Page 1

2

&ª±˝√√±È¬œ-øά¬ıËn∏·Î¬ˇ, 12 ŒÙ¬¬ıËn∏ª±1œ, 2014, ¬ı≈Ò¬ı±1

1 ..............................................................................................................................................................................................................

JEEVAN HEALTH CLINIC

¬Û√ ‡±˘œ

ESTD-1972

PARMANENT POSTING

First Time in North East Sexotherapy Systems ’±¬Û≈øÚ ¬ı±˘… fl¡±˘1 ˆ¬≈˘ÀÓ¬ ˝√√›fl¡ ¬ı± ’Ú… øfl¡¬ı± fl¡±1ÌÓ¬ &5 Œ1±·Ó¬ ˆ¬≈ø· ’±ÀÂ√ ˚ø√, Œ˚ÀÚñ Ú¬Û≈—˙fl¡Ó¬±, ˙œÀ‚Ë ¬ÛÓ¬Ú, ¶§õü Œ√±¯∏, Ò±Ó≈¬ Ö˘Ú, ¬ı·± √±·, ø˘fl¡1œ˚˛±, ¬ı·±¶⁄±¬ı, ¸ôL±Ú˝√√œÚÓ¬± ’±ø√ ¸˜¸…± ¸˜±Ò±Ú1 ¬ı±À¬ı Œ˚±·±À˚±· fl¡1fl¡º

Œ˜·œ, HINDUSTAN ø¬ı¶≈®È¬, COLGATE ’±ø√1 ¬ı±À¬ı 20Ê√Ú Â≈√¬Û±1ˆ¬±˝◊√Ê√1 ’±1n Œ¬ÛÀfl¡øÊ√„√1 ¬ı±À¬ı∏ 35Ê√Ú ˚≈ªfl¡1 õ∂À˚˛±Ê√Úº Ôfl¡±1 ¸≈-¬ı…ª¶ö±1 ˘·ÀÓ¬ Œ‡±ª± CANTEEN/PF/ ESI/BONUS ’±ø√ ¬Û±¬ıº Direct Joining1 ¬ı±À¬ı Œ˚±·±À˚±· fl¡1fl¡º

ά±– ŒÊ√ fl≈¡˜±1 ’Ô¬ı± ά±– fl≈¡Ó≈¬¬ı≈øVÚ ¤Â√ ¤Â√ Œ1±Î¬, ˘±‡È¬fl¡œ˚˛± fl¡ø•Ûά◊Ȭ±1 ¬ÛXøÓ¬1 ¡Z±1± Œ˚ÃÚ Œ1±·1 ¸•Û”Ì« ø‰¬øfl¡»¸±º Œ1±·œ Œ‰¬±ª± ˜±‰≈¬˘ 200.00 Ȭfl¡± Ph No.: 2630502 (O) (M) 94351-06287, 94013-59242, 98648-21592

ADMISSION

GUWAHATI HEAD OFFICE Ph : 9706094748, 8822279548

ADMISSION Chandra Prabha Saikiani Academy of Science

LOAN

‰¬fõ∂ˆ¬± ˙˝◊√fl¡œ˚˛±Úœ ø¬ı:±Ú ¤fl¡±Àά˜œ

Home Loan, Personal Loan, Project, Business, Property, Agriculture, Education Loan MANGALAM ENTERPRISES (P) LTD. OASIS Building, ABC, Bus Stop, Guwahati. Ph.-8811089355, 8811089356 www.mangalament.com

Both English & Assamese medium Classes IX, X, XI (Science stream) XII (Science Stream) (Hostel & Transportation Facility is Available) Contact Bhattadev Nagar, Pathsala- 781325, Dist- Barpeta (Assam) Ph. : 99542-56914, 78960-47113

DIVINE ASTROLOGY &ª±˝√√±È¬œ1 ø¬ı‡…±Ó¬ ¬ı—˙·Ó¬ ŒÊ√…±øÓ¬¯∏œ ë¸øÙ¬fl¡ ˆ¬”¤û±í ’±1n∏ ά◊Ê√øÚ ’¸˜1 ø¬ı‡…±Ó¬ ˜ø˝√√˘± ŒÊ√…±øÓ¬¯∏œ ë1n∏˜œ ˆ¬”¤û±í1 ¡Z±1± 100 ˙Ó¬±—˙ õ∂øÓ¬|n∏øÓ¬À1 ’±À¬Û±Ú±1 ø˚Àfl¡±ÀÚ± Ò1Ì1 ·ˆ¬œ1 ¸˜¸…±1 ¸˜±Ò±Ú 3 ø√Ú1 ¬Û1± 21 ø√Ú1 øˆ¬Ó¬1Ó¬º

¸˜¸…±¸˜”˝√ * Œõ∂˜Ó¬ ¬¬ı…Ô« [Love affairs] * ø¬ı¬ı±˝√√Ó¬ ¬ı±Ò± [Marriage obstruction] * ¬ı…ª¸±˚˛Ó¬ Œ˘±fl¡‰¬±Ú [Business Loss] * ‰¬±fl¡ø1Ó¬ ø¬ı˘•§ [Job Seeking] * ø˙鬱Ӭ ’˜ÀÚ±À˚±·œ [Education Unsuccess]

* ¬Û±ø1¬ı±ø1fl¡ ’˙±øôL [Family

unsuccess]

* ˜±Úø¸fl¡ ’˙±øôL [Mental Tension]

MANGALAM ENTERPRISES (P) LTD. Guwahati (Assam) Application Last Date - 28/Feb./2014

(REQUIREMENT) POST

AGE

1

Clerk

18 to 40

2

Store Keeper

18 to 40

3

Supervisor 18 to 35

4

Security Guard

5

Driver

QUALIFICATION Post Graduate

SAL- NO.OF ARY VACANCY 20000/05

Graduate 17000/-

12

15000/-

18

10 + 2

10th 18 to 35 (Matric Pass) 12000/10th 18 to 30 (Matric Pass) 8500/-

24 28

Application From downLoad our company website: www alampvtltd.com www.mang .mangalampvtltd.com .mang

Help line No - 0361 - 2466062/2466063

˝√√ô¶À1‡±1 ¡Z±1± ˆ¬±·… øÚÌ«˚˛ ’±À¬Û±Ú±1 ˆ¬±·… ø¬ı‰¬±1 fl¡ø1 ’Ó¬œÓ¬, ¬ıÓ«¬˜±Ú, ˆ¬øª¯∏…» Ê√Ú±1 ¬ı±À¬ı Œ˚±·±À˚±· fl¡1fl¡

¿fl‘¡¯û ŒÊ√…±øÓ¬¯∏ Œfl¡f 0

ά Ú±1±˚˛Ì Œ¬ıÊ√¬ı1n∏ª± [M A, M.Phil, Ph.D.)

Œ·±ã Œ˜Àάø˘©Ü (MARP) fl¡˘fl¡±Ó¬± ·ÀÌ˙&ø1, Ú˚˛Ú¬Û≈1 ¬ÛÔ, &ª±˝√√±È¬œñ 6 Œ˜±¬ı±˝◊√˘ Ú—-94350-10780

’±˜±1 Œfl¡fÓ¬ ˝√√ô¶À1‡± ’±1n∏ Œfl¡±á¬œ ø¬ı‰¬±1 fl¡ø1 ø¬ı¬ı±˝√√Ó¬ ¬ı±Ò±, ¬ı…ª¸±˚˛Ó¬ é¬øÓ¬, ¸ôL±Ú, ‰¬±fl¡ø1, ø¬ı√…±Ó¬ ¬ı±Ò±, ≈√1±À1±·… ¬ı…±øÒ, √±•ÛÓ¬…Ó¬ ’˙±øôL ’±1n∏ ø¬ıøˆ¬iß ¸˜¸…± ¸˜±Ò±Ú1 ¬ı±À¬ı Œ˚±·±À˚±· fl¡1fl¡º ˘·ÀÓ¬ Œfl¡±á¬œ õ∂dÓ¬, ø¬ı¬ı±˝√√1 Œ˚±È¬fl¡ ø¬ı‰¬±1, ‚11 Œˆ¬øȬ ·ÌÚ± ’±1n∏ ¬ı±d ·ÌÚ± ’±ø√ fl¡1± ˝√√˚˛º Ó¬±À1±√¬Ûø1 ø¬ı1n∏X ¢∂˝√1 õ∂øÓ¬fl¡±11 ¬ı…ª¶ö±› fl¡1± ˝√√˚˛º

fl¡—À¢∂Â√1 ÒÀÚÀ1 ø¬ıÀÊ√ø¬Û1 ˜˝√√±Ê√±·1Ì ¸˜±Àª˙Ó¬ ≈√‡Ú Œ1íÀ˘À1 ˜±Ú≈˝√ Œ·±È¬±˝◊√øÂ√˘ õ∂˙±ôL Ù≈¬fl¡ÀÚ  õ∂Ô˜ ¬Û‘ᬱ1 ¬Û1± ά◊O±¬ÛÚ ∆˝√√ÀÂ√ &1n∏Ó¬1 ’øˆ¬À˚±·º ¤ ’±˝◊√ ˝◊√ά◊ øά ¤Ù¬1 øÓ¬øÚ ø¬ıÒ±˚˛fl¡1 Œˆ¬±È¬ Ú±fl¡‰¬ Œ˝√√±ª±1 ø¬ı¬Û1œÀÓ¬ ø¬ıÀÊ√ø¬Û ’±1n∏ ’·¬Û1 ¤Ê√ÚÕfl¡ ø¬ıÒ±˚˛fl¡1 Œˆ¬±È¬ Ú±fl¡‰¬ Œ˝√√±ª±1 ø¬ÛÂ√Ó¬ ø¬ıÀ1±Òœ1 ά◊Õ˜˝√√Ó¬œ˚˛± õ∂±Ô«œ ˝√√±˝◊√√1 UÀÂ√˝◊√ÀÚ 26Ȭ±

