Page 1

SKRUNDAS

NOVADS

Skrundas novada paðvaldîbas informatîvais izdevums

www.skrundasnovads.lv

2010. gada decembris

Gods kalpot Skrundas novadam

Labdien, lasîtâj!

Ainars Zankovskis, Skrundas novada paðvaldîbas priekðsçdçtâjas vietnieks. Gluþi nemanot klât ir ziema un ir pienâcis Adventa laiks. Laiks, kas, man ðíiet, ir klusuma, pârdomu un gaidîðanas piepildîts, laiks, kas nevienam nav vienaldzîgs. Laiks, kad gribas kïût labâkam, lîdzcietîgâkam, mîïâkam, saprotoðâkam, centîgâkam. Pârdomas tas raisa arî manî- gan par Skrundas novada cilvçkiem, gan paðu novadu. Veicot sev uzticçtos deputâta pienâkumus, ne reizi vien esmu saskâries ar situâciju, kad labas attîstîbas idejas atduras pret naudas trûkumu. Tâpçc daudz jâstrâdâ tieði pie daþâdu fondu lîdzekïu apguves. Jâizmanto Eiropas palîdzîba pçc iespçjas vairâk. Ðobrîd paðvaldîba strâdâ gan pie jauniem, gan iesâktiem, gan procesâ esoðiem projektiem. Ir arî pabeigti projekti, un tas ir viens no plusiem mûsu ieieðanai Eiropas Savienîbâ. Paði bez ES lîdzfinansçjuma kïûstam arvien nabadzîgâki. Saviem vçlçtâjiem es gribçtu sacît, ka tieðâm cenðos strâdât cilvçku labâ, cik atïauj manas zinâðanas. Mans galvenais noteikums ir bût godîgam pret sevi un nekad neiet pret savu sirdsapziòu. Man vienmçr darbâ pirmajâ vietâ ir cilvçks, nevis nauda un manta. Tâpçc vienmçr, ja kaut kur samazina darbinieku skaitu vai likvidç kâdu uzòçmumu, man rodas jautâjums- kâ ðie cilvçki izdzîvos, kâ izdzîvotu es, ja man tâ bûtu. Pârdomas ðis laiks manî rada arî par ticîbu. Vai atceraties mûsu valsts otro atmodu, kad baznîcas bija pilnas, kad vçlçjâmies tikai vienu – brîvu Latviju?! Kad visi vçlçjâs kristîties un iesvçtîties, kad visi dziedâjâm Dievs, svçtî Latviju! augstu paceltu galvu un ar stingriem mugurkauliem. Un man ðíiet, ka tâpçc jau mçs viòu arî dabûjâm. Varbût ðobrîd mûsu spçks un valstiskâ vienotîba pazûd, jo pazudusi ir ticîba? Vai mçs ticam, ko dziedam, vai mçs lûdzam, kad dziedam, un visbeidzot, vai mçs ticam Dievam? Es gribçtu novçlçt visiemticîbu saviem spçkiem, ticîbu labiem cilvçkiem un valsts nâkotnei. Lai visiem bûtu darbs, lai mûsu novadâ ienâktu kâds jauns uzòçmums ar daudzâm darba vietâm! Es ceru un ticu, ka ar Dievpalîgu mçs arî no ðîs krîzes izkïûsim!

SKRUNDA

Skrundas novada Goda balvu un pateicîbu saòçmçji. 17.novembrî Latvijas dzimðanas dienai veltîtajâ svinîgajâ sarîkojumâ Skrundas novada ïaudîm tika pasniegtas Goda balvas un pateicîbas raksti. Ðogad Skrundas novada goda balvai un pateicîbas saòemðanai tika pieteikts vairâk nekâ 30 cilvçku. Izvçrtçjot pieteikumus un paveikto, Goda balvas tika pasniegtas trim cilvçkiem, pateicîbas - astoòiem.

Par profesionalitâti, aktîvu sabiedrisko darbîbu kultûrâ un sportâ Goda balvu saòçma VUGD Kurzemes reìiona Kuldîgas daïas Skrundas posteòa ugunsdzçsçjs - glâbçjs Gatis Stiba. Gata izvirzîtâji ðai balvai îpaði bija izcçluði viòa sabiedrisko aktivitâti - dejoðanu, sportoðanu, piedalîðanos daþâdos pasâkumos un teâtra spçlçðanu. Gatim ðogad par cilvçku glâbðanu ugunsgrçkâ Kuðaiòos ârpus savas maiòas pasniegta arî Iekðlietu ministrijas apbalvojuma zîme „Par paðaizliedzîbu”. Saòemot Skrundas novada Goda balvu, G. Stiba sacîja: „Ja kâds tevi atceras, vienmçr ir bijis patîkami. Sajûta ir apmçram tâda, ka visu, ko esi darîjis labu, gribas darît vçl labâk.”

Par aktîvu sabiedrisko darbîbu Ikaiðu ciemâ, iedzîvotâju iesaistîðanu kultûras pasâkumos Goda balvu saòçma pensionâre Zinaida Druvaskalne. Viòas ieteicçji balvai uzsvçruði, ka Zinaidas kundzes mâjâs izveidojies tâds kâ bibliotçkas grâmatu apmaiòas punkts, kas ievçrojami atvieglo darbu bibliotekârçm. Tâpat viòa palîdz arî sociâlajâ darbâ. Saòemot Skrundas novada Goda balvu, Z. Druvaskalne sacîja: „Kamçr vien var kustçties, ir jâdara, kaut kas jâizdomâ un atkal jâiet uz priekðu, cik vien veselîba atïauj.”

Par ieguldîjumu Skrundas novada vides labiekârtoðanâ un aktîvu sabiedrisko darbîbu Goda balvu saòçma AS “Latvijas autoceïu uzturçtâji” Skrundas iecirkòa vadîtâjs Jânis Storíis. Viòa ieteicçji balvai rakstîjuði, ka ceïiniekos Jânis nostrâdâjis vairâk nekâ 30 gadu. Vienmçr ir izpalîdzîgs un atsaucîgs daþâdu sadzîves problçmu risinâðanâ. Saòemot Skrundas novada Goda balvu, J.Storíis sacîja: „Finansiâlu grûtîbu dçï ðobrîd ceïos nevaru ieguldît visu savu 32 gados uzkrâto pieredzi, bet prieks ir, ja pasaka labus vârdus. Pabraucot pa citiem novadiem, varam teikt, ka mûsu ceïi atðíiras labâ nozîmç. Un tas ir ne tikai mans, bet tas ir mûsu vîru nopelns.”

Jauni autobusi skolçniem 23.novembrî Skrundas novads beidzot tika pie sen gaidîtâjiem diviem jauniem skolçnu autobusiem. Tie simboliski tika izdalîti Kuldîgas râtslaukumâ, kur autobusus saòçma arî Kuldîgas, Saldus un Dundagas paðvaldîbas. Pârvadâs tikai skolçnus Skrundas novads Latvijas–Ðveices sadarbîbas programmas lîdzfinansçtajâ projektâ iegâdâjies divus 19 vietîgus Mersedes Benz markas autobusus. Viens no tiem nonâcis Nîkrâces pagastâ. Pârvaldes vadîtâja Benita Lielâmere priecâjâs par jauno autobusu, piebilstot „þçl, ka tas domâts tikai skolçnu pârvadâjumiem.” Katru rîtu ðofera ceïð pçc skolçniem ved uz tâlo Nîkrâci, kur sabiedriskais transports nekursç. Vakarpusç bçrnus âtrâk nekâ satiksmes autobuss aizved arî uz Lçnâm. Arî skolçniem ratiòkrçslos Otrs autobuss, kurð kursç Rudbârþu pagastâ, ir îpaði aprîkots ar invalîdu pacçlâjplatformu. Izòemot vairâkas sçdvietas, te bûs vieta arî diviem ratiòkrçsliem. Skrundas novada paðvaldîbas izpilddirektors Vilnis Grâvelis atzina, ka vienam autobusam uz novadu jâbût ar iespçjâm pârvadât skolçnus ar kustîbu traucçjumiem. Rudbârþos jauns autobuss bijis vajadzîgs jau sen, jo tagadçjais esot savu mûþu nokalpojis. Pagasta pârvaldes vadîtâjs Aldis Zalgauckis sacîja, ka skolçnu pârvadâjumiem ik dienas autobuss dodas trîs marðrutos, jo bçrni mâcâs ne tikai Rudbârþos, bet arî Skrundâ. Dienâ ðâda braukðana ir nepiecieðama ap 70 skolçnu. Sadarbîbâ ar Ðveici Lîdzi atslçgâm nâca arî autobusa lietoðanas noteikumi, kas bûs jâievçro pasaþieriem. Autobusu saòemðanas dienâ paðvaldîbu pârstâvji arî parakstîja

NÎKRÂCE

RAÒÍI

RUDBÂRÞI

SKRUNDA

Skolçnu autobusu simboliska izdalîðana Kuldîgas râtslaukumâ. pieòemðanas- nodoðanas aktus, lîgumu par servisa pakalpojumiem garantijas laikâ. Viens no Skrundas novada autobusiem izmaksâjis Ls 34 223 , otrs – îpaði aprîkotais- par 4000 latiem vairâk. Paðvaldîba segusi 10% no ðîs summas. Autobusi skolçnu pârvadâðanai ir iegâdâti Latvijas–Ðveices sadarbîbas programmas lîdzfinansçtâ projekta „Paðvaldîbu aktivitâðu îstenoðana, lai nodroðinâtu skolçnu pârvadâðanu un ar to saistîtos atbalsta pasâkumus” ietvaros, ko administrç Valsts reìionâlâs attîstîbas aìentûra. Kopumâ Latvijas – Ðveices sadarbîbas programmas projekta ietvaros 59 novadu paðvaldîbas saòems 110 daþâdas ietilpîbas autobusus, kuru iegâdes lîdzfinansçðanai Ðveices Konfederâcija pieðíîrusi 7,44 miljoni latu. Lîdz ar to Ðveices Konfederâcijas finansçjums ir 90%, bet atlikuðos 10% finansç paðvaldîbas.

