Page 1

SKRUNDAS

NOVADS

Skrundas novada paðvaldîbas informatîvais izdevums

www.skrundasnovads.lv

2010. gada jûnijs

Lûdz svçtîbu novada simbolam

Labdien, lasîtâj!

7.maija vakarâ Skrundas evaòìçliski luteriskajâ baznîcâ mâcîtâjs Martins Samms iesvçtîja Skrundas novada karogu.

Dainis Eisaks, Raòíu pagasta pakalpojumu pârvaldes vadîtâjs. Vçlos informçt par darbiem un lietâm, kas notiek Raòíos. Esmu nostrâdâjis gandrîz gadu Raòíu pakalpojumu pârvaldes vadîtâja amatâ. Ðo darbu izvçlçjos tâpçc, ka jau iepriekð biju strâdâjis Skrundas paðvaldîbâ un Skrundas komunâlajâ saimniecîbâ daþâdos ar tehniskâm lietâm saistîtos amatos. Tur gûtâ pieredze man noder paðlaik, jo darbs ðeit ir atbildîgâks, nekâ iepriekð varçju iedomâties. Arî par paðiem Raòíiem man domas ir mainîjuðâs. Braucot ikdienâ pa lielceïu garâm pagastam, nemaz nevarçju iedomâties, cik skaistâ vietâ pie Ventas atrodas Raòíi. Raòíos var nokïût ne tikai braucot pa sauszemi, bet arî pa ûdens ceïu. Atðíirîbâ no agrâkiem laikiem, kad lîdzekïu pagastiem bija vairâk, paðlaik varam veikt tikai pagasta teritorijas, mâju un komunikâciju uzturçðanu. Lielas problçmas sagâdâ vecie ûdensvadi un kanalizâcijas caurules, ko ar Skrundas komunâlâs saimniecîbas darbinieku palîdzîbu lâpâm kâ kurpnieki. Pagâjuðais rudens un ziema atklâja daudz lietas, par kurâm jâpadomâ ðogad. Tâs saistîtas ar daudzdzîvokïu mâjâm, kurâs iedzîvotâji nedzîvo uz vietas. Dzîvokïi netiek apkurinâti, lîdz ar to ir apgrûtinâta ûdens padeve un nedarbojas kanalizâcijas tîkls. Ðogad noteikti centîsimies labot ziemas padarîtos nedarbus. Lielu pârbaudîjumu raòíenieku izturîbai un sagatavotîbai ðopavasar sagâdâja daudzus gadus aizmirstie plûdi Ventâ un pagasta mazajâs upçs. Paldies visiem par modrîbu un sapratni! Ir padarîti arî labi darbi. Pagâjuðajâ gadâ pabeigta ìimeòu intereðu centra izveide. Tur brîvajâ laikâ sporto un izklaidçjas pagasta jaunieði. Vçl raòíeniekiem pieejama aktîva atpûta pagasta viesu namos Lapsas, Mailîtes, kâ arî Ventâs pie Modra Jaunzema. Savu aktivitâti un darba mîlestîbu raòíenieki parâdîja Lielajâ talkâ, kad, neskatoties uz sliktajiem laika apstâkïiem, tika savâkts liels daudzums atkritumu. Par to jâsaka visiem liels paldies! Aicinu arî turpmâk turçt tîrus savus pagalmus un ielâm piekïautâs teritorijas! Novçlu raòíeniekiem bût darbîgiem un ieklausîties savos lîdzcilvçkos!

SKRUNDA

Atbildîba par lîdzcilvçkiem Uzrunâjot klâtesoðos, mâcîtâjs M.Samms sacîja: „Ðodien jûs, Skrundas novada ïaudis un Skrundas novada vadîtâji, esat atnâkuði Dieva goda krçsla priekðâ ar savu jauno novada karogu lûgt svçtîbu simbolam, kuram jânes arî jûsu kopçjie ideâli, jûsu gaiðâkâs domas, vçrtîbas un pârliecîba.” Dzîvç svarîgâkâs ir ikdieniðías lietas- atbildîba par lîdzcilvçkiem un mâka mîlçt. Mîlçt savus vecâkus un bçrnus, savu sievu un vîru, mîlçt savu zemi un tautu, savu radîtâju. Mâcîtâjs atzina, ka ðodien ïaudis dzîvo, pârâk atklâti nicinot ðîs vçrtîbas, nododot savu sirdsapziòu un ïaujoties vienaldzîbai, tâ râdot sliktu piemçru saviem pçcnâcçjiem. M.Samms novçlçja: „Lai ðis karogs ir zîme, kura turpmâk bûs mûsu visu acu priekðâ kâ svçts atgâdinâjumskatrs mûsu solis tiek salîdzinâts ar vçrtîbâm, kuras ðodien esam atzinuði un apstiprinâjuði ðeit, Dieva goda krçsla priekðâ. Lai Dievs dod, ka reiz jûs, novada vadîtâji, ðo karogu varçtu uzticçt saviem pçcnâcçjiem, saviem bçrniem ar paceltâm acîm.”

Pie tikko iesvçtîtâ karoga mâcîtâjs Martins Samms un Skrundas novada deputâti zelta rokturi uz zaïa fona. Ìerboòa dizains”. Karoga iesvçtîðanas pasâkumu Karogs- roku darbs augðu rotâ dzelzceïa tilts uz sudrabota Skrundas novada karogâ saglabâtas fona. To izstrâdâjuði mâkslinieki Juris kuplinâja Liepâjas zvanu koris, kurâ Skrundas pilsçtas karoga krâsas- zaïâ Ivanovs un Ilze Lîbiete. Savukârt muzicç arî skrundenieki- Daiva un sarkanâ. Karogâ iestrâdâts iesvçtîtais karogs ir roku darbs, kuru Jurðevska un Matîss Eisaks. 2009.gada 19.septembrî Valsts veikusi amatu meistare Rudîte Teksts un foto - Ieva Benefelde Heraldikas komisijas apstiprinâtais Grasberga. Karoga koka kâts ir novada ìerbonis- sudraba zobens ar saliekams, tas darinâts SIA „Metâla

