Issuu on Google+

menĂşďŹ ndes emana www. r e s t a u r a n t e s a n i g n a c i o . c o m


Des e g und o . . .

¿ Pr e f i e r e sunp r i me rp l a t oi nd i v i d ua l . . .

Mer l uz ar el l enader apeygambasc ons al s aamer i c ana oalhor no

Ens al adaSanI gnac i o

Cogot edemer l uz aalhor no

( l ec huga,z anahor i a,r emol ac ha,aguac at e,huev o,boni t o,mahones a…)

Ens al adat empl adac ongul asyc hopi t osr eboz ados +3€) Es pár r agosf r es c osdeNav ar r ac ons al s adees pi nac as(

Aj oar r i er oc ongambas L ubi naal apl anc haoal api mi ent av er de Kokot x asdebac al aoalpi l pi l

Foi edeoc ac onpant os t adoymembr i l l odeDonéz ar

Chi pi r onesf r es c osal apl anc ha

+6€) Ens al adadebogav ant ec ondoss al s as(

Rodabal l oal apl anc hao“ nav ei r o”( alhor noc onpat at as )

Menes t r adev er dur asf r es c asdeNav ar r a

+4€) Rapi t oal apl anc hac onpat at aspanader a(

ent empor ada) Al c ac hof asc onj amónoal apl anc ha(

Sopadepes c adoal adonos ar r a Sopadeaj oc onhuev oes c al f ado

Ent r ec otdet er ner ac ons al s ar oquef or todeOpor t o Fi l et eoes c al opedet er ner ac onpat at asf r i t asopi qui l l os

Cons omédeav e

Sol omi l l odet er ner adeNav ar r ac onf oi ef r es c oy +5€) s al s adeOpor t o(

Pi mi ent osr el l enosder apeygambas

+5€) Chul et óndebueyal abr as a(

Set asdec ar doc onj amónyc r ema

Rabodebueyalv i no nt o

L egumbr e( gar banz os ,al ubi asr oj as …)c onc hor i z oypanc et a

Coc hi ni l l oc onfit adoc onens al adaypat at as Cos l l i t asdec or der ol ec halal apl anc ha Hi gadi t osyl ec hez uel asdec or der o Magr etc onf oi ef r es c ooc onfitdepat oc ons al s adeOpor t o

. . .oa l g op a r ac o mp a r t i r ? ( el egi r1opc i óndec adaunodel os4gr uposs i gui ent es )

oquet asdej amóni bér i c oo 1 Cr c hor i z oal as i dr a

edeoc ac onpant os t adoo 2 Foi j amóni bér i c o

Medi opi c hónens al s ac az ador ac ons et as +5€) Foi ef r es c oc ons al s adeOpor t o(

Yp a r at e r mi na r . . . Gos huac as er a ( nat a,bi z c oc hoyc r emadeaz úc arquemada)

Cr emadey ogur ,nuec esyc hoc ol at e

adat empl adac ongul asyc hopi t osr eboz adoso 3 Ensal s et asdec ar doc onj amónyc r ema

Coul antdec hoc ol at ec onna l l as Canu l l osdehoj al dr ec onc r ema Capr i c hov as c o

i l l onesder oc aal apl anc hac onv i nagr et adel i móno 4 Mej gambonesal apl anc ha

me n úd efi nd es e ma n

Dep r i me r o :

( manz anac onc uaj ada,nuec esymi el )

Tar t ahel adaoc omt es s a

½Bot el l aporc omens aldevi noD. O.(nt o,bl anc oor os ado) ,s i dr a,c er vez aor ef r es c o. Aguaypan.

29€+10% I VA

Na l l asc as er as Cuaj adadec as er í o Fl anc as er oc onhel ado L ec hef r i t ac as er a Tar t adeques oc as er a Hel adosv ar i ados Sor bet esv ar i ados Fr ut adel empo


R e s t a u r a n t eS a nI g n a c i o Avda.SanI gnac i o4,2ยบpi s o 31002Pampl ona( Navar r a) Tf no. :948221874 i nf or es er vas @r es t aur ant es ani gnac i o. c om www. r es t aur ant es ani gnac i o. c om

f ac ebook. c om/ s ani gnac i or es t @SanI gnac i oRes t Chec ki nenFour s quar e

Nombr eder ed:SANI GNACI O Cl ave:RESTAURANTE55


Menú fin de semana (español) - Restaurante San Ignacio