Page 1

SKRUNDAS

NOVADS

Skrundas novada paðvaldîbas informatîvais izdevums

www.skrundasnovads.lv

2010. gada septembris

Skrundas novads diþojas Liepâjâ

Labdien, lasîtâj!

Tûrisma sezonas laikâ nedçïas nogalçs Liepâjas centrâ, Roþu laukumâ, notika Novadu dienas. Tâ bija iespçja ikvienam iepazît tuvçjo novadu tradîcijas, amatniecîbu un tûrisma piedâvâjumus. Skrundas novads 21.augustâ noslçdza ðo pasâkumu virkni. Nellija Kleinberga, Skrundas novada paðvaldîbas priekðsçdçtâja Pirmais septembris- ziedu jûra un skolas biedru atkalredzçðanâs prieks. Skolotâju smaidi un vecâku lepnums. Pirmais septembris – jauns Jaunais Gads. Sapòi un domas, klusas cerîbas un jaunas apòemðanâs. Pirmais septembris. Domes deputâtiem –atbildîba un lîdzdalîba par izglîtîbas kvalitâtes un daudzveidîbas nodroðinâðanu mûsu novadâ dzîvojoðiem . 2010.gada rudenî darbu uzsâks visas Skrundas novada skolas. Neraugoties uz ekonomisko izdevîgumu vai neizdevîgumu, mûsu bçrniem skolas gaitas iespçjams turpinât savâs mîïajâs skolas çkâs. Uzskatu ðo faktu par zinâmu sasniegumu ðajâ laikâ, kad valstî joprojâm dzîvojam krîzes apstâkïos. Augusta mçnesî, domes speciâlistiem apsekojot mâcîbu iestâdes, atzinums ir patîkams – skolas ar saviem spçkiem ir paveikuðas darbus, lai uzlabotu vidi un apkârtni. Bet ne visur ar visu esam apmierinâti. Joprojâm nepabeigti remontdarbi O.Kalpaka Rudbârþu pamatskolas sporta zâlç. SIA Palsams jau pirms gada solîja -vîrs un vârds çku pabeigsim jau pagâjuðâ gada novembrî. Vîri gan nâca, gan gâja, bet vârdu neturçja. Nu jâdomâ par citâm sadarbîbas metodçm. Bet ir arî labas lietas-papildinâti mâcîbu lîdzekïi, labiekârtoti mâcîbu kabineti, bet novembrî sagaidâmi divi jauni autobusi skolçnu pârvadâjumiem Nîkrâcç un Rudbârþos. Skrundas novada izglîtîbas darba speciâlistes Ingas Flugrâtes vadîbâ sociâlo lietu un izglîtîbas jautâjumu komiteja analizçs un vçrtçs, kâ mûsu skolas uzsâkuðas mâcîbu gadu un kur savu izglîtîbu turpina skolçni, îpaði pçc 9.klases. Aicinu savus viedokïus un ieteikumus par mûsu novada skolâm darît zinâmu izglîtîbas darba speciâlistei, lai katrs jûsu jautâjums vai ieteikums tiktu izvçrtçts. Mums ir jâdomâ arî par pieauguðo tâlâkizglîtîbu, jo bezdarba problçmas viens aspekts ir kvalificçta darbaspçka trûkums. Septembrî satiksimies Skrundas vidusskolas 60 gadu svinîbâs. Oktobrî kopâ ar visiem novada skolu skolotâjiem svinçsim Skolotâju dienu. Labas sekmes skolçniem, radoðu darba sparu un veselîbu skolotâjiem, pacietîbu un mîlestîbu vecâkiem !

SKRUNDA

Gan vçderam, gan sirdij Sarkani tomâti, guríi, paprika- tas ir z/s Gulbji vedums uz Liepâju. „Viss, kas ðobrîd gatavs, to arî atvedâm,” saka Aiga Ozerova, kura tai brîdî tirgojas ar veselîgajiem dârzeòiem. Liela rinda- tâ, ka pârdevçjai pat nav laika galvu pacelt, izveidojâs pie Aigara Tçtiòa mâjâs raþotajiem sieriem. Tie top Valtaiíos un esot gan stipras garðas, gan saldi, gan daþâdâm piedevâm. Pagarðoðanai noliktie gabaliòi bieþi bija jâpapildina. Vispirktâkais esot bijis kûpinâtais siers ar íiplokiem. Arî Skrundas uzòçmuma Matss darbinieki vçl nebija tâ îsti iekârtojuði tirdzniecîbas vietu, kad jau cilvçki vçra vaïâ savus naudas maciòus. Uzòçmuma darbiniece Sandra Pulkstene sacîja, ka vislabâk liepâjnieki pirkuði pîrâgus un rupjmaizi. Savukârt Skrundas arodvidusskola visus vilinâja ar turpat Roþu laukumâ ceptâm kartupeïu pankûkâm, kâ arî ar auksto zupu. Ikvienu apmeklçtâju priecçja novada ïauþu mâkslinieciskie darinâjumi. Te bija gan paðdarinâtas rotaslietas, gan tamborçjumi, gan apgleznotas zîda ðallîtes, gan glezniòas. Lai gan ne tik ïoti kâ pie çdamajiem labumiem, tomçr pircçji novçrtçja arî ðos darinâjumus. Dzied, dejo, spçlç Paðâ Liepâjas sirdî skançja arî plaða amatiermâkslas kolektîvu programma. Te bija gan Rudbârþu folkloras kopa, gan senioru deju kolektîvs „Vir-

Skrundas arodvidusskolas pârstâvji Roþu laukumâ cepa kartupeïu pankûkas. ði”, dziedâja Skrundas vidusskolas vokâlâs studijas audzçknes, rudbârþnieks Kriðjânis Bite râdîja solo deju numurus, bet raòíenieki- lugas „Eksportsviests un mîlestîba” iestudçjumu. Savus austos darbus bija atveduðas arî Skrundas audçjas, savukârt Liepâjas reìiona tûrisma informâcijas biroja logâ bija skatâmas Ievas Benefeldes fotogrâfijas. Vislielâko interesi un ovâcijas izpelnîjâs Rutas Samsonovas suòu skolas audzçkòu paraugdemonstrçjumi. Viòi râdîja, kâ saprot saimnieka komandas- sçdi, stâvi, guli- un

kâ prot atteikties no sveðinieka piedâvâta garda gaïas gabala. Suvenîri zinoðâkajiem Skrundas raþotâji bija sagatavojuði balvas loterijas dalîbniekiem, bet zinoðâkajiem viktorînâ par novadu tika aromâtiskas balvas. Mazos maisiòos, kurus rotâja novada simbolika vai kâds no íçniòa krçsliem, bija iepildîta paðu vâkta un kaltçta piparmçtru tçja. „Viss autobuss smarþoja, kad braucâm ðurp,” sacîja paðvaldîbas Attîstîbas nodaïas vadîtâja Zane Eglîte. Jâdomâ arvien vairâk, kâ sevi

pasniegt citu novadu iedzîvotâjiem, atzina Skrundas novada paðvaldîbas vadîtâja Nellija Kleinberga un priecâjâs par iespçju piedalîties ðâdâs novadu dienâs. Pavisam tajâs piedalîjuðâs septiòas paðvaldîbas. Liepâjnieki tâs apmeklçjuði labprât, pastâstîja Liepâjas reìiona tûrisma informâcijas biroja projektu un mârketinga speciâliste Zane Gaile. Lîdzîgs, bet ne tâds pats pasâkums varçtu bût arî nâkamgad. Teksts un foto- Ieva Benefelde