Sumina labâkos skolçnus 26.maijâ labâkos skolçnus, viòu vecâkus un skolotâjus uz pieòemðanu aicinâja Skrundas novada paðvaldîbas vadîtâja Nellija Kleinberga. Par labiem sasniegumiem mâcîbu olimpiâdçs, konkursos, sabiedriskajâs aktivitâtçs skolçni un viòu skolotâji saòçma piemiòas balvas ar novada simboliku. Labi padarîts darbs Novada mçrogâ paðvaldîbas vadîtâjas pieòemðana labâkajiem skolçniem bija pirmo reizi. No aptuveni deviòsimt novada audzçkòiem uz suminâðanu bija ielûgti 39. Pateicîbas saòçma arî 23 skolotâji. „Katram skolçnam ir svarîgi apzinâties, ka viòð spçj paveikt to, kas sâkumâ ðíita neiespçjami. Labâko skaits ir neliels, bet vçrtîgs. Ðâda pat zelta vçrtîba ir skolotâjiem, kas gadu no gada sagatavo mûsu novada audzçkòus labajiem rezultâtiem. Un, protams, arî vecâki, kuri diendienâ redz gan savu bçrnu prieka asaras, gan

neveiksmes, un tic bçrnu varçðanai,” savâ uzrunâ sacîja Skrundas novada paðvaldîbas vadîtâja Nellija Kleinberga. Mârîte Strazdiòa, kuras abi dçli Rinalds un Ralfs suminâti par labiem sasniegumiem mûzikas un vispârizglîtojoðâ skolâ, atzina, ka ðâdi tiek izcelta katra bçrna individualitâte. Rinalds neslçpa, ka nav cerçjis uz divâm pateicîbâm, tâpçc jûtoties laimîgs. Iespçja sevi apliecinât palielinâjusies Labâkos skolçnus un skolotâjus pieòemðanai izvçlçjuðâs paðas skolas. Novada izglîtîbas darba speciâliste Inga Flugrâte sacîja, ka rudenî lîdzîgâ pasâkumâ plânots pateikties aktîvâkajiem vecâkiem. Viòa atzina, ka pçc novadu izveides bçrniem esot lielâka iespçja sevi parâdît mâcîbu olimpiâdçs nekâ lielajâ Kuldîgas rajonâ, jo uz valsts lîmeòa zinâðanu sacensîbâm tiekot vairâki godalgoto vietu ieguvçji, kâ vienu no lielâkajâm

Pateicîbu par labâm sekmçm mûzikas skolâ no savas skolotâjas Liesmas Gallas saòem Dâvids Koïesovs veiksmçm minot iegûto atzinîbu viòa piebilda. Pasâkumu ar muzikâliem priekðvalsts vizuâlâs mâkslas olimpiâdç. I.Flugrâte arî priecâjâs, ka daudzi nesumiem kuplinâja mûzikas skolas vecâki pasâkumâ bija kopâ ar savâm un vokâlâs studijas audzçkòi. atvasçm. „Tas, ka bçrnam lîdzi nâk Teksts un foto- Ieva Benefelde vecâki, stiprina ne tikai ìimeni un bçrnâ rada droðîbas un stabilitâtes sajûtu, bet arî ceï izglîtîbu kâ vçrtîbu”,

Bijuðâ lokatora vietâ stâda priedîtes

Priedîtes stâda Skrundas meþniecîbas meþzine Inga Lâcîte un deputâts Andris Sadovskis.

NÎKRÂCE

RAÒÍI

Kopð brîþa, kad visa pasaule skatîjâs Skrundas radiolokâcijas stacijas jaunâs augstceltnes uzspridzinâðanu, pagâjis 15 gadu. Pçc tam kâdu laiku te tika rîkotas apmeþoðanas talkas. Latvijai nozîmîgâ jubileja rosinâjusi ðo tradîciju atjaunot. Tâpçc 5.maijâ, bruòojuðies ar lâpstâm un stâdiem, talcinieki papildinâja prieþu audzi. Talka notika tradicionâlo Meþa dienu ietvaros. Dienvidkurzemes Virsmeþniecîbas virsmeþzinis Jânis Iesalnieks to atzina par nozîmîgâko pasâkumu ðais dienâs. Stâdîðanai bija sagatavoti 1000 stâdu, darbam pieaicinâti Skrundas novada paðvaldîbas darbinieki. Novada vadîtâja Nellija Kleinberga atzina, ka meþa stâdîðanai ir simboliska nozîme. „Es stâdu meþu treðo reizi. Kad stâdâm, vçlamies te atgriezties, lai redzçtu, kâ viss sakuplojis,” sacîja N. Kleinberga. Gadu pçc lokatora uzspridzinâðanas te sâka apmeþot ar priedçm. Sâkotnçji talkâs piedalîjâs arî valdîbas pârstâvji, lîdz pçc aptuveni pieciem gadiem stâdîðana apsîka. Saglabâjuðies ir prezidentu Gunta Ulmaòa un Lenarda Meri stâdîtie diþskâbarþi. Andris Sadovskis, kurð tolaik bija Raòíu pagasta priekðsçdis, klât bijis visâs talkâs, arî ðoreiz. Viòð priecâjâs, ka pirmie stâdîjumi auguði labi un krietni sakuplojuði. Jau no 17.gadsimta ðai pusç saimniekojot Kopu dzimta, sacîja tagadçjais zemes îpaðnieks Laimonis Kops. Kur reiz bijusi viòu mâja, nu ir pamestâ kara pilsçtiòa. Bet ar atgûto îpaðumu, kura dzîlçs guï monstra paliekas, vairs nekâdu saimniecisko darbîbu attîstît nevar. L. Kops atzina, ka vienîgais, ko var atstât nâkamajâm paaudzçm, ir iestâdîts meþs. Teksts un foto- Ieva Benefelde

RUDBÂRÞI

SKRUNDA

NÎKRÂCE

RAÒÍI

RUDBÂRÞI

SKRUNDA


2

SKRUNDAS NOVADS Tûrismâ sadarbojas ar Liepâju

www.skrundasnovads.lv

ÎSUMÂ

Vçrtçs sakoptâkos îpaðumus No 14. lîdz 19. jûnijam Skrundas novada paðvaldîbas pârstâvji apbraukâs Skrundas novada pagastu sçtas un pagalmus, lai izvçrtçtu to sakoptîbu un ainavas veidoðanu. Sakoptâko sçtu saimnieki tiks apbalvoti Skrundas pilskalnâ 23.jûnijâ pl.19.45 pirms izrâdes Îsa pamâcîba mîlçðanâ.

Vasarâ rotaïu grupas nebûs Nîkrâces pamatskolâ skolçnu vasaras brîvlaikâ pirmsskolas rotaïu grupa nedarbosies. Aptaujâjot vecâkus, tikai viena bçrna vecâki izteikuði nepiecieðamîbu pçc rotaïu grupas darbîbas vasaras mçneðos. Izvçrtçjot grupas uzturçðanas izdevumus, Skrundas novada domes deputâti pieòçma lçmumu skolçnu vasaras brîvlaikâ grupu slçgt.

Dziedâs un dejos arî mûsçjie Ðogad X Latvijas skolçnu dziesmu un deju svçtkos piedalîsies 2 kolektîvi no Skrundas novada: Skrundas vidusskolas deju kolektîvs (vadîtâja Zita Serdante) ar 18 dalîbniekiem un Skrundas vidusskolas 5.-9.klaðu koris (vadîtâja Ligita Meþdreija) ar 34 dalîbniekiem. Kolektîvu atlases skatçs pirms svçtkiem abi kolektîvi ieguvuði augsto I pakâpes novçrtçjumu.