NÎKRÂCE

Teksts un foto - Ieva Benefelde

RAÒÍI

RUDBÂRÞI

SKRUNDA


2

SKRUNDAS NOVADS

www.skrundasnovads.lv

Paðvaldîbas pârstâvji tiekas ar uzòçmçjiem

ÎSUMÂ

Saldumu paciòas bçrniem Arî ðogad, turpinot tradîciju, Skrundas novada paðvaldîbas aìentûra Sociâlais dienests gatavos Ziemassvçtku saldumu paciòas saviem mazajiem novada iedzîvotâjiem. 2010. gadâ Skrundas novadâ kopumâ ir ap 400 no 2004. lîdz 2010. gadam dzimuðie bçrniòi. Skrundas novada sociâlais dienests un paðvaldîbas Administratîvâs nodaïas darbinieki aicina jaunâs mâmiòas pârliecinâties, vai viòu jaundzimuðie bçrniòi ir deklarçti dzîves vietâ, jo Ziemassvçtku rûíi paciòas gatavo tikai Skrundas novadâ deklarçtajiem bçrniem. Informâcija par paciòu pasniegðanas pasâkumiem 4.lpp.

Iedegs pilsçtas egli 11.decembrî pie Skrundas kultûras nama tiks iedegta pilsçtas svçtku egle. Pasâkumu kuplinâs deju kolektîvi no Aizputes, Druvas un Skrundas. Darbosies svçtku tirdziòð, pasâkuma gaitâ virpuïos Viesuïmâte ar saviem brînumiem. Svçtku smarþu atnesîs karstâs pankûkas un zâïu tçja. No pl.15.00 svçtku tirdziòâ varçsiet iegâdâties Ziemassvçtku dâvanas sev un saviem mîïajiem - keramiku, rotaslietas, tamborçtas rotaïlietas, adîjumus, piparkûkas u.c. Pl.16.00 svçtkus iedejos jaunieðu deju kolektîvs Puzurs, modes deju grupas Puma, Fçnikss un Skrundas dejotâji. Par karstâm pankûkâm parûpçsies Skrundas arodvidusskolas audzçkòi. Pasâkuma izskaòâ pl.17.00 visi aicinâti sasildîties kultûras nama lielajâ zâlç pie îsta roka grupas Hailstone koncertâ, kurâ spçlç skrundenieki Matîss Eisaks un Paula Svara ar draugiem.

Amatiermâkslas kolektîvu vakars Savu 50. jubilejas gadu Skrundas kultûras nams uzsâks ar paðdarbîbas kolektîvu vakaru. Tautâ gaidîtais un daudzu gadu garumâ iemîlçtais pasâkums notiks 15.janvârî pl.19.00. Arî ðogad kopâ bûs aicinâti visi Skrundas novada amatiermâkslas un jaunrades kolektîvi. Pasâkums notiks divâs daïâs. Pirmajâ - kolektîvi râdîs savu veikumu, savukârt otrajai daïai jau oktobra beigâs katrs kolektîvs izlozçja kâdu no kultûras nozarçm, ar ko iepazîstinât skatîtâjus. Piemçram, sievieðu vokâlais ansamblis iejutîsies tautas deju ansambïa lomâ, vidçjâs paaudzes deju kolektîvs Meþâbele râdîs îstu baletu, senioru koris Novakars izspçlçs moderno Bat/box mûziku.

Lai apzinâtu faktorus, kas kavç vai veicina uzòçmçjdarbîbas attîstîbu Skrundas novadâ, vçlamos komunikâcijas veidus un gûtu ierosinâjumus sadarbîbas uzlaboðanai, 1.decembrî uz sanâksmi Skrundas novada paðvaldîbas darbinieki aicinâja uzòçmçjus. Uz sanâksmi ieradâs aptuveni 20 uzòçmçju. Tâs sâkumâ paðvaldîbas Attîstîbas nodaïas vadîtâja Zane Eglîte pastâstîja par nodarbinâtîbas lîmeni paðvaldîbâ un projektiem, kurus paðvaldîba paðreiz realizç. „Mûsu iecere ir, lai uzòçmçji bûtu atvçrtâki, sniegtu vairâk informâcijas par sevi, savu darbîbu, apvienotos formâlâ vai neformâlâ veidojumâ, kurð varçtu konkrçtâk paust viedokli, sniegt ierosinâjumus domei, sabiedrîbai, valsts institûcijâm veikt daþâdas izglîtojoðas aktivitâtes. Lai uzòçmçji paði iepazîtu citu kolçìu darbîbas veidus un neuzskatîtu visus par konkurentiem, bet veidotu sadarbîbu,” sacîja Z.Eglîte. Uzòçmçji atzina, ka sadarbîba ir

Biedrîba Saldus foto klubs - ES DARU îstenojusi foto projektu Saldus – Skrunda. Fotoizstâdi varçs apskatît divâs pilsçtâs – no 14. janvâra lîdz 4. februârim Skrundas kultûras namâ, bet no 11. februâra Saldus pilsçtas bibliotçkâ. Ar izstâdes palîdzîbu autori cer uzlabot pilsçtu savstarpçjo sadarbîbu un veicinât to atpazîstamîbu citos novados. Ar projekta palîdzîbu sniegts fotogrâfu skatîjumu uz ikdieniðíâm lietâm pilsçtu ainavâs, kas ikdienas steigâ mums paliek nepamanîtas un gadu laikâ mainâs. Foto entuziasti aicinâti piedalîties jaundibinâtâs biedrîbas Saldus fotoklubs – ES DARU aktivitâtçs.

Skrundas novada uzòçmçji izsaka priekðlikumus sadarbîbai. Sanâksmes noslçgumâ dalîbnieki nepiecieðama. Paðvaldîbas atbalsts varçtu bût informçðanâ par iespçjâm nolçma, ka jâveido atseviðía sadaïa apmeklçt tematiski izglîtojoðas sanâk- Skrundas novada mâjas lapâ ar konsmes, kâ arî uzòemties to rîkoðanu. taktinformâciju par katru uzòçmumu. Liels atspaids bûtu, ja paðvaldîbas Tikðanâs bieþums, neskaitot informadarbinieki sniegtu konsultâcijas tîvi izglîtojoðos seminârus, turpmâk projektu pieteikumu veidlapu bûs reizi ceturksnî. Tâtad nâkamâ aizpildîðanâ un projektu adminis- sanâkðana varçtu bût februârî. trçðanâ, uzraudzîbâ. Uzòçmçji atzina, ka ir nepiecieðams

Biedrîba „Darîsim paði!” izsludina atklâta konkursa projektu iesniegumu pieòemðanas I kârtu Rîcîbas programmas Eiropas Zivsaimniecîbas fonda atbalsta ievieðanai 2007.-2013.gadam pasâkuma “Teritorijas attîstîbas stratçìiju îstenoðana” ietvaros apstiprinâtâs Vietçjâs attîstîbas stratçìijas ievieðanai. Projektu iesniegumu pieòemðana notiks no 2010.gada 20.decembra lîdz 2011.gada 20.janvârim. I kârtâ pieejamais publiskais finansçjums ir 296 202.22 LVL. Projektu iesniegumi jâiesniedz Liepâjas ielâ 14., 2.stâvâ, Kuldîgâ, tâlr.26691192, e-pasts: dace.strazdina@gmail.com Projektu iesniegumu pieòemðana notiks Rîcîbas programmas Eiropas Zivsaimniecîbas fonda atbalsta ievieðanai 2007.2013.gadam „Teritorijas attîstîbas stratçìiju îstenoðana” ietvaros ðâdâm aktivitâtçm un rîcîbâm: Aktivitâtes „Ciematu, kuros veic zivsaimniecîbas darbîbas, atjaunoðana un attîstîba” ietvaros ðâdâm rîcîbâm: „Paðvaldîbas ceïu bûvniecîba vai rekonstrukcija” pieejamais finansçjums 216 202.22 LVL. „Vietçjas nozîmes brîvâ laika pavadîðanas, sporta un kultûras objektu bûvniecîba vai rekonstrukcija, tai skaitâ pielâgoðana personâm ar funkcionâliem traucçjumiem” pieejamais finansçjums 20 000.00 LVL. „Teritorijas labiekârtoðana” pieejamais finansçjums 20 000.00 LVL. Aktivitâtes „Ar zivsaimniecîbu un tûrismu saistîtâs maza mçroga infrastruktûras un pakalpojumu attîstîba” ietvaros ðâdai rîcîbai: „Tûrisma pakalpojumu daþâdoðana vai pielâgoðana personâm ar funkcionâliem traucçjumiem”, pieejamais finansçjums 20 000.00 LVL. Aktivitâtes „Ekonomikas darbîbas restrukturçðana, pârorientâcija un darbîbu daþâdoðana” ietvaros ðâdai rîcîbai: „Ar zivsaimniecîbu nesaistîtu darbîbu daþâdoðana zivsaimniecîbas uzòçmumâ”, pieejamais finansçjums 20 000.00 LVL. Ar Vietçjâs attîstîbas stratçìiju, rîcîbu mçríiem, plânotajâm darbîbâm, projektu vçrtçðanas kritçrijiem un minimâlo punktu skaitu pozitîva atzinuma saòemðanai var iepazîties Liepâjas ielâ 14., 2.stâvâ, Kuldîgâ, tâlr.26691192, e-pasts: dace.strazdina@gmail.com, Lauku atbalsta dienesta mâjas lapâ www.lad.gov.lv un partnerîbas mâjas lapâ www.darisimpasi.lv.

