Page 1

БАТЛАВ. РЕКТОР

проф. Б.ДАМДИНСҮРЭН

МЕХАНИК ИНЖЕНЕРИЙН СУРГУУЛИЙГ 2012-2015 ОНД ХӨГЖҮҮЛЭХ ХӨТӨЛБӨР Энэхүү сургууль хөгжүүлэх хөтөлбөр нь ШУТИС-ийн Ректор Б.Дамдинсүрэнгийн ШУТИС-ийг дунд хугацаанд (20...- 2...) хөгжүүлэх стратеги төлөвлөгөө, МИС-ийг 2008-2015 онд хөгжүүлэх стратеги төлөвлөгөөнд дэвшүүлсэн стратегийн зорилго, зорилтуудыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээг ханган биелүүлэхэд чиглэгдсэн болно. МИС-ийн явуулж байгаа үйл ажиллагаанд үнэлэлт дүгнэлт хийсний үр дүнд ШУТИС болон бүрэлдэхүүн сургуулиудын хэмжээнд бодлогоор хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны нийтлэг ажлууд, менежерийн үр дүнгийн гэрээнээс гадна сургуулийн онцлогтой асуудлуудыг авч хэрэгжүүлэх зүйлүүдийг энэ хөтөлбөрт тусгав. №

1.1

1.2 1.3 1.4

1.5

Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ

Хугацаа (он, сар) 2012 2013 2014 2015

Нэг. Захиргаа, зохион байгуулалт МИС-ийн салбар нэг, проессорын багуудын хоорондын үйл ажиллагааны хамтын уялдаа холбоог сайжруулах, профессорын багуудын эрдэм + + + + судлалын тэргүүлэх чиглэлийг зөв тогтоож, бүтцийг оновчтой зохион байгуулах Сургуулийн удирдлагын түвшинд эрх, үүрэг, + + + + хариуцлагын тогтолцоог төгөлдөржүүлэх ШУТИС-ийн удирдлага, мэдээллийн UNIMIS + + + + системийг иж бүрэн нэвтрүүлэх МИС-ийг хөгжүүлэх төлөвлөгөөнд менежментийн 5-р шинэ бодлого чиглэлийг тусгаж, нэмэлт өөрчлөлт сар оруулах Сургуулийн удирдлагын тогтолцоо, арга барил болон санхүүгийн үйл ажиллагааг хариуцлагатай, + + + + ойлгомжтой, хяналттай явуулж, үүнд багш ажилчид, БНЗ, ҮЭ-ийн санаачлага, оролцоог нэмэгдүүлэн

Шаардагдах хөрөнгө, зардал

Дүгнэх шалгуур, гарах үр дүн

Тайлбар


дэмжих Профессор багш нарын эрдэм судлал, бүтээлч ажлын үр дүнг нэмэгдүүлэх үүднээс сургалтинноваци-үйлдвэрлэлийн холбоог бэхжүүлэх чиглэлээр тодорхой ажил зохион байгуулж үр дүнг дүгнэх 1.7 Эх орондоо механик инженерийн мэргэжилтэн бэлтгэж эхэлсний 50 жил, МИС байгуулагдсаны 20 жилийн ойг угтсан эрдэм судлал, бүтээлч ажлын төлөвлөгөө боловсруулан хэрэгжүүлэх 1.8 Багш ажилтныг тогтвор суурьшилтай ажиллах нөхцлийг хангах, тэдний мэдлэг, ур чадварыг хөгжүүлэх чиглэлээр "Хүний нөөцийн хөгжлийн хөтөлбөр", байгууллагын хөгжлийг дээшлүүлэх чиглэлээр сургуулийг "Суралцагч байгууллага" болгон төлөвшүүлэх хөтөлбөрүүдийг боловсруулан хэрэгжүүлэх 1.9 Багш нарын эрдэм судлал, бүтээлч ажлын үр дүнг үнэлэхдээ "Үр дүнд суурилсан менежмент"-ийн аргыг нэвтрүүлэх журам боловсруулж, туршилтаар хэрэгжүүлэх 1.10 Багш нарыг хичээл заах, сургалтын ажлын илүү кредит цаг гүйцэтгэх хандлагыг эрдэм шинжилгээний төсөл, гэрээт ажил гүйцэтгэж бодит орлого олох чиглэл рүү хандуулах, багшлах боловсон хүчний менежментийг зөв, оновчтой явуулах ажлыг зохион байгуулах 1.11 ШУТИС-ийн багш ажилчдыг орон сууцжуулах хөтөлбөрийн хүрээнд БНЗ, ҮЭ-тэй хамтран өөрийн сургуулийн багш ажилчдад ноогдох байрны квотод нийцүүлэн сонгон шалгаруулалтыг ил тод, шударга явуулах ажлыг зохион байгуулах 1.12 Лабораторийн хичээл явуулах анги танхимийн хэрэгцээ, нэг оюутанд ноогдох сургалтын талбайг нэмэгдүүлэх зорилгоор хичээлийн корпусын техникийн давхарыг өргөтгөх, Үйлдвэрлэлийн 1.6