Amerikas un Kanâdas jaunieði Rudbârþos 20. augustâ O.Kalpaka Rudbârþu pamatskolâ viesojâs Amerikas Latvieðu Apvienîbas (ALA) „Sveika, Latvija!” 24. jaunieðu grupa vecumâ no13 lîdz 15 gadiem. Jau vairâkus gadus daþâdas Amerikas un Kanâdas latvieðu jaunieðu grupas apceïo Latviju. Arî pirms 5 gadiem mûsu skolâ bija viena no ðîm grupâm un tâdâ veidâ mçs iesaistîjâmies ðajâ projektâ. 20. augusta rîtâ mûsu skolas jaunieði ar dâvaniòâm un latviskâ garâ klâtu cienasta galdu sagaidîja jaunieðu grupu un viòu audzinâtâjus Kristîni Ortmani-Tompsoni (Kanâda) un Filipu Andersonu (ASV), kâ arî ðâ projekta organizatori Latvijâ Anitu Ozolu. Vispirms mûsu skolas bçrnudârza skolotâja un Rudbârþu folkloras grupas vadîtâja Zenta Dene aicinâja kopîgi visiem nodziedât „Pût vçjiòi” un izdejot sapazîðanâs deju. Pçc apmaiòas ar sarûpçtajâm dâvaniòâm, viesi baudîja sklandrauðus, speía pîrâdziòus, îstu Latvijas rupjmaizi ar medu un pienu. Dienas turpinâjumâ viesi tika iepazîstinâti ar skolu, tâs apkârtni,

NÎKRÂCE

RAÒÍI

mâcîbu kabinetiem, Rudbârþu centru, akcentçjot Latvijas vçstures mâcîbu – brîvîbas cîòas, O.Kalpaku, kura vârds dots skolai. Kopâ ar mûsu skolas jaunieðiem viòi viesojâs pagasta bibliotçkâ, medpunktâ, bçrnu un jaunieðu centrâ un apskatîja citas pagasta nozîmîgâkâs vietas. Pçcpusdienâ jaunieði varçja mçroties spçkiem daþâdâs sportiskâs aktivitâtçs, kâ arî pârbaudît savas spçjas latvieðu tautas dziesmu dziedâðanâ, dejoðanâ un zîmçðanâ. Pçc garðîgâm vakariòâm devâmies uz z/s Kamenes, lai kopîgi ietu pirtî, peldçtos, dziedâtu, dancotu un draudzçtos. 23. augustâ Rîgâ mûsu diena sâkâs Brîvîbas pieminekïa pakâjç, kur sapulcçjâmies visi projektâ „Sveika, Latvija!” iesaistîtie dalîbnieki: Amerikas un Kanâdas jaunieði, Gaigalavas pamatskolas jaunieði, rudbârþnieki. Pçc ziedu nolikðanas pie Latvijas simbola visi apmeklçja Barikâþu muzeju, kur gides pavadîbâ apskatîjâm muzeja ekspozîciju. Bija prieks, ka mûsu skolas bçrni prata atbildçt uz gides jautâjumiem gan par Molotova – Ribentropa paktu, gan

RUDBÂRÞI

SKRUNDA

Visa grupa pie Oskara Kalpaka Rudbârþu pamatskolas piemiòas plâksnes Baltijas ceïu, gan par Barikâþu dienâm Latvijâ. Galvenais dienas notikums bija tikðanâs ar Latvijas prezidentu Valdi Zatleru, Amerikas un Kanâdas vçstniekiem prezidenta rezidencç – Rîgas pils Ìerboòu zâlç. Pçc uzrunâm mûs aicinâja pils dârzâ uz fotografçðanos un sarunâm, kâ arî parâdija Rîgas pils Dâvanu istabu. Vakara noslçgums bija Kara muzejâ, kur mûs priecçja Rîgas Danèu kluba

NÎKRÂCE

RAÒÍI

dalîbnieki, parâdot mums daþâdus folkloras danèus un rotaïas. Visi jaunieði ar prieku piedalîjâs ðais aktivitâtçs, iesaistot arî skolotâjus. Kad pienâca laiks atvadîties, tad bijâm nedaudz noskumuði par to, ka draudzîbai, kas tikai nupat iesâkâs, tik âtri jau ir jâbeidzas klâtienç, bet jâcer, ka draudzîba turpinâsies vçstulçs.

RUDBÂRÞI

Teksts- Dace Trukðâne Foto- Aija Vanaga

SKRUNDA


2

SKRUNDAS NOVADS

www.skrundasnovads.lv

Latvijâ bûs kuìis Skrunda

ÎSUMÂ

Pârtikas pakas trûcîgajiem Skrundas novada p/a Sociâlais dienests sadarbîbâ ar Latvijas Sarkano Krustu aicina Skrundas novada trûcîgâs ìimenes (personas) saòemt bezmaksas pârtikas pakas. Pârtikas paku var saòemt 1x mçnesî uzrâdot trûcîgâs ìimenes (personas) izziòu p/ a Sociâlais dienests Skrundâ, Kalçju ielâ 6, un pie sociâlajiem darbiniekiem pagastu pârvaldçs.

Pârtika bçrniem Skrundas novadâ dzîvojoðâs ìimenes tiek aicinâtas saòemt bçrnu pârtiku, kas ir biedrîbas GaiN Latvija dâvinâjums. Pârtika paredzçta bçrniem no 6 mçneðu lîdz 3 gadu vecumam. Bçrnu pârtiku var saòemt p/a Sociâlais dienests Skrundâ, Kalçju ielâ 6, un pie sociâlajiem darbiniekiem pagastu pârvaldçs.

Sadarbojas ar VSAA Skrundas novada dome noslçgusi lîgumu ar Valsts sociâlâs apdroðinâðanas aìentûru (VSAA) par pakalpojumu pieprasîtâju iesniegumu pieòemðanu, lai atvieglotu cilvçkiem dokumentu iesniegðanu un apbedîðanas pabalstu saòemðanu. Jau no jûlija Skrundas novada dzimtsarakstu nodaïâ, reìistrçjot mirðanu, iespçjams iesniegt dokumentus apbedîðanas pabalsta pieðíirðanai. Nu, lai nokârtotu ðîs formalitâtes, iedzîvotâjiem nav jâbrauc uz Kuldîgu. Dokumenti iesniegðanas dienâ tiek pârsûtîti elektroniski uz Kuldîgas VSAA un apbedîðanas pabalsts ieskaitîts attiecîgâ cilvçka kontâ. Nepiecieðami ðâdi dokumenti un ziòas- mirðanas apliecîbas kopija, kuru izgatavo uz vietas. Aizpildot iesniegumu, jâzina norâdît savs konts, uz kuru pârskaitît apbedîðanas pabalstu. Ja iesniegumu pilda miruðâ laulâtais, jâbût laulîbas apliecîbai, kuras kopiju izgatavos uz vietas.

Izsolîs Meþa Gâzniekus 6.oktobrî pl.15.00 Skrundas novada paðvaldîbâ notiks nekustamâ îpaðuma Meþa Gâznieki izsole. Tâ bûs mutiska ar augðupejoðu soli. Îpaðums tiks pârdots pretendentam, kas piedâvâs visaugstâko cenu. Izsoles dalîbnieku reìistrâcija lîdz 1. oktobrim pl.12.00. Îpaðums atrodas dabas lieguma Ventas un Ðíerveles ieleja teritorijâ. Nekustamâ îpaðuma izsoles nosacîtâ cena - Ls 8300.- Izsolâmâ objekta cenas paaugstinâjums izsoles gaitâ (solis) – Ls 200.-. Izsoles dalîbnieka reìistrâcijas maksas apmçrs – Ls 10.-. Droðîbas nauda – 10% no nosacîtâs cenas, t.i., Ls 830.-. Piedâvâtâ augstâkâ summa, atrçíinot iemaksâto nodroðinâjumu (Ls 830.00) jâsamaksâ par nosolîto nekustamo îpaðumu divu nedçïu laikâ no izsoles rezultâtu apstiprinâðanas.

Swedbank paziòojums 13.augusta Swedbank Skrundas klientu apkalpoðanas centrâ (lielveikala Elvi telpâs), ceturtdienâs nesniedz klientiem konsultâcijas. Naudas iemaksas bankomâtu nomainîs ar naudas izmaksas bankomâtu. Sîkâka informâcija zvanot pa tâlr.67444444 vai tuvâkajâs bankas filiâlçs - Saldû, Striíu ielâ 2; Aizputç, Atmodas ielâ 26; Kuldîgâ, Pilsçtas laukumâ 4a.

