Page 1

SKRUNDAS

NOVADS

Skrundas novada paðvaldîbas informatîvais izdevums

www.skrundasnovads.lv

2011. gada februâris

Ziema rada zaudçjumus

Labdien, lasîtâj!

Lai arî ðobrîd ðíiet, ka lielie sniegi jau aiz muguras, sekas tas atstâjis ceïu fonda naudas maciòâ. Fonda lîdzekïi ðogad ir iepriekðçjâ gada lîmenî – Ls 67389, kas pa pârvaldçm sadalâs ðâdi- Skrundai 54% (Ls 35301), Rudbârþiem – 21% (Ls 13728), Nîkrâcei – 15% (Ls 9806), Raòíiem – 10% (Ls 6537). Nellija Kleinberga, Skrundas novada paðvaldîbas priekðsçdçtâja. Skrundas novada ziòas, ðî gada pirmais izdevums nonâcis Jûsu rokâs laikâ, kad arî Austrumu kalendârs vçsta Kaía – Zaía gada atnâkðanu. Daudzi gudri cilvçki centuðies prognozçt 2011. gadâ gaidâmos notikumus, izmaiòas un cilvçku attiecîbas. Es neesmu ne burve, ne arî Austrumu gudrâ, bet vienu zinu droði – tikai no mûsu katra izdomas, prâta un roku darba atkarîgs, ko katrs sasniegsim 2011. gadâ. Es kâ domes priekðsçdçtâja ceru, ka nâkamais gads Skrundas novadâ bûs notikumiem bagâts. Svaigâkais akcents – uzòçmçjdarbîbas aktivizçðana. Bûtiskâkais, ko varam palîdzçt, ir veidot aktîvu informâcijas apmaiòu starp domi un uzòçmçjiem. Esam uzsâkuði regulâras tikðanâs, lai noskaidrotu situâciju un tâs problçmas, ar kurâm ikdienâ sastopas uzòçmçji. Savâm acîm esam redzçjuði un priecâjuðies par Skrundas muiþas tâlâkiem attîstîbas plâniem. Ceru, ka lîdz rudens atnâkðanai piedzîvosim izmaiòas Kalnmuiþas sporta un kultûras aktivitâtçs. Februârî pie Saieta nama tikuði Nîkrâces iedzîvotâji. Tur plânotâs aktivitâtes bûs piemçrotas visa vecuma cilvçkiem. Raòíos svarîgâkais notikums bûs saistîts ar ûdenssaimniecîbas sakârtoðanu, ko turpinâsim arî Skrundâ un Nîkrâcç. Zinâmo aktivitâðu un plânoto pasâkumu sarakstu varçtu turpinât vçl un vçl. Un tie vairs nav tikai tukði sapòi – tie ir jau projekti, kuri notiks. Es neesmu burve un Austrumu gudrâ, bet zinu vienu patiesîbu, kuru ðajâ laikâ bûtu svarîgi atcerçties – viens nav karotâjs. Tâpçc aicinu mûs visus – Skrundas novada iedzîvotâjus, labos kaimiòus un interesentus – vienoties kopîgiem mçríiem un darbiem. Lai âtrâk un efektîvâk notiktu mûsu informâcijas apmaiòa, aicinu katru uzòçmçju un interesentu izmantot novada domes izveidoto epasta adresi: skrundasuznemeji@inbox.lv. Aicinu uz ðo adresi nosûtît informâciju, kura noderçtu mums katram. Es neesmu burve, bet zinu, ka kopâ varam izdarît to, par ko kopâ arî sapòojam. Laimîgu, veiksmîgu, darbîgu 2011. gadu!

SKRUNDA

Lîdzekïu trûkst Lielâ sniega dçï ceïi tika tîrîti bieþâk, tâpçc uz ðo brîdi izlietota treðâ daïa finansçjuma, kas var iespaidot ceïu uzturçðanas kvalitâti citos gadalaikossaka Skrundas novada paðvaldîbas izpilddirektors Vilnis Grâvelis. Nîkrâces pagasta pârvaldes vadîtâja Benita Lielâmere atzîst, ka iepriekðçjâ gadâ pagastâ vçl dzîvots ar ieekonomçto naudu, ko nâcies izlietot decembrî. Taèu jau ðî gada janvârî katrâ mçnesî paredzçtâ nauda pârtçrçta. Ceïu fondam valdîba atvçlçjusi 1 km uzturçðanai 200 latu gadâ. Dzîve pierâdîjusi, ka tas ir par maz. Lîdzekïi atlikuði vien ceïu ikdienas uzturçðanas darbiem, bet ne vajadzîgajiem ceïu remonta darbiem. „Tas ir izdzîvoðanas, bet ne attîstîbas budþets,” piekrît arî Rudbârþu pagasta pakalpojumu pârvaldes vadîtâjs Aldis Zalgauckis. Ðai pagastâ ieplânoti daþi nelieli neatliekami remonti, bet galvenokârt lîdzekïi tiks tçrçti ceïu ikdienas uzturçðanai. Tâda pati situâcija ir arî Raòíu pagastâ.

Ðogad sniegs îpaði bîstams bija jumtiem. Lûgti papildspçki Ar tik dziïu ziemu ikviens ceïu uzturçtâjs sen nebija saskâries, tâdçï bija jâdomâ, kur gût papildus gan cilvçku, gan tehnikas resursus. Piemçram, Raòíu pagastâ lielâ darba apjoma dçï nereti nâcies gaidît uz ceïu tîrîðanas tehniku, tâpçc lûgta palîdzîba no zemniekiem un citu novadu sniega tîrîtâjiem. Kuldîgas komunâlie pakalpojumi izlîdzçjuðies ar pacçlâju lâsteku atdauzîðanai. Lielas grûtîbas sagâdâja arî milzu sniega vaïòi, kurus ar mazo tehniku no vietas neizkustinât. B.Lielâmere uzsver, ka Nîkrâcç tas bijis îpaði izteikti, jo pagastâ autoceïi pamatâ ir klajâs vietâs un tos âtri pieputina.

Neiztur jumti Lielo sniega daudzumu vietumis neizturçja arî çku jumti. Viens no tiem - dzîvojamâs mâjas jumts Skrundâ, Dârza ielâ 8, kas daïçji iebruka. Mâju apsaimniekotâjs Skrundas komunâlâ saimniecîba operatîvi tika galâ ar iebrukuðâs daïas atjaunoðanu. Kopumâ tam iztçrçts ap 2500 latu, kurus paðvaldîba ir iesniegusi valdîbai, lai tos atgûtu. Dzeldas centrâ vienai daudzdzîvokïu mâjai sâka plaisât un brakðíçt jumts, taèu neiebruka. Strâdnieki ar trosçm savilka un nostiprinâja, pavasarî bûs jâveic jumta remonts. Novadâ vairâkâm dzîvojamâm mâjâm tika stiprinâtas jumtu konstrukcijas. Postîjumi bija arî privâtos îpaðumos, piemçram,

iebruka kûts jumts „Brîvzemnieku” mâjâs Raòíu pagastâ. Vispirms paðvaldîbas ceïi B.Lielâmere atgâdina iedzîvotâjiem, ka ceïu fondâ iedalîta nauda tikai paðvaldîbas ceïiem. Ja ir vajadzîga ceïu tîrîðana uz viensçtâm, tas ir maksas pakalpojums un ir jâpiesaka pagasta pârvaldei pa telefonu 63354554. Ceïu tîrîðanu uz privâtceïiem var nodroðinât tikai pçc paðvaldîbas ceïu iztîrîðanas no sniega. Savukârt Raòíu pagasta pakalpojuma pârvalde saka paldies tiem palîgiem, kuri neaicinâti palîdzçja pagastam tîrît sniegu. Uz ðo brîdi ceïu uzturçðanai jau iztçrçts ap 25 000 latu. Teksts un foto- Ieva Benefelde

