Page 1

SKRUNDAS

NOVADS

Skrundas novada paðvaldîbas informatîvais izdevums

www.skrundasnovads.lv

2010. gada jûlijs

Atklâta mûsdienîga sociâlâ mâja

Labdien, lasîtâj!

14.jûnijâ Skrundâ, Liepâjas ielâ 6, pçc rekonstrukcijas tika atklâta sociâlâ mâja. Tajâ ir 11 labiekârtotu dzîvokïu. Uz svinîgo atklâðanas brîdi bija sapulcçjuðies Skrundas novada paðvaldîbas pârstâvji, deputâti, çkas atjaunoðanâ iesaistîtie un iedzîvotâji. Inga Flugrâte, Skrundas novada izglîtîbas darba speciâliste Nekad vairs nebûs tâ kâ bija... Liekas, ka M. Zâlîtes dzejas rinda ataino paðreizçjo situâciju valstî un arî Skrundas novadâ. Ðis mâcîbu gads sakrita ar nopietnâm pârmaiòâm valsts pârvaldç un visai sabiedrîbai ïoti nozîmîgâs jomâs– arî izglîtîbâ. Mâcîbu gadu noslçdzot, gribas atcerçties spilgtâkos brîþus skolas dzîvç. Manuprât, viens no bûtiskâkajiem skolu darba atskaites punktiem ir mâcîbu gada beigas. Sirsnîgi un mîïi, izsmarþojot vîstoðu bçrzu meijâm, aizritçjuði skolu izlaidumi, un atkal pulciòð mûsu jaunieðu dodas lielajâ dzîvç ar jauniem sapòiem, plâniem un cerîbâm. Visi skolas gadi mûsu nu jau lielajiem bçrniem aizritçjuði cieðâ saistîbâ ar paðvaldîbas dzîvi. Bez viòiem nevaru iedomâties Skrundas novada korus, deju kolektîvus, kultûras pasâkumus un X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svçtkus. Liels prieks, ka uz svçtkiem dosies Skrundas vidusskolas koris – 34 dalîbnieki, Skrundas vidusskolas deju kolektîvs – 18 dalîbnieki un 8. jûlijâ svçtku pasâkumâ Brîvdabas muzejâ piedalîsies Rudbârþu folkloras kopa – 11 dalîbnieki. Svçtku ìenerâlsponsors ir O!Karte, kuras sauklis ir „Kam ir ko teikt!” Arî Skrundas novada dziesmu un deju svçtku II kârtas konkursu dalîbnieki ir saòçmuði dâvinâjumu no O!Kartes, kâ arî dâvanas no Lîvu Akvaparka . Paldies ikvienam skolçnam par rûpîgo mâcîbu darbu, par uzvarâm olimpiâdçs un konkursos, par to, ka daudzi no jums nesuði Skrundas vârdu ârpus novada robeþâm. Rûpîgs darbs un zinâðanu apguve ïaus skolâs iegûto vçlâk likt lietâ, veidojot savu dzîves ceïu. Lai kâdu profesiju un ceïu jûs tagad izvçlçtos, dzimtâ puse gaidîs atpakaï, un, iespçjams, tieði kâds no jums kïûs par deputâtu, paðvaldîbas vadîtâju vai nozares speciâlistu, kura rokâs bûs Skrundas nâkotne. Novçlu nâkamajâ mâcîbu gadâ visiem skolçniem, pedagogiem, studentiem zinâtkâri, uzcîtîbu un radoðus panâkumus. Novçlu veiksmi un izdoðanos. Tûkstoðiem cilvçku nesasniedz to, ko viòi vçlas, jo dzîvo bailçs no neizdoðanâs. Lai jums izdodas îstenot nospraustos mçríus!

SKRUNDA

Gaiða un mâjîga Pirmais pâr çkas slieksni pârkâpa kaíçns, tâ dodot svçtîbu mâjai. „Es ïoti ceru, ka mâjas iedzîvotâjiem ðis bûs labs pamats, kâ tâlâk savâ dzîvç sasniegt jaunas lietas,” atklâðanâ sacîja Skrundas novada paðvaldîbas vadîtâja Nellija Kleinberga. Novadâ ðî ir pirmâ sociâlâ dzîvojamâ çka, kas labiekârtota un pilnîbâ atbilst Eiropas standartiem. Atnâkuðie iedzîvotâji priecâjâs par gaiðajâm un mâjîgajâm telpâm, bet baþîjâs, vai tâs spçs tikpat skaistas uzturçt. Iekðtelpas pârprojektçtas Ðî çka ekspluatâcijâ nodota 1935. gadâ. 2000.gadâ tai pieðíirts sociâlâs dzîvojamâs mâjas statuss, kas ïâvis tai piesaistît lîdzekïus energoefektivitâtes uzlaboðanai. Lîdz tam çkâ bija 8 dzîvokïi, bet, pârveidojot tirdzniecîbas telpas, kopumâ nu ir 11 dzîvokïu, galvenokârt vienistabas. Viens pilnîbâ pielâgots cilvçkam ar îpaðâm vajadzîbâm. Katrâ dzîvoklî ir tualetes un duðas telpa, ar pavardu un izlietni aprîkota virtuve. Arhitekts Aigars Andersons sacîja: „Çka ir pilnîbâ pârprojektçta, saglabâjot ârçjo kontûru un nesoðâs konstrukcijas, tai ir arî vairâkas ieejas.” Ieguldîts vairâk darba Pirms çkâ sâkâs remontdarbi, tâ

Lenti svinîgi pârgrieza Skrundas novada paðvaldîbas vadîtâja Nellija Kleinberga un SIA Kurzemes ligzda valdes priekðsçdçtâjs Ìirts Egle. bijusi katastrofâlâ stâvoklî- pârsegumi vietâm iebruka, pamatkonstrukcijas bija jâlabo. Bûvnieki atzîst, bija jâiegulda vairâk darba, nekâ sâkotnçji plânots. „Nu te ir ievilkts ûdens, apkure, gâze, kanalizâcija, ugunsdzçsîbas signalizâcija. Çka ir nosiltinâta,” visu paveikto uzskaitîja darbu vadîtâjs no SIA Kurzemes ligzda Vasilijs Vaèiïa. Bûs jâievçro kârtîba Kârtîbu, kas saòems dzîvokïu atslçgas, nosaka gan valsts likums, gan

paðvaldîbas saistoðie noteikumi. Lîgumu ar îrniekiem noslçgs uz pusgadu, pçc tam pârskatîs dzîves apstâkïus un attiecîgi lîgumu pagarinâs vai ne. Maksa par îri bûs samazinâta20% maksâs paðvaldîba, 80% îrnieks. Par komunâlajiem pakalpojumiem gan bûs jânorçíinâs paðiem pilnâ apmçrâ. Par îrnieku sociâlajâ mâjâ var kïût maznodroðinâtie, bçrni bâreòi, arî cilvçki pçc ieslodzîjuma. N.Kleinberga atzîst, ka te ir arî iekðçjâs kârtîbas noteikumi, kas stingri jâievçro. Ðî

iemesla dçï vairâki potenciâlie iemîtnieki atteikuðies te dzîvot. Iesâkto turpinâs Projekta kopçjâs izmaksas ir aptuveni 160 tûkstoð latu, no kuriem 75% ir ERAF fonda lîdzekïi, pa 12% lîdzfinansçjusi paðvaldîba un valsts. Novada priekðsçdçtâja atzîst, ja vien bûðot iespçja izmantot struktûrfondu lîdzekïus, paðvaldîba turpinâs lîdzîgi atjaunot çkas arî citur novadâ. Teksts un foto- Ieva Benefelde

Novads - sakopts un skaists

No pagasta uz pagastu, no mâjas uz mâju, no sçtas uz sçtu- tâ vairâkas dienas pirms Jâòiem Skrundas novada paðvaldîbas vadîba, deputâti un sabiedrîbas pârstâvji viesojâs pie ïaudîm, lai iepazîtu, kâ cilvçki poðas svçtkiem, kâ iekopti lauki un kâ dzîvojas novadâ.

