Page 1

1

&ª±˝√√±È¬œ-øά¬ıËn∏·Î¬ˇ, 18 ˜±‰«¬, 2014, ˜„√√˘¬ı±1

SêœÎ¬ˇ±

13

..............................................................................................................................................................................................................

¬ı±—˘±À√˙, ŒÚ¬Û±˘, ’±˚˛±1À˘G1 Ê√˚˛ øȬ-20 ø¬ıù´fl¡±¬Û1 Œfl¡±ª±ø˘Ù¬±ø˚˛— 1±Î¬◊G ˜œ1¬Û≈1, 17 ˜±‰«¬ – fl¡±ø˘À1 ¬Û1± ’±1y Œ˝√√±ª± øȬ-20 ø¬ıù´fl¡±¬Û1 Œfl¡±ª±ø˘Ù¬±ø˚˛— 1±Î¬◊GÓ¬ ¬ı±—˘±À√˙, ŒÚ¬Û±˘ ’±1n∏ ’±˚˛±1À˘ÀG ø¬ıÊ√˚˛ ¸±¬ı…ô¶ fl¡ø1ÀÂ√º fl¡±ø˘ õ∂Ô˜‡Ú Œ˜‰¬Ó¬ ’±À˚˛±Ê√fl¡ Œ√˙ ¬ı±—˘±À√À˙ 9 ά◊˝◊√Àfl¡È¬Ó¬ ¬Û1±ô¶ fl¡À1 ’±Ù¬·±øÚô¶±Úfl¡º õ∂ÔÀ˜ Œ¬ıøȬ— fl¡1± ’±Ù¬·±øÚô¶±ÀÚ 17.1 ’ˆ¬±1Ó¬ ˜±S 72 1±ÚÀÓ¬ ’˘ ’±Î¬◊Ȭ ˝√√˚˛º √˘1 ∆˝√√ &˘¬ı±øÎ¬Ú Ú±˝◊√À¬ı 21 1±Ú fl¡À1º ¬ı±—˘±À√˙1 Â√±øfl¡¬ı ’˘ ˝√√±Â√±ÀÚ ¸¬ı«±øÒfl¡ 3Ȭ±, ’±s≈1 1±7¡¡¡±Àfl¡ 2Ȭ± ά◊˝◊√Àfl¡È¬ √‡˘ fl¡À1º 73 1±Ú1 ø¬ıÊ√˚˛ ˘é¬… ’±·Ó¬ ∆˘ ¬ı±—˘±À√À˙ ¤Ú±˜≈˘ ˝√√fl¡1 ’¬Û1±øÊ√Ó¬ 44 1±Ú1 ¸˝√√±˚˛Ó¬ 1Ȭ± ά◊˝◊√Àfl¡È¬1 ø¬ıøÚ˜˚˛Ó¬ ˘é¬… ’øÓ¬Sê˜ fl¡À1º 21 1±Ú fl¡ø1 ’±Î¬◊Ȭ ˝√√˚˛ Ó¬±ø˜˜ ˝◊√fl¡¬ı±˘º ø¡ZÓ¬œ˚˛‡Ú Œ˜‰¬Ó¬ ŒÚ¬Û±À˘ ˝√√—fl¡„√√fl¡ 80 1±ÚÓ¬ ¬Û1±ô¶ fl¡À1º õ∂ÔÀ˜ Œ¬ıøȬ— fl¡ø1 ŒÚ¬Û±À˘ øÊ√

˜±˘˘±1 48 1±Ú1 ¸˝√√±˚˛Ó¬ 8 ά◊˝◊√Àfl¡È¬Ó¬ 149 1±Ú fl¡À1º õ∂Ó≈¬…M√√1Ó¬ ˝√√—fl¡— ˜±S 69 1±Ú fl¡ø1À˚˛˝◊√ ’˘ ’±Î¬◊Ȭ ˝√√˚˛º ŒÚ¬Û±˘1 Œ1·˜œ ’±1n∏ ·±›‰¬±ÀÚ 3Ȭ±Õfl¡ ά◊˝◊√ Àfl¡È¬ √‡˘ fl¡À1º ˝◊√ Ù¬±À˘ ’±øÊ√ ’Ú≈øá¬Ó¬ õ∂Ô˜‡Ú Œ˜‰¬Ó¬ ù´±¸1n∏Xfl¡±1œ ¬Ûø1ø¶öøÓ¬Ó¬ ’øôL˜ ¬ı˘Ó¬ øÊ√•§±¬ıíÀªfl¡ ¬Û1±ô¶ fl¡À1 ’±˚˛±1À˘ÀGº õ∂ÔÀ˜ Œ¬ıøȬ— fl¡ø1 øÊ√•§±¬ıíÀª˝◊√ Œ¬ıËGÚ ŒÈ¬˝◊√ ˘11 59 1±Ú1 ¸˝√√±˚˛Ó¬ 5 ά◊˝◊√ Àfl¡È¬Ó¬ 163 1±Ú ¸—¢∂˝ √ fl¡À1º 164 1±Ú1 Ê√˚˛1 ˘é¬… ’±·Ó¬ ∆˘ ’±˚˛±1À˘G1 ¬ÛÈ«¬±1øÙ¬ã [31] ’±1n∏ ø©Ü1ø˘À„√√ [60] õ∂Ô˜ ά◊˝◊√ Àfl¡È¬Ó¬ 80 1±Ú Œ˚±·ø√ √˘fl¡ ¸≈µ1 ’±1yøÌ ø√À˚˛º øfl¡c øÊ√•§±¬ıíÀª1 ¬Û±Ú˚˛±Ú·±1±˝◊√ 4 ά◊˝◊√ Àfl¡È¬ √‡À˘À1 ’±˚˛±1À˘G1 Ê√˚˛1 ˘é¬…Ó¬ ¬ı±Ò± ø√À˚˛ ˚ø√› ’øôL˜ ¬ı˘Ó¬ Ô•ÛÂ√ÀÚ ø¬ıÊ√˚˛¸”‰¬fl¡ 1±ÚÀȬ± ¸—¢∂˝√ fl¡À1º√

