Page 1


I N H O U D S O P G A V E Bar ackObama

Paspoor tenAcht er gr ond Per soonl i j kenZakel i j k Quot esvanObama Ander enoverObama

1 2 3 4


O B A M A

Paspoor t Naam: Obama Voor naam: Bar ac kHus s ei n Geboor t edat um: 4augus t us1961 Geboor t epl aat s : Honol ul u,Hawai i Nat i onal i t ei t : Amer i k aans Pol i t i ek er i c ht i ng: Democ r aat Vr ouw: Mi c hel l eObama Ki nder en: Mal i aAnn( 1998) , Nat as ha( 2001) Woonpl aat s : Chi c ago,I l l i noi s Educ at i e: Col ombi aUni v er s i t y , Har v ar dLawSc hool Rel i gi e: Pr ot es t ant sChr i s t el i j k

Acht er gr ond Bar ac kObama,ookbi j v r i endenbek endal s‘ Bar r y ’ ,i s z oonv aneenKeny aans ev adereneenAmer i k aans e moeder .Zi j nouder sgi ngenui tel k aart oenhi j t wee j aaroudwas .Bar ac k ’ smoedert r ouwdev er v ol gens eenI ndones i ërenwoondev anz i j nz es det otz i j n t i endei nJ ak ar t a.Demi ddel bar es c hool v ol gdehi j ec ht erweeri nHonol ul u,waarhi j bi j z i j ngr oot ouder s woonde.Naeenk or t et i j di nLosAngel est ehebben ges t udeer d,bes l oothi j Pol i t i ek eWet ens c happent e s t uder eni nNewYor k .T oenhi j k l aarwasmetdez e opl ei di ng,heef thi j eent i j dgewer k tbi j een i nt er nat i onal eBus i nes sadv i es gr oepenbi j een Res ear c honder nemi ng. Bar ac kwi l deec ht ernogev eni ndes t udi eboek en hangen,enbegoneens t udi ebi j deHar v ar dLaw Sc hool .Di tl ei ddet oteenbaanal sadv oc aatv an1993 t ot2002.I ndet us s ent i j ds c hr eefhi j hetboek :‘ Dr eams f r om myFat her ’ ennam hi j eenpos i t i eaani nde s enaatv anI l l i noi s . I n2004t r okBar ac kdes t out es c hoenenaanen nomi neer dez i c hz el fv ooreenpl aat si nSenaatv ande Ver eni gdeSt at en.I n2005ont v i nghi j dez epos i t i e, waar meehi j éénv andev i j fz war t emannenooi ti nde Senaatwer d.I nf ebr uar i 2007maak thi j z i j n k andi daat s t el l i ngv oorhetpr es i dent s c hapbek end.

1


O B A M A

Per soonl i j k Bar ac kont moet t ez i j nv r ouwMi c hel l eRobi ns oni n 1988t oenhi j s t agel i epbi j adv oc at enbur eauSi dl ey &Aus t i n.Mi c hel l ehaddaarookeenbaan.I neer s t e i ns t ant i eweesz ez i j nv er z oek j esom t e‘ dat en’ af . T oenBar ac k ss t ageec ht erbi j nawasaf gel open, bes l ootz eeengok j emethem t ewagen.Ze v er l oof denz i c hi n1991ent r ouwdenel k aari n ok t ober1992. Deeer s t edoc ht er ,Mal i a,mel ddez i c hi n1998.I n 2001wer dt weededoc ht erNat as hagebor en. Obamas peel tgr aagbas k et bal ,eens por twaar bi j hi j opdemi ddel bar es c hool i nhets c hool t eam z at .Voor dathi j z i c hal sk andi daat pr es i dentaanmel dde, begonhi j eengoedgepubl i c eer depogi ngom t e s t oppenmetr ok en,di ez ov eral swi j wet en s uc c es v ol i sv er l open.Eenander ec ar r i èr edi e Bar ac kgr aagz ouhebbengek oz eni sar c hi t ec t uur enz i j nf av or i et emaal t i j di sc hi l i c onc ar ne.Zi j n gr oot s t ev er bor gent al entnoemthi j z el fpok er en.I n z i j nboekTheAudac i t yofHopebes c hr i j f thi j hoe onr el i gi eusz i j nopv oedi ngwas ,maardathi j t oc hhet goedev anhet Af r oAmer i k aans egel oofi nbegont e z i eni nz i j nt wi nt i gerj ar en. Daar om l i ethi j z i c hdopenbi j deTr i ni t yUni t ed Chur c hofChr i s t .

