Page 1

Vol.4/May/2010

ISSN 1906-0149

Cool Sport for Life


BASF (Thai) Limited 23rd Fl., Emporium Tower, 622 Sukhumvit 24 Road, Klongton, Klongtoey, Bangkok 10110 TEL. (662) 664-9222 FAX. (662) 664-9254 E-mail: wichai.panyavachira@basf.com


GAUGE : 7G, 10G, 12G, 14G, 16G KNITTING WIDTH : 60” (152 cm), 80” (203 cm), 100” (254 cm) CAM SYSTEM : Tandem single cam system, twin carriage.

TOP TENSION

Newly electronic top tension easy to thread the yarn through.

Knitting system three-way technique

TANDEM SYSTEM

Double system or tandem two single system with variably programming stroke.

บริษัท ที อินเตอร์เทรด จำกัด

COMPUTERIZED CONTROLLER LCD display easy to read, knit design and programming are directly operated with keyboard.

Thai Textile

ROLLER

Main roller and sub roller take down system.

T. INTERTRADE CO., LTD 42/110 หมู่ 3 ซ.เอกชัย 119 ถ.เอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150 42/110 Moo 3 Soi Ekkachai 119, Ekkachai Rd., Bangbon, Bangkok 10150 Tel. (66) 0-2894-8820, 0-2894-7445 Fax. (66) 0-2894-7446 Email. t_intertrade@hotmail.com

& Apparel

ติดต่อฝ่ายขาย คุณพัชนี, คุณศราวุธ

SEGMENT NEEDLE BED Designed for high speed and easy replacement in the event of accidental damage, also equipped shock sensor stop motion device.


CONTENTS ACTIVITY biz 5 SPECIAL feature 9 NTB เครื่องมือกีดกันทางการค้า COVER story 13 Salaya Design Sport Wear คุณภาพภายใต้แบรนด์ SDL ฝีมือของคนไทย MOVE ment 17 เยี่ยมชมโรงงานผลิตเครื่องถัก Pilolelli ในจีน SPECIAL interview 23 Rachada chemicals เน้นขายคุณภาพ และขายเป็นแพ็คเกจ PRODUCT hi-light 29 KANZEN embroidery machine โชว์ศักยภาพในงาน GFT 10 SPECIAL focus 33 พัวเคียมสิ่น ผู้จำหน่ายเคมี สีย้อมคู่กับผลิตภัณฑ์หัตถกรรมไทย MARKETING idea 42 “ชื่อนั้นสำคัญไฉน” MANAGEMENT share 44 Leading Value ตอน KM & LO

13 17

23

Horoscope 46 LIFE style 49

33


ธิกา า ณ ร ร บ บท

คนไทยเราโชคดีที่ได้เกิดมาในแผ่นดินที่ได่้ชื่อว่า สุวรรณภูมิ ซึ่งมีความหมายว่า แผ่นดินแห่งความอุดม สมบูรณ์ ร่ำรวยด้วยทรัพยากรธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม มีพุทธศาสนาเป็นที่พึ่งทางจิตวิญญาณ และมีสถาบัน พระมหากษัตริย์เป็นที่ยึดเหนี่ยวของคนในชาติ ความ โชคดีดังกล่าวนี้ เป็นผลให้ผู้คนในแผ่นดินนี้ไม่อดอยาก และมีความสุข จนพวกฝรั่งให้ฉายาว่า Land of Smile ดิน แดนแห่งรอยยิ้ม เสียดายที่รอยยิ้มของคนไทยกำลังจะจางหาย ไป เพราะความขั ด แย้ ง ของสั ง คมได้ แ ละระบาดไป ทั่วประเทศ กระทั่งไม่อยากเชื่อกับสายตาเลยว่าคนไทย ผู้ใจดี ยิ้มง่าย จะมีหัวใจที่เต็มไปด้วยความเกลียดชัง จนถึงขั้นทำร้ายร่างกายกันบนท้องถนน ได้เห็นความ แตกแยกที ่ แ บ่ ง สี ก ั น อย่ า งไม่ เ คยเป็ น มาก่ อ น ได้ เ ห็ น บรรดาอั น ธพาลเดิ น ลอยหน้ า ลอยตาเข้ า ไปบุ ก รุ ก สร้างความวุ่นวายให้กับผู้ป่วยในโรงพยาบาลโดยไม่มี เจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปดำเนินการหรือจับกุมแต่ประการใด ความวุน่ วายโกลาหลนี้ ได้ฉดุ กระชากให้ประเทศ ถอยหลั ง และพั ง พิ น าศเสี ย หายทั ้ ง ด้ า นเศรษฐกิ จ และ สังคมจนไม่อาจประเมินมูลค่าได้ ขณะที่ประเทศอื่นๆ เศรษฐกิจได้ฟื้นตัวแล้ว และรุดหน้าพัฒนาประเทศ แต่ เรายังไม่เลิกทะเลาะกันจนกำลังถูกทิ้งห่างและกว่าจะ รู้ตัววันนั้นเราคงรั้งตำแหน่งประเทศล้าหลังที่สุดในย่าน อาเซียนก็เป็นได้Thai

บรรณาธิการบริหาร: ดาหวัน สว่างอารมย์ บรรณาธิการบทความ: บังอร ไทรเกตุ กองบรรณาธิการ: ศิริพร แสงแก้ว, กันตินันท์ เพียสุพรรณ บรรณาธิการศิลปกรรม: สิรัญญา วิศาลศักดิ์ ศิลปกรรม: สมลักษณ์ รามโคกกรวด, ดลฤดี อินทมาตย์ ที่ปรึกษาอาวุโส: คุณมานะ เอื้อธารพิสิฐ ทีมที่ปรึกษา: วิรัตน์ ตันเดชานุรัตน์, ดร.ไพจิตร วิบูลย์ธนสาร, ดร.จตุพร สังขวรรณ, ดร.สาธิต พุทธชัยยงค์, ดร.พงษ์ศักดิ์ สวัสดิเกียรติ, สำเริง จงดีไพศาล ดร.รุธิร์ พนมยงค์, ดร.จิตติวัฒน์ บุญรุ่ง, อ.สุรพล ตรงต่อศักดิ์, เจน นำชัยศิริ, สมศักดิ์ ศรีสุภรวาณิชย์, ถาวร ตันติศิริวิทย์, เดช พัฒนเศรษฐพงษ์, เศรษฐ วานิชวงศ์, นพดล เปี่ยมกุลวานิช, จิตติคุณ เจียมพิทยานุวัฒน์, วิกร พรหมชนะ, คมสรรค์ วิจิตรวิกรม, ทรงยศ นพปราชญ์, นพดุล เกษจรัล, ถวัลย์ อารีรัตนมาศ, ธีรภาพ เอี้ยวพิทยากุล, อ.ชัชวาลย์ งามศรี, วิชาญ อร่ามวารีกุล, ภคิน นิธิธนภัทร, พิเชษฐ์ เกียรติเดชปัญญา, เสริมศักดิ์ วงษ์ชัย, เกียรติชัย โลหชิตรานนท์, สวัสดิ์ ปัญญาศร, วันเพ็ญ จันทร์แก้ว, พิชิต จงคำนึงสุข, บัณฑิต ศุภกิจศิลป์ Published by D day Creative Co., Ltd. 105/116 Moo 8, Talingchan-Suphanburi Rd., Bangbuathong Nonthaburi 11110 Tel. 0 2597 5893, 0 2597 5894 Fax. 0 2597 5821 ติดต่อโฆษณา โทร. 08 6024 3913 ออกแบบ บริษัท สร้างสื่อ จำกัด 17/118 ซอยประดิพัทธ์ 1 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0 2279 9636, 0 2271 4339 โทรสาร 0 2618 7838

Textile & Apparel


ACTIVITY biz

EXIM BANK จ่ายค่าสินไหมทดแทนให้ ไทยทาเคดะเลซ นางวรวรา บุ น นาค (ขวา) ผู ้ ช ่ ว ยผู ้ อ ำนวยการฝ่าย รับประกันการส่งออก ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่ง ประเทศไทย (EXIM BANK) มอบสิ น ไหมทดแทนจำนวน 1,033,766.18 บาท ให้แก่ บริษทั ไทยทาเคดะเลซ จำกัด ผูผ้ ลิตและ ส่งออกผ้าลูกไม้ซึ่งประสบปัญหาผู้ซื้อในต่างประเทศปฏิเสธชำระ เงินค่าสินค้า โดยมีนายวีรวัฒน์ บงกชกร (ซ้าย) ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท ไทยทาเคดะเลซ จำกัด เป็นผู้รับ มอบ ณ EXIM BANK สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2553

EXIM BANK ร่วมสัมมนาส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ

นายสมพร จิตเป็นธม (ซ้ายสุด) รองกรรมการผูจ้ ดั การ ธนาคารเพื ่ อ การส่ ง ออกและนำเข้ า แห่ ง ประเทศไทย (EXIM BANK) ร่วมเป็นวิทยากรในงานสัมมนาระดมความคิดเห็น “การ ลงทุนไทยในต่างประเทศ : วิกฤต โอกาส และความเป็นไปได้ ของนักลงทุนไทย” จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ ลงทุ น (BOI) ร่ ว มกั บ สถาบั น เอเชี ย ศึ ก ษา จุ ฬ าลงกรณ์ มหาวิทยาลัย โดยมีนายชาญชัย ชัยรุ่งเรือง (ที่ 3 จากซ้าย) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงาน ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น

คนสร้างสี COLORS EVOLVERS

สถาบั น วิ จ ั ย แฟชั ่ น แห่ ง ประเทศไทย (inFASH) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ร่วมกับศูนย์สร้างสรรค์ งานออกแบบ (TCDC) จัดงานสัมมนา inFASH Forward Trends : Fashion, Lifestyle and Home Color/Material Trends Seminar Autumn/Winter 2011/12 เมื ่ อ วั น ที ่ 27 มี น าคม 2553 ณ ศู น ย์ สร้างสรรค์งานออกแบบ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเทรนด์และวัสดุของ สถาบันฯ ได้นำผลสรุปเทรนด์สีโลกจากเวทีการประชุมนานาชาติ Intercolor Congress ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 29-30 พฤศจิ ก ายน 2552 ที ่ ผ ่ า นมา นำมาถอดรหั ส ให้ เ หมาะสมกั บ ผลิตภัณฑ์และภาคอุตสาหกรรม โดยทีมวิจัยของสถาบันวิจัยแฟชั่น แห่งประเทศไทย จัดทำข้อมูลเทรนด์แนวโน้มผู้บริโภคและแฟชั่น ฤดูกาล Autumn/Winter ในงานนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสัมมนา กว่า 150 คน

ThaiTextile & Apparel


สำเพ็ง ร่วมงาน BIFF & BIL 2010 สมาคมพ่อค้าผ้าไทย ร่วมแสดงสินค้าในงาน BIFF & BIL 2010 ณ อิมแพค เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 1-4 เมษายนที่ผ่านมา

ประชุมใหญ่สามัญ สมาคมพ่อค้าผ้าไทย จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2553 ณ โรงแรมแกรนด์ไชน่า เมื่อวันที่ 26 มีนาคม ที่ผ่านมาThai

Textile & Apparel


R&D Roadmap for Textile Industry รศ.ดร.วีระศักดิ์ อุดมกิจเดชา ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและ วั ส ดุ แ ห่ ง ชาติ เป็ น วิ ท ยากรบรรยาย หั ว ข้ อ “มองอนาคตกั บ การพั ฒ นา อุตสาหกรรมสิ่งทอ” ภายในงานสัมมนา เผยแพร่ผลงานเรื่อง แผนที่นำทางด้าน วิ จ ั ย และพั ฒ นาสำหรั บ อุ ต สาหกรรม สิ่งทอไทย (R&D Roadmap for Textile Industry) โดยมีนายวิรัตน์ ตันเดชานุรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ บรรยายในหัวข้อ สถานการณ์สิ่งทอไทยในปัจจุบัน ดร.ชาญชัย สิริเกษมเลิศ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมเทคโนโลยี บรรยาย หัวข้อ ความเป็นมาของการจัดทำแผนที่นำทางด้านวิจัยและพัฒนาสำหรับอุต สาหกรรมสิ่งทอไทย และ ผศ.กรทิพย์ วั ช รปั ญญาวงศ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บรรยาย Roadmap บันไดสู่ความสำเร็จด้านการวิจัยและพัฒนาสำหรับ อุตสาหกรรมสิ่งทอไทย เมื่อวันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2553 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

ร่วมลงนามสัญญาการใช้เครื่องหมาย CoolMode นายวิรัตน์ ตันเดชานุรัตน์ ผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ และนายศิริธัญญ์ ไพโรจน์บริบูรณ์ ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการ ก๊าซเรือนกระจกเป็นประธานเปิดงานสัมมนา เสื้อผ้า Coolmode ทางเลือกใหม่ในการลดโลกร้อนพร้อมร่วม ลงนามสัญญาการใช้เครื่องหมาย CoolMode เมื่อวัน พฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2553 ณ ห้องจูปีเตอร์ 12-13 ชั้น 1 อาคารชาเลนเจอร์ 1 ศูนย์แสดงสินค้าและการ ประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยภายในงานมีการบรรยายเรื่อง ภาวะโลก ร้อน : อิทธิพลต่อวิถีชีวิตในสังคม โดย ดร.พงษ์วิภา หล่อสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมตลาดคาร์บอน องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) และการบรรยายเรื่อง คุณภาพอย่างไร ผลิตอย่างไร ถึงได้รับเครื่องหมาย CoolMode โดย ดร.นราพร รังสิมันตกุล ศูนย์วิเคราะห์ทดสอบสิ่งทอ และ นางสาวทัศนา รัตนาวะดี จากสำนักส่งเสริมตลาดคาร์บอน องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก Kidswear Design Contest

สำนั ก งานส่ ง เสริ ม วิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและ ขนาดย่ อ ม ร่ ว มกั บ สถาบั น พั ฒ นาอุ ต สาหกรรมสิ ่ ง ทอ สร้างนักออกแบบดีไซน์เนอร์เสื้อผ้าเด็กรุ่นใหม่ ในโครงการ Kidswear Design Contest 2010 ภายใต้แนวคิด “คุณค่า แห่งความห่วงใย” ชิงรางวัลเงินสดกว่า 100,000 บาท หวัง พัฒนาและกระตุ้นนักออกแบบรุ่นใหม่ไทย พร้อมส่งเสริม ผู้ประกอบการ SMEs พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย เพื่อ ยกระดับผลิตภัณฑ์สิ่งทอ เครื่องนุ่งห่มของไทย นายวิรัตน์ ตันเดชานุรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรม สิ่งทอ กล่าวว่า หลังจากโครงการดังกล่าวสำเร็จไปแล้วจะเกิดการพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายและ ตลาดเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ที่ทันสมัยมากขึ้น เพราะเชื่อว่าตลาดนี้ยังมี ความต้องการสูง

ThaiTextile & Apparel


พิ ธี รั บ มอบตำแหน่ ง ประธานกลุ่ ม อุตสาหกรรมสิ่งทอ กลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอ สภาอุตสาหกรรม จัดประชุมใหญ่ สามัญประจำปี 2553 เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรม สิ่งทอ วาระปี 2553-2555 พร้อมได้จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ และกล่าว ขอบคุณคณะกรรมการทุกท่าน ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ บางกอกคลับ ชั้น 28 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 14.00 น. (จากขวา) คุ ณ สมศั ก ดิ ์ ศรี ส ุ ภ รวาณิ ช ย์ นายกสมาคมอุ ต สาหกรรม ทอผ้าไทย รับตำแหน่งประธานกลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอ จากคุณปิลันธน์ ธรรมมงคล อุปนายกสมาคมฯ ฟอกย้อมพิมพ์และตกแต่งสิ่งทอไทย

NFTTI Fabric Development Project (JTEPA) คณะผู้เชี่ยวชาญญี่ปุ่นประชุมหารือกับผู้เข้าร่วมโครงการ เพื่อ ติดตามความคืบหน้าการพัฒนาผ้าผืนของแต่ละโรงงาน และการเตรียม การตัดเย็บเสื้อผ้าเพื่อทำ Garment Sample พร้อมทั้งวิธีการทำงาน สำหรับการเข้าร่วมจัดแสดงสินค้าในงาน BIFF & BIL 2010 และงาน ASEAN : Integration Textiles-Leather-Apparel ณ ห้องประชุมสมาคม อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทยThai

Textile & Apparel


SPECIAL feature

NTB

เครื่ อ งมื อ กี ด กั น การค้ า ที่ ซั บ ซ้ อ นมากยิ่ ง ขึ้ น

การนำมาตรการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี (Non-tariff Barriers) เพื่อปกป้องอุตสาหกรรมในประเทศ ได้ถูกใช้เป็นเครื่องมือที่ ประเทศต่างๆ นำมาใช้มากขึน้ ซึง่ รวมถึงประเทศไทยด้วย ทัง้ นีเ้ พราะ เครื ่ อ งมื อ ประเภทกำแพงภาษีได้ถูกลดบทบาทลงอย่างต่อเนื่อง จากการเปิดเสรีทางการค้าอย่าง Free Trade Area (FTA) ได้มีผลมาก ขึ้นในทุกพื้นที่ของโลก มาตรการกีดกันที่ไม่ใช่ภาษีนั้นมีหลายรูปแบบ อาทิ การ เรียกเก็บภาษีที่ไม่ใช่ภาษีศุลกากร เช่น ภาษีธุรกิจ ภาษีมูลค่าเพิ่ม การจำกัดปริมาณการนำเข้า การกำหนดเกี่ยวกับสุขอนามัยและ ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ การกำหนดเกี่ยวกับการปิดฉลากการ ค้าและการกำหนดมาตรฐานสินค้า เป็นต้น ที่สำคัญพบว่าประเทศ พัฒนาแล้วหลายประเทศที่เป็นคู่ค้าของไทยมีแนวโน้มในการใช้ เครื่องมือที่เป็นมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ถึงแม้ว่า NTB จะเป็นอุปสรรคต่อการค้าระหว่างประเทศ ก็ตามที แต่ในอีกด้านหนึ่งเป็นผลดีต่อผู้บริโภคในการมีโอกาสเลือก ซื้อสินค้าคุณภาพและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งบางกฎ ระเบียบก็เป็นผลมาจากการเรียกร้องของผู้บริโภคเองอันเกิดความ

ตื ่ น ตั ว ของสั ง คมในการรั ก ษาสุ ข ภาพและ สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎระเบียบนำ เข้ า ไปยั ง ประเทศสหภาพยุ โ รปหรื อ อี ยู จะมี ความเข้มข้นมากกว่าประเทศใดๆ ทั้งนี้เพราะ ประเทศในอียูได้เผชิญกับปัญหาสิ่งแวดล้อม ภายหลั ง การปฏิ ว ั ต ิ อ ุ ต สาหกรรมโลกเป็ น ประเทศต้ น ๆ จึ ง ตระหนั ก และอ่ อ นไหวต่ อ ประเด็นเหล่านี้ฉะนั้นสำหรับผู้ผลิตสิ่งทอไทย โดยเฉพาะผู้ผลิตที่มีตลาดในอียูซึ่งเป็นตลาดที่ มีมูลค่าสูง จำเป็นต้องพัฒนากระบวนการผลิต ให้ได้มาตรฐานตามที่กำหนดอย่างหลีกเลี่ยงไม่ ได้ด้วยการยกระดับมาตรฐานและคุณภาพให้ สูงกว่ากฎระเบียบต่างๆ ที่ประเทศคู่ค้านำมาใช้ ในการกีดกันทางการค้า อาทิ ฉลากสิ่งแวดล้อม การจั ด การด้ า นสิ ่ ง แวดล้ อ มในอุ ต สาหกรรม สิ่งทอ และกฎระเบียบ REACH ฯลฯ