+

+

+

+

+

+

+

+

4-р сар

+

+

+

1-р сар

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+


механикжуулалтын лабораторийг давхарлах өргөтгөх төсөл боловсруулан хэрэгжүүлэх 1.13 Төрийн ба төрийн бус байгууллагуудтай хамтран "Мэргэшсэн" болон "Зөвлөх" инженерийн сургалтуудыг зохион байгуулах 1.14 Е-сургалтын материалыг бэлтгэх, сургалтанд орчин үеийн Touch screen + WiFi технологийг туршиж нэвтрүүлэхэд шаардлагтай сургалтын тоног төхөөрөмжөөр багш нарыг хангах

2.1

2.2 2.3

2.4

2.5

2.6

+

+

+

+

1-р сар

+

+

Хоёр. Сургалтын ажлын талаар Механик инженерийн мэргэжлийн хичээлүүдийн сургалтанд орчин үеийн хоѐр ба гурван хэмжээст компьютерийн програм хангамж ашиглан техникийн + + + + тооцоо, симуляци хийх технологийг ашиглах, есургалтанд нэвтрүүлэх Сургалтанд орчин үеийн Touch screen + WiFi 9-р + + + технологийг туршиж нэвтрүүлэх сар Төгсөгчдийг ажлын байраар хангахад чиглэгдсэн мэргэжил сурталчилах "Job Fair" үйл ажиллагааг 5-р + + + зохион байгуулах, төгсөгчдийн ажил эрхлэлтийн сар хувийг нэмэгдүүлэх Хамтын ажиллагааны гэрээтэй байгууллагуудтай үйл ажиллагаагаа өргөжүүлж, оюутныг + + + + үйлдвэрлэлийн дадлага хийх нөхцөл бололцоог хангахад чиглэгдсэн арга хэмжээ зохион байгуулах Бакалавр, магистр, докторын шатны сургалтын төлөвлөгөөнд нэмэлт өөрчлөлт оруулж, хичээл бүрийн стандартыг олон улсын түвшинд нийцүүлэн + + + + шинэчилж монгол, англи хэлээр UNIMIS системд бүрэн оруулах Магистр, докторын ахисан түвшний сургалтыг сайжруулах, оюутнуудын бие даан суралцах нөхцөл бололцоог хангах зорилгоор номын сангийн + + + + уншлагын танхимд ахисан түвшний оюутнуудад зориулсан эрдэм шинжилгээний танхим, фондыг