Svçtkiem gatavi Ideja pirms svçtkiem apbraukât mâjas un sçtas, lai labâk iepazîtu novadu un izteiktu atzinîbu iedzîvotâjiem, radâs vairâkiem deputâtiem. Tâpçc ðoreiz ne pçc stingra nolikuma iecerçtais arî îstenots. Sabiedrîbas pârstâve Gita Johansone, kura bija visos braucienos, atzina, ka pabûts teju simt mâjâs. Viòa priecâjâs, ka, neskatoties ne uz kâdâm grûtîbâm, novadâ Jâòus sagaida sakopti. „Mani pârsteidz tas, ka tur, kur ir tikai veci cilvçki, arî viss ir nopïauts un sakopts.” Arî Skrundas novada paðvaldîbas vadîtâja Nellija Kleinberga bija iepriecinâta par rezultâtiem. „Es domâju- mçs pat varçtu organizçt kâdu ekskursiju marðrutu pa skaistâkajâm mâjâm, un tur ar vienu dienu ir par maz, jo sakoptu mâju ir ïoti daudz,” viòa piebilda. Katrâ vietâ pa pârsteigumam Komisija atzina, ka katrâ pagastâ viòus gaidîjis kâds patîkams pârsteigums, katrâ bijis kaut kas îpaðs. Viesoðanâs tikai apstiprinâjusi, ka

NÎKRÂCE

RAÒÍI

Latvijâ dzîvojoðu cilvçku izdoma ir bagâta- savâm rokâm viòi spçj radît lietas, kas pasaulç maksâ milzu naudu. Interesantas bûves, iekârtoti akmens dârzi, strûklakas, ûdenskritumi un daudzas citas lietas dârzam vai sçtai pieðíir vienreizîgumu. Tâpçc jo îpaði grûti bijis izvçlçties, kuriem par sakoptu sçtu un labiekârtotu vidi pasniegt paðvaldîbas atzinîbu. Kopumâ tika izvçlçti 12. Dâvana- alus kausi saimniekiem- pasniegti Lîgo vakarâ. Uz nâkamo gadu jau bûðot izstrâdâts konkursa nolikums par sakoptâko îpaðumu. Teksts un foto- Ieva Benefelde

Nîkrâces pagasta Rukaiðu mâju saimnieks Laimonis Fricsons komisijai izrâda savu saimniecîbu.

Atzinîba par sakoptu un labiekârtotu vidi Uþuïi, Nîkrâces pagasts, saimnieki - Santa un Dzintars Knopkeni Sârmkalni, Nîkrâces pagasts, saimnieki - Vija un Ilmârs Veinbahi Kadiíi, Skrundas pagasts, saimnieki - Ilze un Artis Dziemidi Ziediòi, Skrundas pagasts, saimnieki - Laimute un Vladimirs Bçrzupi Cielaviòas, Skrundas pagasts, saimnieki - Silva un Andis Daubari Diþzîles, Rudbârþu pagasts, saimnieki - Anita un Miervaldis Feldmaòi Jaunarâji, Rudbârþu pagasts, saimnieki - Inta un Andris Bergmaòi Aizpori, Raòíu pagasts, saimnieki - Dace un Eduards Reinkopi Diemalki, Raòíu pagasts, saimnieki - Jolanta un Valdis Jankovski Ziedu iela 1, Skrunda, saimnieki - Gunita un Laimonis Bivbâni Amatnieku iela 4, Skrunda, saimnieki - Inese un Zigurds Broki Paegïu iela 7, Skrunda, saimnieki - Baiba Stroíe un Raimonds Sprieslis

RUDBÂRÞI

SKRUNDA

NÎKRÂCE

RAÒÍI

RUDBÂRÞI

SKRUNDA


2

SKRUNDAS NOVADS

www.skrundasnovads.lv

Skrundâ uzlabo ûdenssaimniecîbas pakalpojumus

ÎSUMÂ

Apstiprina plânojumu 10.jûnijâ Skrundas novada domes sçdç pieòemts lçmums par Skrundas novada Nîkrâces pagasta teritorijas plânojuma apstiprinâðanu. Nolemts izdot Skrundas novada paðvaldîbas saistoðos noteikumus Nr. 11/2010 „Skrundas novada Nîkrâces pagasta teritorijas plânojuma grafiskâ daïa un teritorijas izmantoðanas un apbûves noteikumi”. Ar ðo plânojumu var iepazîties Skrundas novada paðvaldîbâ.

Ziedo Skrundas novadam Skrundas novads atkal saòçmis jaunu sûtîjumu no Sintijas Bernavas. Ar Vitas Eglîtes gâdîbu paðvaldîbas aìentûra Sociâlais dienests îsi pirms Jâòiem saòçma daþâdas kancelejas preces, kuras nonâks novada pirmo klaðu skolçnu rokâs. Savukârt VAS Datorzinîbu centrs direktore Ilona Gehtmane-Hofmane lîdz 1. septembrim solîjusi uz Skrundu nogâdât septiòus datorgaldus, kuri tiks piedâvâti trûcîgajâm ìimençm. Biedrîba Lejaskurzeme saòçmusi naudas dâvinâjumu Ls 175.- no Alfrçda Rubika viena bçrna rehabilitâcijai Jauníemeru sanatorijâ. Bçrnu rehabilitâciju Jauníemeros ar 400 latiem atbalsta arî Taipejas misija, bet ar 200 latiem- Skrundas novada paðvaldîba, kura apòçmusies bçrnus arî nogâdât uz nometni un mâjup. Biedrîbas Lejaskurzeme valdes locekle Sanita Ukavica no Rîgas atgâdâjusi mazlietotus apìçrbus bçrniem, kurus mazajiem skrundeniekiem dâvâ Zviedrijas latviete Daina Lielbriede.

Radoðâ darbnîca bçrniem No19. lîdz 23. jûlijam Skrundas kultûras namâ notiks radoðâ darbnîca bçrniem. Tiek aicinâti bçrni vecumâ no 3 - 12 gadiem. Te varçs sevi pârbaudît vârdu spçlçs, radît paði savus dzejoïus, iemâcîties senâs rotaïas un spçles, bûs pieejams arî modes salons, varçs pagatavot krelles un auskarus. Laiks pietiks, lai izkustinâtu savus pirkstiòus, darbojoties kompozîciju veidoðanâ no ikdienâ lietojamiem produktiem, piemçram, griíiem, rîsiem, ziròiem un pupâm. Radoðajâ darbnîcâ ikvienam bûs iespçja no auduma, dabas materiâliem vai dzijas izveidot sev mîïu lietu- lelli, ziedu vai glezniòu. Bûs arî multfilmu skatîðanâs un jautrâs sporta spçles. Turpinot iepriekðçjos gados iesâkto tradîciju, ciemosimies lauku mâjâs un vârîsim zupu… Radoðâs darbnîca ïaus piedzîvot ko jaunu. Bçrnus darbnîcai lûdz pieteikt lîdz 16.jûlijam Skrundas kultûras namâ pie mâkslinieciskâs daïas vadîtâjas Iritas Timbares (t.29543262)

Pensionâru saiets 31.jûlijâ pie Nabes ezera Padurç notiks kârtçjie pensionâru svçtki. Raòíu pensionârus lîdz 21.jûlijam aicina pieteikties pagasta pârvaldç vai pie A.Zemes. Rudbârþu pensionâruslîdz 21.jûlijam pagasta pârvaldç pie sociâlâ darba organizatores I. Grauduþes. Nîkrâces pensionâruspagasta pârvaldç vai pie I. Koïesovas. Skrundâ pie pensionâru kluba vadîtâjas G.Rûsîtes (t.63331787). Dalîbas maksa Ls 2.00 no personas.

