Page 1


! % &

'

(

)*

+,

-&

'

-'* "

'

' '

7898' (

):

;' * "

'

. </ =>

'

'

@ /

AB B ?G JK; >

/

C DEFE HI L

M *

'

!/"

/

'

/

"#

#

'

/

?;

./

0123456

"#$


J

L 0

B N B OP B Q"


R

S : 0

B Q B OP

)

T

JU; V ; < U W

V

= &X Y \] ^

? Z ! 0 ]O_'

T `O_ a

//

$;

8[

.

; Z ,/


b cb _ d e fg X

d

W

\h i d j `:

k

l

mO

i d

: n

S g ld ; ;

_o

Bp g l d

m [ =q & =Cd U& n 7 J-

d


d *

_O B

d

7898 7898 B Q

d "

q

rs7c

d

B Q ^G B-t B- d r ]q W u O ;- d

e

Q

% ;,

O N d

g X v

;

j d


l

] brs

X , [d U [ u U?0u [

Ju sd a :b u O d hu

a w;

B<x d

T

;>

yl

iz { d ;

|} w ?Gz { d

u

i O~ G d

J• ;

G d


€ _q u

•d

7‚

h*

O P• d

b"# - _ J c~ c d ƒ hg b"

cd

X 8 M 7 X Q {d ; 7 ; 7€ >

: {d

J„Z• an : u Tl

d

n b, …

j:

Oh8

d


{

* .z

p d

-

h

; u p d

‡ ; X

Qd

e8l , ˆ_ u

Qd

?Gz eGzg >x d y‰ y‰ y‰ y‰ >x d

; B

Š; d

O8

‚ b;

u

Š; d


‹h] ; [ T Œ

d

B;: mi 8

€ _

d

Cq B Q_ d

O‹ O‹ O‹ O‹ Q_ d

a w; n B

[d

€ _ u d

g -;:V r;q _ d rC•

: h

: : Z_ d


a [; ˆl8 T Œu

d

B;: mi 7 0

\ :

a :b

>

; d

rC• rC• ; d

n =;

;q ; d X G& S

U

GU; d

j

S &

mO mO ŽG d Šq n 8

•d


S :X V U > wX

d BY

J;y

d

*

* U

X

d

m" rC• ‡

d

_• J q ‘ A; A; d ;q r_u r; r; d

;C ;C mO8 * hu

Qd 8 m d


mO mO mO mO eh[ d G

G h[ d

X

j

u

BY

Gd => ‰

?; BYG d

X `

O]N

B%

d

BYi

eg

u

d

’ ;: - wl X = BY ;X

d X d


Oh8

- X

U g -d “ " *ˆ -g - d

Žg ~ˆ

Ž; ;

d

; 7l u

;7

=

q d

”z g ˆG h

[d

j

ˆl

d

[ d

J<x B ; d


g •–

G;

B (

d

g -; :

d

U

r; U

i C

d

iz

BY

C

d

.‚ .‚ .‚ .‚ nˆ

[d

- —0r —0- —0r — gˆ

d

a8[ w i d B; R i d

h


rC•

J yl

˜: * i z d b r

: ZU ; 7i z d

< [ , _d bp w ; , _d

=g G

; [d

™X Œ e

; [d

_š : { m‰ + > C d B

’ ;:

J-

d


S =

B;

7 g b

d b

y

d

7c p# d g

S

U

n p# d

r

;

r h0J V d * yq U › Bn

iz €

d

n: {d

rœ X

;U {


. …. …. …. … a [ [d S

J;y ‡u ˆ

B

d

;y • ; › BC• d

T: Z; ž G g lC• d y ˜

{d

n X w - ;‰ l

{d

’ ;: n Ÿ: : ‘ Bd u "#l 7 Q M VBY d


; U U

d

=q & q U* ; Ÿ

d

;C; rg ; h+U r U

X h &C d

b_q

_

•+ B

d

rg T:

d

rœrœ X

C• d

B

C• d

U


{

l

:U; ; d lP g " u

; d

a [; X X U; w V0X B d ˜

# a B [ Yd

hl u ; O ]d "