Foto izstâde Saldus – Skrunda

SKRUNDA

2010. gada decembris

arî kopîgs izklaides pasâkums. Jautâjumâ par Skrundas novada uzòçmçju apvienîbas vai padomes veidoðanu, uzòçmçji sacîja, ka vçl esot nepiecieðams pârdomu laiks. Teksts - Ieva Benefelde Foto - Alans Perðevics

Biedrîba „Darîsim paði!” izsludina atklâta konkursa projektu iesniegumu pieòemðanas 3.kârtu Lauku attîstîbas programmas 2007.2013.gadam pasâkuma “Vietçjâs attîstîbas stratçìijas” ietvaros apstiprinâtâs vietçjâs attîstîbas stratçìijas ievieðanai. Projektu iesniegumu pieòemðana notiks no 2010.gada 13.decembra lîdz 2011.gada 13.janvârim. 3.kârtâ pieejamais publiskais finansçjums ir 137 778.00 LVL. Projektu iesniegumi jâiesniedz Biedrîbas „Darîsim paði!” birojâ Liepâjas ielâ 37, Kuldîgâ, tâlr.29337083, t/fax.63323164, e-pasts: biedriba@darisimpasi.lv Projektu iesniegumu pieòemðana notiks Lauku attîstîbas programmas 2007.-2013.gadam 4. ass 413. pasâkuma „Lauku ekonomikas daþâdoðana un dzîves kvalitâtes veicinâðana vietçjo attîstîbu stratçìiju îstenoðanas teritorijâ” ietvaros ðâdâm aktivitâtçm un rîcîbâm: Aktivitâtes „Iekârtu, tehnikas, aprîkojuma, informâcijas tehnoloìiju un program-mu nodroðinâjuma iegâde un uzstâdîðana un infrastruktûras izveide pakalpojumu pieejamîbai, kvalitâtei un sasniedzamîbai pakalpojumu sniegðanas vietâ vietçjiem iedzîvotâjiem” ietvaros ðâdâm rîcîbâm: Sociâlo un sabiedrisko pakalpojumu centru izveidoðana, pieejamais finansçjums 14 000.00 LVL Aktîvâs atpûtas objektu brîvâ dabâ izveide, pieejamais finansçjums 41 000.00 LVL Pakalpojumu pieejamîbas cilvçkiem ar îpaðâm vajadzîbâm nodroðinâðana, pieejamais finansçjums 10 000.00 LVL Jaunu sociâlo un saimniecisko pakalpojumu veidu ievieðanas izveide, pieejamais finansçjums 20 000.00 LVL Uzòçmçjdarbîbas uzsâkðanas un attîstîbas veicinâðana pieejamais finansçjums 19 420.18 LVL Aktivitâtes „Iekârtu, tehnikas, aprîkojuma, informâcijas tehnoloìiju un pro-grammu nodroðinâjuma iegâde un uzstâdîðana un infrastruktûras izveide sabiedrisko aktivitâðu (tajâ skaitâ apmâcîbu un intereðu klubu, kultûras, vides aizsardzîbas, sporta un cita brîvâ laika pavadîðanas aktivitâðu) daþâdoðanai vietçjiem iedzîvotâjiem” ietvaros ðâdâm rîcîbâm: Iedzîvotâju sabiedrisko aktivitâðu iespçju veicinâðana, pieejamais finansçjums 16 381.35 LVL; Dabas resursu ekonomija un aizsardzîba, pieejamais finansçjums 16 976.47 LVL Kontaktpersona: VRG koordinatore Santa Lencberga, tâlr.29337083, t/fax.63323164

Varçs brîvprâtîgi reìistrçt velosipçdus Valdîba 30. novembrî atbalstîjusi Satiksmes ministrijas un VAS „Ceïu satiksmes droðîbas direkcija” (CSDD) ierosinâjumu – dot iespçju personâm brîvprâtîgi reìistrçt savus velosipçdus. Tâdçjâdi zâdzîbas gadîjumâ velosipçdu bûs iespçjams vieglâk identificçt, kas paðlaik ir aktuâla problçma. Tâpat varçs nodroðinât arî to uzskaiti valsts reìistrâ, kas sniegs aptuvenu priekðstatu par aktîvâ dzîvesveida cienîtâju – velosipçdistu – skaitu valstî. Tie, kuri brîvprâtîgi vçlçsies reìistrçt savu velosipçdu, to çrti varçs izdarît elektroniskâ veidâ CSDD

NÎKRÂCE

RAÒÍI

mâjaslapâ www.csdd.lv vai dodoties uz kâdu no CSDD nodaïâm. Velosipçdus drîkstçs reìistrçt personâm, kas sasnieguðas 16 gadu vecumu, arî juridiskâm personâm. Tikai CSDD rîcîbâ bûs vienîgais oficiâlais velosipçdu reìistrs. Transportlîdzekïu reìistrâcijas noteikumos precizçtas arî CSDD tiesîbas pârbaudît datus Ðengenas informâcijas sistçmâ. Lîdz ðim pârbaudes Ðengenas informâcijas sistçmâ veica tikai pirmo reizi Latvijâ reìistrçjot no ârvalsts ievestu transportlîdzekli. Turpmâk to vajadzçs darît arî, reìistrçjot transportlîdzekïu îpaðnieku maiòu,

RUDBÂRÞI

SKRUNDA

noòemot spçkratu no uzskaites atsavinâðanai Latvijâ vai izveðanai no valsts. Ðîs papildus pârbaudes attieksies uz tiem no ârvalstîm ievestiem transportlîdzekïiem, kas Latvijâ reìistrçti pçc 2010. gada 1. jûlija. Jaunajos noteikumos precizçta taksometru reìistrâcijas kârtîba, mazinot administratîvo slogu. Turpmâk CSDD vairs nebûs jâiesniedz rakstisks dokuments par taksometra reìistrâciju, jo uzòçmums no atbildîgajâm iestâdçm to saòem elektroniski. Tiesîbu akts paredz, ka bezceïu transportlîdzekïu numura zîmes

NÎKRÂCE

RAÒÍI

turpmâk izsniegs arî sçrijveidâ izgatavotiem mopçdiem un motocikliem, kuru izmantoðanu ceïu satiksmç izgatavotâjs nav paredzçjis (iepriekð tâdas pieðíîra tikai tricikliem un kvadricikliem).

RUDBÂRÞI

Pilns jauno noteikumu teksts atrodams Ministru kabineta mâjaslapâ. Ilze Eida - SM Sabiedrisko attiecîbu nodaïas vadîtâja Tâlrunis: 67028261, e-pasts: ilze.eida@sam.gov.lv

SKRUNDA


SKRUNDAS NOVADS

2010. gada decembris

www.skrundasnovads.lv

3

Domes 2010.gada 3.novembra ârkârtas sçde Dome nolçma piedalîties Eiropas Savienîbas Kohçzijas fonda darbîbas programmas “Infrastruktûra un pakalpojumi” papildinâjuma 3.5.prioritâtes “Vides infrastruktûras un videi draudzîgas enerìçtikas veicinâðana” 3.5.1.pasâkuma “Vides aizsardzîbas infrastruktûra” 3.5.1.2.1.apakðaktivitâti “Normatîvo aktu prasîbâm neatbilstoðo izgâztuvju rekultivâcija” ar projektu „Sadzîves

atkritumu izgâztuves „Sniedzes” rekultivâcija Rudbârþu pagastâ, Skrundas novadâ 62828/1251/PPV” , pieðíirot paðvaldîbas lîdzfinansçjumu Ls 9 000 (deviòi tûkstoði lati) apmçrâ, kas ir 15% no projekta kopçjâm izmaksâm Ls 60 000 (seðdesmit tûkstoði lati). Tâs ir arî attiecinâmâs izmaksas. Neattiecinâmo izmaksu nav. Dome nolçma piedalîties arî ar projektu „Sadzîves atkritumu

izgâztuves „Stûrîði” rekultivâcija Raòíu pagastâ, Skrundas novadâ 62788/1379/PPV”. Pieðíirt paðvaldîbas lîdzfinansçjumu Ls 6 000 (seði tûkstoði lati) apmçrâ, kas ir 15% no projekta kopçjâm izmaksâm Ls 40 000 (èetrdesmit tûkstoði lati), kas ir arî attiecinâmâs izmaksas, neattiecinâmo izmaksu nav. Projektu finansçjums tiks nodroðinâts, òemot aizòçmumu no Valsts kases.

Dome nolçma piedalîties Eiropas Savienîbas struktûrfonda un Kohçzijas fonda programmas “Infrastruktûra cilvçku kapitâla nostiprinâðanai” 3.1.5.pasâkuma „Veselîbas aprûpes infrastruktûra” 3.1.5.1.aktivitâtes „Ambulatorâs veselîbas aprûpes attîstîba” 3.1.5.1.1.apakðaktivitâtç „Ìimenes ârstu tîkla attîstîba” a r projektu “Ìimenes ârstu pieejamîbas uzlaboðana Skrundas novadâ”.