ThaiTextile & Apparel


ฉลากสิ่ ง แวดล้ อ ม: EU-Flower, Oeko-Tex Standard 100 EU-Flower เป็ น เครื ่ อ งมื อ มาตรฐานสิ ่ ง แวดล้อม สินค้าที่ได้ผ่านมาตรฐานตามกำหนดจะ สามารถได้รับฉลากในการรับรองว่าสินค้าดังกล่าวมี ความปลอดภั ย ต่ อ ผู ้ ใ ช้ แ ละสิ ่ ง แวดล้ อ ม โดยการ อนุมัตินั้นจะพิจารณาถึงวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ กล่าว คือ ตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบ กระบวนการ ผลิต การบรรจุหีบห่อ การใช้งาน จนถึงการจัดการ กับเศษเหลือใช้

แม้ว่า EU-Flower จะยังไม่ได้เป็นมาตรการ เชิงบังคับ แต่หากผู้ผลิตรายใดได้ฉลากดังกล่าวย่อม มีความได้เปรียบมากกว่าผู้ส่งออกรายอื่น เพราะจะ ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคในอียูมากกว่าสินค้าที่ ไม่มีฉลาก ด้วยความมั่นใจว่าเป็นสินค้าคุณภาพ และไม่ ท ำลายสิ ่ ง แวดล้ อ ม แม้ จ ะมี ร าคาสู ง กว่ า สิ น ค้ า อื ่ น ทั ่ ว ไป แต่ ผู ้ บ ริ โ ภคส่ ว นใหญ่ ย อมรั บ ได้ เนื ่ อ งจากมี ท ั ศ นคติ ท ี ่ จ ะยิ น ดี จ ่ า ยเพื ่ อ สนั บ สนุ น ผู้ผลิตที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังมีแนวโน้มจะได้รับความนิยม จากผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น จากมูลค่าตลาดสินค้าที่ ติดฉลาก EU-Flower ได้เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 25 ต่อปี โดยเฉพาะกลุ่มเสื้อผ้าเด็ก ซึ่งสามารถครอง ส่วนแบ่งตลาดใน EU ประมาณร้อยละ 65 นอกจาก นี้ยังมีกลุ่มชุดชั้นในและเคหะสิ่งทอ 10

Thai

Textile & Apparel

สุดท้ายคือ ลดขั้นตอนและความยุ่งยากในการส่งออก ด้วยตัวฉลาก EU-Flower เป็นเครื่องแสดงให้เห็นแล้วว่าเป็นสินค้า ที่ผ่านการอนุมัติโดยคณะกรรมาธิการยุโรป จึงได้รับความสะดวก และรวดเร็วในการตรวจสอบการนำเข้าตลาดอียู มาตรฐานฉลาก Oeko-Tex Standard 100 ได้ถูกจัดตั้ง ขึ้นโดยสถาบันวิจัยอิสระด้านสิ่งทอ The Austrian Textile Research Institute and The German Hohenstein Research Institute เมื่อปี พ.ศ. 2536 เพื ่ อ กำหนดการทดสอบสารตกค้ า งในผลิ ต ภั ณ ฑ์ สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม โดยให้ผู้ผลิตคำนึงถึงการผลิตที่ปลอดภัย ในการเลือกใช้สารเคมีฟอกย้อม การใช้สารฟอมัลดีไฮด์ในการ ตกแต่งสำเร็จ เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีสาร ตกค้ า งหรื อ อั น ตราย โดยเน้ น ที ่ ส ุ ข ภาพของผู ้ บ ริ โ ภคเป็ น หลั ก ผลิตภัณฑ์ที่มีฉลาก Oeko-Tex Standard 100 แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม คือ ผลิตภัณฑ์เด็กอ่อนและเด็กอายุไม่เกิน 3 ปี กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ สัมผัสผิวผู้ใช้โดยตรง เช่น เสื้อเชิ้ต กระโปรง ชุดชั้นใน กลุ่ม ผลิตภัณฑ์ที่ไม่สัมผัสผิวผู้ใช้โดยตรง เช่น วัสดุสำหรับบุ กลุ่ม ผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้าน

เ ค รื่ อ ง มื อ ก า ร จั ด ก า ร ด้ า น สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ใ น อุ ต สาหกรรมสิ่ ง ทอ เครื่องมือดังกล่าวนี้เน้นที่กระบวนการผลิตเป็นหลักโดย ประกอบด้วย Carbon Footprint, GOTS, ISO 14001 มาตรฐาน ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ที่รวมถึงโครงสร้างขององค์กร ขั้น


ตอนการวางแผน ความรั บ ผิ ด ชอบ การปฏิ บ ั ต ิ กระบวนการผลิต ฯลฯ เพื่อให้องค์กรมีการพัฒนา ปรับปรุงตลอดจนรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง, CT: Clean Technology นโยบายการผลิตที่สะอาด มี แนวทางที่จะลดมลพิษจากแหล่งกำเนิดและการนำ กลับมาใช้ใหม่, LCA: Life Cycle Assessment การ ประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ โดยการประเมิน วงจรชีวิตทั้งหมดของผลิตภัณฑ์นับตั้งแต่วัตถุดิบ กระบวนการผลิตทั้งหมด การบรรจุ การขนส่งและ การกระจายสินค้า การใช้ การใช้ซ้ำ การบํารุงรักษา การนํากลับมาใช้ใหม่ และการกําจัดในขั้นสุดท้าย, CSR: Corporate Social Responsibility ความรับผิด ชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งกำลังกลาย เป็น กระแสหลักของการทำธุรกิจในต่างประเทศ และ สำหรั บ ในไทยนั้น ซีเอสอาร์กำลังขยายตัวอย่าง รวดเร็ว และมีแนวทางในการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม มากยิ่งขึ้น REACH กฎระเบี ย บว่ า ด้ ว ยสารเคมี ข องสหภาพ ยุโรป (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemical (REACH) มาตรการที ่ สหภาพยุโรป (อียู) เพิ่งประกาศใช้เป็นกฎหมาย เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2550 โดยคณะกรรมาธิการ สหภาพยุโรป REACH กำหนดให้เรื่องสารเคมีและการใช้ ประโยชน์ ส ารเคมีอย่างปลอดภัยครอบคลุมและ เกี่ยวข้องกับกระบวนการดังนี้ Registration การจด ทะเบี ย นสารเคมี โ ดยยื ่ น เสนอข้ อ มู ล เกี ่ ย วกั บ คุณสมบัติของสารเคมี ความเป็นอันตรายและพิษ ต่ อ สุ ข ภาพและสิ ่ ง แวดล้ อ ม รวมถึ ง การประเมิ น ความเสี่ยงของการใช้สารเคมีเพื่อให้ผู้ประกอบการ อุตสาหกรรมมีข้อมูลและใช้ข้อมูลในการผลิตและ จัดการสารเคมีเพื่อความปลอดภัย Evaluation การตรวจสอบและประเมิ น รายงานการศึกษาถึงอันตราย ความเสี่ยง และใช้ใน การผลิตที่ผู้ยื่นจดทะเบียนเสนอ เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ ประกอบการมีข้อมูลและใช้ข้อมูลนั้นในการจัดการ

สารเคมีในกระบวนการผลิตหรือใช้ได้อย่างปลอดภัย Authorization การขออนุญาตผลิตหรือใช้สารเคมีที่เป็น อันตรายมาก (Very high concern) อย่างมีเงื่อนไข เพื่อลดความ เสี่ยงต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม และ Restriction การจำกัดการผลิต การใช้หรือจำหน่าย สารที่เป็นอันตรายมาก กรณีที่มีความจำเป็นต้องใช้สารนั้นด้วย เหตุผลทางสังคมและเศรษฐกิจ และผู้ประกอบการไม่สามารถหา สารหรือวิธีอื่นที่เหมาะสมมาใช้แทนได้ ในเรื่อง REACH นั้น ค่อนข้างจะมีผลกระทบต่อผู้ผลิต เพราะจะสร้างภาระให้แก่ผู้ส่งออกของไทยโดยเฉพาะสิ่งทอ ตั้ง แต่ต้นน้ำ โรงปั่นด้าย โรงทอผ้า กลางน้ำ โรงฟอกย้อม โรงพิมพ์ ผ้าที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ยังส่งผล กระทบในอีกหลายด้าน เช่น การเพิ่มต้นทุนภาระที่ผู้ผลิตจะต้อง แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีตามกฎหมาย และท้ายที่สุดจะส่งผล ให้สารเคมีอันตรายแพงขึ้น เพราะผู้ผลิตสารเคมีผลักภาระค่าใช้ จ่ายในการหาข้อมูลความปลอดภัยให้แก่ผู้ซื้อ นอกจากนี้อาจทำให้สารเคมีบางชนิดขาดแคลนหาซื้อ ไม่ได้เพราะไม่มีผู้ผลิต เนื่องจากไม่คุ้มค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียไปกับ การจดทะเบียนหรือดำเนินการตามเงื่อนไขในระเบียบ ซึ่งจะส่ง ผลต่อเนื่องให้ผู้ผลิตต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการปรับสูตร การผลิตเพราะไม่สามารถซื้อสารเคมีได้ จึงต้องใช้สารทดแทน ชนิดอื่น รวมถึงการผูกขาดการผลิตสารเคมีเพราะผู้ผลิตรายย่อย ไม่สามารถแข่งขันด้านราคาได้ ดังนั้นผู้ผลิตและส่งออกสิ่งทอ จึ ง ควรเตรี ย มความพร้ อ มที ่ จ ะรั บ มื อ กั บ กฎหมาย REACH โดยเฉพาะความเข้ า ใจในหลั ก การของระเบี ย บและส่ ว นที ่ เกี่ยวข้อง ด้วยการสร้างความร่วมมือกับสายโซ่การผลิตของ ตนเอง ผู้ประกอบการต้องรวบรวมบัญชีรายชื่อสารเคมีในการ ผลิ ต ของตนทั ้ ง หมด และพิ จ ารณาดู ส ารเคมี อ ั น ตรายที ่ อ าจ มี ใ นผลิ ต ภั ณ ฑ์ ความเป็ น ไปได้ ใ นการตกค้ า งและโอกาสจะ ถูกปลดปล่อยออกจากการผลิตผลิตภัณฑ์ และต้องเรียกร้อง เอกสารข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี จากผู้ขายสารเคมี อย่ า งจริ ง จั ง รวมถึ ง ติ ด ตามข้ อ กำหนดและแนวโน้ ม การ เปลี่ยนแปลงมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของลูกค้า การปฏิบัติเหล่านี้จะ ทำให้ผู้ประกอบการสามารถก้าวข้ามในเรื่องระเบียบของ REACH ไปได้ และยังช่วยยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของตนในท้าย ที่สุดอีกด้วย ในยุคที่การค้าเปิดกว้างมากขึ้น จะเห็นว่ารูปแบบของ การใช้มาตรการกีดกันทางการค้าที่กล่าวมาข้างต้นได้มีกลไก

Thai

11

Textile & Apparel


พัฒนาให้มีความเข้มงวดมากยิ่งขึ้น และแนวโน้มที่จะ นำเครื่องมือมาใช้คือ ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมและ จริยธรรมของผู้ประกอบการ ซึ่งแน่นอนว่าผู้ประกอบ การจะมี ต ้ น ทุ น ที ่ เ พิ ่ ม มากขึ ้ น อย่ า งไรก็ ต ามหาก พิจารณาในระยะยาวการลงทุนที่เกิดขึ้นนี้ ก่อให้เกิด ประโยชน์หลายๆ ด้านทั้งตัวผู้ประกอบการเองที่ได้ พัฒนามาตรฐานสินค้าให้เป็นที่ยอมรับทั้งภาพลักษณ์ และคุณภาพ ขณะเดียวกันสังคมและสิ่งแวดล้อมก็ได้ ประโยชน์ด้วยเช่นกัน...

ข้อมูล :

en.wikipedia.org/wiki/Free_trade www.wtothailand.or.th/ntbs.html http://www.dtn.go.th/dtn/index.php http://www.thaifta.com/ThaiFTA/ www.thaitextile.org

T& T

จากการค้ารวมระหว่างไทย-สหภาพยุโรปนั้น อียูเป็นคู่ค้าอันดับ 3 ของไทยรองจากอาเซียนและญี่ปุ่น โดยในปี 2552 (ม.ค.-ก.ย.) การค้ารวมมีมูลค่า 21,904.88 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ ขณะที่อียูเป็นตลาดส่งออกอันดับ 2 รองจากอาเซียน โดยในปี 2552 (ม.ค.-ก.ย.) การส่งออกมีมูลค่า 12,973.40 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ ซึ่งเสื้อผ้า สำเร็จรูปเป็นสินค้าที่มีศักยภาพในการส่งออกสู่อียู การสำรวจข้อมูลผู้ค้าปลีกและผู้ซื้อกลุ่มสหภาพยุโรป ผู้ซื้อ (consumer)

ที่มา : BEE Retail Exports, Germany หมายเหตุ : 5.0-4.1 = สำคัญมากที่สุด 4.0-3.1 = สำคัญมาก 3.0-2.1 = สำคัญ 2.0-1.1 = สำคัญน้อย 1.0-0.0 = ไม่สำคัญ การสำรวจข้อมูลผู้ค้าปลีกและผู้ซื้อกลุ่มสหภาพยุโรป ผู้ค้าปลีกให้ความสำคัญในการทดสอบสารอันตรายในสิ่งทอ

ที่มา : BEE Retail Exports, Germany 12

Thai

Textile & Apparel


COVER story

Salaya Design

S p o r t Wear

คุณภาพภายใต้แบรนด์ SDL ฝีมือของคนไทย

ก้าวเข้าสูป่ ที ่ี 6 กับความสำเร็จของ หจก.ศาลายาดีไซน์ จากแรกเริม่ ด้วยธุรกิจผลิตผ้าเช็ดหน้า เพื่อส่งออกไปญี่ปุ่น ได้พัฒนาไปสู่ผู้ผลิต Sportwear ภายใต้แบรนด์ SDL ซึ่งได้รับการยอมรับจาก นักกีฬาโดยเฉพาะนักปัน่ จักรยานทุกประเภท “ผมเริม่ ต้นธุรกิจด้วยเงินสองหมืน่ บาท โดยรับออร์เดอร์จาก เพือ่ นชาวญีป่ นุ่ ให้ชว่ ยทำผ้าเช็ดหน้าส่งไปญีป่ นุ่ ซึง่ ขณะนัน้ โรงงาน ในไทยส่วนใหญ่ไม่รบั ผลิตให้ ทำได้ 1 ปี เพือ่ นชาวญีป่ นุ่ ให้ชว่ ยผลิต เสือ้ ผ้ากีฬาสำหรับนักเรียนตามโรงเรียนต่างๆ แต่ผมมีเงินทุนไม่พอ สำหรับซือ้ เครือ่ งไม้เครือ่ งมือจึงปฏิเสธ แต่ปรากฏว่าเพือ่ นกลับมาหา ผมพร้อมกับให้เงินทุนมาจำนวนหนึง่ จนเราสามารถผลิตสินค้าส่งให้ เขาได้ พร้อมกันนัน้ เราก็ได้คนื ทุนทีเ่ ขาช่วยเรามาอย่างสม่ำเสมอตรง ไปตรงมาจนเสร็จเรียบร้อย ทีก่ ล่าวทังั้ หมดเพือ่ ชีใ้ ห้เห็นว่าในสิง่ ทอยัง มีตลาดที่มีศักยภาพที่ถูกมองข้ามอีกมาก ขึ้นอยู่กับว่าใครสามารถ และมีความพร้อม และคว้าโอกาสที่ดีเอาไว้ได้ก็อยู่ได้เพราะคู่แข่ง น้อย” คุณอนุพล วงศ์ทพ ิ นาถ กรรมการผูจ้ ดั การ หจก. ศาลายา ดีไซน์ และ หจก. เอสดีแอล เอาท์เลท กล่าว

Thai

13

Textile & Apparel


รับทำ Developed Product ให้พูม่า ด้วยพื้นฐานของคนชอบออกกำลังกาย จึงทำให้ทราบความ ต้องการของผู้สวมใส่อย่างแท้จริงว่าชุดกีฬาที่ใช้นั้น จำเป็นต้องมี คุ ณ สมบั ต ิ พ ื ้ น ฐานคื อ ระบายอากาศได้ ด ี ซึ ม ซั บ น้ ำ เบาสบาย ซึ ่ ง คุณสมบัตเิ หล่านีจ้ ะช่วยสนับสนุนการเล่นกีฬาให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้ ดั ง นั ้ น ภายใต้ ก ารพัฒนาสินค้านั้นจะต้องสามารถตอบสนองโจทย์ ดังกล่าวให้ได้ นอกจากนีย้ งั ได้นำไปให้นกั กีฬาและนักแข่งในวงการกีฬา ลองสวมใส่ เพือ่ ให้ได้ความคิดเห็นโดยตรงจากผูใ้ ช้เพือ่ นำข้อมูลเหล่านัน้ มาปรับปรุงและพัฒนาต่อไป จากการพัฒนาทีไ่ ม่หยุดนิง่ นีเ้ องจึงทำให้บริษทั ฯ เป็นทีร่ จู้ กั กันดี ในหมูน่ กั กีฬา กระทัง่ สามารถผลิตสินค้า ประเภท developed product ให้ กับพูมา่ ซึง่ เป็นส่วนสินค้าใหม่ทจ่ี ะมีกำหนดการออกตลาดก่อน 1 ฤดูกาล และมีคำสัง่ ซือ้ จำนวนไม่มากประมาณ 1,000 ชิน้ แต่มรี าคาสูงกว่าสินค้า ทัว่ ไปถึง 3 เท่า ซึง่ โรงงานการ์เม้นท์ทว่ั ไปจะไม่รบั ผลิตเพราะมีจำนวนน้อย 14

Thai

Textile & Apparel

ไม่ ค ุ ้ ม กั บ การผลิ ต จึ ง นั บ เป็ น โอกาสที ่ ด ี ท ี ่ บริ ษ ั ท ฯ เข้ า มารั บ งานให้ ก ั บ พู ม ่ า เพราะ นอกจากจะได้ผลิตสินค้าแล้วยังช่วยให้ทราบถึง ทิ ศ ทางและแนวทางการพั ฒ นาของตลาด เสือ้ ผ้ากีฬาล่วงหน้าอีกด้วย ศาลายาดี ไซน์ คือ 1 ใน 3 ผู้ผลิตไทย ที่ ได้รับตราสัญลักษณ์ CoolMode ตามที่องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือน กระจก (องค์ ก ารมหาชน) ร่ ว มกั บ สถาบั น พั ฒ นาอุ ต สาหกรรมสิ ่ ง ทอ จั ด ทำโครงการ ส่งเสริมการพัฒนาเสื้อผ้าลดโลกร้อน หรือ CoolMode โดยตราสัญลักษณ์ CoolMode ให้ กับผูผ้ ลิตทีส่ ามารถพัฒนาเสือ้ ผ้าทีม่ คี ณ ุ สมบัติ พิเศษในการสวมใส่ทส่ี บายสามารถดูดซับเหงือ่ และระบายความร้อนได้ดี โดยมีคุณสมบัติ พิเศษ 3 ประการคือ 1. ในกระบวนการผลิตต้องผลิตจาก สารเคมีและสียอ้ มทีป่ ลอดภัยจากสารก่อมะเร็ง และโลหะหนัก 2. มี ค ุ ณ ภาพและคงทนต่ อ การ เปลี ่ ย นแปลงจากการซั ก และสี เ ที ย บเท่ า มาตรฐาน มอก. และมาตรฐานสากล 3. มีคุณลักษณะลดความร้อนซึ่งช่วย ลดอุณหภูมิของร่างกายทำให้ผู้สวมใส่เย็น สบาย ซึง่ ส่งผลให้ลดการใช้พลังงานจากเครือ่ ง ปรับอากาศได้ โครงการดังกล่าวนี้ทางศาลายาดีไซน์ ได้ ร ั บ การเชิ ญ ชวนจากสถาบั น พั ฒ นา อุตสาหกรรมสิง่ ทอ ซึง่ ได้จดั ส่งผลิตภัณฑ์ไปให้ ต่ อ มาสถาบั น ฯ ได้ แ จ้ ง ผลการทดสอบว่ า ผลิตภัณฑ์ที่ส่งไปนั้น มีคุณสมบัติที่จะได้รับ สัญลักษณ์ CoolMode ให้กบั สินค้า และมีเพียง ผู้ผลิต 3 รายเท่านั้นที่ได้ฉลาก CoolMode ฉะนัน้ จึงนับเป็นอีกความสำเร็จของการพัฒนา ทีไ่ ม่หยุดนิง่