2.7

2.8

2.9 2.10 2.11 2.12

2.13

2.14

шинээр байгуулж ажиллуулах Мэргэжлийн түвшний сургалтанд виртуаль лаборатори ашиглах, түүнд шаардлагатай хөрөнгийг төсөвт суулгаж, энэ чиглэлээр туршлага хуримтлуулсан ШУТИС-ийн бүрэлдэхүүн сургуулиудаас туршлага судлан хэрэгжүүлэх Сургалт явуулах таатай орчин бүрдүүлж, лабораторийн баазыг бэхжүүлэх. Үүнд:  Үйлдвэрлэлийн механикжуулалтын багт CAD/CAE системийн лаборатори  Мехатроникийн лаборатори  Автын механикийн лаборатори  Хий-шингэн, гидравликийн лаборатори  Үйлдвэрлэлийн механикжуулалтын танхим  Цахилгаан, электроникийн лабоартори  Лазер, плазма технологийн CAM системийн лаборатори  Хөөсөн цутгуурын туршилтын лаборатори Магистрын түвшний хичээлийг зайн сургалтаар явуулах бэлтгэл хангах Мэргэжлийн хөтөлбөрийн магадлан итгэмжлэлд орох Төгсөгчдийн үнэлгээний голч дүнг дээшлүүлэх Мэргэжлийн хичээлийг гадаад хэлээр заах бэлтгэл хангах, гадаад хэлээр хичээл заадаг багшийг урамшуулах ажлыг зохион байгуулах Багш ажилтны англи хэлний мэдлэгийг дээшлүүлэх үүднээс шаталсан сургалтыг гадаадын болон дотоод нөөц бололцоогоо ашиглан үе шаттай явуулах Залуу багш нарын мэргэжлийг дээшлүүлэх зорилгоор үйлдвэрүүдэд дадлага хийлгэх, хамтарсан төсөлд татан оролцуулах ажлыг зохион байгуулах

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+


3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

Гурав. Эрдэм шинжилгээ, технологи Профессорын багийн семинар, нээлттэй семинарыг сургуулийн хэмжээнд явуулж хэвшүүлэх, + + + + профессорын семинарын агуулга, чанарын түвшинг ахиулах Докторын сургалтыг бүрэн дуусгаж, эрдмийн зэрэг хамгаалахад бэлэн болсон багш нарын эрдэм + + + + шинжилгээ, туршилтын ажлыг бүх чиглэлээр дэмжих Профессорын багуудыг ЭШ-ний төсөл, гэрээт ажил, гадаадтай хамтарсан төсөл хэрэгжүүлэх ажлыг бүх талаар дэмжих, онцгой шаардлагатай төсөлд + + + + гарааны санхүүжилтийг эргэн төлөгдөх нөхцөлтэйгээр тусламж дэмжлэг үзүүлэх Шинээр батлагдах Инновацийн хуулийн хүрээнд профессорын багууд өөр хоорондоо болон бүрэлдэхүүн сургуулиудтай ЭШ-ний тодорхой чиглэлүүдээр хамтарч, интеграцчлагдах үйл + + + + ажиллагааг зохион байгуулж, сургуулийг түшиглэсэн гарааны компани, венчор компани байгуулах бэлтгэлийг хангаж үе шаттай хэрэгжүүлэх Шинэ бүтээл, оновчтой санал, патент, оюуны өмчийн эрхтэй профессор, багш, оюутны тоог + + + + нэмэгдүүлэх Үр дүнд суурилсан менежмент (RBM)-ийн 1-р хэлбэрийг өөрийн сургуулийн онцлогт тохируулан + + + сар туршиж тодорхой үр дүнд хүрнэ Ахисан түвшний (магистр, доктор) оюутнуудыг эрдэм шинжилгээний төсөл ба гэрээт ажилд татан + + + + оролцуулж, тэдэнд зориулсан сургалт, эрдэм шинжилгээний таатай орчин бүрдүүлэх Эрдэм шинжилгээ, зохион бүтээх ажлын үр дүнг оюуны өмчийн газраар баталгаажуулан + + + + патентжуулах, оюуны өмчийн чиглэлээр сургалт, семинар зохион байгуулах


Инновацийг ажил хэрэг болгон хэрэгжүүлэх зорилгоор “ШБОС” нэртэй технологи дамжуулах тусгай биржийг зохион байгуулж хөгжүүлэх 3.10 Металлын Сорилт Туршилтын ЭШ-ний төвийн шинжилгээний тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгслийг шинэчлэх төсөл боловсруулан хэрэгжүүлж, судалгааны түвшинг ОУ-ын түвшинд хүргэж дээшлүүлэх 3.9