SKRUNDA

Ðâds izskatîsies kuìis Skrunda Latvijas Jûras spçkos bûs kuìis ar Skrundas vârdu- tâ 10.augustâ novada paðvaldîbâ sacîja Jûras spçku pârstâvji. Skrundai no savas

puses jâmeklç kuìa krustmâte. Ðobrîd Latvijas Jûras spçku vajadzîbâm tiek bûvçts kuìis, kuram paredzçts dot Skrundas vârdu. Tâ kâ

Bçrni saòem skolas somas 16.jûlijâ savus novada pirmklasniekus uz pasâkumu “Skolas soma” Skrundas estrâdç pulcçja Skrundas novada paðvaldîbas aìentûras “Sociâlais dienests” darbinieces. Jau otro gadu pçc kârtas Skrundâ sadarbîbâ ar biedrîbu “GAiN Latvija” tiek rîkota akcija “Skolas soma|”, lai iepriecinâtu savus novada pirmklasniekus, uzsâkot skolas gaitas Rudbârþu, Nîkrâces, Jaunmuiþas un Skrundas vidusskolas 1. klasçs. Bçrnus un viòu vecâkus priecçja Skrundas vokâlâs studijas dalîbnieces, Rudbârþu lînijdejotâji, deklamçtâja no Nîkrâces, rotaïâs bçrnus aicinâja Pepija Garzeíe un viòas draudzene. Somas saòçma 65 Skrundas novada pirmklasnieki un 20 jaunâko klaðu skolçni, kuriem vecâ skolas soma jau nolietojusies. Skrundas novada p/a “Sociâlais dienests” direktore Anda Vîtola

Dâvina datorgaldus A/S „Datorzinîbu centrs” profesionâli sadarbojas gan ar pedagogiem, gan ziedojot palîdz trûcîgo un maznodroðinâto ìimeòu atvasçm. Pirms mâcîbu gada sâkuma septiòas Skrundas novada mazturîgâs ìimenes, kurâs ir skolçni, tika pie centra dâvâtiem datorgaldiem. Transportu nodroðinâja Skrundas novada paðvaldîbas aìentûra „Sociâlais dienests”. Tâ vadîtâja Anda Vîtola ir ieinteresçta uzòçmumu sadarbîbâ ar skolçniem. Inita Kirðe, kas dzîvo Skrundas pagasta Antuïos un ir biedrîbas „Lejaskurzeme” biedre, audzina meitenîti ar smagu, hronisku veselîbas problçmu. Lai sagatavotos nodarbîbâm izglîtîbas iestâdç un apgûtu rçíinâðanu, âbeces gudrîbas un nâkotnç arî datorprasmes, galds bija ïoti nepiecieðams. „Jûtos pateicîga par iespçju saòemt savâ îpaðumâ datorgaldu. Dators mâjâs bija, bet novietots uz parasta rakstâmgalda, lîdz ar to bija ne seviðíi çrta lietoðana, kas arî bojâ veselîbu. Ðâda veida pasâkumi jâturpina organizçt, paldies A/S „Datorzinîbu centrs” vadîbai, sociâlajam dienestam un citiem brîvprâtîgajiem - jo vajadzîbas maznodroðinâtajâs un trûcîgajâs ìimençs ir samilzuðas,” tâ I. Kirðe. Savukârt Sigita Kronberga bija ne vien gandarîta par saòemto dâvanu, bet arî par to, ka datorgalds tika aizvests uz viòas dzîves vietu un samontçts darbam. Teksts - Vita Eglîte

Izveidotas Skrundas novada vçlçðanu iecirkòu komisijas 9.augustâ uz sçdi sanâca Skrundas novada vçlçðanu komisija, lai izskatîtu saòemtos iesniegumus no Skrundas, Raòíu, Nîkrâces, Rudbârþu un Sieksâtes iedzîvotâjiem un izveidotu komisijas vçlçðanu iecirkòiem. Ja kâdâ iecirknî bija vairâk pretendentu nekâ nepiecieðams, priekðroka tika dota tiem, kuriem ir iepriekðçja pieredze. Skrundas vçlçðanu iecirknî (550) apstiprinâta komisija ðâdâ sastâvâ- Anta Storíe (priekðsçdçtâja), Inga Zalgaucka (sekretâre), Gatis Zvagulis, Jânis Rîtiòð, Ligita Danenberga, Gunita Strode, Signe Bartuðevica. Nîkrâces iecirknî (560) darbosies Gunita Viïumsone (priekðsçdçtâja), Ina Pçda (sekretâre), Ilze Grîsle, Egons Viïumsons, Andris Viïumsons, Anda Kirma, Inga Koïesova. Raòíu iecirknî (563) strâdâs Silva Puíe (priekðsçdçtâja), Zane Juzuma (sekretâre), Agrita Prâmalte, Leonarda Finogçjeva, Daiga Vilemsone, Aigars Âboliòð, Mirdza Raga. Rudbârþu iecirknî (565) darbosies Iveta Zîle (priekðsçdçtâja), Liena Kriòìele (sekretâre), Didzis Pilskungs, Inâra Grauduþe, Daina Vçreniece, Aija Milta, Silvija Meistare. Sieksâtes iecirknî (566) strâdâs Jânis Zvagulis (priekðsçdçtâjs), Sanita Trukðâne (sekretâre), Sinta Ðeflere, Adele Zemîte, Gunta Dreimane, Anda Reihlere, Edgars Reihlers.

Skrundas TV ziòo Skrundas televîzijas veidotos raidîjumus var redzçt katru darba dienu pl.18.30 Virszemes televîzijas kanâlâ Ventspils TV tests. Programma ir uztverama visâ Kurzemç. Ðo kanâlu Skrundâ izplata arî kabeïtelevîzijas operators IZZI. Raidîjumu atkârtojums ir pl.22.15 un nâkamajâ dienâ pl.12.00. Skrundas novada ziòas ir treðdienâs.

NÎKRÂCE

RAÒÍI

RUDBÂRÞI

SKRUNDA

2010. gada septembris tas ir pirmais no pieciem plânotajiem kuìiem, tad arî ðo kuìu klasi sauks „Skrunda”. Nosaukumu izvçlçjusies heraldikas komisija, kas visiem pieciem kuìiem vârdus devusi, vadoties pçc Latvijas atbrîvoðanâs cîòu norises vietâm. Pârçjos kuìus sauks Cçsis, Jelgava, Rçzekne un Viesîte. Ðie kuìi pildîs gan militârus, gan civilus ikdienas uzdevumus. Latvijas Jûras spçku komandieris kapteinis Rimants Ðtrimaitis sacîja, ka ðie kuìi bûs multifunkcionâli, bruòoti ar ieroèiem, bet miera laikâ pildîs vajadzîgus uzdevumus, piemçram, nodarbosies ar cilvçku meklçðanu un glâbðanu jûrâ. Ðie bûðot kuìi, kas bûs deþûrâ un vienmçr spçjîgi palîdzçt ârkârtas situâcijâ. Jau aptuveni 13 gadus Jûras spçkos ir tradîcija kuìiem likt krustmâtes. Tâ kâ topoðo kuìu nosaukumi piesaistîti konkrçtai vietai, tad arî krustmâti

izvçlçsies no turienes, arî no Skrundas novada. Bût par kuìa krustmâti ir atbildîgs un nebût viegls uzdevums, kâ varçtu ðíist sâkumâ. Krustmâtei ir jâbût aktîvai, sadarbîbas idejâm bagâtai. Rimants Ðtrimaitis atzina, ka sadarbîbas formas ar paðvaldîbu var bût visdaþâdâkâs. Jûras spçki labprât sadarbotos ar izglîtîbas iestâdçm, lai iegûtu gan jaunus cilvçkus dienestam, gan daþâdiem darbiem, piemçram, elektriíus, pavârus, mehâniíus un citu tehnisku profesiju pratçjus. Kuìi bûs gatavi nâkamâ gada aprîlî. Krustmâtes vârdu no Skrundas novada Jûras spçki jau gribçtu zinât lîdz jaunajam gadam. Paðvaldîbas vadîtâja Nellija Kleinberga sacîja, ka kandidatûra jâizvçlas, aprunâjoties gan ar kolçìiem, gan deputâtiem. Teksts- Ieva Benefelde

