Page 1

SKRUNDAS

NOVADS

Skrundas novada paðvaldîbas informatîvais izdevums

www.skrundasnovads.lv

2010. gada oktobris

No pelnruðíîtes par karalieni

Labdien, lasîtâj!

Ðobrîd Skrundas novada paðvaldîba realizç ELFLA projektu Vietçjâs nozîmes saieta nama izveidoðana Skrundas novada Nîkrâces pagastâ. Projekta mçríis ir veicinât sociâlo integrâciju, tâ sekmçjot Skrundas novada Nîkrâces pagasta ilgtspçjîgu attîstîbu.

Aivars Rudzroga, SIA “Skrundas komunâlâ saimniecîba” valdes priekðsçdçtâjs Atnâcis rudens ar tam raksturîgo rosîðanos dârzos. Tiek ievâkta raþa – vasarâ izaudzçtais. Arî es gribu pastâstît par vasarâ paveikto. Visvairâk pûïu tika veltîts jau ziemâ uzsâktajam ûdenssaimniecîbas projektam Skrundâ. Bûvniecîbu veica celtnieki, bet ikdienâ viòiem lîdzâs strâdâjâm mçs-komunâlâs saimniecîbas ïaudis. Projekts iegâjis nobeiguma fâzç un jau pavasarî pilnîbâ varçsim baudît projektâ paredzçtos labumus. Paldies Skrundas iedzîvotâjiem par sapratni un iecietîbu saistîbâ ar neçrtîbâm, ko sagâdâja darbi ûdenssaimniecîbas projekta realizâcija! Gribu piebilst, ka ûdenssaimniecîbas sakârtoðana un pakalpojuma uzlaboðana nenotiek tikai Skrundas pilsçtâ: sadarbîbâ ar domi esam uzsâkuði projektu izstrâ-des un dokumentu kârtoðanas darbus lîdzekïu piesaistei, lai uzlabojumus veiktu arî Jaun-muiþas, Kuðaiòu, Cieceres, Raòíu un Nîkrâces ciemos. Pârmaiòas skâruðas arî siltumsaimniecîbu. Esam noslçguði lîgumu ar Latvijas gâzi par dabasgâzes iegâdi, kas uzliek saistîbas savlaicîgi norçíinâties par kurinâmâ iegâdi. Lûdzam bût saprotoðiem un savlaicîgi norçíinâties par saòemto siltumu! Iespçju robeþâs katlumâjâs ir veikti remontdarbi, esam gatavi apkures sezonai. Mana pârliecîba ir, ka mçs nespçsim ievçrojami mainît siltumenerìijas cenas, bet varam mazinât siltuma patçriòu- siltinot un sakârtojot mâjas. Aicinu dzîvokïu îpaðniekus iepazîties ar mâju apsaimniekoðanas tâmçm par veicamajiem darbiem nâkamajâ gadâ, par lîdzekïiem, ko varam atïauties ieguldît mâju uzlaboðanâ 2011.gadâ. Aktuâlo informâciju par uzòçmuma darbîbu var iegût arî mûsu mâjas lapâ www.sks.lv Paldies Komunâlâs saimniecî-bas darbiniekiem par ieguldîju-mu, veicot ikdienas pienâkumus!

SKRUNDA

Çka bijusi neapdzîvota Iebraucot Nîkrâces pagasta Dzeldâ skatam nevarçja paslîdçt garâm pavisam nolaista un ilgâku laiku neapdzîvota çka. Lai glâbtu to no sagrûðanas, bija nepiecieðama rekonstrukcija. Kur gût lîdzekïus un kâdâm vajadzîbâm piemçrot çku? Talkâ ar padomu nâkuði paði iedzîvotâji- mums taèu nav vietas, kur sanâkt kopâ pçc iespçjas vairâk intereðu grupâm. Tâ nu ðobrîd çkâ aktîvi rit atjaunoðanas darbi. Vieta daþâdâm interesçm Saieta namâ bûs vieta veselîbas uzlaboðanai, iedzîvotâju saskarsmes un atbalsta grupâm, telpa sanâkðanai un diskutçðanai atseviðíâm intereðu grupâm, aktîvâm nodarbîbâm (pulciòi, keramika, floristika, gleznoðana, adîðana, tamborçðna, izðûðana u.c.), arî virtuve, jo ðobrîd Nîkrâcç aktîvi darbojas Gardçþu klubiòð. Îstenojot ðo projektu, tiks radîta pulcçðanâs vieta, kas vairâk rosinâs Nîkrâces pagasta iedzîvotâju iniciatîvu un vçlmi iesaistîties dzîves kvalitâtes uzlaboðanâ.

Ðî çka jau gada nogalç bûs rekonstruçta un kïûs par Nîkrâces pagasta ïauþu pulcçðanâs vietu. Sakârtota vide Nîkrâces pagasta pârvaldes vadîtâja Benita Lielâmere atzîst, ka pçc projekta realizçðanas iedzîvotâji iegûs, pirmkârt, sakârtotu vidi, jo çka bija sabrukðanas stâvoklî , otrkârt pie çkas ar tai pieguïoðo laukumu, soliòiem, apstâdîjumiem tiks veidota atpûtas zona, treðkârt – saieta namâ paredzçtas telpas konferenèu zâlei, daþâdu iedzîvotâju intereðu grupu nodarbîbâm - jaunieðu centram, dâmu

klubiòam, pensionâru aktivitâtçm, kâ arî veselîga dzîvesveida realizâcijai – telpa virtuves funkciju nodroðinâðanai, trenaþieru zâle, duðas. Lîdz ar to atbrîvosies viens trîsistabu dzîvoklis daudzdzîvokïu mâjâ, kurâ paðlaik atrodas jaunieðu centrs, un dzîvokli varçs izîrçt iedzîvotâjiem dzîvoðanai. Ieceres par saieta namu esot daudz, tomçr visas B.Lielâmere neatklâj, lai âtrâk piepildîtos! Darbi plânoti pabeigt lîdz ðâ gada

31.decembrim. Tos veic SIA Kurzemes ligzda. Tehnisko projektu izstrâdâja SIA Belss. Projekta kopçjâs izmaksas ir 162949.64LVL, kur publiskais finansçjums ir 121202.22LVL un paðvaldîbas finansçjums 41747.42 LVL. Informâciju apkopoja Ieva Benefelde, Kristîne Vçrdiòa Foto - Inga Koïesova

Kurzemes ceïos

Septembrî vçrienîgâkais pasâkums Skrundas arodvidusskolâ bija èetru dienu pârgâjiens. Sagatavoðanâs darbi notika jau no mçneða sâkuma, lai sagatavotu ekipçjumu, novadîtu instruktâþas un saòemtu mediíu atïauju piedalîties pârgâjienâ. Vispirms pa ûdeni Pârgâjiens sâkâs 21.septembrî, ko pârnestâ nozîmç varçja nodçvçt „Ekstrçmais skrçjiens pa Kurzemi”. Pârgâjiena pirmâs dienas marðruts bija Skrundas arodvidusskola – Skrunda – Raòíu pagasts - Kuldîga. Apbruòojuðies ar ekipçjumu, milzu apòçmîbu un visai niecîgu naudas summu, ko izsniedza katrai grupai, seðas jaunieðu un viena audzinâtâju komanda devâs ceïâ. Pirmie piedzîvojumi sâkâs Raòíu pagastâ, kad laivu braucienâ pa Ventu komandas Koijoti laiva apgâzâs un trîs jaunieði iekrita ûdenî. Nedomâjot par zaudçto laiku, komanda Eksperti steidzâs palîgâ. Dalîbniece Krista atzîst, ka ir ïoti pateicîga savam komandas biedram Jânim, kurð palîdzçja viòai pirmajâ brîdî, kad izkrita no laivas. Lîdz vakaram jaunieði bija nonâkuði pirmajâ apmeðanâs vietâ – Tigavas meþâ pie Kuldîgas. Brauciens ar velosipçdiem 22. septembrî komandâm ar riteòiem bija jâmçro ceïð lîdz Jûrkalnei, kur jaunieðus gaidîja nâkamie piedzîvojumi. Kâ atzina vairâki komandu dalîbnieki, brauciens ar velosipçdiem bija viens no forðâkajiem, jo diena bija

