Page 1

RAZGOVORI List za roditelje OŠ „Đuro Ester“ Koprivnica Broj 9. Godina IX - 2014.

Tema broja: SURADNJA RODITELJA I ŠKOLE


RAZGOVORI

BROJ 9

Martina Rašin, 8.d IZRAŢENOST BOJE

Morana Dominković, 7.d TONSKA MODELACIJA

2


RAZGOVORI

BROJ 9

Dragi roditelji, evo nas već devetu godinu zajedno, a drugu godinu kako izlazimo u elektroniĉkom obliku na internetskoj stranici naše škole. I ove godine donosimo za vas priloge o odgoju djeteta i

1. Vaţnost optimizma u odgoju djeteta

aktivnostima naše škole u podruĉju odgoja i

2. Roditelji i uĉitelji pomagaĉi u odgoju,

obrazovanja. Tematski ove godine pišemo

obrazovanju uĉenika

priloge iz podruĉja suradnje roditelja i škole,

3. Roditelji sudionici u nastavi

sudjelovanje roditelja u nastavi, ukljuĉivanje

4. Povezivanje škole i roditelja

roditelja u školske

5. Motivacija u nastavi

projekte i

stavljamo

naglasak na potrebu zajedništva škole i roditelja

6. Prilagodba za prvi razred

u

7. Uĉimo uĉiti 8. Preporuĉamo proĉitati

odgoju

djeteta

i

stvaranju

budućeg

odgovornog i sretnog graĊanina. mr.sc. Jasna Relja

Za izdavača: mr. Sanja Prelogović Glavna urednica: mr.sc. Jasna Relja Uredništvo:

Ţeljka

Đurkan,

Dubravka

Bijelić, Sanja Prelogović, Dubravka Vajdić, Nina Ninković, Jelena Sitar Lektorica: Marija Sinjeri Grafička priprema: Sanja Figaĉ Prva stranica: uĉenici u projektu Znamo li što imamo Zadnja stranica: likovni rad uĉenice AnĊele Lovrić, 8.b

3


RAZGOVORI

BROJ 9

VAŢNOST OPTIMIZMA U ODGOJU DJETETA poticanjem kritiĉkog mišljenja i poštovanja djetetovog mišljenja, pohvala za nove ideje. Odgoj hrabrosti – odgajanje marljivosti, upornosti, iskrenosti i entuzijazma – poticanje djeteta u vjerovanju

u

vlastite

samopouzdanja

snage

dovode

do

i

poticanje

upornosti

i

prevladavanja neuspjeha, poticanje i hrabrenje integriteta djeteta da slobodno izraţava svoje moralne vrijednosti i uvjerenja, bliskost i Roditelj u odgoju djeteta optimizmom i

pokazivanje ljubavi prema djetetu i mogućnost

svojom ţivotnom radošću stvara nadu u

donošenja

odrastanje i bolji ţivot, daje primjer kako

spremnijim za ţivot i samostalnost.

rješavati ţivotne probleme i omogućuje sretno

vlastitih

Odgoj humanosti

djetinjstvo.

odluka,

ĉine

dijete

– odgajanje velikodušnosti,

ljubavi prema drugima, socijalne i emocionalne

Optimizmom roditelj odgaja i promiĉe

inteligencije – pohvala za dobro djelo, poticanje

vrijednosti kao što su optimizam, zahvalnost,

pomaganja, organizacija prikupljanja pomoći

opraštanje,

vrijednosti

ljudima iz bliţe sredine, pokazivanje topline i

moţemo svrstati u šest skupina temeljnih

ljubavi prema djetetu, razgovor o svojim i tuĊim

vrlina (Miljković, Rijavec, 2007.). To su:

emocijama, prepoznavanje tuĊih emocija i

mudrost, hrabrost, humanost, pravednost,

pomaganje pri problemima.

altruizam.

Ove

umjerenost i transcendentnost.

Odgoj

Odgoj mudrosti – ako mudrost odredimo kao

stjecanje

i

korištenje

znanja

pravednosti

odgajanje

socijalne

odgovornosti, poštenja i moralnosti, sposobnosti

da

voĊenja – poticanje rada za opće dobro,

postanemo bolja osoba i podijelimo znanje s

pomaganje drugima kad je potrebno u timskom

drugima – onda vrline kao što su radoznalost,

radu,

ţelja za uĉenjem, otvorenost uma novim

postupke i svoju okolinu.

idejama i kreativnost su vrline koje obitelj ţeli

razviti

kod

djeteta

pod

su

u

povezivanju

uĉenja

odgovornosti

za

svoje

Odgoj umjerenosti – odgajanje samokontrole,

pojmom

razboritosti, skromnosti

motivacija. Uloga roditelja u tom pogledu ogleda

preuzimanje

i opraštanja –

uĉenje o svojim dobrim i lošim stranama i

sa

davanje prednosti dobrim i poţeljnim

svakodnevnim iskustvom i ţivotom djeteta, 4


RAZGOVORI

BROJ 9

LJUBAVI

stranama osobnosti, vjeţbanje discipline, uĉenje

traţenju

opraštanja

(pripadanjem,

prijateljstvom, brižnosti, uključenosti)

nakon

svaĊe ili sukoba. SLOBODOM (izborom, nezavisnosti,

Odgoj umjerenosti – odgajanje samokontrole, razboritosti, skromnosti

autonomijom)

i opraštanja –

uĉenje o svojim dobrim i lošim stranama i MOĆI (važnosti, priznanjem, vještinom,

davanje prednosti dobrim i poţeljnim

kompetencijom)

stranama osobnosti, vjeţbanje discipline, uĉenje traţenju opraštanja nakon svaĊe ili