Biedrîba „Darîsim paði” informç Ir noslçgusies atklâta konkursa projektu iesniegumu pieòemðanas 2.kârta Lauku attîstîbas programmas 2007.-2013.gadam pasâkuma “Vietçjâs attîstîbas stratçìijas” ietvaros apstiprinâtâs vietçjâs attîstîbas stratçìijas ievieðanai. Reìistrçti 33 projektu pieteikumi ar kopçjo pieprasîto publisko finansçjumu Ls 320408.78 (Pieejamais finansçjums Ls 124 756, 58 ). 2.rîcîbâ Aktîvâs atpûtas objektu brîvâ dabâ izveide iesniegti pieteikumi par kopçjo summu Ls 52539.98 (Pieejamais finansçjums Ls 30000.00 ). Daudzbçrnu ìimeòu biedrîba „Atvasîte” iesniegusi projektu: „Rotaïu laukuma izveide Rumbas pagasta Ventas, Meþvaldes un Novadnieku ciemos”. Biedrîba „Sela” iesniegusi projektu „Sporta bâzes atjaunoðana un jaunu sporta laukumu izveidoðana Kuldîgâ Mucenieku ielâ 6”. Alsungas novada pirmsskolas izglîtîbas iestâde iesniegusi projektu „Rotaïu laukuma objekta iegâde un uzstâdîðana Alsungas pirmsskolas izglîtîbas iestâdes teritorijâ”. Meþa îpaðnieku apvienîba „Kurzemnieki” iesniegusi projektu „Izstâþu zâles izveide Kuldîgâ, Baznîcas ielâ 14”. Biedrîba „Mazâ nabe” iesniegusi projektu „Mazâs nabas ezera labiekârtoðana”. Biedrîba „Dzils” iesniegusi projektu „Aktîvai nâkotnei”, kas paredz aktîvas atpûtas zonas izveidi brîvâ dabâ, uzstâdot aktîvo rotaïu laukumu, ierîkojot tûju labirintu, uzstâdot âra terasi – lapeni ar galdu un krçsliem, kâ arî rièu-raèu spçles laukumu Pelèos. ( turpmâk vçl informçsim par iesniegtajiem projektiem ) Biedrîbas “Darîsim paði!” koordinatore Santa Lencberga, t.29337083

Tehnisko palîglîdzekïu noma Latvijas Sarkanâ Krusta Kuldîgas nodaïâ ir iespçjams iznomât tehniskos palîglîdzekïus. Lîgumu par palîglîdzekïu îri var noslçgt uz vietas, neuzrâdot ìimenes ârsta izziòu. Skrundas novada p/a “Sociâlais dienests” palîdz noformçt dokumentus tehnisko palîglîdzekïu saòemðanai par valsts finansçtiem lîdzekïiem no Vaivaru tehnisko palîglîdzekïu centra. Latvijas Sarkanâ Krusta Kurzemes komitejas palîgierîèu noma no1. maija. Ratiòkrçsli (pieauguðo) Ls 5.00, ratiòkrçsli (bçrnu) Ls 3.00, ratiòkrçsls ar papildus funkcijâm Ls 10.00 – 20.00, kruíi ar elkoòa balstu Ls 2.00, kruíi ar paduðu balstu Ls 2.00, staigâðanas palîgierîce ar 3 atbalsta punktiem 1.80, staigâðanas palîgierîce ar 4 atbalsta punktiem Ls1.80, tualete - pods, tualetes poda paaugstinâjums Ls1.80, spieíi (koka) Ls 0.70, a/m sçdeklis bçrniem Ls 0.20 / dienâ, a/m paliktnis bçrniem Ls 0.20 / dienâ, krçsls (vannas) Ls1.50, ðîberis (medicînas) Ls 0.80, medicînas pîles Ls 0.80, funkcionâlâ gulta Ls 7.50, matracis Ls 2.50

Paziòojums Skrundas novada paðvaldîba paziòo, ka pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem Nr. 1269 „Adresâcijas sistçmas noteikumi” no 03.11.2009. dzîvojamo mâju îpaðniekiem, kuru îpaðumi ciemu teritorijâs robeþojas ar ielâm, adresç pieðíir numuru ar piesaisti ielas nosaukumam, mâju nosaukumi paliek nemainîgi, mainâs adrese. Piemçrs : Esoðâ adrese : „Gaismas”, Puíu iela, Dzelda, Nîkrâces pagasts, Skrundas novads, LV-3320. Jaunâ adrese : Puíu iela 2, Dzelda, Nîkrâces pagasts, Skrundas novads, LV-3320. Zemes ierîkotâjs N.Danenbergs, 63350464.

NÎKRÂCE

RAÒÍI

RUDBÂRÞI

SKRUNDA


SKRUNDAS NOVADS

2010. gada septembris

www.skrundasnovads.lv

Domes 2010. gada 22. jûlija sçde Administrâcijas jautâjumi Dome apstiprinâja saistoðos noteikumus Nr. 18/2010 “Grozîjumi 2010. gada 28. janvâra saistoðajos noteikumos Nr. 1/2010 „Skrundas novada paðvaldîbas 2010. gada budþets””. Dome konceptuâli atbalstîja dalîbu Eiropas Sociâlâ fonda darbîbas programmas “Cilvçkresursi un nodarbinâtîba” papildinâjuma 1.5.3.1. aktivitâtç “Speciâlistu p i e s a i s t e plânoðanas reìioniem, pilsçtâm un novadiem” ar projektu “Speciâlistu piesaiste Skrundas novadam”, kâ arî atbalstît dalîbu Vides ministrijas Klimata pârmaiòu finanðu instrumentu fiksçto projektu atklâtajâ konkursâ “Kompleksi risinâjumi siltumefekta gâzu emisiju samazinâðanai paðvaldîbu çkâs”, realizçjot projektu Nîkrâces pamatskolâ, Dzeldâ, Nîkrâces pagastâ; Dzeldâ 7, Nîkrâces pagastâ; Rudbârþu pagastmâjâ, “Dârdedzçs”, Rudbârþu pagastâ, Skrundas vidusskolâ, Skrundâ; Skrundas mûzikas skolâ, Skrundâ; Skrundas pirmsskolas izglîtîbas iestâdç “Liepziediòð”, Skrundâ; p/i “Skrundas veselîbas un sociâlâs aprûpes centrs”, Skrundâ. Dzîvokïu jautâjumi Dome uzòçma 3 personas dzîvokïu

jautâjumu risinâðanas reìistrâ kâ personas, kas ar dzîvojamo platîbu nodroðinâmas vispirms, bet 4 kâ personas, kas ar dzîvojamo platîbu nodroðinâmas vispârçjâ kârtîbâ. Dome pieðíîra 11 personâm dzîvokïus Skrundas novadâ. Nekustamâ îpaðuma jautâjumi Dome pieðíîra Skrundas novada paðvaldîbai piekrîtoðam zemes gabalam 4.3 ha platîbâ, Nîkrâces pagastâ, nosaukumu „Muiþarâji”, Nîkrâces pagasts, Skrundas novads; zemes gabala lietoðanas mçríis – lauksaimniecîba. Dome sadalîja Skrundas novada paðvaldîbai piekrîtoðo zemes gabalu „Pie Kïavâm”, Raòíu pagastâ, 10.8 ha platîbâ, un atdalâmiem zemes gabaliem pieðíîra nosaukumus: 1.0 ha platîbâ - „Ezîði”, Raòíu pagasts, zemes gabala lietoðanas mçríis – lauksaimniecîba, un 9.8 ha platîbâ „Jaunkïavas”, Raòíu pagasts, zemes gabala lietoðanas mçríis arî lauksaimniecîba. Dome apstiprinâja VSIA „LATVIJAS VALSTS MÇRNIEKS” izstrâdâto zemes ierîcîbas projekta lietu par zemes gabala „Augðkojnieki”, Skrundas pagastâ, sadalîðanu. Atdalâmam zemes gabalam 20.0 ha platîbâ saglabât nosaukumu „Augð-

