Page 1

SKRUNDAS

NOVADS

Skrundas novada paðvaldîbas informatîvais izdevums

www.skrundasnovads.lv

2010. gada novembris

Vienot cilvçkus un darît labus darbus

Labdien, lasîtâj!

21.oktobrî Skrundâ, Kalçju ielâ 4, kur kâdreiz bija pansionâts, svinîgi tika atklâts alternatîvâs aprûpes centrs. Uz to bija ieraduðies gan projekta îstenotâji, gan tie, kuri darbosies jaunajâ centrâ. Rekonstrukcija ilga aptuveni gadu.

Gunta Stepanova, Skrundas novada domes deputâte. Kopð Skrundas novada iedzîvotâji man uzticçjuði lemt par svarîgiem jautâjumiem domç, esmu daudz vairâk iepazinusi savu novadu un tâ ïaudis. Ar prieku uzòçmos vadît Sociâlo, izglîtîbas un kultûras jautâjumu komiteju. Ðíiet, ka, esot tieði ðai komitejâ, tâ pa îstam izjûtu ïauþu nesavtîbu, izdomu, dâsnumu, tâpçc vçlçjos Jûs uzrunât tieði Latvijas dzimðanas dienas mçnesî. Gatavojoties ðiem svçtkiem, mçs izvçrtçjam savu un mûsu lîdzcilvçku devumu Skrundas novadam. Ir prieks lasît labus vârdus par nesavtîgi veiktiem darbiem. Gribu teikt paldies visiem, kas saredzçja mûsu novada iedzîvotâju veikumu. Priecâjos, ka varçju ðovasar iepazît novada sakoptâkâs vietas, bet man ir dubults prieks, ka to ievçrojuði arî iedzîvotâji, jo jâatceras, ka viss sâkas no dzimtâ pavarda, no pagalma, no pagasta, no novada. Esmu gandarîta, ka mums ir cilvçki, kas ir sabiedriski aktîvi un rûpçjas, lai apkârtesoðie justos labi. Laiks ðobrîd ir tik âtrs un mainîgs, ka sirmâm galvâm un lçnâm kâjâm grûti ir tikt tam lîdzi. Bet starp mums ir jaunieði, kuri ir aktîvi sabiedriskajâ darbâ, paspçj piedalîties kultûras pasâkumos, saskatît problçmas, kuru risinâðanâ paði iesaistâs un aicina piedalîties arî citus un apzinîgi veikt savu izvçlçto darbu. Vienmçr atceros, ka, audzinot citus, ir nepiecieðams augt lîdzi viòiem. Tâpçc vienmçr saviem audzçkòiem uzsveru, ka, esot ârpus valsts, mçs pârstâvam Latviju, Skrundu un savu skolu. Ðogad jau otro gadu valsts svçtkos kopâ ar skolas audzçkòiem bûsim tâlu no mâjâm – Somijâ, lai Latvijas vçstniecîbâ klâtu galdu par godu Latvijas dzimðanas dienai. Esot ârpus Latvijas, man vienmçr gribas atgriezties mâjâsSkrundâ. Jo ðeit es varu lietot savu dzimto valodu, baudît rudzu maizes garðu. Ceru, ka pienâks laiks, kad visi mûsu ïaudis, kas devuðies tâlu no mâjâm, atgriezîsies novadâ. Visiem Skrundas novada iedzîvotâjiem novçlu saskatît apkârt sev labo un papildinât to ar savu labo gribu, mîlestîbu un darbu! Lai esam vienoti svçtkos un ikdienâ, lai protam sagâdât svçtkus sev un citiem!

SKRUNDA

Novçl nâkotni un iejûtîbu Pârkâpjot rekonstruçtâ nama slieksni, sociâlâ dienesta darbinieki novçlçja namam nâkotni, savukârt bâriòtiesas pârstâvji, lai netrûktu sirds gaiðuma un pacietîbas darbâ ar cilvçkiem, kuriem ir îpaðas vajadzîbas. Valsts reìionâlâs attîstîbas aìentûras pârstâvis Ìirts Lejiòð atzina, ka finansçjums ir tikai lîdzeklis kaut kâ veidoðanai, galvenais ir cilvçki, kas te bûs diendienâ. „Ðeit ïaudis varçs ne vien pulcçties, bet arî saturîgi pavadît laiku. Dome ir radîjusi ðo mâju, no mûsu cilvçkiem gaidîsim, lai ðîs idejas te dzîvotu,” uzrunâ sacîja Skrundas novada paðvaldîbas vadîtâja Nellija Kleinberga. Mâja visiem ïaudîm Çkâ atrodas profesionâli trenaþieri, piemçrota vieta ârstam un masâþu veikðanai, praktisko nodarbîbu un mâcîbu telpas, ir divas mâtes jeb krîzes istabas îslaicîgai pârnakðòoðanai krîzes brîdî. Te ir arî vieta un aprîkojums seminâru organizçðanai, ir pieci datori. Çka ir pieejama cilvçkiem ar kustîbu traucçjumiem. Projekta paðvaldîbas pârstâve Anta Storíe skaidro, ka te cilvçki arî varçs iziet rehabilitâciju pçc slimîbas vai cilvçki ar îpaðâm vajadzîbâm uzturçt sevi formâ. Ðis dienas centrs paredzçts daþâdâm vecuma un intereðu grupâm- no bçrna lîdz pat pensionâram. Tâ nâkotnes pielietojumu noteiks iedzîvotâju vajadzîbas. Vieta biedrîbâm Plânots, ka ðî vieta aktivizçs arî daþâdu biedrîbu darbu Skrundâ un novadâ. Ðeit bûs atvçlçtas telpas, kur tâm sanâkt kopâ. N.Kleinberga atzîst,

Skrundas novada paðvaldîbas vadîtâja Nellija Kleinberga un Valsts pârstâvis Ìirts Lejiòð atklâj jauno aprûpes centru. Ðobrîd gan vçl centrs aktîvi neuzka nereti arî biedrîbas veic sociâlo funkciju, tâdçï tâs te îpaði gaidîtas. sâks savu darbîbu, jo vçl nav apstipBiedrîbas Lejaskurzeme valdes locek- rinâts sociâlais darbinieks, kurð bûs le Sanita Ukavica priecâjâs par jaun- centra vadîtâjs. Lai iegûtu finansçjumu atklâto çku un atzina, ka biedrîba uz atalgojumam, dome startçjusi projektu to jau sen gaidîjusi. Lîdz ðim sapulces konkursâ par speciâlistu piesaisti. Tas notikuðas Skrundas kultûras namâ, atbalstîts, bet vçl jârîko konkurss uz bet nu bûs telpa, kuru veidot paðiem. ieòemamo amatu. Lîdzîgâ veidâ tiks „Varçsim nâkt arî ar bçrniem, viòiem piesaistîts arî psihologs un informâte bûs ko darît,” piebilda S.Ukavica. cijas tehnoloìiju speciâlists. Viòu darba Meklç darbiniekus lauks gan bûs plaðâks, nekâ tikai darbs

reìionâlâs attîstîbas aìentûras aprûpes centrâ. Plânots, ka pilnvçrtîgi centrs varçtu uzsâkt darbu vai nu gada nogalç vai jaunâ gada pirmajâs dienâs. Projekta kopçjâs izmaksas ir 208 033.00LVL, no tâm ERAF lîdzfinansçjums ir 84%, valsts budþeta dotâcija 9 % un Skrundas paðvaldîbas finansçjums 7% no kopçjâm izmaksâm. Teksts un foto- Ieva Benefelde