Liepziediòâ jauna programma Skrundas pirmsskolas izglîtîbas iestâde Liepziediòð veido atbilstoðu izglîtîbas programmu, lai bçrnudârza grupâs integrçtu bçrnus ar daþâdâm speciâlajâm vajadzîbâm. Viòiem piedâvâs iespçju iegût veselîbas stâvoklim, spçjâm un attîstîbas lîmenim atbilstoðu izglîtîbu, vienlaikus nodroðinot pedagoìiski psiholoìisko un medicînisko korekciju.

Sâcies izlaidumu laiks Pirmie izlaidumu parasti svin mûzikas skolas audzçkòi. Ðogad Klavieru nodaïu beidza trîs Antras Zuntneres audzçknes- Sintija Ivâne, Ilva Danenberga un Santa Petrauska. Viens Jâòa Kuduma audzçknis trompetes spçlç-Sendijs Lîniòð un Liesmas Gallas audzçkne flautas spçlç-Oksana Guba. O. Kalpaka Rudbârþu pamatskolâ skolu beidz 10 skolçni, bet ne visi ar apliecîbâm. Izlaidums- 12. jûnijâ pl.16.00. Skrundas arodvidusskolâ ðogad 53 absolventi. Izlaidums- 26. jûnijâ pl.13.00 un 15.00. Skrundas vidusskolas 9.a klasç (sk.Irina Fiïipova) ir 18 absolventu, kas izlaidumu svinçs 12.jûnijâ pl.13.00 Skrundas k/n . 9.b klasç (sk.Una Ziòìe) ir 21 izglîtojamais. Izlaidums pl.15.00 Skrundas k/n. Savukârt 12.klasç (sk. Aiva Èehovièa) ir 20, bet vakarskolâ (sk.Gunta Folkmane) 4 absolventi, kas izlaidumu svinçs 19.jûnijâ pl.16.00 skolas aktu zâlç. Beidzçju skaits Rudbârþu sanatorijas internâtpamatskolâ ir 12. Viòi izlaidumu svinçs 12. jûnijâ pl.12.00. Nîkrâces pamatskolâ ðogad nav izlaiduma.

SKRUNDA

Skrundas novada paðvaldîba no ðâ gada tûrisma jomâ ir uzsâkusi sadarbîbu ar Liepâjas reìiona tûrisma informâcijas biroju. Ðobrîd esam jau izdevuði ceïvedi Liepâja un Liepâjas apkârtne un 2010. gada pasâkumu plânu latvieðu un lietuvieðu angïu/ vâcu valodâ un krievu valodâs. Tajos iekïauta informâcija par Skrundas Aizputes, Grobiòas, Nîcas, Pâvilostas, Priekules, Rucavas, Vaiòodes novadu. Ðobrîd ceïvedis ir pieejams Skrundas novada paðvaldîbâ un ir sâktas sarunas ar veikala Elvi vadîbu par bukletu stenda izvietoðanu, lai arî Skrundas novada iedzîvotâji un citi interesenti varçtu iepazîties ar Liepâjas apkârtnes apskates vietâm, naktsmîtnçm un apskates objektiem. Liepâjas tûrisma informâcijas biroja pârstâve Monta Krafte sacîja : „Ðobrîd intensîvi strâdâjam pie jaunâs tûrisma mâjas lapas, kur arî bûs informâcija par Skrundas novadu, kâ arî pie speciâlas mâjas lapas par velo tûrismu. Par marðrutu Liepâja - Aizpute – Kazdanga - Valtaiíi – Skrunda jau ðobrîd ir iekïauta informâcija mâjas lapâ www.liepajavelo.lv/index.php .’’ Liepâjas tûrisma informâcijas birojs sadarbîbâ ar Liepâjas apkârtnes paðvaldîbâm jûnijâ sâks rîkot novadu dienas Liepâjâ, kur novadiem bûs iespçja diþoties ar dziedâtâjiem, dejotâjiem, çdienu gatavotâjiem, amatniekiem un citâm tradicionâlâs kultûras odziòâm. Novada dienâs mûsu novadu pârstâvçs Rudbârþu folkloras kopa ar dziesmâm un dejâm, Raòíu amatierteâtris ar lugu, bçrnu deju kolektîvs Jautrais dancis un senioru deju kopa Virði. Bûs arî Skrundas novada rokdarbu izstâde- pârdoðana Raþots Skrundas novadâ. Teksts - Zane Eglîte

Iepirkumu procedûrâ nereti nav veikta cenu salîdzinâðana, tâdçï grûti pârliecinâties, vai izvçlçts lçtâkais piedâvâjums. Nav vçlams arî salîdzinât râdîtâju ziòâ atðíirîgus piedâvâjumus. Daþreiz salîdzinâti piedâvâjumi, kas neatbilst specifikâcijai - îpaði gadîjumos, ja tâ izstrâdâta ïoti detalizçti. Starp salîdzinâtajiem piedâvâjumiem nav izvçlçts lçtâkais piedâvâjums, vai vçrtçðanas laikâ, pârliecinoties par izvçlçtâ piedâvâjuma cenu, tâ ievçrojami pârsniedz zemâko iespçjamo iegâdes cenu (piemçram, salîdzinot attiecîgas preces vçrtîbu interneta veikala piedâvâjumos). Paðvaldîbas vairâkos gadîjumos nav ievçrojuðas Publisko iepirkumu likuma nosacîjumus, bet iesniegusi cenu salîdzinâðanu. Informâcijâ par projektu nav sniegta informâcija, kâ tiks sasniegts projekta mçríis, ja projektâ plânots veikt tikai daïu no darbiem, un kâdi finanðu resursi tam paredzçti. Piemçram, projekta mçríis ir izveidot bçrnu rotaïu istabu. Projekta ietvaros plânots veikt telpas rekonstrukciju, bet projektâ nav sniegta informâcija, vai projekta iesniedzçja rîcîbâ ir nepiecieðamie pamatlîdzekïi telpas iekârtoðanai, un kâdi finanðu resursi ir paredzçti telpas aprîkojuma iegâdei. Nav sniegta informâcija, kas veiks projektâ plânotâs darbîbas pçc projekta îstenoðanas. Piemçram, projekta ietvaros biedrîba plâno ierîkot frizçtavu, veicot telpas rekonstrukciju un pçrkot frizçtavai nepiecieðamo aprîkojumu. Tomçr projektâ nav sniegta informâcija, kas ðajâ frizçtavâ darbosies. Gadîjumâ, ja projekta iesniedzçjs ir biedrîba, tad nav pieïaujama frizçtavas ierîkoðana, ja ðajâ frizçtavâ friziera pakalpojumu sniegs cita fiziska vai juridiska persona. Ðâdâ gadîjumâ kâ projekta iesniedzçjam jânâk personai, kas sniegs ðos friziera pakalpojumus. Projekta ilglaicîba Projektâ nav sniegta informâcija, kâ tiek plânota projekta ietvaros paredzçto aktivitâðu nodroðinâðana pçc projekta îstenoðanas. Piemçram, projektâ paredzçts izveidot veïas mazgâtavu, bet nav sniegta informâcija, par kâdiem finanðu lîdzekïiem plânots segt elektrîbas, ûdens, veïas pulvera rçíinus. Projekta atbilstîba aktivitâðu mçríim Projekta îstenoðanas rezultâtâ netiek sasniegts aktivitâtes mçríis, ja netiek izveidots vai uzlabots pakalpojums vai sabiedriskâ aktivitâte. Piemçram, projekta ietvaros paredzçta datora iegâde biedrîbas darbîbas nodroðinâðanai. Ðajâ gadîjumâ projekta mçríis un aktivitâtes vçrstas biedrîbas kapacitâtes paaugstinâðanai, nevis uz vietçjiem iedzîvotâjiem. ( turpmâk vçl bûs informâcija par tipiskâkajâm kïûdâm ) Biedrîbas Darîsim paði! koordinatore Santa Lencberga (t.29337083)