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

5-р сар

+

+

+

+

+

+

+

Дөрөв. Санхүү, эдийн засаг, сургалтын орчин Эрдэм шинжилгээ, технологийн төсөл, аж ахуйн гэрээт ажил гүйцэтгэх журмын дагуу профессорын + + + + баг, төвүүдээс орох орлогыг тогтоосон хувиар тооцож сургуульд орох орлогыг нэмэгдүүлэх Хамтын ажиллагаатай байгууллагууд, төгсөгчдийн дэмжлэгээр тэдний нэрэмжит танхим, лабораторийг + + + + шинээр байгуулах ажлыг зохион байгуулах Сургуулийн эзэмшлийн машин, тоног төхөөрөмж, материаллаг баазыг ашиглан төрөл бүрийн + + + + төлбөртэй үйлчилгээ явуулж санхүүгийн нөөцийг нэмэгдүүлэх Эрдэм шинжилгээний болон аж ахуйн гэрээт ажлын үр дүнд технологи дамжуулах чиглэлээр + + + + бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх туршилтын цех байгуулж ажиллуулах Гадаад дотоодтой хамтарсан ЭШ-ний төсөл, гэрээт ажил гүйцэтгэж өөрийн багт болон сургуульд орлого оруулсан профессор, багш нарыг орлогын + + + + дүнгээс хамааруулан урамшуулах ажлыг зохион байгуулах Төрийн ба төрийн бус байгуулагуудтай хамтран "Зөвлөх" ба "Мэргэшсэн" инженерийн сургалт, + + + + мэргэжилтэй ажилчин бэлтгэх сургалтуудыг явуулж сургуулийн ашиг орлогыг нэмэгдүүлэх Сургуулийн төлөвлөгөөт ажлыг хэрэгжүүлэхдээ + + + + санхүүгийн оновчтой төлөвлөгөө боловсруулан


хэрэгжүүлж, үр ашиггүй зардлаас бүрэн татгалзах Хамтын ажиллагаатай байгууллагуудтай харилцан ашигтай харилцааг гүнзгийрүүлж, сургалтын орчин, материаллаг баазыг сайжруулах, оюутны урлаг спорт, нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх хүрээнд дэмжлэг, туслалцаа авах ажлыг зохион байгуулах 4.9 Үр ашиггүй зардлыг үгүй хийж, сургалтын техник хэрэгсэл, аж ахуйн хэрэгцээний эд, материал нийлүүлэлтэнд чанарыг голчлон анхаарч ажиллах 4.10 МСҮТ-ийн дадлагын хичээлийг суралцагчдад биеэр гүйцэтгэх орчин нөхцлийг бүрдүүлж (шаардлагатай тохоилдолд гадны байгууллагуудтай гэрээтэй ажиллах) машин төхөөрөмж, материаллаг баазаар хангах 4.11 Хамтын ажиллагаатай гадаадын их сургууль, ОУын байгууллагуудтай хамтарсан төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлэх замаар сургуулийн материаллаг баазыг бэхжүүлэх 4.12 Сургуулийн урд болон хойд талын гадна талбайн хэсгийг зүлэгжүүлэн цэцэрлэгжүүлэх тохижилтын ажлыг хийх 4.8

5.1

5.2

5.3

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

6-р сар

6-р сар

+

+

Тав. Гадаад харилцаа, хамтын ажиллагаа Гадаадын их, дээд сургуулиудтай тогтоосон уламжлалт харилцааг үргэлжлүүлэн хөгжүүлж, хамтын ажиллагааны түвшинг шинэ шатанд гарган + + + + хөгжүүлэх, үйлдвэрлэлийн орчин үеийн дэвшилтэт технологийг нутагшуулах чиглэлээр ажиллах Гадаад хамтын ажиллагааны хүрээнд профессор багш нарыг гадаадад урт богино хугацаагаар мэргэжил дээшлүүлэх, ОУ-ын ЭШ-ний хуралд + + + + оролцож илтгэл тавих, өндөр рейтингтэй сэтгүүлд өгүүлэл хэвлүүлэх ажлыг зохион байгуулж, санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх Гадаад хамтын ажиллагааны хүрээг тэлэх бодлого + + + + явуулж, гадаадад мэргэжил дээшлүүлэх багшийн