ZABAVOM

sukoba. Odgoj

transcendentnosti

zahvalnosti,

nade

– i

(radosti,

uživanjem,

učenjem, smijehom)

odgajanje optimizma,

razigranosti, humora, ljepote i izvrsnosti,

U svakom odgojnom trenutku/ĉinu roditelj

duhovnosti – prisjećanje na druge i kako

si postavlja pitanja o zadovoljenju svojih i

su nam pomogli, pismo zahvalnosti,

djetetovih potreba:

vjerovanje u vlastite snage, poticati

LJUBAV

veselje, hvaliti uspješne i dobre ljude. Primjenom razliĉitih odgojnih metoda roditelj razvija i potiĉe pozitivne vrijednosti kod uĉenika, razvija njihove socijalne vještine

i moralne

Optimizam

roditelj

Jesam li tu za njega u dobru i zlu?

Brinem li o njemu?

Volim li ga bez obzira na sve?

svojih

i

ostvaruje

djetetovih

Zadovoljavam li potrebu svog djeteta za moći?

osnovnih

psihiĉkih potreba, koje Glasser (1994.) odreĊuje kao potrebu za ljubavi, moći, zabavom i

Uvaţavam li njegove stavove?

Odajem li im priznanja i pohvale?

ZABAVA

slobodom. Sva živa bića, da bi opstala u životu, pokreću osnovne životne potrebe. Osim

Zadovoljavam li djetetu potrebu za ljubavlju?

MOĆ

vrijednosti. poznavanjem

osnovnih

potreba

za

Šalim li se sa svojim djetetom?

Dijelim li s njim lijepe trenutke?

Otkrivamo li zajedniĉki nove stvari?

preživljavanjem (hrana, voda, krov nad glavom,

SLOBODA

odjeća i obuća, odmor i san), svi mi imamo

Dopuštam li svojem djetetu da bude nezavisno?

potrebu za:

5


RAZGOVORI 

BROJ 9

Dopuštam li mu da donosi samostalne

omogućuju

odluke?

djeteta. Osim

Osjeća li se slobodno sa mnom?

roditelja,

Komponente ličnosti roditelja kao odgajatelja o

olakšavaju

emocionalno

socijalizaciju

zdrave

liĉnosti

uspješan odgoj odreĊuju i njegove

Uspješnost primjene odgojnih metoda ovisi i

moralne osobine i vrijednosti. Moralne osobine

osobnosti

komponenti

o

emocionalnoj

se odnose na sva ponašanja koja odraţavaju

liĉnosti.

Goldsworthy

svijest o drugima: davanje, pomaganje, briţnost,

roditelja, njegove

tj.

(prema Goleman, 2000.) iznosi šest komponenti

altruistiĉno ponašanje, poštivanje drugih

koje odreĊuju uspješnog odgajatelja i uspješan

spremnost poštivanja društvenih normi.

razumijevanje vlastitih emocija - roditelj koji

moralnim vrijednostima i optimizmom odgaja

poznaje svoje emocije, svoje dobre i loše

dijete u sretnu, odgovornu i samostalnu osobu

strane sposoban je kritiĉki prosuĊivati i

koja će biti spremna nositi se sa ţivotnim

procjenjivati svoje postupke, te ispravljati

iskušenjima.

moguće greške. Ovo obiljeţje mu omogućuje mr.sc. Jasna Relja

rad na razvoju svoje osobnosti i svojih potencijala, 

mogućnost upravljanja svojim emocijama – kontrola emocija pomaţe u objektivnijem sagledavanju svojih postupaka prema sebi i djetetu, ono daje snagu i autentiĉnost u odgojnim postupcima,

mogućnost samomotivacije – pronalazak snage za dalji rad i ljubav prema djetetu daje zadovoljstvo u ţivotu,

empatija ili razumijevanje emocija drugih – prepoznati emocije i potrebe djeteta i postupiti prikladnim odgojnim metodama, osnova su odgojnog rada,

i

Roditelj je djetetu prvi uzor i svojim

odgojni ĉin, a to su: 

i

mogućnost uspostavljanja emocionalnih veza s drugima – otvorenost u komunikaciji, toplina, srdaĉnost i umijeće pomaganja

6


RAZGOVORI

BROJ 9

RODITELJI I UČITELJI SAVEZNICI I POMAGAČI U ODGOJU I OBRAZOVANJU UČENIKA postiţu, vole znati koliko se brinete i da vas

Za djecu možemo raditi bolje samo uz pomoć

zanima kakvi su u školi. Koliko god vremena

njihovih roditelja.

uĉitelji provodili s djecom u školi i što god radili

Stručnjaci mogu pomoći roditeljima, no ne mogu ih

da ih odgoje, presudnu ulogu u razvoju djeĉjih

zamijeniti,

vrijednosti ipak ima obitelj – roditelji, djedovi,

jer koliko god znali o djeci općenito,

bake, oni s kojima odrastaju.

ne znaju gotovo ništa o pojedinom djetetu.