NÎKRÂCE

RAÒÍI

skaista un braukt ar riteni bija tîrais nieks. Tâ kâ katrâ komandâ bija arî meitenes, zçni viòâm palîdzçja, lai visi kopâ tiktu lîdz mçríim. Dalîbniece Inâra teica, ka labâk ir gâjis tâm komandâm, kuras bija draudzîgas un saliedçtas. Jûrkalnç jaunieðiem bija jâatrod daþâdi punkti un jâveic uzdevumi. Ðajâ vietâ jaunieði uzzinâja daudz interesantu faktu par latvieðu leìionâriem. Kâjâm gar jûru 23. septembrî gar Baltijas jûras krastu visas komandas devâs uz Liepâjas pusi. Dalîbnieki atzina, ka ðis posms pa akmeòiem un jûras krastu bija vissmagâkais – daudziem bija kâjas tulznâs, arî nogurums darîja savu. Daþos jau parâdîjâs îgnums. Bija puiði, kas bija gatavi doties mâjâs âtrâk. Neskatoties uz lielo pagurumu, triju dienu laikâ bija tikai trîs krituðie, kurus nâcâs aizsûtît mâjâs slimîbas dçï. Izzina vçsturi 24. septembrî komandas nonâca Durbç, kur viòus gaidîja jauni pârbaudîjumi un interesants stâstîjums par Durbes kaujâm. Kâ atzina viens no Durbes posteòa veidotâjiem, jaunieði bija zinâtkâri, uzdeva daudz jautâjumu, izmçìinâja loka ðauðanu un klausîjâs stâstîjumâ par Durbes vçsturi. Skolotâjs Osvalds Sulojevs atzina: „Jâ, uzdevumi un marðruts bija grûts, bet man patika viss, kas ar mums notika. Iespçjams, ka paies laiks, ka-mçr jaunieði novçrtçs ðî

RUDBÂRÞI

SKRUNDA

Dalîbnieki uz brîdi piestâjuði ceïa posmâ ar velosipçdiem. pârgâjiena nozîmi viòu dzîvç.” Projekta vadîtâja Anita Sebeþa, kura kopâ ar visiem pie-dalîjâs ðajâ piedzîvojumu virpulî, ir gandarîta, ka viss izdevâs kâ iecerçts: „Kaut arî pirms pârgâjiena mâca baþas – kâ bûs? Vai izturçs? Vai nebûs par grûtu? Tagad varu droði teikt- mûsu skolas jaunieði ir malaèi! Tikai drosmî-gajiem un trakajiem pieder pasaule!” Pârgâjienu organizçja apmâcîbu centrs Pelçkais vilks. Tajâ tika pieveikti vairâk nekâ 250 km un piedalîjâs 63 jaunieði un 5 pedagogi. Vçrienîgs projekts Ðis bija viens no pasâkumiem, kurð îstenots ESF projekta „Atbalsta pasâkumu îstenoðana profesionâlâs

NÎKRÂCE

RAÒÍI

pamatizglîtîbas programmâs ar pedagoìisko korekciju Skrundas arodvidusskolâ” ietvaros. Tas sâkâs ðâ gada 1.maijâ un ilgs lîdz nâkamâ gada 30. aprîlim. Kopçjais projekta finansçjums ir Ls 51000. Tâ mçríis ir sniegt atbalstu sociâlâs izstumtîbas riska mazinâðanai un kvalitatîvai integrâcijai sabiedrîbâ, dzîves prasmju apguvç un karjeras izaugsmç jaunieðiem ar zemâm pamatprasmçm, pedagoìiskâs un sociâlâs korekcijas grupu jaunieðiem, kâ arî jaunieðiem ar speciâlâm vajadzîbâm. Informâciju apkopoja Svetlana Rudzîte, ESF projekta pasâkumu koordinatore

RUDBÂRÞI

SKRUNDA


2

SKRUNDAS NOVADS

www.skrundasnovads.lv

2010. gada oktobris

Dâvâ grâmatas bçrniem

ÎSUMÂ

Izvçrtç biedrîbas 8. septembrî Skrundas biedrîba CURONICA kopâ ar eksperti Baibu Dûdu analizçja gada laikâ paveikto un meklçja produktîvus risinâjumus tâlâkai darbîbai. Projektâ Analîze, apmâcîbas, atbalsts Kurzemes reìiona nevalstiskajâm organizâcijâm varçja pieteikties ikviena nevalstiskâ organizâcija, kas vçlas meklçt jaunus risinâjumus un sadarbîbas partnerus. Kopumâ vçlmi izvçrtçt savas organizâcijas darbîbu izteikuðas 55 Kurzemes nevalstiskâs organizâcijas. Izvçrtçðana notika pçc piecu kritçriju metodoloìijas, kura ir pielietota jau vairâk nekâ 500 organizâciju novçrtçjumiem Viïòâ un arî Rîgâ. Biedrîbas CURONICA dalîbnieki uzskata, ka detalizçtâ saruna un analîze ir iespçja, kura jâizmanto tâlâkâs darbîbas îstenoðanai.

Seminârs bibliotçkâ Novembrî Skrundas pilsçtas bibliotçka aicina piedalîties bezmaksas seminârâ Praktiski rîki un metodes personîgâs naudas plûsmas sabalansçðanai. Tajâ iepazîstinâs ar bezmaksas pakalpojumiem bibliotçkâ, izdevîgâkiem apdroðinâðanas nosacîjumiem internetâ, naudas plûsmu un nodokïiem (t.sk. iedzîvotâju ienâkuma nodokïa deklarâcija). Ar sîkâku seminâra aprakstu iespçjams iepazîties Skrundas novada mâjas lapâ un Skrundas pilsçtas bibliotçkâ. Lûdzam pieteikties iepriekð. T.63331552.

Avanss lauksaimniekiem No 16.oktobra lauksaimniekiem Lauku atbalsta dienests (LAD) var sâkt izmaksât vienotâ platîbas maksâjuma (VPM) avansu lîdz 50% par kopçjo summu lîdz 33 miljoniem latu. Avanss izmaksâjams par 2010.gada iesniegumiem vienotajam platîbas maksâjumam, ja pabeigta atbilstîbas nosacîjumu pârbaude. Tâ paredz Eiropas Komisijas (EK) lçmums.