Simboli nepiecieðami 29.janvârî tradicionâli Skrundâ atzîmçja Karoga dienu. Ðî diena nozîmîga ar to, ka 1919.gadâ Oskara Kalpaka karavîri guva pirmo uzvaru pâr lieliniekiem un piespieda viòus atkâpties. Ðî uzvara deva morâlu pacçlumu un bija sâkums panâkumu sçrijai cîòâ par Latvijas brîvîbu. Karogs- simbols paðapziòai Karoga diena Skrundâ ir kâ atgâdinâjums vienotîbas spçkam, kas neticîbu savai varçðanai vçrsa uz ticîbu un pârliecîbu. „Ieskatoties vçstures lappusçs, mçs redzam, ka kalpakieðiem vârds Skrunda, Skrundas kauja deva spçku. Mums, skrundeniekiem, gribçtos, lai ðo datumu ierakstîtu kalendârâ kâ piemiòas dienu, ko atzîmçjam visâ Latvijâ,” tâ savâ uzrunâ sacîja Skrundas novada domes deputâte Gunta Stepanova. Tieði ðim notikumam par godu Skrundas vârdu ieguvusi Jûras spçku patruïkuìu klase, kurâ ir arî kuìis „Skrunda”. Tâ komandieris Pçteris Subbota sacîja: „Kâ

Skrundas novada un Latvijas valsts vçstnieki uz jûras mçs lepni nesîsim Latvijas sarkanbaltsarkano un Skrundas zaïo karogu pasaulç.” Komandas gars Îstu vienotîbas un komandas garu râdîja skolçni militârajâs sacensîbâs „Jaunie Skrundas sargi”. Tâs notika otro reizi un salîdzinâjumâ ar pçrno gadu interese par sacensîbâm krietni pieaugusi. Ðogad startçja 19 komandas no vairâkiem novadiem. Skolçniem bija jâpârvar daudzi ðíçrðïi, piemçram, jâlien pa virvi, jânes ievainotais, patronu kastes, jâðauj mçríî. Evija Grasmane no Laidiem sacîja, ka pirmo reizi darot ko tâdu un labprât piedalîtos arî nâkamgad. Labâk gâja tâm komandâm, kuru dalîbnieki viens otram palîdzçja. Skolçni atzina, ka pârbaudîjumi bijuði interesanti, savukârt Anita Biliòeca no Rudbârþiem piebilda, ka viòai daþâdos pasâkumos savu skolu patîk aizstâvçt. Teksts un foto- Ieva Benefelde

Skolçniem bija jâpârvar daþâdi ðíçrðïi, piemçram, lîðana pa virvi.

Sniedz konsultâciju pakalpojumus Latvijas laukos Pçdçjo gadu laikâ Latvijas Lauku konsultâciju un izglîtîbas centrs (LLKC) ir kïuvis par vadoðo konsultâciju pakalpojumu sniedzçju valstî. LLKC speciâlisti jau 10 gadus lauku uzòçmçjiem palîdz apgût Eiropas Savienîbas (ES) fondus. LLKC filiâlçs visâ Latvijâ speciâlisti palîdz izstrâdât biznesa plânus, kredîtpieteikumus aizòçmumu saòemðanai no bankâm, kâ arî projektus ES fondu atbalsta saòemðanai. Grâmatvedîbas speciâlisti var palîdzçt lauku uzòçmçjiem sakârtot grâmatvedîbu un sniegt konsultâcijas par grâmatvedîbas un nodokïu jautâjumiem.Lopkopîbas speciâlisti spçj kvalitatîvi izstrâdât dzîvnieku çdinâðanas plânus, atrisinât piena kvalitâtes problçmjautâjumus, noòemt un izvçrtçt lopbarîbas analîþu rezultâtus, pârbaudît pârraudzîbas inventâru u.c. Kvalitatîvus pakalpojumus sniedz arî augkopîbas speciâlisti. Tiek piedâvâti arî daþâdi kursi. LLKC filiâle „Meþa konsultâciju pakalpojumu centrs” (MKPC) atbalsta meþa îpaðniekus. 2010. gadâ darbîbu uzsâcis arî Zivsaimniecîbas sadarbîbas tîkls, interesentiem piedâvâjot piedalîties seminâros un pieredzes apmaiòas braucienos. Lielu Latvijas lauku iedzîvotâju atsaucîbu ir iemantojis informatîvais izdevums lauku uzòçmçjiem Lauku Lapa. Par meþsaimniecîbas jautâjumiem var lasît ziòu lapâ Èiekurs. Informatîvajâ izdevumâ Zivju Lapa var uzzinât par aktualitâtçm zivsaimniecîbâ. Ðie izdevumi drukâtâ veidâ ir pieejami pie novadu lauku attîstîbas speciâlistiem vai filiâlçs visâ Latvijâ. Uz informatîvajiem materiâliem iespçjams parakstîties arî elektroniski. Kuldîgas konsultâciju birojs atrodas Pilsçtas laukumâ 4 - 106 (tâlr. 63323519,Zigrîda Paniþnika, Dienvidkurzemes LAB)

NÎKRÂCE

RAÒÍI

RUDBÂRÞI

SKRUNDA

NÎKRÂCE

RAÒÍI

RUDBÂRÞI

SKRUNDA


2

SKRUNDAS NOVADS

www.skrundasnovads.lv

Jaunmuiþâ attîstîs ûdenssaimniecîbu

ÎSUMÂ

Augïi skolçniem Arî Skrundas novadâ tiek îstenots projekts Skolas Auglis. No 10. janvâra lîdz 25. februârim Skrundas novada vispârçjâs izglîtîbas iestâþu 1.-6. klaðu skolçni saòem âbolus. Ar z/s Lejasdârzi no Turlavas ir noslçgts lîgums par âbolu piegâdi. Âbolu porcija vienam skolçnam katru dienu ir sâkot no 100 gramiem. Augïiem ir jâbût nebojâtiem un labas kvalitâtes. Skrundas novadâ âbolus saòem ap 400 skolçnu. Katru dienu skolas sadala âbolus pa klasçm pçc attiecîgajâ dienâ esoðâ skolçnu skaita.

Seminâri nodokïu maksâtâjiem 11.februârî plkst. 1000 Kuldîgâ, Liepâjas ielâ 48, KAC zâlç Valsts ieòçmumu dienests (VID) organizç seminâru nodokïu maksâtâjiem par grozîjumiem nodokïu likumdoðanâ, kas stâjuðies spçkâ ar 1.janvâri: grozîjumi likumâ Par PVN nodokli, Par Uzòçmumu ienâkuma nodokli . Savukârt 18.februârî plkst.1000 ðai paðâ vietâ seminârs par izmaiòâm gada ienâkuma deklarâcijas aizpildîðanâ.

Var maksât internetâ SIA Skrundas komunâlâ saimniecîba informç, ka bez komisijas Swedbank internetbankâ Jûs varat apmaksât maksâjumus par komunâlajiem pakalpojumiem SKRUNDAS KOMUNÂLÂ SAIMNIECÎBA Konts: LV02HABA0551026940664. Tâpat varat norçíinâties par nekustamo îpaðumu. SKRUNDAS NOVADA PAÐVALDÎBA Konts: LV10HABA0551014584854

Aicina pieteikties Alternatîvâs aprûpes dienas centrs aicina pieteikties personas, kuru aprûpç atrodas cilvçki ar funkcionâliem traucçjumiem (redzes, dzirdes, kustîbu, garîgie traucçjumi), lai kopîgi izrunâtu turpmâkâs sadarbîbas iespçjas un centra piedâvâtos pakalpojumus. Tâpat lûdz atsaukties Skrundas novada iedzîvotâjus ar interesantiem vaïaspriekiem, amatniekus un rokdarbnieces, kuri vçlas dalîties ar savâm prasmçm un gût jaunas idejas, kopâ darbojoties. Lûgums kontaktçties ar Alternatîvâs aprûpes dienas centra darbinieci D.Âbeli personiski vai pa t.63321311, 29407389 lîdz 10. februârim. Centrâ plânots organizçt datoru apmâcîbas kursus nelielâs grupiòâs (lîdz 3 cilvçkiem). Lûgums atsaukties interesentus ar un bez priekðzinâðanâm lîdz 10. februârim pa t.26119570.