Projekta kopçjâs izmaksas ir 60800.00LVL, kur 85% ir ERAF lîdzfinansçjums (51680.00LVL) un 15% ir Skrundas novada paðvaldîbas lîdzfinansçjums (9120.00LVL). Projekta finansçjums tiks nodroðinâts, òemot aizòçmumu no Valsts kases. Sagatavoja projektu speciâliste Kristîne Vçrdiòa

Domes 2010.gada 22.novembra ârkârtas sçde Dome nolçma piedalîties Jaunatnes politikas valsts programmas 2010.gadam 1.4.apakðsadaïâ „Atbalsts jaunieðu centru darbîbas nodroðinâðanai paðvaldîbâs, attîstot jaunatnes informâcijas punktu pieejamîbu” ar projektu “Jaunatnes informâcijas punkta pieejamîbas attîstîba Nîkrâces pagastâ”. Projekta kopçjâs izmaksas sastâda Ls 1000.00 (viens tûkstotis latu un 00 santîmi), kas ir 100% valsts budþeta finansçjums.

Domes 2010.gada 25.novembra sçde Administratîvie jautâjumi Dome apstiprinâja saistoðos noteikumus “Grozîjumi 2010. gada 28. janvâra saistoðajos noteikumos Nr. 1/2010 „Skrundas novada paðvaldîbas 2010. gada budþets”. No 1.decembra dome nolçma likvidçt remontstrâdnieka ðtata vietu O. Kalpaka Rudbârþu pamatskolâ, saimniecîbas pârziòa ðtata apjomu palielinât lîdz vienai likmei, nosakot mçneða darba algas likmi Ls 250.00. Finansçjuma avots – O. Kalpaka Rudbârþu pamatskolas budþets. Ar 1.janvâri dome apstiprinâja Nîkrâces pamatskolâ skolotâja logopçda štata vietu uz 0.35 slodzi (Ls 89.25 mçnesî), nosakot mçneða darba algas likmi Ls 255.00. Finansçjuma avots – Nîkrâces pamatskolas budþets. Novada dome atcçla Skrundas novada domes 03.11.2010. sçdes lçmumu “Par piedalîðanos projektos”. Dome izveidoja Eiropas Sociâlâ fonda darbîbas programmas „Cilvçkresursi un nodarbinâtîba” papildinâjuma 1.5.3.1. aktivitâtç „Speciâlistu piesaiste plânoðanas reìioniem, pilsçtâm un novadiem” projektâ „Speciâlistu piesaiste Skrundas novadam” speciâlistu izvçrtçðanas grupu sekojoðâ sastâvâ: izpilddirektors Vilnis Grâvelis – izvçrtçðanas grupas vadîtâjs, Sociâlo, izglîtîbas un kultûras jautâjumu komitejas priekðsçdçtâja Gunta Stepanova, Izglîtîbas pârvaldes speciâliste Inga Flugrâte, p/a “Sociâlais dienests” direktore Anda Vîtola, attîstîbas nodaïas vadîtâja

Zane Eglîte, projektu speciâliste Kristîne Vçrdiòa, nevalstisko organizâciju pârstâvis Andris Vilnis Sadovskis. Dome noteica zemes gabalu lietoðanas mçríus. Dome laboja Skrundas novada domes 06.09.2010. sçdes lçmumu “Par piedalîðanos KPFI lîdzfinansçtâ projektâ” un lemjoðo daïu izteikt ðâdâ redakcijâ: pieðíirt ar Klimata pârmaiòu finanðu instrumenta lîdzekïiem lîdzfinansçtâ, Skrundas novada paðvaldîbas iesniegtâ projekta “Kompleksi risinâjumi siltumnîcefekta gâzu emisiju samazinâðanai Skrundas novada paðvaldîbas çkâs” îstenoðanai 693 536.67 LVL (seði simti deviòdesmit trîs tûkstoði pieci simti trîsdesmit seði lati un 62 santîmi), no kuriem 487 195.18 LVL ir projekta finanðu instrumenta (KPFI) finansçjums, kas ir 85% no projekta kopçjâm izmaksâm, un 85 975.62 LVL (astoòdesmit pieci tûkstoði deviòi simti septiòdesmit pieci lati un 62 santîmi) ir paðvaldîbas finansçjums, kas ir 15% no projekta kopçjâm izmaksâm, un neattiecinâmâs izmaksas 120 365.87 LVL (viens simts divdesmit tûkstoði trîs simti seðdesmit pieci lati un 87 santîmi) apmçrâ

Nekustamâ îpaðuma jautâjumi Dome piedzîs trîs nekustamâ îpaðuma lietotâjiem bezstrîdus kârtîbâ termiòâ nenomaksâtos nodokïus un kavçjuma naudu par nekustamo îpaðumu. Dome dzçsîs viena nekustamâ îpaðuma lietotâjam

îpaðuma nodokïa parâdu. Dome apstiprinâja paðvaldîbas îpaðuma privatizâcijas komisijas sçdes protokolu Nr. 3 no 16.11.2010. Deleìçja paðvaldîbas îpaðuma privatizâcijas komisijai rîkot nekustamâ îpaðuma apbûvçta zemes gabala Egïu ielâ 9, Skrundâ, izsoli un izsoles noteikumus. Dome izmainîja 2 adreses adreðu objektiem Raòíu un Nîkrâces pagastâ. Dome nolçma sadalît saimniecîbu Lejas Vanagi Skrundas novadâ un atdalâmam zemes gabalam pieðíirt nosaukumu Mežvanagi. Zemes gabala lietoðanas mçríis- meþsaimniecîba. Dome pieðíîra zemes vienîbai, Stacijas çkai un ar to funkcionâli saistîtâm çkâm Skrundâ, adresi Stacijas iela 1, Skrunda, Skrundas novads, LV – 3326. Zemes gabala lietoðanas mçríis- dzelzceïa stacija, autoostu, civilo lidostu un upju ostu apbûve, Dome pieðíîra zemes vienîbai un ar to funkcionâli saistîtâm çkâm Skrundâ, adresi Stacijas iela 4A, Skrunda, Skrundas novads, LV 3326. Zemes gabala lietoðanas mçríisdzelzceïa stacija, autoostu, civilo lidostu un upju ostu apbûve. Dome pieðíîra AS „Latvenergo” valdîjumâ esoðai transformatoru apakðstacijai STP-6076 un piesaistâmai zemes vienîbai nosaukumu un adresi Pils iela 3, Dzelda, Nîkrâces pagasts, Skrundas novads, LV – 3320. Zemes gabala lietoðanas mçríis- ar maìistrâlajâm elektropârvades un sakaru lînijâm un maìistrâlajiem naftas, naftas produktu, íîmisko

produktu, gâzes un ûdens cauruïvadiem saistîto bûvju, ûdens òemðanas un notekûdeòu attîrîðanas bûvju apbûve; noteikt piesaistâmâ zemes gabala platîbu 100 m2 bûves uzturçðanai. Dome pieðíîra kaplièas çkai, kura atrodas uz zemes gabala „Sila kapi”, Skrundâ, Skrundas novadâ, adresi, „Sila kapi”, Skrunda, Skrundas novads, LV – 3326. Dome noteica zemes gabaliem Rudbârþu pagastâ, Skrundas novadâ, statusu – paðvaldîbai piekritîgie zemes gabali 2.4 ha platîbâ un 5.53 ha platîbâ. Dome apstiprinâja VSIA „Latvijas valsts mçrnieka” izstrâdâto zemes ierîcîbas projekta lietu no 08.11.2010. par zemes gabala Vecapuzes, Rudbârþu pagastâ, sadalîðanu, atdalâmam zemes gabalam 10.3 ha platîbâ pieðíîra nosaukumu „Pîlâdþi”, Rudbârþu pagasts, Skrundas novads, LV – 3324, un pievienoja saimniecîbai Pîlâdþi, Rudbârþu pagastâ, Skrundas novadâ. Zemes gabala lietoðanas mçríislauksaimniecîba. Dome noteica, ka nepieciešams izstrâdât nekustamâ îpaðuma Muižnieki, Marijas muiþâ, Rudbârþu pagastâ, zemes ierîcîbas projektu zemes gabala sadalîðanas dçï. Dome nolçma izbeigt biedrîbas Lejaskurzeme telpas Kalçju ielâ 6, Skrundâ, lietoðanas tiesîbas un iznomât bez atlîdzîbas telpu Nr. 3 (10.6 m 2 platîbâ) Kalçju ielâ 4, Skrundâ, biedrîbas darbîbas nodroðinâðanai uz laiku lîdz 31.12.2011., kâ arî piekrita biedrîbas “Lejaskurzeme” adreses

pârreìistrâcijai uz adresi Kalçju ielâ 4, Skrundâ, Skrundas novadâ.

Dzîvokïu jautâjumi Dome atbrîvos vienu personu no dzîvokïa îres maksas 55% apmçrâ lîdz 01.01.2012. Dome pârdos dzîvokïa îpaðumu Skrundâ, Skrundas novadâ, kâ arî uzòems divas personas dzîvokïu jautâjumu risinâðanas reìistrâ Skrundâ kâ personas, kas ar dzîvojamo platîbu nodroðinâma vispirms. Dome atïâva 2 personâm mainît dzîvokli un pârslçgt îres lîgumu, kâ arî pieðíîra vienai personai dzîvokli Rudbârþu pagastâ, noslçdzot îres lîgumu uz laiku lîdz trîs mçneðiem. Dome atcçla Skrundas novada domes 29.10.2010. sçdes lçmuma ’’Par dzîvokïa pieðíirðanu’’ 3.1.punktu par dzîvokli Nîkrâces pagastâ.