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121

Œ¬ÛÀÚA± Œ‰¬ø•Û˚˛Ú

˝◊√øG˚˛±Ú Œª˘ƒÂ√, 17 ˜±‰«¬ – ˝◊√Ȭ±˘œ1 Ùv¬±øˆ¬˚˛± Œ¬ÛÀÚA±˝◊√ Œ¬Û±À˘G1 ’ø¢üÀ˚˛¶®± 1±Î¬ª±Ú¶®±fl¡ ¬Û1±ô¶ fl¡ø1 Œfl¡ø1˚˛±11 ¬ı‘˝√» ø‡Ó¬±¬Û √‡˘ fl¡ø1ÀÂ√º fl¡±ø˘ ’Ú≈øá¬Ó¬ ø¬ı ¤Ú ø¬Û ¬Û±ø1¬ı±Â√ ’íÀ¬ÛÚ1 Ù¬±˝◊√ÀÚ˘Ó¬ Œ¬ÛÀÚA±˝◊√ 6-2, 6-1 ¬ı…ªÒ±ÚÓ¬ ¬Û1±ô¶ fl¡ø1 Œ‰¬ø•Û˚˛ÚƒÂ√ ø‡Ó¬±¬Û ’Ê«√Ú fl¡ø1ÀÂ√º ¸±Ò±1ÌÀÓ¬ ά±¬ı˘ƒÂ√1 Œ‡˘≈Õª ø˝√√‰¬±À¬Û õ∂‡…±Ó¬ Œ¬ÛÀÚA±˝◊√ ¸˝√√Ê√ÀÓ¬˝◊√ ¬Û1±ô¶ fl¡À1 ’“±Í¬≈Ó¬ ’±‚±Ó¬õ∂±5 1±Î¬ª±Ú¶®±fl¡º

2015 ‰¬ÀÚ˝◊√ ˝√√í¬ı Œ˜±1 ’øôL˜ ø¬ıù´fl¡±¬Û – fl≈¡˜±1 ±—·±fl¡±1± ˝√√—fl¡„√√1 ø¬ı1n∏ÀX ø¬ıÊ√˚˛Ó¬ 9 1±ÚÓ¬ øÓ¬øÚ Î¬◊˝◊√Àfl¡È¬ √‡˘ fl¡ø1 &1n∏Q¬Û”Ì« ˆ¬”ø˜fl¡± Œ˘±ª± ŒÚ¬Û±˘1 ˙øMê√ ·±›‰¬±Ú