Draudzîbas jubileja 15.oktobrî Igaunijas vçstniecîbâ Latvijâ tika atzîmçta piecu gadu jubileja, kopð Skrundai noslçgts sadarbîbas lîgums ar Igaunijas pilsçtu Peltsamâ. Svinîgajâ reizç vçstniecîbâ pulcçjâs abu puðu pârstâvji, kuri atskatîjâs uz paveikto un runâja par turpmâko sadarbîbu. Lai atzîmçtu piecus gadus sadraudzîbai starp Skrundu un Peltsamâ, Igaunijas vçstniecîbâ Latvijâ bija sapulcçjuðies abu puðu paðvaldîbas pârstâvji, kâdreizçjais kultûras ataðejs Latvijas vçstniecîbâ Igaunijâ Guntars Godiòð un Igaunijas vçstnieks Latvijâ Mati Vârmans. Viòð atzina, ka ðâda sadarbîba stiprina arî abu valstu attiecîbas. Peltsamâ mçrs Jâns Aiaots svinîgajâ uzrunâ atcerçjâs sadarbîbas sâkumu un attîstîbu un sacîja, ka caur Skrundu Latvija Peltsamâ cilvçkiem ir kïuvusi daudz saprotamâka, tâpat kâ Igaunija skrundeniekiem. Lîgumu par sadarbîbu starp Skrundu un Peltsamâ abas paðvaldîbas parakstîja 2005.gada 12.oktobrî Latvijas vçstniecîbâ Igaunijâ. Tas paredzçja pieredzes apmaiòu ekonomikas, izglîtîbas, kultûras un pakalpojumu jomâ, arî realizçt sadarbîbas projektus daþâdâs sfçrâs. N.Kleinberga sacîja, ka visas lietas rada un uztur cilvçki. „ Un tik, cik mums abâs pusçs ir ðo interesentu nozares uzturçt aktîvâ sadarbîbâ, tâ arî notiek. Es priecâjos, ka ir labi sakari ar sporta organizâcijâm, par kultûru, ka mçs viesojamies un dalâmies pieredzç. Aptuveni simts paðvaldîbu vadîtâji ir iepazinuði pieredzi Igaunijâ,” viòa piebilda. Ne reizi vien abâs pilsçtâs pabijuði daþâdu nozaru paðvaldîbas speciâlisti, izglîtîbas darba veicçji, kultûras jomas pârstâvji un sportisti, viesojuðies uzòçmçji. Savas prasmes râdîjuði arî amatiermâkslas kolektîvi- dziedâtâji un dejotâji. Skrundenieki iepazinuði igauòu mûzikas skolas audzçkòu meistarîbu, savukârt peltsamieði- tradicionâlo nobraucienu pa Ventu Skrundas pilsçtas svçtku laikâ.

NÎKRÂCE

RAÒÍI

RUDBÂRÞI

SKRUNDA

Peltsamâ mçrs Jâns Aiaots sveic Nelliju Kleinbergu. Runâjot par nâkotni, Peltsamâ mçrs uzsver, ka jânotur tas, kas ir izveidots lîdz ðim. Jâmeklç arî jauni sadarbîbas modeïi: „Mçs esam vairâk skatîjuðies ziemeïu virzienâ, bet bûtîbâ arî jâskatâs uz dienvidiem, jo tur mums arî ir labs draugs.” N. Kleinberga uzsvçra, ka akcents jâliek uz kopîgiem infrastruktûras objektiem, par piemçru minot upju malu sakârtoðanu gan atpûtniekiem, gan tûristiem pievilcîgu. Arî caur Peltsamâ tekot upîte. Teksts un foto - Ieva Benefelde

NÎKRÂCE

RAÒÍI

RUDBÂRÞI

SKRUNDA


2

SKRUNDAS NOVADS

www.skrundasnovads.lv

2010. gada novembris

Rekultivç sadzîves atkritumu izgâztuvi

ÎSUMÂ

Gûst pieredzi Attîstîbas nodaïas vadîtâja Zane Eglîte no 18.- 23.oktobrim bija pieredzes apmaiòas vizîtç Èehijâ, kas bija veltîta Zemgales un Kurzemes plânoðanas reìionu un to paðvaldîbu attîstîbas plânoðanas speciâlistu kapacitâtes paaugstinâðanai. Plânoðanas speciâlisti iepazinâs ar telpiskâs plânoðanas sistçmu Èehijâ, sabiedrisko apsprieðanu organizçðanas labâs prakses piemçriem. Tika demonstrçts, kâ darbojas datu bâzes teritorijas plânojumu glabâðanai un kâ tiek veidota sadarbîba ar datu sniedzçjiem. Vislielâko interesi latvieðos radîja praktiskâ pieredze ìeogrâfiskâs informâcijas sistçmas ievieðanâ, sabiedrîbas informçðanâ un sabiedrîbas iesaistç plânoðanas jautâjumu risinâðanâ. Pieredzes apmaiòas brauciens realizçts ESF projekta „Publisko pakalpojumu izvçrtçðana un uzlaboðana komercdarbîbas attîstîbai Zemgales reìionâ” ietvaros.

Zupas virtuves novadâ 13. oktobrî savu darbîbu Skrundas novada paðvaldîbas aìentûras Sociâlais dienests pagrabstâva telpâs Kalçju ielâ 6 atsâka zupas virtuve. Zupas izdales kârtîba ðai virtuvç ir mainîta. Ðogad to varçs saòemt par p/a Sociâlais dienests un fonda Apgâdnieks speciâli izdotiem taloniem vai par dalîbas maksu. Talonus saòem iedzîvotâji, kuri atrodas sociâlâ dienesta pastâvîgâ uzskaitç. Iedzîvotâji, kuriem ir ienâkumi (strâdâjoðie, 100 latu programmâ strâdâjoðie, pensionâri vai personas, kuras saòemt invaliditâtes pensijas) zupu varçs saòemt par samaksu 0,25 Ls par porciju. Pieteikties un saòemt talonus var pie sociâlajiem darbiniekiem Skrundas novada paðvaldîbas aìentûrâ Sociâlais dienests. Arî Rudbârþos jau vairâk nekâ gadu darbojas zupas virtuve. Tâ ir iespçja mazturîgiem rudbârþniekiem paçst siltas pusdienas. Katru darba dienu zupas virtuvç var nobaudît vienkârðas, bet sâtîgas pusdienas. Ar sociâlo darbinieku palîdzîbu ðîs pusdienas tiek nogâdâtas arî tiem cilvçkiem, kuriem ir grûtîbas pçc tâm ierasties paðiem. Rudbârþu pagasta pârvaldes vadîtâjs Aldis Zalgauckis saka paldies visiem tiem labajiem un dâsnajiem cilvçkiem, kas ðajos grûtajos laikos ir gatavi dalîties un palîdzçt tiem, kam ðobrîd klâjas grûtâk.