Konsultçs psihologs Skrundas novada iedzîvotâjiem ir iespçja bez maksas pieteikties uz psihologa konsultâcijâm Alternatîvâs aprûpes dienas centra telpâs otrdienâs no pl.9.00 - 12.00, ceturtdienâs nopl.14.00 – 17.00. Pieteikties individuâli pa t.29726237 pie psiholoìes Ingas Pumpuriòas.

2010.gada 3. decembrî SIA Skrundas komunâlâ saimniecîba parakstîja vienoðanos ar Centrâlo finanðu un lîgumu aìentûru par 3.darbîbas programmas Infrastruktûra un pakalpojumi, 3.4.1.1.aktivitâtes „Ûdenssaimniecîbas infrastruktûras attîstîba apdzîvotâs vietâs ar iedzîvotâju skaitu lîdz 2000”, projekta „Ûdenssaimniecîbas infrastruktûras attîstîba Skrundas novada Jaunmuiþas ciemâ” îstenoðanu. Projekta identifikâcijas Nr. 3DP/3.4.1.1.0/10/ APIA/CFLA/029. Projekta mçríis ir nodroðinât Jaunmuiþas iedzîvotâjiem normatîvo aktu prasîbâm atbilstoðus ûdenssaimniecîbas pakalpojumus. Projekta ietvaros ir paredzçtas ðâdas aktivitâtes: ûdensapgâdes tîklu

rekonstrukcija (1990 m), ûdensapgâdes tîklu paplaðinâðana (510 m), ûdens atdzelþoðanas stacijas izbûve (raþîba 6,50 m3/h), tostarp esoðâs çkas rekonstrukcija, jaunas artçziskâs akas izbûve (nepiecieðamais debits 1,80 l/s), Otrâ pacçluma sûkòu stacijas izbûve (Qmax=36,94 m3/h (10,26 l/s)), virszemes tîrâ ûdens rezervuâra izbûve (2 gab., katra tilpums 65 m3), esoðâs artçziskâs akas rekonstrukcija, esoðâ, turpmâk neizmantojamâ urbuma tamponçðana, sadzîves kanalizâcijas paðteces tîklu rekonstrukcija (850 m), sadzîves kanalizâcijas paðteces tîklu paplaðinâðana (850 m), jaunu notekûdeòu attîrîðanas iekârtu izbûve

Saòemtie projektu pieteikumi Leader programmai no Skrundas novada Ir noslçgusies atklâta konkursa projektu iesniegumu pieòemðanas 3.kârta Lauku attîstîbas programmas 2007.-2013.gadam pasâkuma “Vietçjâs attîstîbas stratçìijas” ietvaros apstiprinâtâs vietçjâs attîstîbas stratçìijas ievieðanai. Iesniegti 64 projekta pieteikumi, no tiem 4 biedrîbas no Skrundas un 1 pieteikums no Skrundas novada paðvaldîbas. Skrundas novada paðvaldîbas iesniegtais projekts ir „Aprîkojuma iegâde Skrundas novada paðvaldîbas Nîkrâces pagasta Saieta namam”. Projekta mçríis – veicinât un attîstît vienlîdzîgas nodarbinâtîbas iespçjas, nodroðinot bçrnu, personu ar funkcionâliem traucçjumiem un pensijas vecuma personu sociâlâs aprûpes, sociâlo prasmju attîstîbas, izglîtoðanas un lietderîgas kreatîvas brîvâ laika pavadîðanas iespçjas. Biedrîba „Reìionâlo televîziju asociâcija” iesniegusi projektu „Viduskurzemes mçdiju centrs”. Projekta mçríis izkristalizçjies Skrundas TV darbâ – visu video, preses, foto materiâlu profesionâla dokumentçðana, arhivçðana, suvenîru izgatavoðana un faktu nodoðana nâkamajâm paaudzçm. Projekta ietvaros tiks iegâdâts aprîkojums arhîva veidoðanai un skapis sagatavoto materiâlu, preses, foto, video siþetu uzglabâðanai. Biedrîba „Mednieku kolektîvs Sieksâte” iesniegusi projektu „Kvalitatîvas sociâlâs vides infrastruktûras un pakalpojumu pieejamîbas nodroðinâðana Skrundas novadâ”. Tâ mçríis izveidot aktîvas atpûtas vietu medniekiem Skrundas novada Rudbârþu pagastâ. Projekta ietvaros tiks izveidots objekts – dîíis ar labiekârtotu pieguïoðo teritoriju, ierîkota atpûtas vieta, uzstâdîta lapene ar galdu, vienu laipu un 3 atkritumu urnâm. Vçl bûs ierîkota telðu un ugunskura vieta, izveidots 1 skatu tornis un 13 pîïu mâkslîgâs ligzdoðanas vietas. Tâ rezultâtâ tiks daþâdots un paplaðinâts biedrîbas darbîbas virziens. „Skrundas novada attîstîbas biedrîbas” projekta mçríis – lifta – pacçlâja iegâde cilvçkiem ar îpaðâm vajadzîbâm, kâ arî gados vecâkiem cilvçkiem. Projekta sagaidâmais rezultâts – nodroðinât pakalpojumu pieejamîbu bez maksas cilvçkiem ar îpaðâm vajadzîbâm, tâdçjâdi veicinot iedzîvotâju labklâjîbu un dzîves lîmeòa attîstîbu. Biedrîba „Lejaskurzeme” iesniegusi projektu „Aprîkojuma iegâde attîstoðo terapiju nodroðinâðanai Lejaskurzemç”. Projekta mçríis – uzlabot Skrundas iedzîvotâjiem atmiòu, intelektuâlâs spçjas, sîko muskulatûru, uztveri, kustîbu koordinâciju un priekðmetisko darbîbu pilnâ apjomâ, tâ sekmçjot iedzîvotâju dzîves kvalitâtes paaugstinâðanos. Projektâ tiks iegâdâtas attîstoðâs rotaïlietas, mçbeles attîstoðo rotaïlietu çrtâkai lietoðanai. Biedrîba „Curronica” vçlas izveidot Skrundas novada amatiermâkslas kolektîvu materiâlo bâzi. Projekta mçríis – Saglabât un attîstît amatiermâkslas un kultûrmantojuma procesu un tâ nodoðanu tâlâk nâkamajâm paaudzçm. Deju kolektîva „Meþâbele” 24 sievietçm tiks uzðûtas blûzes, 24 vîrieðu krekli, melnas vîru bikses un kaklauti, 12 pâri deju zâbaki. 20 gb meiteòu vasaras blûzes un zçnu krekli, kaklauti un tautastçrpi. Kopumâ tçrpus iegûs 127 dalîbnieki, kâ arî tiks iegâdâtas 2 kokles, blokflauta, âdas bungas, viens lietus koks, kâ arî sintezators un fotoaparâts, ar kuru to visu fotografçs. Projekti vçl tiek izvçrtçti. Finansçjumu ieguvuðie projekti bûs zinâmi pçc vairâkiem mçneðiem. Biedrîbas “Darîsim paði!” koordinatore Santa Lencberga, t.29337083

Aicina ziedot Alternatîvâs aprûpes dienas centrs lûdz ziedot maza izmçra (lîdz 10 cm) mantiòas – daþâdus cilvçciòus, kokus, krûmus, þogus, mâjas, tiltus, monstrus, kuìus, lidmaðînas un daþâda veida maðînas smilðu terapijas kabineta aprîkoðanai Skrundas novadâ.

