Page 1


I N H O U D S O P G A V E JohnMcCai n

Paspoor tenAcht er gr ond Per soonl i j kenZakel i j k Quot esvanMcCai n Ander enoverMcCai n

1 2 3 4


M C C A I N

Paspoor t Naam: Mc Cai n Voor naam: J ohnSi dney Geboor t edat um: 29augus t us1936 Geboor t epl aat s : Panamak anaal z one Nat i onal i t ei t : Amer i k aans Pol i t i ek er i c ht i ng: Republ i k ei n Vr ouw: Ci ndyMc Cai n Ki nder en: Meghan( 1986) ,J ac k(1987) J i m (1989) ,Br i dget(1992) , Doug, Andr ew,Si dney Woonpl aat s : Phoeni x , Ar i z ona Educ at i e: Uni t edSt at esNav al Ac ademy Rel i gi e: Angl i c aans e/Epi s c opal i an

Acht er gr ond J ohnSi dneyMc Cai ni seenAmer i k aansSenat orv an deRepubl i k ei ns ePar t i j v oordes t aat Ar i z onaende pr es i dent s k andi daatv andeRepubl i k ei ns epar t i j i n 2008. J ohnk omtui teenmi l i t ai r ef ami l i eenookhi j z el f genooteenmi l i t ai r eopl ei di ng.I n1981v er l i etMc Cai n demar i neenv er hui s denaarAr i z ona. I n2000wasMc Cai nk andi daatv oordenomi nat i ev an deRepubl i k ei ns epar t i j v oorhetpr es i dent s c hap, maarwer dv er s l agendoorGeor geW.Bus h. Dec ampagnev anMc Cai ni n2008r aak t ei nde pr obl emendooreenbeper k tbudget .T oc hl uk t ehet hem daarui tt ek omenenhi j maak t eeenz eers t er k e c omebac k .Hi j s c hak el deal l eander er epubl i k ei ns e k andi dat enui t ,z oal sRomneyenHuc k abee. J ohnMc Cai ni sv oordeoor l ogi nI r akeni sdanook ni etv anpl anhetl egert er ugt et r ek k enal shi j de v er k i ez i ngenwi nt . J ohnheef ts amenmetz i j nv r ouwBr i dget geadopt eer d,z i j i snuz es t i enj aar .Hi j pr omootadopt i e enl aatdatookt er ugk omeni nz i j nc ampagne. Ver derwi l hi j v oor k omendatk i nder enopv er k eer de i nt er net pagi na’ st er ec htk omenofi ndehanden k omenv an‘ onl i nepr edat or s ’ .

1


M C C A I N

Per soonl i j k ZoonDougi spi l oots i nds1990.Hi j t r ouwdez i j n v r ouwAs hl eyi n1986.Hi j k endehaarv ande uni v er s i t ei ti nVi r gi ni a. ZoonAndr ewi sookal get r ouwdenheef tt wee k i nder en.Hi j i sv i c epr es i dentv anHens l ey& Companyi nAr i z ona. Doc ht erSi dneyi seens uc c ev ol z anger esenwoont moment eel i nT or ont o. Doc ht erMeghani s22enpasaf ges t udeer daande Col umbi auni v er s i t ei ti nNewYor k .Zehel pthaar v aderJ ohngr aagmetz i j nc amapgne. ZoonJ ac ki s21wi l z i j nbr oereenbeet j eac ht er na. Hi j wi l ookpi l ootwor den,hel i k opt er pi l oot . Laat s t ez ooni sJ i m.J i m wi l gr aagbi j demar i neen daarl eer thi j danookv oor . Laat s t edoc ht eri sBr i dget .Zi j i st oenz eheel j ong wasgeadopt eer ddoordeMc Cai ns . J ohnenz i j nv r ouwCi ndyhebbenhetdusmaardr uk l metz ev enk i nder en.

