Page 1

11

&ª±˝√√±È¬œ-øά¬ıËn∏·Î¬ˇ, 8 øάÀ‰¬•§1√, 2013, Œ√›¬ı±1 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901

2014 ø٬٬± ø¬ıù´fl¡±¬Û Ù≈¬È¬¬ı˘1 √˘œ˚˛ ¢∂n¬Û ø¬ıˆ¬±Ê√Ú

’±1yøÌ Œ˜‰¬Ó¬ ¬ı±Ë øÊ√˘-SêíÀªøÂ√˚±˛

¢∂n¬Û ¤ – ¬ı˱øÊ√˘, SêÀªøÂ√˚˛±, Œ˜ø'Àfl¡±, Œfl¡À˜1n∏Ú ¢∂n¬Û ø¬ı – Œ¶Û˝◊√Ú, ŒÚ√±1À˘GÂ√, ø‰¬ø˘, ’À©Ü™ø˘˚˛± ¢∂n¬Û ø‰¬ – fl¡˘ø•§˚˛±, ¢∂œ‰¬, ’±˝◊√ˆ¬1œ Œfl¡±©Ü, Ê√±¬Û±Ú ¢∂n¬Û øά – ά◊1n∏&Àª, fl¡í©Ü±ø1fl¡±, ˝◊√—À˘G, ˝◊√Ȭ±˘œ ¢∂n¬Û ˝◊√ – Â≈√˝◊√Ê√±1À˘G, ˝◊√fl¡≈ÀªÎ¬1, Ùˬ±k, ˝√√G≈1±Â√ ¢∂n¬Û ¤Ù¬ – ’±ÀÊ«√ø∞I◊Ú±, ¬ıÂ√øÚ˚˛±-Œ˝√√1À‰¬·øˆ¬Ú±, ˝◊√1±Ú, Ú±˝◊√ÀÊ√ø1˚˛±

¬ı±Ë øÊ√˘1 fl¡í©Ü± Î≈¬ Â√±Î¬◊˝◊√ø¬ÛÓ¬ ø٬٬±1 ¸ø‰¬¬ıõ∂Ò±Ú ŒÊ√1˜œ ˆ¬±˘fl¡œÀ˚˛ 2014 ø¬ıù´fl¡±¬Û1 E Œ‰¬ø1˜ÚœÓ¬ Ê√±˜«±Úœ1 øȬfl¡È¬ õ∂√˙Ú« fl¡1±1 ˜≈˝Ó√” ¬« Ó¬

¢∂n¬Û øÊ√ – Ê√±˜«±Úœ, ¬ÛÓ≈¬«·±˘, ‚±Ú±, ’±À˜ø1fl¡± ¢∂n¬Û ¤˝◊√‰¬√ – Œ¬ı˘øÊ√˚˛±˜, ’±˘ÀÊ√ø1˚˛±, 1±øÂ√˚˛±, √øé¬Ì ’±øÙˬfl¡±

¬ı1¯∏≈ÀÌ 1鬱 fl¡ø1À˘ Œª©Ü ˝◊√ øGÊ√fl¡, õ∂Ô˜ ŒÈ¬©Ü¬ E Î≈¬ÀÚøάÚ, 7 øάÀ‰¬•§1 – ά±À1Ú Œ¬ıËÀˆ¬±1 218 1±Ú, ’øÒÚ±˚˛fl¡ Â√±˜œ1 ¸—¢∂±˜œ 80 1±Ú, ¸À¬ı«±¬Ûø1 ˜≈¯∏˘Ò±1 ¬ı1¯∏≈Ì1 ¬ı±À¬ı øÚά◊Ê√œÀ˘G1¬ ø¬ı1n∏ÀX Î≈¬ÀÚøÎ¬Ú ŒÈ¬©ÜÓ¬ øÚø(Ó¬ ¬Û1±Ê√˚˛1 ¬Û1± 1鬱 ¬Ûø1À˘ Œª©Ü ˝◊√ øGÊ√º fl¡±ø˘ ‰¬Ó≈¬Ô«ø√Ú± 4 ά◊˝◊√ Àfl¡È¬ ˝√√±Ó¬Ó¬ 1±ø‡ 47 1±Ú1 ’¢∂·øÓ¬À1 Œ‡ø˘ Œª©Ü ˝◊√ øGÀÊ√ 507 1±ÚÓ¬ ˝◊√ øÚ—Â√ ¸±˜À1º fl¡±ø˘ ø¡Z˙Ó¬1±Úfl¡±1œ ά±À1Ú Œ¬ıËÀˆ¬±Àª ’±øÊ√ 218 1±Ú fl¡ø1 ¬ıíåI◊1 ¬ı˘Ó¬ ά◊˝◊√ Àfl¡È¬ Œ˝√√1n∏ª±˚˛º ’ªÀ˙… ’øÒÚ±˚˛fl¡ Â√±˜œÀ˚˛ 145Ȭ± ¬ı˘Ó¬ 8Ȭ± ‰¬±ø1 ’±1n∏ 3Ȭ± Â√˚˛1 ¸˝√√±˚˛Ó¬ 80 1±Ú fl¡ø1 √˘fl¡ 111 1±Ú1 ¸±˜ø¢∂fl¡ ’¢∂·øÓ¬ õ∂√±Ú fl¡À1º Ê√˚˛1 ¬ı±À¬ı 112 1±Ú1 ¸˝√√Ê√ ˘é¬… ’±·Ó¬ ∆˘ ‚1n∏ª± √˘ÀȬ±Àª S꘱·Ó¬ˆ¬±Àª ά◊˝◊√ Àfl¡È¬ Œ˝√√1n∏ª±˝◊√ ø¬ı¬Û√Ó¬ ¬Ûø1ø‰¬Ó¬ ˚ø√› Ê√˚˛1 ø√À˙ ’±· ¬ı±øϬˇøÂ√˘º Ê√˚˛1 ¬ı±À¬ı 33 1±Ú ˘·± ’ª¶ö±Ó¬ ˜≈¯∏˘Ò±À1 ’˝√√± ¬ı1¯∏≈ÀÌ øÚø(Ó¬ ¬Û1±Ê√˚˛1 ¬Û1± 1鬱 ¬ÛÀ1 Œª©Ü ˝◊√ øGÊ√º Œ¸˝◊√ ¸˜˚˛Ó¬ √˘ÀȬ±Àª 4 ά◊˝◊√ Àfl¡È¬ Œ˝√√1n∏ª±˝◊√ fl¡ø1øÂ√˘ 79 1±Úº ¬ÛÓ¬Ú Œ˝√√±ª± ‰¬±ø1›È¬± ά◊˝◊√ Àfl¡È¬ √‡˘ fl¡À1 ø¶ÛÚ±1 Œù´Ú øÂ√ø˘—Ù¬íÀΫ¬º Ù≈¬˘È¬Ú [3], Œ1ά˜G [6], Œ˜fl¡fl≈¡˘±˜ [9] fl¡˜ 1±ÚÀÓ¬ Œ¬Ûøˆ¬ø˘˚˛ÚÕ˘ ›ˆ¬ÀÓ¬º 20 1±Ú fl¡ø1 ’±Î¬◊Ȭ ˝√√˚˛ 1±Î¬±1ÀÙ¬±Î«¬º 16 1±Ú fl¡ø1 1íÊ√ ŒÈ¬˝◊√ ˘1 ’±1n∏ 20 1±Ú fl¡ø1 ¤G±1Â√Ú ’¬Û1±øÊ√Ó¬ ∆˝√√ Ô±Àfl¡º

