Page 1


แพทย์ชนบทดีเด่นฯ ปี 2553 และ 2554


แพทย์ชนบทดีเด่นฯ ปี 2553 และ 2554


แพทย์ชนบทดีเด่นฯ ปี 2553 และ 2554


แพทย์ชนบทดีเด่นฯ ปี 2553 และ 2554


แพทย์ชนบทดีเด่นฯ ปี 2553 และ 2554


แพทย์ชนบทดีเด่นฯ ปี 2553 และ 2554


ประวัติการทำงาน วัน เดือน ปี

ตำแหน่ง

สถานที่ปฏิบัติงาน

2 เม.ย. 2527

นายแพทย์ 4

รพ.พิบูลมังสาหาร อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี

2 เม.ย. 2529

นายแพทย์ 5

รพ.ตาลสุม อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี (ผู้อำนวยการ)

1 ต.ค. 2532

นายแพทย์ 6

รพ.หัวตะพาน อ.หัวตะพาน จ.อุบลราชธานี (ผู้อำนวยการ)

1 ต.ค. 2534

นายแพทย์ 7

รพ.หัวตะพาน อ.หัวตะพาน จ.อุบลราชธานี (ผู้อำนวยการ)

1 ต.ค. 2536

นายแพทย์ 8

รพ.เขื่องใน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี (ผู้อำนวยการ)

1 ม.ค. 2540 ผูอ้ ำนวยการ นายแพทย์ 8 (ด้านเวชกรรมสาขาเวชกรรมทั่วไป)

รพ.เขื่องใน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี

ผูอ้ ำนวยการ นายแพทย์ 8 (ด้านเวชกรรมสาขาเวชกรรมทั่วไป)

รพ.พิบูลมังสาหาร อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี

10 พ.ค. 2549 ผูอ้ ำนวยการ นายแพทย์ 8 (ด้านเวชกรรม)

รพ.พิบูลมังสาหาร อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี

24 มี.ค. 2551 ผูอ้ ำนวยการ นายแพทย์ 9 (ด้านเวชกรรม)