Citi jautâjumi Dome atïâva Nacionâlo bruòoto spçku Jûras spçkiem uz topoðâ patruïkuìa Skrunda izmantot Skrundas novada ìerboni un ieteica par patruïkuìa krustmâti Skrundas novada domes priekðsçdçtâju Nelliju Kleinbergu. Dome uzlika par pienâkumu izpilddirektoram Vilnim Grâvelim apkopot informâciju par Skrundas novada paðvaldîbai piederoðo mâju un dzîvokïu tehnisko stâvokli un sagatavot ziòojumu lîdz 15.12.2010. Sagatavoja projektu speciâliste Kristîne Vçrdiòa

Valtos saimnieko jûrai visdraudzîgâk Z/s Valti saimnieki Vanda un Rihards Valtenbergi no Skrundas pagasta ðogad kïuvuði par konkursa Gada lauksaimnieks Baltijas jûras reìionâ uzvarçtâjiem Latvijâ. Kâ atzinîbu saimnieki saòçma titulu Latvijas Gada lauksaimnieks Baltijas jûras reìionâ un naudas balvu 1000 eiro apmçrâ. „Pieðíirot ðo apbalvojumu, mçs vçlamies izcelt tos lauksaimniekus, kas dara ko vairâk nekâ nosaka likumdoðana vai ierastie darbîbas principi un sniedz reâlu ieguldîjumu Baltijas jûras problçmu risinâðanâ,” par saimniekiem priecâjas Pasaules Dabas Fonda direktors Uìis Rotbergs. Konkursa mçríis ir izcelt labas un Baltijas jûrai draudzîgas lauksaimniecîbas prakses piemçrus. Baltijas jûra vçl joprojâm ir viena no visapdraudçtâkajâm jûrâm pasaulç. Pârmçrîga ûdensaugu savairoðanâs tiek uzskatîta par nozîmîgâko Baltijas

SKRUNDA

jûras ekoloìisko problçmu. Tâs cçlonis ir palielinâta barîbas vielu t.sk. fosfora un slâpekïa, nonâkðana ûdens vidç. Baltijas jûras Vides aizsardzîbas komisijas (HELCOM) dati liecina, ka aptuveni 60% slâpekïa un 50% fosfora jûrâ nonâk tieði no lauksaimniecîbas. Saimniecîba „Valti” apsaimnieko aptuveni 600 ha zemes Ventas baseinâ. Ekonomiski nozîmîgâkâ nozare saimniecîbâ ir Ðarolç tîrðíirnes un krustojumu gaïas liellopu turçðana vaislai, nobaroðanai un gaïas raþoðanai. Otra nozîmîgâkâ nozare ir zivju audzçðana. Kâ inovatîvu un gudru risinâjumu barîbas vielu noteces samazinâðanai þûrija izcçla seðus saimniecîbâ izveidotos dîíus, kas uztver vietçjo noteci un veicina ûdeòu paðattîrîðanos. „Saimniecîbâ padziïinâtâs gultnçs izveidoti barîbas vielu nogulsnçðanâs baseini, kuros mît zivis – karpas, lîòi un orfas. Nogulsnçðanâs baseinos tiek

NÎKRÂCE

RAÒÍI

aizturçtas augsnes daïiòas, slâpeklis un fosfors, kas veicina zaïo augu augðanu. Tie savukârt nodroðina labu barîbas bâzi zivîm, kas saimniecîbâ sasniedz ievçrojamus svara pieaugumus. Rezultâtâ saimniecîba ekonomiski iegûst no zivju raþoðanas, bet Baltijas jûra tiek pasargâta no pârlieku lielas fosfâtu un nitrâtu ieplûdes,” skaidro Latvijas Lauku konsultâciju un izglîtîbas centra valdes loceklis Kaspars Þûriòð. Dîíus saimniecîbâ uzsâka pakâpeniski atjaunot 1992. gadâ. „Pirmais tika atjaunots tâ vçsturiskajâ vietâ. Nâkoðais arî tika izveidots vietâ, kur kâdreiz ir bijis dîíis. Pârçjie tika veidoti dabiskâs ieplakâs, tos iekïaujot ainavâ. Viens no dîíiem ir izveidots vietâ, kur 1911. gada kartç ir bijis ezers," stâsta saimnieks Rihards Valtenbergs. Konkursu otro gadu organizç Pasaules Dabas Fonds, Latvijas Lauku konsultâciju un izglîtîbas centrs un

RUDBÂRÞI

SKRUNDA

Vanda un Rihards valtenbergi saòem balvu no Pasaules Dabas Fonda direktora Uìa Rotberga. atbalsta Swedbank. Tâ kâ tas ir starp- ka viòi tâpat jau ir ieguvçji. Ðis kontautisks, tad Valtu saimnieki uz no- kurss licis paskatîties uz savu saimslçgumu devâs uz Helsinkiem, kur tika niecîbu citâm acîm, arî paðiem novçrizvçrtçti starp septiòiem citu valstu tçt paveikto, kas ikdienas steigâ aizuzvarçtâjiem. Izredzes kïût par uzva- mirstas. rçtâjiem bijuðas lielas, tomçr ðis gods Teksts - Dârta Treija ticis saimniecîbai no Zviedrijas. Bet Foto - Ieva Benefelde Vanda un Rihards Valtenbergi atzîst,

NÎKRÂCE

RAÒÍI

RUDBÂRÞI

SKRUNDA


4

SKRUNDAS NOVADS

www.skrundasnovads.lv

Rudbârþos iepazîs daudzu tautu kultûru

Novembra beigâs Rudbârþos viesojâs pârstâvji no septiòâm valstîm. Sadarbîbâ ar tâm Oskara Kalpaka Rudbârþu pamatskolâ sâkts îstenot Comenius projekts „Ksenofobijas pârvarçðana ar Eiropas kultûru dziïâku izpratni”. Ðî bija pirmâ tikðanâs. Divus gadus tajâ bûs iesaistîti gan skolas skolotâji, gan skolçni. Ksenofobija burtiskâ skaidrojumâ nozîmç nepatiku pret ârzemniekiem, sveðiniekiem. Tâ kâ aizspriedumi rodas no neziòas, ir ïoti svarîgi, lai cilvçkiem bûtu plaðâks redzesloks uz dzîvi un daþâdu tautu kultûrâm. Projekta vadîtâja Latvijâ Aija Vanaga gan atzîst, ka viòasProjekta dalîbnieki apgûst latvju danèus. prât Latvijâ ksenofobija nav tik izplatîta, tomçr projekts bûs noderîgs gaismas festivâlu Staro Rîga. Viesi ne menius programmâ ir iespçja skoikvienam iesaistîtajam. „Mûsu bçr- tikai iepazina latvieðu tradicionâlo lçniem ceïot uz daþâdâm Eiropas SaUzkalnâ pie Skrundas niem bûs izdevîba ar Comeniusbaznîcas veidot kultûru, bet arî pabija daþâdâs mâcîbu vienîbas valstîm, jo lielâkâ daïa to aicinâm katru no jums aizdegt stundâs, skatîjâs daþâdo un lîdzîgo gan nevarot atïauties. attiecîbas ar citu valstu skolçniem un savu gaiðâs domas sveci un angïu kopîgi izglîtîbas sistçmâ, gan mâcîðanas Projekts ilgs divus gadus un tâ laikâ viòus arî apciemot, uzlabot vienoties Labo domuA.Vanaga. stundâ. metodçs. Ne viens vien atzina, ka tiks iepazîta visu iesaistîto valstu valodas prasmes,” uzsvçra kultûra, Tâdejâdi dalîbnieki sapratîs O.Kalpaka Rudbârþu pamatskolas Latvijâ ir pirmo reizi. Projekta dalîbniece no Turcijas daþâdo kultûru lîdzîbas un atðíirîbas skolotâja Ina Meistere, kura aktîvi iesaistîjusies projektâ, atzina, ka Dþerena Ugurlu Seihana atzina, ka ar un tiks veicinâta iecietîgâka sabiedrîba. pirmâs tikðanâs sagatavoðana prasîjusi ðo projektu pirmo reizi iepazinusi Izpçtes materiâli tiks dokumentçti gan daudz darba, bet bijis interesanti, jo Latvijas kultûru, apmeklçjusi arî angïu video, gan foto, gan citos vizuâlos uzzinâts daudz jauna par dalîbvalstîm. valodas stundu. „Tur metodes lîdzîgas materiâlos un ievietoti îpaði izveidotâ Latvijâ trîs dienas viesojâs Lietu- kâ pie mums, bet mums, piemçram, mâjas lapâ. Darba valoda ir angïu, tâpçc vas, Itâlijas, Bulgârijas, Rumânijas, skolâ nav mâjturîbas stundu un ne- arî tâs lietoðanas prasmes tiks uzlaTurcijas, Slovâkijas un Polijas skolu mâca gatavot çst. Pârçjie priekðmeti botas. Ðis ir otrais Comenius projekts, skolotâji un direktori. Ârpus semi- gan tâdi paði,” sacîja Dþ.U.Seihana. kurâ O.Kalpaka Rudbârþu pamatnâriem viòi apskatîja Skrundu, Savukârt Daniela Lazarova no Bul- skolai izdevies piesaistît finansçjumu. Teksts un foto - Ieva Benefelde Kuldîgu, Liepâju, bija redzçjuði arî gârijas uzsvçra, ka vislabâkais Co-