Cerîbas festivâls No 5.-7. novembrim Arçnâ Rîga notiks Cerîbas festivâls. Tâ mçríis ir lîdzdalît pçc iespçjas lielâkai daïai Latvijas iedzîvotâju uz vçsturiska kristîgo vçrtîbu pamata balstîtu vçsti par cerîbu. Festivâla muzikâlâ daïa bûs daudzpusîga, kurâ piedalîsies daudz atzîtu un iecienîtu mûziíu no ârzemçm un Latvijas, piemçram, Ieva Akurâtere, Rîgas Doma zçnu koris, Raimonds Pauls, Ingus Pçtersons u.c. Savâs domâs par cerîbas tçmu dalîsies sludinâtâjs Franklins Grehems. Ieeja uz visiem pasâkumiem, kâ arî nokïûðana uz festivâlu ir bezmaksas. Skrundas novada iedzîvotâjiem,kas vçlas apmeklçt festivâlu, pieteikties lîdz 15.oktobrim. Autobusi kursçs 5., 6.,7. novembrî no Skrundas kultûras nama pl.15.30. Pârçjâs vietâs informâciju saòemsiet reìistrçjoties. Pieteikðanâs uz vietu bezmaksas autobusâ pa ðâdiem tâlruòiem: 29863468 (Skrunda), 26318119 (Rudbârþi), 26426685 (Nîkrâce ), 22337108 (Jaunmuiþa). Sîkâku informâciju par pasâkumu varat atrast www.ceribasfestivals.lv

SKRUNDA

Skaisti ilustrçtas bçrnu grâmatas 1. novembrî nonâca Skrundas novada iestâdçs, kuras apmeklç pirmsskolas vecuma bçrni. Grâmatas dâvinâjuði pirmklasnieku vecâki, piedaloties telekomunikâciju uzòçmuma Latvijas Mobilais telefons (LMT) akcijâ. Tuvojoties jaunajam mâcîbu gadam, uzòçmums Latvijas mobilais telefons rîkoja akciju- katrs pirmklasnieks saòçma jaunu mobilo telefonu, bet pretim tika lûgta atnest kâda bçrnu grâmata. Pirmklasnieku vecâki bijuði tik atsaucîgi, ka devuði pat vairâk nekâ tikai vienu grâmatu. Tâ kâ telefonus ir saòçmuði pâri par 15 000 Latvijas pirmklasnieku, tad grâmatu ir daudz vairâk, un nu tâs sâkuðas ceïu pie citiem bçrniem, arî uz Skrundas novadu. Skrundas novadâ grâmatas nonâkuðas sadarbîbâ ar paðvaldîbas aìentûru Sociâlais dienests. Direktore Anda Vîtola sacîja, ka uzòçmuma pârstâvji sazinâjuðies ar dienestu un lûguði palîdzçt nogâdât grâmatas bçrniem. Lîdz mazajiem pirmsskolas lasîtâjiem Skrundâ, Raòíos, Rudbârþos, Nîkrâcç un Jaunmuiþâ nonâcis vairâk nekâ 200 grâmatiòu. Pirmsskolas izglîtîbas iestâdes Liepziediòð vadîtâja Dzintra Eglîte atzina, ka saòemtâs aptuveni 60 grâmatas bçrnudârzam ir nozîmîgs pienesums, jo lîdzekïi jaunu grâmatu pirkðanai praktiski neesot. Grâmatas tiks izdalîtas pa visâm vecuma grupiòâm, jo ir piemçrotas gan paðiem mazâkajiem, gan jau topoðajiem pirmklasniekiem. Akcijâ savâktâs grâmatas tiek nogâdâtas bçrnunamos, internâtskolâs, ìimeòu atbalsta centros, biedrîbâs vai bçrnudârzos visâ Latvijâ. Teksts un foto- Ieva Benefelde

Biedrîba Darîsim paði turpina informçt

Pirmâs bçrnu emocijas pçc grâmatu saòemðanas PII “Liepziediòð”.

Aicina pieteikt kandidâtus Goda balvas un Pateicîbas rakstu saòemðanai

Uzòçmçjdarbîbas uzsâkðanas un attîstîbas veicinâðana iesniegti projekti par Ls 31911.58 (pieejamais finansçjus Ls 12000.00 ): Biedrîba No kabatas kabatâ iesniegusi projektu „Mobilais uzticîbas punkts uzòçmçjdarbîbas uzsâkðanas un attîstîbas veicinâðanai”. Mçríis - izveidot psiholoìiska, juridiska, karjeras, projektu vadîbas, uzòçmçjdarbîbas un paðnodarbinâto konsultâciju, seminâru un mobilo uzticîbas punktu. Tiks iegâdâta biroja tehnika un aprîkojums. Vismaz 1 reizi mçnesî tiks organizçtas izbraukuma konsultâcijas pagastos vai uzòçmumos un zemnieku saimniecîbâs, kâ sniegtas bezmaksas konsultâcijas uzòçmçjdarbîbas uzsâkðanai. Potenciâliem uzòçmçjiem bûs iespçja izmantot biroja telpu un aprîkojumu. Biedrîba Vade Mecum! iesniegusi projektu „Lauku teritorijas ekonomikas daþâdoðana un veicinâðana attîstot jaunu tûrisma produktu”. Mçríis - sekmçt lauku paðvaldîbas teritorijas ekonomisko attîstîbu un vietçjo iedzîvotâju dzîves vides uzlaboðanos. Tiks iegâdâti velokarti, powerizer (atraktîvai lçkâðanai) un droðîbas aprîkojums gan bçrniem, gan pieauguðajiem. Biedrîba Skrundas meþa îpaðnieku apvienîba iesniegusi projektu „Meþsaimniecîbas pakalpojumu kvalitâtes paaugstinâðana un diferencçðana Skrundas un Kuldîgas novados”. Mçríis - attîstît meþsaimniecîbas pakalpojumu ievieðanu un esoðo uzlaboðanu, izmantojot inovatîvas tehnoloìijas. Tiks iegâdâts GPS uztvçrçjs ar ArcPad programmatûru, biroja ìeogrâfiskâs informâcijas sistçma, jaudîga biroja tehnika, aprîkots birojs kvalitatîvu pakalpojumu sniegðanai. Vismaz 30 jauni meþu îpaðnieki iesaistîti biedrîbas aktivitâtçs. Biedrîba Meþa konsultants iesniegusi projektu „Meþa îpaðnieku biedrîbas „Meþa konsultants” attîstîbas veicinâðana”. Mçríis – izveidot infrastruktûru pakalpojumu pieejamîbai, lai ikviens meþa îpaðnieks Kuldîgas novadâ saòemtu kvalitatîvu palîdzîbu un atbalstu meþa apsaimniekoðanâ. Projektâ paredzçts iegâdâties biroja aprîkojumu, biroja tehniku, profesionâlus meþa apsaimniekoðanas instrumentus: motorzâìi, krûmgriezi, maèeti, koku augstummçru, Biterliha mçrinstrumentus, lâpstas, stâdîðanas stobrus, kâ arî programmu „Meþavçrte” un GPS uztvçrçju. SIA Baltic Snail iesniegusi projektu „Pamatlîdzekïu iegâde uzòçmumam SIA „Baltic Snail”. Mçríis – iegâdâties pamatlîdzekïus, lai veicinâtu uzòçmuma darbîbas efektivitâti un paplaðinâðanu. Projekta ietvaros tiks iegâdâtas iekârtas, kas nodroðinâs nepiecieðamo mitruma lîmeni iekðtelpâs gliemeþu audzçðanai un pavairoðanai. Tiks iegâdâtas laistîðanas iekârtas mitruma lîmeòa uzturçðanai âra apstâkïos. Iedzîvotâjiem bûs iespçja praktiski iepazîties ar pilnu ciklu gliemeþu audzçðanâ, kâ arî saòemt konsultâcijas par gliemeþu audzçðanu. Tiks radîta viena darba vieta.