øfl¡—Â√ ˝◊√À˘Àˆ¬Ú ¬Û?±¬ıfl¡ ŒÚÓ‘¬Q ø√¬ı Ê√Ê«√ Œ¬ı˝◊√˘œÀ˚˛ ‰¬Gœ·Î¬ˇ, 17 ˜±‰«¬ – ’À©Ü™ø˘˚˛±1 øȬ-20 √˘1 ’øÒÚ±˚˛fl¡ Ê√Ê«√ Œ¬ı˝◊√˘œÀ˚˛ ˝◊√øG˚˛±Ú øõ∂ø˜˚˛±1 ˘œ·1 ¸5˜ ¸—¶®1ÌÓ¬ øfl¡—Â√ ˝◊√À˘Àˆ¬Ú ¬Û?±¬ı √˘fl¡ ŒÚÓ‘¬Q ø√¬ıº ¬Û?±¬ı √˘fl¡ ŒÚÓ‘¬Q ø√˚˛± Œ¬ı˝◊√˘œ ˝√√í˘ ø¡ZÓ¬œ˚˛Ê√Ú ’À©Ü™ø˘˚˛±Ú øSêÀfl¡È¬±1º ˝◊√˚˛±1 ’±·ÀÓ¬ Œ˚±ª± ≈√˝◊√ øÂ√Ê√ÚÓ¬ √˘ÀȬ±fl¡ ŒÚÓ‘¬Q ø√øÂ√˘ ’±√±˜ ø·˘øSêÀ©Üº ¤˝◊√¬ı±1 ¬Û?±¬ı ŒÙˬk±˝◊√Ê√œÀ˚˛ Sê˚˛ fl¡1± ‰¬±ø1Ê√Ú ’À©Ü™ø˘˚˛±Ú øSêÀfl¡È¬±11 øˆ¬Ó¬1Ó¬ Œ¬ı˝◊√˘œ ’Ú…Ó¬˜º ŒÓ¬›“1 Î◊¬¬Ûø1 ø˜À2‰¬˘ Ê√ÚÂ√Ú, Œ¢≠Ú Œ˜'Àª˘ ’±1n∏ ù´Ú ˜±ù´«√fl¡ √˘ÀȬ±Àª Sê˚˛ fl¡ø1ÀÂ√º √˘ÀȬ±1 õ∂ø˙é¬fl¡ ¸?˚˛ ¬ı±—·±À1 Ê√ÀÚ±ª± ˜ÀÓ¬ ŒÓ¬›“ ’±1n∏ √˘1 ŒÙˬk±˝◊√Ê√œ1 ‘ø©ÜÓ¬ Œ¬ı˝◊√˘œÀ˚˛˝◊√ ¤fl¡˜±S ¬Û‰¬µº Œ¬ı˝◊√˘œfl¡ 3.25 Œfl¡±øȬ Ȭfl¡±1 ø¬ıøÚ˜˚˛Ó¬ Sê˚˛ fl¡ø1øÂ√˘ √˘ÀȬ±Àªº ˚±1 ˜”˘… ¬ıœÀ1µ1 Œ¸ª±·Ó¬Õfl¡ [3.2 Œfl¡±øȬ] ’øÒfl¡º ά◊À~‡… Œ˚ Œ¬ı˝◊√˘œÀ˚˛ ’À©Ü™ø˘˚˛± √˘fl¡ 24‡Ú øȬ-20 Œ˜‰¬Ó¬ ŒÚÓ‘¬Q ø√ÀÂ√ ’±1n∏ ˝◊√˚˛±À1 13‡ÚÓ¬ √˘ÀȬ±Àª ø¬ıÊ√˚˛ ¸±¬ı…ô¶ fl¡ø1ÀÂ√º 146.95 ·Àάˇ ŒÓ¬›“1 1±Ú¸—‡…± ˝√√í˘ 435º

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456

Ϭ±fl¡±, 17 ˜±‰«¬ – øȬ-20 Œ˜‰¬1 ¬Û1± ’ª¸1 ¢∂˝√Ì fl¡1±1 ø¬ÛÂ√Ó¬ ¿˘—fl¡± øSêÀfl¡È¬ √˘1 õ∂±Mê√Ú ’øÒÚ±˚˛fl¡ fl≈¡˜±1 Â√±—·±fl¡±1±˝◊√ Œ¸±˜¬ı±À1 ˜ôL¬ı… fl¡ø1ÀÂ√ Œ˚ 2015 ‰¬Ú1 ø¬ıù´fl¡±¬Û1 ø¬ÛÂ√ÀÓ¬˝◊√ ŒÓ¬›“ ¤ø√Úœ˚˛± øSêÀfl¡È¬1 ¬Û1± ’ª¸1 ¢∂˝√Ì fl¡ø1¬ıº 댘±1 ¬ıÓ«¬˜±Ú 36 ¬ıÂ√1 ’±1n∏ ø¬ıù´fl¡±¬Û1 ¸˜˚˛Ó¬ Œ˜±1 ¬ı˚˛¸ ˝√√í¬ı 37º Ó¬±1 ¬Û1ªÓ«¬œ ø¬ıù´fl¡±¬ÛÓ¬ Œ˜±1 ¬ı˚˛¸ ˝√√í¬ı 41 ¬ıÂ√1º ˜˝◊√ ’±˙± Úfl¡À1“± Œ˚ ŒÓ¬øÓ¬˚˛± Œ‡ø˘¬ı ¬Û±ø1˜º ·øÓ¬Àfl¡ 2015 ‰¬Ú1 ø¬ıù´fl¡±¬Û ˝√√í¬ı Œ˜±1 ’øôL˜ ø¬ıù´fl¡±¬Ûºíñ Â√±—·±fl¡±1±˝◊√ fl¡˚˛ ¤˝◊√√À1º ά◊À~‡…, Ê√˚˛±ªÀÒ«ÀÚ› øȬ-20 ¸—¶®1Ì1 ¬Û1± ’ª¸1 Œ‚±¯∏̱ fl¡1±Ó¬ ¿˘—fl¡± √˘Ó¬ ≈√Ȭ± ø1Mê√ ¶ö±Ú1 ¸‘ø©Ü ˝√√í¬ıº ’ªÀ˙… Â√±—·±fl¡±1±˝◊√ ¤˝◊√ ≈√Ȭ± ¶ö±Ú ø˘˝√√±1n∏ øÔø1˜±ÀÚ ’±1n∏ √œÀÚ˙ ‰¬±øG˜À˘ ¬Û”1Ì fl¡ø1¬ı ¬Û±ø1¬ı ¬ı≈ø˘ ’±Rø¬ıù´±¸ õ∂fl¡È¬ fl¡À1º