SKRUNDA

2010. gada jûlijs

Lîdz ar vasaras atnâkðanu Skrundas pilsçtas teritorijâ pilnâ sparâ notiek bûvdarbi ûdenssaimniecîbas attîstîbas projekta ietvaros. Ziemas periodâ bûvdarbiem nelabvçlîgo laika apstâkïu dçï darbi noritçja ar mazâku intensitâti. Bûvdarbu lîgums ar bûvuzòçmçju SIA „Ostas Celtnieks” tika noslçgts pagâjuðâ gada novembrî. Izpildes termiòð ir 18 mçneði, taèu bûvuzòçmçjs visus darbus plâno pabeigt jau lîdz ðî gada beigâm, lai arî ziemas mçneðos darbi daïçji tika pârtraukti. Ar darbiem iekïaujas laikâ Laikâ no bûvdarbu uzsâkðanas lîdz ðim brîdim bûvuzòçmçjs ir paveicis ðâdus lîgumâ paredzçtos darbus un veicis ðâdu iekârtu piegâdi: izbûvçjis ~ 2 km no kopâ paredzçtajiem 3 km jaunâ ûdensvada, izbûvçjis ~ 2,5 kilometrus jaunu kanalizâcijas vadu un spiedvadu, veicis lielâko daïu skataku rekonstrukciju, kas noteikts tehniskajâ projektâ, piegâdâjis ûdens mçrîtâjus, kurus paredzçts uzstâdît ûdens patçriòa uzskaitei, piegâdâjis bûvlaukumâ jaunajai otrâ pacçluma sûkòu stacijai „Cçrpiòos” paredzçtos sûkòus, piegâdâjis paredzçtâs divas jaunâs spçkstacijas (ìeneratorus), no kurâm vienu paredzçts uzstâdît „Cçrpiòos”. Uzlabos dzeramâ ûdens piegâdi Vasaras mçneðos bûvuzòçmçjs SIA „Ostas Celtnieks” turpinâs ûdensapgâdes un kanalizâcijas tîklu izbûvi pilsçtâ, kâ arî veiks veco vârstu un ugunsdzçsîbas hidrantu nomaiòu. Jûlija sâkumâ plânots uzstâdît jau piegâdâtâs trîs jaunâs rûpnieciski raþotâs kanalizâcijas sûkòu stacijas Raiòa ielâ, Pçrkona ielâ un Pils ielâ. „Cçrpiòos” turpinâsies jaunâs otrâ pacçluma sûkòu stacijas un jauno ûdens rezervuâru bûvniecîba. Vienlaikus tur tiks urbti arî divi jauni ~70 metrus dziïi artçziskie urbumi. No ðiem urbumiem pçc jaunâs otrâ pacçluma sûkòu stacijas izbûves tiks nodroðinâta normatîvajâm prasîbâm atbilstoða dzeramâ ûdens piegâde Skrundas iedzîvotâjiem. Savukârt esoðos trîs urbumus, no kuriem tiek piegâdâts ûdens, paðlaik ir paredzçts slçgt un tamponçt, jo no tiem padotais ûdens neatbilst normatîvos noteiktajâm prasîbâm. Pçc jaunâs otrâ pacçluma sûkòu stacijas nodoðanas ekspluatâcijâ, ûdens pilsçtas iedzîvotâjiem tiks padots no jaunajiem ûdens rezervuâriem. Pilsçtâ esoðais ûdens tornis dzeramâ ûdens padoðanai iedzîvotâjiem vairs netiks izmantots. Izdodas ietaupît lîdzekïus Òemot vçrâ tirgus situâciju bûvniecîbas jomâ, noslçgto iepirkumu lîgumu summas ûdenssaimniecîbas attîstîbas projekta ietvaros bija ievçrojami zemâkas, nekâ sagatavojot ûdenssaimniecîbas projekta iesniegumu 2008.gada vasarâ. Lîdz ar to paðlaik ir izveidojies salîdzinoði liels finanðu lîdzekïu ietaupîjums. Noslçgto bûvniecîbas, bûvuzraudzîbas un autoruzraudzîbas lîgumu kopçjâ summa ir aptuveni Ls 650 000 bez pievienotâs vçrtîbas nodokïa no sâkotnçji plânotajiem 1,2 miljoniem latu. Ðos ietaupîtos lîdzekïus (vairâk kâ 500 000 latu) plânots apgût, realizçjot vairâkas no Skrundas ûdenssaimniecîbas attîstîbas nâkamajâs kârtâs plânotajâm komponentçm. Viena no galvenajâm prioritâtçm bûs esoðâs ûdens atdzelþoðanas stacijas rekonstrukcija „Cçrpiòos”, kâ arî

(Turpinâjums. Sâkums jûnija numurâ) Projekta lîdzfinansçjums Nav iesniegti atbilstoði dokumenti, kas pierâda projekta lîdzfinansçðanai nepiecieðamo finanðu lîdzekïu nodroðinâjumu. Piemçram, biedrîba ir iesniegusi bankas kontu izdrukas, kas pierâda finanðu lîdzekïu pieejamîbu tâdâ apmçrâ, kas nenodroðina visu iesniegto projektu lîdzfinansçjuma daïas. Attiecinâmâs izmaksas Projektâ attiecinâmajâs izmaksâs norâdîtas izmaksas, kas neatbilst nevienai no pasâkuma ietvaros attiecinâmajâm izmaksu kategorijâm. Piemçram, projekta ietvaros plânots izveidot pakalpojumu – ðûðanas darbnîca. Attiecinâmo izmaksu kategorijâ „Pamatlîdzekïi” norâdîtas izmaksas diegu, auduma iegâdei. Projekta atbilstîba pasâkumam un rîcîbai Projekta bûtîba neatbilst aktivitâtei, kurâ tas iesniegts. Piemçram, projekta mçríis ir izveidot psihologa pakalpojumu, bet projekts iesniegts aktivitâtç, kuras mçríis ir sabiedrisko aktivitâðu daþâdoðana. Projekta iesniegums neatbilst rîcîbai, kurâ tas iesniegs vai vienâ projekta iesniegumâ apvienotas abas aktivitâtes. Mâkslîgu atbalsta nosacîjumu radîðana Atbalsta pretendents mâkslîgi radîjis nosacîjumus atbalsta saòemðanai.Piemçram, uz projekts iesniegðanas brîdi tiek dibinâta biedrîba, kurâ kâ vienîgie biedri ir trîs vienas ìimenes locekïi. Projekta ietvaros plânots rekonstruçt çku, kas ir viena biedrîbas biedra îpaðumâ. Îpaðums atrodas attâlâ lauku teritorijâ. Projekta mçríis ir ierîkot seminâra un apmâcîbu telpas. Nomas, patapinâjuma lîgums, saskaòojums Projekta iesniegumam nav pievienots atbilstoðs dokuments. Piemçram, projekta ietvaros plânots ierîkot piemiòas vietu uz zemes gabala, kas atrodas privâtîpaðumâ, bet projekta iesniegumam nav pievienots saskaòojums ar zemes îpaðnieku. Bûvniecîbas dokumentâcija Bûvniecîbas dokumentâcijâ sniegta atðíirîga informâcija. Piemçram, daþos dokumentos norâdîta rekonstrukcija, citos renovâcija. Nav iesniegta visa nepiecieðamâ dokumentâcija. Demarkâcija Projektâ plânotâs aktivitâtes un iesniedzçjs atbilst kâdam no 3.ass pasâkumiem, bet VRG ðos pasâkumus nav iekïâvusi stratçìijâ. Piemçram, paðvaldîba iesniedz projektu par kultûras nama rekonstrukciju, kas atbilst pasâkuma „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzîvotâjiem”, kuras ietvaros paðvaldîba jau apguvusi noteikto finansçjuma apmçru. Biedrîbas “Darîsim paði!” koordinatore Santa Lencberga