Uĉenje nije samo usvajanje gradiva iz knjiga –

(Penelope Leach)

uĉenje je istraţivanje svega oko nas. Kada roditelji sudjeluju u školskome ţivotu i uĉenju

Zato

roditelji

trebaju

pronaći

vrijeme

za

svoje djece, djeca su na dobitku – postiţu bolji uspjeh u

aktivnosti u kojima će uĉiti od svoje djece, a

školi, rjeĊe izostaju, razvijaju pozitivnije socijalne

djeca od njih.

stavove i ponašanje.

Dozvolite djeci da vam pomognu u radnjama

Roditelji imaju korisna znanja o svome djetetu koja su

koje radite - pranju automobila, peĉenju kolaĉa,

uĉiteljima vrlo dragocjena za bolje razumijevanje

pospremanju... Koliko god djeca bila nespretna u

pojedinog djeteta. Kroz dobre odnose s roditeljima i

tim radnjama, hvalite njihov trud i ţelju.

njihovu prisutnost u školi dobivamo

Dozvolite da i djeca vas nauĉe

stvarnu pomoć u radu. Roditelji su

rukovati raĉunalom, poslušajte

nam

rješavanju

zajedno

na

zanimanje za zbivanja u školi

pomagaĉi

problema

i

u

teškoća

naĉin

glazbu,

pokaţite

postizanja kompromisa u kojem su

koja nisu povezana s ocjenama.

obje strane ravnopravne, ĉime se

Roditelji

sprjeĉavaju sukobi i frustracije.

suradnjom i zajedniĉkim ciljem

Većom ukljuĉenošću roditelja u rad

moraju usmjeravati uĉenike u

i

uĉitelji

svojom

u razredu, školi, postiţe se pozitivnija slika u oĉima

pronalaţenju pravih ţivotnih vrijednosti.

roditelja te njihovo razumijevanje za sloţenost i teţinu

Budimo

uĉiteljskog posla. Redoviti dolasci na roditeljske

zajedniĉki

sastanke i informacije priliĉno su vaţni za dobar odnos,

njihovom odgoju i obrazovanju, cijenimo i

omogućuju nam da se bolje upoznamo, saznamo više o

podupirimo jedni druge.

saveznici cilj

i

pomagaĉi

dobrobit

naših

kojima

je

uĉenika

u

svemu što je vaţno znati o uĉeniku, bilo jednoj ili drugoj strani. Uĉenici, bez obzira na uspjeh koji

Ţeljka Đurkan, učiteljica razredne nastave 7


RAZGOVORI

BROJ 9

RODITELJI - SUDIONICI U NASTAVI Poĉetkom školske godine u razredni

dijelovi tijela, organizam),

kurikulum 4.a razreda uvršten je razredni projekt

Ronjenje- prezentacija na satu razrednika

Roditelji - sudionici u nastavi. Ciljevi i zadaci

(kljuĉni pojmovi - zrak, svojstva zraka, sastav

projekta bili su:

zraka).

razvijati zajedništvo i suradnju s

U

roditeljima njihovim ukljuĉivanjem u

zdravstvene kulture i radionice na satu likovne

nastavu

kulture. Izvan nastave odrţana je kestenijada. Na

osnaţiti i obogatiti odnos roditelj-

tom jesenskom druţenju u prirodi prisutni su bili

uĉenik- uĉiteljica

i drugi ĉlanovi obitelji uĉenika.

zanimljivim i korisnim sadrţajima potaknuti

uĉenike

na

putem

je

ostvarivanje

sata

tjelesne

i

Suradnja s roditeljima u nastavi već je

razliĉite

uvrijeţena praksa dugi niz godina. Od prvog do

aktivnosti 

planu

ĉetvrtog razreda postoje sadrţaji u nastavnom

radionica,

predavanja

i

planu i programu u kojima mogu sudjelovati

sportskih druţenja proširiti znanje,

roditelji. Neke od tema u nastavi prirode i

poboljšati komunikaciju i timski rad,

društva pogodne su za ukljuĉivanje roditelja.

razvijati sportski duh i prihvatljiva

Izdvojit ću samo neke: u 1. razredu to je tema

ponašanja, uvaţavati razliĉitosti

Ţivot u obitelji i Dom, u 2. razredu Zanimanja

Sadrţaji su ostvareni kroz sate hrvatskog jezika,

ljudi, Zdravlje i Zdravstvene ustanove, u 3.

prirode i društva, likovne kulture, tjelesne i

razredu Moj zaviĉaj u prošlosti i Sadašnjost,

zdravstvene kulture, sata razrednika i u slobodno

prošlost i budućnost, u 4. razredu Ljudsko tijelo,

vrijeme izvan nastave.