Paziòojums par detâlplânojumu Skrundas novada dome 27.05.2010. pieòçmusi lçmumu “Par detâlplânojuma „Dzirnavu ielas rekonstrukcija” apstiprinâðanu (prot.Nr. 7, 12.§). Detâlplânojuma grafiskâ daïa un teritorijas izmantoðanas un apbûves noteikumi apstiprinâti kâ Skrundas novada saistoðie noteikumi Nr.10/2010 “Skrundas pilsçtas Dzirnavu ielas rekonstrukcija. Detâlplânojuma grafiskâ daïa un teritorijas izmantoðanas un apbûves noteikumi”. Ar detâlplânojuma pilnu dokumentâciju var iepazîties Skrundas novada paðvaldîbâ, Raiòa ielâ 11, Skrundâ, paðvaldîbas darba laikâ.

RAÒÍI

RUDBÂRÞI

SKRUNDA

Jaunie ceïveþi pieejami Skrundas novada paðvaldîbâ.

Skrundas novada dzimtsarakstu nodaïas darbîbas jomas

Tipiskâkâs kïûdas LEADER projektu pieteikumos

NÎKRÂCE

2010. gada jûnijs

Laulîbas reìistrâcija Dzimtsarakstu nodaïa reìistrç laulîbas un izsniedz laulîbas apliecîbu. Iesniegumu laulîbu reìistrâcijai var iesniegt jebkurâ dzimtsarakstu nodaïâ neatkarîgi no personu dzîvesvietas vienu mçnesi pirms izvçlçtâ laulîbu reìistrâcijas datuma. Iesniedzamie dokumenti Abu laulâjamo pases vai cits personu apliecinoðs dokuments; Vecâku, aizbildòu vai bâriòtiesas rakstveida atïauja, ja viena no personâm, kas stâjas laulîbâ, nav pilngadîga; Noteikta parauga iesniegums (veidlapu saòem dzimtsarakstu nodaïâ), iesniedzams personiski, uzrâdot pases; Personas, kuras agrâk bijuðas citâ laulîbâ, uzrâda laulîbas ðíirðanu apliecinoðus dokumentus (laulîbas ðíirðanas apliecîbu, izrakstu vai izziòu no laulîbas ðíirðanas akta ieraksta, likumîgâ spçkâ esoðu tiesas spriedumu par laulîbas ðíirðanu) vai bijuðâ laulâtâ mirðanas apliecîbu. Ârzemnieka tiesîbas noslçgt laulîbu Latvijâ Ja ârzemnieks laulîbas noslçgðanas brîdî Latvijâ uzturas likumîgi, viòð var noslçgt laulîbu ar Latvijas pilsoni vai Latvijas nepilsoni, papildus minçtajiem dokumentiem iesniedzot attiecîgâs ârvalsts kompetentas institûcijas izsniegtu dokumentu ar tulkojumu latvieðu valodâ par to, ka ðai personai nav ðíçrðïu laulîbas noslçgðanai. Valsts nodevu Ls 5.00 samaksâ pirms laulîbas reìistrâcijas. Dzimtsarakstu nodaïa piedâvâ svinîgu laulîbu reìistrâciju. Ðobrîd apstiprinâti Skrundas novada dzimtsarakstu nodaïas maksas pakalpojumi: Pakalpojums Laulîbas reìistrâcija: Svinîga laulîbas reìistrâcija Skrundas novada iedzîvotâjiem Svinîga laulîbas reìistrâcija citu novadu 1.2. iedzîvotâjiem Svinîga laulîbas reìistrâcija citâ piemçrotâ vietâ 1.3. pçc pieprasîjuma, savstarpçji vienojoties Laulîbu jubileju un citu svinîgu ceremoniju 2. sagatavoðana un vadîðana.

Nr.p.k. 1. 1.1.

Ls (t.sk. PVN)

10,00 20,00 50,00 10,00

(Turpinâjums nâkamajos avîzes izdevumos)

Apmâcîbas radoðiem jaunieðiem Biedrîba „NEXT” izsludina jaunieðu pieteikðanos starptautiskâm apmâcîbâm Ideju aizstâvîba caur mâkslu un performancçm, kuras norisinâsies divu nedçïu garumâ no 2010.gada 8. lîdz 20.augustam Aizputç. Apmâcîbâm pieteikties aicinâti 15 – 25 gadus veci jaunieði, kuri starptautisku pasniedzçju vadîbâ vçlas apgût zinâðanas un prasmes ideju aizstâvîbâ caur mâkslu un kultûru. Apmâcîbu „Ideju aizstâvîba caur mâkslu un performancçm” mçríis ir attîstît jaunieðos daþâdu mâksliniecisko paðizpausmju prasmes, kas sekmçtu jaunieðu ideju aizstâvîbu. Apmâcîbas norisinâsies angïu valodâ un tâs vadîs starptautiska lîmeòa speciâlisti un mâkslinieki no ASV un Eiropas. Apmâcîbu programma ir balstîta uz èetrâm mâkslas formâm: vizuâlo mâkslu, radoðo rakstîðanu, aktiermeistarîbu un komçdiju. Apmâcîbas norisinâsies Aizputes jaunieðu mâjâ „IDEA House” un darbnîcu un rezidenèu centrâ „Serde” Aizputç. Iegûtâs zinâðanas un prasmes jaunieði varçs pielietot praksç, apmâcîbu laikâ veidojot daþâdus mâkslas un kultûras pasâkumus Aizputes novada iedzîvotâjiem un viesiem. Sorosa fonds – Latvija un Aizputes novada dome 50% apmçrâ sedz apmâcîbu dalîbnieku uzturçðanâs un çdinâðanas izdevumus. Apmâcîbu laikâ katram dalîbniekam daïçji jâsedz savi dzîvoðanas un çdinâðanas izdevumi 7,70 LVL apmçrâ par vienu apmâcîbu dienu. Apmâcîbâm iespçjams pieteikties lîdz 2010.gada 13.jûnijam aizpildot pieteikuma formu internetâ: www.idebate.org