Mûsçjie Latvijas vçstniecîbâ Somijâ

2010. gada decembris

Notikumu kalendârs Skrundâ Lîdz 11.decembrim kultûras nama 3.stâva zâlç apskatâmi Turlavas radoðâs grupas Vakance darbi. Iespçjams iegâdâties tamborçtas rotaïlietas. 11. decembrî pl.22.00 kultûras namâ diskotçka. Ieeja- Ls 1.11.decembrî pl.10.00 kultûras nama mazajâ zâlç seminârs Iepazîstot sevi, iepazîsi pasauli. 11.decembrî pl.16.00 pilsçtas egles iedegðana kopâ ar deju kolektîviem. No pl.15.00 Ziemassvçtku tirdziòð. Pl.17.00 grupas Hailstone koncerts. Piedalâs skrundenieki Matîss Eisaks un Paula Svara ar draugiem. 13.decembrî no pl.11.00-17.00 Skrundâ pie Jâòa Brikmaòa aptiekas, Kuldîgas ielâ 4, darbosies mobilais digitâlais mamogrâfs. Sîkâka informâcija: 67142840, 27866655. www.mamografija.lv 14.decembrî pl.15.30 Skrundas kultûras namâ mûzikas skolas audzçkòu koncerts pensionâriem. 15.decembrî pl.15.30 Skrundas mûzikas skolas audzçkòi koncertçs Skrundas pirmsskolas izglîtîbas iestâdç Liepziediòð. 18.decembrî kultûras namâ Eglîte bçrniem. Pl.11.00 Skrundas pilsçtâ dzîvojoðiem bçrniem. Pl.13.00 Skrundas pagastâ dzîvojoðiem bçrniem. Transporta kustîbas grafiks: Jaunmuiþâ pie veikala- 12.00, Arodskolâ pie pieturas- 12.15,Saveniekos pie divstâvu mâjas- 12.35, Kuðaiòu centrâ -12.50 , Ciecerç pie veikala- 12.55. 19.decembrî pl.11.00 Skrundas baznîcâ mûzikas skolas audzçkòu un sievieðu kora Sonante koncerts. 20.decembrî pl.17.00 Skrundas kultûras namâ mûzikas skolas Ziemassvçtku koncerts. 26.decembrî pl.14.00 kultûras nama mazajâ zâlç Haralda Sîmaòa koncerts Ziemassvçtku noskaòâs. Ieeja- brîva. 1.janvâra naktî pl.01.00 Jaungada balle. Spçlç duets Tomçr jâpadomâ. Ieeja - Ls 1.50. Darbosies bârs!

Raòíos 15.decembrî pl.16.30 pagasta egles iedegðana. 17.decembrî pl.22.00 pagasta zâlç galdiòdiskotçka visiem vecumiem. 21.decembrî pl.16.00 jaunieði aicinâti uz dâvanu gatavoðanas darbnîcu. 23.decembrî pl.13.00 pirmsskolas bçrnu eglîte Ciemoðanâs Rûíu ciemâ.

Nîkrâcç 10.decembrî pl.18.00 Nîkrâces atpûtas centrâ Prasmîgo roku vakars. Pagasta rokdarbnieces tiek aicinâtas parâdît savus rokdarbus, dalîties pieredzç. 15.decembrî pl.15.00 Nîkrâces jaunieðu centrâ Gardçþu klubiòð aicina uz pasâkumu Manas mîïâkâs svçtku receptes. 18.decembrî pl.19.00 Nîkrâces atpûtas centrâ Adventes koncerts Ziemassvçtkus gaidot. Piedalîsies Pelèu jauktais vokâlais ansamblis, Skrundas evaòìçliski luteriskâs baznîcas vokâlais ansamblis un Nîkrâces sievieðu vokâlais ansamblis. 18.decembrî pl.21.00 Nîkrâces atpûtas centrâ balle ar dîdþeju Uldi. Galdiòi- mûsu, labs garastâvoklis un groziòi- jûsu. Ieeja Ls 1.- , pçc pl.22.00 – Ls 2.23. decembrî pl.15.00 Nîkrâces atpûtas centrâ Svçtku egle pirmsskolas vecuma bçrniem. 16. novembrî Latvijas vçstniecîbâ Helsinkos Latvijas vçstnieks Somijâ Juris Bone rîkoja pieòemðanu par godu Latvijas Republikas proklamçðanas 92. gadadienai. Uz pieòemðanu tika aicinâti vairâk nekâ 400 viesi – Somijas valsts amatpersonas, politiíi, uzòçmçji, kultûras darbinieki, Helsinkos akreditçtie diplomâti, Somijas un Latvijas draudzîbas biedrîbas un latvieðu ìimeòu biedrîbas „Laivas” pârstâvji. Viesu vidû bija arî Rihards un Vanda Valtenbergi no Skrundas novada zemnieku saimniecîbas „Valti”. Viesiem tika piedâvâtas uzkodas no tradicionâliem Latvijas produktiem, kurus jau otro gadu pçc kârtas, mâcîbu projekta ietvaros, gatavoja un pasniedza Skrundas arodvidusskolas audzçkòi skolotâju Guntas Stepanovas un Daces Kudores vadîbâ. Projektu atbalstîja Skrundas novada Domes priekðsçdçtâja Nellija Kleinberga, Skrundas novada zemnieku saimniecîba „Valti”, zemnieku saimniecîba „Lâses” Kuldîgas novadâ, SIA ELPA Aizputes novadâ un SIA MATSS Skrundas novadâ.

Novada Diþâkie lasîtâji Veiksmîgâkais 17. novembra vakarâ Skrundas dzimtsaraksts ziòo bçrnu bibliotçkâ sveica visèaklâkos turnîrs

Skrundas novada Dzimtsarakstu nodaïâ novembrî: piedzimuði: 1 meitenîte un 1 puisîtis Skrundas pagastâ. Noslçgtas divas laulîbas – vienas dzimtsarakstu nodaïâ, vienas Lçnu baznîcâ. Mûþîbâ aizgâjuði 11 Skrundas novada cilvçki: Skrundâ 1, Skrundas pagastâ 4, Nîkrâcç 3, Rudbârþos 2, Raòíos 1.

Gatavojies lielajam ðïûcienam 2. janvârî pl.13.00 Skrundas Ventaskalnâ novada Jaungada ðïûciens. Ar saviem braucamajiem aicinâts piedalîties ikviens. Jo interesantâks braucamais, jo lielâks prieks skatîtâjiem. Labâkiem ðïûcçjiem pârsteigumu balvas!

bibliotçkas lasîtâjus. Divpadsmit lasît mîloði bçrni – Lauris Sendijs Baraks, Krista Elizabete Pupura, Daiga Âfelde, Diâna Druvaskalna, Elîza Janvâre, Ance Timbare, Anete Bivbâne, Ingus Danenbergs, Rolands Folkheims, Anna Bivbâne, Ieva Sarksne un Igo Radþabovs- ieguva Diþâ lasîtâja titulu un dâvanâs saòçma vçrtîgas grâmatas. Paldies tika teikts arî èaklo lasîtâju vecâkiem, jo viòi ir vistieðâkie lasîðanas veicinâtâji. Pasâkuma noslçgumâ visus sveica Rudbârþu folkloras kopas bçrni un vadîtâja Zenta Dene. Jautrâs latvieðu dejâs un rotaïâs tika iesaistîti visi – gan lasîtâji, gan vecâki, gan bibliotekâres.

20.novembrî Rîgas Kultûru vidusskolâ notika 3. Latvijas kausa posms galda hokejâ. Pavisam piedalîjâs 74 dalîbnieki. Skrundeniekiem Open klasç: 2.v. Jevgçòijam Zaharovam, 3.v. Raivim Pukinskim, 8.v. Valtam Smagaram, 13.v.Gintam Lasmanim (labâkais turnîrs karjerâ), 15.v.Artjomam Zaharovam, 18.v.Marisam Emerbergam (labâkais turnîrs karjerâ). 3.lîgâ1.vieta Edgaram Vîtolam. 4.lîgâ- 1.vieta Kârlim Âbolam. Junioru vçrtçjumâ- 1.v. Gintam Lasmanim (Apsveicam!), 4.v. Marisam Emerbergam. Senioriem -1.v. Arnim Vîtolam. 4.Latvijas kausa posms (pçdçjais) notiks Jçkabpilî 9.aprîlî. Skrundeniekiem ir labas izredzes tikt uz goda pjedestâla.

Skrundas novada paðvaldîbas informatîvs izdevums. Atbildîgâ par izdevumu - Attîstîbas nodaïas vadîtâja Zane Eglîte (t.63350461), redaktore - Ieva Benefelde. Iespiests SIA Kurzemes Vârds tipogrâfijâ, Liepâjâ, Radio ielâ 19a, tirâþa 2300

Rudbârþos 11. decembrî pl.16.00 Rudbârþu pagasta kultûras namâ folkloras kopas Kamenîte 10 gadu jubilejas pasâkums. 11.decembrî pl.10.00 Rudbârþu sporta zâlç zoles turnîra 3.kârta. Reìistrâcija no 9.30. Aicinâti visi interesenti! Dalîbas maksa Ls2.Informâcija pa tâlruni 26389788. 14. decembrî pl.18.00 Rudbârþu pagasta Ziemassvçtku egles iedegðana. Pl.19.00 Rudbârþu pagasta dramatiskâ teâtra pirmizrâde lugai Un ja kas, Runga. Reþisore- Mirdza Pilskunga. No 15- 17. decembrim Rudbârþu pagasta kultûras namâ darbosies Ziemassvçtku tirdziòð. Darba laiks: 15. un 16. decembrî no pl.9.00 – 18.00, 17. decembrî no pl.9.00 – 12.00. 16. decembrî pl.17.00 Ziemassvçtkus pasâkums pensionâru klubiòâ. 17.decembrî pl.12.20 Skrundas mûzikas skolas audzçkòu koncerts Oskara Kalpaka Rudbârþu pamatskolâ. 26.decembrî pl.13.00 notiks pirmsskolas vecuma bçrnu eglîte. 1. janvârî pl.1.00 Jaunâ gada karnevâls.