Moje tijelo, Samostalna Republika Hrvatska -

Roditelji se samostalno opredjeljuju za teme, a u

Domovinski rat. Posebno je praktiĉno iskoristiti

dogovoru s uĉiteljicom osmišljava se naĉin i

zanimanja roditelja, njihova radna mjesta i

opseg provedbe. Sve teme vezane su uz nastavni

ustanove u kojima rade. U svakoj generaciji naĊe

plan i program.

se lijeĉnik, obrtnik, baka i djed koji znaju priĉati

Do sada su ostvarene teme:

o prošlosti ili roditelj koji moţe organizirati

Sporazumijevanje na satu hrvatskog jezika (kljuĉni

pojmovi

-

govorno

i

posjet zanimljivom radnom mjestu.

negovorno

U mojoj praksi u neposrednoj nastavi ili

sporazumijevanje),

organizaciji izvanuĉioniĉke nastave sudjelovali

Moje tijelo na satu prirode i društva

su frizeri, knjiţniĉari, nastavnici i profesori,

(kljuĉni pojmovi - promjene na tijelu, pubertet,

lijeĉnici, medicinske sestre, pekari, sportski

8


RAZGOVORI

BROJ 9

treneri, ronioci, automehaniĉari, vlasnici seoskog

Iskustvo dokazuje da su svi sati,

imanja, vrtlari, bankovni ĉinovnici i drugi.

radionice i druţenja uspješni jer su uĉenici

Zanimljivo je slušati ozbiljna pitanja

posebno motivirani za sudjelovanje, roditelji

upućena lijeĉniku u vezi puberteta i ljudskog

osjete duh razrednog odjela, ostvaruju suradnju s

tijela, popeti se u stan na sedmom katu, gledati

ostalim roditeljima, uĉenicima i uĉiteljicom, što

obzor i odreĊivati strane svijeta, razgledati

sigurno poboljšava meĊusobno razumijevanje i

opremu za ronjenje, posijati sjeme u zemlju,

komunikaciju, a to je jedan od prioriteta za

odigrati nogometnu utakmicu s tatama, potezati

formiranje dobrog razrednog odjela.

uţe u sportskim susretima, pomagati u peĉenju kestena itd.

Dubravka Bijelić, učiteljica razredna nastave

9


RAZGOVORI

BROJ 9

POVEZIVANJE ŠKOLE I RODITELJA Odnos izmeĊu obitelji i škole znatno

svoje duţnosti koje trebaju poštivati. Uĉiteljima

utjeĉe na to koliko dobro se dijete moţe prilago-

društvo povjerava realizaciju odgojnih i obrazov-

diti školi i koje koristi za sebe moţe iz nje izvući.

nih zadataka koje oni znaju i ţele realizirati, ali

Zapravo, odnos obitelj - škola poĉinje prije nego

takoĊer znaju da ta realizacija ovisi i o uĉenicima

što dijete uĊe u razred. Dolaskom u školu dijete

i da im sluţi.

pokazuje sve ono što je obitelj govorila o školi i kako ga je pripremala za školu.

Pred suvremenog roditelja i uĉitelja postavljaju se mnogi zahtjevi i oĉekivanja uţeg i šireg

U zajednici djeteta, roditelja i uĉitelja

društvenog okruţenja. Od sviju se oĉekuje da

zajedniĉki je cilj kvalitetan uĉenikov razvitak,

promišljaju u interesu djece kako bi mogli razviti

razvitak djeteta kao pojedinca. Zbog toga je pos-

njihovo samopoštovanje, da posjeduju vještine

većivanje pozornosti kvalitetnijem povezivanju

koje povećavaju zadovoljstvo, kako djece tako i

roditelja i škole jedan od bitnih aspekata podiza-

njih osobno. Vaţno je da imaju osnovna obiljeţja

nju razine kvalitete u odgoju i obrazovanju.

kompetencije: da posjeduju psihiĉko zdravlje,

Cilj suradnje je da se odgojni utjecaji i na-

imaju izgraĊenu pozitivnu sliku o sebi, pokazuju

stojanja više usklade, koordiniraju. Što se više

fleksibilnost u ponašanju, budu strpljivi, preds-

obitelj i škola meĊusobno potpomaţu i vode is-

tavljaju pozitivan model djetetu, budu otvoreni

tom cilju, to će i rezultati biti uspješniji. Svrha

za uĉenje i razumijevanje odgoja i obrazovanja

suradnje obitelji i škole je: ostvarivanje meĊuso-

djece i drugo. Svi oni igraju znaĉajnu ulogu u

bnog povjerenja; svestranije upoznavanje djece i

ţivotu djece pa je nuţno da budu meĊusobno

uĉenika; upoznavanje roditelja s ciljem i zadaci-

povezani.

ma, sadrţajem i organizacijom odgoja u školi;

Suradnja obitelji s odgojnim ustanovama

obogaćivanje pedagoške kulture roditelja; pomoć

najĉešće se obavlja osobnim kontaktima uĉitelja

obitelji u odgoju djece, pomoć školi u organizira-

i preko organiziranih roditeljskih sastanaka. Oso-

nju raznovrsnih oblika izvannastavnih aktivnosti

bni kontakti omogućuju upoznavanje, stvaranje

i drugih pedagoški vrijednih akcija; koordinacija

povjerenja, upoznavanje prilika u roditeljskom

ukupnih odgojnih nastojanja obitelji i škole. Ro-

domu i odgojnoj ustanovi, bolje upoznavanje

ditelji povjeravaju uĉiteljima svoje najbolje što

djece i uĉenika, pojedinih njihovih osobina, inte-

imaju, svoje dijete. Imaju odreĊene strahove i

resa, oboljenja, naĉina reagiranja i sl.

oĉekivanja. Uĉitelji su toga svjesni i znaju da

Roditelji se moraju aktivno ukljuĉiti u obrazova-

djeca nisu tu radi njih, nego oni radi djece. Oni

nje svoje djece - kod kuće, u školi, i u zajednici.