¬ıø'—√√ ø1„√√Õ˘ õ∂Ó¬…±ªÓ«¬Ú ’ø‡˘ fl≈¡˜±11 ÚÓ≈¬Ú ø√~œ, 7 øάÀ‰¬•§1 – Œfl¡˝◊√ ¬ı±È¬±› ’±‚±Ó¬Ê√øÚÓ¬ ¸˜¸…±Ó¬ ¬ıUø√Ú Œ‡˘±1 ¬Û1± ’“±Ó¬ø1 Ôfl¡± fl¡˜ÚÀª˘ƒÔ Œ·˜ƒÂ√ ¶§Ì« ø¬ıÊ√˚˛œ ˆ¬±1Ó¬œ˚˛ ¬ı'±1 ’ø‡˘ fl¡≈˜±À1 Á¡±1‡GÓ¬ Œ¸±˜¬ı±11 ¬Û1± ’±1y ˝√√í¬ı ˘·± ’˘ ˝◊√ øG˚˛± ¬Û≈ø˘‰¬ Œ·˜ƒÂ√Ó¬ õ∂Ó¬…±ªÓ«¬Ú ‚Ȭ±¬ıº 32 ¬ıÂ√1œ˚˛± ¬ı'±1Ê√ÀÚ Œ˙¯∏¬ı±11 ¬ı±À¬ı Œ‡ø˘øÂ√˘ 2011 ‰¬ÚÓ¬ ø¬ıù´ Œ‰¬ø•Û˚˛Úøù´¬ÛÓ¬º ¤øÓ¬˚˛± ŒÓ¬›“ ’˝√√± ¬ıÂ√1 ’Ú≈øá¬Ó¬ ˝√√í¬ı ˘·± ¤øÂ√˚±˛ Ú ’±1n∏ fl¡˜ÚÀª˘ƒÔ Œ·˜ƒÂ√1 ¬ı±À¬ı øÚÊ√Àfl¡ õ∂dÓ¬ fl¡ø1¬ıº

Ê√±˜«±Úœ1 ¬ı‘˝√ » Ê√˚˛ ÚÓ≈¬Ú ø√~œ, 7 øάÀ‰¬•§1 – Œ˜Ê√1 Ò…±Ú‰¬±µ ŒÚ‰¬ÀÚ˘ Œ©Üøά˚˛±˜Ó¬ ‰¬ø˘ Ôfl¡± Ê≈√øÚ˚˛1 ¬Û≈1n∏¯∏ ˝√√fl¡œ ø¬ıù´fl¡±¬Û1 ’±øÊ√ ø¡ZÓ¬œ˚˛ ø√Ú± Ê√±˜«±ÚœÀ˚˛ ¬ı‘˝√ » ¬ı…ªÒ±ÚÓ¬ ¬Û1±ô¶ fl¡ø1ÀÂ√ ¬Û±øfl¡ô¶±Úfl¡º øSê©ÜÙ¬±1 Œ1±˝√√±11 Œ˝√√Ȭø¬∏Cfl¡1 ¸˝√√±˚˛Ó¬ ¬Û≈˘ ¤-1 ¤‡Ú Œ˜‰¬Ó¬ Ê√±˜«±Úœ Ê√˚˛œ ˝√√˚˛ 6-1 ¬ı…ªÒ±ÚÓ¬º ˘≈fl¡±Â√ ά◊˝◊√ ÚÀ٬ά±1, ’±À˘fl¡ÀÊ√G±1 ¶≈®˘fl¡Ù¬ ’±1n∏ øÚfl¡˘±Â√ ¬ıËn∏ÚÀÂ√ ’±Ú øÓ¬øÚȬ± ·í˘ fl¡À1º ¬Û≈˘ ¤1 ’±Ú ¤‡Ú Œ˜‰¬Ó¬ fl¡±ø˘ Œ¬ı˘øÊ√˚˛±À˜ Ê√±˜«±Úœfl¡ ¬Û1±ô¶ fl¡1±1 ¬Û±Â√Ó¬ ’±øÊ√ ˝◊√ øÊ√5fl¡ 5-0 ¬ı…ªÒ√±ÚÓ¬ Ò1±˙±˚˛œ fl¡À1º