Zakel i j k J ohnMc Cai nz i tal l angi nhetv akenheef tv eel er v ar i ngwatbet r ef tpol i t i ek .Hi j deedal eer dermee al sk andi daatv oorder epubl i k ei nen.T oenwonGeor ge Bus hv anhem. Mc Cai ngel oof ti neens t er k edef ens i eeneenk l ei ner e r eger i ng.Hi j doetnual seni ger epubl i k ei ns ek andi daat nogmeev oorhetpr es i dent s c hap. Eenander ek antv anJ ohni sz i j nopv l i eger i ghei d.Zo z ouhi j i n2006deDui t s emi ni s t erv anBui t enl ands e Zak en,Fr ank Wal t erSt ei nmei er ,hebbenui t gef oet er d. St ei nmei erwasi ndeogenv anMc Cai nnogal s t r eng ophetc ommuni s t i s c her egi mei nWi t Rus l and. Eenpaarmaandengel edenwashetnogmaarde v r aagofr epubl i k ei nJ ohnMc Cai npr es i dentz ou k unnenwor den.Erwasnamel i j kéénpr obl eem,het wasni etz ek erofMc Cai nwel eenAmer i k aanwas .Hi j i snamel i j kgebor enopeenAmer i k aans emi l i t ai r e bas i sbi j hetPanamak anaal .Zi j nv aderwasdaar ges t at i oneer dal smar i neof f i c i er .

2


M C C A I N

Quot esMcCai n -Was hi ngt oni seenHol l y woodv oorl el i j k emens en. Hol l y woodi seenWas hi ngt onv oors i mpel e mens en. -Bedank tv oordev r aag,j i j k l ei nek l oot z ak . -Wehebben3mi l j oendol l arui t gegev env oorhet bes t uder env anDNAv anber eni nMont ana.I k weetni etofdateenk wes t i ewasv anv ader s c hap ofeens t r af r ec ht el i j k ek wes t i e. -Amer i k aheef tv eel t ewi nneni nt er menv anbanen enhandel doordet oenemendemondi al ev r aag naargeav anc eer de,mi l i euv r i endel i j k e t ec hnol ogi eĂŤn. -I kgel oofi ndeev ol ut i e.Maari kgel oofook ,al si k ov erdeGr andCany onwandel bi j z ons onder gang,datdehandv anGoderooki s . -I kt wi j f el ni etaandeopr ec ht hei dv anmi j n Democ r at i s c hev r i enden.Enz i j mogenni et t wi j f el enonz e. -Wemoet enwi nneni nI r ak . Al sweons t er ugt r ek k en,z al erc haosengenoc i dez i j n,enz e z ul l enonsv ol gennaarhui s . -Wel at endemi l j onai r2. 000dol l art er ugbet al en. Reger i ngBus hgeef them 50. 000dol l ar . -Fuc ky ou.I kweethi ermeerov erdani eder eeni n dez ek amer .

Ander enoverMcCai n -Wek unnenonsgeender deGeor geBus ht er mi j n v er oor l ov en.Endati swatJ ohnMc Cai nonsbi ed. Bar ac kObama

3


M C C A I N

-I ks t em opJ ohnMc Cai n.I kbeneenr epubl i k ei n enMc Cai nheef tv eel er v ar i ng. Hei di Mont ag -I kmagMc Cai ngr aag.Heel gr aag. Sy l v es t erSt al l one -Eengr ot eAmer i k aans ehel deneens t er k el ei der . Hi j heef teen" goedev i s i e"opdez or gv oorhet mi l i euenv oorec onomi s c hegr oei . Ar nol dSc hwar z eneger

Meeri nf o? Ki j kop:ht t p: / / amer i k av er k i ez i ngen. hy v es . nl ht t p: / / www. y out ube. c om/ amer i k av er k i ez i ngen ht t p: / / amer i k aans ev er k i ez i ngen. webl og. nl ht t p: / / www. j ohnmc c ai n. c om

4

Biografie John McCain  
Biografie John McCain  

Biografie van John McCain. Gemaakt door: http://amerikaverkiezingen.hyves.nl http://www.youtube.com/amerikaverkiezingen http://amerikaansev...

Advertisement