“ด้วยสินค้าที่ส่งออกไปยังญี่ปุ่นนั้นต้องเป็น สินค้าที่มีคุณภาพระดับสูง โดยวัตถุดิบที่นำมาผลิต เป็นเส้นใยนำเข้าจากไต้หวัน ประเภทไมโครไฟเบอร์ พอลิเอสเตอร์ และอีโคเซ็นเซอร์ ซึง่ มีคณ ุ สมบัตริ ะบาย ความร้อนและไม่ทำลายสิง่ แวดล้อม ฉะนัน้ มาตรฐาน เกณฑ์ดังกล่าวนี้เอง จึงทำให้ผลิตภัณฑ์ของเราได้รับ CoolMode” คุณอนุพล กล่าว แบรนด์ SDL สนองความต้องการนักกีฬา ประสบการณ์จากการผลิตเสื้อกีฬาสำหรับ เด็กนักเรียนเพื่อส่งออกไปญี่ปุ่น ได้ช่วยให้เกิดการ เรี ย นรู ้ ท ั ก ษะการผลิ ต ชุ ด กี ฬ าที ่ ด ี น ั ้ น เป็ น อย่ า งไร ประกอบกับเป็นผู้ชื่นชอบกีฬาประเภทปั่นจักรยาน และเป็นผู้จัดตั้งชมรมนักปั่นจักรยาน จึงมีแนวคิดใน การผลิตชุดกีฬาสำหรับขีจ่ กั รยานภายใต้แบรนด์ SDL ทั้งนี้เพราะสินค้าที่วางจำหน่ายในท้องตลาดขณะนั้น ยังไม่สามารถตอบสนองผูใ้ ช้ได้ คือ ไม่ระบายอากาศ ร้อนและชื้นจึงตัดสินใจสร้างแบรนด์ SDL ซึ่งทำให้ ได้รับการตอบรับจากนักปั่นในประเทศเป็นจำนวน มากจนสามารถมียอดขายเป็นอันดับหนึ่งในประเทศ ซึง่ กรณีนไ้ี ด้รบั การยืนยันจากนักปัน่ คือ คุณรัฐศรันย์ ชุ ณ หวิ ริ ย ะกุ ล นั ก กี ฬ าปั ่ น จั ก รยาน ได้ ก ล่ า วว่ า สำหรับนักกีฬาแล้วชุดกีฬานับเป็นปัจจัย สำคัญทีช่ ว่ ย ให้เล่นกีฬาได้ดีมีประสิทธิภาพเพราะช่วยให้ไม่กังวล ในการเล่น ยกตัวอย่าง หากชุดกีฬาที่ใส่ไม่สามารถ ระบายอากาศได้ จะทำให้นักกีฬาร้อน มีเหงื่อมาก และมีกลิน่ ซึง่ ทำให้เกิดความกังวลตามมา แทนทีจ่ ะมี สมาธิกบั การเล่นอย่างเดียว ขณะเดียวกันในท้องตลาดชุดกีฬาที่มีคุณสมบัติตามที่ต้องการนั้นมีราคาแพง เพราะมักเป็น สินค้าจากต่างประเทศ ส่วนสินค้าในประเทศนัน้ แม้จะ มีราคาถูก แต่กไ็ ม่สามารถตอบโจทย์ความต้องการได้ ดังนั้นเมื่อมีแบรนด์ SDL เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ สามารถรองรับความต้องการและราคาไม่แพงจึง ทำให้ได้รบั การยอมรับจากนักกีฬาได้อย่างรวดเร็ว

คุณรัฐศรันย์ ชุณหวิรยิ ะกุล ที่ 1 จากซ้าย

“เสือ้ ผ้าทีน่ กั ปัน่ อย่างเราต้องการ คือ เบา สบาย แห้ง ซึ่งมีราคาแพงมาก ฉะนั้นเมื่อมี SDL เข้ามาในตลาดโดยเสนอ ราคาทีร่ บั ได้ แต่ให้ความรูส้ กึ ทีไ่ ม่ตา่ งจากแบรนด์นำเข้ามากนัก นักปัน่ จึงให้ความสนใจและมีความต้องการมาก ส่วนเรือ่ งดีไซน์ นัน้ เป็นองค์ประกอบทีร่ องลงมา” คุณรัฐศรันย์ กล่าว นอกจากสินค้าแบรนด์ SDL แล้ว ยังรับผลิตชุดกีฬาอืน่ ๆ ตามออร์เดอร์ อาทิ ฮอกกีน้ ำ้ แข็ง บาสเกตบอล บีบกี นั ฯลฯ ซึง่ ตลาดรับทำนีโ้ ดยมากจะผลิตเพือ่ ส่งออกไปยังญีป่ นุ่ ร้อยละ 80 ทีเ่ หลือ คือ มาเลเซีย สิงคโปร์

ด้ ว ยสิ น ค้ า ที่ ส่ ง ออกไปยั ง ญี่ ปุ่ น นั้ น

ต้ อ งเป็ น สิ น ค้ า ที่ มี คุ ณ ภาพระดั บ สู ง โดย วั ต ถุ ดิ บ ที่ น ำมาผลิ ต เป็ น เส้ น ใยนำเข้ า จาก ไต้ ห วั น ประเภทไมโครไฟเบอร์ พอลิ เ อสเตอร์ และอี โ คเซ็ น เซอร์ ซึ่ ง มี คุ ณ สมบั ติ ระบายความร้ อ ยและไม่ ท ำลายสิ่ ง แวดล้ อ ม ฉะนั้ น มาตรฐานเกณฑ์ ดั ง กล่ า วนี้ เ อง จึ ง ทำให้ผลิตภัณฑ์ของเราได้รับ CoolMode

Thai

15

Textile & Apparel


“ผมมัน่ ใจว่าตลาดชุดกีฬามีแนวโน้มทีจ่ ะขยายอีกมาก เพราะทุกวันนี้ประชาชนได้ให้ความสำคัญกับสุขภาพและการ ออกกำลังกายมากขึน้ และถึงแม้วา่ สินค้าจากจีนทีม่ รี าคาถูกจะ ทะลักเข้ามาในประเทศมากขึ้น แต่สินค้าเหล่านี้ไม่มีคุณภาพ ที่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทุกกลุ่มได้” คุณอนุพล กล่าว สนับสนุนนักกีฬาทีมชาติไทยและทีมชาติลาว ถึงแม้ หจก. ศาลายาดีไซน์ จะไม่ใช่โรงงานขนาดใหญ่ ที่มีพนักงานกว่าร้อยคนเท่านั้น แต่สำหรับการช่วยเหลือและ รั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมไม่ ย ิ ่ ง หย่ อ นไปกว่ า บริ ษ ั ท ใหญ่ ๆ ใน ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ กล่ า วคื อ นอกจากการผลิ ต สิ น ค้ า ที ่ ด ี ม ี คุณภาพกับผู้บริโภคแล้วยังให้การสนับสนุนแก่นักปั่นจักรยาน ทีมชาติลาวในกีฬาซีเกมส์ที่ผ่านมา ซึ่งผลปรากฏว่านักปั่นจาก ทีมชาติลาวสามารถได้รับรางวัลเหรียญทองจากการแข่งขัน ประเภทจักรยานระยะทางไกล นอกจากนี้ยังให้การสนับสนุน นักแข่งฮอกกีน้ ำ้ แข็งทีมชาติไทยอีกด้วย “แนวทางการทำงานของผมคือคุณภาพต้องมาก่อน ราคาเป็นเรือ่ งรองลงมา ในฐานะทีเ่ ป็นนักกีฬา ย่อมเข้าใจความ ต้องการของนักกีฬาได้แท้จริง ฉะนัน้ เป้าหมายของการทำธุรกิจ ไม่ใช่ตัวเลขกำไรแต่เป็นความสุขที่ได้เห็นคนเล่นกีฬามากขึ้นมี สุขภาพที่แข็งแรง ซึ่งนอกจากความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคแล้ว เราควรช่วยกันยกระดับสังคมทีอ่ ยูใ่ ห้ดขี น้ึ สามารถช่วยอะไรใคร ได้บา้ งก็ลงมือทำ ไม่รอว่าจะต้องมีเงินมากเท่านัน้ เท่านีก้ อ่ นแล้ว จึงลงมือทำ ทำเลยครับไม่ตอ้ งรอ” T& T

หจก. ศาลายาดี ไซน์ ทีอ่ ยู ่ 36/115-116 หมู่ 5 ต.ไร่ขงิ อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 โทรศัพท์ 0-2429-7246-7, 0-2429-7315 โทรสาร 0-2429-0349 เว็บไซต์ http://www.sdlwonga.com e-mail: salayadesing@yahoo.com

16

Thai

Textile & Apparel


MOVE ment

เยี่ยมชม PILOLELLI ในจีน นับเป็นความร่วมมือระหว่างภาควิชาหลักสูตรปริญญาโท คณะวิศวกรรมสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี คลอง 6 และบริษัท ที อินเตอร์เทรด จำกั ด ตั ว แทนจำหน่ า ยในประเทศไทย เข้ า เยี่ ย มชมโรงงานผลิ ต เครื่ อ งทอผ้ า PILOLELLI ที่เมืองเซี่ยเหมิน ประเทศจีน ระหว่างวันที่ 27-31 มีนาคม 2553 ที่ผ่านมา การเยี่ยมชมครั้งนี้เป็นหนึ่งในหลักสูตรปริญญาโท ซึ่งคุณถาวร แป้นงาม ผู้จัดการ บริษัท ที อินเตอร์เทรด จำกัด กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการเยี่ยมชมงานครั้งนี้ ก็ เ พื ่ อ เป็ น การศึ ก ษาถึ ง ระบบบริ ห ารจั ด การตลอดจน กระบวนการผลิตควบคุมให้ได้มาตรฐานการผลิตอย่าง สม่ำเสมอของ PILOLELLI ที่จีนว่า มีระบบควบคุมคุณภาพ อย่างไรที่ทำให้ได้มาตรฐานเดียวกันกับที่ผลิตในอิตาลี ทั้งนี้พบว่า การที่ PILOLELLI สามารถควบคุม คุณภาพเพราะมีการนำช่างเทคนิค วิศวกร ชาวอิตาลีเข้า มาควบคุมการทำงาน นอกจากนี้ยังนำเข้าวัตถุดิบสำคัญ จากบริ ษ ั ท แม่ เ ข้ า มา ดั ง นั ้ น จึ ง ทำให้ ส ามารถรั ก ษา มาตรฐานเดียวกับที่ผลิตในอิตาลี อย่างไรก็ตามการที่ต้อง เข้ามาขยายโรงานที่จีนทั้งนี้เพื่อขยายตลาดในเอเชียโดย เฉพาะจีนซึ่งมีความต้องการเครื่องทอผ้าเป็นจำนวนมาก อีกทั้งลดต้นทุนในการผลิตเพื่อให้สามารถแข่งขันกับเครื่อง ในเอเชียได้ สำหรับกำลังการผลิตในจีนนั้นสามารถผลิต เครื่องทอได้ 75-100 เครื่อง/เดือน ขณะที่อิตาลีสามารถ ผลิตได้ 80 เคร่ื่อง/เดือน

คุณถาวร แป้นงาม ผู้จัดการ บริษัท ที อินเตอร์เทรด จำกัด

Thai

17

Textile & Apparel


“ตามปกติ แ ล้ ว ผู ้ ค นส่ ว นมากมั ก มี ค วาม รู้สึกว่า สินค้าที่ผลิตจากจีนนั้นไม่มีคุณภาพหรือ มาตรฐานต่ำ แต่จากการได้เข้าไปชมในโรงงานก็พบ ว่า ที่นี่ให้ความสำคัญในเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างมาก เพราะแบรนด์ PILOLELLI เป็นแบรนด์อิตาลีที่มีชื่อ เสียงมายาวนาน ภาพลักษณ์จึงเป็นสิ่งสำคัญ”

นอกจากการศึกษาระบบงานของ PILOLELLI แล้ว ยังได้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สิ่งทอ ภายในมหาวิทยาลัยสิ่งทอ เซี่ยงไฮ้ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาของอุตสาหกรรม สิ่งทอของจีนตั้งแต่ในอดีตกระทั่งปัจจุบัน รวมถึงการให้ ความสำคัญต่ออุตสาหกรรมดังกล่าวเป็นอย่างมาก

คาดตลาดขยายตัว

ด้านการตลาดในปี 2553 นี้คุณถาวรให้ความเห็น ว่า ทิศทางและโอกาสที่ตลาดเครื่องทอผ้าจะเติบโตมีความ เป็นไปได้มาก ทั้งนี้ด้วยตลาดมีการชะลอตัวมานานหลายปี แล้ว อีกทั้งเครื่อง PILOLELLI แม้จะเป็นแบรนด์ยุโรป แต่มี ราคาไม่แตกต่างไปจากเครื่องจากไต้หวันและญี่ปุ่นมากนัก จึงทำให้มีความได้เปรียบในตลาดอย่างแน่นอน อย่างไร ก็ตามยังคงต้องติดตามสถานการณ์ในช่วงปลายปีว่าจะเกิด เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นหรือไม่ อย่างไรก็ตามสำหรับงาน GFT 2010 ที่จะจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 1-4 กรกฎาคม 2010 ที่ไบเทค บางนา ที่จะถึง นี้ บริษัทฯ จะนำเครื่อง circular knitting ของ PILOLELLI รุ่น JVCE-3T.A.1 ไปจัดแสดงเพื่อแนะนำให้กับผู้เข้าเยี่ยมชมงาน และนอกจากนี้จะนำเครื่องทอปกของ Kauo Heng รุ่น KH323 DJ ซึ ่ ง มี ค วามพิ เ ศษในการป้ อ นเส้ น ใยไลคร่ า หรื อ สเป็นเด็กซ์เข้าไปในการทอปกได้รวดเร็ว อีกทั้งการใช้งานใน ส่วน software ง่ายไม่ซับซ้อน และรุ่นอื่นๆ ในงานครั้งนี้

นำร่องตลาดยานยนต์

นอกจากการเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่อง PILOLELLI แล้ว ยังได้ขยายธุรกิจเข้าไปในอุตสาหกรรมยานยนต์โดย ผลิตและจำหน่ายโช้คอัพ ภายใต้แบรนด์ ROBUST เหมาะ

18

Thai

Textile & Apparel


กับรถยนต์ขับเคลื่อน 4 ล้อ ซึ่งมีคุณสมบัติช่วยซับแรง กระแทกได้นุ่มนวล และการฉุดรั้งตัวรถให้เสถียรตลอด การทำงาน ทั ้ ง นี ้ ด ้ ว ยการออกแบบให้ เ ป็ น ระบบ Mon Tube ที่มีลูกสูบใหญ่ นอกจากนี้ยังจำหน่ายเครื่องช่วยดึง หรือวินซ์ ภายใต้แบรนด์ T-Winch ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อ ให้รองรับการใช้งานแบบต่อเนื่องโดยมีแรงฉุดลากสูง และ สามารถตอบสนองการใช้งานสำหรับรถ Offroad เป็น อย่างดี “ที่มาของการทำธุรกิจกลุ่มยานยนต์เพราะมีงาน อดิเรกชอบขับรถขับเคลื่อน 4 ล้อในป่า จึงคิดค้นอุปกรณ์ ที่จะช่วยให้การขับรถมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งตอน แรกใช้เองและพบว่าสามารถตอบสนองความต้องการตัว เองได้ จึงนำไปให้เพื่อนๆ ที่ชอบกีฬาประเภทเดียวกัน ซึ่ง ได้การยอมรับและแนะนำปากต่อปากจึงตัดสินใจทำธุรกิจ ในกลุ่มนี้” คุณถาวรกล่าว T& T

เก็บตกจากจีน คุณศราวุธ โตสวัสดิ์ นักศึกษาปริญญาโท วิศวกรรมสิ่งทอ

ผู้จัดการ Clever Intertext Co., Ltd. www.clever-intertext.com การได้มีโอกาสเข้าไปเยี่ยมชมโรงงานผลิตเครื่องทอผ้าของ PILOLELLI ซึ่งเป็น แบรนด์จากอิตาลี แต่ได้ขยายโรงงานผลิตมาที่เมืองเซี่ยเหมิน ประเทศจีน พบว่าโรงงานที่นี่ สามารถผลิตเครื่องจักรได้ตามมาตรฐานเดียวกันกับที่ประเทศอิตาลี เพราะช่างเทคนิคส่วน ใหญ่มาจากบริษัทแม่ที่อิตาลี และมีการนำเข้าอะไหล่ส่วนใหญ่มาจากอิตาลี อาทิ เสื้อเข็ม และชุดแคม ระบบเกียร์ ระบบส่งกำลัง และระบบไฟฟ้า ฉะนั้นที่โรงงานในจีนจะทำหน้าที่ประกอบเครื่องและควบคุมคุณภาพเป็นหลัก โดยเครื่องที่ผลิตมักจะเป็นเครื่องรุ่นพิเศษ รุ่นประหยัด เพื่อรองรับตลาด ในจีนซึ่งมีความ ต้องการสูง ประมาณร้อยละ 90 ของการผลิตทั้งหมด ที่เหลือส่งออกไปยังประเทศในแถบเอเชียรวมถึงประเทศไทย นอกจากนี้ยังพบว่า เครื่องที่ผลิตในจีนนั้นมีราคาถูกกว่าที่ผลิตจากบริษัทแม่ ทั้งนี้ด้วยข้อได้เปรียบในค่าขนส่งที่ ต่ำกว่าจากอิตาลี เมื่อเทียบกับเครื่องที่ส่งมาจากอิตาลี รวมทั้งเรื่องภาษีการนำเข้า-ส่งออก เครื่องจักรทั้งภายในจีนเอง และประเทศในกลุ่ม AFTA ที่ต่ำ อีกทั้งวัตถุดิบที่ใช้ผลิตบางส่วนถูกลง เช่น เหล็กที่ใช้ผลิตขาเครื่อง และค่าแรงงานที่ ต่ำกว่า สำหรับเทคโนโลยีของเครื่องจักร พบว่ามีความโดดเด่นและมีคุณสมบัติที่แตกต่างจากเครื่องยี่ห้ออื่นๆ เพราะมี การวิจัยและพัฒนาเครื่องจักรอย่างต่อเนื่อง อันเป็นผลจากความต้องการของลูกค้าและมีการรองรับการพัฒนา คุณสมบัติของผ้าใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน เช่น ผ้าที่มีการใส่ยาง (SPANDEX) เป็นต้น และที่สำคัญคือ ราคาเครื่องจักร ไม่สูงเกินไปนัก เมื่อเทียบกับเครื่องยุโรปยี่ห้ออื่นๆ