kojnieki”, Skrundas pagasts, Skrundas novads; zemes gabalam 32.0 ha platîbâ pieðíirt jaunu nosaukumu „Mârèi”, Skrundas pagasts, Skrundas novads. Zemes gabalu lietoðanas mçríis – meþsaimniecîba. Dome noteica, ka nepiecieðams izstrâdât nekustamâ îpaðuma Saldus ielâ 2, Skrundâ, zemes ierîcîbas projektu zemes gabala sadalîðanas dçï. Dome pieðíîra zemes gabalam „Viesturi”, Skrundas pagastâ, 26.6 ha platîbâ un uz tâ atrodoðâm çkâm: graudu kaltei un noliktavai un ziemas dârziòu noliktavai vienotu nosaukumu un adresi „Viesturi”, Skrundas pagasts, Skrundas novads. Zemes gabala lietoðanas mçríis – zeme, uz kuras galvenâ saimnieciskâ darbîba ir lauksaimniecîba. Dome neizmantos pirmpirkuma tiesîbas uz nekustamo îpaðumu „Strçlnieki”, Rudbârþu pagastâ, Skrundas novadâ, kas sastâv no zemes gabala 10.5 ha platîbâ, un visu nekustamo îpaðumu nodos pircçjam. Dome noteica AS „Latvijas valsts meþi” valdîjumâ esoðajiem zemes gabaliem platîbas, Skrundas pilsçtâ: Garûdene - 4.76 ha, Raiòa iela 31 4.41 ha, Raiòa iela 32 - 3.41 ha. Dome nolçma sadalît saimniecîbu „Kûmiòas”, Skrundas pagastâ, Skrundas novadâ, un atdalâmam zemes ga-

balam 37.8 ha platîbâ pieðíirt n o saukumu „Meþkûmiòas”, Skrundas pagasts, Skrundas novads. Zemes gabala lietoðanas mçríis – lauk saimniecîba. Dome pieðíîra AS „Latvijas valsts meþi” valdîjumâ esoðajiem zemes gabaliem1991.0 ha platîbâ nosaukumu „Zaïais meþð”, Skrundas pagasts, Skrundas novads. Zemes gabalu lietoðanas mçríis – meþsaimniecîba. Dome pieðíîra AS „Latvijas valsts meþi” valdîjumâ esoðajiem zemes gabaliem 3898.7ha platîbâ nosaukumu „Klûgu meþð”, Skrundas pagasts, Skrundas novads. Zemes gabalu lietoðanas mçríis – meþsaimniecîba. Dome pieðíîra AS „Latvijas valsts meþi” valdîjumâ esoðajiem zemes gabaliem 3077.6 ha platîbâ, nosaukumu „Raòíens kalni”, Skrundas pagasts, Skrundas novads. Zemes gabalu lietoðanas mçríis – meþsaimniecîba. Dome pieðíîra AS „Latvijas valsts meþi” valdîjumâ esoðajiem zemes gabaliem 1319.9 ha platîbâ, nosaukumu „Skrundas purva meþs”, Skrundas pagasts, Skrundas novads. Zemes gabalu lietoðanas mçríis– meþsaimniecîba.

3

galda hokeja klubam jaunu galdu iegâdei. Finansçjuma avots – 2010. gada pamatbudþeta rezerves fonda lîdzekïi. Uz iesniegumu par pabalsta pieðíirðanu TV dekodera un antenas iegâdei, dome nolçma nepieðíirt pabalstu TV dekodera un antenas iegâdei. Dome slçgs lîgumu uz laiku no 01.09.2010. lîdz 31.05.2011. par automaðînas patapinâjumu Ls 25.00/ mçnesî bçrnu nogâdâðanai no dzîvesvietas “Liepkalni”, Skrundas pagasts, Skrundas novads uz mâcîbu iestâdi Skrundas vidusskolu un atpakaï. Dome atbrîvoja îrnieci, dzîvojoðu Sporta ielâ 3, Skrundâ, no dzîvokïa îres maksas 55% apmçrâ lîdz 01.08.2011. Deputâti mutiski vienojas atlikt jautâjumu par noteikumu “Noteikumi par paðvaldîbas dzîvojamâ fondâ îrnieku veikto ieguldîjumu kompensçðanu” darbîbas apturçðanu izskatîðanu lîdz nâkamai komitejas sçdei un deputâtiem rakstiski iesniegt priekðlikumus par iespçjamiem grozîjumiem noteikumos par paðvaldîbas dzîvojamâ fondâ îrnieku veikto ieguldîjumu kompensçðanu. Sagatavoja projektu speciâliste Kristîne Vçrdiòa

Citi jautâjumi Dome pieðíîra Ls 150.- Skrundas

Domes 2010.gada 26.augusta sçde Administratîvie jautâjumi Dome apstiprinâja nolikumu par atlîdzîbu Skrundas novada paðvaldîbâ un Skrundas novada paðvaldîbas amatpersonu / darbinieku amatu klasifikâciju. Dome grozîja 22.07.2010. sçdes lçmumu Nr. 2 “Par konceptuâlu atbalstu dalîbai projektos”, izslçdzot no kopçjâ apstiprinâtâ çkas, kurâm tiek gatavoti projektu pieteikumi Vides ministrijas Klimata pârmaiòu finanðu instrumentu fiksçto projektu atklâtajâ konkursâ “Kompleksi risinâjumi siltumefekta gâzu emisiju samazinâðanai paðvaldîbu çkâs” Dzelda 7, Nîkrâces pagasts un p/i “Skrundas veselîbas un sociâlâs aprûpes centrs”, Skrunda. Dome nolçma piedalîties Eiropas Savienîbas struktûrfondos ar projektu “Sociâlâs rehabilitâcijas attîstîba alternatîvâs aprûpes centrâ Skrundas novadâ” un Eiropas Savienîbas struktûrfonda un Kohçzijas fonda darbîbas programmas “Cilvçkresursi un nodarbinâtîba” projektâ “Attîstîbas plânoðanas dokumentu izstrâde un aktualizâcija Skrundas novadâ”. Dome atcçla Skrundas novada domes 28.01.2010. sçdes lçmumu “Par grozîjumiem aprûpes nama “Valtaiíi” nolikumâ un aprûpes nama “Valtaiíi” nolikuma otrâs daïas 6.punktu izteikt ðâdâ redakcijâ: “Lîgumu par personas ievietoðanu aprûpes namâ no vienas puses slçdz Skrundas novada paðvaldîba un no otras puses paðvaldîba, kura vçlas personu ievietot aprûpes namâ vai aprûpes namâ ievietojamâs personas radinieks vai aizbildnis”. Dome apstiprinâja ðâdus saistoðos noteikumus- “Skrundas novada ûdensapgâdes un kanalizâcijas ârçjo tîklu un bûvju ekspluatâcijas, lietoðanas un aizsardzîbas noteikumi”, “Par sadzîves atkritumu apsaimniekoðanu Skrundas novadâ”, grozîjumus 2010. gada 22. jûnija saistoðajos noteikumos Nr. 10/2010 “Ìençtiski modificçto kultûraugu audzçðanas ierobeþojumi Skrundas novada administratîvajâ teritorijâ”,