SKRUNDA

2011. gada februâris

Lauksaimniekiem No 1.februâra Lauku attîstîbas speciâlistes Lienes Oïehnovièas atvaïinâjuma laikâ Jûs konsultçs Anita Miíelsone. T. 26213462.

NÎKRÂCE

RAÒÍI

RUDBÂRÞI

SKRUNDA

(Q=50 m3/dnn), jaunas kanalizâcijas sûkòu stacijas (Q=6,50 l/s) izbûve pie notekûdeòu attîrîðanas iekârtâm (tostarp kanalizâcijas spiedvada ~15 m izbûve). Projekta îstenoðanas vieta – Jaunmuiþa, Skrundas novads. Kopçjais projekta îstenoðanas termiòð ir 20 mçneði no vienoðanâs spçkâ stâðanâs dienas. Projekta kopçjâs izmaksas ir 323 639,60 LVL, no tâm ERAF finansçjums 85% apmçrâ no

attiecinâmajâm izmaksâm – LVL 275 093,66 LVL, bet SIA „Skrundas komunâlâ saimniecîba” nodroðinâs lîdzfinansçjuma daïu attiecinâmos izmaksu segðanai 48 545,94 LVL apmçrâ. Kontaktpersona: SIA „Skrundas komunâlâ saimniecîba” valdes priekðsçdçtâjs Aivars Rudzroga Telefons: 63331258 Fakss: 63331526

SAISTOÐIE NOTEIKUMI Nr. 29/2010 „Ìençtiski modificçto kultûraugu audzçðanas ierobeþojumi Skrundas novada administratîvajâ teritorijâ” Izdoti pamatojoties uz LR likuma „Par paðvaldîbâm” 43.panta ceturto daïu un LR Ìençtiski modificçto organismu aprites likuma 22.panta otro daïu 1.No saistoðo noteikumu spçkâ stâðanâs dienas Skrundas novada teritorijâ ir aizliegts audzçt jebkâdus ìençtiski modificçtos kultûraugus. 2.Saistoðie noteikumi nosaka aizliegumu ìençtiski modificçto kultûraugu audzçðanai Skrundas novada administratîvajâ teritorijâ un tie ir obligâti visâm fiziskajâm un juridiskajâm personâm. 3.Aizliegums audzçt ìençtiski modificçtos kultûraugus tiek noteikts visâ Skrundas novada administratîvajâ teritorijâ – Skrundas, Nîkrâces, Raòíu un Rudbârþu pagastos. 4.Ar ðiem saistoðajiem noteikumiem aizliegums Skrundas novada teritorijâ audzçt jebkâdus ìençtiski modificçtos kultûraugus ir uz pieciem gadiem. 5.Saistoðie noteikumi publicçjami paðvaldîbas mâjaslapâ internetâ un stâjas spçkâ nâkamajâ dienâ pçc to pilna teksta publicçðanas vietçjâ laikrakstâ. Noslçguma jautâjumi Ar ðo noteikumu spçkâ stâðanâs dienu spçku zaudç: Skrundas novada paðvaldîbas 22.06.2010. saistoðie noteikumi Nr. 10/2010 “Ìençtiski modificçto kultûraugu audzçðanas ierobeþojumi Skrundas novada administratîvajâ teritorijâ”, Skrundas novada paðvaldîbas 26.08.2010. saistoðie noteikumi Nr. 21/2010 “Grozîjumi 2010. gada 22. jûnija saistoðajos noteikumos Nr. 10/2010 “Ìençtiski modificçto kultûraugu audzçðanas ierobeþojumi Skrundas novada administratîvajâ teritorijâ”. (Publicçts 2011.gada 4.februârî). APSTIPRINÂTI ar Skrundas novada domes 2010. gada 28. decembrî lçmumu Nr. 3 (prot.Nr. 22)

Organizç vecâku atbalsta grupas Skrundas novada paðvaldîbas aìentûras „Sociâlais dienests” Alternatîvâs aprûpes dienas centra telpâs no februâra tiek organizçtas vecâku atbalsta grupas. Grupâ tiek gaidîti vecâki, kas vçlas izprast savu bçrnu uzvedîbu un uzlabot bçrnu - vecâku savstarpçjâs attiecîbas, apgût jaunus audzinâðanas modeïus, kas bûtu efektîvi ðajâs attiecîbâs, kâ arî uzzinât daudz jauna par sevi un citiem. Mçs runâsim par jautâjumiem, kuri rodas ikvienam no vecâkiem, audzinot savus bçrnus. Kâpçc tâs nepiecieðamas Pulcçjot atbalsta grupas, tiek izvçlçta dalîbniekus vienojoða pazîme, kura piemît kâdai daïai no sabiedrîbas. Ðî pazîme dod cilvçkam sajûtu – ir vçl citi, kuri dzîvo lîdzîgâ situâcijâ, tas nozîmç – es tâds neesmu viens! Atbalsta grupa – tâ ir cilvçces pieredzes pielâgoðana ðodienas vajadzîbâm, kur cilvçka personîbas pilnveidoðanâs notiek caur mijiedarbîbu grupâ. Bez pieredzes cilvçks saòem arî atbalstu, jo ikviena cilvçka spçja efektîvi strâdât un bût apmierinâtam ir atkarîga no lîdzcilvçku atbalsta, izpratnes un svarîgâkais – no vçlmes sev palîdzçt. Jâmâcâs klausîties Nozîmîgs princips atbalsta grupâ ir klausîðanâs. Atkarîbâ no tâ, cik lielâ mçrâ grupas dalîbnieki iemâcâs ieklausîties viens otrâ, uzlabojas ðo cilvçku savstarpçjâs attiecîbas, kâ arî attiecîbas ar citiem lîdzcilvçkiem. Atbalsta grupas mçríis Galvenais mçríis ir palîdzçt cilvçkam atrast pieeju resursiem jeb spçka avotam un iemâcît izmantot savu spçku. Minimâlais grupas apjoms ir 3 cilvçki, maksimâlais – 10 dalîbnieku. Galvenais ir cieòas pilna atmosfçra. Tâ ir nepiecieðama, lai grupas dalîbnieki justos droði un spçtu dalîties ar savâm grûtîbâm. Tikðanâs laiks Tikðanâs ilgums parasti ir 2 stundas. Visefektîvâkâs ir iknedçïas tikðanâs un tikðanâs 2 reizes mçnesî. Darbîbas ilgums ir daþâds – minimums 10 tikðanâs reizes, pçc tam dalîbniekiem ir iespçja grupas darbîbu pagarinât. Tâtad piedaloties atbalsta grupâ, cilvçkam ir iespçja meklçt atbildes uz daudziem neskaidriem jautâjumiem, tomçr katrs pats ir atbildîgs par to, cik daudz no tâ var gût. Grupas vadîs psiholoìe Inga Pumpuriòa un spec. pedagoìe logopçde Daina Âbele, plaðâka informâcija un pieteikðanâs uz grupu nodarbîbâm pa tâlruni 29726237. Teksts- Daina Âbele

