-¡ÛS‡Ú õ∂±Ú1 ¡Û”À¡ı« ø˚˛± ¡ıMê¡ı… õ∂¸—·Ó¡ ¸—¢∂±˜ ¸ø˜øÓ¡1 ¸ˆ¡±¡ÛøÓ¡ ’ø‡˘ ·Õ·À˚˛ fl¡˚˛ Œ˚ ¤øÓ¡˚˛± ’¸˜Ó¡ Ó¡1n∏Ì ·Õ·À˚˛ ˙±¸Ú1 Ú±˜Ó¡ Œ˙±¯∏Ì ’±1n∏ ¡ı=Ú±1 fl¡í˘± ˝◊øÓ¡˝±¸ 1‰¡Ú± fl¡ø1Àº ø1^ 1±˝◊Ê1 ¡ı±À¡ı ’±¡ıø∞I◊Ó¡ ’“±‰¡øÚ1 ÒÚ ¤fl¡±—˙ ≈Ú«œøÓ¡¢∂ô¶ ø¡ı¯∏˚˛±-fl¡˜«‰¡±1œÀ˚˛ ’±R¸±» fl¡1±1 ¡ı±À¡ı˝◊ ’±øÊ ’¸˜Ó¡ ø¡ıfl¡±˙ ’±1n∏ ά◊iß˚˛Ú fl¡±˚«Ó¡– ô¶t ∆˝ ¡Ûø1Àº ’±øÊ ’¸˜1 õ∂øÓ¡ÀÈ¡± ø¡ıˆ¡±·ÀÓ¡ ≈Ú«œøÓ¡À˚˛ ¢∂±¸ fl¡ø1 Ó≈¡ø˘À ’±1n∏ ¤ÀÚÀ1 ≈Ú«œøÓ¡ ’±1n∏ ’øÚ˚˛˜ ’¡ı…±˝Ó¡ Ô±øfl¡À˘ ¤øÚ ≈‡œ˚˛± ÊÚÓ¡±˝◊ Œ¡ÛÈ¡1 ˆ¡±Ó¡¸“±Àʱ Œ˝1n∏ª±¡ı ˘±ø·¡ıº ˜≈‡…˜Laœ Ó¡1n∏Ì ·Õ·À˚˛ ¤øÓ¡˚˛± ¡Ô˘≈ª± Œ˘±fl¡1 ˜±øÈ¡ ’“±Ê≈ø1 Œ‡±ª± Û‘Ô±øÚ, Œ˘±ø˝˚˛±1 À1 ¡ıø˝1±·Ó¡ ¡ıøÌ˚˛± Œ·±á¡œ1 ¡Ûé¡ Œ˘±ª±1 ¸˜˚˛Ó¡ øfl¡c ø‡˘?œ˚˛± Œ˘±fl¡ ˆ”¡ø˜1 ’øÒfl¡±11 ¡Û1± ¡ıø=Ó¡ ∆˝Àº ’¸˜1 ¡ı±Ú¡Û±Úœ ’±1n∏ ‡˝Úœ˚˛±¡ÛœøΡˇÓ¡ Œ˘±Àfl¡ ˜Ô±Î¬◊ø11 ›¡Û1Ó¡ ≈ø¡ı«¯∏˝ ÊœªÚ ˚±¡ÛÚ fl¡1±1 ø¡ÛÂÀÓ¡± Ó¡1n∏Ì ·Õ· ŒÚÓ‘¡Q±ÒœÚ fl¡—À¢∂Âœ ‰¡1fl¡±À1 ŒÓ¡›“À˘±fl¡1 ≈«˙± ’Ú≈Ò±ªÚ fl¡1±1 õ∂À˚˛±ÊÚÀ¡ı±Ò fl¡1± Ú±˝◊º ¸•xøÓ¡ fl¡—À¢∂ ‰¡1fl¡±1 ¡Û≈“øÊ¡ÛøÓ¡ Œ·±á¡œ1 ’±„≈ø˘1 ˝◊±1±Ó¡ ‰¡ø˘ ’±Àº Œ¸˝◊¡ı±À¡ı fl‘¡¯∏fl¡-|ø˜fl¡fl¡ ŒÓ¡›“À˘±fl¡1 ’øÒfl¡±1 fl¡±øÏ¡ˇ ’±øÚ¡ı1 ¡ı±À¡ı ’ø‡˘ ·Õ·À˚˛ ά◊±M ’±˝3±Ú ÊÚ±˚˛º Ó¡≈¡Ûø1 ˆ¡±¯∏Ì õ∂¸—·Ó¡ fl‘¡¯∏fl¡ ŒÚÓ¡±ÊÀÚ ˜Laœ ’ÊôL± ŒÚ›· ’±1n∏ Œ¡ÛÃ1¡ÛøÓ¡ Ρ±– ’øÊÓ¡ ¡ı1n∏ª±Àfl¡± é≈¡1Ò±1 ¸˜±À˘±‰¡Ú± fl¡À1º ’±øÊ1 ’±Àµ±˘Ú1 ±¡ıœ1 ¸•Ûfl«¡Ó¡ õ∂fl¡±˙ fl¡ø1 ’ø‡˘ ·Õ·À˚˛ fl¡˚˛ Œ˚ ∆˚˛±—, ŒÈ¡„±øÚ, Œ1—˜±, fl¡±øÊ1„± ¡ıÚ±=˘Ó¡ ¡ı±¸fl¡1± ÊÚʱøÓ¡, ’ÊÚʱøÓ¡, ‰¡±˝ ÊÚÀ·±á¡œ˚˛ Œ˘±fl¡fl¡ ¡ÛA± õ∂±Ú, ‰¡±˝ |ø˜fl¡fl¡ ˜±øÈ¡1 ¡ÛA± õ∂±Ú, Œ·±˘±‚±È¡ øÊ˘±1 ¡ı—Àfl¡±ª±˘, ¡ıËp¡¡Û≈S, ˜U1±˜≈‡ ’±ø1 ¡ı±Ú¡ÛœøΡˇÓ¡fl¡ ¸—¶ö±¡ÛÚ ø˚˛±, Œ·±˘±‚±È¡ ·Î¡ˇfl¡±õI◊±Úœ ø¬ıˆ¬±·1 ’¡ı±Ò ≈Ú«œøÓ¡ ¡ıg fl¡1±, ÊÚ¶§±¶ö…, ˆ”¡ø˜ ¸—1é¡Ì, ˜œÚ ø¡ıˆ¡±·1 ≈Ú«œøÓ¡1 Ó¡ôL fl¡1±, ø˙顱 ¡ı…ª¶ö±1 ¡ı…øMê·Ó¡fl¡1Ì ¡ıg fl¡1±, Œ1·±“ª1 fl‘¡ø¯∏ˆ”¡ø˜1 ›¡ÛÀ1ø ¡ı±˝◊¡Û±Â øÚ˜«±Ì1 ø¸X±ôL ¶öø·Ó¡ fl¡1± ’±ø ±¡ıœ1 øˆ¡øMÓ¡ ’±øÊ1 ·Ì¸˜±Àª˙ ’±À˚˛±ÊÚ fl¡ø1ø¢º ¤˝◊ ·Ì¸˜±Àª˙Ó¡ fl‘¡¯∏fl¡ ˜≈øMê1 Œfl¡fœ˚˛ ά◊¡ÛÀ©Ü± ¡ÛΩÀ˘±‰¡Ú Ú±Ô, ¸±Ò±1Ì ¸•Û±fl¡ Œ¡ı±ôL ˘¶®1, fl¡±˚«fl¡1œ ¸ˆ¡±¡ÛøÓ¡ ¡ÛøªS¡ıËÓ¡ ∆˜±1œ, ˆ¡' ¡Û¡Û≈˘œ1 ’Ò…é¡ ŒªøÊ» Ù≈¡fl¡Ú, ŒÊ…á¡ ¸±—¡ı±øfl¡ ¡ZœÀ¡ÛÚ M, ’¡Û”¡ı« ¡ı~ˆ¡ Œ·±¶§±˜œ, ±S ˜≈øMê ¸—¢∂±˜ ¸ø˜øÓ¡1 Œfl¡fœ˚˛ ¸ˆ¡±¡ÛøÓ¡ ˆ¡±À¶®± øΡ ˙˝◊fl¡œ˚˛±, fl‘¡¯∏fl¡ ˜≈øMê1 øÊ˘± ¸ˆ¡±¡ÛøÓ¡ ÒÀ˜«ù´1 ˙˝◊fl¡œ˚˛±, ’øÒ¡ıMê± Ê˚˛ôL Œ·±¶§±˜œ ’±øÀ˚˛ ¡ıMê¡ı… õ∂±Ú fl¡ø1 fl‘¡¯∏fl¡|ø˜fl¡fl¡ Ú…±˚…õ∂±¡Û… õ∂±Ú1 ±¡ıœ ÊÚ±˚˛º

