Page 1

beauty party Story by Sanita Svetamra

REFRESH Skin In Summer

เพราะไม่ใช่แค่อากาศหนาวที่จะท�ำให้ผิวแห้งและเสียความชุ่มชื้น ความร้อนแรง ของแสงแดดที่แผดเผาในฤดูร้อน ก็ท�ำให้เสียเหงื่อจนผิวขาดน�้ำได้เหมือนกัน อีกทั้งยังพ่วงมาด้วยผิวที่คล�้ำเสียจากรังสียูวี ในหน้าร้อนนี้เราจึงมาน�ำเสนอ สกินแคร์ที่จะช่วยบ�ำรุงผิวของคุณให้ชุ่มชื้นและฟื้นฟูผิวพรรณให้ขาวใส เปล่งประกายภายใต้แสงอาทิตย์อันร้อนแรงนี้

CLINIQUE

Dramatically Different Moisturizing Cream

เสริมปราการปกป้องผิวตามธรรมชาติและมอบความชุ่มชืน้ ให้แก่ผิว ด้วยมอยส์เจอร์ไรซิ่งครีม ที่จะช่วยคืนความอ่อนเยาว์ ให้ผวิ มอบความชุม่ ชืน่ อย่างล�ำ้ ลึกและยาวนาน อุดมไปด้วยสาร สกัดทีม่ คี ณ ุ สมบัตใิ นการช่วยกักเก็บความชุม่ ชืน้ และช่วยบ�ำรุงผิว ให้รู้สึกเบาสบาย นุ่มลื่น อีกทั้งยังช่วยให้ผิวดูมีสุขภาพดีและ รับมือกับปัจจัยรุกรานจากสภาวะภายนอกได้ดยี งิ่ ขึน้ เป็นจุดเริม่ ต้นแห่งการฟืน้ บ�ำรุงผิวอย่างมีประสิทธิภาพ ให้คณ ุ มีความสุขกับ ผิวชุ่มฉ�ำ่ อิ่มน�ำ้ ในทันทีที่ใช้ (ราคา 1,300 บาท)

PHYTO-C Skincare

SUPERHEAL™ O-Live Gel

เติมความชุม่ ชืน่ อย่างล�ำ้ ลึก เผยผิ ว สวยสู ้ ทุ ก สภาพอากาศ ด้วยผลิตภัณฑ์บ�ำรุงผิวสูตรเข้ม ข้น ในรูปแบบเนือ้ สัมผัสเจลเอส เซ้นท์ ที่พร้อมเข้าช่วยฟื้นฟูและ ปรับสภาพผิวก่อนการปรนนิบตั ิ บ�ำรุงในขั้นตอนต่อไป เหนือ กว่าด้วยประสิทธิภาพล�ำ้ ลึก จากสารสกัดใบมะกอก ที่มี คุณสมบัติช่วยให้ผิวพรรณ สดชื่นขึ้น และให้ผิวที่หมอง คล�้ำกลับสว่าง กระจ่างใส กักเก็บความชุม่ ชืน้ ได้อย่างดี เยี่ยม เผยผิวที่ดูมีน�้ำมีนวล เหมาะแก่การเลือกเป็นสกิน แคร์ สุ ด โปรดคู ่ ก ายคุ ณ (ราคา 7,250 บาท)

BIOTHERM

Life Plankton™Mask

ฟื้นบ�ำรุงผิว เพื่อคืนความชุ่มชื่น ในยามค�่ำคืน ด้วยเอสเซ้นส์อินมาส์ก ที่เข้มข้นและอัดแน่นด้วยคุณค่าไลฟ์ แพลงตอน ทีส่ ามารถแทรกซึมเข้าสูท่ กุ อณูผิวได้อย่างล�้ำลึก จากนวัตกรรม การฟื ้ น บ� ำ รุ ง ผิ ว ยามค�่ ำ คื น ที่ ท รง ประสิทธิภาพสูงสุด ในการฟืน้ บ�ำรุงผิว ด้วยสารสกัดจากใต้ทะเลลึก ทีจ่ ะมอบ ความชุม่ ชืน้ คืนสูเ่ ซลล์ผวิ ของคุณอย่าง ล�ำ้ ลึก ให้ผวิ ดูเปล่งปลัง่ สดใส เนียนนุม่ จนคุ ณ สั ม ผั ส ได้ เ มื่ อ ตื่ น รั บ วั น ใหม่ เตรียมความพร้อมให้ผิวของคุณเพื่อ รับมือกับกิจวัตรประจ�ำวันอย่างมั่นใจ (ราคา 2,100 บาท)