NÎKRÂCE

RAÒÍI

RUDBÂRÞI

SKRUNDA


SKRUNDAS NOVADS

2011. gada februâris

www.skrundasnovads.lv

Domes 2010.gada 28. decembra sçde

Nekustamâ îpaðuma jautâjumi Dome nolçma pârdot dzîvokïa îpaðumu Skrundâ îrniecei A.O. par pirkuma cenu Ls 1 700.00 (viens tûkstotis septiòi simti latu). Zaudçjumos tika norakstîti nekustamâ îpaðuma nodokïa par zemi neatgûstamie parâdi uz 16.12.2010. Ls 169.62 (viens simts seðdesmit deviòi lati un 62 santîmi) apmçrâ. Dome noteica ðâdus nekustamâ îpaðuma nodokïa maksâðanas termiòus par 2010.gadâ neapstrâdâtu lauksaimniecîbâ izmantojamo zemi: 1.ceturksnis – 31.03.2011.; 2.ceturksnis – 16.05.2011.; 3.ceturksnis – 15.08.2011.; 4.ceturksnis – 15.11.2011. Dome nolçma apvienot zemes gabalus un apvienotajam zemes gabalam pieðíirt nosaukumu Jaunrûíi, Rudbârþu pagasts, Skrundas novads, LV - 3324, zemes gabalu lietoðanas mçríis – lauksaimniecîba. Dome pieðíîra zemes gabaliem nosaukumu Pilslejas, Rudbârþu pagasts, Skrundas novads, LV - 3324, zemes gabalu lietoðanas mçríis – lauksaimniecîba. Dome nolçma iznomât SIA „INBÛV PROJEKTI”, reì. Nr. 40003926531 zemes gabalu 113409 m 2 platîbâ ar apbûves tiesîbâm Skrundas novadâ uz 10 gadiem noliktavas un raþoðanas çkas bûvniecîbai. Noteica nekustamâ îpaðuma nodokïa maksu 1.5 % apmçrâ no zemes kadastrâlâs vçrtîbas (kadastrâlâ vçrtîba Ls 67574.00), t.i. Ls 1013.00 (viens tûkstotis trîspadsmit lati un 00 santîmi) un nomas maksu 1.5 % apmçrâ no zemes

kadastrâlâs vçrtîbas, t.i. Ls 1013.00 (viens tûkstotis trîspadsmit lati un 00 santîmi); nekustamâ îpaðuma nodokïa maksa un nomas maksa mainâs atkarîbâ no zemes kadastrâlâs vçrtîbas. Dome sadalîja saimniecîbu Bergi, Skrundas novadâ, un atdalâmam zemes gabalam 2.9 ha platîbâ pieðíirt nosaukumu Bergmaòi, Rudbârþu pagasts, Skrundas novads, LV - 3325, zemes gabala lietoðanas mçríis – meþsaimniecîba. Dome sadalîja saimniecîbu Vîksnas, Skrundas novadâ, un atdalâmam zemes gabalam 4.4 ha platîbâ pieðíirt nosaukumu Jaunvîksnas, Raòíu pagasts, Skrundas novads, LV - 3323, zemes gabalu lietoðanas mçríis– meþsaimniecîba. Dome nolçma piedzît bezstrîdus kârtîbâ no R. S. nekustamâ îpaðuma nodokïa parâdu par 2 îpaðumiem Skrundas pagastâ, Ls 97.35 (deviòdesmit septiòi lati un 35 santîmi) apmçrâ.

Administratîvie jautâjumi Dome atcçla Skrundas novada paðvaldîbas 29.10.2010. saistoðos noteikumus Nr. 19/2010 “Skrundas novada ûdensapgâdes un kanalizâcijas ârçjo tîklu un bûvju aizsardzîbas noteikumi”, un apstiprinâja saistošos noteikumus Nr. 30/2010 “Skrundas novada ûdensapgâdes un kanalizâcijas ârçjo tîklu un bûvju aizsardzîbas noteikumi”. Dome atcçla Skrundas novada paðvaldîbas 22.06.2010. saistošos noteikumus Nr. 10/2010 “Ìençtiski modificçto kultûraugu audzçðanas ierobežojumi Skrundas novada

administratîvajâ teritorijâ” un 26.08.2010. saistoðos noteikumus Nr. 21/2010 “Grozîjumi 2010. gada 22. jûnija saistoðajos noteikumos Nr. 10/ 2010 “Ìençtiski modificçto kultûraugu audzçðanas ierobeþojumi Skrundas novada administratîvajâ teritorijâ””, un apstiprinâja saistoðos noteikumus Nr. 29/2010 “Ìençtiski modificçto kultûraugu audzçðanas ierobeþojumi Skrundas novada administratîvajâ teritorijâ”. Dome apstiprinâja Skrundas vidusskolas nolikumu un atzina par spçkâ neesoðu 27.08.2009. Skrundas novada domes sçdç (prot. Nr. 9, 35.§) saskaòotu Skrundas vidusskolas nolikumu. Dome izveidoja Skrundas novada pedagoìiski medicînisko komisiju ðâdâ sastâvâ: komisijas vadîtâja: Vineta Câzere - logopçde, speciâlâs izglîtîbas pedagoìe, komisijas locekïi: Inga Pumpuriòa – psiholoìe, Rita Brûdere – pediatre. Dome apstiprinâja Skrundas novada pedagoìiski medicîniskâs komisijas darbîbas nolikumu. Dome nolçma piedalîties Eiropas Lauksaimniecîbas fonda lauku attîstîbai Lauku attîstîbas programmas pasâkuma ”Lauku ekonomikas daþâdoðana un dzîves kvalitâtes veicinâðana vietçjo attîstîbas stratçìiju îstenoðanas teritorijâ” ietvaros ar projektu “Nîkrâces vietçjâ saieta nama aprîkojuma nodroðinâðana”. Projekta kopçjâs izmaksas- Ls 10 515.00 (desmit tûkstoði pieci simti piecpadsmit lati un 00 santîmi), ELFLA finansçjums 90% no attiecinâmajâm izmaksâm, paðvaldîbas finansçjums attiecinâmajâm izmaksâm ir 10%. Dome apstiprinâja ðâdas ðtata

vietas: informâcijas tehnoloìiju (IT) pakalpojumu pârvaldîbas procesu vadîtâjs, kods profesiju klasifikatorâ – 252902, psihologs, kods klasifikatorâ – 263401,sociâlais darbinieks darbam ar personâm ar funkcionâlajiem traucçjumiem, kods klasifikatorâ – 263508. Dome apstiprinâja Sandri Kuzmicki par informâcijas tehnoloìiju (IT) pakalpojumu pârvaldîbas procesu vadîtâju, Ingu Pumpuriòu par psiholoìi un Dainu Âbeli par sociâlo darbinieci darbam ar personâm ar funkcionâlajiem traucçjumiem. Dome apstiprinâja pârvaldes lîgumu ar paðvaldîbas aìentûru Sociâlais dienests. Dome apstiprinâja saistoðos noteikumus Nr. 31/2010 “Grozîjumi 2010. gada 28. janvâra saistoðajos noteikumos Nr. 1/2010 „Skrundas novada paðvaldîbas 2010. gada budþets” apstiprinâðanu. Dome nolçma no 2011.gada 1. janvâra aprûpes nama Valtaiíi grâmatvedîbas uzskaiti pievienot Skrundas novada paðvaldîbas centralizçtajai grâmatvedîbas uzskaitei.

Dzîvokïu jautâjumi Dome anulçja Skrundas novadâ deklarçto dzîvesvietu A. S. Dome uzòçma vienu personu dzîvokïu jautâjumu risinâðanas reìistrâ Skrundâ kâ personu, kas ar dzîvojamo platîbu nodroðinâma vispirms, un uzòçma èetras personas dzîvokïu jautâjumu risinâðanas reìistrâ, kas ar dzîvojamo platîbu nodroðinâma vispârçjâ kârtîbâ. Dome èetrâm personâm Skrundas novadâ pieðíîra dzîvokli.