Thai

19

Textile & Apparel


Local Agency : Bayer Thai Co., Ltd Agency Business/Textile Processing Chemicals

20

Thai Textile & Apparel

130/1 North Sathon Rd, Silom, Bangrak, Bangkok 10500 Thailand Tel : 0 2232 7299 - 7318 Fax : 0 2266 5422


Bayer Thai Co., Ltd. Textile Processing Chemicals

130/1 North Sathon Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500, Thailand Tel: +66 (0) 2232 7299 - 7318 Fax : +66 (0) 2266 5422


SPECIAL interview

เน้นขายคุณภาพ และขายเป็นแพ็คเกจ รั ช ดาเคมี ค อลส์ มั่ น ใจแนวโน้ ม ยอดขายขยายตั ว ไม่ ต่ ำ กว่ า 10-20% ชูจุดเด่นที่ความหลากหลาย สินค้าตั้งแต่ระดับล่างบน พร้อมการบริการที่ ให้มากกว่าการขายสี อันเป็นข้อได้เปรียบ ที่ ไม่เหมือนใคร จากแนวทางการทำงานที่คำนึงเสมอว่าไม่ได้เพียงแค่ขายสินค้า เท่านั้น แต่ขายความเป็นแพ็คเกจ (package) ที่บรรจุและอัดแน่นด้วยการ บริการที่รวดเร็ว สินค้าคุณภาพ และความรับผิดชอบต่อลูกค้า จึงส่งผลให้ สัดส่วนทางการตลาดของบริษัทฯ มีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่อง 10-20% ต่อปี แม้ว่าเศรษฐกิจโลกในปี 2552 ที่ผ่านมาได้ชะลอตัวลงแต่สำหรับบริษัท รัชดาเคมีคอลส์ จำกัด กลับสามารถเพิ่มสัดส่วนทางการตลาดได้ “ในภาพรวมแม้ ปี ที่ ผ่ า นมาตลาดจะเท่ า เดิ ม แต่ เ ราก็ สามารถเพิ่ ม สั ด ส่ ว นได้ สำหรั บ ปี นี้ ค าดว่ า การเติ บ โต ของบริษัทฯ คงอยู่ ในระดับปกติคือเพิ่มขึ้น 2-3 เท่า เมื่ อ เที ย บกั บ ปี ที่ แ ล้ ว ” คุณประกอบ นุชดำรงค์ ผู้จัดการ

ฝ่ายการตลาด (สิ่งทอ) บริษัท รัชดาเคมีคอลส์ จำกัด กล่าว ตอบสนองความต้องการที่แท้จริง บริษัท รัชดาเคมีคอลส์ จำกัด เป็นบริษัทผู้ร่วม ทุนกับบริษัท Kyung-In Synthetic Corporation (KISCO) หนึ่งในผู้ผลิตสีย้อมรายใหญ่จากเกาหลี ดังนั้นสินค้า กว่าร้อยละ 90 นำเข้าจากเกาหลี ที่เหลือผลิตเอง และสินค้าส่วนมากเป็นสี dyestuffs สำหรับ โรงงานฟอกย้อม

Thai

23

Textile & Apparel


ด้วยการเป็นบริษัทร่วมทุนกับ KISCO นี่เอง จึง ทำให้มีสินค้าที่หลากหลายและตอบสนองทั้งตลาดระดับ ค่อนล่าง-บน ฉะนั้นจึงสามารถรองรับความต้องการของ ตลาดได้กว้างขวาง อย่างไรก็ตาม คุณประกอบกล่าวว่า ปัจจุบันการแข่งขันทางการตลาดมีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้น ส่วนมากมักใช้กลยุทธ์การบริการในลักษณะคู่ค้า อาทิ การร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ ระหว่างโรงย้อมและผู้ผลิต จำหน่ายสี สารเคมีช่วยย้อม แนะนำการย้อมที่ช่วยลด ต้นทุน ทั้งนี้เพราะลำพังการให้บริการขายแต่ผลิตภัณฑ์ อย่างเดียวนั้นไม่อาจแข่งขันในตลาดได้ดีและแน่นอน ในส่วนของรัชดาเคมีคอลส์ ได้มีนโยบายการให้บริการ เช่นนี้มานานแล้ว โดยจะคอยให้คำแนะนำและสอบถาม ความต้ อ งการที ่ แ ท้ จ ริ ง ของลู ก ค้ า ว่ า ต้ อ งการอะไร แล้ ว พิ จ ารณาเลื อ กสิ น ค้ า ที ่ ส ามารถตอบสนองความ ต้องการของลูกค้า ยกตัวอย่าง หากโรงย้อมต้องผลิตผ้า สำหรับโรงงานการ์เม้นท์นำไปตัดเย็บเพื่อส่งออกตลาด ยุโรป บริษัทฯ จะสอบถามถึงความต้องการต่างๆ ตั้งแต่ กฎระเบียบการส่งออก เช่น มาตรฐาน ISO 9002 และ ISO 14000, Oekotex Standard 100, EATD ระดับคุณภาพ ของผ้า สีย้อม เพื่อคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความ ต้องการดังกล่าวได้ นอกจากนี้ต้องให้คำแนะนำขั้นตอน การย้อม ตลอดจนสูตรในการย้อมเพื่อไม่ให้เกิดความ ผิดพลาด ซึ่งอาจนำมาสู่ต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้นได้ แนวทางการทำงานของเราไม่ ได้มองที่

กำหนดของตลาดได้ ทุกอย่างเชื่อมโยงถึงกัน โรงงานอยู่ ได้ การ์เม้นท์อยู่ ได้ เราก็อยู่ ได้”

คื อ อะไร จากนั้ น เราจะหาคำตอบในความ

คุณประกอบ กล่าว ความหลากหลายและคุณภาพที่โดดเด่น จากผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ มากกว่าร้อยละ 90 เป็นการนำเข้าสินค้าจาก KISCO ซึ่งเป็นผู้ผลิตสี dyestuffs รายใหญ่จากเกาหลี และมีศักยภาพในการผลิตสินค้าที่ หลากหลายตั ้ ง แต่ ต ลาดระดั บ ล่ า ง กลาง และบน นอกจากนี ้ ย ั ง มี แ ผนกวิ จ ั ย และพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที ่ ใ ห้ ความสำคัญในด้าน Light fastness เรื่องของเฉดสี ความ สดของสี โครงสร้างเดี่ยวของสี และการย้อมซ้ำ สิ่งเหล่านี้ คือ ความได้เปรียบประการหนึ่งสำหรับรัชดาเคมีคอลส์ ในการบริการลูกค้า นอกจากความหลากหลายแล้ ว คุ ณ ภาพที ่ สม่ำเสมอของผลิตภัณฑ์ ก็เป็นอีกคุณสมบัติที่โดดเด่น ของบริษัทฯ ทั้งนี้ในเรื่องคุณภาพที่คงที่เป็นปัจจัยสำคัญ อย่างยิ่งในการย้อมที่ต้องให้ได้น้ำหนักสีที่เหมือนกันทุก ครั้ง และทั้งสองปัจจัยความได้เปรียบนี้เองที่ส่งผลให้ บริษัทฯ สามารถขยายสัดส่วนทางการตลาดได้กว้างขึ้น อย่ า งไรก็ ด ี การที ่ ม ี ส ิ น ค้ า ในทุ ก ระดั บ นั ้ น แม้ จ ะเพิ ่ ม จำนวนคู่แข่งมากขึ้นก็ตาม แต่ด้วยการบริการที่ถึงลูกถึง คน อุปสรรคในเรื่องดังกล่าวจึงไม่ใช่เรื่องที่น่าวิตกมากนัก และสำหรับสินค้าในตลาดบนที่มีผู้ผลิตส่วนใหญ่ จ าก ยุ โ รป อั น มี ภ าพลั ก ษณ์ ท ี ่ ด ี น ั ้ น ปั จ จุ บ ั น ในเรื ่ อ งความ ซื่อสัตย์ต่อแบรนด์ (brand loyalty) ลดลง ในความรู้สึกของคนไทยส่วนมากเชื่อว่า

ต้องการนั้นให้ จะเห็นว่าในกระบวนการทำงาน

สินค้าจากยุโรปคือ สินค้าดีมีคุณภาพและราคา

เช่ น นี้ ทุ ก ฝ่ า ยจะได้ ผ ลประโยชน์ ร่ ว มกั น โรง

แพงสิ่งเหล่านี้เป็นแค่ความรู้สึก หรือความเชื่อ

ย้อมทำสินค้าที่การ์เม้นท์ต้องการ การ์เม้นท์

ที่ เ ชื่ อ ต่ อ ๆ กั น มา โดยไม่ ได้ พิ สู จ น์ ว่ า ดี จ ริ ง ๆ

กำไรเป็นเป้าหมายสูงสุดหรือเพียงแค่การขาย สี แ ล้ ว จบ แต่ เ ราต้ อ งให้ ห รื อ มอบสิ่ ง ที่ ดี ที่ สุ ด กับลูกค้า ฉะนั้นก่อนที่จะนำเสนอสินค้า เราจะ พูดคุยกับโรงย้อมว่าความต้องการที่แท้จริง

24

สามารถนำผ้ า ไปตั ด เย็ บ เพื่ อ ส่ ง ออกตามข้ อ

Thai

Textile & Apparel


หรื อ ไม่ แต่ ปั จ จุ บั น นี้ ค วามเชื่ อ จุ ด นี้ ก ำลั ง ถูกเขย่าแล้ว เพราะผลจากการใช้สินค้าแพงนี้ บางครั้ ง เมื่ อ นำไปใช้ ก ลั บ ได้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ไม่ ตรงตามคุณภาพ คือ มันได้พิสูจน์แล้วว่าไม่ จริงเสมอไป” คุณประกอบ กล่าว

ตลาดกลาง-ล่าง ขยายตัว สำหรับแนวโน้มการขยายตัวของตลาดในปี 2553 นี้ คุณประกอบมีความเห็นว่า จากข้อตกลงความร่วมมือ อาฟตาที่มีผลบังคับใช้ในปีนี้ และเอฟทีเอกับประเทศ ต่างๆ จะทำให้ไทยมีโอกาสขยายตลาดมากขึ้น ทั้งนี้ด้วย จุดเด่นของสินค้าไทยในเรื่องคุณภาพและการส่งมอบที่ ตรงต่อเวลา เมื่อเทียบกับกับประเทศคู่แข่งอื่นๆ อาทิ จีน อินเดีย บังกลาเทศ เวียดนาม ฯลฯ ส่วนตลาดในประเทศแนวโน้มตลาดล่าง-กลาง ขยายตัวมากขึ้น ทั้งนี้ด้วยเศรษฐกิจดีขึ้นหลังจากที่ซบเซา มานาน ผู้บริโภคเริ่มจับจ่ายใช้สอย นอกจากนี้ประเทศ เพื่อนบ้านอย่างเวียดนาม กัมพูชา เร่งพัฒนาประเทศและ มี อ ุ ต สาหกรรมการ์ เ ม้ น ท์ เ กิ ด ขึ ้ น เป็ น จำนวนมาก จึ ง มี ความต้องการผ้าผืนจากไทย เพื่อนำไปตัดเย็บมากขึ้น อย่างไรก็ตามสำหรับตลาดบนซึ่งเป็นตลาดเพื่อการส่ง ออก การขยายตัวคงที่ ทั้งนี้เศรษฐกิจโลกยังไม่กระเตื้อง ตลาดสิ่งทอเล็กลงอย่างต่อเนื่องมาโดย ตลอด แต่ ห ากผู้ ป ระกอบการถอดใจก็ เ ชื่ อ ว่ า สิ่งทอจะแย่โดยไม่ทำอะไร ผลที่ออกมาก็จะเป็น เช่นนั้น แต่ถ้าทุกคนไม่เชื่อเช่นนั้นและพยายาม ต่ อ สู้ เราก็ ส ามารถกลั บ มาเป็ น ฝ่ า ยที่ ช นะได้ ผมว่าทุกอย่างอยู่ที่ ใจและความเชื่อมั่นมากกว่า การวิเคราะห์จากนักเศรษฐศาสตร์ครับ”

T& T

บริษัท รัชดาเคมีคอลส์ จำกัด ที่อยู่ 729/90-91 ถนนรัชดาภิเษก แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ (66) 0-2295-0291 โทรสาร (66) 0-2295-0300 เว็บไซต์ www.rachada.co.th E-mail info@rachada.co.th

Thai

25

Textile & Apparel


BIFF & BIL 2010 review

Look East The Bangkok International Fashion Fair & Bangkok International Leather Fair 2010 (BIFF & BIL 2010) งานแสดงสินค้า จากผู ้ ผ ลิ ต สิ น ค้ า แฟชั ่ น สิ ่ ง ทอ และเครื ่ อ งหนั ง กว่ า 1,200 ราย ครอบคลุ ม ตั ้ ง แต่ ว ั ต ถุ ด ิ บ จากอุ ต สาหกรรมต้ น น้ ำ ไปจนถึ ง สิ น ค้ า สำเร็จรูปจากผู้ผลิตในอุตสาหกรรมปลายน้ำ โดยในปีนี้ได้จัดขึ้นเมื่อ ต้นเมษายนที่ผ่านมา ซึ่งแนวคิดในการจัดปีนี้มีแนวคิด “Look East” ด้วยการรวบรวมสุดยอดสินค้าแฟชั่นและเครื่องประดับทั้งเทรนด์ใหม่ ล่าสุดจากกลุ่มประเทศอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ทั้งนี้เพื่อเป็นการสาน ต่ อ ในความพยายามในการผลั ก ดั น ให้ อ ุ ต สาหกรรมแฟชั ่ น ของ อาเซียนก้าวไกลสู่เวทีโลก

26

Thai

Textile & Apparel


นอกจากงานแสดงของประเทศในกลุ่ม อาเซียนแล้วยังมี Bangkok Trend อันเป็นเวทีที่ ให้ความรู้แก่นักออกแบบเพื่อพัฒนาทักษะรวม ถึงโอกาสทางการตลาดที่เปิดกว้างขึ้น จากข้อ ตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน หรือ AFTA ให้เกิด ประโยชน์สูงสุด Designer’s Room ส่วนที่แสดง ภาพลักษณ์ของอุตสาหกรรมแฟชั่นไทยไปสู่การ เป็นผู้นำในระดับภูมิภาค และผลักดันให้เปลี่ยน สถานะจาก OEM ไปสู่ ODM สำหรับส่วนอื่นๆ อาทิ สมาคมพ่อค้าผ้าไทย T3 เสื้อผ้าพื้นเมือง เป็นต้น T& T

Thai

27

Textile & Apparel


สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทยชี้ยอดส่งออกสิ่งทอไทยจะฟื้นตัวกลับไปแตะระดับ ที่ 3,500 เหรียญในปีนี้ เห็นได้จากยอดการสั่งผลิตในช่วง 6 เดือนแรกที่ทะลักกลับเข้ามาใกล้เคียงกับ พ.ศ. 2551 พร้อมเชิญชวนคนในวงการ ร่วมงาน Garment Manufacturers Sourcing Expo 2010 ที่จัดแสดงวัสดุและอุปกรณ์ประเภทต่างๆ สำหรับการผลิตสิ่งทอ และเครื่องนุ่งห่มจากผู้แสดงสินค้าชั้นนำทั่วโลก เพื่อร่วมผลักดันและต่อยอดประเทศไทยสู่ความเป็นศูนย์กลางด้านเครื่อง นุ่งห่มในระดับภูมิภาค คุณสุกิจ คงปิยาจารย์ รองประธาน สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทยและประธานคณะกรรมการจัดงาน Garment Manufacturers Sourcing Expo 2010 กล่าวว่า “ในแต่ละปีภูมิภาคอาเซียนมีมูลค่าการส่งออกเครื่องนุ่งห่มไม่ต่ำ กว่า 30,000 ล้าน เหรียญหรือคิดเป็นร้อยละ 8.47 ของตลาดโลก ซึ่งการผลิตเครื่องนุ่งห่มมีต้นทุนด้านวัตถุดิบและอุปกรณ์ ทั้งที่นำเข้าและผลิตเองในภูมิภาคประมาณร้อยละ 50 หรือ 15,000 ล้านเหรียญ ด้วยเหตุนี้ทางสมาคมฯ จึงเล็งเห็นถึง ศั ก ยภาพและความจำเป็ น ในการสร้ า งประเทศไทยให้ เ ป็ น ศู น ย์ ก ลางในระดั บ ภู ม ิ ภ าคด้ ว ยการจั ด งาน Garment Manufacturers Sourcing Expo 2010 พร้อมกับงานจีเอฟที (GFT) 2010 ซึ่งเป็นงานแสดงเทคโนโลยีและเครื่องจักร เพื่อการ ผลิตสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มที่สมาคมฯ ให้การสนับสนุน การจัดทั้ง 2 งานดังกล่าวพร้อมกัน ถือเป็นงานเดียวในภูมิภาคนี้ที่ เป็น marketplace ครบวงจรเพื่อช่วยดึงคนในวงการจากทั่วภูมิภาคมายังประเทศไทยมากขึ้น” คุณสุกิจกล่าวเสริมว่า “ทั้งนี้ ประเทศไทยมีความพร้อมที่จะเป็นศูนย์กลางในระดับภูมิภาคเนื่องจาก หลายๆ ปัจจัย อาทิ ความได้เปรียบทางภูมิศาสตร์และระบบโลจิสติกส์ที่ทำให้ประเทศไทยเป็นประตูสู่อินโดจีน อุตสาหกรรมสิ่งทอที่แข็งแกร่ง ความพร้อมของบุคลากร ระบบสาธารณูปโภค ความเป็นผู้นำด้านแฟชั่นใน ภูมิภาค และการมีแบรนด์ส่งออกเป็นของตนเอง” สำหรับแนวโน้มของอุตสาหกรรม คุณสุกิจแสดงความเห็นว่า “ผู้ประกอบการต้องหาทางลดต้นทุน และมองหาตลาดใหม่ที่มีความเหมาะสมกับตนเอง โดยเฉพาะตลาดในภูมิภาคนี้ ไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นหรือจีนที่ เติบโตอย่างเนื่อง ในอนาคตอีก 3–5 ปีข้างหน้าจะมีอัตราการเติบโตของธุรกรรมด้านเครื่องนุ่งห่มในภูมิภาคนี้จะ เพิ่มขึ้นอย่างมาก อันเป็นผลมาจากข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศที่ทะยอยมีผลบังคับใช้จะยิ่งช่วย ให้การส่งสินค้าและการดำเนินธุรกิจมีความคล่องตัวมากขึ้น” คุณสุกิจกล่าวทิ้งท้ายว่า “ผมและสมาชิกในฐานะผู้ซื้อของงาน Garment Manufacturers Sourcing Expo 2010 และจีเอฟที 2010 มองหา เครื่องจักร เทคโนโลยี วัตถุดิบ และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการผลิตในเวทีแห่งนี้ ซึ่งจะเป็นการรวมตัวครั้งยิ่งใหญ่ของคนในวงการเพื่อร่วมผลักดัน และ ประกาศศักยภาพอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มของไทยให้เป็นที่รู้จักในตลาดต่างประเทศมากยิ่งขึ้น อันจะส่งผลให้ประเทศไทยกลายเป็นที่จับตาจาก นัก ลงทุนต่างชาติในฐานะศูนย์กลางของภูมิภาคในอนาคต”