1±Ê√…1 ≈√À˚«±· õ∂˙˜Ú˜Laœfl¡  õ∂Ô˜ ¬Û‘ᬱ1 ¬Û1± ¬Û”¬ı«1 ø¬ıÒ±Ú¸ˆ¬±¸˜”˝√ÀÓ¬± ø˜Â√± ά◊M√À1À1 ¸√Úfl¡ ø¬ı¬ÛÀÔ ¬Ûø1‰¬±ø˘Ó¬ fl¡1±1 ’øˆ¬À˚±· ŒÓ¬±À˘ ø¬ıÒ±˚˛fl¡Ê√ÀÚº ά◊À~‡… Œ˚ ø¬ıÒ±Ú¸ˆ¬±1 ø¡ZÓ¬œ˚˛ø√Ú± ¤ ’±˝◊√ ˝◊√ά◊ øά ¤Ù¬1 ø¬ıÒ±˚˛fl¡ ˝√√±øÙ¬Ê√ ¬ıøÂ√1 ’±˝√√À˜√1 ¤fl¡ õ∂ùü1 ά◊M√1 ø√˚±˛ 1 ø¬ÛÂ√Ó¬ ˜Laœ·1±fl¡œ1 ά◊M√1Ó¬ ¸c©Ü ÚÕ˝√√ ¤ ’±˝◊√ ˝◊√ά◊ øά ¤Ù¬À1 1øÙ¬fl≈¡˘ ˝◊√Â√˘±À˜ ’øˆ¬À˚±· Ó≈¬ø˘ fl¡˚˛ Œ˚ ¬ı1À¬ÛȬ± øÊ√˘±Ó¬ Œ¬ı“fl¡œ Úœ1 ·1±‡˝√√Úœ˚˛±˝◊√ ˜øµ1-˜Â√øÊ√, ¶≈®˘-fl¡À˘Ê√, ¬ıÊ√±1-¸˜±1 ’±ø√Àfl¡ Òø1 õ∂±˚˛ 50-60Ȭ± ’Ú≈ᬱÚ-õ∂øÓ¬á¬±Ú Ò√ı—¸ fl¡ø1 Œ¬Û˘±˝◊√ÀÂ√º ˝◊√˚˛±1 ø¬ÛÂ√ÀÓ¬± ˜Laœ·1±fl¡œÀ˚˛ ¬ı1À¬ÛȬ±Ó¬ ‡˝√√Úœ˚˛±1 ˆ¬˚˛—fl¡1 1+¬Û Ò±1Ì Úfl¡1± ¬ı≈ø˘ fl¡˚˛º õ∂¸—·ÀÓ¬ ά◊À~‡… Œ˚ ø¬ıÒ±˚˛fl¡ ˝√√±øÙ¬Ê√ ¬ıøÂ√1 ’±˝√√À˜À√ 2012 ‰¬ÚÓ¬ ø¬ı øȬ ¤ øάӬ ¸—‚øȬӬ ¸—‚¯∏«Ó¬ ’±Sê±ôL ¬Ûø1˚˛±˘À¬ı±1fl¡ é¬øÓ¬¬Û”1̸˝√√ ¬Û≈Ú¸«—¶ö±¬ÛÚ1 Œé¬SÓ¬ 1±Ê√… ‰¬1fl¡±1 √±˚˛¬ıXÀÚ ¬ı≈ø˘ õ∂ùü ά◊O±¬ÛÚ fl¡1±1 ø¬ÛÂ√Ó¬ ˜Laœ ˜±øÁ¡À˚˛ ≈√·«Ó¬ Œ˘±fl¡¸fl¡˘fl¡ øÚÒ«±ø1Ó¬ ¬Û≈Ú¸«—¶ö±¬ÛÚ ’±1n∏ ¸±˝√√±˚… õ∂±Ú fl¡ø1¬ıÕ˘ ‰¬1fl¡±À1 √±˚˛¬ıX ¬ı≈ø˘ ά◊À~‡ fl¡À1º ˜Laœ·1±fl¡œ1 Œ¸˝◊√ ά◊M√11 ø¬ÛÂ√ÀÓ¬ Ê√Úœ˚˛± ¸˜ø©Ü1 ø¬ıÒ±˚˛fl¡ 1øÙ¬fl≈¡˘ ˝◊√Â√˘±À˜ ‡˝√√Úœ˚˛±Ó¬ Ê√±˝√√ Œ˚±ª± ≈√·«Ó¬ Œ˘±fl¡¸fl¡˘1 ¸±˝√√±˚…1 ¬ı±À¬ı ‰¬1fl¡±1 √±˚˛¬ıX ˝√√˚˛ ŒÚ Ú˝√√˚˛ õ∂ùü ŒÓ¬±À˘º ¤˝◊√Àé¬SÓ¬ ˜Laœ·1±fl¡œÀ˚˛ fl¡˚˛ Œ˚ ·1±‡˝√√Úœ˚˛± õ∂øÓ¬À1±Ò ’Ô¬ı± ‡˝√√Úœ˚˛±Ó¬ Ê√±˝√√ Œ˚±ª± Œ˘±fl¡¸fl¡˘fl¡ ¸±˝√√±˚… ’±·¬ıÀϬˇ±ª± ø¬ı¯∏˚˛ÀȬ± ≈À˚«±· õ∂˙˜Ú ø¬ıˆ¬±·1 ’ÒœÚÓ¬ Ú¬ÛÀ1º ˜Laœ·1±fl¡œ1 ¤˝◊√ ¬ıMê√¬ı… Œ˙¯∏ Œ˝√√±ª±1 ˘À· ˘À· ø¬ıÒ±˚˛fl¡·1±fl¡œ øÔ˚˛ ∆˝√√ fl¡Àͬ±1 ˆ¬±¯∏±À1 ¸˜±À˘±‰¬Ú± fl¡1±1 ˘·ÀÓ¬ Œ¬ı“fl¡œ1 ·1±‡˝√√Úœ˚˛±˝◊√ ¬ı1À¬ÛȬ±Ó¬ ˆ¬˚˛±Úfl¡ 1+¬Û Ò±1Ì fl¡1±1 fl¡Ô± Œ√±˝√√±À1º Œ¬ı“fl¡œ Ú√œ1 ‡˝√√Úœ˚˛± õ∂øÓ¬À1±Ò fl¡1±1 ¬ı±À¬ı ‰¬1fl¡±À1 ¬ı…ª¶ö± ŒÚ±À˘±ª±1 ¬ı±À¬ı› ø¬ıÒ±˚˛fl¡·1±fl¡œÀ˚˛ ’±Àé¬¬Û fl¡À1º ˝◊√˚˛±1 ¬Û”À¬ı« ø¬ı ø¬Û ¤Ù¬1 ø¬ıÒ±ø˚˛fl¡± õ∂˜œ˘±1±Ìœ ¬ıËp¡˝◊√ Ó¬œ¬ıË Œé¬±ˆ¬ ¬ı…Mê√ fl¡ø1 fl¡˚˛ Œ˚ ø¬ı øȬ ¤ øάӬ ·‘˝√˝√œÚ ’±1n∏ é¬øÓ¬¢∂ô¶ ¬Ûø1˚˛±˘fl¡ ‚1 øÚ˜«±Ì1 ¬ı±À¬ı ø√˚˛± øڕߘ±Ú1 øȬڬ۱ȬӬ 1— ¸±øÚ ø‰¬fl¡ø‰¬øfl¡˚˛± fl¡ø1 ø¬ıÓ¬1Ì fl¡1± ∆˝√√ÀÂ√º ø˚Ê√Ú øͬfl¡±√±À1 é¬øÓ¬¢∂ô¶ ¬Ûø1˚˛±˘¸˜”˝√fl¡ ¤ÀÚ√À1 øڕߘ±Ú1 øȬڬ۱ȬӬ 1— ¸±øÚ ø¬ıÓ¬1Ì fl¡ø1ÀÂ√, Œ¸˚˛± Ó¬√ôL1 √±¬ıœ fl¡À1º Ó¬≈√¬Ûø1 øͬfl¡±√±1Ê√Ú1 ø¬ı1n∏ÀX ¬ı…ª¶ö± ¢∂˝√Ì fl¡ø1¬ıÕ˘ ø¬ıÒ±ø˚˛fl¡±·1±fl¡œÀ˚˛ ’Ò…é¬1 Ê√ø1˚˛ÀÓ¬ ˜Laœ·1±fl¡œfl¡ √±¬ıœ Ê√Ú±˚˛º ˝◊√˚±˛ 1 ø¬ÛÂ√Ó¬ ø¬ıÒ±˚˛fl¡ ˜ÀÚ±ª±1 UÀÂ√˝√◊ÀÚ fl¡˚˛ Œ˚ ά◊Ê√øÚ-Ú±˜øÚ1 Ú√œ1 ¬Û±1Ó¬ ¬ı¸¬ı±¸ fl¡1± ¬ıU ¬Ûø1˚˛±˘1 Ê√œªÚ1 øÚ1±¬ÛM√√± Ú±˝◊√øfl¡˚˛± ∆˝√√ ¬Ûø1ÀÂ√º ø˚Àfl¡±ÀÚ± ˜≈˝√Ó” ¬« ÀÓ¬ ‡˝√√Úœ˚˛±˝◊√ ˆ¬˚˛±Úfl¡ 1+¬Û Ò±1Ì fl¡ø1 ¬Ûø1˚˛±˘¸˜”˝√Õ˘ ≈√À˚«±· Ú˜±˝◊√ ’±øÚ¬ı ¬Û±À1º Œ¸À˚˛ ‡˝√√Úœ˚˛± õ∂øÓ¬À1±Ò1 ¬ı±À¬ı ‰¬1fl¡±À1 ‡1Ó¬fl¡œ˚˛± ¬ı…ª¶ö± fl¡1±1 ά◊¬Ûø1 ≈√À˚«±· ’±1n∏ ¸±˝√√±˚… ø¬ıˆ¬±·1 ¬ı±À¬ı ¬Û‘Ôfl¡ ¸ø‰¬¬ı±˘˚˛ Œ‡±˘±1 ¬ı±À¬ı› √±¬ıœ Ê√Ú±˚˛º Ó¬≈√¬Ûø1 ø˚¸˜”˝√ ͬ±˝◊√Ó¬ ‡˝√√Úœ˚˛± ∆˝√√ ’±ÀÂ√ Œ¸˝◊√ ͬ±˝◊√¸˜”˝√1 ø¬ıÓ¬— Ó¬Ô… ’±˝√√1Ì fl¡1±1 ¬ı±À¬ı› ¸√ÚÓ¬ √±¬ıœ Ê√Ú±˚˛º ø¬ı øȬ ¤ øά1 ¸±˝√√±˚… ’±1n∏ ¬Û≈Ú¸«—¶ö±¬ÛÚ1 ˘·ÀÓ¬ ≈√À˚«±· õ∂˙˜Ú ø¬ıˆ¬±·1 ŒÚøÓ¬¬ı±‰¬fl¡ ˆ¬”ø˜fl¡±fl¡ ∆˘ ˙±¸fl¡ ’±1n∏ ø¬ıÀ1±Òœ ø¬ıÒ±˚˛Àfl¡˝◊√Ê√ÀÚ ø¬ıˆ¬±·œ˚˛ ˜Laœ·1±fl¡œfl¡ Ó≈¬˘±Ò≈Ú± ø√À˚˛º