znaju da i uĉenici i roditelji imaju svoja prava i

Roditelji mogu postati pozitivno ukljuĉeni u ob-

10


RAZGOVORI

BROJ 9

razovanje svoje djece na mnoge naĉine, ukljuĉu-

toga je potrebno da se uĉitelji i obitelji meĊusob-

jući ĉitanje svojoj djeci, razgovarajući s njima o

no cijene.

konkretnim aktivnostima i iskustvima vezanim

Uĉitelji trebaju upoznati sve roditelje i prihvatiti

uz školu, igrajući edukativne igre s njima ili ras-

ih kao partnere u promicanju djeĉjeg uĉenja i

pravljajući o ţivotu i svijetu s njima. Uz to, rodi-

prilagodbe školi te cijeniti ono što obitelji mogu

telji mogu imati podrţavajuću ulogu kad su puni

pridonijeti kao pomoć školi. S druge pak strane

razumijevanja za uĉiteljeve poruke; dolaţenjem

roditelji moraju vjerovati da uĉitelji imaju na

na školske sastanke, savjetovanja i dogaĊaje; su-

umu najbolje interese njihove djece te cijeniti što

djelovanjem na djeĉjim izletima; dobrovoljnim

uĉitelji i škole rade u promicanju obrazovanja

radom u uĉionicama. Roditelji mogu promicati

njihove djece. Rješenje je ĉvršća i bolja poveza-

uĉenje iskorištavanjem mnogih prilika za uĉenje

nost obitelji i škole u zajedniĉkim odgojnim nas-

u zajednici; mogu voditi djecu u knjiţnice, muze-

tojanjima formiranja djeteta kao budućeg ĉovjeka

je, kazališta i plesne dogaĊaje i proslave u zajed-

s odreĊenim kvalitetama.

nici. Za mnoge obitelji pripadnost religioznoj

Bez obitelji škola moţe obrazovati i stvoriti stru-

instituciji moţe ponuditi prilike za uĉenje koje

ĉnjaka, ali ĉovjeka ne. Zbog toga se škola i obi-

pruţaju podršku i koje dopunjuju djeĉja školska

telj moraju tijesno povezati, integrirati, odgojno

iskustva.

proţeti, kako bi obitelj bila u sluţbi škole, a

Odgojni proces, razvitak pojedinca, izgraĊivanje

škola u sluţbi obitelji.

njegove osobnosti i karaktera zbiva se u vrlo slo-

mr. Sanja Prelogović

ţenim ţivotnim okolnostima, pod utjecajem raznovrsnih ĉinitelja. Jasno je da u suvremenim uvjetima ne odgajaju samo obitelj i škola. Pored njih postoje i djeluju i drugi faktori. Dijete je izloţeno ĉitavom mnoštvu namjernih i nenamjernih utjecaja i poticaja. Ti izvanobiteljski i izvanškolski utjecaji sve su brojniji, sve prisutniji i sve snaţniji. Utjecaj obitelji i škole na djecu slabi i u opadanju je, a u porastu su svi drugi utjecaji. Roditelji i uĉitelji ĉesto uviĊaju da što oni grade, drugi razgraĊuju, gube odluĉnost u ostvarivanju odgojnih zadataka, ne osjećaju se sigurnima i

Preporuĉena literatura: 1. Brazelton, B.T., Sparrow, D.J. (2005), Vaše dijete od treće godine do škole. Zagreb: Mozaik knjiga. 2. Ĉudina-Obradović, M., Obradović, J. (2006), Psihologija braka i obitelji. Zagreb: Golden marketing-Tehniĉka knjiga. 3. Jurić, V., Maleš, D. (1994), Škola i roditelji. Napredak, Vol. 135, br. 2, str. 133-140. 4. Maleš, D. (1994), Odnos obitelji, škole i društva, u: Vrgoĉ, H. (ur.) Obitelj – škola – društvo. Zagreb: HPKZ. 5. Rosić, V. i Zloković J. (2003), Modeli suradnje obitelji i škole. Đakovo: Tempo. 6. Rosić, V. (2005), Odgoj – obitelj – škola. Rijeka: Ţagar.

dovoljno jakima na odgojnom podruĉju, osjećaju

7. Stoll, L., Fink, D. (2000), Mijenjajmo naše škole. Zagreb:

da su osamljeni i bez društvene podrške. Zbog

Educa.

11


RAZGOVORI

BROJ 9

MOTIVACIJA U NASTAVI Ĉesto se kaţe da je dobar poĉetak pola

postignuće u nekom podruĉju, osobine onog što

posla. Vrijedi li isto i za poĉetak svakog

uĉi, nagrade i kazne od strane nastavnika i

nastavnog sata? Je li vaţno za nastavni proces

roditelja i ponašanje vršnjaka.

kako se osjećamo? Koliko je vaţno motiviranje

Velik znaĉaj u procesu uĉenja ima i

uĉenika? Pridonosi li uspješnosti i motivacija

unutarnja uĉenikova motivacija koja je odgovor

samog uĉenika? Inspirira li uĉitelj uĉenika,

na unutarnje uĉenikove potrebe kao što su:

uĉenik uĉitelja ili je proces obostran? Koliko je

radoznalost,

uopće

kompetencije

vaţno

stvaranje

dobrog

odnosa

s

uĉenicima?

potreba

za

znanjem,

(osposobljenosti,

osjećaj

posjedovanja

znanja, iskustva) i osjećaj rasta i razvoja.