NÎKRÂCE

Biedrîba „NEXT”, t. 22382139, e-pasts: info@nextyouth.org

RAÒÍI

RUDBÂRÞI

SKRUNDA


SKRUNDAS NOVADS

2010. gada jûnijs

www.skrundasnovads.lv

Domes 2010.gada 27. maija sçde Administrâcija Dome apstiprinâja saistoðos noteikumus Nr. 9/2010 „Grozîjumi 2010. gada 28. janvâra saistoðajos noteikumos Nr. 1/2010 „Skrundas novada paðvaldîbas 2010. gada budþets””. Dome atcçla Skrundas novada domes 22.04.2010. sçdes lçmuma (prot. Nr. 6, 17.§) “Par dzîvokïa pieðíirðanu” 3.1.punktu. Dome nolçma uz Skrundas novada paðvaldîbas bâriòtiesas priekðsçdçtâjas Antras Eisakas atvaïinâjuma laiku iecelt par Skrundas novada paðvaldîbas bâriòtiesas priekðsçdçtâjas pienâkumu izpildîtâju bâriòtiesas locekli Mairu Meïíi un uz laiku, kamçr Maira Meïíe pilda Skrundas novada paðvaldîbas bâriòtiesas priekðsçdçtâjas pienâkumus, par Skrundas novada paðvaldîbas bâriòtiesas locekli ievçlçt Annu Leiloni.

Nekustamais îpaðums Dome nolçma veikt paðvaldîbas èetristabu dzîvokïa Jubilejas ielâ 4 – 7, Rudbârþu pagastâ, vienkârðoto renovâciju, pârbûvçjot to par diviem vienistabas dzîvokïiem, un tam pieðíîra Ls 2349.00 no rezerves fonda lîdzekïiem. Dome nolçma ierakstît dzîvokli Kuldîgas ielâ 6 – 2, Skrundâ, un dzîvokli Cieceres ielâ 19 – 2, Skrundas pagastâ, zemesgrâmatâ uz paðvaldîbas vârda. Dome noteica nosacîto cenu LVL

790.00 par apbûvçto zemes gabalu Kuldîgas ielâ 9, Skrundâ, un nosûtît mçneða laikâ pçc nosacîtâs cenas noteikðanas atsavinâðanas paziòojumu par pirmpirkuma tiesîbu izmantoðanu. Dome neizmantos pirmpirkuma tiesîbas uz nekustamo îpaðumu Jaunkvieði, Skrundas pagastâ, kas sastâv no zemes gabaliem 34 ha kopplatîbâ; uz nekustamo îpaðumu Alekði, Skrundas pagastâ, kas sastâv no zemes gabala 15.4 ha platîbâ un uz nekustamo îpaðumu Jauncepïi, Skrundas pagastâ, kas sastâv no 41.2 ha liela zemes gabala. Dome noteica, ka nepiecieðams izstrâdât nekustamâ îpaðuma Bergi, Rudbârþu pagastâ, zemes ierîcîbas projektu, jo plânots zemes gabalu sadalît. Dome apstiprinâja VSIA LATVIJAS VALSTS MÇRNIEKS izstrâdâto zemes ierîcîbas projekta lietu no 17.05.2010. par zemes gabala Ragâres, Rudbârþu pagastâ, sadalîðanu un pievienoðanu zemes gabalam Lâèi, Rudbârþu pagastâ. Dome samazinâs saimniecîbai Laucinieki, Rudbârþu pagastâ, samaksu par îpaðumâ pieðíirto zemi 1 ha platîbâ. Kopçjâ samazinâjuma summa ir 28% apmçrâ no zemes kadastrâlâs vçrtîbas. Arî saimniecîbai Padambji, Rudbârþu pagastâ, samazinâs samaksu par îpaðumâ pieðíirto zemi. Kopçjâ samazinâjuma summa ir 50% apmçrâ no zemes kadastrâlâs vçrtîbas. Tâpat saimniecîbai Gateri, Rudbârþu pagastâ, samazinâs samaksu par îpaðumâ pieðíirto zemi.

Kopçjâ samazinâjuma summa zemes gabalam 26 % apmçrâ no zemes kadastrâlâs vçrtîbas, arî Kasparam Lankovskim samazinâs samaksu par îpaðumâ pieðíirto zemi. Kopçjâ samazinâjuma summa zemes gabalam 29 % apmçrâ no zemes kadastrâlâs vçrtîbas. Dome apstiprinâja detâlplânojuma 1. redakciju Dzirnavu ielas rekonstrukcija Skrundâ kâ galîgo redakciju, kâ arî apstiprinâja detâlplânojuma grafisko daïu un teritorijas izmantoðanas un apbûves noteikumus kâ Skrundas novada paðvaldîbas saistoðos noteikumus Nr. 10/2010 „Skrundas pilsçtas Dzirnavu ielas rekonstrukcija. Detâlplânojuma grafiskâ daïa un teritorijas izmantoðanas un apbûves noteikumi”. Dome nolçma izveidot çku un bûvju îpaðumu garâþai, kura atrodas uz zemes gabala Pils ielâ 14, Skrundâ, un pieðíirt adresi Pils iela 14, Skrunda, Skrundas novads, LV – 3326. Dome nolçma izveidot çku un bûvju îpaðumu garâþai, kura atrodas uz zemes gabala Pils ielâ 4A, Skrundâ, un pieðíirt adresi Pils iela 4A, Skrunda, Skrundas novads, LV – 3326. Dome pieðíîra dzîvojamai mâjai un saimniecîbas çkai, kuras atrodas uz zemes gabala Raiòa ielâ 19, Skrundâ, vienotu adresi Raiòa iela 19, Skrunda, Skrundas novads, LV – 3326. Dome sadalîja valsts galveno autoceïu A9 „Rîga (Skulte) – Liepâja” un atdalâmiem zemes gabaliem pieðíîra jaunus nosaukumus: 1.1652 ha platîbâ nosaukumu „A9”, Skrunda, Skrundas novads, 0.0746 ha platîbâ

Dzîves aicinâjums - palîdzçt

VUGD Skrundas posteòa glâbçji (no kreisâs) Sandris Grasmanis, Arturs Kasparenko un Andris Freimanis, kuri 17.janvâra naktî pirmie izbrauca uz nelaimes vietu. 14.maijâ Rîgas Latvieðu biedrîbas namâ notika svinîgs pasâkums par godu Latvijas ugunsdzçsîbas

145. gadadienai. Pirmo reizi tika pasniegts jaunizveidotâ Iekðlietu ministrijas apbalvojuma zîme Par

Lai bûtu droðâk Darba droðîbas speciâliste Guna Skrebele.