Information Wanted

e-PROCUREMENT TENDER CORRIGENDUM NOTICE-01 This is for general information for all concerned that the drawings related for the e-procurement Bid No.02/2013-14 (Ref: PHE-128/Vol-VIII/2013-14/T-88822 dt.07/02/2014) have been uploaded separately in the web portal www.pmgsytendersasm.gov.in. The intending bidders are requested to download the drawings for bidding reference. Sd/Project Director (PHE) World Bank Project, Assnm Hengrabari, Guwahati-36

JANASANYOG/5362/13 SHORT TENDER NOTICE Sealed tender in the prescribed schedule of tender affixing non-refundable Court Fee Stamp of Rs.8.25 (Rupees Eight and Paise twenty five) only are invited from experienced and registered Contractor for the works (Details are available in the Office Notice Board). Name of Works : Construction, Protection & Maintenance of Ar chaeological Sites and Monuments of Assam, under 13th Fi nance Commission for the year 2011-12 Approximate Value : RS. 3,86,72,046.00 Earnest Money Cost of Tender Forms Time of Completion

: @ Rs. 2% of the estimated amount in each site. : Rs. 500/= only, in each sites of Tender paper. : 100 Days.

Date of Issue of Tender Paper

: W.E.F. 18.02.2014

Last date of receive of Tender paper

: 25.02.2014

Date of opening of Tender

: 25.02.2014

N.B. ( Other terms and condition as specified in the detail Notice Inviting Tender, which may be collect during office hours from the undersigned ). Sd/Director-in-Charge, Directorate of Archaeology, Assam, Ambari,Guwahati-781001.

JANASANYOG/5370/13 ADVERTISEMENT Applications are invited in a Standard Form as published in the Assam Gazette in Part IX for 8 (eight) Nos. of posts of Health Educator under the Directorate of Health Services, Assam (2 reserved for OBC/ MOBC, I reserved for SC, I reserved for STP and 4 unreserved) in the scale of pay of Rs. 5,200/- to 20,200/-PM (ROP 2010) plus Grade pay Rs 3,000/- per month and other allowances as admissible under the rules. Reservation for women and physically handicapped candidates shall be as per rules. The candidates are to apply along with educational certificate, age proof, caste certificate (wherever applicable), employment exchange registration number and other supporting documents and 1(one) copy of recent passport size photograph. Minimum Educational Qualification: Graduate with Certificate passing of Computer application. Age: Candidates should not be less than 18 (eighteen) years and not above 38 (thirty eight) years as on 01-01-2014. The relaxation of upper age limit shall be applicable as per rules. Application fee in the form of Bank Draft/Banker Cheque of Rs.100/ - (Rupees one hundred) only for General Category candidates & OBC/ MOBC candidates. For SC, ST(P) & ST(H) categories of candidates Rs.50/- (Rupees fifty) only shall be applicable. The Bank Draft/Banker Cheque drawn in favour of "Srimanta Sankaradeva University of Health Sciences" payable at Guwahati must be submitted in original along with the application. Application addressed to the Director of Health Services, Assam will have to be sent/submitted in a sealed envelop to the office of the Joint Director of Health Services, (Technical),SHTO, Assam, Patherquery, Narengi, Guwahati-71 on or before 07-03-2014 during office hours. The name of the post should be clearly mentioned on the top of the envelop. Applications received either by post or by hand after last date of submission of form shall not be accepted under any circumstances. Sd/Director of Health Services, Assam Hengrabari, Guwahati-36.

JANASANYOG/10002/13 ADVERTISEMENT Applications are invited in a Standard Form as published in the Assam Gazette in Part IX for 13 (thirteen) Nos. of posts of LDA under the Directorate of Health Services, Assam (3 reserved for OBC/ MOBC, 1 reserved for SC, 1 reserved for STP, 1 reserved for STH and 7 unreserved) in the scale of pay of Rs. 5,200/- to 20,200/-PM (ROP 2010) plus Grade pay Rs 2,200/- per month and other allowances as admissible under the rules. Reservation for women and physically handicapped candidates shall be as per rules. The candidates are to apply along with educational certificate, age proof, caste certificate (wherever applicable), employment exchange registration number and other supporting documents and 1(one) copy of recent passport size photograph. Minimum Educational Qualification : HSSLC or equivalent passed with certificate in Computer Application. Age: Candidates should not be less than 18 (eighteen) years and not above 38 (thirty eight) years as on 01-01-2014. The relaxation of upper age limit shall be applicable as per rules. Application fee in the form of Bank Draft/Banker Cheque of Rs.100/ - (Rupees one hundred) only for General Category candidates & OBC/ MOBC candidates. For SC, ST(P) & ST(H) categories of candidates Rs.50/- (Rupees fifty) only shall be applicable. The Bank Draft/Banker Cheque drawn in favour of "Srimanta Sankaradeva University of Health Sciences" payable at Guwahati must be submitted in original along with the application.