Sveicam Ingunu un Arni Girvaiðus sudrabkâzu jubilejâ! Lai sudrabots mâkonis pretî jums lido Ar pavasari un sauli vidû. Lai nakts liek diluðu mçnesi paunâ Un aiznes nokalt jums laimi no jauna. Lai sniegu, kas ðodien balti krît, Nâk stirnas ar mîïiem vârdiem pierakstît, Lai pietiek jums spçka audzçt sirdî Tos vârdus, ko visos vçjos ar sirdi dzirdi. Skrundas novada dzimtsaraksts


SKRUNDAS

Skrundas novada paðvaldîbas informatîvâ izdevuma pielikums

www.skrundasnovads.lv

2010. gada decembris

2010. gads Skrundas novadâ

Ieðïûcâm Jaunajâ gadâ

ieskandinâja Starptautisko sievieðu dienu. Gan daiïâ dzimuma pârstâves, gan puiði ar apaviem, kuru papçdis ir vismaz 7 cm, devâs stafetes skrçjienâ.

bija pieteikti 26 priekðnesumi.

Galda teniss Edgara Edelmaòa Atklâtajam èempio- piemiòai nâtam volejbolâ10 gadi

Pirmo reizi notika Skrundas novada Jaungada ðïûciens, kurð bija ïoti apmeklçts. Kopumâ bija vairâk nekâ 30 visdaþâdâko paðu meistarotu braucamrîku, lai laistos lejâ no kalna.

Skrundai atkal sava slidotava

13.martâ noslçdzâs jau desmitais Skrundas atklâtais èempionâts volejbolâ vîrieðiem. Tajâ piedalîjâs 11 komandas. Seðas bija no Skrundas, pârçjâs no Saldus, Liepâjas, Kuldîgas un Aizputes. Tâ kâ èempionâts notika jau desmito reizi, tad visi dalîbnieki tika cienâti ar jubilejas torti. Èempiona gods tika liepâjniekiem.

Skrundas novadam jaunas robeþzîmes

Novadâ atver divas zupas virtuves

Lîgo vakarâ ikviens interesents Skrundas estrâdç tika iepriecinâts ar jautro R.Blaumaòa lugas Îsa pamâcîba mîlçðanâ uzvedumu. Ðîs svçtku izrâdes ir îpaðas ar to, ka par aktieriem galvenokârt tiek pieaicinâti skrundenieki, kuru darbs ikdienâ nesaistâs ar teâtra spçlçðanu.

Iesvçta Skrundas novada karogu

Îsteno ûdenssaimniecîbas projektu

3. aprîlî Skrundas vidusskolas sporta zâlç sesto reizi notika Edgara Edelmaòa piemiòas turnîrs galda tenisâ. Ðogad pasâkumâ piedalîjâs viskuplâkais dalîbnieku skaits. Ja pirmajâ turnîrâ pirms seðiem gadiem bijis 13 spçlçtâju, tad ðoreiz 29 no Rîgas, Saldus, Ziròiem, Raòíiem, Laidiem, Rendas, Nîgrandes un, protams, Skrundas.

Sveic galda hokejistus 7.maija vakarâ Skrundas evaòìçliski luteriskajâ baznîcâ mâcîtâjs Martins Samms iesvçtîja jaunizveidoto Skrundas novada karogu. Tajâ saglabâtas Skrundas pilsçtas karoga krâsas- zaïâ un sarkanâ. Karogâ iestrâdâts 2009. gada 19.septembrî Valsts Heraldikas komisijas apstiprinâtais novada ìerbonis- sudraba zobens ar zelta rokturi uz zaïa fona. Ìerboòa augðu rotâ dzelzceïa tilts uz sudrabota fona.

Veselîbas velobraucieni Jau otro gadu tiek organizçti 3 velobraucieni vasarâ. Martâ uz galvenajiem Skrundas novada autoceïiem izvietotas jaunas robeþzîmes. Nu par iebraukðanu novadâ vçsta norâdes uz Rîgas- Liepâjas ðosejas, uz Kuldîgas- Embûtes, Aizputes un Ezeres ceïiem. Kopumâ uzstâdîtas 6 zîmes, kuras ar pievienotâs vçrtîbas nodokli izmaksâjuðas Ls 1200,-.

Aktîvi darbojas novada skolçnu dome

Februâra sâkumâ novadâ atvçrtas divas zupas virtuves. Viena Skrundâ, otra- Rudbârþos.

Skrçjiens augstpapçþu kurpçs

Kopð Skrundas radiolokâcijas stacijas jaunâs augstceltnes uzspridzinâðanas pagâjis 15 gadu. Tâpçc 5.maijâ, bruòojuðies ar lâpstâm un sâtdiem, Skrundas novada paðval-dîbas darbinieki papildinâja prieþu audzi. Talka notika tradicionâlo Meþa dienu ietvaros.

Projekta îstenoðanas rezultâtâ Skrundâ tiks uzlabots ûdenssaimniecîbas pakalpojums

Lielâ talka Skrundas novadâ

Ilgi noturîgais aukstais pçc ilgu gadu pârtraukuma pie Skrundas vidusskolas ïauj ierîkot slidotavu. Tâ kïuva par iecienîtu aktîvâs atpûtas vietu gan hokeja spçlçt gribçtâjiem, gan slidotâjiem.

Jaundibinâtâs novada skolçnu domes pirmais lielais darbs- Lieldienu apsveikuma kartîðu izgatavoðana un nogâdâðana pensionâriem, kuri sasnieguði 70 gadu vecumu. Ðai akcijâ Dâvâsim prieku Lieldienâs! bija jâapciemo teju tûkstotis mâju. Sadarbîbâ ar Skrundas kultûras namu organizçts arî koncerts trîs pagastos- Skrundas, Nîkrâces un Rudbârþu.

24.aprîlî Lielajâ talkâ piedalîjâs aptuveni 500 Skrundas novada ïauþu.

Skrundas svçtki

Lîdzâs jau tradicionâlajâm norisçm Skrundas svçtkos bija arî jaunumi, piemçram, paðu novada ïaudis pirmo reizi veidoja izstâdi pârdoðanu Raþots Skrundas novadâ. Arî Seno lietu spîíeris paðu novadnieku veidots. Çdinâðanas uzòçmumi iesaistîjâs Lielâ Skrundas sacepuma izveidoðanâ. Svçtki noslçdzâs ar Alda Zalgaucka un Valda Zilvera muzikâlo izrâdi Pasaka par Varoni.

Konkurss par sakoptâko novada sçtu

Ðogad aizsâkts konkurss par sakoptâko novada sçtu. Balvâm tika izvirzîti 12 skaistâko sçtu îpaðnieki. Uz nâkamo gadu jau bûðot izstrâdâs konkursa nolikumu un pasâkums kïûs par tradîciju.

Martâ pie bijuðâ Skrundas universâlveikala notika pirmais skrçjiens augstpapçþu kurpçs. Tâ skrundenieki

Bijuðâ lokatora vietâ stâda priedîtes

RAÒÍI

RUDBÂRÞI

Atklâta mûsdienîga sociâlâ mâja

14.jûnijâ Skrundâ, Liepâjas ielâ 6, pçc rekonstrukcijas tika atklâta sociâlâ mâja. Tajâ ir 11 labiekârtotu dzîvokïu. Novadâ ðî ir pirmâ sociâlâ dzîvojamâ çka, kas labiekârtota un pilnîbâ atbilst Eiropas standartiem.

Latvijâ bûs kuìis ar Skrundas vârdu

ŠÐobrîd Latvijas Jûras spçku vajadzîbm tiek bûvçts kuìis, kuram paredzçts dot Skrundas vârdu. Tâ kâ tas ir pirmais no pieciem plânotajiem kuìiem, tad arî Šðo kuìu klasi sauks Skrunda. Jau aptuveni 13 gadus Jûras spçkos ir tradîcija kuìiem likt krustmâtes. Par krustmâtes kandidatûru Skrundas kuìim deputâti ieteica Skrundas novada paðvaldîbas vadîtju Nelliju Kleinbergu.

Pçc gadu ilga prtraukuma Skrundas kultûras namâ atkal notika koncerts konkurss Nâc un dziedi! ŠÐis pasâkums ieguvis popularitâti ar dalîbnieku uzdrîkstçðanos kâpt uz skatuves un dziedât. Ðogad konkurss

NÎKRÂCE

5.jûlijâ Skrundas novada paðvaldîbas vadîtâja Nellija Kleinberga aicinâja uz domi Skrundas galda hokejistus Artjomu Zaharovu, Jevgeòiju Zaharovu, Raivi Pukinski un treneri Arni Vîtolu, lai pateiktos par veiksmîgo startu Eiropas èem-pionâtâ Latvijas izlases sastâvâ. Èempionâts notika Zviedrijas pilsçtâ Overumâ no 11.-13.jûnijam. Artjoms Zaharovs, Jevgeòijs Zaharovs un Raivis Pukinskis Open komandu sacensîbâs ieguva bronzu. Savukârt junioru komandu sacensîbâs Arjomam Zaharovam- sudrabs.

Lîgo vakarâ jautrs uzvedums

Atsâkas Nâc un dziedi!

SKRUNDA

NOVADS

Spçlçju, dancoju! Augustâ jau otro reizi Skrundâ notika lauku amatierteâtru festivâls „Spçlçju, dancoju”. Ðogad festivâlâ

SKRUNDA

NÎKRÂCE

RAÒÍI

RUDBÂRÞI

SKRUNDA


2

SKRUNDAS NOVADS PIELIKUMS

www.skrundasnovads.lv

Piedalîjâs arî sportisti no Saldus novada un Turlavas.

Pirmo reizi sacenðas par futbola ìenerâïa kausu

piedalîjâs 18 teâtri no daþâdâm Latvijas vietâm (tâlâkie no Smiltenes novada Blomes) un piepildîja seðas skatuves gan Skrundas ielâs, gan laukumos. Galveno balvu ieguva laidenieki.

Skrundas novads diþojas Liepâjâ

Tûrisma sezonas laikâ nedçïas nogalçs Liepâjas centrâ, Roþu laukumâ, notika Novadu dienas. Tâ bija iespçja ikvienam iepazît tuvçjo novadu tradîcijas, amatniecîbu un tûrisma piedâvâjumus. Skrundas novads 21.augustâ noslçdza ðo pasâkumu virkni.