RAÒÍI

RUDBÂRÞI

SKRUNDA

Sîkâkai informâcijai: Aivars Rudzroga SIA „Skrundas komunâlâ saimniecîba” Valdes priekðsçdçtâjs Telefons: 63331258, fakss: 63331526

Skrundas novada dzimtsarakstu nodaïas darbîbas jomas

Tipiskâkâs kïûdas LEADER projektu pieteikumos

NÎKRÂCE

Otrâ pacçluma sûkòu stacijas un rezervuâru sagatavoðana betonçðanai. plânots paplaðinât un rekonstruçt ûdensapgâdes un kanalizâcijas tîklus, kas dotu iespçju vçl lielâkam skaitam Skrundas iedzîvotâju izmantot centralizçtos ûdensapgâdes un kanalizâcijas pakalpojumus. Lai to izdarîtu, ðobrîd tiek veikta tehniski ekonomiskâ pamatojuma aktualizâcija, pçc kuras bûs jâveic grozîjumi starp SIA „Skrundas komunâlâ saimniecîba” un LR Vides ministriju noslçgtajâ lîgumâ par projekta ievieðanu. Pçc ðo grozîjumu veikðanas varçs uzsâkt iepirkumu procedûras un slçgt lîgumus par bûvniecîbu, lai visus plânotos darbus varçtu pabeigt lîdz 2012.gada 12.decembrim, kad beidzas kopçjais ðî projekta îstenoðanas termiòð. Saudzçs vidi Projekta kopçjâs izmaksas ir 1 613 106,02 LVL, no tâm kopçjâs attiecinâmâs izmaksas ir1 206 510,34 LVL. ES Kohçzijas fonda lîdzfinansçjums ir 1 025 533,79 LVL , bet valsts budþeta lîdzfinansçjums 120 426,62 LVL. Projekta ietvaros Eiropas Savienîbas Kohçzijas fonda un valsts budþeta lîdzekïu saòçmçjs ir Skrundas novada paðvaldîbas SIA „Skrundas komunâlâ saimniecîba”, savukârt projekta administratîvâs, finanðu un tehniskâs vadîbas uzraudzîbu nodroðina LR Vides ministrija. Visas projekta ietvaros paredzçtâs aktivitâtes ir vçrstas uz dabas un energoresursu racionâlu izmantoðanu un vides piesâròojuma samazinâðanu, nodroðinot kvalitatîvu dzîves vidi un novçrðot draudus iedzîvotâju veselîbai. Visas aktivitâtes ir specifiskas attiecîbâ uz teritorijas ilgtspçjîgu attîstîbu.

(Turpinâjums. Sâkums jûnija numurâ) Dzimðanas reìistrâcija Par bçrna piedzimðanu mçneða laikâ ir jâpaziòo dzimtsarakstu nodaïai. Dzimtsarakstu nodaïa reìistrç jaundzimuðos pçc bçrna dzimðanas vietas vai pçc viena vai abu vecâku dzîves vietas un izsniedz dzimðanas apliecîbu. Iesniedzamie dokumenti Medicînas apliecîba, kas apliecina dzimðanas faktu; Vecâku pases vai cits personu apliecinoðs dokuments. Ja bçrna vecâki sastâv savstarpçjâ laulîbâ, papildus nepiecieðama laulîbas apliecîba. Ja bçrna vecâki laulîbâ nesastâv, paternitâtes atzîðana notiek, bçrna tçvam un mâtei personîgi ierodoties dzimtsarakstu nodaïâ un iesniedzot kopîgu rakstisku iesniegumu (veidlapu saòem dzimtsarakstu nodaïâ) vai pie notâra publiski apliecinâtu iesniegumu. Iesniegumu par paternitâtes atzîðanu var iesniegt arî pirms bçrna dzimðanas, pçc tam, kad bçrns jau reìistrçts, kâ arî noteikt paternitâti tiesas ceïâ pçc bçrna dzimðanas. Ja lîdz dzimðanas reìistrâcijai bçrna paternitâte nav atzîta un to nedara, bçrnu reìistrçjot, ieraksta ziòas tikai par mâti, ailç par tçvu ievelkot svîtru. Bçrna vecâki var rakstveidâ pilnvarot arî citu personu paziòot par bçrna piedzimðanu. Pçc dzimðanas apliecîbas saòemðanas paðvaldîbâ jâdeklarç bçrna dzîvesvieta. Dzimtsarakstu nodaïa dzimðanas reìistrâciju izdara bez maksas. Dzimtsarakstu nodaïa nodroðina svinîgu bçrna dzimðanas reìistrâciju, ja vecâki to vçlas.

Ârlietu ministrija aicina Latvijas jaunieðus pieteikties darbam ANO Ârlietu ministrija aicina Latvijas iedzîvotâjus, it îpaði jaunieðus, izmantot iespçju un pretendçt uz vakanci ANO (Apvienoto Nâciju organizâcija) jaunâko profesionâlo darbinieku lîmenî, tâdçjâdi gûstot vçrtîgu starptautisku pieredzi. ANO Sekretariâts meklç jaunus kvalificçtus darbiniekus tâdâs jomâs kâ administrâcija, demogrâfija, ekonomika, cilvçktiesîbas, juridiskie jautâjumi, radio producçðana, droðîba, statistika, interneta tîmekïa dizains/attîstîba. Lai piedalîtos konkursâ, kandidâtiem jâatbilst ðâdâm prasîbâm: Latvijas pilsonîba, vecums lîdz 32 gadiem, augstâkâ izglîtîba atbilstoði izvçlçtajai jomai, ïoti labas angïu vai franèu valodas zinâðanas, citu oficiâlo (krievu, spâòu, íînieðu, arâbu) ANO valodu zinâðanas tiks vçrtçtas kâ priekðrocîba. Pieteikties iespçjams ANO Sekretariâta karjeras portâlâ http://careers.un.org, kur atrodami arî darba piedâvâjumi un informâcija par pieteikðanâs procedûru. Pieteikties iespçjams lîdz 2010.gada 19.septembrim. Vairâk informâcijas par eksaminâcijas norisi 2010.gadâ pieejama: http://www.un.org/Depts/OHRM/ examin/2010e.pdf. Ja pieteiksies pietiekams kandidâtu skaits no Latvijas, 2010.gada 1.decembrî Ârlietu ministrija organizçs eksâmena rakstisko daïu Rîgâ. Neskaidrîbu gadîjumâ var sazinâties ar Ârlietu ministriju pa tâlruni: 67016132.

NÎKRÂCE

RAÒÍI

RUDBÂRÞI

SKRUNDA


SKRUNDAS NOVADS

2010. gada jûlijs

www.skrundasnovads.lv

Domes 2010.gada 2.jûnija ârkârtas sçde Administrâcija Dome nolçma òemt no Valsts kases ilgtermiòa aizòçmumu 116 533.20 EUR (viens simts seðpadsmit tûkstoði pieci simti trîsdesmit trîs eiro un 20 centi) projekta “Alternatîvâs aprûpes pakalpojumu attîstîðana un pilnveide Skrundas paðvaldîbâ” realizâcijai, un 170 744.62 EUR (viens simts septiòdesmit tûkstoði septiòi simti èetrdesmit èetri eiro un 62 centi) apmçrâ projekta “Sociâlâs dzîvojamâs mâjas Liepâjas ielâ 6, Skrundâ energoefektivitâtes pasâkumi” realizâcijai, uz kredîta atmaksas termiòu 10 gadi ar Valsts kasç noteikto procentu likmi ar atlikto maksâjumu Administrâcija Dome nolçma piedalîties Eiropas Savienîbas Eiropas Lauksaimniecîbas fonda lauku attîstîbai (ELFLA) atklâta projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attîstîbas programmas 2007.-2013.gadam pasâkumâ “Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzîvotâjiem” ar projektu “Vietçjâs nozîmes saieta nama izveidoðana Nîkrâces pagastâ”, kopçjâs projekta izmaksas Ls 162 949.64 (viens simts seðdesmit divi tûkstoði deviòi

3

SIA Skrundas komunâlâ saimniecîba jautâjumi Dome apstiprinâja un saskaòoja SIA Firma L4 2010. gada jûnijâ izstrâdâto tehniski ekonomisko pamatojumu projektiem „Ûdenssaimniecîbas infrastruktûras attîstîba Skrundas novada Jaunmuiþas ciemâ”; „Ûdenssaimniecîbas infrastruktûras attîstîba Skrundas novada Kuðaiòu ciemâ” un „Ûdenssaimniecîbas infrastruktûras attîstîba Skrundas novada Cieceres ciemâ”.