Konsultâciju diena 24.novembrî no pl.11.00-14.00 Skrundâ, alternatîvâs aprûpes centra telpâs, Valsts bçrnu tiesîbu aizsardzîbas inspekcijas Liepâjas reìiona inspektores Inga Dobele, Ilona Ðlisere un inspekcijas bâriòtiesu un audþuìimeòu departamenta pârvaldes vecâkâ referente Marika Blumberga un vecâkâ inspektore Ginta Voinarovska sniegs konsultâcijas un metodisko palîdzîbu Skrundas novada speciâlistiem un iedzîvotâjiem bçrnu tiesîbu aizsardzîbas jomâ. Speciâlisti ( sociâlie darbinieki, bâriòtiesu speciâlisti, pedagogi u.c) un iedzîvotâji ir laipni aicinâti konsultçties pie inspekcijas inspektorçm un vecâkâs referentes par jautâjumiem saistîbâ ar bçrnu droðîbu, pamatvajadzîbu un intereðu nodroðinâðanu, kâ arî par savstarpçjo attiecîbu jautâjumiem ( bçrns - vecâks, vecâks – vecâks, bçrns – pedagogs, vecâks – pedagoga, bçrns – bçrns) u.c. jautâjumiem.

SKRUNDA

Skrundas novada paðvaldîba 2009.gada 7. jûlijâ slçdza vienoðanos ar Vides ministriju par Kohçzijas fonda projektu Sadzîves atkritumu izgâztuves „Skrunda” rekultivâcija Skrundas pilsçtâ ar lauku teritoriju 62297/1445/VPP. 2010.gada 2. augustâ tika noslçgts lîgums ar SIA Ceïu bûvnieks par rekultivâcijas darbu veikðanu. Izgâztuve tika izveidota bez projekta, neparedzot tajâ nekâdus vides aizsardzîbas pasâkumus. Uz zemes auglîgâ slâòa tika bçrti galvenokârt sadzîves atkritumi, bet, òemot vçrâ tuvumâ esoðâ Skrundas lokatora atraðanos un no tâ teritorijas vestos atkritumus, ir iespçjams, ka tie saturçja arî radioaktîvas vielas. Izgâztuve atrodas krûmu puduru ielokâ, kas aizsedz tâs skatu no apkârtçjâs vides, tomçr jâòem vçrâ, ka izgâztuve atrodas tieði pie pilsçtas robeþas gar Raiòa ielu. Izgâztuve ir slçgta un reìistrçta piesâròoto vietu reìistrâ, bet nav veikta tâs rekultivâcija. Nav arî noskaidrots, vai ir un, ja ir, tad kâdi rûpnieciskie vai radioaktîvie atkritumi ir izgâzti, lai kontrolçtu smago metâlu un citu kaitîgo vai bîstamo savienojumu satura izmaiòas.

Pie izgâztuves rekultivâcijas darbiem strâdâ SIA Ceïu bûvnieks. Projekta rezultâtâ 2 ha lielâ izgâztuve Skrunda tiks sakopta, samazinot vides piesâròojumu, arî grunts un gruntsûdeòu piesâròojumu. Atkritumu izgâztuve tiks sastumta paugurâ un iespçju robeþâs saspiesta, veicot virsçjo atkritumu ðíiroðanu un nogâdâðanu pârstrâdes punktos. Atkritumu kaudze tiks pârklâta ar izlîdzinoðo grunts slâni (aptuveni 0,1m biezumâ), mâla aizsargslâni (aptuveni 0,5m) un auglîgo

gruntsslâni (aptuveni 0,2m), pçc tam to apzaïumojot. Rekultivâcijas beigâs tiks izveidoti 3-5 monitoringa urbumi un sagatavota monitoringa programma. Ap slçgto izgâztuvi tiks izveidota novadgrâvju sistçma, kas pazeminâs gruntsûdens lîmeni zem izgâztuves, kâ arî uztvers lietus ûdeòus, kas notecçs no pârklâtâs izgâztuves. Ðo darbu bûvuzraudzîbu objektâ veic A/S „Ceïu inþenieri” , bet tehnisko projektu izstrâdâja un

autoruzraudzîbu veic SIA „Ekotec”. Projekta kopçjâs izmaksas 121 495.91 LVL, no tiem 85% (103 271.52 LVL) Kohçzijas fonda finansçjums un 15 % ( 18 224.39 LVL) Skrundas novada paðvaldîbas finansçjums. Izgâztuvi rekultivçs lîdz ðâ gada beigâm. Informâciju sagatavoja Kristîne Vçrdiòa Foto - Ieva Benefelde

Ar Leader palîdzîbu iegâdâjas aprîkojumu Jaunatklâtajâ Skrundas alternatîvâs aprûpes centrâ îstenoti divi projekti- pirmais paredzçja çkas rekonstrukciju, bet otrs- aprîkojuma iegâdi. Aprîkojums sapirkts sadarbîbâ ar LEADER Kurzemes reìiona vietçjo rîcîbas grupu - biedrîbu Darîsim paði un Lauku atbalsta dienestu (LAD). Projektam finansçjums tika pieðíirts no Eiropas Lauksaimniecîbas fonda lauku attîstîbai (ELFLA). Projektâ, kurð paredzçja çkas rekonstrukciju, nebija pieejams finansçjums aprîkojuma iegâdei. Lai cilvçkiem nebûtu jâienâk skaisti izremontçtâs, bet tukðâs telpâs, kurâs nav pat tvertne atkritumiem, startçts Leader programmâ ar mçríi iegût lîdzekïus tieði aprîkojumam. Projekta mçríis bija veicinât vienlîdzîgas nodarbinâtîbas iespçjas, nodroðinot bçrnu, cilvçku ar funkcionâlajiem traucçjumiem un

pensijas vecuma ïauþu sociâlâs aprûpes, sociâlo prasmju attîstîbas, izglîtoðanas un lietderîgas, radoðas brîvâ laika pavadîðanas iespçjas, izvçrðot Skrundas novadâ alternatîvâs aprûpes pakalpojumu pieejamîbu ðai centrâ. Pateicoties ðim projektam, aprûpes centrâ nu ir trauki un galda piederumi, sadzîves elektropreces, piemçram, mikroviïòu krâsnis, tçjkannas, gludekïi, ðujmaðînas. Iegâdâta arî biroja tehnika- datori, projektori. Ìçrbtuvç bijis iespçjams izvietot soliòus, pakaramos, koplietoðanas telpâs izvietot paklâjiòus, bet trenaþieru zâlçs- spoguïus. Iegâdâtas arî saliekamâs gultas, matraèi un gultasveïa. „Piemçram, ja ciemos atbrauks kâdi paðdarbîbas kolektîvi vai sportisti, tad viòus varçs izmitinât te, tas samazinâs arî izdevumus paðvaldîbai,” skaidroja Skrundas novada paðvaldîbas Attîstîbas

nodaïas vadîtâja Zane Eglîte. Viòa uzsvçra, ka iegâdâtais aprîkojums arî ïaus cilvçkiem mainîties ar savâm prasmçm, piemçram, jaunieði vecâka gada gâjuma ïaudîm varçs mâcît datorprasmes, savukârt vecâkie ïaudis nodot savas zinâðanas, piemçram, ðûðanâ vai çst gatavoðanâ.