SKRUNDA

NÎKRÂCE

RAÒÍI

nosaukumu „Autoceïð A9”, Skrunda, Skrundas novads, zemes gabalu lietoðanas mçríis – zeme dzelzceïa infrastruktûras zemes nodalîjuma joslâ un ceïu zemes nodalîjuma joslâ. Dome pieðíîra dzîvojamai mâjai Liepâjas ielâ 6, Skrundâ, telpu grupâm adreses. Dome piekrita izejas izbûvei caur pirmâ stâva lodþiju Sarmâs - 4, Kuðaiòos, Skrundas pagastâ.

Izglîtîba Dome nolçma veikt grozîjumus Skrundas pirmsskolas izglîtîbas iestâdes Liepziediòð nolikumâ un 6. punktu papildinât ar apakðpunktu: 6.3. integrçt bçrnus ar daþâdâm speciâlajâm vajadzîbâm. Dome piekrita slçgt Nîkrâces pamatskolas pirmsskolas grupu no 01.06.2010. lîdz 31.08.2010. Dome apstiprinâja apbalvojamo personu sarakstu par Skrundas novada skolçnu un skolotâju apbalvoðanu par sasniegumiem mâcîbu priekðmetu olimpiâdçs, konkursos un sacensîbâs, kur finansçjuma avots – paðvaldîbas 2010. gada budþeta izdevumi no pârçjiem izglîtîbas pasâkumiem paredzçtiem lîdzekïiem. Dome grozîs nosaukumu ,,Kârtîba Skrundas novada paðvaldîbas vispârizglîtojoðo skolu skolçnu un skolotâju apbalvoðanai par sasniegumiem mâcîbu priekðmetu olimpiâdçs, konkursos un sacensîbâs’’ uz nosaukumu ,,Kârtîba Skrundas novada paðvaldîbas vispârizglîtojoðo skolu skolçnu un skolotâju Vispirms cilvçki Nedaudz par notikumu, kas rosinâja ugunsdzçsçjus izvirzît apbalvoðanai. 17. janvârî izsaukumu uz ugunsgrçku Kuðaiòos Skrundas ugunsdzçsçji saòçma 4.10 no rîta. Pçc seðâm minûtçm viòi bija notikumu vietâ. Dega daudzdzîvokïu mâjas Sarmas pirmajâ stâvâ esoðais veikals. Izrâdîjâs, tas bija sâcis degt un dûmot daudz âtrâk. Tonakt Skrundas postenî deþûrçja kaprâïa Artura Kasparenko apakðvienîba. Kad tâ ieradâs notikuma vietâ, bija âtri jâapver kritiskâ situâcija. Tik daudz apdraudçtu cilvçku vienuviet Artura praksç vçl nebija bijis. VUGD Skrundas posteòa komandiera vietnieka p.i. Arturs Kasparenko atceras, ka tas bijis sareþìîts gadîjums, jo notikuma vietâ ieradusies viena ekipâþa ar trim glâbçjiem. Arî VUGD Skrundas posteòa ugunsdzçsçjs glâbçjs Sandris Grasmanis pirmo reizi sastapies ar ðâdu nelaimi un atzîst, vispirms glâbuði cilvçkus.

paðaizliedzîbu. Gan to, gan citus apbalvojumus saòçma arî VUGD Skrundas posteòa darbinieki.

Gandarîjums par labi padarîto Nebûdami maiòâ, palîgâ steiguðies

Ir pagâjis mçnesis kopð darba gaitas Skrundas novada paðvaldîbâ uzsâkusi darba droðîbas speciâliste Guna Skrebele. Darba pienâkumos ir pârraudzît darba droðîbas un aizsardzîbas noteikumu ievçroðanu Skrundas novada paðvaldîbas pakïautajâm struktûrvienîbâm. Pirmie iespaidi … Mûsu valstî, jau kâ tradîcija ir tas, ka valdîba atskaitâs par nostrâdâtajâm simts dienâm. Mans pirmais darba mçnesis ir paskrçjis vçl âtrâk kâ palu ûdeòi, ir apjaustas novada robeþas un iepazîti objekti, iepazinos ar iestâdçm un to darba aizsardzîbas sistçmâm.

Darba fronte ir plaða un darâmâ daudz. Jebkurð darbinieks vçlas strâdât sakârtotâ darba vidç, kur ir nodroðinâti maksimâli droði darba apstâkïi un tiek ievçrotas normatîvajos aktos paredzçtâs prasîbas. Darâmâ ir daudz, jo, mainoties noteikumiem valstî, mainâs dokumentâcija un pasâkumu plâns Ìimenes katrâ iestâdç. ârste Jeïena Gavrilova pârskata savu Ïoti svarîgi ir nodroðinât pacientu slimîbas vçstures. strâdâjoðiem droðu darba vidi. Tas nodroðina darbinieka droðîbu un aizsargâ viòa veselîbu, bet veselîbas saglabâðana ir katram cilvçkam primârais uzdevums. Neapgâþams ir fakts, ka - jo labâk darbinieks jûtas

RUDBÂRÞI

SKRUNDA

NÎKRÂCE

RAÒÍI

3

apbalvoðanai par sasniegumiem valsts mâcîbu priekðmetu olimpiâdçs, konkursos un sacensîbâs’’.

Dzîvokïu jautâjumi Dome uzòçma 3 personas dzîvokïu jautâjumu risinâðanas reìistrâ kâ personu, kas ar dzîvojamo platîbu nodroðinâma vispârçjâ kârtîbâ. Dome pieðíîra 1 personai dzîvokli Nîkrâces pagastâ. Dome atïâva pârslçgt îres lîgumu uz citu personu, dzîvojoðu Sildegâs, Rudbârþu pagastâ.

