Page 1

16 &ª±˝√√±È¬œ-øά¬ıËn∏·Î¬ˇ, 26 Ê√±Ú≈ª±1œ√, 2014, Œ√›¬ı±1

1 ø¬ıø‰¬S

¬ı±Ó«¬±

RNI No. AS2SASS/2006/20964

¬ı„√√±˝◊√·“±ªÓ¬ 1±©Ü™œ˚˛ Œˆ¬±È¬±1 ø√ª¸ ¬Û±˘Ú ø¬ıÀ˙¯∏ õ∂øÓ¬øÚøÒ,¬ ı„√√±˝◊√·“±›, 25 Ê√±Ú≈ª±1œ – ¬’Ú…±Ú… ͬ±˝◊√1 ˘·ÀÓ¬ ¬ı„√√±˝◊√·±“ªÀÓ¬± ’±øÊ√

øÊ√˘± øÚ¬ı«±‰¬Úœ ø¬ı¯∏˚˛±1 fl¡±˚«±˘˚˛1¬ ά◊À√…±·Ó¬ 1±©Ü™œ˚˛ Œˆ¬±È¬±1 ø√ª¸ ¬Û±˘Ú fl¡1± ˝√√˚˛º

¤˝◊√ ά◊¬Û˘Àé¬ ¬Û≈ª±1ˆ¬±·Ó¬ ¬ı„√√±˝◊√·“±› øÊ√˘± ¬Û≈øÔˆ¬“1±˘ Œõ∂鬱·‘˝√Ó¬ ¬ı„√√±˝◊√·“±› øÊ√˘± RAJ BHAVAN GUWAHATI

January 24, 2014 MESSAGE The 26th day of January is one of the most important days in Indian history as it was on this day that the Constitution of India came into force and India became a truly sovereign state. Several freedom fighters fought for and sacrificed their lives for the independence of our country. We salute them. We pay our sincere homage to the founding fathers of our Constitution and the great leaders who shaped the destiny of our Nation. On the occasion of the 65th Republic Day of our great Nation, let us today resolve to ensure the dignity of our women and the protection of our children from all kinds of exploitation, to build a society free from corruption, a nation built on a high rock of morality preached by the Father of the Nation, Mahatma Gandhi. I convey my best wishes to all my fellow citizens on this Historic Day.

JANASANYOG/9311/13

ADMISSION OPEN 2014 1. CLASS : 10th 12th (Arts, Science, Commerce)

2. UG Course : B.A., B.Sc., B.Com., BCA, BSc.(IT)

3. Post Graduate 5. Medical : Course : B.Pharm, M.Pharm, B.Sc(Nursing),M.Sc. (Nursing),Bachelor of Unani Medicine & 4. UGC Course : surgery, Bachelor of Phd (in all subjects) Physical Education, M.Phil. Bachelor of Dental 6. Professional Surgery, Bachelor of Vetenary science & Course : LLB, LLM, B.Ed, M.Ed, Animal Husbandary, Library Science, BBA, Bachelor of Naturpathy and Togic science, BLISc. PGDCA, MBA. MA, M.Sc., M.Com, MCA, MSc (IT)

CONTACT ADDRESS ABS Educational Society 3rd Floor, Nikita Market, Opp. ICICI Bank, Bhangagarh, Guwahati-781005 Contact No. : 98641-84400, 98596-11400

(Janaki Ballav Patnaik) Governor of Assam

øÚ¬ı«±‰¬Úœ ø¬ı¯∏˚˛± øÚÓ¬… ø¬ıÀÚ±√ ª±1œ1 ¸ˆ¬±¬ÛøÓ¬QÓ¬ ¤‡Ú ¸ˆ¬± ’Ú≈øá¬Ó¬ ˝√√˚˛º ¸ˆ¬±Ó¬ ’±˜øLaÓ¬ ’øÓ¬øÔ ø˝√√‰¬±À¬Û ø¬ıø˙©Ü Ú±·ø1fl¡ ά±– øÙ¬À1±Ê√ ’±˝√√À˜,√ ¸˝√√fl¡±1œ øÚ¬ı«±‰¬Ú ¬Û?œ˚˛Ú ø¬ı¯∏˚˛±1 ˘·ÀÓ¬ Œˆ¬±È¬±1 1±˝◊√Ê√ ά◊¬Ûø¶öÓ¬ Ô±Àfl¡º øÚÊ√ ˆ¬±¯∏ÌÓ¬ øÚ¬ı«±‰¬Úœ ø¬ı¯∏˚˛±·1±fl¡œÀ˚˛ Œˆ¬±È¬±1 ø√ª¸1 Ó¬±»¬Û˚« ¬ı…±‡…± fl¡ø1 1950 ‰¬Ú1 25 Ê√±Ú≈ª±1œÓ¬ ˆ¬±1Ó¬Ó¬ øÚ¬ı«±‰¬Ú ’±À˚˛±· ·Í¬Ú Œ˝√√±ª±1 ¬ı±À¬ı˝◊√ ’±øÊ√1 ø√ÚÀȬ± 1±©Ü™œ˚˛ Œˆ¬±È¬±1 ø√ª¸ ø˝√√‰¬±À¬Û ¬Û±˘Ú fl¡1± ˝√√˚˛ ¬ı≈ø˘ fl¡˚˛º Œ√˙1 øÚ¬ı«±‰¬Úœ õ∂øSê˚˛±Ó¬ ˚≈ª-õ∂Ê√ij1 ˘·ÀÓ¬ ¸fl¡À˘± Œˆ¬±È¬√±Ó¬±Àfl¡ ¸øSê˚˛ˆ¬±Àª ’—˙¢∂˝√Ì fl¡1±1 ¬ı±À¬ı ¸Ê√±·Ó¬± fl¡1±ÀȬ±Àª ¤˝◊√ ø√ª¸1 ˜”˘ ά◊ÀV˙… ¬ı≈ø˘ ŒÓ¬›“ fl¡˚˛º ˘·ÀÓ¬ 1±Ê√…1 ’Ú…±Ú… ¸˜ø©Ü1 ά◊¬Ûø1 32Ú— ¬ı„√√±˝◊√·“±› ø¬ıÒ±Ú¸ˆ¬± ¸˜ø©Ü1 Œˆ¬±È¬√±Ó¬±¸fl¡˘fl¡ Ù¬ÀȬ±˚≈Mê√ Œˆ¬±È¬±1 ¬Ûø1‰¬˚˛-¬ÛS ø¬ıÓ¬1Ì fl¡1± fl¡±˚« ˝◊√øÓ¬˜ÀÒ… ’±1y fl¡1±1 fl¡Ô±› Ê√Ú±˚˛º

Adin=16 25  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you