Skrundas novada Dome LR proklamçðanas gadadienâ tradicionâli pieðíirs apbalvojumus - Goda balvu un Pateicîbas rakstu. Apbalvojumu pasniegðanas mçríis ir rosinât iedzîvotâjus, iestâþu, uzòçmumu un organizâciju darbiniekus strâdât aktîvi un radoði iesaistîties novada sabiedriskajâs dzîves norisçs, kâ arî dot lielâku ieguldîjumu novada izaugsmç. Goda balva - augstâkais Skrundas novada Domes apbalvojums, ko pieðíir par seviðíiem nopelniem novada labâ. Pateicîbas raksts - Skrundas novada Domes priekðsçdçtâjas rakstiska pateicîba par atbalstu novadam un sadarbîbu ar novada Domi. Skrundas novada Domes apbalvojums tiek pieðíirts fiziskâm personâm par augstiem sasniegumiem darbâ, mâcîbâs un sabiedriskajâ dzîvç, kâ arî par îpaðiem nopelniem Skrundas novada labâ un par atbalstu novadam. Ierosinâjumus par apbalvojuma pieðíirðanu var iesniegt Skrundas novada domç. Izvirzît apbalvojamo personu var jebkurð cilvçks, Skrundas novada Domes pakïautîbâ un pârraudzîbâ esoða iestâde un organizâcija, citi pilsçtâ esoðie uzòçmumi, iestâdes un institûcijas un sabiedriskâs organizâcijas, novada Domes komisijas un komitejas. Lûdzam, iesniedzot ierosinâjumus par personu apbalvoðanu ar Skrundas novada Domes apbalvojumu, norâdît: apbalvojamâs personas vârdu, uzvârdu, darba vietu, ieòemamo amatu vai nodarboðanos; iesniedzçja - fiziskâs personas - vârdu, uzvârdu, ieòemamo amatu un dzîvesvietu; klât pievienot rekomendâcijas rakstu, kurâ jâsniedz pamatojums un izvirzîtâs personas sasniegumu un nopelnu apraksts. Pieòemot lçmumu par Goda balvas vai Pateicîbas raksta pieðíirðanu, tiks vçrtçta kandidâta: 1. Pilsoniskâ un sabiedriskâ aktivitâte, brîvprâtîgâ iniciatîva; 2. Ieguldîjums kultûras, izglîtîbas un saimnieciskajâ darbâ, kâ arî novada attîstîbâ kopumâ; 3. Pozitîva novada tçla veidoðana un novada vârda popularizçðana; 4. Profesionâlâ darbîba; 5. Citi îpaði nopelni. Iesniegtos priekðlikumus par kandidâtiem apbalvoðanai ar Goda balvu vai Pateicîbas rakstu apkopos Skrundas novada Dome. Lçmums par Goda balvas vai Pateicîbas raksta pieðíirðanu pçc tâ pieòemðanas tiks publicçts vietçjâ laikrakstâ. Par to tiks informçti ierosinâjumu iesniedzçji un apbalvojamâs personas, kuras tiks uzaicinâtas uz svinîgo apbalvojuma pasniegðanas sarîkojumu. Ar Skrundas novada Domes Goda balvu apbalvojamo personu skaits ir lîdz 10, ar Pateicîbas rakstu - skaits nav ierobeþots. Ierosinâjumus par apbalvojuma pieðíirðanu varat iesniegt Skrundas novada Domç lîdz 28.oktobrim. Balvas pasniegðanas noteikumi un iesnieguma veidlapa atrodama www.skrundasnovads.lv sadaïâ DOKUMENTI.

( turpmâk vçl informçsim par iesniegtajiem projektiem ) Biedrîbas “Darîsim paði!” koordinatore Santa Lencberga, t.29337083

Sagatavojusi projektu speciâliste Kristîne Vçrdiòa

Palîdzîbas projekts maznodroðinâtiem lauku ïaudîm Izsalkuðajam sagâdât makðíeri, nevis zivi, govi -nevis krûzi piena. Pçc ðâda principa darbojas starptautiskâ organizâcija Heifer International. Tâs projekti, lai mazinâtu nabadzîbu lauku apvidos un rosinâtu iedzîvotâjus apmainîties ar resursiem, darbojas arî Latvijâ. Princips – dâvinât tâlâk, veiksmîgi darbojas jau vairâk nekâ seðdesmit gadus, un tûkstoðiem ìimeòu vairâk nekâ 120 valstîs ir kïuvuðas finansiâli patstâvîgâkas. Iesaistoties Heifer International projektos, maznodroðinâtie ïaudis bez maksas var saòemt govis, bites, augïu kokus vai kazas, aitas, vistas, pîles, zosis vai citu palîdzîbu. Projekta nolikums nosaka, piemçram, pirmo piedzimuðo teliòu, ja tâ ir gotiòa, jâdâvina tâlâk citai ìimenei. Biðu saimju îpaðniekiem jâizaudzç divas jaunas saimes un jâatdod nâkamajiem saimniekiem. Augïu kociòi jâpotç, jâizaudzç jauni stâdi un arî jâatdod citai ìimenei, kurai tas ir nepiecieðams un vçlas iesaistîties projektâ. Ðîs saistîbas jâizpilda divos gados. Teïi, kas gotiòai piedzimst nâkamajos gados, kâ arî turpmâk izaudzçtâs biðu saimes un uzpotçtie kociòi, paliek ìimenes îpaðumâ. Viens no bûtiskâkajiem mçríiem projektâ ir palîdzçt lauku saimniekiem, kuri paðu spçkiem saimniekoðanu nevar attîstît. Heifer International pieðíir lîdzekïus arî mâcîbâm, lai pilnveidotu projekta dalîbnieku zinâðanas par lauksaimniecîbu, veterinâriju u.c. Starptautiskâ organizâcija Heifer International darbojas 128 valstîs visâ pasaulç. Kopð 2005. gada ar Baltijas Labdarîbas fonda starpniecîbu tâ savus projektus îsteno arî Latvijâ. Jebkurð Skrundas novada iedzîvotâjs, kuru interesç dalîba projektâ, tiek aicinâts pieteikties pie lauku attîstîbas speciâlistes Lienes Oïehnovièas pa t.63350464, lai apzinâtu iespçjamo dalîbnieku skaitu un prognozçtu informatîvo seminâru norisi.

NÎKRÂCE

RAÒÍI

RUDBÂRÞI

SKRUNDA

NÎKRÂCE

RAÒÍI

RUDBÂRÞI

SKRUNDA


SKRUNDAS NOVADS

2010. gada oktobris

www.skrundasnovads.lv

Domes 2010. gada 6. septembra ârkârtas sçde Administratîvie jautâjumi

jekta ”Kompleksi risinâjumi siltumnîcefekta gâzu emisiju samazinâðanai Skrundas novada paðvaldîbas çkâs” îstenoðanai 750 000.00 LVL (septiòi simti piecdesmit tûkstoði lati un 00 santîmi), no kuriem 750 000.00 LVL (septiòi simti piec-

Dome nolçma pieðíirt ar Klimata pârmaiòu finanðu instrumenta lîdzekïiem lîdzfinansçtâ, Skrundas novada paðvaldîbas iesniegtâ pro-

desmit tûkstoði lati un 00 santîmi) ir attiecinâmâs izmaksas un 0.00 LVL (nulle lati) ir neattiecinâmâs izmaksas. Paðvaldîbas finansçjumu nodroðinâs, òemot aizòçmumu no Valsts kases.