28

Thai

Textile & Apparel


PRODUCT hi-light

EMBROIDERY MACHINE บริ ก ารด้ ว ยใจ...ที่ เ ป็ น หนึ่ ง โชว์ เ ครื่ อ งปั ก คอมพิ ว เตอร์ ม าตรฐานสู ง เปิ ด ตั ว สิ น ค้ า ใหม่ RiCOMA จั ก รปั ก มาตรฐานส่ ง ออกตลาดอเมริ ก า และยุ โ รป ในงาน GFT 2010 บู๊ ธ K 09 วั น ที่ 1-4 กรกฎาคม 2010 ที่ ไบเทค บางนา

สิ น ค้ า ที่ จ ะนำไปโชว์ ในงาน GFT 2010

ในงานนี้บริษัทฯ นำเสนอเครื่องปักคอมพิวเตอร์ที่มี มาตรฐานสูงเหมือนเดิมโดยแบ่งสินค้าเป็น 2 แบรนด์ คือ แบรนด์ KANZEN ที่ปัจจุบันเราทำตลาดอยู่ก่อนแล้ว และ แบรนด์ RiCOMA ที่เป็นแบรนด์ใหม่ โดยได้เปิดตัวในงาน GFT 2010 และจะเริ่มนำเข้ามาขายในตลาดทันที แบรนด์ KANZEN เป็นตลาดของเครื่อง Flat Type เป็นเครื่องรุ่นธรรมดาที่ใช้กันอยู่ในโรงงานปักทั่วๆ ไปมาก ถึง 80% ซึ่งมีตั้งแต่ 2 หัวปักไปจนถึง 20 หัวปัก 9 สี 9 เข็ม เป็นเครื่องรุ่นมาตรฐานที่จำหน่ายตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทฯ มี ยอดจำหน่ายไปแล้วมากกว่า 300 เครื่อง รวมกันมากกว่า 2,500 หัวปัก ส่ ว นแบรนด์ RiCOMA เป็ น แบรนด์ ใ หม่ ท ี ่ ไ ด้ เ ป็ น ตัวแทนจัดจำหน่าย ซึ่งจะนำมาเปิดตัวในงานนี้ และจะ เริ่มจำหน่ายให้ลูกค้าได้ในงานครั้งนี้ คาดว่าจะสามารถส่ง มอบเครื ่ อ งให้ ลู ก ค้ า ได้ ใ นเดื อ นกรกฎาคมนี ้ เ ป็ น ต้ น ไป RiCOMA เป็นเครื่องมาตรฐานส่งออกเท่านั้น มีตลาดที่ อเมริกาและยุโรป ไม่มีจำหน่ายในประเทศจีนต้นกำเนิด ดังนั้นมาตรฐานของเครื่องสามารถเทียบเท่ากับเครื่องปัก ที่ เ ป็ นแบรนด์ของญี่ปุ่น เครื่อง RiCOMA จะเข้ ามาทำ ตลาดในส่วนของเครื่องอเนกประสงค์ Tubular Type ซึ่ง สามารถปักงานได้ทุกชนิด อาทิ ปักหมวกสำเร็จรูปเป็น อย่ า งง่ า ยดาย และปั ก เสื ้ อ สำเร็ จ รู ป ได้ อ ย่ า งสะดวก รวดเร็ว โดยไม่ทิ้งความสามารถของเครื่อง Flat Type ไป ด้วย ซึ่งมีตั้งแต่ 1 หัวปัก รุ่น 6 เข็ม, 12 เข็ม, 15 เข็ม และ 2 หัวปักไปจนถึง 8 หัวปัก 12 เข็ม

Thai

29

Textile & Apparel


ขณะเดียวกัน ยังมีจักรปักเข็มเดียว เพื่อมารองรับตลาดแม่บ้านที่ อยากมีอาชีพเสริม โดยสามารถปักชื่อ, เครื่องหมายได้อย่าง ง่ายดาย อีกทั้งยังสามารถแปลงเป็นจักรเย็บได้ถึง 60 ลวดลาย เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มต้นในธุรกิจปัก หรือทำงานปักใน เวลาว่าง โดยจักรเข็มเดียวนี้ได้เปิดตัวไปแล้วในงานไทยแลนด์ อินดัสเตรียลแฟร์ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา

ตอกย้ ำ ความเป็ น มื อ อาชี พ

เนื่องจากในปัจจุบันนี้เรามีสินค้าครอบคลุมตลาดทั้งหมด ทั้งในส่วนจักรเล็กสำหรับผู้เริ่มต้น จักรปักมาตรฐานสำหรับผู้ใช้ งานปั ก ทั ่ ว ไปและโรงงานปั ก หรื อ การ์ เ ม้ น ท์ และจั ก รปั ก อเนกประสงค์สำหรับร้านปักทั่วไปรับงานหน้าร้าน เราตั้งเป้า สำหรั บ การมาออกงานในครั ้ ง นี ้ เ พื ่ อ เปิ ด ตั ว สิ น ค้ า ที ่ ก ล่ า วมา ทั้งหมดให้ลูกค้าได้ทราบว่า บริษัทฯ มีสินค้าไว้รองรับทุกความ ต้องการ โดยมาตรฐานการบริการที่ดีขึ้น ไม่ทอดทิ้งลูกค้า ทั้งยัง ให้คำแนะนำ เป็นที่ปรึกษาให้กับผู้ที่สนใจจะเริ่มธุรกิจอย่างครบ วงจร อีกทั้งยังได้พบปะลูกค้าทั้งรายใหม่และรายเดิม เพื่อย้ำ ความมุ่งมั่นดำเนินงานในธุรกิจนี้อย่างมั่นคงและตลอดไป

ผลตอบรั บ เป็ น ที่ น่ า พอใจ

ในงานที่ผ่านมาผลการตอบรับค่อนข้างดีในสภาวะปัจจุบัน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยสัดส่วนลูกค้าเดิมและลูกค้า ใหม่โดยประมาณ 40%/40% อีกทั้งเรายังได้ลูกค้าใหม่จากฐาน

พบกั น ในงาน GFT 2010 วั น ที่ 1-4

Thai

Textile & Apparel

ยอดขายจากงานในแต่ ล ะครั้ ง ที่ ผ่ า นมา

กรกฎาคม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อที ่ SKT. EMBROIDERY CO., LTD. 123 Intarapitak Road, Bangyirua Thonburi Bangkok 10600 THAILAND Tel. (+66) 02 890 1213 Fax. (+66) 02 890 2395 E-mail : info@SKTthai.com Web site : www.SKTthai.com

30

ลูกค้าเดิมแนะนำให้เพิ่มเติมเข้ามาอีกประมาณ 10-20% ซึ่งถือว่าต้องขอบคุณลูกค้าเดิมของเราที่แนะนำให้ อัน เป็นผลมาจากการบริการที่ดี สินค้ามีคุณภาพ ยอดขายจากในงานโดยประมาณ 20 เครื่อง และมียอด ติดตามต่ออีกหลังจากจบงานประมาณ 20-30 เครื่อง โดยรวมนับว่าได้รับการตอบรับที่ดี T& T

2010 ที่ ไบเทค บางนา บู๊ ธ K 09


บริษัท พัวเคียมสิ่น จำกัด

ผู้นำเข้าและจำหน่าย สีย้อมไหม สีย้อมฝ้าย สีย้อมกก สีย้อมกะจูด สีย้อมเตยปาหนัน สีย้อมกระดาษสา สีย้อมไนล่อน ด่างฟอกไหม ด่างล้างสี ผงมัน ผงกันสีตก น้ำยากันสีตก น้ำยาปรับสภาพไหม เคมีหวีหูก น้ำยาซึมเข้าข้อมัดหมี่ สบู่เทียม น้ำยาซักผ้า น้ำยากัน สีด่าง น้ำยารีดผ้า น้ำยาปรับผ้านุ่ม ดิ้นกลม ดิ้นแบน เป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงจาก ต่างประเทศ คิดค้นและผลิตโดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านเคมีสิ่งทอโดยตรง

บริษัท พัวเคียมสิ่น จำกัด

PHUA KIAM SEEN CO.,LTD

530/35 ซ.สุขสวัสดิ์ 14 ถ.สุขสวัสดิ์ จอมทอง กรุงเทพฯ 10150 *520/35 Soi Suksawad 14, Rd., Jomthong, Bangkok 10150 Office Tel : 0 2476 9038, 0 2476 9066, 0 2877 0888-92 Fax : 0 2877 0893 Factory Tel : 0 2477 1043-4, 0 2477 1055 Fax : 0 2477 1056 E-mail : phuakiamseen@yahoo.com www.phuakiamseen.com


SPECIAL focus

ผู้จำหน่ายเคมี สีย้อมคู่กับผลิตภัณฑ์หัตถกรรมไทย ผ้าทอมือไทยเร่งส่งเสริมความรู้ก่อนคู่แข่งแซงหน้า ไหมไทย ต้ อ งปรั บ ตั ว โดยเฉพาะข้ อ มู ล ความต้ อ งการของตลาด ต่ า งประเทศ ก่ อ นถู ก ไหมจี น เวี ย ดนาม เบี ย ดแซง จนสิ้ น ตำนาน ผ้าไหมไทย บริษัท พัวเคียมสิ่น จำกัด เป็นหนึ่งในบรรดาผู้ประกอบการสีย้อม เคมี สิ่งทอต่างๆ เพียงไม่กี่รายเท่านั้นที่จำหน่ายสีย้อมสำหรับผลิตภัณฑ์หัตถกรรม ผ้าทอมือ ประเภทผ้าไหม ผ้าฝ้าย เครื่องจักสาน กก ฯลฯ “ในรุ่นก่อตั้งบริษัทเป็นสมัยรุ่นคุณปู่ โดยเป็นตัวแทนจำหน่าย สีย้อม เคมีสิ่งทอจากยุโรป แต่มาในสมัยรุ่นคุณพ่อก็เห็นว่า เคมี สีย้อมสำหรับผ้าทอมือ ยังไม่มีใครทำ จึงเพิ่มช่องทางการจำหน่ายในงานหัตถกรรม ซึ่งต่อมามีแนวโน้ม ที่ดีและได้รับการตอบรับจากตลาดมากขึ้น จึงหันมาจับกลุ่มสินค้าเหล่านี้ จนกลายเป็นตลาดหลักของบริษัทฯ มาถึงทุกวันนี้” คุณวิรัช พันทรัพย์กุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท พัวเคียมสิ่น จำกัด กล่าว

Thai

33

Textile & Apparel


ใ น รุ่ น ก่ อ ตั้ ง บ ริ ษั ท เ ป็ น ส มั ย รุ่ น คุ ณ ปู่ โดยเป็ น ตั ว แทนจำหน่ า ย สี ย้ อ ม เคมี สิ่ ง ทอ จากยุ โ รป แต่ ม าในสมั ย รุ่ น คุ ณ พ่ อ ก็ เ ห็ น ว่ า เคมี สี ย้ อ มสำหรั บ ผ้ า ทอมื อ ยั ง ไม่ มี ใ ครทำ จึ ง เพิ่ ม ช่ อ งทางการจำหน่ า ยในงานหั ต ถกรรม ซึ่ ง ต่ อ มามี แ นวโน้ ม ที่ ดี แ ละได้ รั บ การตอบรั บ จากตลาดมากขึ้ น จึ ง หั น มาจั บ กลุ่ ม สิ น ค้ า เหล่ า นี้ จ นกลายเป็ น ตลาดหลั ก ของบริ ษั ท ฯ มาถึ ง ทุ ก วั น นี้

34

Thai

Textile & Apparel

กลุ่ ม ผ้ า ทอมื อ ไทย ต้ อ งเร่ ง พั ฒ นาสิ น ค้ า หากประเมินมูลค่าการตลาดของสินค้าผ้าทอมือ ประมาณพันกว่าล้านบาท ทั้งนี้ด้วยชื่อเสียงและการ ยอมรั บ จากนานาประเทศ โดยเฉพาะเอกลั ก ษณ์ ท ี ่ แตกต่างจากไหมจีนและเวียดนาม ตรงที่มีเส้นเล็กและ เรียบกว่า ขณะที่ไหมไทยเส้นใหญ่และมีปมไหมหรือ ขี้ไหมบนผืนผ้า เนื่องจากใช้มือสาวจึงให้อารมณ์ของงาน หัตถกรรมได้ลึกซึ้งกว่า ปัจจุบันประเทศคู่แข่งสำคัญอย่างเวียดนามและ จีนได้พัฒนาคุณภาพและออกแบบได้ทัดเทียมไหมไทย อีกทั้งมีราคาที่ถูกกว่า นอกจากนี้ยังได้ศึกษาข้อมูลด้าน กฎระเบียบการส่งออก โดยเฉพาะข้อกำหนดบังคับใช้ EU Directive ที ่ ค วบคุ ม การใช้ ส ารเคมี อ ั น ตรายบาง ประเภทที่ใช้ในการผลิตสิ่งทอ ซึ่งระบุห้ามใช้สารฟอก ย้อม Azodyes ที่ก่อให้เกิดสารจำพวก amines เกิน 30 ppm. ในผลิตภัณฑ์หรือส่วนประกอบที่ใช้ในการผลิต สิ่งทอ ทั้งนี้สีประเภทอะโซ (Azo dyes) มีอันตรายต่อ สุ ข ภาพซึ ่ ง อาจก่ อ ให้ เ กิ ด มะเร็ ง ในมนุ ษ ย์ แ ละสั ต ว์ ไ ด้ ฉะนั้นสิ่งทอที่จะส่งออกไปยังตลาดสหภาพยุโรปจะต้อง ใช้สีย้อมที่ปราศจาก Azo free “ผู ้ ป ระกอบการเวี ย ดนามหรื อ แม้ แ ต่ ก ั ม พู ช า ก่อนที่เขาจะซื้อเขาจะถามก่อนว่าสีที่ขายนี้ Azo free หรือเปล่า นอกจากนี้เขายังถามถึงวิธีการใช้โดยเชิญผม ไปสอน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเขามีความตื่นตัวในตลาดส่ง ออก ขณะที่ผู้ประกอบการไทยยังไม่รู้อะไรเลย เคยผลิต แบบไหนก็ผลิตแบบนั้น ถ้าหากเรายังไม่กระตือรือร้น คง อีกไม่นานที่ผ้าไหมไทยจะตกจากอันดับหนึ่งลงมาอย่าง แน่นอน” นอกจากการเร่งพัฒนาดังกล่าวแล้ว ในเรื่อง วัตถุดิบคือเส้นไหมยังมีความขาดแคลนไม่เพียงพอต่อ ความต้องการ ทั้งนี้ด้วยต้นทุนในการเลี้ยงไหมสูงและ สภาพภูมิอากาศที่ร้อนขึ้น แรงงานลดน้อยลง จึงทำให้ เหลือแหล่งปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเพียงอุบลราชธานี และ ศรีสะเกษ (ไม่มากนัก) ที่เหลือเป็นผู้ประกอบรายใหญ่ที่ มีศักยภาพซึ่งมีไม่กี่รายเท่านั้น อีกทั้งผลิตเพื่อป้อนให้


กับโรงทอผ้าไหมของตนเองเป็นหลัก ทำให้ไม่เพียงพอ จึงจำเป็นต้องนำเข้าเส้นไหมจากจีน ซึ่งเป็นแหล่งผลิต เส้นไหมที่สำคัญของโลกประมาณร้อยละ 60 ของผลผลิต เส้นไหมทั้งหมด รองลงมา ได้แก่ อินเดีย และในขณะนี้ เวี ย ดนามกำลั ง เร่ ง ขยายการผลิ ต เส้ น ไหมเพิ ่ ม ขึ ้ น แต่ การนำเข้าติดเงื่อนไขบางประการ ถือเป็นข้อจำกัดที่ส่งผล กระทบต่ อ การพั ฒ นาผู ้ ท อผ้ า ไหมไทย ที ่ อ ยู ่ ต ามต่ า ง จังหวัดโดยตรง ฉะนั้นรัฐจำเป็นต้องเร่งปรับปรุงเงื่อนไข ต่างๆ เพื่อช่วยเหลือผู้ทอผ้าไหมไทย ให้สามารถอยู่รอดได้ คาดตลาดผ้ า ทอมื อ กระเตื้ อ ง ตลาดผ้าทอมือเป็นสินค้าฤดูกาล โดยจะมีความ ต้องการซื้อวัตถุดิบสีและสารเคมี หลังการเก็บเกี่ยวเสร็จ สิ้นในช่วงพฤศจิกายน-เมษายน จากนั้นความต้องการจะ ลดลง หลังเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งกำลังเข้าฤดูฝน ขณะที่ สีย้อมเครื่องจักสานประเภทกก จะมีความต้องการเข้ามา แทนที่ เพราะเป็นฤดูที่กกมีจำนวนมาก

สำหรับแนวโน้มการเติบโตของสีย้อมผ้า และสาร เคมีสำหรับผ้าไหม ผ้าฝ้ายทอมือในปีนี้จะขยายตัวเพิ่มขึ้น หลังจากซบเซามาตั้งแต่ปี 2549 โดยมีตลาดหลักใหญ่อยู่ ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือตอนล่างและภาค กลาง และภาคใต้ อย่างไรก็ดีตลาดผ้าทอมือนั้น นับเป็น ตลาดเฉพาะที่ไม่มีความหวือหวามากนักและการแข่งขัน ของตลาดมีไม่มากเมื่อเทียบกับสีย้อมหรือสารเคมีสำหรับ สิ่งทออื่นๆ “ด้วยผ้าไหม ผ้าฝ้ายไม่ค่อยจะมีการเปลี่ยนแปลง มากนัก แต่สำหรับผ้าฝ้ายแทบจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง เลย ดังนั้นในด้านการพัฒนาสีย้อมจึงมุ่งเน้นไปที่การ ผสมเฉดสีใหม่ๆ ส่วนสารเคมีนั้นจะพัฒนาในเรื่องการช่วย ให้เส้นยืดมีความลื่นเพื่อให้สาวได้ง่ายขึ้น” ผ้าทอมือไทย นับเป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่นและ มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในสากล โดยเฉพาะผ้าไหมไทย ต้นทุนที่สูงนี้จึงควรที่จะนำมาสร้างมูลค่าเพิ่มและส่งเสริม พัฒนาอย่างเป็นระบบเพื่อไม่ให้ผ้าทอมือไทยตกหล่นหาย ไปในกระแสการแข่งขันของตลาดโลกเสรี T& T

บริ ษั ท พั วเคียมสิ่น จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายสีย้อมไหม สีย้อมฝ้าย สีย้อมกก (ผือ), สีย้อมไหมประดิษฐ์, สีย้อมผ้า, เคมีภัณฑ์ชนิดต่างๆ เพื่อช่วยในการย้อม, สีย้อม กระดาษสา, สีย้อมพลาสติก, สีย้อมหนัง, สีย้อมไม้, สี ย ้ อ มดอกโสน, สี ย ้ อ มใบลาน, สี ย ้ อ มไนลอน, สีย้อมแห, สีทำครั่ง, สีตีเส้นสมุด, สีย้อมม่อฮ่อม, สีย้อมผ้าบาติก, สีย้อมเพื่องานประดิษฐ์ต่างๆ เช่น เกล็ดปลา, ถุงน่อง ที่อยู่ 520/35 ม.3 ซ.สุขสวัสดิ์ 14 ถ.สุขสวัสดิ์ แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150 โทรศัพท์: 0-2877-0888-92 โทรสาร : 0-2877-0893 E-mail: phuakiamseen@yahoo.com เว็บไซต์: www.phuakiamseen.com/