Projekta kopçjâs izmaksas ir 5691,84LVL, kur ELFLA finansçjums ir 75% no attiecinâmajâm izmaksâm, paðvaldîbas finansçjums ir 25% no attiecinâmajâm izmaksâm un PVN(21%) kâ neattiecinâmâs projekta izmaksas. Teksts un foto- Ieva Benefelde

Lauku atbalsta dienesta paziòojums

Atbalstîs drosmîgas idejas

Lauku atbalsta dienests izsludina atklâta konkursa projektu iesniegumu pieòemðanu Eiropas Savienîbas Eiropas Lauksaimniecîbas fonda lauku attîstîbai (ELFLA) un Lauku attîstîbas programmas (LAP) pasâkumam “Lauksaimniecîbas produktu pievienotâs vçrtîbas radîðana” saskaòâ ar Ministru kabineta 2009.gada 14.jûlija noteikumiem Nr.783 “Kârtîba, kâdâ pieðíir valsts un Eiropas Savienîbas atbalstu lauku un zivsaimniecîbas attîstîbai” un Ministru kabineta 2008.gada 8.aprîïa noteikumiem Nr.255 “Noteikumi par valsts un Eiropas Savienîbas atbalstu lauku attîstîbai Latvijas lauku attîstîbas programmas pasâkuma “Lauksaimniecîbas produktu pievienotâs vçrtîbas radîðana” ietvaros”. Sestâs kârtas projektu iesniegumu pieòemðana notiks no 2010.gada 15.novembra lîdz 2010.gada 17.decembrim. Sestâs kârtas pieejamais publiskais finansçjums pârstrâdes uzòçmumiem un jauniem pârstrâdes uzòçmumiem ir LVL 10 000 000 (desmit miljoni latu) un jauniem piena pârstrâdes uzòçmumiem - LVL 5 177 440 (pieci miljoni viens simts septiòdesmit septiòi tûkstoði èetri simti èetrdesmit latu) apmçrâ, kas Eiropas ekonomikas atveseïoðanas plâna ietvaros pieðíirts piena nozares pârstrukturçðanai. Kârtâ iesniegto projektu iesniegumu îstenoðanas beigu datums ir divu gadu laikâ no Lauku atbalsta dienesta lçmuma pieòemðanas par projekta iesnieguma apstiprinâðanu. Projekta iesnieguma veidlapa un metodiskie norâdîjumi tâs aizpildîðanai ir atrodami mâjas lapâ www.lad.gov.lv, sadaïâ - ES atbalsts. Projektu iesniegumi jâiesniedz Lauku atbalsta dienesta Centrâlajâ aparâtâ Klientu apkalpoðanas daïâ, Rîgâ, Republikas laukumâ 2, 3.stâvâ, 308.kabinetâ (tâlr. 67027693, 67027684, 67027128, 67027399) vai Lauku atbalsta dienesta reìionâlajâs lauksaimniecîbas pârvaldçs (reìionâlo lauksaimniecîbas pârvalþu adreses ir atrodamas mâjas lapâ: www.lad.gov.lv).

Jau otro reizi, kopîgi sadarbojoties Ventspils Augsto tehnoloìiju parkam, Kurzemes Biznesa inkubatoram un SEB bankai, tiek îstenots konkurss „Drosmîgu ideju atbalsta programma”. Tâ ietvaros interesantu un inovatîvu biznesa ideju autoriem ir iespçja iegût vçrtîgus ekspertu padomus un finansiâlu atbalstu veiksmîgai biznesa idejas attîstîbai. Konkursa uzvarçtâjiem pieðíirtais finansiâlais atbalsts katram 3 gadu laikâ var sasniegt vairâkus desmitus tûkstoðu latu. Jaunie un topoðie uzòçmçji tiek aicinâti pieteikties konkursam lîdz ðâ gada 1.decembrim. Jaunajiem komersantiem, kuri savu saimniecisko darbîbu plâno realizçt vai jau realizç Kurzemes reìionâ, dalîba konkursâ sniedz lielisku iespçja saòemt ne tikai finansiâlu atbalstu daþâdu konsultatîvo pakalpojumu saòemðanai, bet arî plaðu un nenovçrtçjamu kontaktu un potenciâlo sadarbîbas partneru tîklu, kâ arî mentora padomus un palîdzîbu. Tâpat SEB banka nodroðinâs iespçju saòemt starta aizòçmumu lîdz 8000 latu pirmo izdevumu segðanai. Pirmajâ konkursa uzsaukumâ, kas norisinâjâs gada sâkumâ, atbalstîtas tika pavisam astoòas biznesa idejas. Biznesa ideju autori savus pieteikumus aicinâti iesniegt lîdz 2010.gada 1.decembrim plkst. 17:00, personîgi tos iesniedzot kâdâ no biznesa inkubatora filiâlçm Kurzemç: Ventspilî, Inþenieru ielâ 101a, 3.stâvâ; Liepâjâ, Vecajâ Ostmalâ 40 Talsos, Miera ielâ 35, Saldû, Striíu ielâ 2, Kuldîgâ, Kalna ielâ 19. Drosmîgu ideju atbalsta programmas nolikums pieejams Ventspils Augsto tehnoloìiju parka mâjas lapâ www.vatp.lv, Kurzemes Biznesa inkubatora mâjas lapâ www.kbi.lv un SEB bankas mâjas lapâ www.seb.lv.

NÎKRÂCE

RAÒÍI

RUDBÂRÞI

SKRUNDA

NÎKRÂCE

RAÒÍI

RUDBÂRÞI

SKRUNDA


SKRUNDAS NOVADS

2010. gada novembris

www.skrundasnovads.lv

Domes 2010. gada 29. oktobra sçde Administratîvie jautâjumi Dome grozîja Skrundas novada domes 26.08.2010. sçdç (prot. Nr. 12, 1.§) apstiprinâtâ nolikuma par atlîdzîbu Skrundas novada paðvaldîbâ apakðpunktus 4.1 un 4.2. Dome apstiprinâja nolikumu “Par Skrundas novada domes apbalvojumu pieðíirðanu Latvijas Republikas proklamçðanas gadadienâ”.