unhappyness]

* ˙Sn∏1 ¬Û1± ˆ¬˚˛ [Enemy] * ¸ôL±Ú˝√√œÚÓ¬± * 1±Ê√ÚœøÓ¬Ó¬ ø¬ÛÂ√¬Û1± [Political

Add : Apurba Sinha Path, Bye Lane No.-5, House No.-252, Zoo Road Tiniali Ph. No. : 96787-58667, 94350-49720

SL. NO.

ADMISSION GOING ON FROM NURSERY TO CLASS IX HOLYFAITH ENGLISH SCHOOL (AN ENGLISH MEDUIM HIGH SCHOOL) (Hostel Facility Available For Boys & Girls) Contact Santipuru, Rangia, 781354, Dist- kamrup (Assam) Ph No.- 9401080615

Œˆ¬±È¬Ó¬ ¸œ˜±¬ıX Ô±øfl¡¬ı ˘·± ˝√√í˘º ¤˝◊√ øÚ¬ı«±‰¬ÚÓ¬ Ó‘¬Ì˜”˘ fl¡—À¢∂Â√1 ¤fl¡˜±S ø¬ıÒ±˚˛fl¡Ê√Ú1 Œˆ¬±È¬ Ú±fl¡‰¬ Œ˝√√±ª±1 ά◊¬Ûø1 ¤ ’±˝◊√ ˝◊√ά◊ øά ¤Ù¬1 ’±Ú ¤Ê√Ú ø¬ıÒ±˚˛fl¡ Œˆ¬±È¬√±Ú1 ¬Û1± ø¬ı1Ó¬ Ô±Àfl¡º Œ˚±ª± øÓ¬øÚ-‰¬±ø1 ø√Ú Òø1 ø¬ıÒ±˚˛fl¡ øfl¡Ú±-Œ¬ı‰¬± 1±Ê√ÚœøÓ¬fl¡ ∆˘ ¸1ª ‰¬‰«¬± ∆˝√√ Ôfl¡±1 ¸˜˚˛ÀÓ¬ øά¬ıËn∏·Î¬ˇ1 ø¬ıÒ±˚˛fl¡ Ù≈¬fl¡Ú1 ø¬ı1n∏ÀX Œ‡±√ ø¬ıÀÊ√ø¬Û1 øˆ¬Ó¬1‰¬í1±Ó¬ ’øˆ¬À˚±·-õ∂øÓ¬’øˆ¬À˚±·1 ŒÊ√±ª±1 ά◊øͬÀÂ√º ’øˆ¬À˚±· ’Ú≈¸ø1 ŒÊ√…ᬠø¬ıÒ±˚˛fl¡Ê√ÀÚ Œ˝√√ÀÚ± fl¡—À¢∂Â√1 ¬Û1± ÒÚ ∆˘ øÚÊ√1 Œˆ¬±È¬ÀȬ± Ú±fl¡‰¬ fl¡1±1 ¬ı±À¬ı ‰¬Sê±ôL fl¡ø1À˘º ¤˝◊√ ¸µˆ¬«Ó¬ ø¬ıÀÊ√ø¬Û1 ά◊2‰¬ô¶1œ˚˛ ¸”S˝◊√ ’øˆ¬À˚±· fl¡ø1 fl¡˚˛ Œ˚ 1±Ê√…¸ˆ¬± øÚ¬ı«±‰¬Ú1 ø¬ÛÂ√ø√Ú± ’Ô«±» 8 ŒÙ¬¬ıËn∏ª±1œÓ¬ &ª±˝√√±È¬œ1 ‡±Ú±¬Û±1±Ó¬ Ôfl¡± ’¸˜ ¬Ûq ø‰¬øfl¡»¸± ø¬ı:±Ú ˜˝√√±ø¬ı√…±˘˚˛ Œ‡˘¬ÛÔ±1Ó¬ ’Ú≈øá¬Ó¬ ∆˝√√øÂ√˘