เครื่องหมายการค้า ตราสิงโตตีกลอง (สีย้อมไหม) เครื่องหมายการค้า ตราสิงโตตีกลองคู่ (สีย้อมฝ้าย)

เครื่องหมายการค้า ตราหัวม้าคู่ (สีย้อมกก (ผือ))

Thai

35

Textile & Apparel


SPECIAL feature

ผ้ า ขจั ด ความชื้ น ในตั ว เอง ผ้าชนิดพิเศษ ที่สามารถจัดการความชื้นในตัวเอง ได้ (Moisture Management Fabrics) กำลัง เป็ น ที่ ต้ อ งการของผู้ ผ ลิ ต เสื้ อ ผ้ า ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง (Performance Apparel)

ตลาดเสื้อผ้าที่ตัดเย็บจากวัตถุดิบผ้าธรรมดาๆ ที่เราๆ ท่านๆ ได้มีการบริโภคกันมาแต่ไหนแต่ไร กำลังจะถูกเมินมากขึ้น เมื่อทุกวันนี้ ได้มีการพัฒนาผ้าผืนให้มีคุณสมบัติต่างๆ กันออกไป ที่ทำให้ผู้สวมใส่มี ความสะดวกสบาย มีความสุข และถูกใจมากขึ้น นับตั้งแต่มีการนำ เสนอเสื้อผ้าที่ใส่แล้วระบายเหงื่อได้เร็ว ไม่รู้สึกอับชื้น ป้องกันการเกิด แบคทีเรีย ป้องกันแสงยูวี และแม้แต่การป้องกันการติดไฟ ป้องกันยุง เป็นต้น ออกสู่ท้องตลาด ในวันนี้สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอจะขอ แนะนำเสื้อผ้าที่สามารถจัดการความชื้นจากตัวของมันเองได้ โดยตัด เย็บมาจากผ้าที่มีคุณสมบัติดังกล่าว หลักการก็คือเสื้อผ้าที่สวมใส่มี ศักยภาพที่จะขนถ่าย หรือลำเลียงความชื้นออกจากผิวหนังมาสู่ผิวของ เสื้อผ้าด้านนอก ซึ่งลักษณะเช่นนี้จะเป็นการป้องกันไม่ให้มีเหงื่อเหลือ ค้างอยู่บนผิวหนัง คุณลักษณะเช่นนี้ถ้าเป็นเสื้อผ้าที่ใส่ติดกับผิวหนัง หรือชุดกีฬาประเภท Sportware และ Activeware จะเหมาะมาก โดยใน วั ส ดุ ส ิ ่ ง ทอช่ อ งว่ างระหว่างเส้นใยจะมีลักษณะเหมือนเป็นท่อเล็กๆ

36

Thai

Textile & Apparel

ที่สามารถลำเลียงของเหลวออกมาจากผิวหนัง หลักการมีอยู่ว่าถ้าพื้นที่ระหว่างเส้นใยยิ่งแคบ เท่าไร ก็จะลำเลียงความชื้นออกมาได้มากขึ้น ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้ ถ้าผ้ามีท่อแคบๆ อยู่ เป็นจำนวนมาก เช่น Micro fiber ก็จะดีที่สุดใน การลำเลียงความชื้น ปัจจัยอื่นที่ส่งผลต่อการ จัดการความชื้น ก็คือ การดูดซึมอย่างไรก็ดี การดูดซึมยิ่งมาก ก็จะไปเพิ่มความสามารถใน การดูดความชื้นเข้าไปในเนื้อผ้า และแนวโน้ม ที่เส้นใยจะดูดซึมความชื้นไว้ ซึ่งจะส่งผลต่อ ระดับความรู้สึกสบายของผู้สวมใส่ เมื่อเสื้อผ้า เกิ ด อิ ่ ม ตั ว ด้ ว ยความชื ้ น จึ ง เห็ น ได้ ว ่ า ผ้ า ที ่


Moisture Management Fabrics

Fabrics ความชื ้ น สามารถไหลผ่ า นไปได้ อ ย่ า ง รวดเร็ว ขณะที่มีการดูดซึมน้ำไว้เพียงเล็ก น้อยจะช่วยให้สามารถควบคุมอุณหภูมิ ของร่างกาย ช่วยให้กล้ามเนื้อมีสภาพดี ขึ้นและชะลอความอ่อนเพลียลงได้ โดยทั่วไปแล้ว ผ้าที่สามารถจัด การความชื้นได้ผลมากที่สุดคือ ผ้าที่ทอ จากผ้าใยสังเคราะห์เทคโนโลยีสูง ซึ่งส่วน ใหญ่ จ ะทอจากเส้ น ใยโพลี อ ะไมด์ หรื อ โพลี เ อสเตอร์ ไมโครไฟเบอร์ ซึ ่ ง จะมี น้ำหนักเบา สามารถลำเลียงความชื้นได้ดี แห้ ง เร็ ว ความสามารถในการจั ด การ ความชื ้ น สามารถปรั บ ปรุ ง ให้ ส ามารถ ทำให้ ม ากขึ ้ น ได้ โดยใช้ ว ิ ธ ี ก ารตกแต่ ง สำเร็ จ หรื อ โดยการผั น แปรโครงสร้ า ง สำหรั บ เส้ น ใย หรื อ โดยการใช้ ล ั ก ษณะ เป็ น เส้ น ใยผสม “Push–pull” Fabric ประกอบด้วยวัสดุสิ่งทอ 2 ประเภท โดย ชนิ ด หนึ ่ ง จะเป็ น วั ส ดุ เ ส้ น ใยที ่ ไ ม่ ดู ด ซึ ม ความชื้นจะอยู่ด้านใน และอีกชนิดหนึ่ง เป็นวัสดุเส้นใยที่ดูดซึมความชื้นด้านนอก โดยมี โ ครงสร้ า งผ้ า ที ่ ส ามารถจั ด การ ความชื้นได้ดี เนื่องจากวัสดุด้านนอกจะ ขนถ่ายความชื้นออกจากผิวหนังหนึ่งสู่ ด้านนอก ในขณะที่วัสดุที่ไม่ดูดซึมจะดูแล ผิวหนังให้แห้ง

ในประเด็นของผู้ผลิตหลัก ซึ่งเป็นหนึ่งของผู้ผลิตชั้นนำของโลก ที่ผลิตวัสดุเส้นใยโพลิเอสเตอร์ที่จัดการความชื้นได้ คือ Invista ซึ่งเส้นใยที่ พัฒนาภายใต้ brand ของบริษัท คือ CoolMax และ Thermolite ได้มีโรงงาน เสื้อผ้าสำเร็จรูปประเภทเสื้อกีฬาและเสื้อผ้าที่สวมใส่ทำกิจกรรมกลางแจ้ง นำไปใช้อย่างกว้างขวาง อย่างไรก็ดี เส้นทางการพัฒนาก็มีมากขึ้นอย่าง ต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา และก่อให้เกิดบริษัทผู้ผลิตต่างๆ มากมาย และในวันนี้บริษัทเหล่านี้ก็เป็นคู่แข่งที่สำคัญกับแบรนด์ดังกล่าว ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นชื่อที่รู้จักกันดีในสาขานี้ เช่น American Fibers and Yam, Comfort Technology, Hind, Honeywell, Intex, Lenzing, Marmot, Milliken, Mitsui, Nano-Tex, Nike, Patagonia, Pearl Izumi, Polartee, Reebok, Tomen, USA-Pro และ Wellman และ จำนวนผ้าโพลีเอสเตอร์ที่จัดการความชื้น (Polyester – based moisture management fabric) ในท้องตลาด ก็มีมากขึ้น อย่างเห็นได้ชัดในปัจจุบัน ในขณะที่ผู้ผลิตชุดกีฬาและชุดกลางแจ้งอื่นได้พยายามปรับปรุง คุณสมบัติ ซึ่งในอนาคตอาจจะได้เห็นการพัฒนาที่กว้างไกลขึ้น ตัวอย่าง เช่น การพัฒนาในระดับ nano-fiber ซึ่งจะเป็นการปฏิวัติตลาดใหม่ด้วยซ้ำ ไป นอกจากนั้นในยุคสมัยอันใกล้นี้ เราอาจจะได้เห็นการพัฒนาผ้าที่ สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมได้ โดยการปรับ ขนาดรูท่อที่เกิดจากช่องว่างระหว่างเส้นใย หรือความหนาที่จะยอมให้ ความชื้นวิ่งผ่านไปได้ T& T

สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ โทร. 0-2713-5492-9 ต่อ 736 โทรสาร 0-2712-1592-3

Thai

37

Textile & Apparel


ตั ว แทนจำหน่ า ยในประเทศไทย แต่ ง ตั้ ง อย่ า งเป็ น ทางการจาก

ADVANCED KNITTING TECHNOLOGY

MEMMINGER – IRO GMBH GERMANY ตั ว แทนในประเทศไทย

e-mail : t_intertrade@hotmail.com

บริษัท ที อินเตอร์เทรด จำกัด T. Intertrade Co., Ltd.

42/110 หมู่ 3 ซ.เอกชัย 119 ถ.เอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150 42/110 Moo 3 Soi Ekkachai 119, Ekkachai., Bangbon, Bangkok 10150 โทร. 0 2894 8820, 0 2894 7445 โทรสาร 0 2894 7446 38

Thai

Textile & Apparel


ใบสมั ค รรั บ วารสาร Thai Textile & Apparel หากท่านมีความประสงค์จะรับวารสารฯ ในฉบับต่อๆ ไป ช่วยกรุณากรอกแบบฟอร์มตอบรับ พร้อมกับ โอนเงิ น ค่ า จั ด ส่ ง วารสารฯ ถึ ง ท่ า นมาด้ ว ย เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ ค่ า จั ด ส่ ง ฯ ตามข้ อ มู ล ที่ ท่ า นประสงค์ จ ะรั บ วารสารต่อไป อัตราค่าจัดส่งวารสาร 1 ปี จำนวน 6 ฉบับ ราคา 450 บาท 2 ปี จำนวน 12 ฉบับ ราคา 800 บาท ข้อมูลสมาชิก สมัครใหม่ เริ่มฉบับที่ ................................................. ถึง ....................................................... สมาชิกเก่า วันที่ ........................................................................................................................ ชื่อ/นามสกุล ............................................................................................................................................ บริษัท/หน่วยงาน ..................................................................................................................................... ที่อยู่ ......................................................................................................................................................... โทรศัพท์ ......................................... โทรสาร .......................................... มือถือ .................................. e-mail ................................................................. website .................................................................. ประเภทธุรกิจ ผู้ผลิตสิ่งทอ ผู้ผลิตเครื่องนุ่งห่ม ผู้จำหน่ายสิ่งทอ, เครื่องนุ่งห่ม ผู้นำเข้า/ส่งออก ผู้จำหน่ายสี, เคมี เครื่องจักร อะไหล่ ส่วนประกอบเสื้อผ้า ผู้ ให้บริการขนส่ง หน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา สถาบันการเงิน ห้องสมุด นักออกแบบ ซอฟท์แวร์ อื่นๆ กรุณาระบุ.................... วิธีการชำระเงิน โอนเงินเข้าบัญชี บริษัท ดีเดย์ ครีเอทีฟ จำกัด ธนาคารกรุงเทพฯ สาขา บางใหญ่-นนทบุรี บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 221-0-95132-9 กรุณาแฟกซ์หลักฐานการโอนเงินมาที่ โทรสาร 0-2597-5821 หรือ ส่งจดหมายมาที่ บริษัท ดีเดย์ ครีเอทีฟ จำกัด 105/116 หมู่ 8 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 สอบถามรายละเอียด ติดต่อคุณภัทรวิภา โทร. 0-2597-5893-4 40

Thai

Textile & Apparel


BOOKguide

แนะนำหนังสืออันเป็นผลงาน จากการวิจัย จากโครงการ ภาษาจริง สิ่งสืบทอด ยอดงานวิจัย นัยโลจิสติกส์ ต้องตำราดี โดย รศ.ดร.รุธิร์ พนมยงค์ ได้แก่ 1. Thammasat Logistics Research Paper Volume 4 2. Sourcing & Supplier Relationship Management

in The supply chain 3. เคล็ด (ไม่) ลับจับทางโลจิสติกส์ สนใจหนังสือเล่ม 1 สอบถามรายละเอียดได้ที่ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โทร. 0-2986-9620-31, 0-2623-5657-8

สนใจหนังสือเล่มที่ 2 และ 3 ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักพิมพ์ มติชน เบอร์โทรติดต่อ 0-2580-0020-21 ต่อ 3305 หรือ 1335 www.matichonbook.com

Thai Textile & Apparel

41


MARKETING idea

ดร.พงษ์ศักดิ์ สวัสดิเกียรติ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ม.เกษตรศาสตร์ / อาจารย์พิเศษโครงการปริญญาเอกการจัดการกีฬา ม.เกษตรศาสตร์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการพิสิษฐ์กรุ๊ป

“ชื่ อ นั้ น สำคั ญ ไฉน” เห็นชื่อเรื่องก็คงไม่ต้องจินตนาการหรือเดาว่า บทความที่ท่านจะได้อ่านต่อไปนี้จะต้องเป็นเรื่องเกี่ยวกับ การตั้งชื่อสินค้าอย่างแน่นอน… ถูกต้องครับเพราะว่าใน การบริหารธุรกิจปัจจุบันนั้นจะไปมุ่งเน้นแต่การพัฒนา ผลิตภัณฑ์ว่า สินค้าเราดีทนทานนานร้อยปีแบบเมื่อก่อน ไม่ได้แล้วครับ เพราะว่าในปัจจุบันผู้บริโภคนั้น นอกจากดู คุณสมบัติ (Core Benefit) ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลัก เช่น นาฬิ ก าต้ อ งบอกเวลาได้ รถยนต์ ต ้ อ งวิ ่ ง ได้ หรื อ สบู ่ ยาสระผม ต้องสามารถชะล้างทำความสะอาดร่างกาย และศีรษะได้ ซึ่งใครที่จะทำสินค้าเหล่านี้มาขายก็จำเป็น อยู่ดีที่จะต้องมีคุณสมบัติดังกล่าว

42

Thai

Textile & Apparel

จากนั้นก็เข้าสู่ยุคที่ว่าต้องสร้างความแตกต่างใน สิ น ค้ า และบริ ก ารซึ ่ ง ทำให้ ส ิ น ค้ า ของเราแตกต่ า งจาก คู่แข่งขัน เรียกว่าฟูลออฟชั่นกันเลยเพราะทุกค่ายก็หันมา เอาอกเอาใจผู้บริโภค ปรนเปรอกันทุกทางให้สินค้าของตน เป็ น หนึ ่ ง เดี ย วในดวงใจของผู ้ บ ริ โ ภคกั น เลย ไม่ ว ่ า จะ เป็นการผสมสารต่างๆ ที่มีคุณสมบัติพิเศษ ทำให้รากผม แข็งแรง เส้นผมนุ่มสลวย ฯลฯ เราเรียกสิ่งต่างๆ เหล่านี้ ว่าคุณประโยชน์ส่วนเพิ่มที่สามารถจับต้องได้ (Tangible Benefit) นั่นเอง แต่ยังมีบางสิ่งที่เป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้แต่รู้สึกได้ ซึ่งเป็นส่วนที่สร้างอารมณ์และความอยากในการซื้อสินค้า ซึ่งเราเรียกว่าคุณประโยชน์ที่จับต้องไม่ได้ (แต่รู้สึกได้) (Intangible Benefit) สิ่งต่างๆ เหล่านี้ เช่น ภาพลักษณ์ อย่างนาฬิกาโรเล็กซ์ ผมไม่เชื่อว่าจะบอกเวลาเที่ยงตรง กว่าไซโก้ หรือถึงบอกเวลาได้เที่ยงตรงกว่ามากๆ แล้วมัน มีผลต่อการดำรงชีวิตของผมหรือไม่ คำตอบคือไม่ แต่ ทำไมเราถึงจ่ายเงินแพงกว่าหลายสิบเท่าถึงร้อยเท่าเพื่อ เป็นเจ้าของนาฬิกาโรเล็กซ์สักเรือนหนึ่ง คำตอบคือเพราะ เราต้องการให้รางวัลแห่งชีวิต เพราะว่าภาพลักษณ์หรือ ตราสินค้า (Brand) ของสินค้าดีใส่แล้วดูมีระดับ ใครๆ ใน สังคมชั้นสูง (ซึ่งแปลว่ามีเงิน) เค้าก็ใส่กันทั้งนั้น อันนี้คงจะ แตกต่างกันในสินค้าบางหมวด เช่น รถยนต์ ระบบความ


ปลอดภั ย ระบบการขั บ เคลื ่ อ น ระบบสิ ่ ง อำนวยความ สะดวกจะแตกต่างกันมากในรถยนต์แต่ละยี่ห้อ หรือแม้แต่ ในยี่ห้อเดียวกันแต่คนละรุ่น องค์ประกอบหนึ่งในการทำให้ แบรนด์สินค้านั้นมีภาพลักษณ์ที่ดีก็คือ เรื่องชื่อสินค้า นั่นเอง สิ น ค้ า หลายตั ว ไม่ ป ระสบความสำเร็ จ ทั ้ ง ๆ ที ่ แนวคิดของสินค้าตัวนั้นดีมาก เช่น สบู่ยี่ห้อ MWNS ซึ่งมี คุณสมบัติและกลุ่มเป้าหมายสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการออกกำลังกาย ที่นับวันจะมีคนออกกำลังกายที่เราเรียกว่า เป็น ผู้ที่ออกกำลังกายสม่ำเสมอมีจำนวนมากขึ้นทุกวัน ลอง สังเกตจากจำนวนฟิตเนสเซ็นเตอร์ และศูนย์แอโรบิคที่รัฐ และหน่วยงานต่างๆ จัดขึ้น หรือตามสวนสาธารณะก็จะ เห็นว่ามีผู้คนมาใช้บริการมากขึ้น สบู่ยี่ห้อนี้ล้มเหลวก็ คงจะมีสาเหตุมาจากหลายๆ สาเหตุ เช่น ภาชนะบรรจุ ประโยชน์ใช้สอยที่ไม่เป็นไปตามความคาดหวัง (หลังจาก ซื้อไปทดลองใช้แล้ว) หรือมาจากชื่อสินค้าก็ได้เพราะว่า สินค้านี้มีถึง 6 คำ จะเรียกว่า ยาวไปก็ได้แต่ว่ามันไม่สื่อ ถึงอะไรเลย แต่ท่านทราบหรือไม่ว่า MWSN ย่อมาจาก MAN AND WOMEN NEED SPORT คนตั้งชื่อไม่รู้ว่าคิดได้ ยังไงนะ แต่สินค้าบางตัวก็อาจจะตั้งชื่อยาวๆ แต่ประสบ ความสำเร็จก็มี เช่น “โชกุบุตซึโมโนกาตาริ” กดเข้าไป 9 คำซึ่งนับว่ายาวมากๆ แต่ประสบความสำเร็จจนต้องออก “ฟอร์เมน” เข้ามาเพิ่ม กลายเป็น 11 คำ เลยอาจจะเป็น สินค้าที่มีชื่อยาวที่สุดในโลกก็ได้ แต่ก็คงขายได้แค่เอเชีย เพราะเราคุ ้ น เคยกั บ วั ฒ นธรรมชื ่ อ ของญี ่ ปุ่น ทำให้ เ รา สามารถจดจำ ปลื ้ ม พอใจ กั บ ชื ่ อ และสิ น ค้ า ตั ว นี ้ ไ ด้ เพราะว่าผมไม่เคยเห็นสินค้าตัวนี้ในยุโรป แอฟริกา หรือ แม้แต่ในเอเชียใต้ เช่น อินเดีย บังกลาเทศ ศรีลังกา เลย แต่ประสบความสำเร็จในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