fl¡©Ü± Î≈¬ Â√±Î¬◊˝◊√ ø¬Û, 7 øάÀ‰¬•§1 – ’˝√√± ¬ıÂ√1 ’Ú≈øá¬Ó¬ ˝√√í¬ı ˘·± ¬ı˱øÊ√˘ ø¬ıù´fl¡±¬Û1 E Œ‚±¯∏̱ fl¡1± ∆˝√√ÀÂ√º ’±À˚˛±Ê√fl¡ ¬ı˱øÊ√À˘ SêÀªøÂ√˚˛±1 ø¬ı1n∏ÀX 12 Ê≈ÚÓ¬ ‰¬±› ¬Û±›À˘±Ó¬ ’±1yøÌ Œ˜‰¬‡ÚÓ¬ ˆ¬±· ˘í¬ıº ¬ı˱øÊ√À˘ ë¤í ¢∂n¬ÛÓ¬ Œ˜ø'Àfl¡±, Œfl¡À˜1n∏Ú ’±1n∏ SêÀªøÂ√˚˛±1 ∆¸ÀÓ¬ ¸˝√√Ê√ E ˘±ˆ¬ fl¡ø1ÀÂ√º √˘ÀȬ±Àª ¯∏ᬬı±11 ¬ı±À¬ı ø¬ıù´fl¡±¬Û ’øˆ¬˚±ÚÓ¬ Ú±ø˜¬ıº qfl≈¡1¬ı±À1 Œ‚±¯∏̱ fl¡1± EÓ¬ ëø¬ıí ¢∂¬ÛÓ¬ 2010 ‰¬Ú1 Œ‰¬ø•Û˚˛Ú Œ¶Û˝◊√Ú ’±1n∏ 1±Ú±Â«√ ’±¬Û ŒÚ√±1À˘GÀÂ√ ¤Àfl¡˘À· ¶ö±Ú ˘±ˆ¬ fl¡ø1ÀÂ√º ˘·Ó¬ ’±ÀÂ√ ˙øMê√˙±˘œ ø‰¬ø˘1 ∆¸ÀÓ¬ ’À©Ü™ø˘˚˛±º ëøά¬í ¢∂n¬ÛÀȬ±fl¡ ’øÒfl¡ fl¡øÍ¬Ú fl¡ø1 Ó≈¬ø˘À˘ ˝◊√—À˘G, ˝◊√Ȭ±˘œ ’±1n∏ ά◊1n∏&Àª1 ’ôLˆ≈¬«øMê√À˚˛º ˘·Ó¬ ’±ÀÂ√ fl¡©Ü±ø1fl¡±º ˜≈ͬ 32Ȭ± √˘1 øˆ¬Ó¬1Ó¬ õ∂Ô˜¬ı±11 ¬ı±À¬ı ø¬ıù´fl¡±¬ÛÓ¬ Œ‡ø˘¬ıÕ˘ ¸≈À˚±· Œ¬Û±ª± ¬ıÂ√øÚ˚˛±˝◊√ ¶ö±Ú ˘±ˆ¬ fl¡ø1ÀÂ√ ë¤Ù¬í ¢∂n¬ÛÓ¬ ø¬ıù´fl¡±¬Û1 ‰”¬Î¬ˇ±ôL E Œ‚±¯∏̱ ’Ú≈ᬱÚÓ¬ ¬Ùˬ±k1 øfl¡—¬ı√øôL Ù≈¬È¬¬ı˘±1 ’±ÀÊ«√ø∞I◊Ú±, ˝◊√1±Ú ’±1n∏ Ú±˝◊√ÀÊ√ø1˚˛±1 ∆¸ÀÓ¬º ø¬ıù´fl¡±¬Û1 Ù¬±˝◊√ÀÚ˘ Œ˜‰¬ øÊ√ÀÚ√±˝◊√Ú øÊ√√±Ú1 ∆¸ÀÓ¬∏ ¬ı˱øÊ√˘1 õ∂±Mê√Ú ’øÒÚ±˚˛fl¡ fl¡±Ù≈¬ ’Ú≈øá¬Ó¬ ˝√√í¬ı 13 Ê≈√˘±˝◊√Ó¬ ø1’í øά ŒÊ√ÀÚø1’íÓ¬º

ά±1¬ı±ÚÓ¬ ’±øÊ√ Ê√˚˛1 ·Ó¬…ôL1 Ú±˝◊√ Ȭœ˜ ˝◊√øG˚˛±1 øfl¡—Â√ø˜Î¬1 Œ¸Î¬◊Ê√ ø¬ÛȬƒ‰¬√Ó¬ √øé¬Ì ’±øÙˬfl¡±1 ø¬ı1n∏ÀX ø¡ZÓ¬œ˚˛ ¤ø√Úœ˚˛± ά±1¬ı±Ú, 7 øάÀ‰¬•§1 – õ∂Ô˜ ¤ø√Úœ˚˛±Ó¬ ‚1n∏ª± √˘ √øé¬Ì ’±øÙˬfl¡±1 ø¬ı1n∏ÀX 141 1±ÚÓ¬ ¬Û1±ô¶ Œ˝√√±ª±1 ø¬ÛÂ√Ó¬ fl¡±˝◊√ Õ˘ ά±1¬ı±ÚÓ¬ ˆ¬±1Ó¬1 ¬ı±À¬ı Ê√œªÚ-˜1Ì1 ¸˜¸…±º fl¡±1Ì øÓ¬øÚ‡Úœ˚˛± ˙‘—‡˘± √‡˘1 ’±˙± ¬ıÓ¬«±˝◊√ 1±ø‡¬ıÕ˘ ˆ¬±1Ó¬1 ¬ı±À√ Ê√˚˛1 ·Ó¬…ôL1 Ú±˝◊√ º øfl¡—Â√ø˜Î¬ Œ¸Î¬◊Ê√ Œ©Üøά˚˛±˜Ó¬ ˆ¬±1Ó¬fl¡ Œ¸˝◊√ ¤Àfl¡˝◊√ ¸˜¸…±˝◊√ ø‰¬ôL±Ó¬ Œ¬Û˘±¬ıº Œfl¡ÀÚ√À1 Œ˜±fl¡±ø¬ı˘± fl¡ø1¬ı √øé¬Ì ’±øÙˬfl¡±1 Œ¬Û‰¬ ’±Sê˜Ìº ŒÊ√±˝√√±k¬ı±·«Ó¬ √øé¬Ì ’±øÙˬfl¡±1 ¬ıø˘„√√Ó¬ Ô1fl¡±Â≈√øȬ Œ˝√√1n∏ª±˝◊√ øÂ√˘ ˆ¬±1Ó¬1 Œ|ᬠŒ¬ıøȬ— ø¬ıˆ¬±À·º Œ¬Û‰¬, ¬ı±Î¬◊k, ∏Â≈√ø˚˛„√ Ó¬ Ó¬Ó¬ Òø1¬ı ¬Û1± Ú±øÂ√˘ ˆ¬±1Ó¬1 Œ¬ıȃ¬Â√À˜ÀÚº ˝◊√ ˚˛±1 ø¬ı¬Û1œÀÓ¬