Za dobro osmišljavanje sata uĉitelj si postavlja ĉitav niz pitanja:

Pojam motivacija dolazi Iz latinskog glagola movere što znaĉi kretati se. Ona je

Koliko vremena imam? Tko su uĉenici u

pokretaĉka snaga koja nas navodi na odreĊenu

razredu? Što znaju o predviĊenim sadrţajima?

aktivnost, djeluje na ishode uĉenja i ujedno je

Koja je svrha mog izlaganja? Koji ugled,

jedna od najteţe mjerljivih komponenti.

odnosno koliko povjerenja uţivam kod uĉenika? Koji je moj odnos prema uĉenicima?

Da bi povećali unutrašnju motivaciju, uĉitelji nastoje prilagoditi ono što se uĉi

Ovisno o odgovorima na ova pitanja,

uĉeniĉkim interesima, uvoĊenjem novosti i

uĉitelj će nastojati ulaskom u uĉionicu privući

raznolikosti u nastavu, omogućavanjem izbora

paţnju, stvoriti dobar odnos i povjerenje, odrediti

sadrţaja, vremenskog rasporeda, partnera za rad,

svrsishodnost sata i stvoriti prikladno ozraĉje za

naĉina

uĉenje. Naĉina je bezbroj, a odabiremo one koji

emocija, energije, dinamike i postavljanjem

su za nas i naše uĉenike u postojećoj situaciji

rokova.

najbolji.

rada,

izvora

znanja…te

unošenjem

Nastoji da uĉenik bude aktivni sudionik s

Njihovu paţnju privlaĉimo neverbalno,

brzim

povratnim

informacijama,

potiĉe

glasom i pozivom na djelovanje ili atraktivnim

radoznalost, povezuje ono što se uĉi sa osobnim

naslovom. Namjera je stvoriti dobar odnos s

ţivotom uĉenika - s dogaĊajima u obitelji, u

uĉenicima.

susjedstvu, s etapom njihovog razvoja, s ljubavi,

Što uĉenika potiĉe na uĉenje, odnosno pozitivnu reakciju na uĉiteljevu motivaciju?

zdravljem.

Pomaţe

uĉenicima

samostalno

postaviti svoje ciljeve.

To mogu biti njegovi interesi i ciljevi koje ţeli uĉenjem ostvariti, iskustvo i prethodno

12

Vaţnu ulogu ima i glas. Koji ćemo upotrijebiti, ovisi o tome što ţelimo:


RAZGOVORI

BROJ 9

Šaljem li informaciju ili je ţelim primiti? Ţelim

2. Ono što mi se najmanje svidjelo na nastavi

li da se moji uĉenici smiju? Ţelim li na uĉenike

bilo je:

utjecati?…UVJERLJIVI GLAS je glas kontrole.

3. Nastava bi bila bolja da:

Koristimo ga kad govorimo kako nešto jest, kad

4. Ono što sam danas otkrila/o o sebi je:

govorimo

na

5. Promijenila/o sam stav ili gledište vezano za:

djelovanje. PRISTUPAĈNI GLAS je kad je

6. Ono što bih sljedeće ţeljela/ţelio znati o toj

skupina manja, kad ţelimo povratnu informaciju

temi je:

ili kad se od druge osobe oĉekuje odgovor. Za

7. Drugi komentari:

ĉinjenice

uspješnost

tijekom

nastavnog

procesa

i

kad

pozivamo

Isto tako, dobro je s vremena

trebamo oba glasa!

na vrijeme provjeriti kako se

Ono što još moţe pozitivno

djelovati

uspješnost

je

uĉenici osjećaju prije, a kako

na

nakon

tjelesno

nastavnog

sata

s

nekoliko kratkih tvrdnji:

kretanje. To se moţe

postići

osmišljavanjem

prihvaćeno

zadatka

koji

zahtijeva

kretanje, a dovoljna je

Ugodno, Svjeţe,

toplo, odmorno,

spremno za rad 

samo minuta. Kao što je vaţan poĉetak sata te njegov

Mrzovoljno, nevoljko, ostavite me na miru

tijek, veliki znaĉaj ima i završetak sata. On nam

Hladno mi je, nisam dobro

daje osjećaj da se nešto postiglo, da je bilo korisno

Što ja tu radim?

i iznutra i izvana, da je sadrţaj shvaćen i da uĉenici znaju koji će sljedeći korak poduzeti. Stoga uĉitelj

To su dobri pokazatelji planiranja sljedećih sati, a

nastoji planirati jednako vrijeme kao i za izlaganje i

uĉenici jaĉaju samopouzadanje i motivaciju jer

uvod, nastoji osmisliti završetak koji će privući

pridonose zajedniĉkoj uspješnosti.

paţnju i maštu i na taj naĉin izbjeći uĉenikova gledanja na sat kako se nastava pribliţava kraju!

Kao što uĉitelj motivira uĉenike, tako i oni

S vremena na vrijeme dobro je planirati

motiviraju uĉitelja, stvara se povoljno radno

vrednovanje nastavnog procesa kroz pitanja

ozraĉje i razvija obostrano zadovoljstvo

upućena uĉenicima kao što navodi Jensen:

nastavnim procesom.