Dome pieðíîra ar ERAF lîdzekïiem lîdzfinansçtâ SIA Skrundas komunâlâ saimniecîba iesniegtâ projekta „Ûdenssaimniecîbas infrastruktûras attîstîba Skrundas novada Jaunmuiþas ciemâ” îstenoðanai 10 599.60 LVL (desmit tûkstoði pieci simti deviòdesmit deviòi lati un 60 santîmi), „Ûdenssaimniecîbas infrastruktûras attîstîba Skrundas novada Kuðaiòu ciemâ” îstenoðanai 9 897.80 LVL (deviòi tûkstoði astoòi simti deviòdesmit septiòi lati un 80 santîmi) un „Ûdenssaimniecîbas infrastruktûras attîstîba Skrundas novadaCieceres ciemâ” îstenoðanai 7 381.00 LVL (septiòi tûkstoði trîs simti astoò-

desmit viens lats). Paðvaldîbas finansçjums tiks nodroðinâts no paðvaldîbas budþeta lîdzekïiem vai òemot aizòçmumu LR Valsts kasç. Lai nodroðinâtu ar ERAF lîdzekïiem lîdzfinansçtâ SIA Skrundas komunâlâ saimniecîba iesniegtâ projekta „Ûdenssaimniecîbas infrastruktûras attîstîba Skrundas novada Jaunmuiþas ciemâ” îstenoðanu, galvot SIA Skrundas komunâlâ saimniecîba ilgtermiòa finansçjumu 37 946.34 LVL (trîsdesmit septiòi tûkstoði deviòi simti èetrdesmit seði lati un 34 santîmi) apmçrâ. Lai nodroðinâtu iesniegtâ projekta „Ûdenssaimniecîbas infrastruktûras attîstîba

Skrundas novada Kuðaiòu ciemâ” îstenoðanu, galvot SIA „Skrundas komunâlâ saimniecîba” ilgtermiòa finansçjumu 24 526.27 LVL (divdesmit èetri tûkstoði pieci simti divdesmit seði lati un 27 santîmi) apmçrâ. Lai nodroðinâtu iesniegtâ projekta „Ûdenssaimniecîbas infrastruktûras attîstîba Skrundas novada Cieceres ciemâ” îstenoðanu, galvot SIA Skrundas komunâlâ saimniecîba ilgtermiòa finansçjumu 14 193.35 LVL (èetrpadsmit tûkstoði viens simts deviòdesmit trîs lati un 35 santîmi) apmçrâ.

simti èetrdesmit deviòi lati un 64 santîmi), paðvaldîbas lîdzfinansçjums 25% no projekta attiecinâmajâm izmaksâm + PVN. Dome nolçma piedalîties Eiropas Savienîbas Eiropas Lauksaimniecîbas fonda lauku attîstîbai (ELFLA) atklâta projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attîstîbas programmas 2007. - 2013.gadam pasâkumâ “Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzîvotâjiem” ar projektu “Ropupes tilta rekonstrukcija Raòíu pagastâ”,

kopçjâs projekta izmaksas Ls 128 273.43 (viens simts divdesmit astoòi tûkstoði divi simti septiòdesmit trîs lati un 43 santîmi), paðvaldîbas lîdzfinansçjums 25% no projekta attiecinâmajâm izmaksâm + PVN. Dome nolçma piedalîties Latvijas un Ðveices sadarbîbas programmas lîdzfinansçtâs programmas „Atbalsts jaunatnes politikas attîstîbai attâlos vai mazattîstîtos Latvijas reìionos” aktivitâtes „Multifunkcionâlu jaunatnes iniciatîvu

centru izveide” komponentprojektâ “Multifunkcionâlas jaunatnes iniciatîvu centra izveidoðana jaunieðiem Skrundas n o v a d â , Skrundâ”, kopçjâs projekta i z maksas Ls 4 260.00 (èetri tûkstoði divi simti seðdesmit lati un 00 santîmi), paðvaldîbas lîdzfinansçjums 10% no kopçjâm projekta izmaksâm. Dome apstiprinâja Skrundas novada Nîkrâces teritorijas plânojumu. Dome veica izmaiòas Skrundas novada domes 23.07.2009. sçdes

(prot. Nr. 4, 9.§) lçmumâ “Par Skrundas novada paðvaldîbas komisiju izveidoðanu”, no ekspertu komisijas izslçdzot Aiju Danenbergu, par komisijas priekðsçdçtâju ievçlot Daci Grâveli. Pçc veiktajâm izmaiòâm ekspertu komisijas sastâvs ir ðâds: priekðsçdçtâja- Dace Grâvele, locekïiAnta Storíe un Rudîte Kronlaka.

lîdz 2011. gada janvârim. Aizòçmumu atmaksa tiks garantçta ar Skrundas novada paðvaldîbas pamatbudþetu.

Domes 2010.gada 10.jûnija ârkârtas sçde

Domes 2010.gada 22.jûnija sçde Administratîvie jautâjumi Dome apstiprinâja Skrundas novada paðvaldîbas 2009. gada publisko pârskatu, kâ arî saistoðos noteikumus Nr. 10/2010 “Ìençtiski modificçto kultûraugu audzçðanas ierobeþojumi Skrundas novada administratîvajâ teritorijâ”. Apstiprinâja arî saistoðos noteikumus Nr. 11/2010 “Nodeva par Skrundas novada paðvaldîbas bûvvaldes sniegtiem pakalpojumiem”, kâ ar 1.jûliju Skrundas novada paðvaldîbas bûvvaldes maksas pakalpojumus (skat. tabulu). Dome apstiprinâja saistoðos noteikumus Nr. 12/2010 “Par reklâmu, izkârtòu, sludinâjumu un citu informatîvo materiâlu izvietoðanu publiskâs vietâs un nodevâm par reklâmu, afiðu un sludinâjumu izvietoðanu publiskajâs vietâs Skrundas novada teritorijâ”. Dome atcçla Skrundas pilsçtas ar lauku teritoriju domes 23.03.2006. lçmumu (prot. Nr. 6, 14.§) “Par intereðu un pieauguðo neformâlâs izglîtîbas programmu licencçðanas komisijas izveidoðanu un apstiprinâja saistoðos noteikumus Nr. 13/2010 “Par intereðu izglîtîbas un pieauguðo neformâlâs izglîtîbas programmu licencçðanas kârtîbu”. Dome apstiprinâja saistoðos noteikumus Nr. 14/2010 “Nodeva par Skrundas novada paðvaldîbas izstrâdâto oficiâlo dokumentu un apliecinâtu to kopiju saòemðanu”, savukârt divus saistoðos noteikumus “Par sabiedrisko kârtîbu Nîkrâces pagastâ” atzina par spçku zaudçjuðiem. Dome apstiprinâja saistoðos noteikumus Nr. 17/2010 “Par augstas detalizâcijas topogrâfiskâs informâcijas aprites kârtîbu Skrundas novadâ”.