ˆ¬±1Ó¬œ˚˛ ¬ıø˘— ’±Sê˜Ì flv¡±¬ı ¬Û˚«±˚˛Ó¬ ¬Ûø1ÌÓ¬ fl¡ø1 ά◊˝◊√ Àfl¡È¬1 Œfl¡Î¬◊Ù¬±À˘ Œfl¡±¬ı±˝◊√ øÂ√˘ √øé¬Ì ’±øÙˬfl¡±1 Œ¬ıȃ¬Â√À˜ÀÚº ˆ¬≈¬ıÀÚù´1 fl≈¡˜±1, Œ˜±ø˝√√Ó¬ ˙˜«±1 Œ¬Û‰¬-Œ‰¬±fl¡˝√√œÚ ¬ıø˘À„√√ ’˘À¬Û± ’¸≈ø¬ıÒ±Ó¬ Œ¬Û˘±¬ı ŒÚ±ª±ø1À˘ ‚1n∏ª± √˘1 Œ¬ıȃ¬Â√À˜Úfl¡º ’Ó¬…øÒfl¡ ¬ı±Î¬◊k±1 ¬ı˘ fl¡1±1 ˆ¬±1Ó¬œ˚˛ ¬ı˘±11 õ∂ªÌÓ¬±À˚˛± ¸≈ø¬ıÒ± ø√À˘ ’±øÙˬfl¡±Ú Œ¬ıȃ¬Â√À˜Úfl¡º ˜±S ˜˝√√•ú√ Â√±˜œÀ˚˛À˝√√ õ∂Ô˜ Œ¶Û˘Ó¬ fl¡øÍ¬Ú ¬ıø˘À„√√À1 ø¬ı¬Û±„√√Ó¬ Œ¬Û˘±˝◊√ øÂ√˘ ˝√√±øÂ√˜ ’±˜˘± ’±1n∏ fl≈¡˝◊√ ÚÈ¬Ú øά fl¡fl¡ífl¡º ά◊À˜˙ ˚±√ªfl¡ fl¡±˝◊√ Õ˘ ¸≈À˚±· ø√˚˛±1 õ∂À˚˛±Ê√Ú ˝√√í¬ıº fl¡±1Ì ŒÓ¬›“1 Œ¬Û‰¬ ¬ıø˘— ˚ÀÔ©Ü ¸˝√√±˚˛fl¡ ˝√√í¬ı ¬Û±À1º ŒÓ¬›“fl¡ ˆ¬≈¬ıÀÚù´1 fl≈¡˜±11 ¶ö±ÚÓ¬ ’ôLˆ≈«Mê fl¡1±1

¸y±ªÚ± ’±ÀÂ√º ’±Ú˝√√±ÀÓ¬ √øé¬Ì ’±øÙˬfl¡±˝◊√ ø¶ÛÚ±1 ˝◊√ ˜1±Ú Ó¬±ø˝√√1fl¡ ˜”˘ ¤fl¡±√˙Ó¬ ˘í¬ı ¬Û±À1º ‚1n∏ª± √˘ÀȬ±Àª ¸±Ó¬Ê√Ú Œ¬ıȃ¬Â√À˜ÀÚÀ1 Œ‡˘±1 ˝◊√ —ø·Ó¬ ø√ÀÂ√ ’øÒÚ±˚˛fl¡ øˆ¬ø˘˚˛±À«√º ˝◊√ Ù¬±À˘ Œ¢∂˜ ø¶úÔfl¡ øÚ¬ı«±‰¬Àfl¡ ŒÈ¬©Ü ˙‘—‡˘±Ó¬ ˜ÀÚ±øÚÀ¬ı˙ fl¡1±1 ¬ı±À¬ı ¤ø√Úœ˚˛± √˘1 ¬Û1± ά◊ø˘˚˛±˝◊√ øÚÀÂ√º ˆ¬±1Ó¬1 ’øÒÚ±˚˛ fl ¡ ˜À˝√ √ f ø¸— ŒÒ±ÚœÀ˚˛ õ∂Ô˜ ¤ø√ Ú œ˚˛ ± Ó¬ ¬Û1±ô¶ ∆˝√ √ ‰¬±¬ÛÓ¬ Ôfl¡±1 fl¡Ô± ¶§ œ fl¡±1 fl¡ø1À˘› ø¡ZÓ¬œ˚˛ ¤ø√ Ú œ˚˛ ± Ó¬ Œ√ › ¬ı±À1 õ∂Ó¬…±ªÓ« ¬ Ú1 Œ‰¬©Ü ± ‰¬˘±¬ı ¬ı≈ ø ˘ ˜ôL¬ı… fl¡À1º ά◊À ~‡… Œ˚ ά±1ª±ÚÓ¬ ‚1n∏ª± √˘ÀȬ±1 ø¬ı1n∏ÀX ¤øÓ¬˚˛±Õ˘Àfl¡ ˆ¬±1ÀÓ¬ ¤‡ÀÚ± Œ˜‰¬Ó¬ Ê√˚˛œ ˝√√í¬ı ¬Û1± Ú±˝◊√ º