SIA “Skrundas komunâlâ saimniecîba” jautâjumi Dome noraidîja SIA “Skrundas komunâlâ saimniecîba” lûgumu par îrnieku komunâlo un îres maksâjumu parâdu nomaksu no paðvaldîbas budþeta lîdzekïiem. Deputâti nolçma atcelt Skrundas novada domes 26.08.2010. sçdes (prot. Nr. 12, 10.§) lçmumu “Par saistoðo noteikumu Nr. 19/2010 “Skrundas novada ûdensapgâdes un kanalizâcijas ârçjo tîklu un bûvju ekspluatâcijas, lietošanas un aizsardzîbas noteikumi” apstiprinâðanu, un apstiprinât saistoðos noteikumus Nr. 19/2010 “Skrundas novada ûdensapgâdes un kanalizâcijas ârçjo tîklu un bûvju aizsardzîbas no-

teikumi”. Dome atcçla Skrundas novada domes 10.09.2010. sçdes (prot. Nr. 14, 1.§) lçmumu “Par tehniski ekonomiskâ pamatojuma apstiprinâðanu un par saistîbâm projekta “Skrundas novada Nîkrâces pagasta Dzeldas ciema ûdenssaimniecîbas attîstîba” îstenoðanai 10.09.2010. un sçdes (prot. Nr. 14, 2.§) lçmumu “Par tehniski ekonomiskâ pamatojuma apstiprinâðanu un par saistîbâm projekta “Skrundas novada Raòíu pagasta Raòíu ciema ûdenssaimniecîbas attîstîba” îstenoðanai. Apstiprinâja 07.09.2010. iesniegto SIA „PROFIN” izstrâdâto tehniski ekonomisko pamatojumu „Skrundas novada Nîkrâces pagasta Dzeldas ciema ûdenssaimniecîbas attîstîba” un “Skrundas novada Raòíu pagasta Raòíu ciema ûdenssaimniecîbas attîstîba” îstenoðanai. Dome apstiprinâja ðâdus Dzeldas ciema un Raòíu ciema ûdenssaimniecîbas attîstîbas investîciju projektâ iekïautos pasâkumus: ûdenstoròa rekonstrukcija, notekûdeòu attîrîðanas iekârtu rekonstrukcija, ûdensapgâdes tîklu rekonstrukcija, kanalizâcijas tîklu rekonstrukcija, jauna spiedvada izbûve un kanalizâcijas sûkòu stacijas izbûve. Projekta finansçðanâ nodroðinât galvojumu SIA „Skrundas komunâlâ saimniecîba” kredîtam, kas veido 15% no projekta

Apbalvojamie Skrundas novadâ Latvijas Republikas proklamçðanas 92. gadadienâ Ar Goda balvu apbalvot: Gati STIBU (VUGD Kurzemes reìiona Kuldîgas daïas Skrundas posteòa ugunsdzçsçjs - glâbçjs) - par profesionalitâti, aktîvu sabiedrisko darbîbu kultûrâ un sportâ. Zinaidu DRUVASKALNI (pensionâre) - par aktîvu sabiedrisko darbîbu Ikaiðu ciemâ, iedzîvotâju iesaistîðanu kultûras pasâkumos. Jâni STORÍI (AS “Latvijas autoceïu uzturçtâji” Skrundas iecirkòa vadîtâjs) - par ieguldîjumu Skrundas novada vides labiekârtoðanâ, aktîvu sabiedrisko darbîbu.

Îpaðu pateicîbu izteikt: Ligitai MEÞDREIJAI (mûzikas skolotâja Skrundas vidusskolâ) - par Skrundas vidusskolas 5.-9. klaðu skolçnu kora sagatavoðanu X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svçtkiem. Ainaram un Gitai VILKAUÐIEM (SIA “Kalve Kandavâ” îpaðnieki)- par ieguldîjumu tautsaimniecîbâ, nodroðinot kvalitatîvu apbedîðanas pakalpojumu pieejamîbu Skrundâ. Dacei GANIÒAI (mûzikas teorijas skolotâja Skrundas mûzikas skolâ) - par profesionâlu darbîbu, atbildîbu un nesavtîgu ieguldîjumu Skrundas novada bçrnu muzikâlajâ izglîtoðanâ, paðdarbnieku kolektîvu konsultçðanu muzikâlajâ noformçjumâ un pielietojumâ kultûras pasâkumos. Irmai Ainai ÐTERNAI (pensionâre, pensionâru klubiòa “Skrundas ceriòi” valdes locekle) - par ieguldîjumu sabiedriskajâ darbâ, aktîvu darbîbu kultûras dzîvç. Rutai SPRÛDEI (pensionâre) - par nesavtîgu ieguldîjumu sociâlajâ aprûpç Rudbârþu pagastâ. Ilutai LAUVAI (pastniece Raòíu pagastâ) - par apzinîgu tieðo darba pienâkumu pildîðanu, sirds dâsnumu, atsaucîbu, atbalstu Raòíu pagasta vecajiem ïaudîm. Volkeram HOEPPNERAM (lauksaimniecîbas uzòçmuma SIA “COHRS KURZEME FARMING” pârvaldnieks) - par ilggadîgu un nesavtîgu finansiâlu, materiâlu palîdzîbu Raòíu pagasta iedzîvotâjiem. Kasparam RIKARDAM (arhitekts, zemes îpaðnieks Nîkrâces pagastâ) - par ieguldîjumu vçsturiska objekta Upenieku pilskalna Nîkrâces pagastâ apkârtnes izkopðanâ, labiekârtoðanâ, nodroðinot pieejamîbu jebkuram interesentam.

SKRUNDA

NÎKRÂCE

RAÒÍI

kopçjâm attiecinâmajâm izmaksâm. Dome nodroðinâs projekta vajadzîbâm PVN nodokïa finansçðanu, izmantojot paðvaldîbas SIA „Skrundas komunâlâ saimniecîba” kâ PVN nodokïa maksâtâja spçju finansçt to atbilstoði likuma normai par PVN nodokli un par priekðnodokïa atskaitîðanu un uzdeva SIA “Skrundas komunâlâ saimniecîba” organizçt investîciju projekta sagatavoðanu un realizâciju, nodroðinât nepiecieðamâs informâcijas sagatavoðanu un sniegðanu atbildîgajai iestâdei un nodroðinât cilvçkresursus atbilstoði prasîbâm, kâdas ir izvirzîtas ES ERAF finansçjuma saòçmçjam.

Dzîvokïu jautâjumi Dome atcçla Skrundas novada domes 30.09.2010. sçdes lçmumu (prot. Nr. 16, 4.§) “Par paðvaldîbas dzîvokïa pârbûvi” un nolçma veikt paðvaldîbas dzîvoklî, Rudbârþu pagastâ, vienkârðoto rekonstrukciju, pârbûvçjot to par diviem vienistabas dzîvokïiem. Pieðíirot finansçjumu remonta veikðanai lîdz Ls 3000.00 (trîs tûkstoði latu) apmçrâ. Finansçjuma avots – rezerves fonda lîdzekïi. Dome uzòçma 2 personas dzîvokïu jautâjumu risinâðanas reìistrâ Skrundâ kâ personas, kas ar dzîvojamo platîbu nodroðinâma vispârçjâ kârtîbâ.

Dome atcçla Skrundas novada domes 26.08.2010. lçmuma (prot. Nr.12, 20.§.) “Par dzîvokïa pieðíirðanu” 3.2.punktu par dzîvokïa Skrundas novadâ pieðíirðanu 1 personai. Dome pieðíîra 2 personâm dzîvokli Skrundas novadâ. Dome piekrita savstarpçjai dzîvokïu maiòai starp 2 personâm Skrundas novadâ.