Dzîvokïu jautâjumi Dome nolçma atïaut kâdam iedzîvotâjam, kurð dzîvo Sporta ielâ 1 – 8, Skrundâ, atslçgt centralizçto apkures sistçmu dzîvoklî, ievçrojot Skrundas pilsçtas ar lauku teritoriju

3

domes noteikumus par centralizçtâs apkures sistçmas atslçgðanu dzîvokïos Skrundas pilsçtâ. Sagatavoja projektu speciâliste Kristîne Vçdiòa

Domes 2010. gada 10. septembra ârkârtas sçde SIA “Skrundas komunâlâ saimniecîba” jautâjumi Dome apstiprinâja 07.09.2010. iesniegto SIA „PROFIN” izstrâdâto tehniski ekonomisko pamatojumu „Skrundas novada Nîkrâces pagasta Dzeldas ciema ûdenssaimniecîbas attîstîba”, kâ arî apstiprinâja ðâdu Dzeldas ciema ûdenssaimniecîbas attîstîbas investîciju projekta finanðu plânu. Finansçjums, kopâ- Ls 238 141,13, t.sk. finansçjums attiecinâmajâm izmaksâm Ls 196 810,86 (100%). SIA „Skrundas komunâlâ saimniecîba” finansçjums (paðvaldîbas galvots kredîts)29 512,63 (15%). ES ERAF finansçjums Ls167 289,23 (85%). Finansçjums neattiecinâmajâm izmaksâm (PVN) SIA „Skrundas

komunâlâ saimniecîba” finanðu resursi- Ls 41 330,27 Dome apstiprinâja 07.09.2010. iesniegto SIA „PROFIN” izstrâdâto tehniski ekonomisko pamatojumu „Skrundas novada Raòíu pagasta Raòíu ciema ûdenssaimniecîbas attîstîba”, un apstiprinâja sekojoðu Raòíu ciema ûdenssaimniecîbas attîstîbas investîciju projekta finanðu plânu. Finansçjums, kopâ- Ls 309 132,45,t.sk. finansçjums attiecinâmajâm izmaksâm- Ls 255 481,37 (100%). SIA „Skrundas komunâlâ saimniecîba” finansçjums (paðvaldîbas galvots kredîts)- Ls 38 322,21 (15%). ES ERAF finansçjums- 217 159,16 (85%). Finansçjums neattiecinâmajâm izmaksâm (PVN) SIA „Skrundas komunâlâ saimniecîba” finanðu resursi- Ls 53 651,09. Ûdenssaimniecîbas attîstîbas investîciju projektos ir iekïauti ðâdi pasâkumi: ûdensapgâdes tîklu rekon-

strukcija (L=1970 m), ûdenstoròa Nr.1 rekonstrukcija, kanalizâcijas tîklu rekonstrukcija (L=620 m), kanalizâcijas spiedvada izbûve (L=190 m), kanalizâcijas sûkòu stacijas izbûve, notekûdeòu attîrîðanas iekârtu rekonstrukcija. Projekta finansçðanâ paðvaldîba nodroðinâs galvojumu SIA „Skrundas komunâlâ saimniecîba” kredîtam, kas veido 15% no projekta kopçjâm attiecinâmajâm izmaksâm. Papildus jârealizç tehniski ekonomiskajâ pamatojumâ (TEP) izstrâdâtâ tarifu politika. Dome nodroðinâs projektu vajadzîbâm PVN nodokïa finansçðanu, izmantojot paðvaldîbas SIA „Skrundas komunâlâ saimniecîba” kâ PVN nodokïa maksâtâja spçju finansçt PVN atbilstoði likuma normai par PVN nodokli un par priekðnodokïa atskaitîðanu, kâ arî uzdos SIA “Skrundas komunâlâ saimniecîba” organizçt investîciju projektu sagatavoðanu un realizâciju, nodroðinât

nepiecieðamâs informâcijas sagatavoðanu un sniegðanu atbildîgajai iestâdei un nodroðinât cilvçkresursus atbilstoði prasîbâm, kâdas ir izvirzîtas ES ERAF finansçjuma saòçmçjam. Dome precizçja Skrundas novada domes 26.08.2010. sçdes lçmuma (prot. Nr. 12, 32.§) “Par ûdensapgâdes, kanalizâcijas tarifu apstiprinâðanu Raòíu pagastâ un Nîkrâces pagastâ” 2. punktu, izsakot to ðâdâ redakcijâ: “Apstiprinât Skrundas novada Nîkrâces pagasta Dzeldas ciemâ ðâdus komunâlo maksâjumu tarifus (pielikums Nr. 1 uz 1 lpp.) sâkot ar 2010. gada 01. oktobri ûdensapgâdes tarifs Ls 0.38/m3 plus PVN, kanalizâcijas notekûdeòu tarifs Ls 0.56/m3 plus PVN.”

Nekustamais îpaðums

mes 26.08.2010. sçdes lçmumu (prot. Nr. 12, 13.§) “Par valsts autoceïu pâròemðanu Skrundas novada paðvaldîbas îpaðumâ” un pâròçma no valsts akciju sabiedrîbas „Latvijas Valsts ceïi” Skrundas novada paðvaldîbas îpaðumâ valsts reìionâlâ autoceïa P117 Skrunda - Aizpute posmu km 0.000 – 0.870, P116 Kuldîga – Skrunda - Embûte posmu km 35.130 – 37.890 un zemes ceïa nodalîjuma joslas, valsts galvenâ autoceïa A9 Rîga (Skulte) - Liepâja posmu km 129.577 – 132.700 un zemes ceïa nodalîjuma joslas. Lîdzfinansçjums autoceïu posmu uzturçðanai paredzçts 2011. gada paðvaldîbas budþetâ. Sagatavoja projektu speciâliste Kristîne Vçdiòa

Dome atcçla Skrundas novada do-

Domes 2010. gada 23. septembra ârkârtas sçde Administratîvie jautâjumi Dome nolçma òemt no Valsts kases vidçja termiòa aizòçmumu 23 477.38 EUR (divdesmit trîs tûkstoði èetri simti septiòdesmit septiòi

eiro un 38 centi) apmçrâ vai ekvivalentu summu latos uz kredîta atmaksas termiòu 3 gadi ar Valsts kasç noteikto procentu likmiprojekta “Kvalitatîvai dabaszinâtòu apguvei atbilstoðas materiâlâs bâzes nodroðinâðana Skrundas 1. vidusskolâ”

realizâcijai, ar atlikto maksâjumu lîdz 2011. gada janvârim. Dome nolçma òemt no Valsts kases ilgtermiòa aizòçmumu 177 858.98 EUR (viens simts septiòdesmit septiòi tûkstoði astoòi simti piecdesmit astoòi eiro un 98 centi)

apmçrâ vai ekvivalentu summu latos uz kredîta atmaksas termiòu 15 gadi ar Valsts kasç noteikto procentu likmi projekta “Vietçjâs nozîmes saieta nama izveidoðana Skrundas novada Nîkrâces pagastâ” realizâcijai, ar atlikto maksâjumu lîdz 2011. gada

janvârim. Aizòçmuma atmaksa tiks garantçta ar Skrundas novada paðvaldîbas pamatbudþetu. Sagatavoja projektu speciâliste Kristîne Vçdiòa

Domes 2010. gada 30. septembra sçde Administratîvie jautâjumi

ielas ûdenstornis” 0,4000 ha platîbâ.

Dome apstiprinâja saistoðos noteikumus Nr. 25/2010 “Grozîjumi 2010. gada 28. janvâra saistoðajos noteikumos Nr. 1/2010 „Skrundas novada paðvaldîbas 2010. gada budþets””. Dome apstiprinâja saistoðos noteikumus Nr. 26/2010 “Skrundas novada paðvaldîbas ceïu aizsardzîba, veicot meþa izstrâdes darbus”. Deputâti nolçma nepârveidot sociâlo, izglîtîbas un kultûras jautâjumu komiteju un finanðu komitejâ ievçlçt deputâti Ingu Flugrâti. Tika apstiprinâti saistoðie noteikumi Nr. 27/2010 “Grozîjumi 2009. gada 22. oktobra saistoðajos noteikumos Nr. 8/2009 “Skrundas novada paðvaldîbas nolikums”.