3

Citi jautâjumi Dome atïâva V. B. 2011. gadâ tirgot veikalâ Magonîte keramikas un stikla izstrâdâjumus ar Skrundas novada simboliku un noteica vienreizçju maksu par Skrundas novada simbolikas izmantoðanu Ls 40.00 (èetrdesmit lati), kas ieskaitâma paðvaldîbas kontâ. Dome konceptuâli atbalstîja atïaujas par LR èempionâta 3. posma rallijsprintâ sporta automaðînâm organizçðanu izsniegðanu, kâ arî âtrumposmiem izmantot autoceïus Rudbârþu un Nîkrâces pagastos biedrîbai “B&K Rallijs”, reì. Nr. 40008105473, adrese Reiòu meþs 16 – 10, Liepâjâ. Biedrîbai jâiesniedz noslçgta vienoðanâs ar âtrumposmu autoceïu pieguïoðo zemju îpaðniekiem vai viòu rakstveida piekriðanu. Jautâjums atkârtoti tiks izskatîts februâra domes sçdç.

SIA Skrundas komunâlâ saimniecîba jautâjumi Dome deleìçja paðvaldîbai piederoðâ dzîvojamâ un nedzîvojamâ fonda Raòíu pagastâ, Nîkrâces pagastâ un Skrundâ pârvaldîðanas un apsaimniekoðanas uzdevumu SIA Skrundas komunâlâ saimniecîba, slçdza deleìçðanas lîgumu ar uzòçmumu atbilstoði Valsts pârvaldes iekârtas likuma 46. panta prasîbâm. Informâciju sagatavoja projektu speciâliste Kristîne Vçrdiòa

Domes 2011.gada 20.janvâra ârkârtas sçde Administratîvie jautâjumi Dome noteica, ka Maira Meïíe izbeidz Skrundas novada bâriòtiesas priekðsçdçtâjas pienâkumu izpildi ar 2011.gada 20. janvâri un turpina pildît bâriòtiesas locekles pienâkumus. M. Meïíes slimîbas laikâ bâriòtiesas locekles pienâkumus turpina pildît Anna Leilone. Bâriòtiesas priekðsçdçtâjas Antras Eisakas bçrna kopðanas atvaïinâjuma

laikâ par bâriòtiesas priekðsçdçtâjas pienâkumu izpildîtâju iecçla bâriòtiesas locekli Eleonoru Fricsoni. Dome apstiprinâja paðvaldîbas îpaðuma privatizâcijas komisijas sçdes protokolu Nr. 1 no 07.01.2011. Dome nolçma piedalîties I kârtâ rîcîbas programmas Eiropas Zivsaimniecîbas fonda atbalsta ievieðanai 2007.-2013.gadam pasâkuma “Teritorijas attîstîbas stratçìiju îstenoðana” ietvaros ar projektu “Klusâs ielas un ceïa Skrunda

– Berìi rekonstrukcija Skrundas novadâ”. Projekta kopçjâs izmaksas sastâda 85000.00 LVL, EZF finansçjums 90% , bet paðvaldîbas finansçjums ir 10% no attiecinâmajâm izmaksâm. Dome apstiprinâja Skrundas novada pedagoìisko darbinieku metodisko apvienîbu vadîtâjus: Latvieðu valoda un literatûra - Inese Bartuðevica, sveðvalodas - Irina Fiïipova, matemâtika -Inguna Bloka, dabaszinîbas - Inese Pickaine, sociâlâs

zinîbas - Dzintra Liekmane, mâksla Aiva Èehovièa, sports - Ligita Kuèka, mûzika - Ligita Meþdreija, sâkumskola - Iveta Labunska, novada metodiskâ darba vadîtâja - Iveta Labunska, klaðu audzinâtâji - Egita Kurme. Dome noteica samaksu metodisko apvienîbu vadîtâjiem par papildus pedagoìisko darbu Ls 14.40/mçnesî (ar VSAOI Ls 17.85). Finansçjums – valsts mçrídotâcija vispârizglîtojoðo iestâþu pedagogiem, kas iekïaujama

izglîtîbas iestâþu tarifikâcijâs. Tika noteikta samaksa novada metodiskâ darba vadîtâjam Ls 51.37/mçnesî (ar VSAOI Ls 63.75), finansçjums – valsts mçrídotâcija vispârizglîtojoðo iestâþu pedagogiem, kas iekïaujama izglîtîbas iestâdes tarifikâcijâ. Informâciju sagatavoja projektu speciâliste Kristîne Vçrdiòa

Domes 2011.gada 27. janvâra sçde Administratîvie jautâjumi Dome veica grozîjumus paðvaldîbas aìentûras “Sociâlais dienests” nolikumâ un 2.1.1. apakðpunktu izteica ðâdâ redakcijâ: “Koordinçt, plânot, organizçt un sniegt sociâlos pakalpojumus, veidot struktûrvienîbas, sniegt sociâlo palîdzîbu paðvaldîbas teritorijâ dzîvojoðiem iedzîvotâjiem, lai apmierinâtu to pamatvajadzîbas un veicinâtu darbspçjîgo personu lîdzdarbîbu savas situâcijas uzlaboðanâ”. Dome apstiprinâja saistoðos noteikumus Nr. 1/2011 “Grozîjumi 2009. gada 22. oktobra saistoðajos noteikumos Nr. 9/2009 “Par sociâlâs palîdzîbas pabalstiem Skrundas novada iedzîvotâjiem””. Dome apstiprinâja Skrundas novada paðvaldîbas aìentûras “Sociâlais dienests” Alternatîvâs aprûpes dienas centra nolikumu. Lîdz 2011. gada 31. decembrim Dome pagarinâja ar Skrundas

SKRUNDA

arodvidusskolu noslçgto telpu “Meþâbele”, Raiòa ielâ 15, Skrundâ, nomas lîgumu, nemainot iepriekðçjâ telpu nomas lîguma nosacîjumus (nomas maksa Ls 100.00/mçnesî).

Dzîvokïu jautâjumi Dome veiks paðvaldîbas dzîvokïa Rudbârþu pagastâ, vienkârðoto rekonstrukciju, pârbûvçjot to par diviem vienistabas dzîvokïiem, pieðíirot finansçjumu remonta veikðanai lîdz Ls 1 800.00. Finansçjuma avots –Rudbârþu pagasta 2011. gada mâjokïu apsaimniekoðanas lîdzekïi. Dome apvienos dzîvokïu îpaðumus Ciecerç, Skrundas pagastâ, un pieðíirs vienotu adresi. Dome uzòçma vienu personu dzîvokïu jautâjumu risinâðanas reìistrâ Skrundâ kâ personu, kas ar dzîvojamo platîbu nodroðinâma vispirms. Dome uzòçma 2 personas dzîvokïu jautâjumu risinâðanas reìistrâ Rudbârþos kâ personas, kas ar dzîvojamo platîbu nodroðinâma vispârçjâ kârtîbâ. Dome atïâva 4 personâm mainît dzîvokli Skrundas

NÎKRÂCE

RAÒÍI

novadâ un pârslçgt îres lîgumu. Dome atcçla 26.08.2010. sçdes (prot. Nr. 12, 20.§) lçmuma “Par dzîvokïu pieðíirðanu” 3.10. punktu par dzîvokïa pieðíirðanu A. D. Dome pieðíîra A. D. dzîvokli Skrundas novadâ. Dome pagarinâja 9 personu sociâlâ dzîvokïa îres lîgumus uz seðiem mçneðiem.