Citi Dome nolçma pieðíirt Ls 546.66 no îres uzkrâjuma lîdzekïiem krâsns remontam paðvaldîbai piederoðâ dzîvoklî Liepâjas ielâ 7 – 2, Skrundâ. Dome atbrîvoja SIA Jâòa Brikmaòa aptieka no nomas maksas 100% apmçrâ uz diviem mçneðiem. Dome pieðíîra Ls 150.00 Skrundas galda hokeja kluba 3 spçlçtâjiem, kuri no 11.06.2010. lîdz 13.06.2010. startçs Latvijas nacionâlâs izlases sastâvâ, piedaloties Eiropas èempionâtâ galda hokejâ Overumâ, Zviedrijâ. Finansçjuma avots – 2010. gada paðvaldîbas budþeta rezerves fonda lîdzekïi. Dome pieðíîra Skrundas vidusskolas deju kolektîvam Ls 50.00 svârku auduma iegâdei, finansçjuma avots – Skrundas vidusskolas 2010. gada budþets. Dome apstiprinâja Skrundas novada dzimtsarakstu nodaïas maksas pakalpojumus (skat. 2.lpp.) Sagatavoja projektu speciâliste Kristîne Vçrdiòa arî citi kolçìi, viens no tiem Gatis Stiba. Par nesavtîgo darbu ðajâ ugunsgrçkâ serþantam Gatim Stibam un kaprâlim Arturam Kasparenko pasniegta jaunizveidotâ Iekðlietu ministrijas apbalvojuma zîme Par paðaizliedzîbu. Savukârt kaprâïi Andris Freimanis un Sandris Grasmanis par priekðzîmîgu dienesta uzdevumu izpildi apbalvoti ar Iekðlietu ministrijas Sudraba Goda zîmi. VUGD Skrundas posteòa ugunsdzçsçjs glâbçjs un autovadîtâjs Andris Freimanis saka, ka ðai darbâ lielâko gandarîjumu dod tas, ka izdevies palîdzçt cilvçkiem. Padarîtais jânovçrtç Puiðus apbalvoðanai virzîjis Skrundas posteòa komandieris Gatis Bajinskis. Viòð atzina, ka komisijai svarîgi bijis arî atklât, kâ apbalvojamie strâdâ ikdienâ. Par savâm izglâbtajâm dzîvîbâm ðai komandai ðodien var pateikties 16 cilvçku. Teksts un foto - Ieva Benefelde

savâ darba vietâ, jo lielâka ir viòa atdeve darbam. Ceru uz labu sadarbîbu ar iestâþu vadîtâjiem un ka ar savu darba pieredzi un zinâðanâm varçðu palîdzçt darba devçjiem sakârtot un uzlabot darba vidi, lai ikviens strâdâjoðais savâ darba vietâ var justies labi un droði.

RUDBÂRÞI

Kontakti: +371 63350458, +371 29421665 guna.skrebele@skrunda.lv Teksts- Guna Skrebele Foto- Ieva Benefelde

SKRUNDA


4

SKRUNDAS NOVADS

www.skrundasnovads.lv

Gardi gatavo un çd

2010. gada jûnijs

Skrundâ

Notikumu kalendârs

4. jûnijâ pl.18.00 bçrnu deju kolektîvam Jautrais dancis 15 gadu jubilejas koncerts Prieks. 14. jûnijâ pl.17.00 komunistiskâ genocîda upuru atceres brîdis pie piemiòas vagona. 15.jûnijâ pl.10.00 Skrundas k/n visi interesenti tiek aicinâti uz tikðanos ar Kurzemes Biznesa inkubatora pârstâvjiem, kuru mçríis ir atbalstît mazo un vidçjo uzòçmçjdarbîbu Dienvidkurzemç, arî Skrundâ. 20.jûnijâ pl.12.00 Skrundas vidusskolas stadionâ Latvijas sporta suòkopîbas federâcija rîko 3.etapu treniòsacensîbâm suòiem nacionâlajâ daudzcîòâ. 23.jûnijâ pl.20.00 pilskalna estrâdç pçc R. Blaumaòa stâsta motîviem izrâde Îsa pamâcîba mîlçðanâ. Jau ceturto gadu, tuvojoties Jâòu laikam, Skrundas iedzîvotâji, kas ikdienâ aizòemti savos darbos, aptuveni mçneða laikâ pulcçjas vienkopus kultûras namâ, lai kopîgi ar amatierteâtra reþisori Inesi Ceriòu iestudçtu kâdu tautâ mîlçtu lugu. Tâ ir arî ðoreiz. Pl.22.00 Lîgo balle, spçlç grupa Nakts ziòas. 26.jûnijâ pl.11.00 smilðu laukumâ pie Skrundas vidusskolas notiks mix turnîrs pludmales volejbolâ.

Nîkrâcç

Gardçþu klubiòa dalîbnieces nogarðo pagatavoto maltîti. 21.maijâ uz kârtçjo tikðanos Nîkrâcç kopâ sanâca Gardçþu klubiòð. Tâ kâ iestâjies siltâks laiks, tad nolemts atklât piknika sezonu un klubiòa dalîbnieces tikâs dârzâ. Vieno kopîgas intereses Gardçþu klubiòð izveidojies pagâjuðajâ gadâ Nîkrâces ìimenes atbalsta centra paspârnç. Organizçjot vairâkas kulinâras ievirzes nodarbîbas, nolemts izveidot atseviðíu klubiòu. Tâ kâ kopâ sanâkuðajiem patîkot gardi paçst, tad arî nosaukums nav bijis tâlu jâmeklç.

Parasti gardçþu tikðanâs ir tematiska, atbilstoða gadalaikam. Tâ bijusi gan pankûku diena, gan degustçti ziemai sagatavotie krâjumi. Galvenais mçríis esot apmainîties ar pieredzi. Pat kartupeïu pankûkas katra gatavojusi citâdâk. Ðoreiz lîdzi atnesti daþâdi dârzeòi, kurus grilçt, arî gaïa. No krçjuma, majonçzes un íiplokiem tapa mçrce. „Ar receptçm mainâmies klubiòa ietvaros. Te, piemçram, pirmo reizi çdu pankûku kûku, bet meitenes no manis òçma guríu sagatavoðanas recepti,” saka ìimenes atbalsta centra vadîtâja Inese Ivâne.

Aicina jaunus dalîbniekus Ðobrîd klubiòâ ir ap 10 dalîbnieèu, kas tiekas reizi mçnesî. Tomçr tiek gaidîti arî jauni dalîbnieki- ne tikai pieauguðie, bet arî skolçni. Dalîbas maksa nav jâmaksâ. Gardçþu klubiòa dalîbnieces atzîst, ka paðâm patîk gatavot un eksperimentçt, un priecâjas, ja viòu padoms noder citiem. Klubiòð arî esot kâ atpûta no ikdienas. Ìimenes atbalsta centrs Nîkrâcç izveidots par Leader projektâ iegûtiem lîdzekïiem. Teksts un foto- Ieva Benefelde

Uzòemðana Skrundas vidusskolâ 2010./2011.m.g.skola piedâvâ: *Pamatizglîtîbas programmu (21011111), *Pamatizglîtîbas pedagoìiskâs korekcijas izglîtîbas programma (21011811), *Pamatizglîtîbas otrâ posma (7.-9.kl.) vakara (maiòu) izglîtîbas programmu (23011112), *Vispârçjâs vidçjâs izglîtîbas vispârizglîtojoðâ virziena programmu (31011011), *Vispârçjâs vidçjâs izglîtîbas humanitârâ un sociâlâ virziena izglîtîbas programmu (31012011), *Vispârçjâs vidçjâs izglîtîbas matemâtikas, dabaszinîbu un tehnikas virziena izglîtîbas programmu (31013011), *Vispârçjâs vidçjâs izglîtîbas vispârizglîtojoðâ virziena (vakara vidusskolas) izglîtîbas programmu (31011012).