õ∂Ô˜ ¬Û‘ᬱ1 ¬Û1± ’¸˜1 ’Ú… ¸˜ø©Ü1 Ó≈¬˘Ú±Ó¬ øˆ¬iߺ ˝◊√ ά◊M√1-¬Û”¬ı«±=˘1 ≈√ª±1˜≈‡º Œ¸˝◊√¬ı±À¬ı ˜˝√√±Ú·11 Ú±·ø1fl¡¸fl¡˘1 ¸˜¸…± Œ¬ıÀ˘· ’±1n∏ ¢∂±˜±=˘1 Ú±·ø1fl¡¸fl¡˘1 ¸˜¸…± øˆ¬iߺ ≈√À˚˛±È¬±Àfl¡ ’Ú≈Ò±ªÚ fl¡1±1 ¬ı±À¬ı ¤fl¡ Ó¬œ¬ıË ˜±Úªœ˚˛ ’Ú≈ˆ¬”øÓ¬1 õ∂À˚˛±Ê√Ú ’±1n∏ ¸˜¸…±¸˜”˝√ ¸˜±Ò±Ú1 ¬ı±À¬ı õ∂‰¬G ¸±˝√√¸ ’±1n∏ õ∂Ó¬…±˝3√±Ú1 õ∂À˚˛±Ê√Úº &ª±˝√√±È¬œ Œ˘±fl¡¸ˆ¬± ¸˜ø©Ü1 ¬ı±À¬ı ˝◊√˚˛±1 ¸±—¸√¸fl¡À˘ ø¬ı·Ó¬ ¸˜˚˛ÀÂ√±ª±Ó¬ ø˚Ò1Ì1 ¸±˝√√¸ ’±1n∏ ˚≈øMêÀ1 ¸˜¸…±¸˜”˝√ Œ˘±fl¡¸ˆ¬±Ó¬ Ó≈¬ø˘ Òø1 ¸˜±Ò±Ú1 ¬ı±À¬ı ŒÊ√±1 ø√¬ı ¬Û±ø1¬ı ˘±ø·øÂ√˘, Œ¸˝◊√ Ò1ÀÌ ŒÚ±ª±ø1À˘º ˚±1 Ù¬˘Ó¬ ά◊M√1¬Û”¬ı«±=˘1 ≈√ª±1˜≈‡ ∆˝√√› ˜˝√√±Ú·11 fl¡√˚«˜˚˛ 1+¬ÛÀȬ±, ’¬Ûø1fl¡øäÓ¬ øÚÀӬà ÚÓ≈¬Ú ÚÓ≈¬Ú ’=˘¸˜”˝√ fl¡±Í¬Ù≈¬˘±1 √À1 ·øϬˇ ά◊øͬÀÂ√º ’±·1 ø˚ ≈√˝◊√-‰¬±ø1Ê√Ú ¸±—¸À√ Œ˘±fl¡¸ˆ¬±Ó¬ ¤ÀÚ ¸˜¸…±¸˜”˝√ Ó≈¬ø˘¬ı1 ¬ı±À¬ı Œ‰¬©Ü± fl¡ø1øÂ√˘, ø¸ ˙øMê√˙±˘œ 1+¬ÛÓ¬ Ó≈¬ø˘ Òø1¬ı ŒÚ±ª±1± ¬ı±À¬ı ¸yª Ú˝√√í˘º ˜˝√√±Ú·11 ˜”˘ ¸˜¸…±˝◊√ ˝√√í˘ ¬Ûø1fl¡äÚ±1 ’ˆ¬±ªº ‰¬1fl¡±1œ ø¬ıˆ¬±·¸˜”˝√1 ˝◊√ÀȬ±1 ∆¸ÀÓ¬ ø¸ÀȬ±1 ¸˜i§˚˛1 ’ˆ¬±ªº ‰¬1fl¡±1œ ø¬ıˆ¬±·¸˜”˝√1 fl¡˜«¶Û‘˝√± ’Ô«±» fl¡˜«¸—¶‘®øÓ¬1 ’ˆ¬±ªº ˚±1 ¬ı±À¬ı Œfl¡±ÀÚ±¬ı± ø¬ıˆ¬±À· ·“±Ó¬ ‡±øµ 1±Ê√¬ÛÔÓ¬ ¬Û±˝◊√¬Û ¬Û≈øÓ¬ ˚±˚˛ ’±1n∏ Œfl¡˝◊√ø√Ú˜±Ú ø¬ÛÂ√Ó¬ ¬ÛÔ ¬ı˝√√À˘±ª±1 Ú±˜Ó¬ Ó¬±fl¡ Ó≈¬ø˘ ø√À˚˛º ¸±˜±øÊ√fl¡ ¬ıÚ±Úœfl¡1ÀÌ ·Â√¬Û≈ø˘ Œ1±Àª, ø¬ı≈√…» ø¬ıˆ¬±·1 Ó¬“±1Ó¬ ˘±ø· ÒÀ1 ¬ı±À¬ı fl¡±øȬ Œ¬Û˘±˚˛º Œfl¡˝◊√ø√Ú˜±Ú ø¬ÛÂ√Ó¬ ¬ÛÔ1 ˜±Ê√ˆ¬±·ÀÓ¬ ø¬ı≈√…Ó¬1 ‡“≈Ȭ±À¬ı±1 øÔ˚˛ ˝√√˚˛, fl¡±1Ì 1±Ê√¬ÛÔ ¬ı˝√√À˘±ª± ˝√√˚˛º ¤˝◊√ ¸fl¡À˘±À¬ı±11 ˜±‰≈¬˘ øfl¡c 1±˝◊√ÀÊ√˝◊√ ˆ¬ø1¬ıÕ˘ ¬ı±Ò…º ’Ô‰¬ ¤˝◊√À¬ı±11 Œé¬SÓ¬ ’±˜±1 õ∂øÓ¬øÚøÒ¸fl¡˘ fl¡±˝√√±øÚ› ¸À‰¬Ó¬Ú Ú˝√√˚˛º ¸À‰¬Ó¬Ú Œ˝√√±ª± ˝√√íÀ˘ ¤˝◊√ ¸˜¸…±À¬ı±1 ¸˜±Ò±Ú fl¡ø1¬ı1 ¬ı±À¬ı øfl¡¬ı± ¸±—‚±øÓ¬fl¡ ¬ı±Ò± ’±ÀÂ√ ¬ı≈ø˘ ’±ø˜ Ú±ˆ¬±À¬ı“±º Œfl¡ª˘ ˜±S ¸ø√26√±˝◊√ 1±˝◊√ÀÊ√ Ê√œ˚˛±Ó≈¬ Œˆ¬±·± ¤˝◊√ ¸˜¸…±À¬ı±1 ¸˜±Ò±Ú fl¡ø1¬ı ¬Û±À1º õ∂øÓ¬øÚ˚˛Ó¬ ¬ı±ø˝√√11 ¬Û1± Œfl¡˝◊√¬ı± ˘±‡ ˜±Ú≈˝√ fl¡±˜1 ¬ı±À¬ı &ª±˝√√±È¬œÕ˘ ’±À˝√√ ’±1n∏ ¸øg˚˛± ¬Û±ù«´ªÓ¬«œ ͬ±˝◊√Õ˘ ‚”ø1 ˚±˚˛º ŒÓ¬›“À˘±fl¡1 ¸1˝√√ˆ¬±À·˝◊√ &ª±˝√√±È¬œ Œ˘±fl¡¸ˆ¬±1 ’ôL·«Ó¬º ¤˝◊√ ø¬ı˙±˘ Ê√Ú¸—‡…±˝◊¡ øͬfl¡˜ÀÓ¬ ˚±Ó¬±˚˛±Ó¬ fl¡1±1 Œfl¡±ÀÚ± ¸≈¬ı…ª¶ö± Ú±˝◊√º Œfl¡˝◊√‡Ú˜±Ú Œ˘±Àfl¡˘ Œ¬∏C˝◊√Ú1 ¬ıøÒ«Ó¬ ¸—‡…±˝◊√ ¤˝◊√ ¸˜¸…±1 ¸˜±Ò±Ú fl¡ø1¬ı ¬Û±ø1º ¸˜ø©Ü1 ¬ı±À¬ı Œfl¡±ÀÚ± Ó¬1n∏Ì õ∂øÓ¬øÚøÒ Œfl¡±ÀÚ± √À˘ õ∂Àé¬¬Û Úfl¡1±ÀȬ±Àª˝◊√ &ª±˝√√±È¬œ1 ¸˜¸…±¸˜”˝√ ¸˜¸…± ∆˝√√ Ôfl¡±ÀȬ± ¤fl¡ ’Ú…Ó¬˜ fl¡±1fl¡ ˝√√í¬ı ¬Û±À1º Ú¬ıœÚ ’±1n∏ õ∂¬ıœÌ1 ¸—‚±Ó¬ ¸√±À˚˛˝◊√ ’±ÀÂ√º õ∂¬ıœÌ¸fl¡˘1 ’øˆ¬:Ó¬±, √œ‚«ø√Ú1 ¬ı±ô¶øªfl¡ ‘√ø©Üˆ¬—·œÀ1 ’±˝√√1Ì fl¡1± :±Ú ’±1n∏ õ∂:±1 Œˆ¬øȬӬ Ú¬ıœÚ¸fl¡˘ øÔ˚˛ ˝√√˚˛, fl¡˜«1 ¬ÛÔÓ¬ ’¢∂¸1 ˝√√˚˛º ¤È¬± õ∂Ê√ij˝◊√ ’±Ú ¤È¬± õ∂Ê√ijfl¡ ’±&ª±¬ı1 ¬ı±À¬ı ¬ı±È¬ ¤ø1¬ı ˘·± ˝√√íÀ˘ ¸—‚±Ó¬ ˝√√í¬ı˝◊√º ø¬ÛÀÂ√ ¸—‚±Ó¬ ø˚˜±ÀÚ˝◊√ Ú˝√√›fl¡ õ∂fl‘¡øÓ¬1 øÚ˚˛À˜˝◊√ ¤˚˛±º õ∂±Ìœ Ê√·Ó¬1 ¸fl¡À˘±À1 fl¡±˜, ø‰¬ôL±, ˙øMê√1 ¤fl¡ øÚø«√©Ü ¸˜˚˛ Ô±Àfl¡º