รพ.พิบูลมังสาหาร อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี

11 ธ.ค. 2551 ผู้อำนวยการโรงพยาบาล นายแพทย์ 34

รพ.พิบูลมังสาหาร อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี

ธ.ค. 2542

แพทย์ชนบทดีเด่นฯ ปี 2553 และ 2554


แพทย์ชนบทดีเด่นฯ ปี 2553 และ 2554


แพทย์ชนบทดีเด่นฯ ปี 2553 และ 2554
10

แพทย์ชนบทดีเด่นฯ ปี 2553 และ 2554


แพทย์ชนบทดีเด่นฯ ปี 2553 และ 2554

11


12

แพทย์ชนบทดีเด่นฯ ปี 2553 และ 2554


แพทย์ชนบทดีเด่นฯ ปี 2553 และ 2554

13


14

แพทย์ชนบทดีเด่นฯ ปี 2553 และ 2554


แพทย์ชนบทดีเด่นฯ ปี 2553 และ 2554

15


16

แพทย์ชนบทดีเด่นฯ ปี 2553 และ 2554


แพทย์ชนบทดีเด่นฯ ปี 2553 และ 2554

17


18

แพทย์ชนบทดีเด่นฯ ปี 2553 และ 2554


แพทย์ชนบทดีเด่นฯ ปี 2553 และ 2554

19


20

แพทย์ชนบทดีเด่นฯ ปี 2553 และ 2554


แพทย์ชนบทดีเด่นฯ ปี 2553 และ 2554

21


22

แพทย์ชนบทดีเด่นฯ ปี 2553 และ 2554


แพทย์ชนบทดีเด่นฯ ปี 2553 และ 2554

23


24

แพทย์ชนบทดีเด่นฯ ปี 2553 และ 2554


แพทย์ชนบทดีเด่นฯ ปี 2553 และ 2554

25


26

แพทย์ชนบทดีเด่นฯ ปี 2553 และ 2554


แพทย์ชนบทดีเด่นฯ ปี 2553 และ 2554

27


28

แพทย์ชนบทดีเด่นฯ ปี 2553 และ 2554


แพทย์ชนบทดีเด่นฯ ปี 2553 และ 2554

29


30

แพทย์ชนบทดีเด่นฯ ปี 2553 และ 2554


แพทย์ชนบทดีเด่นฯ ปี 2553 และ 2554

31


32

แพทย์ชนบทดีเด่นฯ ปี 2553 และ 2554


แพทย์ชนบทดีเด่นฯ ปี 2553 และ 2554

33


34

แพทย์ชนบทดีเด่นฯ ปี 2553 และ 2554


แพทย์ชนบทดีเด่นฯ ปี 2553 และ 2554

35


36

แพทย์ชนบทดีเด่นฯ ปี 2553 และ 2554


แพทย์ชนบทดีเด่นฯ ปี 2553 และ 2554

37


38

แพทย์ชนบทดีเด่นฯ ปี 2553 และ 2554


แพทย์ชนบทดีเด่นฯ ปี 2553 และ 2554

39


40

แพทย์ชนบทดีเด่นฯ ปี 2553 และ 2554


แพทย์ชนบทดีเด่นฯ ปี 2553 และ 2554

41


42

แพทย์ชนบทดีเด่นฯ ปี 2553 และ 2554


แพทย์ชนบทดีเด่นฯ ปี 2553 และ 2554

43


44

แพทย์ชนบทดีเด่นฯ ปี 2553 และ 2554


แพทย์ชนบทดีเด่นฯ ปี 2553 และ 2554

45


46

แพทย์ชนบทดีเด่นฯ ปี 2553 และ 2554


แพทย์ชนบทดีเด่นฯ ปี 2553 และ 2554

47


48

แพทย์ชนบทดีเด่นฯ ปี 2553 และ 2554


แพทย์ชนบทดีเด่นฯ ปี 2553 และ 2554

49


50

แพทย์ชนบทดีเด่นฯ ปี 2553 และ 2554


แพทย์ชนบทดีเด่นฯ ปี 2553 และ 2554

51


52

แพทย์ชนบทดีเด่นฯ2554 ปี 2553 และ 2554


แพทย์ชนบทดีเด่นฯ ปี 2553 และ 2554

53


54

แพทย์ชนบทดีเด่นฯ ปี 2553 และ 2554


แพทย์ชนบทดีเด่นฯ ปี 2553 และ 2554

55


56

แพทย์ชนบทดีเด่นฯ ปี 2553 และ 2554


แพทย์ชนบทดีเด่นฯ ปี 2553 และ 2554

57


58

แพทย์ชนบทดีเด่นฯ ปี 2553 และ 2554


แพทย์ชนบทดีเด่นฯ ปี 2553 และ 2554

59


60

แพทย์ชนบทดีเด่นฯ ปี 2553 และ 2554


แพทย์ชนบทดีเด่นฯ ปี 2553 และ 2554

61


62

แพทย์ชนบทดีเด่นฯ ปี 2553 และ 2554


แพทย์ชนบทดีเด่นฯ ปี 2553 และ 2554

63


64

แพทย์ชนบทดีเด่นฯ ปี 2553 และ 2554


แพทย์ชนบทดีเด่นฯ ปี 2553 และ 2554

65


66

แพทย์ชนบทดีเด่นฯ ปี 2553 และ 2554


แพทย์ชนบทดีเด่นฯ ปี 2553 และ 2554

67


68

แพทย์ชนบทดีเด่นฯ ปี 2553 และ 2554


แพทย์ชนบทดีเด่นฯ ปี 2553 และ 2554

69


70

แพทย์ชนบทดีเด่นฯ ปี 2553 และ 2554


แพทย์ชนบทดีเด่นฯ ปี 2553 และ 2554

71


72

แพทย์ชนบทดีเด่นฯ2554 ปี 2553 และ 2554


แพทย์ชนบทดีเด่นฯ ปี 2553 และ 2554

73


74

แพทย์ชนบทดีเด่นฯ ปี 2553 และ 2554


แพทย์ชนบทดีเด่นฯ ปี 2553 และ 2554

75


ปี พ.ศ.

รายนาม

2528 1. นายแพทย์สาธิต ไผ่ประเสริฐ

ตำแหน่ง/สถานที่ทำงาน ขณะได้รับรางวัล ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช

2. นายแพทย์อุกฤษฏ์ ผู้อำนวยการ มิลินทางกูร โรงพยาบาลปาย จ.แม่ฮ่องสอน 2529 1. นายแพทย์ประวิ อ่ำพันธุ์

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ

2. นายแพทย์พิพัฒน์ ผู้อำนวยการ สินถาวร โรงพยาบาลตาพระยา จ.ปราจีนบุรี 2530 1. นายแพทย์พิชิต ปิยานนทพงศ์