บ้างก็เอาชื่อเจ้าของ เช่น แม่กิมลั้ง น้ำพริกเผา แม่ประนอม แต่เมื่อเวลาเปลี่ยนหรือรูปแบบการดำเนิน ธุรกิจเปลี่ยน หรือกลุ่มเป้าหมายของสินค้าเปลี่ยน ก็ต้อง ปรับปรุงให้เหมาะสมและทันสมัย เช่น ห้างทองแม่ทองสุก ปรับรูปแบบธุรกิจมาเป็นการซื้อขายทองในตลาดล่วงหน้า ก็เปลี่ยนชื่อมาเป็น MTS GOLD หรือหากเป็นธุรกิจดั้งเดิม ที่ชื่อเป็นจีนแต่อยากเปลี่ยนลุคก็ลองดูตึก “เล่าเป็งง้วน” ครับซึ่งดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเหล็กและลิฟต์บันได เลื่อน ยังเปลี่ยนเป็น LPN BUILDING เลยครับ แม้แต่ปูน ซีเมนต์ไทยยังต้องเปลี่ยนเป็น “SCG” เลยครับเพราะเดี๋ยว นี้บริษัทไม่ได้ผลิตปูนซีเมนต์แต่เพียงอย่างเดียว มีสินค้า และบริการครอบคลุมทั้งวัสดุก่อสร้าง กระดาษ เคมีภัณฑ์ ตลอดจนบริการ ฯลฯ หรืออาจจะเอาภูมิศาสตร์รวมทั้ง สปอนเซอร์เป็นชื่อสินค้าก็ได้ เช่น ทีมฟุตบอล “บุรีรัมย์การ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค” ที่มียี้ห้อยร้อยยี่สิบ เนวิน ชิดชอบ เป็นเจ้าของสโมสรก็ได้ครับ หรือ “เมืองทองหนองจอก ยูไนเต็ด” เป็นต้น หรืออาจจะตั้งชื่อสินค้าเพื่อบ่งบอก กิจการก็ได้ เช่น “พิซซ่าฮัท” คงไม่ได้ขายสบู่และยาสระ ผมแน่นอน แต่ก็ต้องคิดและมองระยะยาวและไกลนะครับ ว่า สินค้าเราจะขายแต่ในประเทศหรือจะส่งออกในอนาคต ด้วย เพราะชื่อที่ดีและมีความหมายในประเทศหนึ่งอาจจะ ไม่มีความหมาย หรือถึงกับความหมายตรงกันข้าม หรือ เรียกยากมากๆ ในอีกประเทศหนึ่งก็ได้ เช่น “พิมเสนน้ำ ตราโป๊ยเซียน” คำว่า “โป๊ยเซียน” ถ้าส่งไปขายที่กวางเจา ซัวเถา คงไม่มีปัญหาแต่ถ้าส่งไปฟิลิปปินส์ มาเลเซีย ก็ คงจะเรี ย กยากน่ า ดู ถ้ า จำไม่ ผ ิ ด มี ร ถมอเตอร์ ไ ซค์ ร ุ ่ น “NOVA” ส่งไปขายที่อเมริกาใต้ ชื่อรุ่นนี้กลับมีความหมาย ว่า “ไม่วิ่ง” ก็เลยแท้งตั้งแต่ยังไม่คลอดเลยครับผม T& T

Thai

43

Textile & Apparel


MANAGEMENT share ดร.จตุพร สังขวรรณ ผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกส์ วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก Managing Director, International Advisory Associates Co.,Ltd. Change Management and Corporate Alignment Consultant dr_jatuporn@yahoo.com, dr_jatuporn@iaa.co.th

Leading Value

ตอน Value Creation

form Training Program

เมื ่ อหลายวัน ก่ อนผู ้เ ขี ย นได้ ม ี โ อกาสเข้ า ร่ ว มในพิ ธ ี ป ิ ด การสั ม มนา โครงการพั ฒ นา ผู้บริหารระดับกลางของรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่ง โดยในวันนั้นได้มีการนำเสนอแผนกลยุทธ์ของ องค์กรของผู้เข้าร่วมสัมมนา ซึ่งเป็นการวัดผลการเรียนรู้แบบองค์รวม ประเด็นหนึ่งที่ผู้เขียน ชื่นชมในการนำเสนอวันนั้นก็คือ การกำหนดตัวชี้วัดในเรื่องการฝึกอบรมพนักงาน ซึ่งแต่เดิมตัว ชี้วัดในเรื่องการฝึกอบรมพนักงานนั้น มักจะกำหนดเป็นจำนวนผู้เข้ารับการอบรม หรือร้อยละ ของผู้ผ่านการฝึกอบรม เป็นต้น พูดง่ายๆ ว่าเน้นตัวชี้วัดที่เป็นเชิงปริมาณ ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะ สามารถดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายได้ไม่ยาก แต่ในการนำเสนอแผนกลยุทธ์ครั้งนี้ผู้เข้ารับ การอบรมได้กำหนดตัวชี้วัดเป็นร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมที่มีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปใน ทางที่ดีขึ้น ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่เน้นผลลัพธ์ที่เกิดจากการอบรมทั้งในเรื่องของพฤติกรรมและคุณค่าที่ เกิดขึ้น และสอดคล้องกับคำกล่าวปิดการอบรมของประธานในพิธีที่ว่า “การอบรมครั้งนี้เสร็จสิ้น แล้วแต่ผลสำเร็จต้องรอดูต่อไป” นี่เองเป็นอีกบทบาทหนึ่งของผู้นำในการสร้างผลสำเร็จ (Value Creation) ให้เกิดขึ้นในองค์กร ซึ่งวันนี้จะมุ่งเน้นในเรื่องการประเมินผลสำเร็จหรือผลตอบแทนที่ได้ ในงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Human Resource Development : HRD) ซึ่งมีจุดมุ่งหมายในการ พัฒนาการเรียนรู้และการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กร แน่นอนต้องมีการใช้ ทรัพยากรนั่นก็คือ “เงิน” และถูกคาดหวังว่าเมื่อเสร็จสิ้นแล้วจะได้อะไร คุ้มค่าหรือเปล่าที่จะทำ? ทำให้บางองค์กรไม่กล้าที่จะลงทุนอย่างเต็มที่กับการพัฒนาบุคลากร ดังนั้น จึงเป็นที่มาของการ ประเมินผลตอบแทนทางการเงิน จากการเพิ่มพูนสมรรถนะของบุคลากร ในที่นี้ผู้เขียนจะกล่าว ถึงกิจกรรมหนึ่งของงาน HRD ก็คือการฝึกอบรม ซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนเป้าหมายทางด้านการเงิน ดังนั้น กิจกรรมการขับเคลื่อนจะต้องเชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนากระบวนการภายใน ที่สนับสนุนคุณค่าที่นำเสนอให้แก่ลูกค้า และนำไปสู่เป้าหมายด้านการเงินในที่สุดดังภาพที่ 1

44

Thai

Textile & Apparel


ภาพที่ 1 การลงทุนในการฝึกอบรมเพื่อให้ได้มาซึ่งเป้าหมายด้านการเงิน และเพื ่ อ ให้ ก ิ จ กรรมการขั บ เคลื ่ อ นการเรี ย นรู ้ ม ี ประสิ ท ธิ ภ าพและได้ ผ ลตอบแทนคุ ้ ม ค่ า จะลองให้ ท ่ า น พิจารณาตอบคำถามจากประเด็น 4 หัวใจหลักในการฝึก อบรมดังนี้ หัวใจดวงที่ 1 ผู้บริหารก่อนฝึกอบรม : ควรพิจารณา ดังต่อไปนี้ • สถานการณ์ความเป็นจริงในหน่วยงานของคุณเป็น อย่างไร? • ความคาดหวังของหน่วยงาน (วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์) ต้องการอะไร? มีช่องว่างอย่างไร ระหว่าง ความเป็ น จริ ง และสิ ่ ง ที ่ ต ้ อ งการ ซึ ่ ง สามารถ พิจารณาได้โดยใช้หลักการ SPIN ในการฝึกอบรม และสร้างการเปลี่ยนแปลง o Situation : สถานการณ์เป็นเช่นไร? o Problem : มี ป ั ญ หาอะไรที ่ ต ้ อ งการการ เยียวยาบ้าง? o Impaction : มีผลกระทบรุนแรงมากแค่ไหน? o Needs : ความต้องการการฝึกอบรมเพื่อแก้ ปัญหานั้นคืออะไร? • ผู้บริหารสามารถทำอะไรได้บ้างในการสร้างสำนึก เร่งด่วนในการฝึกฝน เพื่อเปลี่ยนแปลงและกระตุ้น ให้พนักงาน/ผู้บริหารร่วมกันฝึกฝนด้วยความใส่ใจ จริงจัง • ผู้บริหารนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และวิทยากร ควรร่วมมือกันอย่างไรในฐานะพันธมิตร เพื่อให้ ทราบความต้องการอย่างแท้จริง หั ว ใจดวงที ่ 2 วิ ท ยากรก่ อ นการฝึ ก อบรม : ควร พิจารณาดังต่อไปนี้

• สามารถทำอะไรได้ บ ้ า งเพื ่ อ กระตุ ้ น ให้ พ นั ก งาน ร่วมมือในการเข้ารับการฝึกอบรมด้วยความใส่ใจ จริงจัง • มีความเข้าใจลึกซึ้งถึงประเด็นปัญหาและความ ต้องการของผู้บริหารเพียงใด? หัวใจดวงที่ 3 วิทยากรระหว่างการฝึกอบรม : ควร พิจารณาดังต่อไปนี้ • วิธีการที่ใช้สามารถสร้างประสบการณ์ และสร้าง การมีส่วนร่วมให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม เพื่อให้ผู้เข้า ร่วมอบรมฝึกอบรมสามารถตกผลึกทางความคิด และสร้ า งการเปลี ่ ย นแปลงจากภายในสู ่ โ ลก ภายนอกได้เพียงใด? หัวใจดวงที่ 4 ผู้บริหารหลังฝึกอบรม : ควรพิจารณาดัง ต่อไปนี้ • ให้ความสำคัญ ติดตาม ประเมินผลการเปลี่ยนแปลงและทบทวนผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งส่งผลต่อ ผลตอบแทนทางด้านการเงินอย่างไร? • จะกระตุ ้ น ให้ ผู ้ ผ ่ า นการอบรมมี ก ารพั ฒ นาอย่ า ง ต่อเนื่องจนกว่าจะปฏิบัติงานต่างไปจากเดิมที่เคย ปฏิบัติอยู่ได้อย่างไร? สำหรั บ ฉบั บ นี ้ ข อจบด้ ว ยหั ว ใจ 4 ประการในการ กำหนดประสิทธิภาพและผลลัพธ์ของการฝึกอบรม ฉบับหน้า มาติดตามกันต่อถึงการประเมินความคุ้มค่าจากผลตอบแทน จากการลงทุน (Return On Investment : ROI) สุดท้ายสำหรับ ฉบับนี้ ขอจบด้วยคำพูดของ Oliver Wendell Holmes ที่ว่า “เมื่อใจเราสัมผัสกับพลังแห่งความคิดใหม่ มิติที่คับแคบ ดั้งเดิมก็ไม่อาจจะครอบงำเราได้อีก” T& T

Thai

45

Textile & Apparel


Horoscope

สุรพล ตรงต่อศักดิ์

วิธีการสู่ความสำเร็จ (ร่ำรวย) ด้วยตัวคุณเอง

หนทางความสำเร็จและร่ำรวยนั้นมีได้หลากหลายวิธีดว้ ยกัน ดังเช่น แต่งงานกับคนรวย การ ทุจริต คดโกง ทุกรูปแบบ โชคลาภจากการถูกลอตเตอรี่ การเป็นศิลปิน ดารา นักแสดง นักกีฬา การเป็นคนโลภมาก การอยู่อย่างคนยากไร้ (ตระหนี่ถี่เหนียวแบบสุดๆ) การอาศัยความเฉลียว ฉลาดทางการเงิน และความรู้ ในด้านเจ้าของกิจการ นักลงทุน แต่สิ่งที่ต้องเสียไปเพื่อแลกกับ อิ ส รภาพจากเวลาและการทุ ่ ม เททำงานอย่ า งหนั ก มาก รวมทั้ ง จากการศึ ก ษาสู ง ๆ และมี ประสบการณ์ การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่จากกลุ่มที่ร่ำรวยให้กับผู้อื่นโดยการขอความช่วยเหลือ เราจะ เลือกเอาวิธีร่ำรวยแบบมีคุณค่า หรือร่ำรวยแบบรวดเร็วที่ผิดศีลธรรม และในการจะประสบความสำเร็จ (ร่ำรวย) ในโลกธุรกิจนั้น วิธีการหนึ่งจากความคิดดีๆ อย่างมีคุณค่า และการทุ่มเททำงานหนักยังไม่พอ คุณต้องมีความมั่นใจ มั่นคง หนักแน่น ไม่ย่อท้อ ใฝ่รู้ ยืดหยุ่น กระตือรือร้น อดทน และรักในสิ่งที่คุณทำ ถ้าคุณมีคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้นแค่ เพียงไม่กี่ข้อ อย่าเพิ่งท้อใจไป อีกไม่กี่ข้อที่เหลือคุณสามารถสร้างเองได้ และจะต้องสร้างให้ได้ โดย การเรียนรู้หรือเรียนลัดจากประสบการณ์ของนักธุรกิจที่เขาประสบความสำเร็จมาแล้ว

อย่าเสียเวลาในสิ่งที่คุณไม่รัก

1.

ถ้าจะให้ดีต้องเริ่มทำงานจากสิ่งที่เรารักเสียก่อน เลือกทำเฉพาะสิ่งที่เรารักเท่านั้น มีความสุขในสิ่งที่เลือกแล้ว หากได้ทำงานที่เรารักหรือหลงใหลในสิ่งที่กำลังทำอยู่ก็จะรู้สึกมีความสุข มีความกระฉับกระเฉง และทำมันได้ดีมาก ขึ้น เพราะเหมือนกับการได้ฉีดสารกระตุ้นความกระตือรือร้นและความปรารถนาอันแรงกล้า เพราะถ้าไม่ชื่นชอบ ใน สิ่งที่ทำ ในที่สุดจะล้มเหลวไม่เป็นท่า หรืออย่างดีที่สุดก็คือคุณจะกลายเป็นแค่คนทำงานธรรมดาๆ เท่านั้น

จงมุ่งมั่นทุ่มเทในสิ่งที่คุณชอบ

2.

หากเราได้ทำงานกับคนที่เราชื่นชอบเราจะรู้สึกมีความสุขมากขึ้น และทำให้อายุการทำงานในสถานที่นั้นๆ นานขึ้น หลายคนชื่นชอบในหัวหน้างาน เจ้าของบริษัท และทำงานอยู่นานด้วยกันเป็น 10 ปี หรือ 20 ปี ถ้าไม่ศรัทธา ในกันและกันคงทนกันไม่ได้นานขนาดนี้ ดังนั้นให้กำหนดตัวอย่างในการทำงานและสรรหาบุคคล เพื่อที่คุณจะได้ดึง ดูดคนที่เหมาะสม นั่นคือวิธีที่ดีที่สุดที่จะได้ทำงานกับคนที่ชอบ องค์กรส่วนใหญ่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เมื่อมี การเปลี่ยนแปลง ก็ต้องมีความหลากหลาย ซึ่งดีกว่ามีคนที่มีพื้นฐานเหมือนกันไปหมด ความแตกต่างดังกล่าวนำมา ซึ่งความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ และเพิ่มความเข้าใจให้กับงาน

46

Thai

Textile & Apparel


เชื่อมั่น ดื้อ สู้โว้ย !!!

3.

แม้ว่าคุณจะไม่ได้เกิดขึ้นมาจากกองเงินกองทองก็ไม่ได้เป็นข้อจำกัด การไปให้ได้ไกลที่สุด ในแบบฝันให้ไกล ไปให้ถึง จงยอมรับและชื่นชมแม้ว่า คุณจะไม่บรรลุผลสำเร็จอย่างสมบูรณ์แบบ แต่ลองหาข้อดีให้เจอแล้วทำให้ เป็นข้อได้เปรียบ จุดเด่น จุดแข็ง เช่น มีการศึกษาที่ดี มีครอบครัวที่อบอุ่น มีความแน่วแน่ มุ่งมั่น ไม่ลดละ คุณสมบัติเหล่านี้ก็มากพอที่จะช่วยให้สำเร็จ ได้ เพราะความเชื่อมั่น ดื้อ สู้โว้ย!!! ไม่ได้หมายถึง ความโง่ดันทุรังไร้เหตุผล แต่หมายถึงการเป็นคนที่ไม่ย่อท้อ ไม่ยอมแพ้อะไรอย่างง่ายดายนัก จงมี ความเชื่อมั่นในตัวเอง เชื่อในความคิดของตนเองในโครงการที่คิดจะทำ และ พร้อมที่จะสู้รบตบมือได้อย่างสง่างาม การต่อสู้เพื่อจะทำให้เป็นคนมีไฟอยู่ เสมอ สรุปง่ายๆ ก็คือ การต่อสู้ทำให้เราเข้มแข็งและแข็งแกร่งขึ้น ความกล้า คือตัวต่อต้านทานความกลัว จงเป็นนายความกลัว แต่ไม่ใช่ไม่กลัวอะไรเลย แม้จะล้มเหลวแต่ใจไม่ท้อเป็นใช้ได้

จงว่ายทวนน้ำให้เสมือนปลา

5.

พื้นที่ที่สะดวกสบายมากเกินไปสามารถลากคุณให้ลงไปสู่จุดที่อยู่ใต้ น้ำได้ เพราะเผลอกับความสบายมากเกินไป ดังนั้นกระแสไฟของคุณอาจ ไหลดีขึ้นหากเปลี่ยนเต้าเสียบเสียใหม่ให้ลงตัวกว่าเดิม มันง่ายที่จะเดินตาม เส้นทางสายเก่า และไม่ก่อคลื่นลูกใหม่ แต่วิธีง่ายที่สุดสามารถทำให้เรา กลายเป็นคนธรรมดาที่ไม่มีไฟไปได้ แค่นั่งหวังลมๆ แล้งๆ ว่าทุกอย่างจะดี ขึ้นจะกลายเป็นการดับฝันคุณได้ ไม่เป็นไรถ้าคุณไม่ชอบความท้าทาย ความ สบายจะกลายเป็นหลุมพราง ที่หลอกล่อให้คุณอยู่กับที่ มันทำให้ขี้เกียจ ไม่ อยากก้าวไปข้างหน้า แต่ในโลกธุรกิจความสบายใจจะฉุดรั้งให้หยุดอยู่กับที่ อย่ากลัวที่จะเสี่ยง ทำสิ่งที่คุณรักและชอบแล้วกำหนดทิศทางของคุณเอง ถามตัวเองเสมอๆ ว่ากำลังทำสิ่งที่คุณรักอยากทำ และมันคือสิ่งที่ใช่สำหรับ คุณหรือเปล่า ไม่ต้องสนใจความคาดหวังของคนอื่นแต่สู้กับความต้องการ ของตัวเอง แต่ก่อนตัดสินใจให้ดูสถานการณ์ให้ดีก่อนทุ่มเทไปอย่างเต็มตัว

จงทำอย่างไม่มีรูปแบบตายตัว

รู้จักเปิดใจกว้างและยืดหยุ่นในการทำงาน บ่อยครั้งที่ต้องทำงานอย่าง มุ่งมั่นและดันทุรังบ้าง แต่คุณต้องรู้ว่า เมื่อไหร่ควรเปลี่ยน และเมื่อไหร่ควร ยืดหยุ่นได้ ถ้าจะทำเฉพาะสิ่งที่ตายตัวมันอาจจำกัดตัวคุณและอนาคต ทุก อย่างเปลี่ยนแปลงได้ และไม่มีอะไรที่เป็นไปตามแผนทั้งหมด ดังนั้นหากมี อะไรต้องเปลี่ยนแปลง อย่างที่มันน่าจะเกิด ก็ต้องปรับตัว เปลี่ยนแปลง และ บางครั้งอาจต้องวกกลับลำมาตั้งต้นใหม่เลยก็เป็นได้

7.