˜±Ú≈˝√1 Œé¬SÓ¬ ¤È¬± ¬ı˚˛¸Ó¬ ¶Û‘˝√± ’±1n∏ fl¡˜«˙øMê√ fl¡ø˜ ’±À˝√√º ø¬ÛÀÂ√ ¤‰¬±˜ ˜±Ú≈À˝√√ Ê√œªÚ1 fl‘¡4 ¸±ÒÚ±À1 ¬ı˚˛¸ ø˚˜±ÀÚ ¬ı±øϬˇ ∆· Ô±Àfl¡, ø¸˜±ÀÚ˝◊√ øÚÊ√fl¡ ’±fl¡¯∏«Ìœ˚˛ 1+¬ÛÓ¬ Ó≈¬ø˘ Òø1¬ı ¬Û±À1º ø¬ÛÀÂ√ ¤ÀÚ Î¬◊√±˝√√1Ì ø¬ı1˘º øͬfl¡ ’ø˜Ó¬±ˆ¬ ¬ı2‰¬Ú1 √À1º ÚÕ¬ı31 √˙fl¡Ó¬ Œ·±ÀȬ˝◊√ ¬Û‘øÔªœÊ≈√ø1 ¤fl¡ Ó¬±1n∏Ì…1 ŒÊ√±ª±1 ’±ø˝√√øÂ√˘º ŒÂ√±øˆ¬À˚˛È¬ 1±∏øÂ√˚˛±Ó¬ ¸M√√11 ¬ıÂ√11 Ó¬˘1 Œfl¡±ÀÚ± ŒÚÓ¬±˝◊√ 1n∏Â√ õ∂Ò±Ú1 √±ø˚˛Q Œ¬Û±ª± Ú±øÂ√˘, Œ¸˝◊√ ¸˜˚˛Ó¬ øÚ¬ı«±ø‰¬Ó¬ ∆˝√√øÂ√˘ ø˜‡±˝◊√˘ ·¬ı«±À‰¬ˆ¬ñ ˚±1 ¬ı˚˛¸ ˜±S Œ‰¬Ãªiß ¬ıÂ√1º Œ·1œ ˝√√±È«¬ñ ˚±1 ¬ı˚˛¸ 52 ¬ıÂ√1 Œ¸˝◊√ ’±À˜ø1fl¡±1 1±©Ü™¬ÛøÓ¬ ¬Û√1 ¬ı±À¬ı ø¬ıÊ√˚˛ øÚø(Ó¬ Œ˝√√±ª±1 ¬Û1ÀÓ¬ ¤fl¡ ’Ú±fl¡±—øé¬Ó¬ Ú±1œ Œfl¡À˘—fl¡±ø1Ó¬ ˚≈Mê√ Œ˝√√±ª± ¬ı±À¬ı Œ¸˝◊√ ¸À¬Û±Ú ¸À¬Û±Ú ∆˝√√À˚˛˝◊√ Ô±øfl¡˘º ˆ¬±1Ó¬¬ı¯∏«˝◊√ 42 ¬ıÂ√1œ˚˛± 1±Ê√œª ·±gœfl¡ õ∂Ò±Ú ˜Laœ ø˝√√‰¬±À¬Û ¬Û±˝◊√ øÂ√˘º √œ‚«ø√Ú1 ø¬ı1øÓ¬1 ø¬ÛÂ√Ó¬ ˆ¬±1Ó¬¬ı¯∏«Ó¬ ’±1n∏ ¤fl¡ Ó¬1n∏Ì1 ˚≈· ‚”ø1 ’±ø˝√√ÀÂ√ 1±U˘ ·±gœ1 ŒÚÓ‘¬QÓ¬º õ∂fl‘¡Ó¬ÀÓ¬ ˆ¬±1Ó¬¬ı¯∏« Ó¬±1n∏Ì…1 Œ√˙º ˚≈· ˚≈· Òø1 ¿fl‘¡¯ûfl¡ Œfl¡±ÀÚ±Àª fl¡±˝√√±øÚ› ¬ı‘X ¬ı≈ø˘ Œfl¡±ª± Ú±˝◊√º ¶§±˜œ ø¬ıÀ¬ıfl¡±Úµ˝◊√ Œ˚øÓ¬˚˛± ˆ¬±1Ó¬œ˚˛ ¸—¶‘®øÓ¬-¸ˆ¬…Ó¬±1 ø¬ı¯∏À˚˛ ø¬ı˙√ ¬ı…±‡…±À1 ø‰¬fl¡±À·± ‰¬˝√√1Ó¬ ø¬ıù´¬ı±¸œfl¡ fl“¡¬Û±˝◊√ ø√øÂ√˘, ŒÓ¬øÓ¬˚˛± ŒÓ¬›“ ¬ı≈Ϭˇ± Ú±øÂ√˘º ’±øÂ√˘ Œ˚êÀÚ È¬·¬ı· fl¡1± ‰¬Ù¬˘ ŒÎ¬fl¡±º ˜±ÀÔ“± ¬ıøS˙ ¬ıÂ√1º ’±˜±1 ’¸˜1 ’±Úµ1±˜ ¬ı1n∏ª±, ŒÊ√…±øÓ¬õ∂¸±√ ’±·1ª±˘±, fl¡ø¬ı ·ÀÌ˙ ·Õ·, ’˜”˘… ¬ı1n∏ª± Œfl¡±ÀÚ± ¬ı‘X Ú±øÂ√˘º ¸œø˜Ó¬ ¬ı˚˛¸ÀÓ¬ ŒÓ¬›“À˘±Àfl¡ øÚÊ√1 ’ª√±ÀÚÀ1 Œ√˙ ’±1n∏ √˝√fl¡ ‰¬˝√√fl¡œ fl¡ø1 ∆·ÀÂ√º ø¬ÛÀÂ√ &ª±˝√√±È¬œ1 √À1 ¸ij±Úœ˚˛ Œ˘±fl¡¸ˆ¬± ¸˜ø©ÜÓ¬¡ ’±øÊ√Õ˘Àfl¡ Œfl¡±ÀÚ± Ó¬1n∏Ì õ∂±Ô«œÀ˚˛ õ∂øÓ¬øÚøÒQ fl¡1± Ú±˝◊√º ’Ô‰¬ &ª±˝√√±È¬œ1 √À1 ¤fl¡ ¸ij±Úœ˚˛ ¸—¸√œ˚˛ ¸˜ø©Ü ø¬ıøˆ¬iß ¸˜¸…±À1 ˆ¬±1±Sê±ôLº ¤˝◊√ ¸˜¸…±¸˜”˝√ ¬ı≈Ê√ ˘í¬ı1 ¬ı±À¬ı ¤fl¡ ≈√1ôL ˙øMê√1 õ∂À˚˛±Ê√Ú, ¸˜±Ò±Ú fl¡1±1 ¬ı±À¬ı ’¸œ˜ ¸±˝√√¸1 õ∂À˚˛±Ê√Ú, Œfl¡ffl¡ ¸˜¸…±¸˜”˝√ ˙øMê˙±˘œ 1+¬ÛÓ¬ Ó≈¬ø˘ Òø1 ¬ı≈Ê√±˝◊√ ¤È¬± ‰¬±¬Û ¸‘ø©Ü fl¡ø1¬ı1 ¬ı±À¬ı ø¬ı˙±˘ :±Ú ’±1n∏ ’Ú≈ˆ¬ª1 õ∂À˚˛±Ê√Úº ˝◊√ ˜±Úø√ÀÚ ¤˝◊√ &ª±˝√√±È¬œ ø¬ıøˆ¬iß Ê√ÚÀ·±á¬œÀ1 ¬Û”Ì« &ª±˝√√±È¬œ Œ˘±fl¡¸ˆ¬± ¸˜ø©Ü1 ¸fl¡À˘± Ê√ÚÀ·±á¬œ1 ˆ¬±¬ı’Ú≈ˆ¬”øÓ¬1 ∆¸ÀÓ¬ ¤fl¡±RÓ¬±

˜˝√√±Ê√±·1Ì ¸˜±Àª˙º ¤˝◊√ ¸˜±Àª˙Õ˘ ά◊Ê√øÚ ’¸˜1 øÓ¬øÚ‰≈¬fl¡œ˚˛± ’±1n∏ øά¬ıËn∏·Î¬ˇ1 ¬Û1± ≈√‡Ú Œ1íÀ˘À1 √˘1 ŒÚÓ¬±fl¡˜«œfl¡ ’Ú±1 ¬ı…ª¶ö± fl¡1± ˝√√˚˛º ¤˝◊√ ≈√À˚˛±‡Ú Œ1íÀ˘À1 ˜±Ú≈˝√ ’Ú±1 ¬ı±¬ı√ ‡1‰¬ Œ˝√√±ª± õ∂±˚˛ 20 ˘±‡ Ȭfl¡± ø¬ıÒ±˚˛fl¡Ê√ÀÚ √˘1 1±øÊ√…fl¡ ¸ˆ¬±¬ÛøÓ¬1 ˝√√±Ó¬Ó¬ ’¬Û«Ì fl¡À1º ˜”˘Ó¬– Œ˘±fl¡¸ˆ¬± øÚ¬ı«±‰¬ÚÓ¬ øά¬ıËn∏·Î¬ˇ ¸—¸√œ˚˛ ¸˜ø©Ü1 ¬Û1± õ∂±øÔ«Q ˘±ˆ¬1 ’±˙±À1 ˜˝√√±Ê√±·1Ì ¸˜±Àª˙Ó¬ ˜±Ú≈˝√ Œ·±È¬±˝◊√ ‰¬˜fl¡Ó¬±1 ¸‘ø©Ü fl¡1± ¬ı≈ø˘ ’øˆ¬À˚±· fl¡À1 √˘1 ˙œ¯∏« ¸”SÀȬ±Àªº ≈√‡Ú Œ1íÀ˘À1 ˜±Ú≈˝√ ’Ú±1 ¬ı±À¬ı ø¬ıÒ±˚˛fl¡Ê√ÀÚ ø¬ı¬Û≈˘ ¬Ûø1˜±Ì1 ÒÚ fl¡íÓ¬ ¬Û±À˘ ¬ı≈ø˘ õ∂ùü ά◊O±¬ÛÚ ∆˝ÀÂ√ √˘1 øˆ¬Ó¬À1-¬ı±ø˝√√À1º ¤˝◊√ Àé¬SÓ¬ √˘1 1±øÊ√…fl¡ ¸ˆ¬±¬ÛøÓ¬Õ˘ ¸Àµ˝√√1 ’±„≈√ ø˘ ŒÈ¬“±ª±˝◊√ ÀÂ√ ¤fl¡±—˙ ŒÚÓ¬±fl¡˜«œÀ˚˛/