Reference Dhemaji P.S. GDE No. 501/2014 dated 14-11-2013 and Memo No DMJ/CRM/ MPS/ 2014/ 11777-807 Dated 19-12-2013 complainant Shri Hem Ch. Dutta of Vill.-Mayang Narah Path, P.S. Dhemaji, Dist.-Dhemaji, Assam and reports that missing victim Smti Gitali Dutta, age-22 years has been missing since 13-11-2013 from his residence. Particulars of missing victim are- Height-5 Feet,2 Inch, Complexion- White, Wearing-Black colour saree. Any information of the above missing/kidnapping victim may be provided to the following telephone numbers of CID Office, Assam. (1) Special Superintendent of Police, CID, Assam = 0361-2529935 (0) (2) Superintendent of Police, CID, Assam

= 0361-2465414 (0)

(3) CID Office Control Room

= 0361-2529782

(4) CID Office Receiption

= 0361-2521618 Sd/Superintendent of Police, CID,

JANASANYOG/9974/13

Assam, Guwahati

Extension Notice for Tender No- 49 of 2013-14 Tender called vides this office Tender Notice Memo No. ACE/PHE/N/2013-14/TND-2( Vol-1)/6845-50 Dt. 3/2/2014 for construction of different works at Greater Banmukh PWSS under Sivsagar division has been extended up to 25/2/2014 up to 2PM.. The issue of Tender papers will be made up to 24/ 2/2014. other terms and conditions will remain same. Sd/ADDL. CHIEF ENGINEER (PHE). UPPER ASSAM ZONE.NAGAON

JANASANYOG/5358/13 PRESS NOTICE The Chief Engineer, PWD (Building), Assam, on behalf of the Governor of Assam, invites bids with Bid Price Rs.26,24,46,800.00 at Table-I for the "Construction of Higher Judicial Court Building at Golaghat,Assam" with a validity of 180 (one hundred eighty) days from the date of opening of the tender from reputed Contractor/Firm/ Pvt. Limited Co. having requisite experience in interior works. Details of the bids may be seen in the P.W.D portal assam.etenders.in and also in the office of the undersigned during office hours. The Bidders must be registered with the E-tendering system provider. The bidder is to submit their technical bids manually only. The last date & time for manual submission of Technical Bid and online submission of financial bid will be as per tender schedule. All terms and conditions will be as per the Bidding Documents. Sd/Chief Engineer, PWD (Bldg.) Assam, Guwahati-3.

JANASANYOG/5386/13

Application addressed to the Director of Health Services, Assam will have to be sent/submitted in a sealed envelop to the office of the Joint Director of Health Services, (Technical), SHTO, Assam, Patherquery, Narengi, Guwahati-71 on or before 07-03-2014 during office hours. The name of the post should be clearly mentioned on the top of the envelop. Applications received either by post or by hand after last date of submission of form shall not be accepted under any circumstances. Sd/Director of Health Services, Assam Hengrabari, Guwahati-36.

JANASANYOG/10015/13 ADVERTISEMENY Applications are invited in a Standard Form as published in the Assam Gazette in Part IX for 29 (twenty nine) Nos. of posts of Laboratory Technician under the Directorate of Health Services, Assam (8 reserved for OBC/ MOBC, 2 reserved for SC, 3 reserved for STP, 1 reserved for STH and 15 unreserved) in the scale of pay of Rs. 5,200/ - to 20,200/-PM (ROP 2010) plus Grade pay Rs 2,200/- per month and other allowances as admissible under the rules. Reservation for women and physically handicapped candidates shall be as per rules. The candidates are to apply along with certificate of passing Laboratory Technician Course, age proof, caste certificate (wherever applicable), employment exchange registration number and other supporting documents and 1(one) copy of recent passport size photograph. Minimum Educational Qualification: Laboratory Technician Certificate Course or above /Equivalent from any Medical College of Assam/ Recognized Institute of Govt. of Assam. Age: Candidates should not be less than 18 (eighteen) years and not above 38 (thirty eight) years as on 01-01-2014. The relaxation of upper age limit shall be applicable as per rules. Application fee in the form of Bank Draft/Banker Cheque of Rs.100/ - (Rupees one hundred) only for General Category candidates & OBC/ MOBC candidates. For SC, ST(P) & ST(H) categories of candidates Rs.50/- (Rupees fifty) only shall be applicable. The Bank Draft/Banker Cheque drawn in favour of "Srimanta Sankaradeva University of Health Sciences" payable at Guwahati must be submitted in original along with the application. Application addressed to the Director of Health Services, Assam will have to be sent/submitted in a sealed envelop to the office of the Joint Director of Health Services, (Technical),SHTO, Assam, Patherquery, Narengi, Guwahati-71 on or before 07-03-2014 during office hours. The name of the post should be clearly mentioned on the top of the envelop. Applications received either by post or by hand after last date of submission of form shall not be accepted under any circumstances. Sd/Director of Health Services, Assam Hengrabari, Guwahati-36.

JANASANYOG/10046/13

Adin=2 17  
Adin=2 17  
Advertisement