SIA „Skrundas komunâlâ saimniecîba” jautâjumi Dome noteica îres maksu sociâlajos dzîvokïos Liepâjas ielâ 6, Skrundâ, 0.10 Ls/m2. Îres maksas starpîbu, kas ir 0.02 Ls/m2 (mçnesî 6.39 Ls/m2, gadâ 76.68 Ls/m2) segt no paðvaldîbas budþeta, finansçjuma avots – sociâlais budþets. Dome deleìçja paðvaldîbai piederoðâs sociâlâs dzîvojamâs mâjas Liepâjas ielâ 6, Skrundâ, pârvaldîðanas un apsaimniekoðanas uzdevumu SIA “Skrundas komunâlâ saimniecîba”. Deleìçtâ uzdevuma izpildei SIA “Skrundas komunâlâ saimniecîba” ir tiesîga slçgt îres lîgumus atbilstoði paðvaldîbas 2010. gada 22.jûnija lçmumam, paturot sev 100% no iekasçtajâm îres maksâm. Dzîvokïu jautâjumi Dome atïâva dzîvojamai mâjai Dârza ielâ 1, Skrundâ, atslçgties no centralizçtâs siltumapgâdes sistçmas ar 2010./2011. gada apkures sezonas sâkumu, saskaòojot to ar Skrundas novada paðvaldîbas bûvvaldi. Dome uzòçma 7 personas dzîvokïu jautâjumu risinâðanas reìistrâ kâ personas, kas ar dzîvojamo platîbu nodroðinâmas vispârçjâ kârtîbâ. Dome pieðíîra 10 personâm dzîvokïus Skrundas novadâ. Nekustamâ îpaðuma jautâjumi Dome nolçma precizçt zemes gabala platîbu Rudbârþu pagastâ, Skrundas novadâ no 0.4 ha uz 0.1626 ha, zemes gabala lietoðanas mçríis – meþsaimniecîba. Dome noteica, ka nepiecieðams izstrâdât nekustamâ îpaðuma Raiòa ielâ 11, Skrundâ, zemes ierîcîbas

projektu, jo paredzçts zemes gabalu sadalît. Dome apstiprinâja VSIA „LATVIJAS VALSTS MÇRNIEKS” izstrâdâto zemes ierîcîbas projekta lietu no 20.05.2010. par zemes gabala Ventaskrasti, Nîkrâces pagastâ, sadalîðanu. Atdalâmiem zemes gabaliem pieðíirt jaunus nosaukumus3.55 ha platîbâ Graudiòi, Nîkrâces pagasts, un 3.14 ha platîbâ Doòi, Nîkrâces pagasts. Zemes gabalu lietoðanas mçríis – lauksaimniecîba. Dome apstiprinâja VSIA „LATVIJAS VALSTS MÇRNIEKS” izstrâdâto zemes ierîcîbas projekta lietu no 20.05.2010. par zemes gabala Âbolkalni, Raòíu pagastâ, sadalîðanu. Atdalâmam zemes gabalam 9.2 ha platîbâ pieðíirt jaunu nosaukumu Meþa Pûces, Raòíu pagasts. Zemes gabala lietoðanas mçríis – lauksaimniecîba. Dome pieðíîra z/s Dzintari îpaðumâ piederoðai lauksaimniecîbas tehnikas novietnei Rudbârþu pagastâ adresi Lauksaimniecîbas tehnikas novietne, Rudbârþu pagasts. Dome izmainîja nosaukumu un adresi çkâm un zemes gabalam Laucenieki Rudbârþu pagastâ uz nosaukumu un adresi Laucinieki, Rudbârþu pagasts. Zemes gabala lietoðanas mçríis – lauksaimniecîba. Dome apvienoja SIA „ANDERSON BALTIC” îpaðumâ piederoðos zemes gabalus Pils ielâ 2, Skrundâ - Dzirnavkrasti, Dzirnavas, un apvienotajiem zemes gabaliem pieðíîra vienotu adresi Pils iela 2, Skrunda. Zemes gabala lietoðanas mçríis – jaukta sabiedriskâs, darîjumu un dzîvojamâs apbûves teritorija. Dome iznomâs personai uz vienu

1.

Arhitektûras plânoðanas uzdevuma sagatavoðana, noformçðana

5.00

2.

Çku, bûvju un inþenierbûvju ekspluatâcijâ pieòemðanas akta

Fiziskâm personâm – 10.00

noformçðana

juridiskâm personâm – 15.00

Bûvprojektu, pagaidu un îslaicîgâs lietoðanas bûvju, reklâmu un

5.00

3.

izkârtòu saskaòoðana ar bûvvaldes arhitektu 4.

Fiziskâm personâm – 5.00

Nepabeigtâs bûvniecîbas akta sastâdîðana

juridiskâm personâm – 10.00

SKRUNDA

NÎKRÂCE

Citi jautâjumi Dome pieðíîra biedrîbai Latvijas Politiski represçto apvienîba finansiâlu atbalstu Ls 50.00 (piecdesmit lati) apmçrâ Latvijas politiski represçto personu ikgadçjâ salidojuma noorganizçðanai Ikðíilç 31.07.2010. Finansçjuma avots – 2010. gada paðvaldîbas budþeta rezerves fonda lîdzekïi. Dome apmaksâs paðvaldîbas dzîvoklî Cieceres ielâ 2 – 1, Skrundas pagastâ, plîts remontam paredzçto materiâlu iegâdes izdevumus Ls 158.67 (viens simts piecdesmit septiòi lati un 67 santîmi). Finansçjuma avots – 2010. gada pamatbudþeta rezerves fonda lîdzekïi. Dome pieðíîra îres uzkrâjuma

RAÒÍI

RUDBÂRÞI

SKRUNDA

lîdzekïus Ls 330.20 (trîs simti trîsdesmit lati un 20 santîmu) krâsns kapitâlam remontam paðvaldîbas dzîvoklî Cieceres ielâ 2 – 2, Skrundas pagastâ. Dome nolçma piedalîties ar lîdzfinansçjumu Ls 200.00 (divi simti lati) biedrîbas Nîkrâcnieki projektâ “Vasaras nometne “Pirat of the Sea”” Latvijas Kopienu iniciatîvu fonda programmâ Kopâ ar ìimeni un skolu. Finansçjuma avots – 2010. gada paðvaldîbas budþeta rezerves fonda lîdzekïi, kas paredzçti nevalstisko organizâciju atbalstam. Dome nolçma izsniegt licenci friziera amata meistaram programmas Friziera profesijas pamati îstenoðanai lîdz 2012. gada 22. jûnijam. Dome slçgs vienoðanos ar Valsts Sociâlâs Apdroðinâðanas aìentûru (VSAA) par datu pieprasîjumu un noteica paðvaldîbas atbildîgos darbiniekus par datu izmantoðanu: Andris Andersons – datorspeciâlists un Anda Vîtola – Skrundas novada p/a Sociâlais dienests direktore. Sagatavoja projektu speciâliste Kristîne Vçrdiòa

Aizstâvçt neaizsargâtâkos

Ls (t.sk. PVN)

Pakalpojums

Nr.p.k.

gadu veikala çku 81.2 m2 platîbâ Ventas ielâ 2A, Skrundâ, un noteica telpu nomas maksu Ls 0.45 par m2/ mçnesî + PVN. Nomas lîgums tiks noslçgts divu nedçïu laikâ pçc lçmuma pieòemðanas. Papildus tiks noslçgta trîspusçja vienoðanâs ar SIA Linde Invest par zemes gabala daïas Ventas ielâ 2A,Skrundâ, izmantoðanu veikala vajadzîbâm.

Ir pagâjuði jau divi mçneði Skrundas novada bâriòtiesâ. Sâkumâ bija ïoti grûti pierast pie lielâ darba apjoma, kas ir jâveic dienu no dienas. Katra diena, katra stunda pagâja nemanot. Kâds dienas darbiòð palika nepadarîts, kas bija jâatstâj uz nâkamo

NÎKRÂCE

RAÒÍI

dienu. Strâdâjot ðajâ amatâ, ir jâsaskaras ar ïoti daudzâm problçmâm, kuras nav atrisinâmas dienas laikâ. Mûsu darbâ ir svarîgi aizstâvçt bçrnu vai rîcîbnespçjîgas personas personiskâs un mantiskâs intereses un tiesîbas. Un tas nav viegli. Darbs ir grûts, bet tomçr interesants un patîkams. Katra diena atnes ko jaunu un nezinâmu. Savus padomus neliedz pârçjie bâriòtiesas locekïi. Sadarbojamies pçc iespçjas vairâk kopâ, risinot daþâdus jautâjumus. Patîkama ir katra sajûta pçc veiksmîgi padarîta darba. Centîðos savu darbu pildît godîgi un labi.