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567

Â√˚˛œ√ ˜˝√√•ú√1 ˙Ó¬fl¡, ’¸˜1 247 1±Ú

˙Ó¬1±Ú1 ¬ø¬ÛÂ√Ó¬ ’¸˜1 Â√˚˛œ√ ˜˝√√•ú√

Œ·±ª±1 ˙øMê√˙±˘œ ’±1yøÌ

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234

Ê≈√øÚ˚˛1 ˝√√fl¡œÓ¬ ¬Û1±ô¶ ˆ¬±1Ó¬

ÚÓ¬≈Ú ø√~œ, 7 øάÀ‰¬•§1 – Œ˚±·… õ∂øÓ¬¡ZøiZÓ¬±À1 ˚“≈øÊ√› Ê≈√øÚ˚˛1 ˝√√fl¡œ ø¬ıù´fl¡±¬Û1 ëø‰¬í ¬Û≈˘1 õ∂Ô˜ Œ˜‰¬Ó¬ ˙øMê√˙±˘œ ŒÚ√±1À˘GÂ√1 ø¬ı1n∏ÀX 2-3 ·í˘Ó¬ ¬Û1±ô¶ ∆˝√√ÀÂ√ ˆ¬±1Ó¬º Œ˜Ê√1 Ò…±Ú‰¬±µ ŒÚ‰¬ÀÚ˘ Œ©Üøά˚˛±˜Ó¬ qfl≈¡1¬ı±À1 øÚ˙± ’Ú≈øá¬Ó¬ Œ˜‰¬‡ÚÓ¬ ŒÚ√±1À˘GÀÂ√ õ∂Ô˜ Ó‘¬Ó¬œ˚˛ ø˜øÚȬÀÓ¬ ø˜˘±Ú ˆ¬±Ú ¬ı±À˘1 ·í˘1 Ê√ø1˚˛ÀÓ¬ ’¢∂·øÓ¬ ˘˚˛º ˜±fl«¡ ø1Ê√Àfl¡À1 ø1ˆ¬±Â«√ øÙv¬fl¡ ù´È¬1 Ê√ø1˚˛ÀÓ¬ √˘fl¡ 2-0 ’¢∂·øÓ¬ ø√˚˛±1 ’±·ÀÓ¬ ˆ¬±1ÀÓ¬ 12 ø˜øÚȬӬ Œ¬ÛÚ±åI◊œ fl¡Ú«±11 Ê√ ø 1˚˛ À Ó¬ ¸˜Ó¬± ¶ö ± ¬ÛÚ fl¡ø1øÂ√ ˘ º øfl¡c 28 ø˜øÚȬӬ ŒÚ√ ± 1À˘GÀÂ√ ¬Û≈ Ú 1 3-1 ’¢∂·øÓ¬ ˘˚˛ º ø¡ZÓ¬œ˚˛ ± Ò« Ó ¬ ’±fl¡±˙√ œ À¬Û 27 ø˜øÚȬӬ ¬ı…ªÒ±Ú ˝} √ ± ¸ fl¡À1 [2-3] ˚ø√ › Œfl¡˝◊ √ ¬ ı±È¬±› ¸≈ À ˚±·1 ¸¡Z…ª˝√ √ ± 1 fl¡ø1¬ı ŒÚ±ª±1±Ó¬ ¬Û1±Ê√ ˚ ˛ ¶§ œ fl¡±1 fl¡À1º ’±Ú ≈ √ ‡ Ú Œ˜‰¬Ó¬ ¬Û±øfl¡ô¶±ÀÚ ˝◊ √ ø Ê√ 5 fl¡ 3-2 ’±1n∏ √ ø é¬Ì ’±øÙË ¬ fl¡±˝◊ √ ˝◊√ —À˘Gfl¡ 2-1 ¬ı…ªÒ±ÚÓ¬ ¬Û1±ô¶ fl¡À1º

©Ü±Ù¬ ø1¬ÛíÈ«¬±1, &ª±˝√√±È¬œ, 7 øάÀ‰¬•§1 – Œ·±ª±1 ø¬ı1n∏ÀX 1ø? ¬∏CÙ¬œ Œ˜‰¬1 ø¡ZÓ¬œ˚˛ø√Ú±˝◊√ Œ‡±¬ÛøÚ Œ˝√√1n∏ª±˝◊√ ÀÂ√ ‚1n∏ª± √˘ ’¸À˜º &ª±˝√√±È¬œ1 ¸1n∏¸Ê√±˝◊√ Œ©Üøά˚˛±˜Ó¬ ‰¬ø˘ Ôfl¡± Œ˜‰¬1 ø¡ZÓ¬œ˚˛ø√Ú± ’¸˜1 õ∂Ô˜ ˝◊√ øÚ—Â√Ó¬ 247 1±Ú1 õ∂Ó≈¬…M√√1Ó¬ ’±˘˝√√œ √˘ Œ·±ª±˝◊√ ¤È¬±› ά◊˝◊√ Àfl¡È¬ ŒÚÀ˝√√1n∏ª±Õfl¡ fl¡ø1ÀÂ√ 123 1±Úº ’íÀ¬ÛÚ±1¡Z˚˛ ¤ Œ√˙±˝◊√ ’±1n∏ ¤Â√ ’±Â√Úάfl¡±À1 SêÀ˜ 66 ’±1n∏ 51 1±Ú fl¡ø1 ø√Ú±ôLÓ¬ ’¬Û1±øÊ√Ó¬ Ô±Àfl¡º Œ√˙±˝◊√ 1 132 ¬ı˘1 ˝◊√ øÚ—Â√ÀȬ±Ó¬ ’±øÂ√˘ 9Ȭ± ¬ı±Î¬◊ÀG1œ ’±1n∏ 1Ȭ± ’ˆ¬±1 ¬ı±Î¬◊ÀG1œº ’±Ú˝√√±ÀÓ¬ ’±Â√Úάfl¡±À1 150 ¬ı˘ Œ‡ø˘ Œfl¡±¬ı±˚˛√ 6Ȭ±