Uzòemðanas noteikumi. Piesakoties mûsu skolas 10.klasç, jâiesniedz ðâdi dokumenti: *iesniegums (uz vienotas veidlapas), *pases vai dzimðanas apliecîbas kopija, *apliecîba par pamatizglîtîbu, gada un eksâmenu atzîmju izraksts (oriìinâls), *medicîniskâ karte 026/u, *profilaktiskâs potçðanas karte 063/u.

Dokumentu pieòemðana - 17.jûnijâ no pl.9.00-12.00, 24.augustâ no pl.9.00-12.00 vai citâ interesentam pieòemamâ laikâ.

Uzòemðanas komisija - 17.jûnijâ, 24. un 30.augustâ. T.63331286 (direktors), 29157119(skolas mob.), 633 31025 (direktora vietniece izglîtîbas jomâ). skrvsk@kuldiga.lv, ainars.zankovskis.direktors@apollo.lv Sîkâka informâcija- www.skrundasvidusskola.lv

9.jûnijâ pl.17.00 jaunieðu centrâ demonstrçs filmu Krçsla. No 14. - 18.jûnijam jaunieðu un ìimenes centrâ vasaras radoðâ darbnîca. 22.jûnijâ pl.19.00 Lçnâs pie Lçnu pils notiks ielîgoðana. Annas Brigaderes lugu Èaukstenes izrâdîs un dziesmas dziedâs Nîkrâces sievieðu vokâlais ansamblis. 23.jûnijâ pl.19.00 pie Nîkrâces atpûtas centra ielîgoðana. Pl.22.00 pie Nîkrâces kultûras nama Lîgo balle, spçlçs grupa Kristapi.

Rudbârþos 14. jûnijâ pl.12.00 pie Rudbârþu baznîcas piemiòas brîdis komunistiskâ genocîda upuriem. 18.jûnijâ pl.16.00 Rudbârþu bçrnu un jaunieðu centrâ galda spçïu turnîrs. 18. jûnijâ pl.19.00 Rudbârþu kultûras namâ Raòíu amatierteâtra izrâde- H. Krûmiòa komçdija 2 cçlienos Eksportsviests un mîlestîba. 22. jûnijâ pl.19.00 Jâòu ielîgoðana Sieksâtç pie bibliotçkas. Piedalâs Rudbârþu amatierteâtris ar uzvedumu Kâ Ziemeïmeitas brauca puisi lûkoties un folkloras kopa Kamenîte. 23. jûnijâ pl.19.00 Rudbârþu kultûras namâ Lîgo vakara ieskaòâs amatierteâtris izrâdîs M. Jotuni lugu Vîra sânkauls. Piedalâs folkloras kopa Kamenîte. 23. jûnijâ pl.22.00 sporta laukumâ Lîgo balle. Spçlç grupa Tik un tâ no Saldus.

Raòíos 14.jûnijâ pl.13.00 ziedu nolikðana un svecîðu aizdedzinâðana pie represçto akmens. 21.jûnijâ pl.17.00 pie pagasta pârvaldes Lîgo svçtku ieskandinâðana kopâ ar paðdarbîbas kolektîviem. 23.jûnijâ pl.22.00 Sudmalnieku birzî Lîgo svçtku balle kopâ ar grupu Saulvçjâ.

Lepojamies! Skrundas/Liepâjas apvienotâ rokgrupa BARREL maijâ piedalîjusies LTV7 raidîjuma SEMS organizçtajâ grupu konkursâ Troksnis 2. Uzvarot vairâkâs kârtâs, puiði tika lîdz finâlam. Veiksmi kârtâs nodroðinâja gan skatîtâju balsojums, gan þûrijas vçrtçjums. Noslçgumâ grupa ieguva 4.vietu. BARREL lîderis Jânis Buíelis atzina, ka uzstâðanâs Latvijas Televîzijâ grupas dzîvç ir nozîmîgs notikums.

Novada dzimtsaraksts ziòo Maijâ iepriecinoðs râdîtâjs – piedzimuðo ir par vienu vairâk, nekâ aizsaulç aizgâjuðo ïauþu. Skrundas novadâ piedzimuði 3 bçrniòi– visi trîs puisîði. Skrundâ – 1, Jaunmuiþâ – 1, Nîkrâcç – 1. Miruði 2 cienîjama vecuma skrundenieki. Noslçgtas divas laulîbas.

Pateicîba Skrundas novada Lçnu ciema iedzîvotâji saka sirsnîgu paldies par Skrundas novada skolçnu domes sniegto brîniðíîgo koncertu Lçnu ciema iedzîvotâjiem, kâ arî liels paldies ðî koncerta organizçtâjiem.

Izvedîs lielgabarîta atkritumus

Sveicam! Vçrtîgu - 55 gadu kopîgâs dzîves jubileju 20. maijâ svinçja

Velta un Jânis Gaiïi Jûs savu pavardu tik labi nosargâjât, Ka vçl arvien tas sprçgâjoðs un silts. Iet divi cilvçki caur dzîvi cieði blakus Un ir viens otram patvçrums un tilts.

5. jûnijâ Skrundas novada paðvaldîba kopâ ar SIA Eko Kurzeme organizç lielgabarîta atkritumu savâkðanu Skrundâ. Savâkðanas vietas un aptuvenie laiki: Sporta ielâ 1- pl.9.00 Smilðu un Ziedu ielas krustojumâ- pl.9.45 Dârza ielâ- pl.10.30 Liepâjas ielâ 45- pl.11.15

Aicina gût pieredzi Sveicam Smaragda kâzâs! Skrundas novada dzimtsarakstu nodaïa

Skrundas novada paðvaldîbas informatîvs izdevums. Atbildîgâ par izdevumu - Attîstîbas nodaïas vadîtâja Zane Eglîte (t.63350461), redaktore - Ieva Benefelde. Iespiests SIA Kurzemes Vârds tipogrâfijâ, Liepâjâ, Radio ielâ 19a, tirâþa 2300

9.jûnijâ tiek organizçts bezmaksas pieredzes apmaiòas brauciens Skrundas novada lauksaimniekiem, aktîviem darba meklçtâjiem un citiem interesentiem uz kaimiòu pagastiem, lai gûtu pieredzi aitu, kazu un eksotisko dzîvnieku audzçðanâ un mâjraþoðanâ. Pieteikties braucienam lîdz 7. jûnijam pl.12.00 var pagastu pakalpojumu pârvaldçs vai pie lauku attîstîbas speciâlistes Lienes – t.63350464

Skrundas avīze (2010. gada jūnijs)  

Skrundas novada pašvaldības 2010. gada jūnija informatīvais izdevums.

Skrundas avīze (2010. gada jūnijs)  

Skrundas novada pašvaldības 2010. gada jūnija informatīvais izdevums.

Advertisement