1. Ono što mi se najviše svidjelo na nastavi bilo je:

Dubravka Vajdić, učiteljica savjetnica

13


RAZGOVORI

BROJ 9

PRILAGODBA ZA PRVI RAZRED Upisom u prvi razred odgoj i obrazovanje djeteta

da raste broj djece koja imaju poteškoće u

postaju zajedniĉka briga škole i roditeljskog

odrţavanju paţnje i koncentracije, što im oteţava

doma u ostvarenju zajedniĉkog cilja, a to je

usvajanje gradiva i školskih zadataka. Djeca s

sretno i obrazovano dijete. Dijete u školi dobiva

takvim poteškoćama ĉesto su vrlo nesigurna,

prve velike ţivotne obveze, upoznaje nove ljude;

samokritiĉna

svoje vršnjake i uĉitelje, stjeĉe nove spoznaje o

neuspjeh. Takvo je dijete vaţno ohrabrivati.

svijetu koji ga okruţuje kao i o sebi samome.

Dijete koje kreće u školu treba poticati u razvoju

Stoga, koliko je dijete pripremljeno za polazak u

samostalnosti i odgovornosti, kako bi lakše

i

sklona

generalizirati

svoj

prvi razred, u

izvršavalo

tolikoj

s v o j e

mjeri

će moći

obveze

i

prihvatiti

usvojilo

obveze koje

r a d n e

donosi škola.

navike.

Ali

Vaţno

nije

mu

dovoljno da

je pomoći u

je

spremno

plani ra nj u

samo dijete;

vremena za

potrebna je i

uĉenje,

spremnost

o s t a l e

roditelja

aktivnosti,

da

mu pomogne

ali

na

o d m o r.

pravi

i

za

za

naĉin i osigura uvjete za uspješan rad. Obitelj je

Prilagodba djeteta na školu ovisit će i o njegovim

najvaţniji

mentalnih,

socijalnim kompetencijama, o sposobnosti da

emocionalnih i socijalnih sposobnosti djeteta.

bude prihvaćen u okolini. Dijete koje se nauĉi

Dijete kojemu se posvećuje potrebna paţnja, koji

nositi s frustracijama i negativnim osjećajima

se u obitelji osjeća prihvaćenim, lakše se

lakše će se prilagoditi i okolina će ga lakše

prilagoĊava i savladava nove situacije. Da bi

prihvatiti. Pretjerano zaštićivana djeca ili djeca

dijete uspješno usvajalo znanja, neophodna je

koja teţe podnose frustracije imat će više

sposobnost koncentracije i paţnje. Ĉinjenica je

poteškoća u prilagodbi. Kako bi polazak u školu

faktor

u

razvoju

14


RAZGOVORI

BROJ 9

bio što opušteniji i sretniji, treba razgovarati s

Djetetu treba dopustiti da uĉi i griješi, jer jedino

djetetom o tome, ĉuti njegova razmišljanja,

tako moţe nauĉiti. Radujte se svakom njegovom

osjećaje, dati mu priliku da priĉa s kim se druţi,

uspjehu i budite u svakom njegovom neuspjehu.

da nam priĉa o svojim knjigama, zadaći, nastavi,

Prevelika oĉekivanja roditelja djeci predstavljaju

prijateljima, uĉiteljici, školi. Na taj naĉin roditelj

opterećenje, a takvo dijete nije opušteno,

svom djetetu pomaţe stvarati naviku dijeljenja

slobodno i sretno.

iskustva, što je bitno za dijete, ali i za odnos roditelj

dijete.

Općenito

se

preporuĉa

kontinuirana suradnja sa školom, naroĉito ako dijete ima neke specifiĉne poteškoće. Ne traţite od svog djeteta da bude uspješno svemu, jer ne postoji idealno dijete.

15

Nina Ninković, učiteljica razredne nastave


RAZGOVORI

BROJ 9

UČIMO UČITI U svakoj ţivotnoj situaciji i trenutku izloţeni

inicijalno susreli. Razumijevanje se postiţe

smo brojnim utjecajima naše okoline koji potiĉu

preispitivanjem uzroka i posljedica toga o ĉemu

naš um na stvaranje mišljenja, na spoznaju, na

uĉimo, tj. postavljanjem raznih pitanja (Tko?

zakljuĉivanje,

istraţivanje,

Kako? Zašto? Kada?), zatim razdvajanjem

preispitivanje, stvaranje stavova itd. No, s takvim

bitnog od nebitnog (ĉitanjem kojim se trudimo

svakodnevnim uĉenjem, kojeg nismo ni svjesni,

obuhvatiti cijeli sadrţaj kako bismo dobili

zapravo nemamo poteškoća.

Poteškoće se

cjelovitu sliku i kontekst toga što uĉimo), te

javljaju uglavnom u školskom periodu naših

izvoĊenje zakljuĉaka o tome što smo ĉitali.