SKRUNDA

grozîjumus 2009.gada 22.oktobra saistoðajos noteikumos Nr.9/2009 „Par sociâlâs palîdzîbas pabalstiem Skrundas novada iedzîvotâjiem”, grozîjumus 2010.gada 22.jûnija saistoðajos noteikumos Nr. 13/2010 „Par intereðu izglîtîbas un pieauguðo neformâlâs izglîtîbas programmu licencçðanas kârtîbu””. Dome apstiprinâja grozîjumus nolikumâ „Pedagogu atlases komisijas nolikums”. Dome atcçla 22.06.2010.saistoðos noteikumus Nr.11/2010 „Nodeva par Skrundas novada paðvaldîbas bûvvaldes sniegtiem pakalpojumiem” un apstiprinâja saistoðos noteikumus Nr.24/2010 „Nodeva par bûvatïaujas saòemðanu Skrundas novada paðvaldîbas bûvvaldç”. Dome slçgs trîspusçju sadarbîbas lîgumu ar Kuldîgas novada paðvaldîbu un Kuldîgas novada sporta skolu par profesionâlâs ievirzes sporta izglîtîbas programmu îstenoðanu, nosakot lîguma darbîbas termiòu no 01.09.2010. lîdz 31.12.2010. Dome apstiprinâja Skrundas novada paðvaldîbas aìentûras „Sociâlais dienests” nolikumu. Dzîvokïu jautâjumi Dome nolçma veikt dzîvojamâs mâjas Saldus ielâ 6A, Skrundâ, energoauditu, pieðíirot finansçjumu Ls 300.- apmçrâ (finansçjuma avots – 2010.gada paðvaldîbas budþeta rezerves fonda lîdzekïi). SIA “Skrundas komunâlâ saimniecîba” slçgs lîgumu ar mâjas dzîvokïu îpaðniekiem. Gadîjumâ, ja pçc energoaudita veikðanas netiks turpinâts projekts, tad dzîvokïu îpaðnieki veiks atmaksu par izlietotiem lîdzekïiem proporcionâli savam dzîvokïa îpaðumam. Dome uzdeva paðvaldîbas izpilddirektoram, Skrundas bûvvaldes vadîtâjam un konkrçtâs pakalpojumu pârvaldes vadîtâjam veikt paðvaldîbas dzîvokïa apsekoðanu pçc iedzîvotâja iesnieguma par vçlmi veikt finansiâlu ieguldîjumu (logu nomaiòa, dzîvokïa ârdurvju nomaiòa, elektroinstalâcijas maiòa) paðvaldîbai piederoðâ dzîvoklî saòemðanas.

NÎKRÂCE

RAÒÍI

Dome uzòems 9 cilvçkus dzîvokïu rindâ kâ personas, kas ar dzîvojamo platîbu nodroðinâmas vispârçjâ kârtîbâ, bet 10 personâm novadâ pieðíirs dzîvokïus. Dome nolçma atslçgt 2 dzîvojamâs mâjas Skrundâ no centralizçtâs siltumapgâdes sistçmas ar 2010./2011. gada apkures sezonas sâkumu, saskaòojot to ar Skrundas novada paðvaldîbas bûvvaldi. Nekustamâ îpaðuma jautâjumi Dome apstiprinâja paðvaldîbas îpaðuma privatizâcijas komisijas sçdes protokolu Nr. 2 no 12.08.2010. un nodeva paðvaldîbas îpaðuma privatizâcijas komisijai rîkot nekustamâ îpaðuma ar diviem zemes gabaliem “Meþa Gâznieki” 15.4 ha platîbâ Skrundas pagastâ izsoli, kâ arî apstiprinâja izsoles noteikumus. Dome sadalîs îpaðumu „Meþa Gâznieki” un atdalâmam zemes gabalam 1.5 ha platîbâ pieðíirs jaunu nosaukumu „Pikuïu Karjera”, Skrundas pagasts, Skrundas novads, LV-3307. Zemes lietoðanas mçríis – derîgo izrakteòu ieguves teritorijas. Dome pievienos dzîvojamo çku Dzirnavu ielâ 1 nekustamam îpaðumam Pils ielâ 2 un pieðíirs vienotu adresi Pils iela 2, Skrunda, Skrundas novads, LV-3326. Zemes lietoðanas mçríis – jaukta sabiedrisko, darîjumu iestâþu un dzîvojamâs apbûves teritorija. Anulçs adresi Dzirnavu iela 1, Skrunda, Skrundas novads. Dome izmainîs zemes gabala daïai 2.78 ha platîbâ, uz kura atrodas çku (bûvju) îpaðums „Dienas”, Rudbârþu pagastâ, zemes lietoðanas mçríi no rûpnieciskâs raþoðanas uzòçmumu apbûves uz lauksaimnieciska rakstura uzòçmuma apbûvi. Dome nolçma izmainît adreses 29 adreðu objektiem Nîkrâces pagastâ un 36 adreses adreðu objektiem Raòíu pagastâ. Dome apstiprinâja VSIA „LATVIJAS VALSTS MÇRNIEKS” izstrâdâto zemes ierîcîbas projekta lietu no 04.08.2010. par zemes gabala Raiòa ielâ 11, Skrundâ, sadalîðanu. Atdalâmam zemes gabalam 0.2552 ha platîbâ

RUDBÂRÞI

SKRUNDA

pieðíirs adresi Ventas iela 5, Skrunda, Skrundas novads, LV-3326. Zemes gabala lietoðanas mçríis –trîs, èetru un piecu stâvu daudzdzîvokïu mâju apbûve. Izglîtîbas jautâjumi Dome apstiprinâja Skrundas novada skolotâju 113 apbalvojamo personu sarakstu par sasniegumiem mâcîbu priekðmetu olimpiâdçs, konkursos un sacensîbâs, pieðíirot Ls 899.-. Finansçjuma avots – 2010. gada pedagogu atalgojumam paredzçtie budþeta lîdzekïi. Dome nomainîja Rudbârþu sanatorijas internâtpamatskolas nosaukumu uz Rudbârþu internâtpamatskola – rehabilitâcijas centrs. Dome papildinâja Jaunmuiþas pamatskolas ðtatus ar vienu ðtata vienîbu – pirmsskolas skolotâja palîgs, nosakot mçneða darba algas likmi Ls 180.- uz pilnu slodzi. Dome apstiprinâja kârtîbu, kâdâ tiek aprçíinâta un sadalîta valsts budþeta mçrídotâcija Skrundas novada paðvaldîbâ izglîtîbas iestâdçm pedagogu darba samaksai un valsts sociâlâs apdroðinâðanas obligâtajâm iemaksâm. Dome apstiprinâja grozîjumus Skrundas novada intereðu izglîtîbas jautâjumu, programmu izvçrtçðanas un mçrídotâciju sadales kârtîbas komisijas nolikumâ. Dome apstiprinâja Skrundas novada intereðu izglîtîbas jautâjumu, programmu izvçrtçðanas un mçrídotâcijas sadales kârtîbas komisiju ðâdâ sastâvâ: komisijas priekðsçdçtâja Gunta Stepanova, komisijas priekðsçdçtâjas vietniece Inga Flugrâte, komisijas locekïiAnita Sebeþa, Loreta Robeþniece, Osvalds Sulojevs. SIA „Skrundas komunâlâ saimniecîba” jautâjumi Dome apstiprinâja un saskaòoja SIA „Firma L4” 2010. gada jûnijâ izstrâdâto tehniski ekonomisko pamatojumu projektam “Ûdenssaimniecîbas infrastruktûras attîstîba Skrundas novada Kuðaiòu ciemâ”un pieð-

