Page 1

----Өгүүлэл бичих загвар---ӨГҮҮЛЛИЙН НЭР А.Зохиогч*, Б.Зохиогч*, В.Зохиогч* * Сургууль, Профессорын багийн нэр** e-mail:ename@yahoo.com Хураангуй. Өгүүлэл бүрийн өмнө хураангуй бичигдэнэ. Хураангуйг Times New Roman фонтоор 12ptүсгийн өндөртэйгээр Italic хэлбэрээр бичигдэнэ. Хураангуй нь 15 мөр, 200 үгэнд багтсан байх ёстой. Зүйл нь шинэ мөрнөөс, мөрний эхнээс эхлэх ба мөрүүд хоорондоо 1 sp зайтай байна. Мөрүүд нь баруун зүүн талдаа зэрэгцэн бичигдэнэ. Түлхүүр үг: Түлхүүр үг нь Times New Roman фонтоор 12pt үсгийн өндөртэйгээр Regular хэлбэрээр бичигдэнэ. Өгүүлэлд 4-5 түлхүүр үг хэрэглэнэ. Түлхүүр үг нь нэр үг, нэрлэхийн тийн ялгал ганц тоон дээр бичигдэнэ. Өгүүллийн нэрэнд орсон үг түлхүүр үгэнд орохгүй. Оршил Өгүүллийн оршил хэсэгт авч үзэж байгаа асуудлын мөн чанар, урьд өмнөх судалгааны түвшин, гол онцлогуудыг бичнэ. -

-

-

-

Илтгэлийг А4 хэмжээтэй цаасан дээр хуудасны дээд, доод баруун талаас 2,5см, зүн талаас 3,0 см зайг үлдээж бичнэ. Илтгэлийг бичихдээ header, footer, footnote командыг хэрэглэхгүй. Бүх математик бичлэгүүд Equitionпрограммаар бичигдэх бөгөөд ердийн математик бичиглэл 12pt өндөртэй байна. Томьѐо нь дээд доод талаасаа 12ptзайтай байх ба мөр голлон бичигдэнэ. Томъѐоны дугаарыг тухайн мөрний төгсгөлд бага хаалтанд бичнэ. Фото зураг, хүснэгт нь зөвхөн хар, цагаан өнгөтэй байна. Scanner ашиглаж оруулсан бүдүүвч зураг болон фото зураг нь 300 dpi-аас багагүй нягтаршилттайгаар зургийн *.TIF,*.JPEG,*.BMP,*.GIF өргөтгөлтэйгээр буулгагдаж текстэн дотор мөр голлон байрласан байна. Зураг дээрх үсэг, тооны өндөр нь ерөнхий текстийн үсэгний өндөртэй тэнцүү байх буюу 85%-иас бага байж болохгүй. Илтгэлийн төгсгөлд ишлэл татсан ном, зохиолын нэрсийг тавих ба өгүүлэлд иш татсан дарааллаар нь дугаарлана. Илтгэлд ишлэл татсан номын дугаар, хуудсыг бичихдээ дунд хаалтанд бичнэ. Бүлгийн гарчиг

Өгүүлэлийг зөвхөн Microsoft Word 2003 программ буюу түүнээс хойшхи хувилбар дээр *DOC буюу *DOCX өргөтгөлтэй format-ыг ашиглан Times New Roman фонтоор 12ptүсгийн өндрийг сонгон бичнэ.


-

Хүснэгт нь өгүүлэлд орсон дараалалаар дугаарлагдана. Хүснэгтийн гарчиг нь Times New Roman фонт дээр Italicхэлбэрээр 12ptүсгийн өндөртэйгээр мөр голлон бичигдэнэ.

Хүснэгтийн гарчиг Хүснэгт 1 2 Хүрээ шугам нь 0.5pt өргөнтэй дан шулуунаар байна. 𝑆𝑥 + 𝑆𝑦 𝑆𝑥 − 𝑆𝑦 𝑆𝑎 = + 𝑐𝑜𝑠2𝑎 − 𝑡𝑥𝑦 𝑠𝑖𝑛2𝑎 2 2 Томъѐоны дугаарыг тухайн мөрний төгсгөлд бага хаалтанд бичнэ. 2.1.1 Дэд бүлгийн гарчиг

1-р зураг Дүгнэлт Тухайн өгүүлэлийг дүгнэж Times New Romanфонт дээр 12ptүсгийн өндөртэйгээр Regular горимд бичнэ. Ашигласан ном, хэвлэл Өгүүлэлийн төгсгөлд ишлэл татсан ном, зохиолын нэрсийг тавих ба өгүүлэлд иш татсан тухайн хэсгийн ард дугаарыг дараалалтайгаар байршуулна. [1] эсвэл[1,2,3…] Ишлэлийн жагсаалтын нэрсийг доорхи байдлаар Times New Roman фонт дээр 12ptүсгийн өндөртэйгээр бичнэ. Хэрэв 3-аас дээш хүний хамтын бүтээлээс ишлэл татсан бол эхний гурван хүний нэрсийг бичиж товчилж болно. [1]

Төмөрбаатар Н.,Балжинням Ш., Гөлгөө А. Материалын эсэргүүцэл. Улсын хэвлэл УБ. 1996-295х

[2]

Алтанцэцэг Ч., Буяндэлгэр Д. Монголчуудын өвлийн улиралд голлон өмсдөг хувцасны нэр төрлийн судалгаа.//ТИС-ийн эрдэм шинжилгээний бичиг. УБ.: 1997.N3(29)41…43х

[3]

Сопротивление материалов/Под ред.Акад. АН УССР. Писеранко Г.С.-5-е изд., перераб.и доп. – К.: Вища шк. Главное изд-во, 1986.-775с гэх мэт бичнэ.

Хурал  

Хурал, МИС, 50 жил