ţivota i ţivota naše djece, kada moramo uĉiti na

Razumijevanje se takoĊer postiţe i usmenim

tradicionalniji naĉin, uglavnom napamet, tj. za

prepriĉavanjem proĉitanog/nauĉenog kako bismo

knjigom. Ako bismo pitali uĉenike vole li uĉiti,

mogli procijeniti koliko smo doista nešto

odgovor bi uglavnom bio ne, a razlozi bi bili zato

razumjeli i upamtili, te na ĉemu još moramo

što

poraditi.

je

promišljanje,

uĉenje

teško,

naporno,

dosadno,

Drugo, kada uĉimo, treba obratiti

dugotrajno itd. Ovim kratkim ĉlankom pokušat

pozornost na naše potrebe, tj. na naš osobni stil

ćemo razbiti tu negativnu sliku o uĉenju.

učenja - odgovara li nam tišina i mir ili lagana

Da bismo postizali kvalitetno znanje,

glazba, ili pak uĉenje ujutro, popodne ili naveĉer,

znanje koje se dugotrajnije zadrţava u našem

pamtimo li i razumijevamo li bolje hodajući po

pamćenju, koje lako "dohvatimo" i koristimo te

prostoriji,

koje nam omogućuje postizanje boljih školskih

podcrtavajući/crtajući, odgovara li nam uĉenje u

rezultata, treba se drţati nekih jednostavnih

prirodi ili knjiţnicama, u grupi ili samostalno.

smjernica.

s

Dakle, treba obratiti pozornost na to što nam

razumijevanjem, jer uĉenje napamet doista je

govori naše tijelo i naš um i stvoriti si najbolje

teško

rezultira

moguće okruţje za uĉenje. Treće, treba se

kratkotrajnim znanjem koje ne znamo koristiti i

poigrati s metodama tj. naĉinima uĉenja.

koje brzo zaboravljamo. Pomislit ćete da je to

Primjerice,

lakše

s

prikazati u stripu, koristite humor, smiješne

lakšim

likove i boje. Mozak će vam biti zahvalan na

upamćivanjem informacija, lakšim dosjećanjem

tako zabavnom naĉinu uĉenja koji podsjeća na

u situacijama ispitivanja znanja te korištenje tih

igru te će brzo pamtiti i lako se prisjećati svih

informacija u brojnim situacijama, a ne samo

vaţnih informacija. U stripu ili bilo kojem

vezanih uz onaj predmet u kojem smo ih

slikovnom prikazu neĉega što ima poĉetak, tijek

i

Prvo, dosadno

reći

nego

razumijevanjem

uvijek i

treba

naporno,

uĉiniti,

rezultira

no brţim

uĉiti a

uĉenje i

16

pjevajući,

pokušajte

govoreći

povijesne

ili

pišući/

dogaĊaje


RAZGOVORI

BROJ 9

i kraj, pokušajte jasno naznaĉiti te dijelove i

koje je teško upamtiti pomoću papira i bojica

navesti uzroke nekog dogaĊaja i posljedice, što

izradite memory ili slagalicu i igrajte se njome.

će vam pomoći u razumijevanju i pamćenju.

Ovo su samo neki primjeri metoda kojih moţe

Pokušajte izraĊivati tablice s kategorijama za

biti bezbroj,

razliĉite predmete i povezujte pojmove koje

Iako se naizgled svi ovi savjeti odnose na

upisujete u tablice sa slikovnim prikazom.

uĉenike, odrasli takoĊer kontinuirano uĉe i

Kategorizirajte pomoću generalizacija, npr. ako

usavršavaju se, stoga se sve opće smjernice o

se u tekstu govori o poljoprivredi, stoĉarstvu,

tome kako uĉiti mogu prilagoditi i odraslima.

industriji

Ovaj

i

sl.,

izradit

ćete

kategoriju

ĉlanak

nastojao

je

uĉenje

prikazati

izazovnim

i

zabavnim,

tj.

onakvim

kakvim

bi uĉenje trebalo biti.

Kada

odmaknete

se od

tradicionalnog uĉenja

i

uĉenja

napamet, porast će i

motivacija

uĉenje, najĉešće

koja

za je

najveći

problem, a onda će se s postizanjem 'gospodarstvo'. Kategoriziranje je odliĉno za

boljih rezultata motivacija

predmete poput prirode, biologije, povijesti i

preoblikovati u samostalno i samoorganizirano

zemljopisa: npr. uz ţivotinje se uvijek spominju

uĉenje. Dakle, pokušajte pomoći svojoj djeci ili

razliĉiti

sebi samima da otkrijete osobni stil učenja, da

tijela,

sustavi prehrana,

(krvoţilni,ţivĉani...), razmnoţavanje

i

izgled sl.,

uz

zemljopis reljef, poloţaj, prirodna bogatstva,

uĉvrstiti te

se

ĉitate i uĉite s razumijevanjem te da razvijate zabavne i izazovne metode učenja.

gospodarske grane, a uz povijest društveni ustroj, religija, obiĉaji, pismo i jezik, gospodarstvo (trgovina,

poljodjelstvo,

izrada

nakita...).

IzraĊujte vlastite testove znanja, od definicija

17

Jelena Sitar, mag. ped., pripravnica


RAZGOVORI

BROJ 9

PREPORUČAMO PROČITATI

18


RAZGOVORI

BROJ 9

Tea Geci, 5.a SVJETLOSNE VRIJEDNOSTI ČISTIH BOJA

Lorena Lončarić, 8.d KONTRAST - RITAM SUPROTNOSTI

19


Razgovori 2014  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you