SIA “Skrundas komunâlâs saimniecîbas” jautâjumi Dome apstiprinâja Raòíu ciemâ centralizçtâ ûdenspatçriòa, kanalizâcijas normas un maksu par pakalpojumu patçrçtâjiem, kuriem nav uzstâdîti ûdens skaitîtâji (ieskaitot PVN 21%), kâ arî ðai teritorijâ apstiprinâja patçrçtâ centralizçtâ dzeramâ ûdens resursu normas un maksu par ûdens patçriòu mâjdzîvniekiem (ieskaitot PVN 21%) Ls 0,46/m3. Dome nolçma iznomât SIA „Skrundas komunâlâ saimniecîba” zemes gabalus Skrundas novadâ, Skrundâ: „Cçrpiòos” 0,2530 ha platîbâ, Rûpniecîbas ielâ 14A, Pils ielâ 10A 0,0150 ha platîbâ un „Dârza

SKRUNDA

Dzîvokïu jautâjumi Dome uzòçma 9 personas dzîvokïu jautâjumu risinâðanas reìistrâ kâ personas, kas ar dzîvojamo platîbu nodroðinâma vispârçjâ kârtîbâ. 2 personâm dzîvokïi tika pieðíirti. Dome atcçla 26.08.2010. sçdes lçmuma (prot. Nr.12, 20.§.) par dzîvokïa Jubilejas ielâ 4 – 3, Rudbârþu pagastâ pieðíirðanu. Lîdz 01.04.2012 Dome atbrîvoja kâdu personu Nîkrâces pagastâ no dzîvokïa îres maksas 55% apmçrâ. Dome nolçma ierîkot individuâlâs apkures sistçmu dzîvoklim Dârza ielâ 5 - 1, Skrundâ. Finansçjuma avots - îres maksas uzkrâjumi.

Izglîtîbas jautâjumi No 1.oktobra lîdz 31.decembrim dome nolçma papildinât Nîkrâces pamatskolas ðtatus ar vienu ðtata vienîbu – skolotâjs logopçds, nosakot mçneša darba algas likmi Ls 255.-, uz 0.35 slodzi mçnesî Ls 89.25. Finansçjuma avots – Nîkrâces pamatskolas 2010. gada budžets.

Nekustamais îpaðums Dome nolçma veikt paðvaldîbas dzîvokïa Jubilejas ielâ 3 – 23, Rudbârþu pagastâ, vienkârðoto rekonstrukciju un pârbûvçt to par diviem vienistabas dzîvokïiem, pieðíirot finansçjumu remonta veikðanai lîdz Ls 3000.00 (trîs tûkstoði latu) no rezerves fonda lîdzekïiem. Dome neizmantos pirmpirkuma tiesîbas uz nekustamo îpaðumu „Ap-

NÎKRÂCE

RAÒÍI

sîtes”, Rudbârþu pagastâ, kas sastâv no zemes gabala 21 ha platîbâ. Deputâti nolçma pârdot dzîvokïa îpaðumu Cieceres ielâ 19 – 2, Skrundas pagastâ, par pirkuma cenu Ls 1100.00 (viens tûkstotis viens simts latu). Dome neizmantos pirmpirkuma tiesîbas uz nekustamo îpaðumu „Eglîði”, Rudbârþu pagastâ, kas sastâv no zemes gabala 0.5 ha platîbâ un uz kura atrodas dzîvojamâ mâja un klçts. Tâpat netiks izmantotas pirmpirkuma tiesîbas uz nekustamo îpaðumu „Krastiòi - 1”, Rudbârþu pagastâ, kas sastâv no diviem zemes gabaliem 3.4 ha un 2.8 ha kopplatîbâ. Neizmantos arî pirmpirkuma tiesîbas uz nekustamo îpaðumu Liepâjas ielâ 34, Skrundâ, kas sastâv no zemes gabala 1200 m2 platîbâ un uz kura atrodas dzîvojamâ çka. Dome nolçma izmainît adreses adreðu objektiem Skrundas pagastâ: „Mârsili”, Kuðaiòi, Skrundas pagasts, Skrundas novads un zemes gabalam 0.2 ha platîbâ uz adresi Ceriòu iela 1, Kuðaiòi, Skrundas pagasts, Skrundas novads, LV – 3326, zemes lietoðanas mçríis- trîs, èetru un piecu stâvu daudzdzîvokïu mâju apbûve. „Noras”, Kuðaiòi, Skrundas pagasts, Skrundas novads un zemes gabalam 0.2 ha platîbâ uz adresi Kuðaiòu iela 2, Kuðaiòi, Skrundas pagasts, Skrundas novads, LV – 3326, zemes lietoðanas mçríis- trîs, èetru un piecu stâvu daudzdzîvokïu mâju apbûve. „Sarmas”, Kuðaiòi, Skrundas pagasts, Skrundas novads un zemes gabalam 0.3 ha platîbâ, uz adresi Kuðaiòu iela 4, Kuðaiòi, Skrundas pagasts, Skrundas novads, LV – 3326,

RUDBÂRÞI

SKRUNDA

zemes lietoðanas mçríis- trîs, èetru un piecu stâvu daudzdzîvokïu mâju apbûve. „Vîtoli”, Kuðaiòi, Skrundas pagasts, Skrundas novads un zemes gabalam 0.3 ha platîbâ uz adresi Toròa iela 2, Kuðaiòi, Skrundas pagasts, Skrundas novads, LV – 3326, zemes lietoðanas mçríis- trîs, èetru un piecu stâvu daudzdzîvokïu mâju apbûve. Dome nolçma atdalît no zemes gabala Raiòa ielâ 3A, Skrundâ, 80 m2 lielu zemes gabalu. Zemes gabalam un uz tâ esoðai transformatoru apakšstacijai STP-660 pieðíirt vienotu adresi Raiòa iela 3A, Skrunda, Skrundas novads, LV - 3326, zemes gabala lietoðanas mçríis- ar maìistrâlajiem elektropârvades un sakaru lînijâm, un maìistrâlajiem naftas, naftas produktu, íîmisko produktu, gâzes un ûdens cauruïvadiem saistîto bûvju, ûdens òemðanas un notekûdeòu attîrîðanas bûvju apbûve. Attiecîgi paliekoðam zemes gabalam pieðíirt adresi Raiòa iela 5A, Skrunda, Skrundas novads, LV - 3326, zemes gabala lietoðanas mçríis- dzîvojamo mâju apbûves teritorija. Dome noteica, ka nepiecieðams izstrâdât nekustamâ îpaðuma „Vecapuzes”, Rudbârþu pagastâ, zemes ierîcîbas projektu zemes gabala sadalîðanas dçï. Dome apstiprinâja SIA „METRUM” izstrâdâto zemes ierîcîbas projekta lietu no 30.08.2010. par zemes gabala „Pagastmâja”, Nîkrâces pagastâ, sadalîðanu un atdalâmam zemes gabalam 2 ha platîbâ pieðíirt nosaukumu „Liepmuiþa”, Nîkrâces pagasts, Skrundas novads, LV - 3320,

NÎKRÂCE

RAÒÍI

zemes gabala lietoðanas mçríislauksaimniecîba. Dome pieðíîra dzîvojamai çkai, kura atrodas uz zemes gabala „Tukuma Ûdensdzirnavas”, Nîkrâces pagastâ adresi „Tukuma Ûdensdzirnavas”, Nîkrâces pagasts, Skrundas novads, LV – 3320. Dome izmainîja adresi garâþai „Rubeòi”, Raòíu pagastâ, uz adresi „Zelmeòi”, Raòíu pagasts, Skrundas novads, LV – 3323, un pievienot îpaðumâ esošajam îpaðumam „Zelmeòi”. Dome pieðíîra pârbûvçtiem dzîvokïiem Rudbârþu pagastâ adreses: dzîvoklim 40 m 2 platîbâ-adresi Jubilejas iela 4 - 7, Rudbârþi, Rudbârþu pagasts, Skrundas novads, LV – 3324, un dzîvoklim 35 m 2 platîbâ- adresi Jubilejas iela 4 - 7A, Rudbârþi, Rudbârþu pagasts, Skrundas novads, LV – 3324. Dome nolçma izbeigt zemes lietoðanas tiesîbas zemes konkrçtiem lietotâjiem un zemes gabalus ieskaitît paðvaldîbai piekrîtoðo zemes gabalu fondâ. Dome nolçma sadalît saimniecîbu „Allaþas”, Raòíu pagastâ, un atdalâmam zemes gabalam 8.8 ha platîbâ pieðíirt nosaukumu „Bçrzgaïi”, Raòíu pagasts, Skrundas novads, LV - 3323, zemes lietoðanas mçríis- meþsaimniecîba.