ø¬ı˝√√±˘œ-fl¡±G – ‰¬1fl¡±11 ¬Û1± ¶Û©Üœfl¡1Ì ø¬ı‰¬±ø1À˘ ø¬ı˝√√±˘œ1 ø¬ıÒ±˚˛fl¡ ¬Û~Àª  õ∂Ô˜ ¬Û‘ᬱ1 ¬Û1± ’¬ıƒ ’Ϋ¬±1À˚±À· ’Ò…é¬1 ‘√ø©Ü ’±fl¡¯∏«Ì fl¡ø1 ø¬ı˝√√±˘œ1 ø¬ıÒ±˚˛fl¡ÊÀÚ fl¡˚˛ñ ’Ò…é¬ ˜À˝√√±√˚˛, ’±À¬Û±Ú±1 Ê√ø1˚˛ÀÓ¬ ‰¬1fl¡±11 ‘√ø©Ü ’±fl¡¯∏«Ì fl¡ø1¬ı ø¬ı‰¬±ø1À“√±º Œ˚±ª± 29 Ê√±Ú≈ª±1œÓ¬ ø¬ı˝√√±˘œÓ¬ 11Ê√Ú Œ˘±fl¡fl¡ ≈√©‘®øÓ¬fl¡±1œÀ˚˛ ˝√√Ó¬…± fl¡ø1À˘º ø¬ı˝√√±˘œ1 ¬Û1± 15 øfl¡À˘±ø˜È¬±1 ”√Õ1Ó¬ Ôfl¡± ¬ıÚ±=˘Ó¬ Œ˝√√±ª± Œ¸˝◊√ ‚Ȭڱfl¡ ∆˘ 1±˝◊√Ê√ ’±Ó¬—øfl¡Ó¬ ∆˝√√

Ó¬1n∏Ì õ∂Ê√ijfl¡ øfl¡˚˛ ø√¬ı Ê√Úõ∂øÓ¬øÚøÒQ 

AUCTION SALE NOTICE

’Ú≈ˆ¬ª fl¡ø1¬ı ŒÚ±ª±1±ÀȬ± ’±˜±1 õ∂øÓ¬øÚøÒ¸fl¡˘1 ¤fl¡ ά±„√√1 ≈√¬ı«˘Ó¬±º ˚±1 ¸≈À˚±· ¢∂˝√√Ì fl¡À1 ¤fl¡ ø¬ıÀˆ¬√fl¡±˜œ ˙øMê√À˚˛ ’Ú¬ı1Ó¬ Ê√±øÓ¬, ˆ¬±¯∏±, ¬ıÌ«, Ò˜«1 Ú±˜Ó¬ ’˙±øôL1 ¸‘ø©Ü fl¡ø1 ’±ø˝√√ÀÂ√º Œfl¡fœ˚˛ ‰¬1fl¡±11 ›¬Û1Ó¬ Ú…ô¶ ’±˜±1 ’±À˘±‰¬Ú±¬ÛLöœ ø¬ıÀ^±˝√√œ¸fl¡˘fl¡ ¸√±À˚˛˝◊√ ’±ˆ¬≈ª± ˆ¬“±ø1 Ô±øfl¡¬ı ŒÚ±ª±ø1º ¤˝◊√Àé¬SÓ¬ ¸±—¸√ ¤·1±fl¡œÀ˚˛ ø˚ ˆ¬”ø˜fl¡± ∆˘ Œfl¡fœ˚˛ ‰¬1fl¡±1fl¡ ˜”˘ fl¡Ô±ø‡øÚ ¬ı≈Ê√±¬ı ˘±ø·øÂ√˘, ŒÓ¬ÀÚˆ¬±Àª ¬Û1± Ú±˝◊√ Œ˚Ú ˘±À·º ά◊¬Û˚≈Mê√ ¶ö±ÚÓ¬ ¤˝◊√ ;˘ôL ¸˜¸…±¸˜”˝√ Î◊¬¬Û¶ö±¬ÛÚ fl¡ø1¬ı ¬Û±ø1À˘ 1±Ê√…‡ÀÚ øÚ(˚˛ ¤fl¡ √œ‚«ø√Úœ˚˛± ¸˜¸…±1 ¬Û1± ¬Ûø1S±Ì ¬Û±¬ıº ’¸˜1 ‰¬±˝√√¬Û±Ó¬, ‡±1n∏ª± ŒÓ¬˘ ’±1n∏ ’Ú…±Ú… ¬ıÚÊ√ ¸•Û√¸˜”˝√ 1 ¬ı±À¬ı Œfl¡f˝◊√ ø√˚˛± 1À˚˛åȬœ¬ √œ‚«ø√Ú Òø1 ¤Àfl¡ ’ª¶ö±ÀÓ¬ ’±ÀÂ√º ¤˝◊√ ¸˜”˝√ 1 1À˚˛åȬœ¬ ¬ıϬˇ±¬ı1 ¬ı±À¬ı Œfl¡ffl¡ √œ‚«ø√Ú Òø1 Œfl¡±ÀÚ± √±¬ıœ ¬ı± ’Ú≈À1±Ò Ê√ÀÚ±ª± Œ˝√√±ª± Ú±˝◊√ º ¤·1±fl¡œ √±ø˚˛Q˙œ˘ ¸±—¸√1 ˝◊√ fl¡Ó«¬¬ı…1 øˆ¬Ó¬1Ó¬ ¬ÛÀ1º ‰≈¬¬ı≈1œ˚˛± 1±©Ü™¸˜”˝√ 1 øˆ¬Ó¬1Ó¬ ‰¬œÚ ’±1n∏ ¬Û±øfl¡ô¶±ÀÚ ’±Sê˜Ì fl¡ø1¬ı ¬ı≈ø˘ ά◊M√ 1-¬Û”¬ı«±=˘Ó¬ Œfl¡±ÀÚ± ¬ı‘˝√ » ά◊À√…±· ·øϬˇ Ú≈øͬ¬ı ¬ı≈ø˘ Œfl¡f˝◊√ Œ˘±ª± ’±›¬Û≈1øÌ ˜ÀÚ±ˆ¬±¬ı ¸˘øÚ fl¡ø1¬ı ˘±ø·¬ıº ’¸˜Ó¬ ˆ¬±À˘˜±Ú ¬ı‘˝√ » ά◊À√…±· ˘±À·ñ ˚±ÀÓ¬ ’¸˜1 ˘í1±1√√ ’¸˜Ó¬ ¶§øÚÀ˚˛±Ê√Ú ˝√√í¬ı ¬Û±À1º ¸˝√√¶⁄±øÒfl¡ Ê√˘±˙˚˛ Ôfl¡± ¸ÀN› ’¸˜Õ˘ ¬ı±ø˝√√11 ¬Û1± ˜±Â√1 ˘·ÀÓ¬∏ fl¡Ìœ ’±ø˝√√¬ı˘·œ˚˛± fl¡Ô±ÀȬ±› ˆ¬±ø¬ı¬ı˘·œ˚˛±º ø¬ı:±Ú¸ijÓ¬ˆ¬±Àª õ∂ø˙é¬Ì ø√ ¸˝√√Ê√˘ˆ¬… Ÿ¬Ì1 ¬ı…ª¶ö±À1 ’¸˜1 ˝√√±Ê√±1-ø¬ıÊ√±1 Œ˘±fl¡fl¡ ¸—¶ö±¬ÛÚ fl¡ø1¬ı ¬Û1± ˚±˚˛ ’±1n∏ ˜±Â√ ’±1n∏ fl¡Ìœ1 Ú±˜Ó¬ ø√ÀÚ ø√ÀÚ ›˘±˝◊√ Œ˚±ª± Œfl¡±øȬ Œfl¡±øȬ Ȭfl¡± ’¸˜ÀÓ¬ ø¬ıøÚÀ˚˛±· fl¡ø1¬ı ¬Û±ø1º ¤˙ øS˙ ¬ıÂ√1œ˚˛± ˆ¬±1Ó¬œ˚˛ Ê√±Ó¬œ˚˛ fl¡—À¢∂Â√1 ˝◊√øÓ¬˝√√±À¸ ¶§1±ÀÊ√±M√√1 fl¡±˘1 Ó¬…±·, ¸—¢∂±˜ ’±1n∏ ’±R¬ıø˘√±ÀÚÀ1 ‰¬˝√√fl¡œ fl¡ø1 Ó≈¬ø˘ÀÂ√º ¤‡Ú ¬ÛÓ¬±fl¡±1 Ó¬˘Ó¬ ˆ¬±1¬ı¯∏«1 Œfl¡±øȬ Œfl¡±øȬ Ê√Ú¸±Ò±1Ì ¤fl¡øSÓ¬ ˝√√›“ÀÓ¬ ’˘¬Û-‰¬˘¬Û Sn∏øȬ-ø¬ı‰≈¬…øÓ¬ Ô±øfl¡¬ı˝◊√º ø¬ÛÀÂ√ ŒÚÓ‘¬QÓ¬ Ôfl¡±¸fl¡À˘ ¤È¬± øÚfl¡± ˜Ú ’±1n∏ ¸ø√26√± ∆˘ Ê√Ú¸±Ò±1Ì1 Œ¸ª± fl¡À1“± ¬ı≈ø˘ ›˘±˝◊√ ’±À˝√,√ ŒÓ¬ÀôL ¤˝◊√ ’¸˜ ˆ¬±1Ó¬¬ı¯∏«1 ¤fl¡ Ú•§1 1±Ê√… ’±1n∏ ˆ¬±1Ó¬¬ı¯∏« ¤fl¡ Ú•§1 1±©Ü™ ø˝√√‰¬±À¬Û øÔ˚˛ Œ˝√√±ª±ÀȬ± ‡±È¬±—º