øȬ-201 ¬Û1± ’ª¸1 ˘í¬ı Ê√˚˛±ªÒ«ÀÚ˝◊√ fl¡˘À•§±, 17 ˜±‰«¬ – ø¬ıù´ øȬ-201 ø¬ÛÂ√ÀÓ¬˝◊√ ¿˘—fl¡±1 õ∂±Mê√Ú ’øÒÚ√±˚˛fl¡ ˜±À˝√√˘± Ê√˚˛±ªÒ«ÀÚ˝◊√ øȬ-20 Œ‡˘1 ¬Û1± ’ª¸1 ¢∂˝√Ì fl¡ø1¬ıº ¸Ó¬œÔ« øSêÀfl¡È¬±1 fl≈¡˜±1 Â√±—·±fl¡±1±˝◊√ ¤˝◊√ ¸—¶®1Ì1 ¬Û1± ’ª¸1 Œ‚±¯∏̱ fl¡1±1 ¬ø¬ÛÂ√ÀÓ¬ Ê√˚˛±ªÒ«ÀÚ˝◊√ ¤˝◊√ ø¸X±ôL ¢∂˝√Ì fl¡ø1ÀÂ√º ’øˆ¬: øSêÀfl¡È¬±1Ê√ÀÚ fl¡˚˛ Œ˚ ŒÓ¬›“ ’˝√√±¬ı±11 øȬ-20 ø¬ıù´fl¡±¬ÛÓ¬ Œ‡˘±1 fl¡Ô± ø‰¬ôL± fl¡1± Ú±˝◊√º ·øÓ¬Àfl¡ ¤Ê√Ú ˚≈ª øSêÀfl¡È¬±1fl¡ ¤˝◊√ ¶ö±ÚÓ¬Œ‡ø˘ øÚÊ√Àfl¡ õ∂øӬᬱ fl¡1±1 ¬ı±À¬ı ŒÓ¬›“ ¸≈ø¬ıÒ± ¤ø1 ø√¬ı ø¬ı‰¬±À1º ά◊À~‡… Œ˚ øȬ-20 ¸—¶®1ÌÓ¬ 36 ¬ıÂ√1œ˚˛± Ê√˚˛±ªÒ«ÀÚ˝◊√ ¤øÓ¬˚˛±Õ˘Àfl¡ 49‡Ú Œ˜‰¬Ó¬ ’—˙ ∆˘ÀÂ√ ’±1n∏ ŒÓ¬›“ ˝√√í˘ 1,335 1±ÀÚÀ1 Œ√˙1 ¸¬ı«±øÒfl¡ 1±Ú ¸—¢∂˝√fl¡±1œº

ŒÙ¬Î¬±1±1fl¡ ˝√√1n∏ª±˝◊√ ˝◊√øG˚˛±Ú Œª˘ƒÂ√1 ø‡Ó¬±¬Û Ê√˚˛ Ú투±fl¡ Ê√fl¡íøˆ¬‰¬1 ˝◊√ øG˚˛±Ú Œª˘ƒÂ√, 17 ˜±‰«¬ – ø¬ıù´1 ø¡ZÓ¬œ˚˛ ¶ö±Ú1 ŒÈ¬øÚÂ√ Ó¬±1fl¡± Ú투±fl¡ Ê√fl¡íøˆ¬À‰¬ øÓ¬øÚȬ± ŒÂ√Ȭ1 ’ôLÓ¬ 1íÊ√±1 ŒÙ¬Î¬±1±1fl¡ ¬Û1±ô¶ fl¡ø1 ˝◊√ øG˚˛±Ú Œª˘ƒÂ√ ¤ øȬ ø¬Û ˜±©Ü±Â«√ ø‡Ó¬±¬Û Ê√˚˛ fl¡ø1ÀÂ√º Œ√›¬ı±À1 Ù¬±˝◊√ ÀÚ˘Ó¬ Ê√fl¡íøˆ¬À‰¬ Ó¬œ¬ıË õ∂øÓ¬¡ZøiZÓ¬±1 ’ôLÓ¬ 3-6, 6-3, 7-6 [7˚3] ¬ı…ªÒ±ÚÓ¬ ¬Û1±ô¶ fl¡À1 ŒÙ¬Î¬±1±1fl¡º ¤˚˛± ’±øÂ√˘ Êfl¡íøˆ¬‰¬1 Ó‘¬Ó¬œ˚˛¬ı±11 ¬ı±À¬ı ˝◊√ øG˚˛±Ú Œª˘ƒÂ√ ø‡Ó¬±¬Û ø¬ıÊ√˚˛º ˝◊√ ˚˛±1 ’±·À˚˛ 2008 ’±1n∏ 2011 ‰¬ÚÓ¬ Â√±ø¬ı«˚˛±1 Ó¬±1fl¡±Ê√Ú ˝◊√ øG˚˛±Ú Œª˘ƒÂ√Ó¬ Œ‰¬ø•Û˚˛Ú ∆˝√√øÂ√˘º ’±Ú˝√√±ÀÓ¬ ‰¬ø˘Ó¬ øÂ√Ê√ÚÓ¬ ¤˝◊√ ÀȬ± õ∂Ô˜ ø‡Ó¬±¬Û Ê√fl¡íøˆ¬‰¬1º