* : •d

Oh r >

; d

r ]: X B

; d


B

Ÿ;

X =

d

m.z q U bp m

d

i i S

:

b"# d q mG ]8[ d

7TQ

"* U

¡ ¡ d Vh b; A A hl

i

¢C ¢C d g

Qa n

£C £C d


u

8[ BYG d ;

l8[

,

Gd

B ;

C•

Uw d n =; C • =8 d b: Z: g UCw d ^; : •C Y„ d ƒ:Z; 8[ d ¤C 8 :

d


V

;¥ d ;

_ d

S ;, & ", u

d

q e f f

% ;, J

d

[

[

Wž •d J {"O mi X •d Jrs_ :Z S h: q " d ž• ž• m m;

"d

U


^

8[ O [d

B hq X B

m [d

e; 8 X žB d B h r; q Bd

B - :Zd B hr

g

B : d

{X ‡ _J p U? 8Y

d X d


= &X Y

J Ml *

e G• X .z Tn l8 ?Gz

W~

d

": S *

?i

‡u ˆ

Jrs;]

d

u rs_ :Z

J {"O

^n • d

n =; n =; < UU ¦

= Yl

ž •o p a8[ u

X •d

w_ [ * g a [ [d

8[

…0u

g O mi z; u

› •Y

y

bj

Gz ; g B

•0,

:

[d

ˆ BY d

bj U"U

a [; * ` a [BY d


By 8*

U

u #TQ d U

hl TQ d

Bg U?

€ U

]8[ d upo

_

b"# d

_ u U_ B ;

d

=q & q U; C

d

B Q ] w V+

; d

‡ [

% w

M M X b; d


JyVl g Q eq

d

k •§ =¨ w Jr ‰ f

d

U U

b;b; d ©

¢B; ;d

w wq f r r

B ]d

: B

ri zl * Y

•d

;X ª U u

d ; eU

C

d


u Tƒ

U

l d S

*

u O l d

Ju sd ˜w =7: d b

8

CU?

K: d

JB, O r : J B wO

d * d

iz

BY

i C

d

^X l n C

h d


B •

B *

l

;d

r U; r u ;d

]

~l

b•«; d B oy w S Y; d

˜p ] ;q ; d Bp l q U* >

S ;d

J V q :d Bg l; w V g ˆ: d


a;

g Ql _m7c d ;i a8[ rs7c d

; ?Gz *

r

_

d

B

Ÿ;

y

d

_: yd {X rC• yd

˜" ˜" aq f " d b B

"d


b cb _ d e fg X

d

m [ =q & =Cd ?: J-

W

d

\h i d

j `: k i d

d *

_O B

d


hl u ; {d >

X 8 X

{d

a8[

, ms d .z ms d

;

] yd yd

b cb _ >

d

? y

TQ d


~ˆ : r p# d n

¬n

¬

n p# d

b =

":

mi z d rC•

J yl 7i z d

n =;

;q ; d :

8:

Bl ; d

.z : r B Q

d

J u J u ^

d


~ˆl8 B "# d O‹ O‹ * p l b

d

8

X V .z

"

k

d

8

:Z

BX BX l

[d

; ; m

;

U

U

[d

.z * X l d bU B Z >

d


ƒOg e [ " d ;C ;C mO8 u O d

-y

rs_ d

B ;

*

d

? yl X {d jl X

: {d

b cb _ u U? d ap l :"_ S U? d

U

ಲಾಗ ಹಾಕೋದ್ ಹೆಂಗ  
ಲಾಗ ಹಾಕೋದ್ ಹೆಂಗ  

children poems / ಆಧುನಿಕ ಶಿಶುಪ್ರಾಸಗಳು

Advertisement