Page 1

รตกแต่งภาพเบือ ้ งต้นด้วยโปรแกรมphotosh

จัดทำาโดย น.ส.ทฤษฎี ทีฆกุล รหัสนิสต ิ 5610601941 คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


Filter1 : Charcoal


Filter2 : Ink Outlines


Filter3 : Underpainting


Filter4 : Trace Contour


Filter5 : Sumi-e


รูปแบบตัวอักษร1 Outer Glow


รูปแบบตัวอักษร2 Inner Shadow,Stroke


รูปแบบตัวอักษร3 Drop Shadow


รูปแบบตัวอักษร4 Pattern Overlay


รูปแบบตัวอักษร5 Bevel and Emboss Satin


การรวมภาพให้กลมกลืน

Photoshop