Zakel i j k I ndeSenaat s v er k i ez i ngens t r eedhi j i n2004om een openz et el t egendeRepubl i k ei nAl anKey es .De wi nnaarwer di ni edergev al dev i j f deAf r oAmer i k aan i ndeges c hi edeni sv andeSenaatooi t .Bar ac kObama wondev er k i ez i ngenmetenor m gr ootv er s c hi l , namel i j k70% v oorObamat egen27% v oorKey es . I ndeSenaatz etObamaz i c honderander ei nv oor onder wi j s ,i mmi gr at i eengr ot er et r ans par ant i ev ande r eger i ng.Obamai sookac t i efi nbui t enl ands ez ak en. Zi j nr ei snaarAf r i k a,waar i nhi j Zui dAf r i k a,Keni a, Dj i bout i ,Et hi opi ëenT s j aadbez oc ht ,t r okv eel aandac htbi j medi ai ndeVer eni gdeSt at enende

2


O B A M A

bez oc ht el anden. Obamawasdeder deAf r oAmer i k aandi eeen ' k ey not eaddr es s ' gaf ,eenbel angr i j k et oes pr aakv an Senaatt otbur ger ,opeenNat i onal eDemoc r at i s c he Conv ent i e.Di twaseenopv al l endet oes pr aak , waar meehi j z i c hal spol i t i ek ebel of t ei nt r oduc eer de bi j deAmer i k aans ek i ez er s .

Quot esObama I kbengeent egens t anderv anal l eoor l ogen.I kben wel t egenal l edommeoor l ogen.I kbenwel t egenal l e v er k eer deoor l ogen. Eri sgeenl i ber aal Amer i k aeneenc ons er v at i ef Amer i k a.Eri swel deVer eni gdeSt at env anAmer i k a. Wi j hebbenec ht ev i j andeni ndewer el d.Dez e v i j andenmoet enwev i nden.Zemoet enac ht er v ol gd wor denenz ehor env er s l agent ewor den. Mi j ngel oofi shet geendatt wi j f el t oegeef t . Wi j moet enwegbl i j v env andi tambi t i el oz emi l i eu, waarmens engr aagi nl ux eaut o’ swi l l enr i j den,pr i j z i ge k l edi ngaanwi l l eneni ngr ot eappar t ement enwi l l en wonen,maarni ethar dwi l l enwer k enofdi ngen ber ei k en.I eder eenmoetpr ober enz i j nei gen pot ent i eel t ebes ef f en. Hetheef tv eel bl oed,z weetent r anengek os tom t e k omenwaarwev andaagz i j n,maarwez i j nnogmaar netbegonnen. Gel di sni etdeeni geopl os s i ng,maarhetmaak twel eenv er s c hi l . Heti sni etmi j nt aakom Was hi ngt ondi c ht er bi j j ul l i et e br engen,maarom j ul l i edi c ht er bi j bi j Was hi ngt ont e br engen. Yeswec an!

3


O B A M A

Ander enoverObama Al sj el ui s t er tnaarBar ac kObama,al sj eec htgoed naarhem l ui s t er t ,danbenj eget ui gev ani et s z el dz aams .J ehoor teenpol i t i c usdi eeenoorheef t v oorwel s pr ek endhei deneent ongv er doopti nde onv er bl oemdewaar hei d. Opr ahWi nf r ey Bar ac ki sz ondert wi j f el demees taut hent i ek e k andi daati ndez er ac e. Hi l l Har per ,ac t eur Hi j heef tdi eenek wal i t ei tdi eni etaant el er eni s :Hi j i s eenl ei der . Al shi j eenk amerbi nnenl ooptwi l j ehem bl i j v env ol gen.Dathebi kbi j nanooi tmeegemaak t . Geor geCl ooney I ks t ahel emaal ac ht erObama.Hi j i sdes y mpat hi ek e buur man.Hetant woor dom di tl andper f ec tt emak en. J es s eJ ac k s on,Vol k s ac t i v i s tent weemaal pr es i dent s k andi daat Hi j heef tdepas s i ei nz i j nhar t .Hi j v er k ooptj eni et s . Heti sgewoonhem. Et hel Kennedy ,weduwev anSenat orBobby Kennedy I kgel oofhem ni et . Hi l l ar yCl i nt on

Meeri nf o? Ki j kop:ht t p: / / amer i k av er k i ez i ngen. hy v es . nl ht t p: / / www. y out ube. c om/ amer i k av er k i ez i ngen ht t p: / / amer i k aans ev er k i ez i ngen. webl og. nl ht t p: / / www. bar ac k obama. c om

4

Biografie Barack Obama  
Biografie Barack Obama  

Biografie van Barack Obama. Gemaakt door: http://amerikaverkiezingen.hyves.nl http://amerikaanseverkiezingen.web-log.nl http://www.youtube....

Advertisement