RUDBÂRÞI

Teksts - Maira Meïke, Skrundas novada bâriòtiesas vadîtâja, t: 63331298, 26665663, e-pasts: melke1122@inbox.lv Foto- Ieva Benefelde

SKRUNDA


4

SKRUNDAS NOVADS

www.skrundasnovads.lv

Lîgo vakarâ mâcâs mîlçt

Lîgo vakarâ ikviens interesents Skrundas estrâdç tika iepriecinâts ar jautro R.Blaumaòa lugas Îsa pamâcîba mîlçðanâ uzvedumu. Ðîs svçtku izrâdes ir îpaðas ar to, ka par aktieriem galvenokârt tiek pieaicinâti skrundenieki, kuru darbs ikdienâ nesaistâs ar teâtra spçlçðanu. Izrâde top nepilna mçneða laikâ. Tâ ðoreiz sievas meklçðanas labirintos bija iesaistîti mediíi, ugunsdzçsçji, çdinâðanas speciâlisti, valsts institûciju darbinieki un citu arodu pârstâvji. Vçja lomas atveidotâjs Valdis Danenbergs atzîst, ka teâtri spçlç pirmo reizi mûþâ- nevarçjis pretoties vedeklas un kultûras nama vadîtâjas pierunâðanai. Savukârt Gatis Bajinskis uz Skrundas skatuves redzçts vairâkkârt. Viòam bija uzticçta galvenâ- Viïòu Jâòa loma. Aktieri sacîja, ka darbs pie izrâdes tapðanas paticis- tâ esot kâ laba atpûta no ikdienas. Tâpat viòi atzina, ka tikai paðu iedzîvotâju atsaucîba uzturçs ðo tradîciju dzîvu. To izdevies îstenot jau ceturto gadu. Iepriekðçjâs reizes justs lîdzi Trînes grçkiem, pabûts skroderdienâs Silmaèos, te pieturçjis arî limuzîns Jâòu nakts krâsâ. Izrâdi iestudçja Inese Ceriòa. Dekorâcijas îpaði ðim pasâkumam zîmçjis mâkslinieks Andris Mangalis.

Viïòu Jânis (Gatis Bajinskis) atbraucis lûkoties sievu pie Annes (Klinta Linde, priekðplânâ). Ja kâdam piemirsâs sakâmais, Dace Klinta Linde – Anne, Sigita Picule – Kudore piepalîdzçja. Izrâdi ar dejâm Roze, Lâsma Jansone – Magone, spraigâku padarîja deju kopa Loreta Robeþniece – Guste, Dace Buíele – Trîne, Inga Flugrâte- Tince, Meþâbele. Lomâs darbojâs: Gatis Bajinskis – Irita Timbare –èigâniete, Juris Jânis, Mârtiòð Linde – Pakuls, Liene Bergmanis – zvaniíis, Ineta Jensena Brizga – Ilze, Gatis Stiba – kalçjs, – Zaplîze, Kristaps Ðpels– Vçju Rûta Linde – Lîzîte, Valdis puisis. Danenbergs – Vçjð, Sindra Bloka – Teksts- Ieva Benefelde Alîde, Vaira Meþiòa – Annes mâte, Foto- Aivita Emerberga

Ar aktiera Harija Liepiòa azartu

Ar pamatizglîtîbu Çdinâðanas pakalpojumi Kvalifikâcija - çdinâðanas servisa speciâlists, 3.profesionâlâs kvalifikâcijas lîmenis, mâcîbu ilgums - 4 gadi. Ar 8 klaðu izglîtîbu (no 15 gadiem) Çdinâðanas pakalpojumi ar pedagoìisko korekciju Pamatizglîtîbas iegûðana. Kvalifikâcija - pavâra palîgs, 1. profesionâlâs kvalifikâcijas lîmenis, mâcîbu ilgums - 2 gadi. Ar 7 klaðu izglîtîbu (no 15 gadiem) Bûvdarbi ar pedagoìisko korekciju Pamatizglîtîbas iegûðana. Kvalifikâcija - bûvstrâdnieks, 1. profesionâlais kvalifikâcijas lîmenis, mâcîbu ilgums- 3 gadi. Dokumentus pieòem katru darba dienu no pl.9.00.- 16.00, piektdienâs no pl.9.00 – 14.00 Skrundas arodvidusskola Tâlrunis: 63336145, e-pasts: skrundaas@tvnet.lv, mâjas lapa www.skrundasavs.lv Skolai ir dienesta viesnîca. Papildus valsts stipendijai audzçkòi saòem ES mçrístipendiju.

Notikumu kalendârs Skrundâ No 5. – 18. jûlijam Nodarbinâtîbas valsts aìentûras Kuldîgas filiâles Skrundas inspektore bûs atvaïinâjumâ. Bezdarbnieku reìistrçðanaKuldîgas filiâlç, Piltenes ielâ 5a. T.63350549, 26148501. 9. jûlijâ pl.20.00 Skrundas kultûras nama lielajâ zâlç KINOPUNKTS. Filma Krçslas sâga. Jauns mçness. Ieeja- 1 santîms. 10.jûlijâ pl.22.00 Skrundas kultûras namâ notiks grupas BARREL koncerts. Tâ bûs pateicîba visiem grupas atbalstîtâjiem par atsaucîbu LTV7 rîkotajâ konkursâ Troksnis 2, kurâ grupa BARREL nokïuva lîdz pat finâlam. Koncertâ piedalîsies arî grupas THE VIOLENCE OF SILENCE un RISE INSIDE. Ieeja- bez maksas. Sîkâka informâcija: www.bandbarrel.lv 17. jûlijâ pl.11.00 Skrundas vidusskolas smilðu laukumâ notiks ìimeòu sacensîbas volejbolâ. No 19. -23. jûlijam Skrundas k/n radoðâ darbnîca bçrniem. 24.jûlijâ velodiena Skrundas novadâ. 31.jûlijâ pl.11.00 sacensîbas pludmales volejbolâ Draugus vieno volejbols. 14.augustâ lauku amatierteâtru festivâls Spçlçju, dancoju. 21.augustâ Skrundas novada atklâtâs sporta spçles. Skrundas televîzija dodas atvaïinâjumâ. Raidîjumi atsâksies 10.augustâ.

„Temperamentîgs dullums un krietna emocionalitâte, tas ir viss, kas vajadzîgs”. Harijs Liepiòð. 2010. gada 14. augustâ Skrundâ notiks Kurzemes lauku amatierteâtru festivâls Spçlçju dancoju... . Mçs godinâsim leìendârâ aktiera Harija Liepiòa piemiòu, jo daudzus gadu desmitus vasaras viòð pavadîjis Skrundas pusç, atzîstot, ka ðî vieta viòam devusi iedvesmu – „Tur es uzsûcu mieru- lai bûtu vairâk, ko izlâdçt.”. Festivâls iesâksies aktiera vasaras mâjâ Lejasmâïi. Visas dienas garumâ turpinâsies amatierteâtru izrâdes Skrundas ielâs un laukumos. Savu lîdzdalîbu festivâlâ jau pieteikuði Durbes, Brocçnu, Druvas, Ugâles, Skrundas, Kuldîgas, Rudbârþu, Raòíu teâtri. Lîdz 7. jûlijam vçl iespçjams pieteikties dalîbai festivâlâ. Festivâls notiks jau otro reizi. To organizç Skrundas kultûras nams, atbalsta Skrundas novada paðvaldîba. Festivâls - konkurss dos iespçju Kurzemes lauku amatierteâtru dalîbniekiem parâdît savu veikumu ârpus pagastu un sava novada robeþâm. Vairâk informâcijas mâjas lapâ www.skrundasnovads.lv sadaïâ Spçlçju, dancoju Teksts- Loreta Robeþniece