NÎKRÂCE

RAÒÍI

íîra ðim ar ERAF lîdzekïiem lîdzfinansçtâ un SIA „Skrundas komunâlâ saimniecîba” iesniegtâ projekta îstenoðanai 9 897.80 LVL, no kuriem 9 897.80 LVL ir attiecinâmâs izmaksas. Paðvaldîbas finansçjumu nodroðinâs no paðvaldîbas budþeta lîdzekïiem vai òemot aizòçmumu LR Valsts kasç. Lîdzîgi lemts par projektu “Ûdenssaimniecîbas infrastruktûras attîstîba Skrundas novada Cieceres ciemâ”. Tâ îstenoðanai nepiecieðami 7 381.00 LVL. Dome atsavinâja nekustamo îpaðumu Jaunmuiþâ, Skrundas pagastâ, Kuðaiòos, Skrundas pagastâ, Ciecerç, Skrundas pagastâ, Raòíu pagastâ, Nîkrâces pagastâ ( kopçjâ tirgus vçrtîba 311700.00 LVL), ieguldot to SIA „Skrundas komunâlâ saimniecîba” pamatkapitâlâ atbilstoði SIA “VINDEKS”, sertificçta nekustamâ îpaðuma eksperta Arvîda BADÛNA, noteiktajai tirgus vçrtîbai. No 2010.gada 1.oktobra Skrundas novada dome Raòíu pagastâ apstiprinâja ðâdus komunâlo maksâjumu tarifus: ûdensapgâde- Ls 0.38/m3 plus PVN; kanalizâcijas notekûdeòi- Ls 0.28/m3 plus PVN, savukârt Nîkrâces pagastâ: ûdensapgâde- Ls 0.38/m3 plus PVN; kanalizâcijas notekûdeòiLs 0.56/m3 plus PVN. Citi jautâjumi Dome pieðíîra Ls 170.- T-kreklu iegâdei itâïu un Skrundas vidusskolas jaunieðiem, kuri piedalîsies starptautiskâ skolçnu mâcîbu un kultûras apmaiòas programmâ no 27.09.2010. lîdz 07.10.2010. Itâlijâ, Sardînijâ, Serrenti pilsçtâ. Finansçjuma avots – 2010. gada paðvaldîbas budþeta rezerves fonda lîdzekïi. Dome palielinâs SIA “Skrundas TV” pamatkapitâlu par Ls 6000.-. Dome pieðíîra Ls 50.- Roberta Sorokina dalîbai Taekwondo Eiropas èempionâtâ Vâcijâ no 2.lîdz 3.septembrim.

RUDBÂRÞI

Sagatavoja projektu speciâliste Kristîne Vçrdiòa

SKRUNDA


4

SKRUNDAS NOVADS

www.skrundasnovads.lv

Teâtra dullums Skrundâ Raòíu pagasta amatierteâtris râda H.Krûmiòa lugas Eksportsviests un mîlestîba iestudçjumu

2010. gada septembris

Notikumu kalendârs Skrundâ 3. septembrî pl.20.00 Kinopunkts piedâvâ filmu „Sveðiniece pilsçtâ”. Ieeja- viens santîms 5. septembrî pl.11.00 Skrundas baptistu draudzç, O.Kalpaka 4, atsâksies svçtdienas skolas nodarbîbas. Mîli gaidîti visi bçrni vecumâ no 5-13. gadiem. 10.septembrî Kuldîgâ notiks Grâmatu svçtki. Skrundas pilsçtas bibliotçka aicina tajos piedalîties. Izbraukðana no Skrundas kultûras nama pl.9.00. Sîkâka informâcija Skrundas pilsçtas bibliotçkâ. No 14. septembra Skrundas kultûras namâ rudens ziedu izstâde. 18.septembrî pl.11.00 Skrundas vidusskolas sporta stadionâ notiks Jura Rçdliha- Raiskuma ceïojoðâ kausa izcîòa futbolâ. 23. septembrî pl.18.00 firmas ”Zepter” festivâls. 25.septembrî Skrundas vidusskolâ notiks skolas 60 gadu jubilejas pasâkums. Aicinâti skolas absolventi. Pl.16.00 - 18.00 - reìistrçðanâs; 18.00 - 20.00 - koncerts un uzrunas (aktu zâlç); 20.00 - atpûtas vakars (sporta zâlç).Iepriekðçja pieteikðanâs pa t. 63331286, 63331287, 29157119 vai e-pasts skrvsk@kuldiga.lv . Dalîbas maksa Ls 3,2.oktobrî pl.11.00 velodiena Pretî zelta rudenim. Izbraukðana no Skrundas estrâdes.

Nîkrâcç

„14.augustâ visi uz Skrundu!”- tâ vçstîja uzraksts uz vienas no pilsçtas viesu maðînâm. Un patiesi- ðai dienâ Skrundâ bija îsti teâtra svçtki. Jau otro reizi te notika lauku amatierteâtru festivâls „Spçlçju, dancoju”. Godina Lielo Meistaru Gan festivâla nosaukums, gan pats festivâls radies par godu leìendârajam aktierim Harijam Liepiòam, kurð daudzu gadu garumâ Skrundas pagasta „Lejasmâïus” bija izraudzîjis saviem vasaras atvaïinâjumiem, bet lîdzâs esoðo Ventu- makðíerçðanai. Tâpçc svçtki sâkas tieði te. „Esam tajâ vietâ, kurâ aktieris Harijs Liepiòð smçlies iedvesmu,” tâ atklâðanâ sacîja svçtku organizatore Loreta Robeþniece. Savukârt Skrundas novada paðvaldîbas vadîtâja Nellija Kleinberga novçlçja „radoðas veiksmes, improvizâcijas un spçlçt ðo lielo teâtri, ko saucam par dzîvi, ar patiesâm izjûtâm, jo tas, ko mçs darâm no sirds, arî uz sirdi aiziet.” Pçc ziedu nolikðanas pie aktierim veltîtâs piemiòas zîmes „Lejasmâïu” pagalmâ (veidojis Andris Mangalis), visi festivâla dalîbnieki devâs uz Ventu, kur tika ielaists ozollapu vainags. Bet pçc tam íçrâs pie tikko pagatavotas zivju zupas.

Aktiera dzîvesbiedre Mudîte Ðneidere neslçpa savu prieku, ka Skrundâ notiek ðâds festivâls, un piebilda, ka ðî ir viòas sapòu vieta. „Lejasmâïu” saimnieki Freimaòu ìimene kopj aktiera piemiòu. Vienam no nupat dzimuðajiem dvîòu puikâm dots Harija vârds. Spçlç uz nebçdu Ðogad festivâlâ piedalîjâs 18 teâtri no daþâdâm Latvijas vietâm (tâlâkie no Smiltenes novada Blomes) un piepildîja seðas skatuves gan ielâs, gan laukumos. Skatîtâji varçja just lîdzi vecmeitu nedienâm, uzzinât, kâ âtrâk tikt pie vîra, vai kas notiek, kad satiekas visi radi. Ne viena vien izrâde parâdîja, ka cilvçciskâs vâjîbas ir mûþsenas. Amatierteâtri bija atveduði uz festivâlu gan joku lugas, gan nopietnas izrâdes. Paði spçlçtâji atzina, ka teâtris ir atpûta no ikdienas. Nemateriâlâ kultûras mantojuma valsts aìentûras (NKMVA) amatierteâtra mâkslas eksperte Dace Vilne sacîja, ka, neskatoties uz krîzi, teâtru skaitam esot tendence pieaugt. Nu jau to Latvijâ esot vairâk nekâ 330. Pçc izrâdçm svçtku dalîbnieki devâs jautrâ gâjienâ no kultûras nama uz estrâdi, kur notika festivâla noslçgums.

Ilgâkâ teâtra gaisma Festivâla izrâdes vçrtçja arî eksperti- aktrise Mudîte Ðneidere, reþisors un dramaturgs Aldis Zalgauckis, NKMVA amatierteâtra mâkslas eksperte Dace Vilne, mâksliniece Inga Pûce, brîvmâkslinieks Nauris Krauze, reþisores Karîna Ðiðlo, Gita Skadiòa un Gunta Krauze. Viòi pieðíîra speciâlbalvas pçc saviem ieskatiem. Tâs tika Aizputes Tautas teâtrim (V.Sauleskalna muzikâlâ izrâde „Meldermeitiòa”), rudbârþniekiem (M.Jotuni „Vîra sânkauls”), Piltenes amatierteâtrim (Ç.Hânbergs „Dûdotâji”), ugâlniekiem (I.Emka „Við un Tas, un Nelabais”), Durbes amatierteâtrim (H.Paukðs „Trîs kâposti”), skrundeniekiem ( A.Upîts „Ziòìu Jeðkas uzvara”), Andrim Priedem no Strazdes amatierteâtra (R.Auðkâps „Ne tikai par sievietçm”). Galvenâ balva (veidojis Andris Mangalis) tradicionâli tika izlozçta. Ðoreiz visu teâtra pârstâvju rokâs bija simboliskas teâtra gaismiòas. Visilgâk tâ dega laideniekiem (nezinâms autors „Ar smaidu pa dzîvi”), viòiem arî balva. Lauku amatierteâtru festivâls Skrundâ „Spçlçju, dancoju” notiek ik pa diviem gadiem. Teksts un foto- Ieva Benefelde