¬ı±Î¬◊ÀG1œº ’¸˜1 ¬ı˘±1 ’±¬ı≈ ŒÚøÂ√˜, ’1+¬Û √±¸, ¸≈Ê√˚˛ Ó¬1Ù¬√±1, ’À˘«Ú Œfl“¡±ª1, Â√˚˛œ ˜˝√√•úÀ√ ø˜Ó¬¬ı…˚˛œ ¬ıø˘— fl¡ø1À˘› ¤È¬±› ά◊˝◊√ Àfl¡È¬ ˘±ˆ¬ fl¡ø1¬ıÕ˘ ¸é¬˜ Ú˝√√í˘º ˝√√±Ó¬Ó¬ ’±È¬±˝◊√ Àfl¡˝◊√ Ȭ± ά◊˝◊√ Àfl¡È¬ ’é¬Ó¬ Ôfl¡± ’ª¶ö±Ó¬ Œ·±ª± ’¸˜Ó¬Õfl¡ ˜±S 124 1±ÚÓ¬À˝√√ ø¬Û¬Ûø1 ’±ÀÂ√º ˝◊√ ˚˛±1 ’±·ÀÓ¬ fl¡±ø˘ 90 1±ÚÓ¬ ’¬Û1±øÊ√Ó¬ Ôfl¡± Â√˚˛œ√ ˜˝√√•úÀ√ ’±øÊ√ ˙Ó¬fl¡ [101] fl¡ø1 ’¬Û1±øÊ√Ó¬ Ô±Àfl¡º ¸≈Ê√˚˛ Ó¬1Ù¬√±À1 [5] ’±øÊ√ ¤È¬±› 1±Ú Œ˚±· øÚø√˚˛±Õfl¡ ’±Î¬◊Ȭ ˝√√˚˛º ’1+¬Û √±À¸ 1±Ú fl¡ø1¬ıÕ˘ ¸é¬˜ Ú˝√√íÀ˘› 34Ȭ± ¬ı˘ Œ‡ø˘ ˜˝√√•ú√fl¡ ˙Ó¬fl¡ fl¡1±Ó¬ ¸˝√√À˚±ø·Ó¬± ’±·¬ıϬˇ±˚˛º

fl¡±È«¬±À·Ú±1 ø¬ı1n∏ÀX ·í˘ ¶®í1 fl¡ø1 ¬ı±ø‰«¬À˘±Ú±1 Œfl¡Â√ ŒÙ¬ø¬ıË·±Â√1 ά◊~±¸, fl¡±¯∏Ó¬ ¸Ó¬œÔ« Ê√ø«√ ’±˘¬ı±

ø¬ıÒ√ı—¸œ Ê√ÚÂ√Ú1 7 ά◊˝◊√Àfl¡È¬, Ó¬±‰¬¬Û±Ó¬1 √À1 ‡ø˝√√˘ ˝◊√—À˘G1 ά◊˝◊√Àfl¡È¬

¤øάÀ˘˝◊√άӬ ¬ı‘˝√» ’¢∂·øÓ¬1 ø√À˙ ’À©Ü™ø˘˚˛± ¤øάÀ˘˝◊√ ά, 7 øάÀ‰¬•§1 – ’À©Ü™ø˘˚˛±1 Ù¬±©Ü ¬ı˘±1 ø˜À‰¬˘ Ê√ÚÂ√Ú1 ø¬ıÒ√ı—¸œ ¬ıø˘„√√Ó¬ Ó¬±‰¬¬Û±Ó¬1 √À1 ‡ø˝√√˘ ˝◊√ À˘G1 ά◊˝◊√ Àfl¡È¬º ¤øάÀ˘˝◊√ ά ŒÈ¬©Ü1 Ó‘¬Ó¬œ˚˛ø√Ú± Ê√ÚÂ√Ú1 ‰¬˜fl¡õ∂√ ¬ıø˘„√√1 ŒÊ√±1ÀÓ¬ ˝◊√ —À˘Gfl¡ 172 1±ÚÀÓ¬ ô¶t fl¡ø1¬ıÕ˘ ¸é¬˜ ˝√√˚˛º ’À©Ü™ø˘˚˛±˝◊√ õ∂Ô˜ ˝◊√ øÚ—Â√Ó¬ fl¡ø1øÂ√˘ ¬ı‘˝√ » 570 1±Úº Ù¬˘Ó¬ ˝◊√ —À˘G õ∂Ô˜ ˝◊√ øÚ—Â√Ó¬ 398 1±ÚÓ¬ ø¬ÛÂ√ ¬ÛÀ1º √˘ÀȬ±1 fl¡±1À¬ı1œÀ˚˛ 60 1±Ú fl¡1±1 ά◊¬Ûø1 ¸¬ı«±øÒfl¡ 72 1±Ú fl¡ø1 ’¬Û1±øÊ√Ó¬ Ô±Àfl¡ ˝◊√ ˚˛±Ú Œ¬ı˘º ø˜À‰¬˘ Ê√ÚÂ√ÀÚ é¬≈1Ò±1 ¬ıø˘À„√√À1 ¤È¬± Œ¶Û˘Ó¬ ˜±S ¬Û“±‰¬ ’ˆ¬±1ÀÓ¬ 16 1±Ú ø√ ˝◊√ —À˘G1 5 ά◊˝◊√ Àfl¡È¬ ‡˘ fl¡ø1 ˝◊√ —À˘G1 Œ¬ıøȬ— ˘±˝◊√ Ú ’±¬Û Ó¬‰¬Ú‰¬ fl¡ø1 ø√À˚˛º ˝◊√ —À˘ÀG ’øôL˜ 7Ȭ± ά◊˝◊√ Àfl¡È¬ Œ˝√√1n∏ª±˚˛ ˜±S 61 1±ÚÀÓ¬º Ê√ÚÂ√ÀÚ ˜±S 40 1±ÚÓ¬ √‡˘ fl¡À1 7Ȭ±Õfl¡ ά◊˝◊√ Àfl¡È¬º ˘±˚˛Ú, øÂ√ά˘ ’±1n∏ ª±È¬Â√ÀÚ ˘±ˆ¬ fl¡À1 ¤È¬±Õfl¡ ά◊˝◊√ Àfl¡È¬º ˝◊√ —À˘G1

’Ú”Ò√ı-« 17 ø¬ıù´fl¡±À¬Û ˆ¬±1Ó¬œ˚˛ Ù≈¬È¬¬ı˘Ó¬ ¸”‰¬Ú± fl¡ø1À˘ ÚÓ≈¬Ú ˚≈·1 – ¸≈Úœ˘ Œ‰¬∏Sœ