หากไร้ซึ่งความรู้ ความ สามารถ ก็หมดโอกาส

4.

จงไขว่คว้าหาความรู้ เรียนรู้ทุกอย่างเท่าที่จะ ทำได้จากแต่ละโครงการที่คุณรับผิดชอบหากเข้า มาในสนามการทำงานที่ไม่รู้มากพอ จะเสียทั้งเงิน เสียทั้งเวลา เปรียบเหมือนการแข่งกีฬาโดยไม่รู้ กติกาของเกม คุณจะมีแต่เสียเปรียบ ศึกษาธุรกิจ ของตัวเองให้รอบด้าน ทุกธุรกิจมีความเสี่ยง แต่ ความเสี่ยงจะน้อยลงมากหากเรียนรู้ทุกด้านของ สิ่งที่กำลังทำให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ แสวงหา ความรู้ให้มากเพื่อจะได้ตัดสินใจได้ดีขึ้นและกลาย เป็นคนเก่งขึ้นได้ในที่สุด ใครก็อยากคุยกับคนเก่ง มากกว่า เมื่อเป็นคนมีความรู้คุณจะกลายเป็นคน น่าสนใจและได้รับความเอาใจใส่มากขึ้น จงเริ่มแต่ เนิ่นๆ และหมั่นศึกษาอยู่เสมอไม่ว่าคุณจะอายุเท่า ไหร่ หรือจะประสบความสำเร็จแค่ไหน เมล็ดพันธุ์ แห่งความรู้เติบโตได้ในทุกแห่งหน

รอจังหวะโอกาสที่ เหมาะสมเข้าใส่

6.

ความสำเร็ จ ในชี ว ิ ต หรื อ หน้ า ที ่ ก ารงานใน หลายๆ ครั้ง เป็นเรื่องของจังหวะที่พอสมควรและ ความอดทน เพราะจังหวะที่พอเหมาะก็คือทุกสิ่งที่ ช่วยให้ประสบความสำเร็จโดยเร็ว ทุกวันนี้มีบริษัท คู่แข่งมากมายที่ทำธุรกิจเดียวกับคุณ แต่การมา อย่างถูกจังหวะย่อมดีกว่าการเป็นรายแรกเสมอไป เช่นเดียวกับการเลือกโอกาสที่เหมาะสม เพราะ วัตถุประสงค์ในการทำธุรกิจก็คือทำให้สินค้าติด ตลาดขายดีและอยู่รอด ถ้าคิดว่าทำให้เร็วก็อาจจะ ออกไปจากวงการเร็วได้เช่นกัน ฉะนั้นจงรอคอย จังหวะและโอกาสที่เหมาะสมด้วย คิดถึงแผนระยะ ยาว มีความอดทน และทำงานอย่างมีวินัย

Thai

47

Textile & Apparel


จงตั้งมาตรฐานสูงส่งเข้าไว้

8.

ถามตัวเองว่าอะไรคือมาตรฐานของสิ่งที่ต้องการให้ใคร รู้จัก บอกตัวเองให้ได้ว่ามาตรฐานนั้นอยู่ตรงไหน และทำให้ได้ ตามนั้น อย่าหลอกตัวเอง จงตั้งมาตรฐานให้สูงเข้าไว้ แล้วใช้เวลา ไตร่ตรองสิ่งที่มุ่งหน้าจะทำ เปิดใจให้กว้างเพื่อรอรับความคิดเห็น ใหม่ๆ และสิ่งที่จะมากระทบ และสิ่งที่คาดหวังต้องยืดหยุ่นและ ปรับได้ตามสถานการณ์ ไม่ใช่ยึดติดตายตัว ค้นให้พบว่าใครหรือ คนที่ทำอะไรแล้วประสบความสำเร็จมากในสายตาของคุณ สาเหตุ ที่พวกเขาทำจนประสบความสำเร็จเป็นที่หนึ่งได้ ศึกษามาตรฐาน ของเขา หาให้ได้ว่าอะไรคือสิ่งที่ต้องเรียนรู้หรือต้องทำเพื่อให้ กลายเป็นที่หนึ่งในสายงานที่สนใจ หาทางที่จะเข้าอบรม พบปะ ผู้คน ไปเป็นเด็กฝึกงาน หาประสบการณ์ที่จำเป็นต้องมีเพื่อจะทำ เป้าหมายให้ลุล่วงได้ ให้เวลาตัวเองที่จะรับทุกอย่างเข้ามา ค่อยๆ เพิ่มพูนและรู้จักมันอย่างทะลุปรุโปร่ง มองหาแนวคิดดีๆ จากนอก สายงานที่ถนัด หาสิ่งแปลกใหม่ วิธีใหม่ๆ และฝึกฝนจนสามารถ ปรับมันให้เข้ากับสายงานของคุณให้ได้

เงินนั้นไม่ใช่คำตอบ สุดท้าย

9.

ในโลกแห่ ง ความเป็ น จริ ง พวกเราส่ ว นใหญ่ ต้องการหาเงินกันทั้งนั้น แต่ก็ยังมีจุดประสงค์อื่นที่ สำคัญไม่แพ้เงิน หรือสำคัญกว่า เช่น แรงกระตุ้นและ ความพอใจที่เราได้จากการทำงาน รวมทั้งความท้าทาย ของมั น การได้ ส ร้ า งโอกาสที ่ จ ะเรี ย นรู ้ เติ บ โต และ ติดต่อกับคนที่โดดเด่น เพราะการเดินทางสายอาชีพ ของเรานั้นเป็นการลงทุนระยะยาวที่จะทำให้คุณมีอะไร ทำไปตลอดชี ว ิ ต จงสร้ า งอนาคตและใคร่ ค รวญถึ ง วัตถุประสงค์มากกว่าแค่ก้มหน้าก้มตาหาเงินอย่างเดียว คิดถึงชื่อเสียงของคุณและบริษัทของคุณ หาเพื่อนใหม่ สร้างความสัมพันธ์กับองค์กรและชุมชน ลงทุนกับความ พอใจส่วนตัวที่งานสามารถนำมาให้ได้ คนที่คิดว่าเงิน บันดาลทุกสิ่ง อาจถูกมองว่าทำทุกอย่างเพื่อเงิน และ ไม่มีความจริงใจกับใคร แม้แต่ตนเอง

ความรวดเร็วทันทีจะมีชัยในการแข่งขัน

10.

ทุกธุรกิจไม่มีเวลามากพอสำหรับคนที่พูดจาเรื่อยเปื่อย ไม่เข้าเป้า ไม่ตรงประเด็น ไม่ว่าคุณจะทำอะไร จงทำให้สั้น กระชับ ฉับไว และตรงประเด็น การพูดจาที่สั้นกระชับ ได้ใจความเป็นวิธีที่สุภาพ เพราะมันแสดงว่าคุณให้เกียรติเวลาของคนอื่น เพราะเวลาที่ คนต้องฟังอะไรที่ยืดยาวไม่ได้ความ จะทำให้เขาอึดอัด เบื่อหน่าย และมีหลายครั้งพวก เขาไม่ฟังสิ่งเหล่านั้นเลย กำหนดระยะเวลาให้ตัวคุณเองฝึกนำเสนองานหรือรายงานให้จบ ได้ภายใน 5 นาที ตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นออกไปให้หมด พูดให้ตรงประเด็น ถ้ามีคำถามพวกเขา จะถามคุณเอง ข้อมูลมากมายแต่ไม่ได้ใช้ก็ไม่มีสาระอะไร

จากที่กล่าวมาข้างต้นนี้ น่าจะเป็นแนวทางพอให้คุณ นำไปประยุกต์ใช้ และจะต้องมีทัศนคติในเชิงบวก จึงจะเห็น หนทางที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ (ร่ำรวย) ได้ชัดเจนมากขึ้นได้ สิ ่ ง หนึ ่ ง ที ่ เ กิ ด ขึ ้ น กั บ คุ ณ แล้ ว ก็ ดู แ ววตาของคุ ณ เริ ่ ม เปล่ ง ประกายสดใสขึ้นมาบ้างแล้วใช่ไหม รอยย่นตรงหน้าผากเริ่ม จางลง ใบหน้าของคุณก็จะเริ่มใสขึ้นมาบ้างแล้วนะ ใบหน้า โหงวเฮ้งของคุณก็เริ่มจะสดใสดีขึ้นแล้ว ขอจงอย่ายอมแพ้ต่อ

อุปสรรคสิ่งที่ทำให้จิตใจคุณเศร้าหมองและท้อถอย จงเชื่อมั่น และสร้างพลังศรัทธา อย่างน้อยก็เป็นการเสริมสร้างพลังจิต วิญญาณ พร้อมทั้งปลุกยักษ์หลับดึงพลังจิตให้อึดฮึดขึ้นสู้เพื่อ เป้าหมายความสำเร็จในชีวิต ตลอดจนมีความรักในการเผื่อ แผ่แก่ผู้อื่น ก็คือความสำเร็จร่ำรวยแบบมีน้ำใจ ก็คือ คน ร่ำรวยและประสบความสำเร็จอย่างมากได้นั่นเอง T& T

ท่านที่สนใจอบรม “เสริมโหงวเฮ้งสร้างความมั่งคั่งยุคเงินบาทแข็งกระเป๋าแห้ง” เพื่อเร่งให้เกิดการฉกฉวยโอกาสจังหวะต่อสู้ ชีวิตให้เงินในกระเป๋าตุงในยุคเศรษฐกิจสังคมการเมืองปัจจุบัน สอบถามรายละเอียดที่ โทร. 08-9175-4510 หรือ 08-9796-3626 (รับจำนวนจำกัดพร้อมรับมอบพระหยกแท้เพื่อสิริมงคงในการดำเนินชีวิตใหม่อีกด้วย)

48

Thai

Textile & Apparel


LIFE style สาวซอกแซก

มาทำใจกั น ดี ก ว่ า มีใครได้เคยไปเดินเล่นหรือช็อปปิ้งแถวๆ สีลม ราชประสงค์ บ้างหรือยังคะ ถ้าใครมีโอกาสไปบ้างแล้วคงต้องสติแตก จิตตก เกิด อาการงุนงงและงงงวย หลงคิดว่าไปเดินอยู่สนามรบแถวๆ เขาพระวิหาร แถบชายแดนไทย-กัมพูชา หรือแถวๆ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพราะ ดันมีทหารตำรวจหลายกองร้อยเดินเพ่นพ่านในละแวกที่ ได้ชื่อว่าเป็น ย่านธุรกิจสำคัญของประเทศ จากที่มีแต่บรรยากาศการค้า การเจรจาต่อรองทางธุรกิจกลับถูกกลบลบ ด้วยบรรยากาศของความตึงเครียด ความโกรธแค้น ความหวาดกลัวเข้ามาแทนที่ ซึ่งทุกคนคงจะรูส้ ึกได้ ไม่ยากใช่มั้ยคะ แต่ที่หนักไปกว่านั้นก็คือ ไม่มีใครรู้ ได้เลยว่า ความขัดแย้งในบ้านเมืองของเราจะจบลงเมื่อไร แม้ว่ากลุ่มผู้ชุมนุมจะเคลื่อนย้ายออกไปจากราชประสงค์ก็ตาม แต่นั่นเป็นเพียงการพักยกชั่วคราว เรา ยังต้องติดตามชมตอนต่อไป ซึ่งเชื่อได้ว่าภาคต่อนี้มันจะเข้มข้นมากกว่าภาคแรกอย่างแน่นอน วันนี้สิ่งที่พวกเราในฐานะคนไทยทำได้ มากที่สุดนอกจากการส่งเสียงให้คนทุกฝ่ายได้ยิน อย่างที่คนเสื้อหลากสีตะโกนบอกถึงคนเสื้อแดง และรัฐบาล “ยุบสภาไม่ ใช่ทางออก” หรือ “ยุบ สภา...บอกกูบ้างดิ” คือ การทำใจ การทำใจไม่ ใช่เป็นการยอมแพ้หรือยอม จำนนหรอกนะคะ แต่มันจะมีประโยชน์อะไรที่พวก เราจะโกรธเกลี ย ดฝ่ า ยตรงข้ า มเพี ย งเพราะมี ความเห็นที่ต่างไปจากเรา สาวซอกแซกคิดว่าเรา น่าจะมานั่งนิ่งๆ และพินิจพิเคราะห์ถึงที่มาที่ ไป ของเรื่องที่เกิดขึ้นนี้ และเมื่อพบความจริงแล้ว เรา อาจจะเห็นอกเห็นใจชาวบ้านคนที่เดือดร้อนตัว จริง ที่เข้าร่วมชุมนุมเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรม ที่เขาไม่เคยได้รับในชีวิต

Thai

49

Textile & Apparel


แม้ว่าการทำใจ ระวังใจแง่ปฏิบัติคงเป็น เรื่องยาก และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการได้เห็นกลุ่ม คนอันธพาลพากันกรูวิ่งเข้าไปทำร้ายผู้คนบาดเจ็บ ที่จะนำไปส่งโรงพยาบาล หรือการทำลายข้าวของ ของประชาชนผู้ ไม่ ร ู้ อ ี โ หน่ อ ี เหน่ และอื ่ น ๆ อี ก มากมาย แต่ที่เจ็บจี๊ดๆ จึ๊กๆ เข้าไปที่ขั้วหัวใจก็ อีตอนที่บรรดาเหล่าอันธพาลมันยังสามารถเสนอ หน้ า บนท้ อ งถนนได้ โดยที ่ เจ้ า หน้ า ที ่ ต ำรวจ (มะเขือเทศ) ไม่เข้าไปจับกุมดำเนินคดีใดๆ ทั้งๆ ที่มี หมายจับออกมา ถ้ามองในอีกด้านหนึ่ง (ที่อาจช่วยคลาย เครียดได้บ้าง) วิกฤติครั้งนี้อาจจะเป็นโอกาสที่ ทำให้ทุกฝ่ายเข้ามายอมรับกันว่าบ้านเมืองของเรา ป่วยหนักเข้าขั้นโคม่า และถึงเวลาที่จะต้องช่วยกัน เยี ย วยารั ก ษา ซึ ่ ง ทุ ก ฝ่ า ยในที ่ น ี้ ไม่ ใ ช่ แ ค่ เพี ย ง รัฐบาล นักการเมือง รัฐสภา แต่ต้องรวมถึงภาค ธุ ร กิ จ นั ก วิ ช าการ องค์ ก รเอกชน และภาค ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกำหนดทิศทางประเทศ ในอีก 20 ปี 30 ปี ฉะนั้นใครอยากเห็นบ้านเมือง ของเราในวันข้างหน้าเป็นอย่างไร ขอให้ช่วยกันส่งเสียงออกมากันมากๆ มีสปอตโฆษณาชิ้นหนึ่งที่ โดนมาก ชื่อว่า “เราจะเปลี่ยนประเทศ ได้อย่างไร” เป็นสปอตที่ ท่านมหาวุฒิชัย วชิรเมธี หรือที่เราคุ้นกันใน นาม ท่าน ว. วชิรเมธี ท่านใช้คำพูดที่ชัดเจนว่า “อยากให้อยู่นิ่งๆ ถ้าเรานิ่งเราจะเกิดสติ พอเกิดสติเราจะเกิด ความรู้สึก คือรู้สึกว่าเราตกลงมาจนจุดที่ลึกที่สุดที่เรียกกันว่า ก้นเหว แห่งความเสื่อมแล้ว เวลาเราอยากจะเปลี่ยนแปลงประเทศไทยนั้น หลาย คนบอกว่าต้องเปลี่ยนกันในรัฐสภา เปลี่ยนที่รัฐธรรมนูญ แต่อาตมาคิด อีกอย่างนะ ต้องเปลี่ยนที่ ใจคน คุณภาพของประชาธิปไตยขึ้นอยู่กับ คุ ณ ภาพของประชาชน คุ ณ ภาพของประชาชนขึ้ น อยู ่ ก ั บ คุ ณ ภาพของ ปัญญา ถ้าคุณอยากเห็นประเทศไทยเปลี่ยนแปลง คำถามก็คือ แล้วคุณ จะเปลี่ยนแปลงอะไรในตัวคุณได้บ้าง” (คลิ๊กชมได้ที่ http://www.youtube.com/watch?v= XfnfM1qieKQ&feature=related) เห็นด้วยมั้ยคะว่าสิ่งที่ท่านกล่าวไว้นั้นเป็นความจริง ฉะนั้นแล้ว ในช่วงวันวิสาขบูชา ซึ่งเป็นวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ขององค์ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเป็นจุดเริ่มต้นของศาสนาพุทธ เรามายกระดับ คุณภาพใจเพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศกันเถิดค่ะ T& T

50

Thai

Textile & Apparel


MKS LEO CO., LTD. บริ ษั ท เอ็ ม เคเอสลี โ อ จำกั ด

Dyeing & Printing Anti-crease

Sizing Acrylic PVA PVA Replacement Wax Pretreatment Compound Desizing Agent Defoamer Peroxide Killer Stabilizer Scouring Agent Sequestering Agent Wetting Agent

Finishing Softener Silicone Softener Resin Special Finishing

Carrier Dispersing Agent Levelling Agent OBA Fixing Agent Soaping Agent Sequestering Agent Wetting/Dearating Agent Binder/Printing Paste Natural/Synthetic Thickeners Emulsifier Garment Enzyme Pigment Dyes Special Finishing 1391 ถ.ศรีวรา ซ.ลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 1391 SRIVARA RD., SOI LADPRAO 94 (PANJAMIT) WANGTHONGLANG, BANGKOK 10310 TEL. 02-935-6830-1 FAX. 02-935-6832 E-mail: mksleo@csloxinfo.com

70

Thai

Textile & Apparel


ผู้นำเข้าเครื่องบรรจุภัณฑ์, เครื่องผลิตอาหาร, ยา เข้าร่วม

PROPAK ASIA 2010

www.propakasia.com

วันที่ 16-19 มิถุนายน 2553 ที่ ไบเทค บางนา บูธ S29, บูธ S30, บูธ S31

เครื่ อ งโชว์ ทั้ ง หมด ลดราคาพิ เ ศษ

ผู้เชี่ยวชาญของโรงงานผู้ผลิตให้คำปรึกษา และทดลองเครื่อง

บริษัทฯ ให้บริการทั้งก่อนการขาย และหลังการขาย พร้อมทั้งจำหน่ายอะไหล่ วัสดุสิ้นเปลืองต่างๆ

บริษัท สเวนเทค (ประเทศไทย) จำกัด

SWENTECH (THAILAND) LIMITED 384/1 ซอยสุขุมวิท 68 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 Tel : 0-2398-8896-7, 0-2744-7086-8 Fax : 0-2398-7168 www.swentechthailand.com E-mail : swentech@truemail.co.th


70

Thai

Textile & Apparel

Cool Sport for Life  

Cool Sport for Life

Advertisement