Iegûstot lîdzekïus no Kohçzijas fonda, lîdz gada beigâm paðvaldîba rekultivçs sadzîves atkritumu izgâztuvi Skrunda.

Skrundâ atklâts alternatîvâs aprûpes centrs

2010. gada decembris

Ar Ziemassvçtku baltajâm kamanâm Eglîðu svecîðu gaismâ Brauksim Jaungadam pretî, Lîdzi òemot tikai labâs dienas, gaiðas domas un cerîbu putnus...... Skrundas novada paðvaldîba vçl- lai balts un gaiðs Ziemassvçtku laiks! Lai jaunâ gada dienas piepildîtas labestîgâm domâm, darbiem un panâkumiem! Pirms iededz sveci egles zarâ, dedz svçtku liesmu sirdî savâ, ar piedoðanu, sapratni, ar mîlestîbas dzirksteli un tici - tas ir Tavâ varâ nest gaismu, kâ to sveces dara… (S.Vasiïevska)

18.septembrî Skrundas novadâ pirmo reizi notika Skrundas pagastâ dzimuðâš futbola ìenerâïa Jura Redliha- Raiskuma kausa izcîòa futbolâ. Ðî turnîra mçríis bija pieminçt pirms 120 gadiem Skrundas pagastâ dzimuðo pirms neatkarâgs Latvijas labâko futbola organizatoru un tiesnesi J. Redlihu- Raiskumu. Ceïojoðo kausu izcînîja Aizputes novada futbola komanda, otrâ vietaAlsungas komandai, bet treðajâ vietâ Skrundas futbolisti.

21.oktobrî Skrundâ, Kalçju ielâ 4, kur kâdreiz bija pansionâts, svinîgi tika atklâts alternatîvâs aprûpes dienas centrs.

Novadam divi jauni skolçnu autobusi

Pirmâs novada atklâtâs sporta spçles 15.oktobrî Igaunijas vçstniecîbâ Latvijâ tika atzîmçta piecu gadu jubileja, kopð Skrundai noslçgts sadarbîbas lîgums ar Igaunijas pilsçtu Peltsamâ. Svinîgajâ reizç vçstniecîbâ pulcçjâs abu puðu pârstâvji, kuri atskatîjâs uz paveikto un runja par turpmâko sadarbîbu.

Rekultivç sadzîves atkritumu izgâztuvi 21. augustâ aizvadîtas Skrundas novada 1. atklâtâs sporta spçles. Sacensîbas notika 8 sporta veidos: volejbolâ, strîtbolâ, futbolâ, vieglatlçtikâ, tûrismâ un Skrundas novada paðvaldîbas vadîtjas un pagastu pârvaldnieku sacensîbâ. Sporta spçles pulcçja 144 dalîbniekus.

23.novembrî Skrundas novads beidzot tika pie sen gaidîtâjiem diviem jauniem skolçnu autobusiem. Skrundas novads Latvijas-Ðveices sadarbîbas programmas lîdzfinansçtajâ projektâ iegâdâjies divus 19 vietîgus Mersedes Benz markas autobusus. Viens no tiem kursçs Nîkrâces, otrsRudbârþu pagastâ.

Ðîs dienas pirms Ziemassvçtkiem ved mûs pretim kâdam baltam klusumam, aiz kura ir kaut kas mîïð, sen aizmirsts un pazaudçts, kas mums atkal no jauna jâatrod, tâpçc, pirms iedegsim sveci egles zarâ, degsim svçtku liesmu sirdî savâ ar piedoðanu, sapratni, ar mîlestîbas dzirksteli, un ticiet- tas ir mûsu varâ nest gaismu, kâ to svece dara...

Novembra beigâs Rudbârþos viesojâs pârstâvji no septiòâm valstîm. Sadarbîbâ ar tâm Oskara Kalpaka Rudbârþu pamatskolâ sâkts îstenot Comenius projekts „Ksenofobijas pârvarçðana ar Eiropas kultûru dziïâku izpratni”. Ðî bija pirmâ tikðanâs. Divus gadus tajâ bûs iesaistîti gan skolas skolotâji, gan skolçni. Visi projekta dalîbnieki iepazîs astoòu projektâ iesaistîto valstu kultûru un tradîcijas, viesosies viens pie otra.

Raòíu pakalpojumu pârvalde vçl: Ziemassvçtkos - gaiðu noskaòu, Jaunajâ gadâ strâdât, ticçt un nepagurt!

Ïaujieties mieram un priekam, atpûtieties no ikdienas rûpçm, iegrimstiet mâjas sajûtâs. Satieciet draugus un sveðiniekus - piedzîvojiet labestîbu, nebijuðas sajûtas un brînumus! Lai Ziemassvçtku laika atslçgvârdi - Ticîba, Cerîba un Mîlestîba - Jûs pavada ik solî! Skrundas kultûras nama saime

Ziemassvçtkos-gaiðu noskaòu, Jaunajâ gadâ-ticçt un strâdât, atrast meklçto un piepildît iecerçto vçl biedrîbas Darîsim paði! koordinatore Santa Lencberga

NÎKRÂCE

RAÒÍI

RUDBÂRÞI

SKRUNDA

Lai Ziemassvçtki sirdi vij ar prieku, lai jaunajâ 2011. gadâ piepildâs tas, kas vecajâ meklçts un neatrasts! Skrundas novada bâriòtiesa Kaut varçtu Adventes laikâ Tik daudz gaismas dvçselç sçt, Viens pret otru lai mîïumâ spçtu Mçs ðai pasaulç uzziedçt. Klusu Adventi, gaiðus Ziemassvçtkus un laimîgu Jauno gadu Rudbârþu pagasta un visiem novada ïaudîm vçl Rudbârþu pagasta pârvaldes vadîtâjs Aldis Zalgauckis. Klusâ un baltâ naktî Svçtums vieno mûs. Krît sniegpârslas, lido sapòi, Bet zem brînuma spârniem Piepildîts laiks Mirdz kâ Ziemassvçtku Zvaigzne. Balts un kluss Ðis laiks, Balts un kluss... (Sandra Kubile) Priecîgus svçtkus vçl Skrundas novada p/a Sociâlais dienests Ðodien vienalga, vai pulksteòi ir no zelta vai sudraba, Galvenais, lai tie mçrîtu mûsu labos nodomus, Lielos darbus un jaunu cerîbu stundas…” (M. Èaklais) Sirds siltumu, moþu garu un lasîtprieku saviem lasîtâjiem vçl Skrundas novada bibliotçkas. Ir atkal laiks, kad sveces ienâk mâjâAr Adventi tâ pirmâ, otrâ, treðâ, ceturtâ. Klât atkal laiks, kad sveces aizsâk runât Un klusâ pazemîbâ tavâs acîs lûkojas. Ir atkal laiks, kad gaidâm Ziemas svçtkus To svçto brînumu, ko dziïi izjût sirds un prâts Klât atkal laiks, kad lîdz ar sveèu ziediem Plaukst mûsu dvçselçs gaiðs svçtlaimîbas prieks. (Lâsma Rubene)

Ar Jums ðai naktî lai notiek Neparasts brînums kâds! Lai laime atnâk un paliek, Lai vçlîgs likteòa prâts. Lai mîlestîbas ir gana, Ko saòemt un citiem dot. Un nedienas gaismas zvanâ Lai dvçsele pârkausçt prot!

SKRUNDA

Cik râmi, cik brîvi un lçnâm Pâr pasauli pârslas laiþas! Un vietas vairs nepaliek çnâm, Un takas un domas ir gaiðas.

Kad pârtop par dzejoli eglîte sniegâ, Un dziesmâ jau lâstekas spçlç, Uz brîdi piestâsim darbdienas steigâ, Balts miers lai mums cerçt un ilgoties liek. ( G.Micâne)

Un sniegs kâ iemîlçjies snieg, Ar maigâm rokâm zemi glâstot, Un arî mums ðî gaisma tiek No Ziemassvçtku stâsta. (K. D. Bitçna)

Rudbârþnieki piedalâs Comenius projektâ

Nîkrâces pagasta iedzîvotâjiem novçlu priecîgus un mîïus Ziemassvçtkus, kâ arî optimismu, gaiðas domas, radoðas ieceres, izdoðanos Jaunajâ gadâ! Nîkrâces pagasta pârvaldes vadîtâja Benita Lielâmere

Gaiðus Ziemassvçtkus un laimîgu Jauno gadu vçl Skrundas VSAC

Sirdsmieru Ziemassvçtkos! Visu Skrundas novada izglîtîbas iestâþu vârdâ- Skrundas novada paðvaldîbas izglîtîbas speciâliste Inga Flugrâte

Draudzîbai ar Peltsamâ aprit pieci gadi

Uz gaismu mainies, Uz Ziemassvçtku pusi! Man saka novakare, Balti apsnigusi. Uz gaismu mainîðanâs Ikviena daïa, To Ziemas saulgrieþos Mums vçsta egle zaïa. (K. Apðkrûma)

NÎKRÂCE

RAÒÍI

Ticçt brînumam, smelties gaiðas domas un rast prieku ikdienâ saviem skatîtâjiem novçl Skrundas televîzijas kolektîvs!

RUDBÂRÞI

SKRUNDA

Profile for Sandris Kuzmickis

Skrundas avīze (2010. gada decembris)  

Skrundas novada pašvaldības 2010. gada decembra informatīvais izdevums.

Skrundas avīze (2010. gada decembris)  

Skrundas novada pašvaldības 2010. gada decembra informatīvais izdevums.

Advertisement