Nekustamâ îpaðuma jautâjumi Dome nolçma sadalît saimniecîbu „Jubilejas”, Plostniekos, Skrundas pagastâ, un atdalâmam zemes gabalam 0.7 ha platîbâ un uz tâ esoðai dzîvojamai mâjai ar saimniecîbas çkâm pieðíirt adresi, „Mednieciòi”, Plostnieki, Skrundas pagasts. Zemes gabala lietoðanas mçríis – individuâlo dzîvojamo mâju apbûve. Dome nolçma sadalît zemes gabalu Kuðaiòu ielâ 3, Kuðaiòos, Skrundas pagastâ, un atdalâmam zemes gabalam 0.05 ha platîbâ un uz tâ esoðam kokmateriâlu þâvçðanas ðíûnim pieðíirt adresi Kuðaiòu iela 3A, Kuðaiòi, Skrundas pagasts. Zemes gabala lietoðanas mçríis- noliktavu apbûve. Dome nolçma izmainît zemes lietoðanas mçríi no zemes, uz kuras galvenâ saimnieciskâ darbîba ir lauksaimniecîba, uz lietoðanas mçríi-

3

derîgo izrakteòu ieguves teritorijas zemes gabaliem „Pîlâdþi”, Nîkrâces pagastâ, 15.2 ha kopplatîbâ. Dome noteica AS „Sadales tîkls” Rietumu reìionam valdîjumâ esoðajiem elektroapgâdes objektiem piesaistâmo zemes gabalu platîbas Skrundas pilsçtâ: STP-645- 100 m2 lielu zemes gabalu un STP-601- 100 m2 lielu zemes gabalu. Dome apstiprinâja VSIA „LATVIJAS VALSTS MÇRNIEKS” izstrâdâto zemes ierîcîbas projekta lietu par zemes gabala Saldus ielâ 2, Skrundâ, sadalîðanu, atdalâmam zemes gabalam 0.0341 ha platîbâ un uz tâ esoðai dzîvojamai mâjai pieðíirt adresi Saldus iela 2A, Skrunda, Skrundas novads. Zemes gabala lietoðanas mçríis vienìimeòu, divìimeòu dzîvojamo mâju apbûves teritorija.

Citi jautâjumi Dome saskaòoja domes priekðsçdçtâjas Nellijas Kleinbergas darba komandçjumu Ankonâ, Itâlijâ no 26.28.oktobrim kâ pilnvarotai Latvijas valsts delegâcijas pârstâvei. Dome nolçma ar Goda balvu apbalvot 3 personas, îpaða pateicîba tiks izteikta 8 personâm. Sagatavoja projektu speciâliste Kristîne Vçrdiòa

Skrundas novada paðvaldîba izsludina konkursu uz trim amatiem - informâcijas tehnoloìiju (IT) pakalpojumu pârvaldîbas procesu vadîtâja amatu, psihologa amatu un sociâlâ darbinieka darbam ar personâm ar funkcionâlajiem traucçjumiem amatu. Tâ kâ finansçjums atalgojumam tiks piesaistîts no Eiropas Sociâlâ fonda projekta, tad 12 mçneðu periodâ pirms projekta darbîbu uzsâkðanas speciâlists nedrîkst bût bijis darba tiesiskajâs attiecîbâs ar Skrundas novada paðvaldîbu. Prasîbas pretendentam bûs norâdîtas amata aprakstâ www.skrundasnovads.lv Iesniedzamie dokumenti: iesniegums, îss dzîves un darba gaitu pârstâsts (CV), norâdot lîdzðinçjâs/iepriekðçjâs darba vietas, kontaktinformâciju, izglîtîbu apliecinoðu dokumentu kopijas (uzrâdot oriìinâlus), motivâcijas vçstule. Pieteikðanâs termiòð lîdz 2010. gada 26. novembrim. Pieteikumus iesniegt Skrundas novada paðvaldîbas klientu apkalpoðanas centrâ Raiòa ielâ 11, Skrundâ.

Skrundas novada mâmiòas organizç Tirgus placi Pirkt, pârdot, iemainît- tâds bija pçc Skrundas novada mâmiòu paðiniciatîvas veidotâ pasâkuma Tirgus placis mçríis. Tikpat svarîga ir arî savstarpçjâ satikðanâs un aprunâðanâs, jo problçmas ìimençm nereti ir lîdzîgas, atzîst pasâkuma organizatores. Ðâds pasâkums Skrundâ tika rîkots pirmo reizi. Tas notika 23.oktobrî Skrundas kultûras namâ. Pârdot vai mainît Rindâ sagûluði mazuïu apavi, siltie kombinezoni un jaciòas, arî pa kâdam pieauguðo apìçrbam, pat bçrnu staigulîði un rotaïlietas. Tâs ir mantas, kuras paðu bçrnam palikuðas par mazu vai vairs nav vajadzîgas, bet vçl ne tuvu nav nolietotas, tâpçc atnestas uz tirgus placi. Ðeit tâs varçja vai nu nopirkt par daudz lçtâku naudu nekâ veikalâ vai nu iemainît. Ideja ðâdu pasâkumu rîkot radusies Allai Barakai. „Ne vienmçr mâmiòâm ir iespçja ievietot informâciju internetâ vai avîzçs. Ðobrîd situâcija Latvijâ ir tâda kâ ir, tâpçc es domâju, ka ðâdâ pasâkumâ mammas var satikties, apmainîties vajadzîgajâm lietâm vai tâpat aprunâties,” savu ieceri skaidroja Alla Baraka. Nopirkt lçtâk vai mainîties varçtu ne tikai ar drçbçm, bet arî lielâkâm lietâm, piemçram, bçrnu gultiòâm, skapîðiem, ragaviòâm utt.

RUDBÂRÞI

SKRUNDA

Mâmiòas apskata atnestâs lietas. Ideju slavç Aicinâjumam îstenot ðo ideju atsaukuðâs vairâkas mâmiòas. Viena no dalîbniecçm Lâsma Strçle atzina, ka saviem bçrniem pirkusi kvalitatîvas drçbes, tâpçc tâs vçl nav novalkâtas un nu nonâkuðas tirgus placî. Apmeklçtâju gan nebija daudz, bet atnâkuðie atzina, ka ideja ir atbalstâma. „Der daudz kas, izvçrtçjam, te ir silti apavi, kombinezoni, arî pavasarim kaut ko var nopirkt. Ja vecâki redzçs, ka ir tâda iespçja, lûgsim Allai vçlreiz uzòemties iniciatîvu,” pastâstîja viena no apmeklçtâjâm Dzintra Ðperlinga.

ideju, kâ varçtu aktivizçt novada mâmiòas. Sâkumâ tâ varçtu bût kâ paðizglîtoðanâs grupiòa, kurâ varçtu apspriest idejas un vçlmes, ko gribçtu savâ ìimenç, piesaistît kâdu lektoru. Grupâ gaidîti bûtu arî tçti un vecmâmiòas. A.Baraka neizslçdz iespçju, ka varçtu dibinât arî biedrîbu, tomçr viss esot atkarîgs no paðu mâmiòu atsaucîbas. Ja bûs pieprasîjums, lîdzîgus tirgus plaèus Alla Baraka sola rîkot vçl. Ja jums ir idejas vai vçlaties piedalîties lîdzîgos pasâkumos, varat sazinâties ar Allu Baraku pa t. 63331531, 26345730.