นวสธ. 9 ด้านเวชกรรมป้องกัน สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดนครศรีธรรมราช รองเลขาธิการสำนักงานคณะ กรรมการสุขภาพแห่งชาติ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดศรีสะเกษ เสียชีวิต

-

2. นายแพทย์ทรงวุฒิ ผู้อำนวยการ หุตามัย โรงพยาบาลขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน

ผู้อำนวยการ สำนักงานควบคุมโรคที่ 10 จ.เชียงใหม่

3. นายแพทย์กังวาล ผู้อำนวยการ วงศ์รัศมีเดือน โรงพยาบาลน้ำโสม จ.อุดรธานี

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลน้ำโสม จ.อุดรธานี

2531 1. นายแพทย์นิสิต วรรธนัจฉริยา 2. นายแพทย์สุรพร ลอยหา 76

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลเขาชัยสน จ.พัทลุง

ตำแหน่ง/สถานที่ทำงาน ปัจจุบัน

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลอมก๋อย จ.เชียงใหม่

รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล มหาราชนครเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลน้ำยืน จ.อุบลราชธานี

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุข จ.ยโสธร


ปี พ.ศ.

รายนาม

ตำแหน่ง/สถานที่ทำงาน ขณะได้รับรางวัล

2532 1. นายแพทย์ละเอียด ผู้อำนวยการ นาคใหม่ โรงพยาบาลด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี 2. แพทย์หญิงบุษกร อนุชาติวรกุล

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลชุมพวง จ.นครราชสีมา

ตำแหน่ง/สถานที่ทำงาน ปัจจุบัน ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

2533 1. นายแพทย์สมเกียรติ ผู้อำนวยการ อัศวศรีประไพ โรงพยาบาลแม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน

-

2. นายแพทย์สุเทพ วัชรปิยานันทน์

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลรัตนภูมิ จ.สงขลา

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุข จ.สงขลา

2534 1. นายแพทย์ภักดี สืบนุการณ์

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลด่านซ้าย จ.เลย

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลด่านซ้าย จ.เลย

2. นายแพทย์จรัส สิงห์แก้ว

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลดอยเต่า จ.เชียงใหม่

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลบ้านธิ จ.ลำพูน

2535 1. นายแพทย์ประยูร ผู้อำนวยการ โกวิทย์ โรงพยาบาลเขาวง จ.กาฬสินธุ์ 1. นายแพทย์พิสุทธิ์ พรสัมฤทธิ์โชค 2536 1. นายแพทย์ธารา อ่อนชมจันทร์

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลแม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลบ้านไผ่ จ.ขอนแก่น ลาออกจากราชการ

ผู้อำนวยการ เสียชีวิต โรงพยาบาลพญาเม็งราย จ.เชียงราย 77


ปี พ.ศ.

รายนาม 2. นายแพทย์ชาตรี เจริญศิริ

2537 1. นายแพทย์ไกร ดาบธรรม

ตำแหน่ง/สถานที่ทำงาน ขณะได้รับรางวัล

ตำแหน่ง/สถานที่ทำงาน ปัจจุบัน

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลเรณูนคร จ.นครพนม

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลน่าน จ.น่าน

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลแม่อาย จ.เชียงใหม่

ลาออกจากราชการ

2. นายแพทย์สมชาย ผู้อำนวยการ ลี่ทองอิน โรงพยาบาลปาย จ.แม่ฮ่องสอน

ผู้ อ ำนวยการกองออกกำลั ง กายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

3. นายแพทย์ณัฐวุฒิ ผู้อำนวยการ ประเสริฐสิริพงศ์ โรงพยาบาลดอนสัก จ.สุราษฏร์ธานี

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุข จ.สุราษฎร์ธานี

2538 1. นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลรือเสาะ จ.นราธิวาส

2. นายแพทย์วรวิทย์ ผู้อำนวยการ ตันติวัฒนทรัพย์ โรงพยาบาลอุ้มผาง จ.ตาก 2539 1. นายแพทย์วิสุทธิ์ ชนะสิทธิ์

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุข จ.ระนอง ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลอุ้มผาง จ.ตาก

ผู้อำนวยการ เสียชีวิต โรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี

2. แพทย์หญิงดวงรัตน์ ผู้อำนวยการ เชี่ยวชาญวิทย์ โรงพยาบาลบางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลบางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก

2540 งดการมอบรางวัล เสียชีวิต 2541 1. นายแพทย์โกวิทย์ ผู้อำนวยการ วระพงษ์สิทธิ์กุล โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 78


ปี พ.ศ.