ø¬ıÊ√˚˛œ ∆˝√√ ˝◊√øG˚˛±Ú Œª˘ƒÂ√ ¬∏CÙ¬œÓ¬ ‰≈¬•§Ú fl¡ø1ÀÂ√ Œ‰¬ø•Û˚˛Ú Úí¬ˆ¬±fl¡ Ê√fl¡íøˆ¬À‰¬√

ø¬ıÊ√˚˛ ˝√√±Ê√±À1 ¬∏CÙ¬œÓ¬ Œ‰¬ø•Û˚˛Ú fl¡Ì«±È¬fl¡ fl¡˘fl¡±Ó¬±, 17 ˜±‰«¬ – ‚1n∏ª± øSêÀfl¡È¬Ó¬ ø¬ıÊ√˚˛1 Œ˝√√Ȭƒø¬∏Cfl¡ ’Ê«√Ú fl¡ø1 ø¬ıÊ√˚˛ ˝√√±Ê√±À1 ¬∏CÙ¬œÓ¬ Œ‰¬ø•Û˚˛Ú ∆˝√√ÀÂ√ fl¡Ì«±È¬fl¡º fl¡±ø˘ fl¡˘fl¡±Ó¬±1 ˝◊√ ÀÎ¬Ú ·±ÀΫ¬ÚÓ¬ ’Ú≈øá¬Ó¬ Ù¬±˝◊√ ÀÚ˘Ó¬ 1ø? Œ‰¬ø•Û˚˛Ú fl¡Ì«±È¬Àfl¡ 4 ά◊˝◊√ Àfl¡È¬Ó¬ ¬Û1±ô¶ fl¡À1 Œ1í˘ÀªÊ√fl¡º 158 1±Ú1 ø¬ıÊ√˚˛ ˘é¬… ’±·Ó¬ ∆˘ 1ø? ’±1n∏ ˝◊√ 1±Ìœ ¬∏CÙ¬œ Œ‰¬ø•Û˚˛Ú fl¡Ì«±È¬Àfl¡ 26 1±Ú1 øˆ¬Ó¬1ÀÓ¬ 5Ȭ±Õfl¡ ά◊˝◊√ Àfl¡È¬ Œ˝√√1n∏ª±˝◊√ ø¬ı¬Û√Ó¬ ¬Ûø1øÂ√˘º ¤È¬± ¸˜˚˛Ó¬ fl¡Ì«±È¬fl¡1 1±Ú ∆˝√√øÂ√˘ 12 ’ˆ¬±1Ó¬ 5 ά◊˝◊√ Àfl¡È¬Ó¬ 47 1±Úº øfl¡c ˚≈ª Ó¬±1fl¡± fl¡1n∏Ì Ú±˚˛±1 [53 ’¬Û–] ’±1n∏ Œ˘±Àfl¡˙ 1±U˘1 [38] ‘√ϬˇÓ¬±À1 √˘1 ø¬ıÊ√˚˛ øÚø(Ó¬ fl¡À1º Œ1í˘ÀªÊ√1 fl‘¡¯ûfl¡±ôL ά◊¬Û±Ò…±˚˛ ’±1n∏ ’Ú≈1œÓ¬ ø¸À„√√ SêÀ˜ 3 ’±1n∏ 2Ȭ±Õfl¡ ά◊˝◊√ Àfl¡È¬ √‡˘ fl¡À1º ˝◊√ ˚˛±1 ’±·ÀÓ¬ fl¡Ì«±È¬fl¡1 ¬ı˘±1 ’øˆ¬˜Ú≈… ø˜Ô≈Ú1 4 ά◊˝◊√ Àfl¡È¬ ’±1n∏ ’±¬ı1 fl¡±øÊ√-1¬ıœÚ ά◊Ô±m±1 2Ȭ±Õfl¡ ά◊˝◊√ Àfl¡È¬ ˘±Àˆ¬À1 Œ1í˘ÀªÊ√fl¡ 157 1±ÚÓ¬ ¸œ˜±¬ıX fl¡ø1øÂ√˘º √˘1 1—·À˜Ú Ê√Ú±ÔÀÚ 46 ’±1n∏ ’ø1µ1 Œ‚±À¯∏ 33 1±Ú fl¡À1º

’±Ù¬·±øÚô¶±Ú- ˝√√—fl¡— [¢∂n¬Û ë¤í] ø‰¬È¬±·? ¬ı±—˘±À√˙-ŒÚ¬Û±˘ [¢∂n¬Û ë¤í] ø‰¬È¬±·?