Iespçjams veidos biedrîbu A. Baraka atzîst, ka viòai ir daudz

Teksts un foto - Ieva Benefelde

NÎKRÂCE

RAÒÍI

RUDBÂRÞI

SKRUNDA


4

SKRUNDAS NOVADS

www.skrundasnovads.lv

Svinçsim Latvijas dzimðanas dienu!

2010. gada novembris

Notikumu kalendârs Skrundâ 4.novembrî pl.19.00 kultûras namâ Kinopunkts piedâvâ “Kâ tev klâjas, Rûdolf Ming!”. Ieeja- viens santîms. Lîdz 10.novembrim komandas aicina pieteikties Skrundas atklâtajam èempionâtam volejbolâ vîrieðiem. Sacensîbu izspçles sistçma atkarîga no pieteikto komandu skaita.Pieteikties Skrundas sporta pasâkumu organizatorei A.Emerbergai pa t.29570360 vai www.draugiem.lv 13. novembrî pl.10.00 seminârs Iepzîstot sevi, iepazîsi pasauli. Piedalîðanâs nodarbîbâs pret ziedojumiem. 13.novembrî pl.10.00 pie kultûras nama starts auto rallijam. 21.novembrî Skrundas Baznîcas un Sila kapos svecîðu vakars. No pl.17.00-18.00 kapos skançs mûzika un dzeja. 27. novembrî pl.10.00 Skrundas kultûras namâ atklâtais komandu turnîrs zolç. Dalîbas maksa Ls 6,- no komandas (komandâ 4 cilvçki). Reìistrâcija sacensîbu dienâ no 9.30 -9.45. Novembra beigâs kultûras namâ rokdarbnieces Agneses Salmas darba izstâde.

Raòíos 21.novembrî miruðo piemiòas diena svecîðu gaismâ Raòíu kapsçtâs. 27.novembrî pl.22.00 diskotçka. Ieeja Ls 1.-

Uzkalnâ pie Skrundas baznîcas aicinâm katru no jums aizdegt savu gaiðâs domas sveci un kopîgi vienoties Labo domu stundâ.

Nîkrâcç

17.novembrî pl.19.00 Skrundas kultûras namâ, Latvijas Republikas proklamçðanas gadadienai veltîtajâ svinîgajâ pasâkumâ, aicinâm kopîgi pulcçties visus novada ïaudis. Pasâkumâ tiks pasniegti Skrundas novada domes apbalvojumi. Svçtku koncertâ muzicçs pûtçju oríestris Zelmeri. Skançs Skrundas skolçnu vçlçjumi Latvijai. Pl. 22.00 svçtku balle. 18. novembrî Latvijas dzimðanas dienâ pasâkumi notiks visâ Skrundas novadâ – vienojoðais motîvs - Pârvçrt labâs domas gaismâ... Rudbârþos pl.17.00 koncerts kultûras namâ, tajâ piedalîsies Skrundas sievieðu koris Sonante, pçc tam visi iedzîvotâji un iestâþu darbinieki tiek aicinâti iededzinât sveces mâju logos. Pl.18.50 visi tiek gaidîti pie skolas, kur pçc novada paðvaldîbas priekðsçdçtâjas Nellijas Kleinbergas uzrunas tradicionâli priecçs salûts. Pl.19.10 skolas apaïajâ zâlç ikviens varçs izpausties latvju danèos, bet pl.22.00 izdejoties balles ritmos kultûras namâ. Raòíos pl.18.00 pie pagasta pârvaldes gaidîts ikviens raòíenieks, lai kopîgi dziedâtu mûsu valsts himnu un iedegtu svecîti par sevi, lîdzcilvçkiem, novadu, pagastu un mûsu valsti. Pasâkumu kuplinâs folkloras kopa. Nîkrâcç no pl.19.00 – 20.00 pie Nîkrâces atpûtas centra, aicinâm pagasta iedzîvotâjus aizdegt savu gaiðâs domas sveci. Nebûsim savâs domâs vieni, iznesîsim gaismu ielâs! Pasâkumâ piedalîsies Nîkrâces sievieðu ansamblis un Nîkrâces pamatskolas bçrni ar vçlçjumiem Latvijai. Pl.21.00 dzimðanas dienas balle. Skrundâ pl.16.00 izrâdes Vadonis videoversija kultûras nama lielajâ zâlç. Vai viens cilvçks var uzòemties atbildîbu par tautas likteni? Kam jânotiek valstî un kam paðâ cilvçkâ, lai viòð izðíirtos par ðâdu soli? Kâda ir maksa par valstij un tautai ziedotu mûþu? Zemnieks Kârlis Ulmanis stâvçja pie neatkarîgâs Latvijas ðûpuïa, piedzîvoja tâs ziedu laikus, uzòçmâs mesijas lomu un.. vai zaudçja? Izrâdi veidojuði reþisors Edmunds Freibergs, scenogrâfs Aigars Ozoliòð, kostîmu mâksliniece Liene Rolðteina un horeogrâfs Alberts Kivlenieks. No pl.19.00 aicinâm mâju un darba vietu logos iedegt sveces. No plkst. 20.00 – 21.00 Skrundas evanìçliski luteriskajâ baznîcâ skançs çrìeïmûzika, bet uzkalnâ pie Skrundas baznîcas aicinâm katru no jums aizdegt savu gaiðâs domas sveci un kopîgi vienoties Labo domu stundâ. Vçlçsim un lûgsim viens otram, savai pilsçtai un valstij spçku un izturîbu. Bet pl.21.00, atbalstot Latvijas Valsts prezidenta Valda Zatlera aicinâjumu - visi, kam Latvija mîïa un dârga, kopîgi nodziedâsim mûsu himnu Dievs, svçtî Latviju! Visvairâk cilvçkus vieno vienkârðas lietas – sajust citam cita plecu, vienoties kopîgâ dziesmâ, sasildît rokas pie dzîvas uguns un tumðâ svçtku vakarâ sajust sveces liesmas spçku. Informâciju apkopoja Skrundas kultûras nama direktore Loreta Robeþniece

Sveicam! Dimanta vçrtu jubileju 25. oktobrî svinçja skrundenieki Emîlija un Zenons Lîdumi. Kopâ ar bçrniem, viòu ìimençm, mazbçrniem un mazmazbçrniem viòi atcerçjâs 60 bagâtus laulîbas gadus. Piedzîvots mûþs tik pilns Kâ ûdens krûze, Kad ir jau ar kalnu, Bet vçl nelîst pâri, Tik pilns kâ medus kâre, Kas jâtur ar abâm rokâm. Un, ja nokrît lâse, Lai uzzied prieks Ar dzîves gudrîbas ziediem. Piedzîvots mûþs tik pilns, Un dara bagâtus paðus. Apsveicam Lîdumu ìimeni un jubilâriem vçlam stipru veselîbu! Skrundas novada dzimtsaraksts.