Avène

Thermal Spring Water

Shiseido

White lucent MultiBright Night Cream

ปรนนิบตั ผิ วิ เพือ่ ความกระจ่างใสอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วย ครีมบ�ำรุงผิวส�ำหรับกลางคืนเนือ้ ชุม่ ฉ�ำ่ ทีจ่ ะช่วยคุณแก้ปญ ั หาโทน สีผวิ ไม่สม�ำ่ เสมอ รวมถึงสัญญาณการก่อตัวของจุดด่างด�ำและ ความหมองคล�ำ้ ผสานด้วยวิทยาการล�ำ้ สมัยอย่างเทคโนโลยี MultiBright ทีจ่ ะช่วยเสริมการท�ำงานของ Moonlight Recharge Factor ให้เป็นไปอย่างราบรืน่ เพือ่ ช่วยให้ผวิ สามารถฟืน้ บ�ำรุงตัวเอง และคืนสูส่ ภาวะปกติได้ในชัว่ ข้ามคืน เพือ่ ให้คณ ุ เผยผิวเปล่งปลัง่ กระจ่างใส งดงามไร้ทตี่ ิ (ราคา 3,200 บาท) 222

เติมความสดชื่น ให้ผิวสวยแบบ ง่ายๆ ด้วยสเปรย์นำ้� แร่ธรรมชาติ แสน บริสทุ ธิ์ ทีจ่ ะช่วยมอบความสดชืน่ ให้ผวิ ของคุณทันทีที่ใช้ จากคุณประโยชน์ นานัปการ ทีม่ าในน�ำ้ แร่ธรรมชาติ ทีถ่ กู กรองผ่านชัน้ หิน ท�ำให้เกิดเป็นน�ำ้ แร่อนั อุดมไปด้วยเกลือแร่และแร่ธาตุตา่ งๆ ที่ มีประโยชน์ส�ำหรับผิว ในการให้ความ ชุ่มชื้น บรรเทาการระคายเคืองและลด การอักเสบของผิว ให้คณ ุ สามารถใช้ได้ บ่อยเท่าที่ต้องการ ไม่ว่าจะเป็นก่อน หรือหลังแต่งหน้า หรือจะพกพาไปเพือ่ เติมความสดชื่นระหว่างวัน เนรมิตผิว ฉ�่ ำ น�้ ำ ชุ ่ ม ชื่ น ยาวนานตลอดทั้ ง วั น (ราคา 750 บาท)


EDELPURE Origins

Three Part Harmony™ Oil-Infused Serum

คืนความเปล่งประกาย เพือ่ ผิวดูออ่ น เยาว์อย่างเต็มประสิทธิภาพ ด้วยเซรั่ม บ�ำรุงผิวสูตรเข้มข้น ที่จะเข้ามาช่วยคุณ จัดการกับปัญหาผิวที่ร่วงโรย โดยการ มอบความชุ่มชื่นล�้ำลึก ผสานส่วนผสม จากธรรมชาติท่ีมีคุณ สมบัติใ นการฟื ้ น บ�ำรุงผิวให้ดูอ่อนเยาว์จาก Tazetta Lily Bulb ทีจ่ ะเข้าช่วยลดเลือนริว้ รอยให้ดจู าง ลง เสริมความชุ่มชื้นให้ผวิ ดูอิ่มเอิบ และ แก้ปญ ั หาผิวทีไ่ ม่กระชับ ช่วยปลุกผิวให้ดู สดใสมี ชี วิ ต ชี ว า เผยผิ ว สดใสดู เ ปล่ ง ประกาย สวยงามจับตาขึ้นอย่างเห็นได้ ชัด (ราคา 3,600 บาท)