1±Ú±Â«√ ’±¬ÛÀÓ¬ ¸c©Ü Â√±øÚ˚˛±

¤øÂ√˚˛±Ú ¢∂“±-øõ∂Ó¬ ¬ı‘˝√» ¸Ù¬˘Ó¬±À1 ˆ¬±1Ó¬Õ˘ ά◊ˆ¬øÓ¬˘ ’±‰«¬±1œ √˘

ÚÓ≈¬Ú ø√~œ, 17 ˜±‰«¬ – Œ¬ı—fl¡fl¡Ó¬ ’Ú≈øá¬Ó¬ õ∂Ô˜ ¤øÂ√˚˛± ¢∂“±-øõ∂ ’±‰«¬±1œ Œ‰¬ø•Û˚˛Úøù´¬ÛÓ¬ ˆ¬±1ÀÓ¬ 7Ȭ± ¬Û√fl¡ √‡À˘À1 fl¡±ø˘ ˆ¬±1Ó¬Õ˘ ά◊ˆ¬øÓ¬ ’±À˝√√º √˘ÀȬ±Àª øÓ¬øÚȬ± ¶§Ì«, øÓ¬øÚȬ± 1+¬Û ’±1n∏ ¤È¬ ¬ıË? ¬Û√Àfl¡À1 ¬ı‘˝√» ¸±Ù¬˘… ˘±ˆ¬ fl¡ø1¬ıÕ˘ ¸é¬˜ ˝√√˚˛º 10 ˜±‰«¬1 ¬Û1± 15 ˜±‰«¬Õ˘ ’Ú≈øá¬Ó¬ ¤˝◊√ Œ‰¬ø•Û˚˛ Ú øù´¬ÛÓ¬ ˆ¬±· ∆˘ ¬Û√fl¡¸˝√√ ‚1Õ˘ ›ˆ¬Ó¬± ’±‰«¬±1œ √˘ÀȬ±fl¡ ’±‰«¬±1œ ¸—¶ö±1 ¸ˆ¬±¬ÛøÓ¬ ø¬ıÊ√˚˛ fl≈¡˜±1 ˜±˘À˝√√±¬∏C±˝◊√ ¸•§Ò«Ú± :±¬ÛÚ fl¡À1º ˆ¬±1Ó¬œ˚˛ √˘ÀȬ±1 ˜ø˝√√˘±1 fl¡•Û±Î¬◊G ˙±‡±Ó¬ ··Ú√œ¬Û Œfl¡Ã1, øˆ¬ ŒÊ√…±øÓ¬ ¸≈À1‡± ’±1n∏ ø¬Û ø˘ø˘ ‰¬±µ≈Àª ¶§Ì«, ¬Û≈1n∏¯∏1¬ø1fl¡±ˆ¬«Ó¬ Ê√˚˛ôL Ó¬±˘≈fl¡√±1, Ó¬1n∏Ì√œ¬Û 1±˝◊√ ’±1n∏ fl¡ø¬ÛÀ˘ ¶§Ì« ’±1n∏ ø˜'ά Ȭœ˜ fl¡•Û±Î¬◊G ˙±‡±Ó¬ ’øˆ¬À¯∏fl¡ ¬ı±˜«± ’±1n∏ øˆ¬ ŒÊ√…±øÓ¬ ¸≈À1‡±˝◊√ ¶§Ì«¬Û√fl¡ ’Ê«√Ú fl¡À1º

˘± ˘œ·±Ó¬ Œ˝√√Ȭƒø¬∏CÀfl¡À1 ¬ı±ø‰«¬À˘±Ú±1 ¸¬ı«±øÒfl¡ ·í˘√±Ó¬±1+À¬Û ¬Ûø1·øÌÓ¬ Œ˜Â√œ ’Â√±Â≈√Ú±1 ø¬ı1n∏ÀX 7-0 ·í˘Ó¬ ø¬ıÊ√˚˛œ

˜±ø^√, 17 ˜±‰«¬ – ˘± ˘œ·±Ó¬ ’Â√±Â≈√Ú±1 ø¬ı1n∏ÀX 7-0 ·í˘Ó¬ ø¬ıÊ√˚˛œ Œ˝√√±ª± ¬ı±ø‰«¬À˘±Ú±1 ∆˝√√ Œ˝√√Ȭƒø¬∏Cfl¡ ’Ê«√Ú fl¡1± Ó¬±1fl¡± ©Ü™±˝◊√fl¡±1 ø˘’íÀÚ˘ Œ˜Â√œ flv¡±¬ıÀȬ±1 ¸¬ı«±øÒfl¡ ·í˘√±Ó¬±1+À¬Û ¬Ûø1·øÌÓ¬ ∆˝√√ÀÂ√º ¤˝◊√ Ê√À˚˛À1 √˘ÀȬ±Àª ˘± ˘œ·±1 ¬Û˝◊√∞I◊ Ó¬±ø˘fl¡±1 ˙œ¯∏«Ó¬ Ôfl¡± ø1À˚˛˘ ˜±ø^√Ó¬Õfl¡ ¬Û˝◊√∞I◊1 ¬ı…ªÒ±Ú 4∆˘ ˝}√±¸ fl¡ø1¬ıÕ˘ ¸é¬˜ ˝√√í˘º Œ˜‰¬‡ÚÓ¬ ¤À˘ø'Â√ Â√±ÚÀÂ√Ê√1 ¬Û1± Œ¬Û±ª± SêÂ√ ·í˘Õ˘ 1+¬Û±ôL1 fl¡ø1 Œ˜Â√œÀ˚˛ √˘fl¡ õ∂Ô˜ ’¢∂·øÓ¬ ø√À˚˛º Â√±ÚÀÂ√Ê√ ’±1n∏ ¤øÚÀ˚˛©Ü±˝◊√ ≈√Ȭ±