¬ı·È¬±Ó¬ ¤‡Ú õ∂√˙«Úœ˜”˘fl¡ Œ˜‰¬1 ø¬ÛÂ√Ó¬ ¸•§øÒ«Ó¬ ŒÈ¬øÚÂ√ ¬Ó¬±1fl¡± ˜±ø1˚˛± Â√±1¬Û투± ’±1n∏ ’±Ú± ˝◊√ˆ¬±Úíøˆ¬fl¡

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123

ÚÓ≈¬Ú ø√~œ, 7 øάÀ‰¬•§1 – ˆ¬±1Ó¬œ˚˛ Ù≈¬È¬¬ı˘ √˘1 ’øÒÚ±˚˛fl¡ ¸≈Úœ˘ Œ‰¬SœÀ˚˛ fl¡˚˛ Œ˚ 2017 ‰¬Ú1 ’Ú”Ò√ı« ø٬٬± ø¬ıù´fl¡±¬Û ’±À˚˛±Ê√Ú1 ¶§œfl‘¡øÓ¬ ˆ¬±1ÀÓ¬ ˘±ˆ¬ fl¡1±Ó¬ ˆ¬±1Ó¬œ˚˛ Ù≈¬È¬¬ı˘Ó¬ ¤fl¡ ÚÓ¬≈Ú ˚≈·1 ’±1y ˝√√í˘º ¤øÓ¬˚˛± ¸fl¡À˘±Àª ˝◊√˚˛±fl¡ ¸±Ù¬˘…˜øGÓ¬ fl¡1±Ó¬ ¬ıËÓ¬œ ˝√√í¬ı ˘±À·º ë¤˚˛± øÚø(Ó¬ˆ¬±Àª ˆ¬±1Ó¬œ˚˛ Ù≈¬È¬¬ı˘1 ¬ı±À¬ı ÚÓ≈¬Ú ˚≈·1 ¸”‰¬Ú±ºíñ Œ√˙1 ∆˝√√ ¸¬ı«±øÒfl¡ 43Ȭ± ·í˘ fl¡ø1 ’˘¬ÛÀÓ¬ ’øˆ¬À˘‡ ¸‘ø©Ü fl¡1± ¸≈ÚœÀ˘ ˙øÚ¬ı±À1 fl¡˚˛ ¤˝◊√√À1º ë˜˝◊√ ˆ¬±À¬ı“± ¶ÛíÚÂ√1¸fl¡˘ ’±·¬ı±øϬˇ ’±ø˝√√¬ıº ˜˝◊√ ˆ¬±À¬ı“± ¤˚˛± ¬ı1 ά±„√√1 fl¡Ô±, ¤˚˛± ¸1n∏ ø¬ı¯∏˚˛ Ú˝√√˚˛º ‰¬1fl¡±11 ¬Û1± ’±1y fl¡ø1 fl¡À¬Û«±À1Ȭ ˝√√±Î¬◊Â√, flv¡±¬ı1 ¬Û1± ŒÙ¬Î¬±À1‰¬ÚÕ˘Àfl¡ ¸fl¡À˘± ¸—˚≈Mê√ ∆˝√√ ’±ÀÂ√º ‰¬1fl¡±1

›˘±˝◊√ ’±ø˝√√À˘ Ȭfl¡±› ’±À¬Û±Ú±-’±¬Û≈øÚ ›˘±˝◊√ ’±ø˝√√¬ıºíñ ˆ¬±1Ó¬œ˚˛ ’øÒÚ±˚˛fl¡Ê√ÀÚ ’±1n∏ fl¡˚˛º ά◊À~‡… Œ˚ ˆ¬±1ÀÓ¬ ˝◊√ ˚˛±1 ’±·ÀÓ¬ ¬ı‘˝√ » õ∂øÓ¬À˚±ø·Ó¬± ø˝√√‰¬±À¬Û 2006 ‰¬ÚÓ¬ ¤øÂ√˚˛±Ú Ù≈¬È¬¬ı˘ fl¡ÚÀ٬ά±À1‰¬Ú1 ˚˛≈Ô Œ‰¬ø•Û˚˛Úøù´¬Û ’±1n∏ 2008 ‰¬ÚÓ¬ ¤ ¤Ù¬ ø‰¬ Œ‰¬À˘? fl¡±¬Û ’±À˚˛±Ê√Ú fl¡ø1øÂ√˘ ˚ø√› Œfl¡±ÀÚ± ø٬٬± È≈¬Ú«±À˜∞I◊ ’±À˚˛±Ê√Ú1 ¸≈À˚±· Œ¬Û±ª± Ú±øÂ√˘º ¸±—¬ı±ø√Àfl¡ ¸˜±·Ó¬ ¬ı˱øÊ√˘ ø¬ıù´fl¡±¬Û ¸µˆ¬«Ó¬ Œ¸±Ò± õ∂ùü1 ά◊M√1Ó¬ ¸≈Úœ˘ Œ‰¬SœÀ˚˛ øάÀÙ¬øG— Œ‰¬ø•Û˚˛Ú Œ¶Û˝◊√Ú, ’±À˚˛±Ê√fl¡ ¬¬ı˱øÊ√˘, ’±ÀÊ«√ø∞I◊Ú±1 Œ‡˘ ά◊¬ÛÀˆ¬±·… ˝√√í¬ı ¬ı≈ø˘ ˜ôL¬ı… fl¡ø1 Ê√±˜«±ÚœÀfl¡± ’±›fl¡±Ì fl¡ø1¬ı ŒÚ±ª±ø1 ¬ı≈ø˘ fl¡˚˛º