Alpine Quintessential Skin Defense Intensive Serum

ปลุกผิวให้ตนื่ กลับมาคืนความชุม่ ชืน้ ด้วยเซรัม่ บ�ำรุงผิว หน้าสุดเข้มข้น ทีจ่ ะเข้าช่วยบ�ำรุงผิวในยามค�ำ่ คืนทีค่ ณ ุ หลับ ไหล ด้วยประสิทธิภาพแห่งการบ�ำรุงจากส่วนผสมทรงคุณค่า ที่มีคุณสมบัติช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระและกักเก็บความชุ่ม ชืน้ ไว้ในผิวอย่างต่อเนือ่ งยาวนาน ช่วยล็อคความชุม่ ชืน่ ไว้ใน ผิวตลอดทัง้ คืน พร้อมให้คณ ุ ตืน่ รับเช้าวันใหม่กบั ผิวทีส่ ขุ ภาพ ดีและเปล่งปลั่งอย่างเป็นธรรมชาติ ให้คุณมั่นใจกับผิวสวย ใสไร้ที่ติ (ราคา 3,290 บาท)

Yves Saint Laurent

F O R E V E R YO U T H L I B E R ATO R WATER-IN-OIL

เผยความอ่อนเยาว์ของผิว ด้วยสัมผัสบางเบาสบายผิวประดุจ น�้ำ จากออยล์บ�ำรุงผิวสุดหรู ทรงประสิทธิภาพ ที่จะมาท�ำหน้าที่ เสมือนอาวุธปกป้องและบ�ำรุงผิว ช่วยคุณต่อกรกับปัญหาที่เป็น ปัจจัยบั่นทอนความงามของผิว ไม่ว่าจะเป็นริ้วรอยแห่งวัย, ภาวะ ผิวแห้งขาดน�้ำและความหมองคล�้ำ ด้วยคุณสมบัติฟื้นบ�ำรุงและ มอบความชุ่มชื่นอย่างเหนือระดับ จากส่วนผสมทรงอานุภาพ ให้ คุณเผยผิวเปล่งปลั่งสดใส แลดูอ่อนเยาว์ เลอค่าเหนือกาลเวลา (ราคา 4,800 บาท)

AQUALABEL White Up Lotions & White Up Emulsion s

SK-II

Facial Treament Oil

ให้ผิวกระจ่างใส มีชีวิตชีวา ด้วยโลชั่นและอิมัลชั่นสูตรไวท์เทนนิ่ง เนื้อ บางเบา ที่จะช่วยมอบความชุ่มชื่นอย่างล�้ำลึกให้ผิวของคุณ และยังมาพร้อม ประสิทธิภาพในการดูแลฝ้าแดด กระและจุดด่างด�ำ อันเนื่องมากจากแสงแดด และดูแลผิวที่หมองคล�้ำ ให้กระจ่างใสสวยงาม ทรงประสิทธิภาพด้วยส่วนผสม จาก M-Tranexamic Acid และ Double-Hyaluronic Acid ที่มีคุณสมบัตใิ นการฟื้น บ�ำรุงผิวทีแ่ ห้งหยาบกร้านจากแสงแดด มอบความชุม่ ชืน้ เป็น 2 เท่า ให้คณ ุ สัมผัส ได้ถึงผิวที่อ่อนนุ่ม และดูเปล่งปลั่งหลังการใช้ทุกครั้ง (ราคา 590 และ 690 บาท)

ฟืน้ ฟูผวิ ให้กลับสูค่ วามกระจ่างใส ด้วยเอสเค-ทู เฟเชียล ทรีตเม้นต์ ออยล์ ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยฟื้นบ�ำรุงผิวแห้งที่เกิด จากสภาพอากาศเย็นและความแห้งกร้าน มอบความชุม่ ชืน้ สูผ่ วิ ได้อย่างเหนือระดับ ด้วยการผสานพิเทร่า อันเป็น เอกลัษณ์ของเอสเค-ทู เข้ากับออยล์จากธรรมชาตินานาชนิด ทีต่ า่ งก็มคี ณ ุ สมบัตชิ ว่ ยฟืน้ บ�ำรุงผิวอย่างดีเยีย่ ม โดยส่วน ประกอบทั้งสองจะท�ำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยเติมความชุ่มชื้นสู่ผิวได้อย่างรวดเร็ว พร้อมมอบ ประสบการณ์ผวิ ชุม่ ชืน่ กระจ่างใส ทีค่ ณ ุ จะต้องตกหลุมรัก (ราคา 5,200 บาท) 223

beauty party (1)  
beauty party (1)  
Advertisement