5.4

5.5

5.6

5.7

6.1

6.2

6.3

6.4

тоог нэмэгдүүлснээр чадварлаг хүний нөөцийг үе шаттай бүрдүүлэх Гадаад, дотоодын байгууллагуудаас санхүүждэг төсөл хөтөлбөрт профессор багш нарыг оролцуулах, хамтарсан төсөл гэрээт ажил гүйцэтгэх нөхцөл бололцоогоор хангах Олон улсын мэргэжлийн холбоо, байгууллагуудтай холбоо тогтоох, дотоодын төрийн ба төрийн бус байгууллага, компаниудтай хамтын ажиллагааны гэрээг сунгах, шинээр гэрээ байгуулан харилцан ашигтай хэлбэрээр хамтын ажиллагаагаа хөгжүүлэх Английн VSO, ХБНГУ-ын DAAD, БНСУ-ын KOICA, Японы JICA зэрэг ОУ-ын сайн дурын байгууллагуудаас шаардлагатай мэргэжлийн чиглэлээр гадаадын мэргэжилтэн багш урьж ажиллуулах, дээрх байгууллагуудтай хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх БНСУ, Япон, Тайвань, БНХАУ-ын нэр хүндтэй их сургуулиудтай холбоо тогтоож багш, оюутан солилцох, хамтарсан төсөл хэрэгжүүлэх зэрэг чиглэлээр гэрээ байгуулах

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Зургаа. Оюутны үйлчилгээ Оюутны бүтээлч сэтгэлгээг хөгжүүлэх үүднээс сайн дурын клубуудыг байгуулах, тэдэнд улсын болон + + + Олон улсын чанартай тэмцээн уралдаанд оролцоход тодорхой дэмжлэг туслалцаа үзүүлэх Оюутны байранд амьдарч байгаа оюутнуудын амьдралын нөхцөл байдал, орчинг сайжруулах, 6-р + + дотоод гадаад засвар тохижилтын ажлыг иж сар бүрнээр шийдвэрлэх Оюутны байрны номын сан, интернетийн өрөөг 9-р засварлан тохижуулж, үйл ажиллагааг цагийн + + сар хуваарийн дагуу тогтмолжуулан явуулдаг болох Оюутны байрны өмнөх гадна талбайг зүлэгжүүлэн 6-р +

+

+

+ +


6.5

6.6

6.7 6.8

6.9

цэцэрлэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах Эмчийн хяналтан дор эмнэлгийн урьдчилан сэргийлэх үзлэгийг оюутнуудад хүртээмжтэй байхаар зохион байгуулж, оюутан, багш ажилчдын эрүүл мэндийг хамгаалах, эрүүл ахуйн нөхцлийн хангах чиглэлээр тодорхой ажил зохион байгуулах Хичээлийн ба оюутны байранд төлбөртэй болон төлбөргүй нийтийн үйлчилгээг чанаржуулах, нэмэгдүүлэх Авъяастай оюутныг илрүүлж, хөгжүүлэх чиглэлээр тодорхой ажил зохион байгуулах “XXI зууны оюутан” цуврал хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлыг үргэлжлүүлэн зохион байгуулж үр дүнд хүрэх Төгсөгч оюутнуудад болон зарим мэргэжлийг багцалсан хэлбэрээр явуулж байгаатай холбогдуулан тэдгээр оюутнуудад зориулсан мэргэжил сурталчилах, нээлттэй хаалганы өдөрлөгүүдийг тогтмол зохион байгуулах

сар

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Хөтөлбөр боловсруулсан: ЗАХИРАЛ

Д.ЦОЛМОНБААТАР

Танилцсан: СУРГАЛТЫН ПРОРЕКТОР

Я.НАРАНЦЭЦЭГ

ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭ, ТЕХНОЛОГИЙН ПРОРЕКТОР

Б.ОЧИРБАТ

ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙН ХӨГЖЛИЙН ПРОРЕКТОР

Г.ДАМДИННЯМ

ГАДААД ХАРИЛЦАА, ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ ПРОРЕКТОР

Т.БАТБАЯР

Mеханик Инженерийн Сургууль  

Mеханик Инженерийн Сургуулийг 2012-2015 онд хөгжүүлэх хөтөлбөр

Advertisement