Nekustamais îpaðums Dome nolçma izbeigt zemes lietoðanas tiesîbas zemes lietotâjiem uz pastâvîgâ lietoðanâ pieðíirto zemi pçc saraksta. Informçs un piedâvâs zemes lietotâjiem, kuriem beidzas lietoðanas tiesîbas uz pastâvîgâ lietoðanâ pieðíirto zemi, izmantot zemes nomas pirmtiesîbas. Zemes nomas lîgumi noslçdzami lîdz 2011.gada 01.septembrim. Dome precizçja zemes gabala platîbu zemes gabalam Skrundâ, Skrundas novadâ, no 0.3298 ha uz 0.2984 ha. Dome nolçma apstiprinât 4

RUDBÂRÞI

SKRUNDA

Skrundas novada paðvaldîbai piekrîtoðiem zemes gabaliem Skrundas novadâ nosaukumus. Dome apstiprinâja VSIA „Latvijas Valsts Mçrnieks” izstrâdâto zemes ierîcîbas projekta lietu no 04.01.2011. par zemes gabalu Rudbârþu pagastâ, atdalâmam zemes gabalam 2.2 ha platîbâ ar uz tâ atrodoðâm çkâm saglabâja adresi. Paliekoðam zemes gabalam 19.4 ha platîbâ, pieðíîra nosaukumu. Dome izveidoja bûvju îpaðumu un Skrundas novada paðvaldîbai piederoðai sûkòu mâjai, kura atrodas uz zemes gabala „Lçnu pils”, Lçnâs, Nîkrâces pagastâ, pieðíîra adresi „Attîrîðanas iekârtas Lçnas”, Lçnas, Nîkrâces pagasts, Skrundas novads, LV-3320.

Citi Dome slçgs lîgumu ar S. U., dzîvo Skrundas novadâ, par automaðînas patapinâjumu, sedzot degvielas izdevumus Ls 20.00 (divdesmit lati) mçnesî dçla P. P. nogâdâðanai no dzîvesvietas uz Saldus speciâlo pirmsskolas izglîtîbas iestâdi

NÎKRÂCE

RAÒÍI

“Cerîbiòa”, Saldus novadâ, un atpakaï, nosakot lîguma darbîbas termiòu lîdz 2011. gada 30. jûnijam. Dome piekrita, ka domes priekðsçdçtâja Nellija Kleinberga piedalâs Latvijas Jûras Spçku patruïkuìa “Skrunda” nolaiðanas ûdenî ceremonijâ A/S “Rîgas Kuìu Bûvçtava” apakðuzòçmçja “Abeking&Rasmussen” kuìu bûvçtavâ Vâcijâ, Lemverderç no 19.01.2011. lîdz 21.01.2011. Dome atïâva domes priekðsçdçtâjai Nellijai Kleinbergai laika posmâ no 2011. gada 09. marta lîdz 15. martam piedalîties projekta “Populations Forum for Civil Participations” (Iedzîvotâju forums pilsoniskai pârstâvniecîbai) realizâcijâ Gruzijâ, Kutaisi pilsçtâ, un noteica, ka domes priekðsçdçtâjas Nellijas Kleinbergas prombûtnes laikâ domes priekðsçdçtâjas pienâkumus pildîs vietnieks Ainârs Zankovskis.

RUDBÂRÞI

Informâciju sagatavoja projektu speciâliste Kristîne Vçrdiòa

SKRUNDA


4

SKRUNDAS NOVADS

www.skrundasnovads.lv

Turpinâs sportiskâ sadraudzîba ar Igauniju

2011. gada februâris

Notikumu kalendârs Skrundâ

7. janvârî Skrundas sievieðu un vîrieðu volejbola komandas mçroja ceïu uz Igauniju, lai piedalîtos sadraudzîbas pilsçtas Poltsamâ tradicionâlajâ starptautiskajâ volejbola turnîrâ Jaungada kauss. Sacensîbâs piedalîjâs piecas sievieðu un astoòas vîrieðu komandas. Skrundas vîrieðu komanda ierindojâs 5.vietâ , bet sievieðu komanda- 2. vietu. Volejbolisti atzina, ka ðâda sadarbîba sporta jomâ sniedz iespçju ne tikai bagâtinât spçïu pieredzi, bet arî popularizçt Skrundas vârdu. Teksts un foto- Aivita Emerberga

Atceras barikâdes 2.februârî Skrundas kultûras namâ notika 1991.gada barikâþu dalîbnieku tikðanâs. Viòi noskatîjâs filmu Mûsu barikâþu laiks. Ar skrundenieka Jâòa Blûma palîdzîbu bija izveidota izstâde Barikâdes atmiòâs. Tajâ bija gan fotogrâfijas, gan to laiku laikraksti. Saglabâjies arî uzsaukums cilvçkiem braukt uz barikâdçm un aizstâvçt Rîgu. Ðî aicinâjuma teksts mums atgâdina, ka skrundenieki uz barikâdçm izbraukuði jau 14.janvâra vakarâ un Zaíu salâ pie tilta deþûrçjuði 38 cilvçki. Savukârt jau 15.janvârî uz Rîgu devies otrs autobuss. Pçdçjie skrundenieki mâjâs atgriezâs 24.janvârî. Kopumâ no Skrundas un tâs apkârtnes vien uz barikâdçm devâs aptuveni 180 cilvçku. Viens no organizatoriem Jânis

7.februârî pl.15.30 Skrundas kultûras nama kino zâlç filma bçrniem „Megamainds”. Superîgâkâ supervaroòa filma. Ieeja –Ls 0.70 9. februârî pl.19.00 Skrundas kultûras namâ komçdija „Tâ precas vecpuiði”. Pçc Antona Èehova lugu „Bildinâjums” un „Lâcis” motîviem. Izrâdç piedalâs Latvijâ populâri aktieri – Zane Daudziòa, Ivars Puga, Juris Lisners un Indulis Smiltçns. Iestudçjumu veidojis izrâdes “Pçrku Jûsu vîru” reþisors Indulis Smiltçns. Biïeðu cenas no Ls 3.00 – 4.00. Biïeðu iepriekðpârdoðana katru darba dienu kultûras nama kasç. 12.februârî pl.18.00 pasâkumu ciklâ „ Skrundas kultûras namam50" koncertçs deju kolektîvi no Aizputes, Liepâjas, Durbes, Rîgas, Druvas, Çdoles, Alsungas, Ozolnieku novada un Skrundas. Tradicionâlais deju kolektîvu „Draugu koncerts” ir klât. Ieeja par ziedojumiem. 12.februârî pl.10.00 seminârs “Iepazîstot sevi, iepazîsi pasauli”. Aicinâm palûkoties uz pasauli ar citâdâku skatienu, atrast atbildes, kâpçc ar mani notiek tâ un ne citâdi, kâ to mainît, ja tas mani neapmierina? No kurienes tas nâk? Ieeja par ziedojumiem. 14.februârî pl.18.00 Valentîndienas virpulî Kinopunkts piedâvâ filmu „Solis augðup” (muzikâla, romantiska drâma, filma orientçta uz jaunieðiem, satur daudzus mûsdienu deju elementus). Ieeja- viens santîms. 17.februârî pl.13.00 Skrundas pilsçtas bibliotçkâ tikðanâs ar dabas pçtnieci Mârîti Keiðu. 18.februârî pl.18.00 Skrundas kultûras nama lielajâ zâlç filma „Serþanta Lapiòa atgrieðanâs”. Ieeja- Ls 1.00. 19. februârî pl.17.00 Skrundas k/n lînijdejotâju „Jautrie zâbaciòi “ uzvedums „Lûk, tâs ir lînijdejas!”. 26. februârî pl.18.00 pasâkumu ciklâ „ Skrundas kultûras namam50" sievieðu vokâlâ un bçrnu vokâlâ ansambïa koncertprogramma „Pieklauvç”. Koncertâ skançs jaunas un ansambïa pirmsâkumos dziedâtâs dziesmas. Kopâ ar ansambli ðajâ koncertâ dziedâs dalîbnieèu bçrni, ìimenes, skançs dzeja, varçsiet ieslîgt mûzikas burvîbâ un baudît tçju sveèu gaismâ. Ieeja par ziedojumiem.

Rudbârþos 11.februârî pl.18.00 Rudbârþu pagasta kultûras namâ mîlestîbas dienai veltîts koncerts “Ar mîlestîbas pinekïiem”.