’±˝◊√ ø¬Û ¤˘1 ’±øÊ√1 Œ˜‰¬

˝◊√øG˚˛±Ú Œª˘ƒÂ√, 17 ˜±‰«¬ – ˆ¬±1Ó¬1 Â√±øÚ˚˛± ø˜Ê«± ’±1n∏ øÊ√•§±¬ıíÀª1 fl¡±1± Œ¬ıvfl¡ ø¬ı ¤Ú ø¬Û¬ Û±ø1¬ı±Â√ ’íÀ¬ÛÚ1 ά±¬ı˘ƒÂ1√ Ù¬±˝◊√ÀÚ˘Ó¬ ¬Û1±ô¶ ∆˝√√ 1±Ú±Â«√ ’±¬ÛÀÓ¬ ¸c©Ü ˝√√í¬ı˘·œ˚˛± ∆˝√√ÀÂ√º Ù¬±˝◊√ÀÚ˘Ó¬ ˙œ¯∏« ¬ı±Â√øÚ1 Ȭ±˝◊√ª±Ú‰¬œÚ1 ˚≈øȬ Â≈√-Œª˝◊√ ’±1n∏ Œ¬Û—· ŒÂ√±ª±√À˚˛ ˝◊√ÀG±-øÊ√•§±¬ıíÀªÚ ˚≈øȬÀȬ±fl¡ 7-5 [5], 6-2 ¬ı…ªÒ±ÚÓ¬ ¬Û1±ô¶ fl¡À1º ά◊À~‡… Œ˚ 2011 ‰¬ÚÓ¬ ¤ø˘Ú± Œˆ¬Â√øÚÚ±1 ∆¸ÀÓ¬ ˚≈øȬ ¬ı±øg Â√±øÚ˚˛± ˝◊√˚˛±Ó¬ Œ‰¬ø•Û˚˛Ú ∆˝√√øÂ√˘º

ŒÂ√ø˜Ó¬ ¬Û1±ô¶ ø¸g≈, fl¡±˙…¬Û ¬ı±ÀÂ√˘, 17 ˜±‰«¬ – ˆ¬±1Ó¬1 ˙œ¯∏«¶ö±Úœ˚˛ ù´±È¬˘±1 ø¬Û øˆ¬ ø¸i§≈+ ’±1n∏ ¬Û±1n∏¬Û±ø~ fl¡±˙…¬Û Â≈√˝◊√Â√ ’íÀ¬ÛÚ ¢∂“±-øõ∂1ŒÂ√ø˜1 ¬Û1±˝◊√ √ø¬ı√±˚˛ ˘˚˛º ªíã« Œ‰¬ø•Û˚˛Úøù´¬Û ¬ıË?¬Û√fl¡ ø¬ıÊ√˚˛œ

ø¸g≈fl¡ 21-18, 21-12, 1921 ¬ı…ªÒ±ÚÓ¬ ¬Û1±ô¶ fl¡À1 ‰¬œÚ1 Ó¬±1fl¡± Â√±Ú ˝◊√ά◊Àªº Œ˜‰¬‡ÚÓ¬ ø¸g≈Àª ¤È¬± ŒÂ√Ȭ ˝√√ô¶·Ó¬ fl¡À1 ˚ø√› øÚÌ«±˚˛fl¡ ≈√Ȭ± ŒÂ√ȬӬ ¬Û1±Ê√˚˛ ¶§œfl¡±1 fl¡À1º

’±Ú˝√√±ÀÓ¬, Ó‘¬Ó¬œ˚˛ ¬ı±Â√øÚ1 fl¡±˙…¬Ûfl¡ 17-21, 11-21 ¬ı…ªÒ±ÚÓ¬ ø¬ı√±˚˛ ø√À˚˛ ‰¬œÚ1 ˝√√›Àª˘˝◊√ øȬ˚˛±ÀÚº Œ˜‰¬‡ÚÓ¬ ˆ¬±1Ó¬1 ˙œ¯∏« Ó¬±1fl¡±Ê√ÀÚ ø¬ıÀ˙¯∏ õ∂Ó¬…±˝3√±Ú Ê√Ú±¬ıÕ˘ ¸é¬˜ Ú˝√√í˘º