Citi jautâjumi Dome apstiprinâja viena skolçna izmaksas Skrundas novada paðvaldîbas izglîtîbas iestâdçs 2010. gadam. Sagatavoja projektu speciâliste Kristîne Vçdiòa

RUDBÂRÞI

SKRUNDA


4

SKRUNDAS NOVADS

www.skrundasnovads.lv

Futbola ìenerâïa kauss aizceïo uz Aizputes novadu 18.septembrî Skrundas novadâ pirmo reizi notika Skrundas pagastâ dzimuðâ futbola ìenerâïa râda Raòíu pagasta amatierteâtris Jura Redliha- lugas Raiskuma kausa H.Krûmiòa Eksportsviests un izcîòa futbolâ. mîlestîba iestudçjumu Lietainais rîts neatbaidîja tâs èetras komandas, kuras bija izlçmuðas Skrundas vidusskolas stadionâ cînîties par Triju zvaigþòu ordeòa kavaliera, futbola ìenerâïa Jura RedlihaRaiskuma ceïojoðo kausu minifutbolâ. Ðî turnîra mçríis bija pieminçt pirms 120 gadiem Skrundas pagastâ dzimuðo pirmâs neatkarîgâs Latvijas labâko futbola organizatoru un tiesnesi J. Redlihu- Raiskumu. Sacensîbâs piedalîjâs divas komandas no Skrundas, pa vienai no Alsungas un Aizputes. Sacensîbu Par kausu cînâs komandas no Alsungas un Skrundas. dalîbniekus uzrunâja ilggadçjâ LTV visas dienas garumâ lija lietus, futbola Raiskuma mazmeita Laila Raiskuma þurnâliste un sportiste, Jura Redliha- laukums pamazâm pârvçrtâs par un mazmazdçls, Latvijâ pazîstams Raiskuma laika biedre Olga Utkina, dubïu lauku, bet futbols ir îsta vîru basketbolists Kaspars Raiskums. kura pçc saviem ieskatiem labâkajam spçle un visas komandas turçjâs Otrâ vieta- Alsungas komandai, bet spçlçtâjam dâvinâja futbola ìenerâïa godam. Ceïojoðo kausu izcînîja treðajâ vietâ Skrundas futbolisti. dzîves aprakstu. Tiesneða skatîjumâ Aizputes novada futbola komanda, Nâkamgad turnîrs tiks rîkots vasarâ. labâkâ spçlçtâja tituls skrundeniekam bet viòu vârtu sargs ieguva balvâ Denisam Vitkovskim Teksts- Aivita Emerberga krekliòu, kuru bija sarûpçjuði un Laika apstâkïi bija nepielûdzami- personîgi pasniedza J. RedlihaFoto- Ieva Benefelde

Esmu atgriezusies dzimtajâ pusç Rudens ir laiks, kad notiek pârmaiòas gan dabâ, gan cilvçku dzîvç. Laiks kïûst vçss, jânomaina garderobe, dabâ ievieðas cita nokrâsa. Arî manâ dzîvç ðîs rudens ir izdarîjis lielas pârmaiòas-esmu atgriezusies savâ dzimtajâ pilsçtâ Skrundâ un aktîvi iesaistos daþâdos piedâvâjumos piedalîties pilsçtas paðdarbîbas kolektîvos, kâ arî ceru nodibinât jaunieðu tautas deju kolektîvu. Kultûra un viss, kas ar to saistîts, ir bijis man tuvs jau kopð bçrnîbas, tâpçc arî izvçlçjos sev tuvu un interesantu profesiju-kultûras darba organizatore. Iegûta augstâkâ izglîtîba kultûras darba vadîbâ. Mâcîbu laikâ Liepâjâ sapratu, ka patieðâm kultûras darbinieka profesija ir domâta man, un es noteikti vçlçtos strâdât kâdâ kultûras namâ: vadît un organizçt tâ darbu, lai apkârtçjiem radîtu prieku un vietu, kur sevi pierâdît. Pieci gadi aizskrçja vçja spârniem, un te nu es esmu -Dita Òuòçvica, Rudbârþu pagasta kultûras darba organizatore. Izvçlçties strâdât savâ dzimtajâ Skrundas novadâ bija grûti, jo pavadîtie gadi Liepâjâ bija ïoti piesâtinâti ar daþâdâm aktivitâtçm-

2010. gada oktobris

Notikumu kalendârs Skrundâ 7.oktobrî pl.19.00 kultûras nama lielajâ zâlç Kinopunkts piedâvâ filmu „Atceries mani”. Ieeja - viens santîms. 9.oktobrî lînijdeju kluba „Jautrie zâbaciòi ” 10 gadu jubilejas pasâkums. 18.oktobrî pl.15.30 kino zâlç filma „Rotaïlietu stâsts”. Ieeja- Ls 0.70. 15.oktobrî pl.17.00 Skrundas kultûras nama lielajâ zâlç koncerts “Rhapsody In Rock” (Arvîds Petkus - tuba, Artûrs Jankovskis klavieres). Ieeja- brîva. Lîdz 18.oktobrim Skrundas pilsçtas bibliotçkâ skatâma Mârîtes Keiðas fotoizstâde “Dabas vçrtîbas Embûtes dabas parkâ”. 22.oktobrî pl.20.00 kultûras nama mazajâ zâlç - diskotçka .

Raòíos 8.oktobrî pl.13.00 pensionâru pçcpusdiena. Tiks suminâti jaunie pensionâri. 28.oktobrî pl.14.00 ìimeòu centrâ galda tenisa sacensîbas jaunieðiem. Iepriekð pieteikties ìimeòu centrâ vai pie A.Zemes.

Nîkrâcç Ar 5.oktobri Nîkrâces atpûtas centrâ otrdienâs un ceturtdienâs no pl.16.00 – 19.00 atsâksies galda spçles. 13.oktobrî pl.16.30 Nîkrâces atpûtas centrâ nodarbîba - tikðanâs ar nûjoðanas treneri Ilonu Kilu. Lûdzu ierasties uz pasâkumu çrtâs drçbçs un sporta apavos. 15. oktobrî pl.19.00 pensionâru vakars „Ar prieku kabatâ pa dzîvi staigâ!” 22.oktobrî pl.19.00 Nîkrâces atpûtas centrâ viesosies Raòíu amatierteâtris ar H.Krûmiòa komçdiju „Eksportsviests un mîlestîba”. Pl.21.00 deju vakars muzikanta Edgara Ziòìa pavadîjumâ. Ieeja- Ls 2,No 26. – 29.oktobrim no 13.00 – 17.00 Jaunieðu centrâ „Taurenis” skolas brîvlaika radoðâ rudens darbnîca.