øÓ¬øÚÊ√Ú Œ¬ıȬƒÂ√À˜ÀÚÀ˝√√ ≈√Ȭ± ¸—‡…±1 1±Ú fl¡ø1¬ıÕ˘ ¸é¬˜ ˝√√˚˛º ˝◊√ —À˘G Ù¬˘í’Ú1 fl¡¬ı˘Ó¬ ¬Ûø1øÂ√˘ ˚ø√› ’À©Ü™ø˘˚˛±˝◊√ ø¡ZÓ¬œ˚˛ ˝◊√ øÚ—Â√Ó¬ Œ¬ıøȬ— fl¡1±1 ø¸X±ôL ˘˚˛º ‚1n∏ª± √˘ÀȬ±Àª ø√Ú±ôLÓ¬ 3 ά◊˝◊√ Àfl¡È¬ Œ˝√√1n∏ª±˝◊√ 132 1±Ú ¸—¢∂˝√ fl¡ø1ÀÂ√º øSêÂ√ 1íÊ√±Â«√ [2], ª±È¬Â√Ú [0] ¬ı…Ô« ˝√√íÀ˘› ŒÎ¬øˆ¬√ ª±Ú«±À1 ’¬Û1±øÊ√Ó¬ 83 1±Ú1 ¤È¬± ˝◊√ øÚ—Â√ Œ‡ø˘¬ıÕ˘ ¸é¬˜ ˝√√˚˛º flv¡±Àfl«¡ 22 1±Ú fl¡ø1 ø¬ı√±˚˛ ˘íÀ˘› ø¶úÀÔ 23 1±ÚÓ¬ Œ¬ıøȬ— fl¡ø1 Ó¬±Àfl¡º ŒÊ√˜Â√ ¤G±1Â√ÀÚ 2Ȭ± ’±1n∏ ˜ø∞I◊ ¬Û±ÀÚÂ√±À1 ¤È¬± ά◊˝◊√ Àfl¡È¬ √‡˘ fl¡À1º ¤øÓ¬˚˛± ¸±˜ø¢∂fl¡ˆ¬±Àª ’À©Ü™ø˘˚˛±˝◊√ 530 1±Ú1 ’¢∂·øÓ¬ ˘±ˆ¬ fl¡ø1ÀÂ√º ˝√√±Ó¬Ó¬ ’±ÀÂ√ ¤øÓ¬˚˛±› 7Ȭ±Õfl¡ ά◊˝◊√ Àfl¡È¬º ≈√Ȭ±Õfl¡ ø√Ú ¬ı±fl¡œ Ôfl¡±Õ˘ ‰¬±˝◊√ ˝◊√ —À˘ÀG Œ˜‰¬‡Ú ¬ıÀ‰¬±ª±1 ¸y±ªÚ± ’øÓ¬ fl¡˜º ά◊À~‡… Œ˚ ¤ÀÂ√Ê√1 õ∂Ô˜ ŒÈ¬©ÜÓ¬ ’À©Ü™ø˘˚˛±˝◊√ øÊ√øfl¡ øÂ√ø1Ê√Ó¬ ’¢∂·øÓ¬ ˘±ˆ¬ fl¡ø1ÀÂ√º

¬Û≈Ú1 Ê√˚˛1 Ò±1±Õ˘ ά◊ˆ¬øÓ¬˘ ¬ı±ø‰«¬À˘±Ú± ˜±ø^√, 7 øάÀ‰¬•§ 1 – Â≈√¬Û±1 ©Ü±1 ø˘˚˛ÀÚ˘ Œ˜Â√œ ’±‚±Ó¬1 ¬ı±À¬ı √˘1 ¬ı±ø˝√√1Ó¬ Ôfl¡±1 ¬Û1±˝◊√ ¬ı±ø‰«¬À˘±Ú±˝◊√ S꘱·Ó¬ ≈√‡ÚÕfl¡ Œ˜‰¬Ó¬ ¬Û1±ô¶ Œ˝√√±ª±1 ø¬ÛÂ√Ó¬ Œfl¡±¬Û± ŒÎ¬˘ Œ1Ó¬ ¬Û≈Ú1 Ê√˚˛1 Ò±1±Õ˘ ά◊ˆ¬øÓ¬ÀÂ√º ¤Ê√±' ’±1n∏

¤È¬À˘øȬfl¡ ø¬ı˘¬ı±Î¬◊1 ø¬ı1n∏ÀX ¬Û1±ô¶ Œ˝√√±ª±1 ø¬ÛÂ√Ó¬ qfl≈¡1¬ı±À1 Œfl¡±¬Û± ŒÎ¬˘1 ‰¬Ó≈¬Ô« 1±Î¬◊G1 ¤‡Ú Œ˜‰¬Ó¬ Ó¬±1fl¡±‡ø‰¬Ó¬ √˘ÀȬ±Àª 4-1¬ı…ªÒ±ÚÓ¬ ¬Û1±ô¶ fl¡À1 fl¡±È«¬±À·Ú±fl¡º ≈√Ȭ±Õfl¡ ˝√Ó¬±˙±Ê√Úfl¡ õ∂√˙«Ú1 ¬ø¬ÛÂ√Ó¬

√˘ÀȬ±1 ¬ı±À¬ı ø¬ıÊ√˚˛ &1n∏Q¬Û”Ì« ’±øÂ√˘º √˘ÀȬ±1 õ∂ø˙é¬fl¡ ŒÊ√1±Î«¬í ˜±øÈ«¬ÀÚ õ∂øÓ¬¬Ûé¬1 ø¬ı1n∏ÀX ¤ø˘ø'Â√ Â√±ÚÀÂ√Ê√, Œfl¡Â√ÀÙ¬ø¬ıË·±Â√ ’±1n∏ Â√±ø·«’í ¬ı±Â√fl≈¡ÀªÈ¬Â√1 ¬√À1 Œ‡˘≈ÕªÀ1 ˙øMê√˙±˘œ √˘ ¬Ú±˜±˝◊√ øÂ√˘º

’¸˜1 ø¬ı1n∏ÀX 1ø? ¬∏CÙ¬œ Œ˜‰¬Ó¬ Œ·±ª±1 Œ¬ıȃ¬Â√À˜Ú1 Œ¬Ûά˘ Â≈√˝◊√¬Û, ¬ı¯∏«±¬Û±1± Œ©Üøά˚˛±˜Ó¬

Adin=11 7  
Adin=11 7  
Advertisement