2010./2011.m.g. Skrundas arodvidusskola piedâvâ akreditçtas izglîtîbas programmas

2010. gada jûlijs

Uzdâvini koncertu! No 6. lîdz 11. jûlijam Rîgu pieskandinâs X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svçtki. Vçl ir pieejamas biïetes uz svçtku koncertiem. Ja pats jau esi nopircis biïeti, tad varbût zini vçl kâdu, kurð priecâtos apmeklçt svçtku pasâkumus? Mamma, tçtis, vecvecâki, citi radinieki, draugi... Uzdâvini viòiem koncertu! Biïetes var iegâdâties Biïeðu paradîzes kasçs lielâkajâs Latvijas pilsçtâs un internetâ www.bilesuparadize.lv. Aicinâm apmeklçt koru koncertu Mana zeme – zemîte skaistâ!, pçc kura paredzçta arî sadziedâðanâs. Mûsdienu deju koncertâ bûs gan hip-hops, gan breiks, gan improvizâcijas – kopâ 41 oriìinâls priekðnesums. Bçrnu simfonisko oríestru koncertâ bûs augsts mâkslinieciskais sniegums. Pûtçju oríestru koncertu Priecîgs koncerts ieskandinâs vairâk nekâ 1000 muzikanti, uzstâsies pat Andris Freidenfelds no Labvçlîgâ tipa. Sirsnîgs un jautrs bûs folkloras kopu koncerts Es mâcçju, es mâcçju, ko tie citi nemâcçja. Labu garastâvokli nodroðinâs tautas mûzikas koncerts Saule sçja sidrabiòu. Savukârt tiem, kas vçlas dzirdçt mûsdienu komponistu jaunâkâs kora dziesmas, noteikti jâapmeklç jaunrades kora dziesmu koncerts Radîtprieks. Plaðâka Svçtku programma un koncertu apraksti mâjas lapâ www.dziedundejo.lv. Jau ziòots, ka biïetes uz svçtku koncertiem maksâ no 3 lîdz 20 latiem, bet uz ìenerâlmçìinâjumiem – no 1 lîdz 3 latiem. Bçrniem lîdz 7 gadu vecumam ieeja koncertos ir bez maksas, bet viòiem netiek nodroðinâta atseviðía sçdvieta. Dace Ezeriete IZM Valsts izglîtîbas satura centrs X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svçtku Komunikâcijas darba grupa Tâlr.: 29 248 273, e-pasts: dace@dziedundejo.lv

Nâkamais Skrundas novada paðvaldîbas informatîvais izdevums iznâks 2.septembrî.

Skrundas novada paðvaldîbas informatîvs izdevums. Atbildîgâ par izdevumu - Attîstîbas nodaïas vadîtâja Zane Eglîte (t.63350461), redaktore - Ieva Benefelde. Iespiests SIA Kurzemes Vârds tipogrâfijâ, Liepâjâ, Radio ielâ 19a, tirâþa 2300

Nîkrâcç 7.augustâ pl.12.00 Lçnu baznîcâ aizlûgums par miruðajiem, pçc tamkapu svçtki. 21.augustâ kapu svçtki Nîkrâces pagasta kapsçtâs. Priednieku kapos – pl.10.00; Tukuma kapos - pl.11.00; Nîkrâces kapos - pl.12.00; Miera kapos - pl.13.00; Purva kroga kapos - pl.14.00 27. augustâ Nîkrâces atpûtas centrâ Popiela.

Rudbârþos 11. jûlijâ - kapu svçtki Rudbârþu evaòìçliski luteriskâs draudzes kapsçtâs. Ïûdiku kapos - pl.14.00 ; Krogarâju kapos- pl.15.00; Jaunzemju kapospl.16.00 20. augustâ pl.15.00 bçrnu un jaunieðu centrâ filmu pçcpusdiena un zîmçjumu konkurss Kâ es pavadîju vasaru. 28. augustâ pl.22.00 kultûras namâ -atpûtas vakars.

Raòíos 15.augustâ Raòíu pagasta kapu svçtki. Irbes kapos - pl.13.00; Priednieku kapos - pl.14.00; Mazgarauðu kapos - pl.15.00. 21.augustâ Raòíu sportisti aicinâti piedalîties Skrundas novada atklâtajos sporta svçtkos. Sîkâka informâcija pie Aijas pa t.26568403.

Novada dzimtsaraksts ziòo Vasaras Saulgrieþu mçnesî dzimtsarakstu nodaïâ sâcies rosîgâks laulîbu slçgðanas laiks. Îsi pirms Lîgo svçtkiem solîjumu bût kopâ teikuði divi pâri dzimtsarakstu nodaïâ un viens Lçnu baznîcâ. Svarîgo lçmumu dibinât ìimeni izteikuði vçl 6 pâri, laulîbu noslçgðanai izvçloties gan vasaras mçneðus, gan rudens pusi. 26. jûnijâ savu sudraba laulîbas jubileju kopâ ar radiem un draugiem Skrundas pusç atzîmçja Rîgas Austrumu izpilddirekcijas dzimtsarakstu nodaïas vadîtâja ar kungu. Skrundas un Kuldîgas novadu dzimtsarakstu nodaïu vadîtâjâm bija gods sveikt Mârîti un Gunâru Sileniekus un nodot Tieslietu ministrijas dzimtsarakstu departamenta vadîtâjas Â. Iklâvas apsveikumu skaistajâ jubilejâ. Jûnija mçnesî piedzimis viens puisîtis Skrundas pagastâ. Mûþîbâ aizgâjuði 10 Skrundas novada cilvçki: 4 skrundenieki, starp tiem arî viena no vecâkajâm Skrundas iedzîvotâjâm Anna Pavlovska -96 gadi, 2 Skrundas pagasta iedzîvotâji, 2 Rudbârþu, 1 Raòíu un 1 Nîkrâces pagasta cilvçks.

Lepojamies! Konkursa Latvijas izcilnieki þûrija izvirzîjusi 45 konkursa pusfinâlistus no 1008 iesniegtajiem pieteikumiem. Radoðâs, kultûras, mâkslas jomâ par labâko atzîts arî Kriðjânis Bite no Oskara Kalpaka Rudbârþu pamatskolas (lînijdejas). Pusfinâlâ iekïuvuðo vârdi ir mâjas lapâ www.latvijasizcilnieki.lv. Lîdz 31.jûlijam te var arî balsot par saviem favorîtiem, balsoðanas kastes ir arî veikalos Maxima.. Pieci finâlisti tiks noteikti, òemot vçrâ 50% sabiedrîbas un 50% þûrijas vçrtçjuma. Talantîgie bçrni iegûs 1000 latu stipendiju. Konkursu organizç veikalu tîkls Maxima un telekompânija LNT.

Lepojamies! No 11.-13.jûnijam Zviedrijas pilsçtâ Overunâ notika Eiropas èempionâts galda hokejâ. Latvijas izlases sastâvâ startçja arî trîs skrundenieki. Artjoms Zaharovs, Jevgeòijs Zaharovs un Raivis Pukinskis Open komandu sacensîbâs ieguva bronzu. Savukârt junioru komandu sacensîbâs Arjomam Zaharovamsudrabs.

Pateicîba Skrundas novada paðvaldîbas aìentûra Sociâlais dienests izsaka pateicîbu Vitai Eglîtei par sagâdâto kancelejas un biroja preèu ziedojumu!

Skrundas avīze (2010. gada jūlijs)  

Skrundas novada pašvaldības 2010. gada jūlija informatīvais izdevums.

Skrundas avīze (2010. gada jūlijs)  

Skrundas novada pašvaldības 2010. gada jūlija informatīvais izdevums.

Advertisement