รายนาม

ตำแหน่ง/สถานที่ทำงาน ขณะได้รับรางวัล

2. นายแพทย์เอกชัย ผู้อำนวยการ ปัญญาวัฒนานุกูล โรงพยาบาลกาบเชิง จ.สุรินทร์ 2542 1. แพทย์หญิงจิร- พรรณ์ โง้วเชียง

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง จ.น่าน

ตำแหน่ง/สถานที่ทำงาน ปัจจุบัน ลาออกจากราชการ

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง จ.น่าน

2543 ไม่ มี แ พทย์ ดี เ ด่ น ที่ ไ ด้ รับการคัดเลือก 2544 1. นายแพทย์กิติศักดิ์ ผู้อำนวยการ เกษตรสินสมบัติ โรงพยาบาลเชียงกลาง จ.น่าน 2. นายแพทย์เอกชัย ผู้อำนวยการ มุกดาพิทักษ์ โรงพยาบาลละแม จ.ชุมพร

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสมเด็ จ พระยุ พ ราชปัว จ.น่าน ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี

2545 1.นายแพทย์สมปรารถน์ ผู้อำนวยการ หมั่นจิต โรงพยาบาลขุนตาล จ.เชียงราย

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลเชียงของ จ.เชียงราย

2546 1. นายแพทย์สมยศ ผู้อำนวยการ ศรีจารนัย โรงพยาบาลเขาวง จ.กาฬสินธุ์

สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดกาฬสินธุ์

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลน้ำพอง จ.ขอนแก่น

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลน้ำพอง จ.ขอนแก่น

2547 1. นายแพทย์ซุลกิฟลี ผู้อำนวยการ ยูโซะ โรงพยาบาลไม้แก่น จ.ปัตตานี

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลไม้แก่น จ.ปัตตานี

2. นายแพทย์วิชัย อัศวภาคย์

1. นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลบ้านตาก จ.ตาก

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลบ้านตาก จ.ตาก 79


ปี พ.ศ.

รายนาม

2548 1. นายแพทย์ปวิตร วณิชชานนท์

ตำแหน่ง/สถานที่ทำงาน ขณะได้รับรางวัล ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลละงู จ.สตูล

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลละงู จ.สตูล

2. นายแพทย์คะนอง ผู้อำนวยการ ถนอมสัตย์ โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง จ.ลำพูน

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง จ.ลำพูน

3. นายแพทย์เดชา แซ่หลี

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลกะพ้อ จ.ปัตตานี

2549 1. นายแพทย์ธวัติ บุญไทย

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลกะพ้อ จ.ปัตตานี

ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลม่วงสามสิบ โรงพยาบาลม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

2. นายแพทย์เฉิดพันธุ ์ ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการ ภัทรพงศ์สินธุ์ โรงพยาบาลหนองบั ว ระ โรงพยาบาลหนองบัวระเหว เหว จ.ชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ

2550 1. นายแพทย์อนุชิต วังทอง

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลหนองจิก จ.ปัตตานี

2. นายแพทย์ธวัชชัย ผู้อำนวยการ ยิ่งทวีศักดิ์ โรงพยาบาลท่าสองยาง จ.ตาก

2551 1. แพทย์หญิงวลัยรัตน์ ไชยฟู

80

ตำแหน่ง/สถานที่ทำงาน ปัจจุบัน

1. นายแพทย์สุธี สุดดี

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลหนองจิก จ.ปัตตานี ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลท่าสองยาง จ.ตาก ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน แพทย์ประจำ โรงพยาบาลวารินชำราบ จ.อุบลราชธานี


ปี พ.ศ.

รายนาม

2552 1. นายแพทย์เจริญ เสรีรัตนาคร

ตำแหน่ง/สถานที่ทำงาน ขณะได้รับรางวัล

ตำแหน่ง/สถานที่ทำงาน ปัจจุบัน

ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลวารินชำราบ โรงพยาบาลวารินชำราบ จ.อุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

2. นายแพทย์วิโรจน์ วิโรจนวัชน์

ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสมเด็จพระ- โรงพยาบาลสมเด็ จ พระยุ พ ยุพราช จ.สกลนคร ราช จ.สกลนคร

3. นายแพทย์สมชัย พงษ์ธัญญะวิริยา

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลยะหริ่ง จ.ปัตตานี

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลยะหริ่ง จ.ปัตตานี

81

แพทย์ชนบทดีเด่น  

แพทย์ชนบทดีเด่น