Nîkrâcç

Blûms atzîst, ka tai laikâ braucçju sarakstu nebija. Barikâþu piemiòas zîmes ðoreiz bija sarûpçtas Jânim Gulbim, Ivaram Liòíim un Mârim Lçvaldam. Barikâþu dalîbnieks Kârlis

Gûtmanis apbalvots pçc nâves, tâpçc zîme tiks atdota piederîgajiem. Pçc svinîgâ pasâkuma visi gremdçjâs atmiòâs pie silta zupas ðíîvja (attçlâ). Teksts un foto Ieva Benefelde

Aicina veidot talismanu Skrundas kultûras nama darbinieki aicina ikvienu Skrundas novada vispârizglîtojoðo skolu skolçnus un Skrundas arodvidusskolas audzçkòus piedalîties Skrundas kultûras nama talismana zîmçðanas konkursâ. Tâ ir lieliska iespçja piedalîties radoðâ procesâ, sagaidot Skrundas kultûras nama 50. dzimðanas dienu. Talismans nesîs veiksmi paðmâju kolektîviem, padarîs krâðòâku un atpazîstamâku kultûras dzîvi pilsçtâ. Konkursâ iesniegtajam zîmçjumam ir jâatbilst tçmai. Zîmçjums var bût veidots uz A4 formâta papîra. Zîmçjumam jâpievieno apraksts un pamatojums. Veidoðanâ atïauts izmantot jebkâdus rîkus (flomâsterus, krîtiòus, zîmuïus u.t.t). Zîmçjums var bût veidots individuâli vai arî tapis kâ ìimenes bçrnu kopdarbs. Konkursâ katrs bçrns vai grupa var iesniegt tikai vienu darbu. Konkursam nosûtîtie darbi netiks atdoti atpakaï. Pieteikumus iesniegt lîdz 21.februârim, pçc tam zîmçjumus varçs apskatît Skrundas kultûras namâ. Darbus iesniedz Skrundas kultûras namâ kultûras darba organizâcijas praktikantçm - Litai Jansonei un Aigai Tâfelbergai. Pieteikumâ jânorâda izglîtîbas iestâdes nosaukums, klase, darba autora vârds un uzvârds, grupas nosaukums, kontaktinformâcija. Darbus izvçrtçs þûrija lîdz 24.februârim. Pçc rezultâtu apkopoðanas tiks izvirzîtas ðâdas nominâcijas: asprâtîgâkais talismans, drosmîgâkais talismans, favorîtzîmçjums. Kontaktinformâcija: Skrundas kultûras nams, Lielâ iela 1a, Skrunda , LV-3326 T. 63331556, 26932394 (Irita Timbare), e-pasts: skrundakn@inbox.lv

Novada dzimtsaraksts ziòo 2010. gadâ kopâ novadâ piedzimuði 43 bçrniòi – 22 meitenîtes un 21 puisîtis. Septiòiem bçrniem vecâki izvçlçjuðies divus vârdus. Èetrâm meitençm vecâki izvçlçjuðies vârdu Marta . Vçl vienâ klasç varçtu mâcîties trîs Alises, divas Lîvas, divas Evas un divas Kristianas. Puisîðiem ir pa diviem vienâdiem vârdiòiem: divi Jâòi, Gustavi un Henriji. 2010. gadâ laulîbu noslçguði 19 pâri. Mûþîbâ aizgâjuði 103 novada iedzîvotâji, no tiem 74 ir vecâka gadagâjuma cilvçki vecumâ no 70 – 97 gadiem, 25 ir pusmûþa cilvçki vecumâ no 40- 70 gadiem, 3 jauni cilvçki vecumâ no 25 – 40 gadiem,1 bçrniòð. Salîdzinot ar 2009. gadu, novadâ kopâ piedzimuði 3 bçrniòi vairâk, 2 reizes vairâk pâru slçguði laulîbas un diemþçl par 16 pieaudzis arî mûþîbâ aizgâjuðo skaits. Kopumâ 2011.gada janvârî reìistrçti 4 jaundzimuðie bçrniòi – 3 skrundenieki un 1 nîkrâcnieks. Noslçgtas 1 laulîbas, saòemti 3 iesniegumi laulîbu noslçgðanai vasarâ. Mûþîbâ aizgâjuði 8 cilvçki – 4 Skrundas, 1 Skrundas pagasta, 1 Raòíu, 2 Rudbârþu iedzîvotâji. Skrundas novada paðvaldîbas informatîvs izdevums. Atbildîgâ par izdevumu - Attîstîbas nodaïas vadîtâja Zane Eglîte (t.63350461), redaktore - Ieva Benefelde. Iespiests SIA Kurzemes Vârds tipogrâfijâ, Liepâjâ, Radio ielâ 19a, tirâþa 2300

6.februârî pl.18.00 Nîkrâces atpûtas centrâ dueta “Sandra” koncerts. Ieeja- Ls 2.25. februârî pl.19.00 Nîkrâces atpûtas centrâ talantu vakars “Neturi sveci zem pûra....” Nâc un piedalies ar savu talantu - dziedâðanu, runâðanu, instrumenta spçlçðanu! Parâdi, ko esi pats sameistarojis! Neturi, sveci zem pûra, parâdi, ko proti! Lûdzu pieteikties pie Ingas Koïesovas lîdz 18.februârim.

Raòíos 13.februârî pl.13.00 pie pagasta pârvaldes ziemas prieki tev un taviem draugiem. Bûs ziemas stafetes, sniega skulptûru veidoðana un citas ziemîgas izdarîbas. 19.februârî pl.11.00 ìimeòu centrâ Raòíu dambretes turnîrs. Aicinâti piedalîties visa vecuma raòíenieki. Pieteikties lîdz 16.februârim ìimeòu centrâ vai pie A. Zemes. 25.februârî pl.13.00 pagasta zâlç pensionâru talantu pçcpusdiena. Pensionâri un ikviens raòíenieks aicinâts parâdît talantus daþâdos þanros – deja, dziesma, dzeja, anekdotes, rokdarbi, teâtris, çdienu gatavoðana, kolekcionçðana, interesanti stâsti no dzîves u.c. Lûdzam ierasties ar groziòu, lai mâkslu varçtu baudît pie tçjas tases.

Skrundas TV skatieties LTV 7 Skrundas televîzijas veidotos raidîjumus turpmâk varçs redzçt kanâlâ LTV7 Viduskurzemes un Ziemeïkurzemes Virszemes televîzijas un arî kabeïtelevîzijas skatîtâji. Skrundas televîzijas veidotais raidîjums „Viduskurzemes ziòas” bûs otrdienâs un piektdienâs pl.22.40, ar atkârtojumu treðdienâs un pirmdienâs pl.6.45 un 13.00. Sestdienâs pl.19.30 bûs visas Kurzemes nedçïas apskats, ko veidos Kurzemes televîzija sadarbîbâ ar pârçjâm ðî reìiona televîzijâm.

Lepojamies! 31.janvârî Saldû starpnovadu latvieðu valodas un literatûras olimpiâdç 8.klasçm Skrundas vidusskolas skolniecei Paulai Dçvicai – 3.vieta (skolotâja Silva Pçtersone). 9.klasçm Skrundas vidusskolas skolniecei Alisei Žulpai – 2.vieta, Ilvai Danenbergai – atzinîba (skolotâja Maija Muiþarâja).

Pateicîba! Skrundas pilsçtas bibliotçka saka sirsnîgu paldies Andrim Mangalim par bibliotçkai dâvâto gleznu. Tâ priecç gan paðus darbiniekus, gan arî bibliotçkas apmeklçtâjus. Liels paldies!

Profile for Sandris Kuzmickis

Skrundas avīze (2011. gada februāris)  

Skrundas novada pašvaldības 2011. gada februāra informatīvais izdevums.

Skrundas avīze (2011. gada februāris)  

Skrundas novada pašvaldības 2011. gada februāra informatīvais izdevums.