Rudbârþos 16.oktobrî pl. 10.00 Rudbârþu sporta zâlç turnîrs zolç, 1.kârta. Reìistrâcija no pl.9.30. Aicinâti visi interesenti! Dalîbas maksa- Ls 2.Informâcija pa tâlruni 26389788.

Dzimtsaraksts ziòo organizçta olimpiskâ centra atklâðana, daþâdu pilsçtu svçtki un jubilejas, kâ arî domubiedru grupas Opâ daþâdu pasâkumu organizçðana un vadîðana. Bez tâm nebija iedomâjama mana dzîve. Tomçr ir noticis tâ, ka to vietâ ir jaunas un tikpat interesantas lietas, kas sniedz gandarîjumu gan man, gan apkârtçjiem cilvçkiem. Paðreiz ir grûti vçl spriest, kâ man veiksies Rudbârþos, jo ir pagâjis îss laika periods. Ir noticis pirmais pasâkums, veltîts Miíeïdienai, un esmu sapratusi, ka manâ darbâ ir

nepiecieðams spçcîgs komandas darbs un cilvçku atbalsts. Esmu ïoti priecîga par Rudbârþu iedzîvotâju jauko attieksmi pret mani. Visi ir draudzîgi un atsaucîgi. Vçlas palîdzçt, nâk talkâ ar idejâm, kuras kopâ mçìinâm realizçt. Ideju, protams, ir daudz un centîðos tâs realizçt, cik vien tas bûs manos spçkos. Dita Òuòçvica, Rudbârþu pagasta kultûras darba organizatore Foto - Ieva Benefelde

Skrundas novadâ aktîvi uzsâcies amatiermâkslas un jaunrades kolektîvu darbs Skrundas kultûras namâ darbîbu sâkuði ðâdi amatiermâkslas kolektîvi: bçrnu vokâlais ansamblis, pirmskolas vecuma bçrnu deju kolektîvs „Jautrais dancis”, jaunieðu deju kolektîvs, vidçjâs paaudzes deju kolektîvs „Meþâbele”, senioru deju kolektîvs „Virði”, amatierteâtris, sievieðu vokâlais ansamblis, vîru vokâlais ansamblis, sievieðu koris „Sonante”, senioru koris ”Novakars”, audçju kopa. Jaunrades kolektîvi: modes dejas vecumâ no 7 – 10, 11 – 14, 15 - 18 gadiem, aerobika, kalançtika, lînijdejas, mâkslas skoliòa. Papildus informâciju var saòemt Skrundas kultûras namâ . T. 63331556, 29258469 vai www.skrundasnovads.lv Nîkrâcç - sievieðu vokâlais ansamblis ( kultûras darba organizators- 29379778, 63354554) Raòkos - amatierteâtris , folkloras kopa (kultûras darba organizators- 26568403, 63354329) Rudbârþos - pirmsskolas vecuma bçrnu deju un vokâlais ansamblis, amatierteâtris, folkloras kopa „Kamenîte” un lînijdejas (kultûras darba organizators 28327883, 63300863) Aicinâm arî jaunus dalîbniekus!

Skrundas novada paðvaldîbas informatîvs izdevums. Atbildîgâ par izdevumu - Attîstîbas nodaïas vadîtâja Zane Eglîte (t.63350461), redaktore - Ieva Benefelde. Iespiests SIA Kurzemes Vârds tipogrâfijâ, Liepâjâ, Radio ielâ 19a, tirâþa 2300

Septembra mçnesî piedzimuði 3 mazi cilvçciòi: 2 meitenîtes un viens puisîtis, visi trîs Skrundâ Mûþîbâ aizgâjuði 7 cilvçki: 3 skrundenieki, 1 Jaunmuiþâ, 2 Rudbârþos Valtaiíu Aprûpes namâ, 1 no Nîkrâces pagasta. Noslçgtas 2 laulîbas.

Skolotâju diena Arî ðogad tradicionâli Skrundas novadâ tika atzîmçta Skolotâju diena. 3.oktobrî ikviens pedagogs tika aicinâts uz dievkalpojumu Skrundas baznîcâ, bet pçc tam uz koncertu kultûras namâ. Skrundas novada vadîtâja Nellija Kleinberga skolotâjus sveica darba jubilejâs. 40 gadus skolâ nostrâdâjuði - Nîkrâces pamatskolas skolotâja Ârija Liepa, Skrundas mûzikas skolotâja Liesma Galla, Skrundas vidusskolas skolotâjas Irçna Marita Aïeksejeva un Gunta Folkmane. Tika sveikti arî tie skolotâji, kuriem ðai darbâ aprit 10, 15, 20, 25, 30 un 35 gadi. Kâ allaþ savu dâvanu izglîtîbas darbiniekiem bija sarûpçjusi arî Swedbank. Ðoreiz gan tie nebija datori, bet gan dâvanu karte Ls 100.- vçrtîbâ. Lai uz to pretendçtu, katra novada skola izvirzîja vienu pârstâvi. Dâvanu izlozçja Rudbârþu internâtpamatskolas - rehabilitâcijas centra skolotâja Jausma Putniòa.

Bçrnu pârtika Skrundas novada p/a “Sociâlais dienests” ir saòçmis kârtçjo sûtîjumu no biedrîbas “GAiN Latvija”.

Ðajâ sûtîjumâ ir bçrnu pârtika (kartupeïu biezputra, biezeòi un burkânu sula), kura domâta bçrniem lîdz 3 gadu vecumam. Vecâkus aicinâm saòemt bçrnu pârtiku p/a “Sociâlais dienests” Skrundâ, kâ arî pie sociâlajiem darbiniekiem Rudbârþos, Nîkrâcç un Raòíos.

Balva bibliotekâriem Liepâjas Centrâlâ zinâtniskâ bibliotçka izsludina konkursu Voldemâra Caunes balvai Gada bibliotekârs darbâ ar bçrniem un jaunieðiem, kuru pieðíir reizi gadâ bibliotekâriem, kuri vispârliecinoðâk, aktîvâk un sekmîgâk veicina jaunâs paaudzes iesaistîðanu bibliotçku pakalpojumu izmantoðanâ, motivçjot bçrnus un jaunieðus vairâk lasît, mâcîties un attîstît savas radoðâs spçjas. Voldemârs Caune, bibliotekârs, bibliogrâfs un þurnâlists, no 1919.gada lîdz 1923.gadam strâdâja par pârzini Liepâjas pilsçtas bibliotçkâ, kur atklâja pirmo bçrnu literatûras nodaïu, vçlâk tika izveidota Liepâjas 1.bçrnu bibliotçka. Konkursa pieteikums Voldemâra Caunes balvai iesniedzams Liepâjas Centrâlajâ zinâtniskajâ bibliotçkâ (Liepâja, Zivju iela 7, LV-3401) lîdz 2010.gada 12.novembrim (pasta zîmogs) vai nosûtâmi pa e-pastu info@liepajasczb.lv . Konkursa nolikums un pieteikuma anketa Liepâjas CZB mâjas lapâ: www.liepajasczb.lv . Papildus informâcija pa telefonu: 634 24210 un 634 24570.

Skrundas novada domes priekðsçdçtâja Nellija Kleinberga pieòems iedzîvotâjus: Nîkrâces pagasta pârvaldç - 18.oktobrî no pl.11.00 - 12.00 Raòíu pagasta pârvaldç - 19.oktobrî no pl. 9.00 - 10.00 Rudbârþu pagasta pârvaldç - 19.oktobrî no pl.11.00 - 12.00

Skrundas avīze (2010. gada oktobris)  

Skrundas novada pašvaldības 2010. gada oktobra informatīvais izdevums.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you