Noslçguðâs novada pirmâs atklâtâs sporta spçles 21. augustâ aizvadîtas Skrundas novada 1. atklâtâs sporta spçles. Sacensîbas notika 8 sporta veidos: volejbolâ, strîtbolâ, futbolâ, vieglatlçtikâ, tûrismâ un Skrundas novada paðvaldîbas vadîtâjas un pagasta pârvaldnieku sacensîbâ. Sporta spçles pulcçja 144 dalîbniekus. Piedalîjâs arî sportisti no Saldus novada un Turlavas. Skrundas novada 1. atklâtâs sporta spçles organizçtas ne vien ar mçríi popularizçt sporta sacensîbas Skrundas novadâ, bet arî, lai veidotu kopîgas sportiskas aktivitâtes ar apkârtçjiem novadiem. Par sporta spçïu plaðo dalîbnieku skaitu patîkami pârsteigta sacensîbu organizatore Aivita Emerberga. Lielâko komandu skaitu pulcçja volejbols – kopskaitâ 13 komandas, strîtbolâ startçja 8 komandas, savukârt futbolâ 5 komandas. Futbolists Jânis Fjodorovs no Rudbârþiem sacîja, ka sadarbîba ar Skrundas spçlçtâjiem dibinâta jau sen, un nu skrundenieki kïuvuði par pastâvîgiem pretiniekiem. Sacensîbâs savas sportiskâs prasmes un iemaòas pârbaudîja arî Skrundas novada pagastu pârvalþu vadîtâji no Raòíiem, Nîkrâces, Skrundas un Rudbârþiem. Stiprâkie vadîtâji meklçjami tieði Skrundâ. Vieglatlçtikâ dalîbnieki mçroties spçkiem varçja tâllçkðanâ, augstlçkðanâ, lodes grûðanâ, zviedri stafetç, krosâ un 100 m skrçjienâ. Sporta spçïu izskaòâ ikviens tika aicinâts uz balli Skrundas estrâdç par godu aizvadîtajiem sporta svçtkiem. Teksts- Inguna Mazberga

Pateicîba Gribam pateikties Rudbârþu uzòçmçjiem I.Austriòai, I.Grundmanim, V.Drebotam un A.Bergmanim par Rudbârþu sportistu atbalstu. Ar ðo cilvçku finansiâlo atbalstu mçs varçjâm iegâdâties jaunas formas, kas priecç ne tikai mûs, futbolistus, bet arî lîdzjutçjus. Paldies! Rudbârþu futbolisti

Pateicîba Skrundas novada paðvaldîba izsaka pateicîbu Dainai Badovskai par atbalstu Skrundas novada pasâkumu noformçðanâ. Skrundas novada paðvaldîbas informatîvs izdevums. Atbildîgâ par izdevumu - Attîstîbas nodaïas vadîtâja Zane Eglîte (t.63350461), redaktore - Ieva Benefelde. Iespiests SIA Kurzemes Vârds tipogrâfijâ, Liepâjâ, Radio ielâ 19a, tirâþa 2300

11.septembrî pl.19.00 Nîkrâces atpûtas centrâ viesosies Skrundas amatierteâtris ar Andreja Upîða izrâdi “Ziòìu Jeðkas uzvara”, ieejas maksa Ls 0,50, bçrniem Ls 0,20. Pçc izrâdes pl.21.00 balle, spçlçs “BrekðuPekði”. 16. septembrî pl.17.00 jaunieðu centrâ “Taurenis” filmu vakars sâgas “Krçsla” otrâs filmas “Jauns mçness” demonstrçðana. 20. septembrî pl.15.00 jaunieðu centra “Taurenis” vadîtâja Inga aicina izveidot izstâdi „Rudens veltes mûsu mâjâs” ( paðu izaudzçto, gan atrasto vai izveidoto dabas dâvanu ). 23. septembrî pl.16.00 jaunieðu un ìimenes centrâ „Gardçþu klubiòð” rîko „Rudens pankûku” pçcpusdienu. Sîkâka informâcija pie Ingas un Ineses.

Raòíos 31.augustâ no pl.10.30 pie pagasta kopîgi veidosim sveicienu 1.septembrim no ziediem, augïiem, dârzeòiem (òemt lîdzi paðiem).Visi mîïi aicinâti, îpaði bçrni. 16.septembrî pl.11.00 bibliotçkâ aicinâti visi, kas mâjâs gatavo krâjumus ziemai: marinçjumus, ievârîjumus, salâtus, piedalîties izstâdçdegustâcijâ „Vasara burciòâ”. 25.septembrî pl.11.00 pie pagasta pârvaldes Miíeïdienai veltîts pasâkums „Rudentiòð bagâts vîrs”. Varçsiet minçt mîklas, zîmçt un veidot Rudens Miíeli, pirkt un pârdot, piedalîties rotaïâs.

Rudbârþos 11.septembrî pl.10.00 Rudbârþu kultûras namâ sezonas atklâðanas turnîrs zolç. Reìistrâcija no pl.9.30. Dalîbas maksa- Ls 2.- Tuvâka informâcija pa t.26389788. Aicinâts ikviens interesents. 25.septembrî Rudens gadatirgus. 29.septembrî pl.16.00 Rudbârþu bçrnu un jaunieðu centrâ notiks pasâkums ,,Rudentiòð bagâts vîrs”. Bûs dârzeòu un ziedu izstâde, lûgums òemt lîdzi dabas veltes, kuras paðiem garðo, arî kuras ir sagatavotas ziemai. Bûs degustâcija un apmaiòa ar receptçm.

Novada dzimtsaraksts ziòo Dzimtsarakstu nodaïâ pçdçjos divos vasaras mçneðos – jûlijâ un augustâ bijis daudz darba. Skrundas novadâ piedzimuði 10 bçrniòi: 4 meitenîtes un 6 puisîði. Divâm jûlija beigâs dzimuðajâm meitenîtçm vârda diena un dzimðanas diena bûs ar daþu dienu atðíirîbu, jo vecâki viòâm izvçlçjuðies vârdiòu Marta. 3 bçrniòi dzimuði Skrundâ, 4 Skrundas pagastâ, pa vienam jaunam pilsonim Rudbârþos, Nîkrâcç un Raòíos. Ïoti liels prieks par dvîòu brâlîðiem - Henriju un Hariju Freimaòiem! Apsveicam un vçlam izturîbu vecâkiem – Ingai un Jânim Freimaòiem! Mûþîbâ aizgâjuði 10 skrundenieki- 3 Skrundas pagasta, 2 Rudbârþu, 1 Raòíu iedzîvotâjs- un viena aizputniece. Solîjumu bût kopâ un veidot ìimeni izteikuði 7 pâri. Saviem vecâkiem pârsteigumu un jauku sveicienu 25 gadu laulîbas jubilejâ sagâdâja Daces un Jâòa Saulgrieþu atvases. Sveicam jubilejâ un lepojamies ar tik stipru un mîïu ìimeni!

Sveicam! Izaugsiun tautas likteògaitâ tev ar droðu soli jâbût klât. (J.Peters) Pensionâru klubs “Skrundas ceriòi” sirsnîgi sveic visus novada skolu skolçnus, skolotâjus, vecâkus un skolâm piederîgos, jauno mâcîbu gadu uzsâkot. Vçlam izturîbu, zinâtkâri, veiksmi un labvçlîbu citam pret citu!

Skrundas avīze (2010. gada septembris)  

Skrundas novada pašvaldības 2010. gada septembra informatīvais izdevums.

Skrundas avīze (2010. gada septembris)  

Skrundas novada pašvaldības 2010. gada septembra informatīvais izdevums.

Advertisement