Mums dâvâ prieku nevis mûsu apkârtne, bet gan paðu attieksme pret apkârtni. Mçs esam laimîgi, ja mums pieder tas, ko mçs mîlam, un nevis tas, ko citi uzskata par mîlas cienîgu. /Fransuâ Laroðfuko/ Sveicu Skrundas novada iedzîvotâjus Latvijas Republikas proklamçðanas 92. gadadienâ! Skrundas novada paðvaldîbas vârdâ Domes priekðsçdçtâja Nellija KLEINBERGA

Mainîs augu aizsardzîbas lîdzekïu apliecîbas 10. novembrî no 10.00- 14.00 Valsts augu aizsardzîbas dienestâ (Kuldîgâ, Vakara ielâ 9) varçs apmainît augu aizsardzîbas lîdzekïu apliecîbas, kurâm beidzies termiòð. Iepriekð var pieteikties lîdz 5. novembrim pa tâlruni 63322092 vai 26638255.

Bûs pieejams izmeklçjums ar mamogrâfu 13.decembrî no pl.11.00-17.00 pie Jâòa Brikmaòa aptiekas, Kuldîgas ielâ 4, Skrundâ darbosies mobilais digitâlais mamogrâfs. Sîkâka informâcija: 67142840, 27866655. www.mamografija.lv

Skrundas novada paðvaldîbas informatîvs izdevums. Atbildîgâ par izdevumu - Attîstîbas nodaïas vadîtâja Zane Eglîte (t.63350461), redaktore - Ieva Benefelde. Iespiests SIA Kurzemes Vârds tipogrâfijâ, Liepâjâ, Radio ielâ 19a, tirâþa 2300

7. novembrî pl.15.00 Lçnu Romas katoïu baznîcâ svecîðu dievkalpojums, pçc dievkalpojuma svecîðu aizdedzinâðana kapos. 9. novembrî pl.14.00 Gardçþu klubiòa dalîbnieces tiksies, lai pagatavotu kûku uz pannas un padalîtos ar salâtu receptçm pirms Mârtiòiem. 11. novembrî pl.18.00 piemiòas brîdis Lçnâs pie piemiòas sienas Oskara Kalpaka bataljona cînîtâjiem. 18. novembrî pl.21.00 Latvijas dzimðanas dienas balle. Galdiòimûsu, labs noskaòojums un groziòi- jûsu. Par mûzikas ritmiem gâdâs muzikants Andis no Talsiem. Ieejas maksa- Ls 2,- . 24. novembrî pl.15.00 Nîkrâces atpûtas centrâ informatîva lekcija par veìetâro uzturu – zaïçdâjiem un saules çdâjiem. Lektore- ìimenes centra vadîtâja Inese Ivâne. 27. novembrî pl.13.00 Nîkrâces atpûtas centrâ Adventes darbnîca, kurâ tiks gatavoti vainagi, dâvanas salveðu tehnikâ un rotas filcçðanas tehnikâ. Lîdzi òemt kâdu trauku vai priekðmetu darbam salveðu tehnikâ un sveces, rotâjumus Adventes vainagam. Darbnîcâ izveidot jaukos darbus palîdzçs Inga Koïesova, Anda Kirma un Sintija Ivâne.

Rudbârþos 13. novembrî Rudbârþu pagasta kapsçtâs notiks miruðo piemiòas brîþi. Pl.12.00 Vecsieksâte, pl.12.30 Bâkûþi, pl.13.00 Sprîþi, pl.14.00 Lûdikas, pl.15.00 Krogarâji.

Lepojamies! Talsu novada atklâtajâ èempionâtâ (Latvijas kausa izcîòas 7. posms) svaru stieòa spieðanâ guïus bez ekipçjuma (svara kategorija lîdz 110 kg uzspieþot172,5 kg) skrundenieks Artis Kronbergs izcînîja 3.vietu .

Novada dzimtsaraksts ziòo Oktobrî piedzimuðas 3 meitenîtes Skrundâ un Skrundas pagastâ, un 1 puisîtis Rudbârþu pagastâ. Zîmîgajâ datumâ 10.10.2010. Skrundas baznîcâ noslçgt laulîbu izvçlçjies skrundenieku pâris. Vçl viena laulîba oktobrî noslçgta dzimtsarakstu nodaïâ. Mûþîbâ aizgâjuði 4 skrundenieki, 2 Skrundas pagasta cilvçki, 3 Rudbârþu pagasta vecie cilvçki un 1 nîkrâcnieks.

Projekts turpinâs 14. oktobrî Eiropas sociâlâ fonda (ESF) projekta “Atbalsta pasâkumu îstenoðana profesionâlâs pamatizglîtîbas programmâs ar pedagoìisko korekciju Skrundas arodvidusskolâ” ietvaros Skrundas AVS Bûvdarbu un Çdinâðanas servisa programmu audzçkòi un pedagogi devâs ekskursijâ uz Latgali, baudot brîniðíîgu ceïojumu caru Vidzemi uz Latgali, apmeklçjot daudz interesantu muzeju un kultûrvçsturisku vietu. Ekskursantus atbalstîja Skrundas uzòçmums Matss un tâ îpaðnieki Larisa un Valdis Pakuïi.

Basketbols Skrundâ 23.oktobrî Skrundas vidusskolâ notika basketbola sacensîbas vîrieðiem. Pieteicâs èetras komandas-viena no Rudbârþiem, divas no Skrundas un viena no Kuldîgas. Pirmo vietu izcînîja komanda no Kuldîgas. Spraiga bija spçle par otro treðo vietu starp Rudbârþu komandu un Skrundas pasaules èempioniem. Rezultâtâ ar viena punkta pârsvaru precîzâki bija Skrundas PÈ un godpilnâ otrâ vieta viòiem. Treðâ vieta Rudbârþu komandai, bet ceturtâ- Maziòiem Bç, kuriem tika mierinâjuma balva, bet pârçjâs trîs komandas saòçma piemiòas balvas un diplomus.

Tikðanâs ar Mârîti Keiðu. 18.oktobrî Skrundas pilsçtas bibliotçkâ Dabas aizsardzîbas pârvaldes vecâkâ referente Mârîte Keiða tikâs ar Skrundas vidusskolas 7.klaðu skolçniem. Viòa skolçniem stâstîja par problçmâm dabas aizsardzîbâ un tâs daudzveidîbas saglabâðanâ, iepazîstinâja ar savu aizrauðanos – fotografçðanu. Skolçniem interesanti likâs stâstîjumi un fotogrâfijas par retajiem kukaiòiem, augiem, putniem un dzîvniekiem, kas mît Embûtes dabas parkâ. Tikðanâs noslçgumâ Mârîte aicinâja skolçnus iesaistîties Dabas aizsardzîbas pârvaldes îstenotajâ sabiedriskâ monitoringa programmâ.

Skrundas avīze (2010. gada novembris)  

Skrundas novada pašvaldības 2010. gada novembra informatīvais izdevums.

Skrundas avīze (2010. gada novembris)  

Skrundas novada pašvaldības 2010. gada novembra informatīvais izdevums.

Advertisement