ADVERTISEMENT As per Govt. Instruction applications are invited from the TET (for graduate teacher) qualified candidates by the undersigned within 17th Feb. 2014. Eligibility : 1. 50% Marks at Degree level 2. Age 38 years on 1st January, 2014 (Relaxation according to Govt. Rule) 3. Preference will be given to the BT/B.Ed degree holders. Posts : 1. 1(One) Hindi Graduate Post Reserved for O.B.C./M.O.B.C. 2. 1(One) Asstt. Teacher (Arts) Reserved for Physically Handicaped 3. 1 (One) Classical Teacher (Sanskrti) Un-Reserved 4. 1 (One) Asstt. Teacher (Arts) Un-Reserved. Date of Interview on 19/02/2014 No Seperate calling letter will be issued individually. Sd/Principal i/c Barapujia H.S. School P.O.- Barapujia Dist- Nagaon (Assam)

’±ÀÂ√º Œ˚±ª± øÓ¬øÚ ˜±˝√√ Òø1 ¤˝√√±Ê√±1˜±Ú Œ˘±Àfl¡ Œ¸˝◊√ ¬ıÚ±=˘Ó¬ ¬ı¸¬ı±¸ fl¡ø1 ’±ø˝√√ÀÂ√º øfl¡c Œ¸˝◊√ø√Ú±1 ˝√√Ó¬…±fl¡±Gfl¡ ∆˘ Ó¬±Ó¬ ¬ı¸¬ı±¸ fl¡1± Œ˘±fl¡¸fl¡À˘ ø¬ıøÚ^ 1Ê√Úœ fl¡È¬±¬ı˘·œ˚˛± ∆˝√√ÀÂ√º ˜≈‡… ˜LaœÀ˚˛ Œ¸˝◊√ ‚Ȭڱ1 ø‰¬ ø¬ı ’±˝◊√1 Ó¬√ôL1 ø¬ı‰¬±ø1 Œfl¡fœ˚˛ ·‘˝√ ˜La±˘˚˛Õ˘ ¬ÛS Œõ∂1Ì fl¡1±1 fl¡Ô± Œ√±˝√√±ø1ÀÂ√º ¤˝◊ ‚Ȭڱ1 ¬ı±À¬ı 1±Ê√… ‰¬1fl¡±À1 øfl¡ ¬Û√Àé¬¬Û ∆˘ÀÂ√ ’Ô¬ı± ø‰¬ ø¬ı ’±˝◊√ Ó¬√ôL øfl¡˜±Ú ø√Ú1 øˆ¬Ó¬1Ó¬ ¸•Û”Ì« fl¡1±1 ¬ı±À¬ı ·‘˝√ ˜La±˘˚˛fl¡√√ ’ª·Ó¬ fl¡1± ∆˝√√ÀÂ√º ¤Àfl¡È¬± õ∂¸—·ÀÓ¬ ø¬ıÒ±˚˛fl¡Ê√ÀÚ ¬ıÚ˜Laœ 1øfl¡¬ı≈˘ UÀÂ√˝◊√ÚÕ˘ ’±„≈√ø˘ ŒÈ¬“±ª±˝◊√ ø¬ı˝√√±˘œ ¬ıÚ±=˘ ¸≈1øé¬Ó¬ fl¡1±1 ¬ı±À¬ı ¬˜Laœ øfl¡•§± ø¬ıˆ¬±·œ˚˛ˆ¬±Àª øfl¡ ¬ı…ª¶ö± ¢∂˝√Ì fl¡1± ∆˝√√ÀÂ√ ¬ı≈ø˘ õ∂ùü fl¡À1º ά◊À~‡… Œ˚ ¸√ÚÓ¬ ø¬ıÀ1±Òœ √˘1 ø¬ıÒ±˚˛Àfl¡ ˜Laœfl¡ ø¬ıøˆ¬iß õ∂ùü1 ’ªÓ¬±1̱ fl¡À1 ˚ø√› ¤˝◊√¬ı±1 øÚÊ√ √˘1 ø¬ıÒ±˚˛Àfl¡ ˜Laœ ¤·1±fl¡œfl¡ õ∂ùü fl¡ø1 ά◊M√1 ø¬ı‰¬1± fl¡±˚«˝◊√ ø¬ıÀ˙¯∏ Ó¬±»¬Û˚« ¬ı˝√√Ú fl¡ø1ÀÂ√º ø¬ıÒ±˚˛fl¡Ê√Ú1 ¤˝◊√ ¬ıMê√¬ı… Œ˙¯∏ Œ˝√√±ª±1 ø¬ÛÂ√Ó¬ ·‘˝√ ø¬ıˆ¬±·1 √±ø˚˛QÓ¬ Ôfl¡± ˜≈‡… ˜Laœ Ó¬1n∏Ì ·Õ·1 ∆˝√√ ¬ıÚ˜Laœ UÀÂ√˝◊√ÀÚ ø¬ıÒ±˚˛fl¡Ê√Úfl¡ ά◊ø‰¬Ó¬ õ∂ùü fl¡1± ¬ı≈ø˘ Œfl¡±ª±1 ˘·ÀÓ¬ ø¬ıÒ±Ú¸ˆ¬±1 ’øÒÀª˙Ú1 ¸˜˚˛ÀÂ√±ª±1 øˆ¬Ó¬1Ó¬ ø¬ı˝√√±˘œfl¡±G1 ¸µˆ¬«Ó¬ ‰¬1fl¡±11 Ù¬±˘1 ¬Û1± ø¬ı¬ı‘øÓ¬ õ∂√±Ú fl¡1± ˝√√í¬ı ¬ı≈ø˘ fl¡˚˛º

øÚÀά± Ó¬±øÚ˚˛±˜1 ˜‘Ó≈¬…1 ø‰¬ ø¬ı ’±˝◊√ Ó¬√ôL Œ‚±¯∏̱  õ∂Ô˜ ¬Û‘ᬱ1 ¬Û1± ’±Ú˝√√±ÀÓ¬, ¤˝◊√ ‚ȬڱӬ Ê√øάˇÓ¬ ≈√¬ı‘«M√ Ó¬Ô± √øé¬Ì ø√~œ1 ¤Ê√Ú Œ√±fl¡±Úœfl¡ ’±1鬜À˚˛ Œ¢∂5±1 fl¡ø1ÀÂ√º fl¡±ø˘ õ∂fl¡±ø˙Ó¬ ˜1À̱M√√1 ¬Û1œé¬±1 õ∂øÓ¬À¬ı√ÚÓ¬ õ∂fl¡±˙ Œ˚ øÚÀά±1 ˙1œ1Ó¬ Œˆ¬±√± ’¶aÀ1 õ∂˝√±1 fl¡1±1 ¬ı±À¬ı ’ôLÓ¬– ’±Í¬È¬± ’—˙Ó¬ ’±ˆ¬…ôL1œÌˆ¬±Àª &1n∏Ó¬1ˆ¬±Àª ’±‚±Ó¬õ∂±5 ∆˝√√ ˜‘Ó≈¬…¬ı1Ì fl¡ø1øÂ√˘º

The Departmental vehicle will be sold on Auction. Therefore interested parties may submit their tender affixing court fee stamp of Rs.8.25 (Rupees eight and paise twenty five) only (Non-refundable) to the undersigned on or before 24.2.2014 upto 2.00 P.M. The tenders will be opened on the same day and interested parties may be present at the time of opening of the tenders. 1. AXK-3397 (Maruti Gypsy) - lying in the office complex of the Director of Tourism, Assam, Sta tion Road, Guwahati-1. The party will have to deposit earnest money @ 2% their tendered value in favour the Director of Tourism, Assam, Guwahati. The interested parties may inspect the vehicle in the office complex of the Director of Tourism, Assam, Guwahati during the office hours. The successful bidder shall have to deposit the entire amount within 10 days for the issue of the order before taking possession of the vehicle from the respective place failing which the earnest money will be forfeited. The undersigned reserves the right to accept or reject tender without assigning and reason thereof. Sd/Director of Tourism, Assam, Station Road, Guwahati- 1 .