·íÀ˘À1 √˘fl¡ 3-01 ’¢∂·øÓ¬ ø√˚˛±1 ø¬ÛÂ√Ó¬ Œ˜Â√œÀ˚˛ ¬ı±ø‰«¬À˘±Ú± Œfl¡ø1˚˛±11 370¸—‡…fl¡ ·í˘ ¶®í1 fl¡ø1 ¬Û±Î¬◊ø˘ÚÀ˝√√± ¤˘fl¡±ÚȬ±1±fl¡ ø¬ÛÂ√ Œ¬Û˘±˚˛º Ó‘¬Ó¬œ˚˛ÀȬ± ·íÀ˘À1 Œ˜Â√œÀ˚˛ Œ˝√√Ȭƒø¬∏Cfl¡ fl¡1±1 ø¬ÛÂ√Ó¬ øSêø©Ü˚˛±Ú ŒÈ¬À˘± ’±1n ∏Œ¬ÛE 1øE&ÀªÀÊ√ ·í˘ fl¡ø1 √˘1 7-0 ø¬ıÊ√˚˛ øÚø(Ó¬ fl¡À1º 1912 ‰¬Ú1 ¬Û1± 1927 ‰¬ÚÕ˘ ¬ı±ø‰«¬À˘±Ú±1 ∆˝√√ Œ‡ø˘ 357 Œ˜‰¬Ó¬ 369 ·í˘ fl¡1± ¬Û±Î¬◊ø˘ÚÀ˝√√±fl¡ ø¬ÛÂ√ Œ¬Û˘±˝◊√ 370¸—‡…fl¡ ·í˘ ¶®í1 fl¡À1 Œ˜Â√œÀ˚˛º

ø√¬ı±-∆Ú˙ ˆ¬˘œ¬ı˘ – ∆‡1±¬ı±1œ ˆ¬˘œ¬ı˘ √˘ Œ‰¬ø•Û˚˛Ú ¡ZœÀ¬ÛÚ ŒÎ¬fl¡±, ∆‡1±¬ı±1œ, 17 ˜±‰«¬ – ¬ıÀάˇ±À˘G ’±Àµ±˘Ú1 ¸˜˚˛Ó¬ Â√ø˝√√√ Œ˝√√±ª± ˜Ú ‰¬f ŒÎ¬fl¡± ¬ıÀάˇ±1 Œ¸“±ª1̜Ӭ ’¸˜øˆ¬øM√√fl¡ ø√¬ı±-∆Ú˙ ˆ¬˘œ¬ı˘ õ∂øÓ¬À˚±ø·Ó¬±‡Ú Œ√›¬ı±À1 øÚ˙± ¸±˜1øÌ

¬ÛÀ1º ∆‡1±¬ı±1œ1 ë’±˝◊√1±‰¬œí flv¡±¬ı1 ά◊À√…±·Ó¬ ’Ú≈øá¬Ó¬ ˜√Ú ‰¬f ŒÎ¬fl¡± ¬ıÀάˇ± ˆ¬˘œ¬ı˘ Œ¸“±ª1Ìœ õ∂øÓ¬À˚±ø·Ó¬±‡Ú1 ‰”¬Î¬ˇ±ôL Œ‡˘‡Ú ά◊À¡Z±ÒÚ fl¡À1 ∆‡1±¬ı±1œ ¤¬ıƒÂ√≈1 ¸ˆ¬±¬ÛøÓ¬ ÒËnª∏ ¶§ø·«˚±˛ 1œÀ˚˛º ‰”¬Î¬ˇ±ôL

Œ‡˘Ó¬ ∆‡1±¬ı±1œ ˆ¬˘œ¬ı˘ √À˘ ¬ı±'±1 ¬ı1‚≈ø˘ flv¡±¬ıfl¡ 3-2 Œ·˜Ó¬ ¬Û1±øÊ√Ó¬ fl¡À1º ø¬ıÊ√˚˛œ √˘fl¡ Ú·√ 10 ˝√√±Ê√±1 Ȭfl¡±¸˝√√ ¬∏CÙ¬œ õ∂√±Ú fl¡1±1 ˘·ÀÓ¬ ¬Û1±øÊ√Ó¬ √˘fl¡ 5 ˝√√±Ê√±1 ’±1n∏ ¬∏CÙ¬œ

õ∂√±Ú fl¡1± ˝√√˚˛º Œ|ᬠŒ‡˘≈Õª1 ¬ı“Ȭ± ˘±ˆ¬ fl¡À1 ˜ÀÚ˙ ŒÎ¬fl¡±˝◊√º ¬ı“Ȭ±¸˜”˝√ õ∂√±Ú fl¡À1 Â√ø˝√√√1 ˆ¬±Ó‘¬ ˘é¬œ ¬ıÀάˇ±, ¬¬õ∂±Mê√Ú ø¬ıÒ±˚˛fl¡ ˜À˝√√ù´1 ¬ıÀάˇ±, ¤¬ıƒÂ≈√1 øÊ√˘± ŒÚÓ¬± ˙…±˜˘ ڱʫ√±1œÀ˚˛º

øõ∂ø˜˚˛±1 ˘œ·Ó¬ ˜±ÚÀ‰¬©Ü±1 ˝◊√ά◊Ú±˝◊√ÀȬά1 ø¬ı1n∏ÀX ·í˘ ¶®í1 fl¡ø1 õ∂øÓ¬øSê˚˛± ø˘ˆ¬±1¬Û≈˘1 ŒÊ√1±Î«¬1

Adin=13 17