JANASANYOG/5230/13 SHORT TENDER NOTICE SEALED TENDER AFFIXING COURT FEE STAMP OF RS. 8.25 (RUPEES EIGHTAND PAISA TWENTY FIVE)ONLY SUBSEQUENTLYTO BE DRAWN IN F-2 FORM ARE INVITED FOR THE WORK AS MENTIONED BELOW FROM THE REGISTERED CLASS-I CONTRACTORS UNDERIRRIGATION DEPARTMENT, CLASS-II CONTRACTORS REGISTERED UNDER UPPER ASSAM C.A.D. AUTHORITY, K KATIMARI,NAGAON,ASSAM AND CLASS-III CONTRACTORS REGISTERED UNDER THIS DIVISION ONLY WILL BE RECEIVED IN THE OFFICE OF THE UNDERSIGNED UPTO 2(TWO)P.M.OF l 7.2.2014 AND WILL BE OPENED AT THE SAME TIME ON THE SAME DATE AND PLACE IN THE PRESENCE OF THE TENDERER OR THEIR AUTHORIZED AGENT WHO LIKE TO BE PRESENT. THE TENDERER WILL HAVE TO SUBMIT THEIR TENDERS IN PRESCRIBED FORM OBTAINABLE WITH DETAILED PARTICULARS FROM THE OFFICE OF THE UNDERSIGNED WHICH WILL BE AVAILABLE IN ALL WORKING DAYS DURING OFFICE HOURS UPTO 3 (THREE)P.M.OF 15-2-2014 ON PAYMENT OF INDIAN POSTAL ORDER PLEDGED TO THE UNDERSIGNED FOR EACH GROUP.IF FOR ANY REASON LAST DAY OF RECEIVING OR ISSUEING TENDER PAPER IS DECLARED AS HOLIDAY/BANDH TENDER WILL BE RECEIVED AND OPENED ON NEXT OFFICE WORKING DAYS. NAME OF SCHEME

:- DTW SCHEMES UNDER NABARD RIDF XVIII (PHASE-II) NATURE OF WORK :- AS MENTIONED IN THR GROUP SHEET. APPROX. VALUE :- RS. 5,04,59,600.00 (RUPEES FIVE CRORS FOUR LAKHS FIFTY NINE THOUSAND SIX HUNDRED) ONLY. EARNEST MONEY :- I) 2 %OF WORK VALUE FOR GENERAL II) 1 % OF WORK VALUE FOR S.C./S.T./OBC/MOBC TIME OF COMPLETION :- WITHIN 60 (SIXTY) DAYS TIME FROM THE DATE OF ISSUE OF WORK ORDER. COST OF TENDER PAPER :- E.E.’S GROUP=RS.I00.00 FOR EACH GROUP. C.E.’S GROUP =RS. 300.00 FOR EACH GROUP. CONDITION 1) Work must be completed within the stipulated time as the Work is Time Bound. 2) work order will be issued subject to accordance of A.A/T.S. of the Estimate. 3) The under signed is not responsible for advance floating offender, which is done in the interest of work, 4) This N.I.T. will form apart of the contract agreement in addition to A.P.W.D. F-2 Form. 5) Other Terms and Condition will remain same in F-2 Form. 6) All contractors are to submit xerox copies of PAN, VAT, upto date LABOUR LICENCE, Registration order Copy and S. B.I. A/C No. alongwith Tender papers. The contractor must sign each and every pages of the Tender Documents and all other supporting Documents which are enclosed with the Tender Documents. 7) The payment of the work is subject to availability offend and no claim will be entertained for interest if delay in payment in future there of and payment will be as per progress report of individual contractor 8 ) Undersigned reserves the right to accept/reject any or all Tender without assigning any reason thereof and is not bound to accept the lowest Tender. 9) Rates should be quoted both in Words and Figures on % of Basis. 10) Earnest Money in the form of Bank Draft duly pledged to the undersigned alongwith Tender Papers for each Group Separately. 11) 8% Security Money will be deducted from the Final Bill and it will be refundable after Satisfactory Campletion of period of 6(six) months 12) The Contractor /Firm. who had the experiences of excution of similar nature of work will get preferences. Sd/Executive Engineer Jamuna Commanded Area Development Division (Irrigation) Hojai

JANASANYOG/5197/13

EXPRESSION OF INTEREST Hiring service of Chartered Accountant/firms for statutory audit of IWMP (Integrated Watershed Management Programme) at State Level and at District Level in Assam for the financial year 2013-14. The State Level Nodal Agency (IWMP), Assam under the aegis of Soil Conservation Department, Govt. of Assam is implementing the unified planning and implementation of Watershed Development Projects with the objectives of sustainable development and livelihood generation in Assam, The IWMP, SLNA, Assam invites request for proposals (RFP) from firms of Chartered Accountants which meet all the condition in the eligibility criteria given below for carrying out the statutory audit of the State SLNA accounts and 27 nos. Districts Level accounts for the financial year 2013-14. Eligibility Criteria : The fine must be 1 . Empanelled with C & AG of India. 2.Have an average turnover of Rs.20 lakhs per annum in the last 3 years. 3. Have carried out at least 5 statutory audits in five years of corporate entities having a turnover of not less than Rs. 20 crores other than Bank Branch audit. 4. Should have carried out statutory/internal audits of PSU. 5. Should be educately staffed and technologically adopt. 6. Shall have to complete and submit within 2 (two) months from the date of entrustment. Detail RFP : Detailed Request for Proposal (RFP) comprising of Background, Terms of Reference (ToR) for submitting the proposal can be obtained from the office of the Chief Executive Officer, SLNA, IWMP. Assam, Bhumi Sangrakshan Bhawan, 3rd Floor, R.G Baruah Road, Guwahati-5 during office hours from 13/02/2014 to 17/02/2014 on payment of Rs.500/- ( non refundable) through Demand Draft payable in favour of CEO, SLNA (IWMP), Assam. The Techninal and Financial Bids will have to be submitted in separate sealed covers ann both the sealed covers will be put in a single envelope duly sealed and superscribed in the name of Chief Executive Officer, SLNA, IWMP., Assam, Bhumi Sangrakshan Bhawan, 3rd Floor, R.G. Baruah Road. Guwahati-5. The Society (SLNA) will have the right to accept or reject any EOI without assigning any reason thereof and the decision of the Tender Committee constituted for the purpose will be final and binding in all respects. Important Dates:  Date for obtaining of documents for RFP and TOR - 13th to l7th February, 2014.  Dateforsubmissionofproposal:up to 4:00 PM on 20th February, 2014  Dateofopeningoftechnicalbid:at 11:30 AM 24th February, 2014 in the Conference Hall of Directorate Soil Conservation Assam, Bhumi Sangrakshan Bhawan, R.G. Baruah Road. Guwahati-5.  Date of opening of financial bid of qualified firm as per eligibility criteria: Firms qualifying in technical bid shall be intimated individually later on. Sd/Additional Secretary to the govt. of Assam. Soil Conservation and Chief Executive Officer SLNA (IWMP), Assam

JANASANYOG/5204/13

SHORT NOTICE INVITING TENDER. Sealed tenders eventually to be drawn on F-2 form affixing non-refundable Court Fee stamps of Rs. 8.25 (Rupees Eight and Twenty five paise) only with a validity period of 180 (One hundred and eighty) days only from the date of opening of tenders are invited from registered eligible APWD Building Contractors of Class-I (A,B,C) and Class-II category registered under this circle for the following work and will be received in the office of the undersigned on 19/02/2014 (up to 2 p.m. only) and will be opened on the same date and place at 3.30 p.m. in the office of the undersigned in ‘presence of the tenderers or their authorised representatives. Details of tender/approved estimate may be seen in the office of the undersigned during office hours on 17/02/2014 and 18/02/2014. Tender documents will be issued in the office of the undersigned to the eligible contractors or their authorised representative with attested signature on application and on payment of necessary cost of tender documents in the form of crossed IPO only drawn in favour of the Executive Engineer, PWD, Tezpur Building Division, Tezpur during office hours on all working days on 17/02/2014 and 18/02/2014. No tender will be issued after the specified period. The contractors will have to submit attested photo copy of their up-to date Registration Certificate, PAN Card and Registration certificate under VAT along with the application for acquiring tender documents, without which no tender document will be issued to them. Tender must be submitted in sealed envelope addressed to the Superintending Engineer, PWD Tezpur Building Circle, Tezpur superscribing the name of work tendered for. Attested photocopies of up- to- date Registration Certificate, up to date Tax (VAT) clearance certificate and labour licence must be enclosed with the tender documents submitted. Rates for Civil works must be quoted at the specified spaces of the tender documents. SL.NO

1.

NAME OF WORK

Construction of Brick Boundary wall around the residence of Commissioner, NAD, Tezpur

NAME OF EXECUTING AUTHORITY/ PWD DIVN. Executive Engineer, PWD Tezpur Building Division. days

APPROX TENDER VALUE BASED ON SCHEDULE OF RATES

COST OF TENDER DOCUMENTS/ SET

Rs.24,66,963.00 Rs. 1000.00

TIME OF COMPLE TION OF WORK 60 (Sixty)

If for any reason, the date of receiving and opening of tenders happens to be a declared holiday/ bandh, the tenders will be received and opened on the next working day at the same specified timings. The undersigned does not bind himself to accept the lowest tender and also reserves the right to reject any or all the tenders without assigning any reason thereof. The SNIT will form a part of the contract agreement. Sd/Superintending Engineer, PWD Tezpur Building Circle. Tezpur.

JANASANYOG/5200/13

Adin=2 11  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you