Page 1

CoBUS 6

jaargang 21

h et p er s on e els mag a z i n e v o o r e n d o o r d e g e me e n t e bussu m

juli 2013

8-9

Vooruitblik

“Je bent pas mens in relatie tot andere mensen.� Verder in deze editie: 3-5

De blik van Dick

6-7

Zomerreces 2013

Voorwoord 2 - Cartoon 5 + 11 - Column 12 - Colofon 12

10-11

Wabo digitaal en papierloos


Voorwoord We zijn benieuwd naar zijn ervaringen en wat er allemaal op

organisatie, was de openheid in mijn

ons afkomt. Lees en beleef het in de ‘blik van Dick’.

richting en de positieve insteek die

Henk Heijman kan zijn borst nat maken. Nog maar net geïn-

de collega’s hebben. Weinig gezeur

stalleerd en hij kan aan de slag. Hoe hij dat doet, lees je in De

en in problemen denken, maar veel

vooruitblik van onze nieuwe burgemeester. In die zin heeft hij

meer de mentaliteit van oplossen

geluk en kan hij zich in het relatief rustige zomerreces inlezen en

en oppakken. Wat ik ook echt heel

inwerken. Wat een aantal medewerkers deze zomer gaat doen,

positief vind, is dat er heel veel

lees je op blz. 6 en 7. Dat de digitalisering steeds zichtbaarder

kennis bij de medewerkers zit.

wordt, blijkt uit het interview met Marjolein van Keep. Zij praat

Daarnaast wordt er echt keihard

over grote televisieschermen, ene kabouter Plot en over het veld

gewerkt. De gemeente Bussum

ingaan met tablets. Naast de zakelijke onderwerpen van deze

mag heel blij zijn met zulke gemoti-

CoBUS maar liefst twee cartoons van Geert Gratema en de

veerde en betrokken medewerkers.”

column van De Vinger. We boffen maar met al die regelingen... alhoewel zie jij de bomen nog door het bos? Zie het maar

Dit zijn positieve punten, zijn er

als een uitdaging… voor de mensen die van ontwikkeling en

ook zaken die je minder positief

beweging houden, breken interessante tijden aan!

vindt? “Ja natuurlijk, elke organisatie heeft

Veel lees-en kijkplezier en vast een fijne vakantie toegewenst!

sterke en minder sterke punten. Wat wij nog te leren hebben, is om over afdelingsgrenzen heen nog beter

Met vriendelijke groet,

samen te werken. Daarnaast denk ik dat wij als management meer zichtbaar moeten zijn, sneller besluiten moeten nemen, doorpakken dus en nog beter moeten communiceren met de medewerkers. Waaronder vooral ook luisteren. Waar ook echt behoefte aan is, is antwoord op de vraag wat nu de koers is van de

Door: Tom Scherder en Dick van

beweging te zien in de orga­

organisatie. Waar gaan wij heen en

Huizen

nisatie. Het is daarom tijd om

wat betekent dat voor mij?”

Iedereen heeft hem de afgelo­

Dick eens te vragen wat hij van

pen maanden door de gangen

ons vindt en wat er allemaal op

Dick, dit is een mooie overgang

zien struinen. Met zijn stok,

ons afkomt!

naar de vraag wat er volgens

zonder papegaai en ooglapje,

jou allemaal op ons afkomt de

maar wel met een brede lach!

Beste Dick, je loopt hier nu ruim

komende jaren!

Eén van zijn eerste daden was

vier maanden rond. Hoe heb je

“Tja, dat is heel wat! De komende

het letterlijk zichtbaar aanwe­

ons ervaren?

jaren krijgen wij te maken met twee

zig zijn door middel van een

“Wat mij direct opviel toen ik de

grote tegengestelde bewegingen.

raam in zijn deur. Er is al veel

eerste dagen rondliep binnen de

Enerzijds krijgen wij er heel veel

Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming van de uitgever. De redactie van de CoBUS behoudt het recht ingezonden stukken te wijzigen en/of in te korten.


De blik van Dick

3

nieuwe taken bij zoals de Jeugdzorg, delen van de AWBZ die naar de WMO toe komen en de Partici­ patiewet

(sociaal

domein).

Dat

1. De inrichting van een nieuw Klant Contact Center (KCC) 2. Het verbouwen van de rest van de organisatie

diensten aanbieden (met balies of vooral digitaal?), moeten alle vragen via het KCC binnenkomen, zijn onze systemen voldoende op

betekent ook dat wij meer mensen

3.  Het bouwen van een organisa-

orde, wat hebben medewerkers aan

nodig hebben. Anderzijds moeten

tie om alle nieuwe taken (sociaal

kennis en vaardigheden nodig in het

wij bezuinigen op de huidige taken.

domein) uit te voeren.

KCC, etc.

Dus hebben wij op termijn voor dit

4. Het ontwikkelen van voorstellen

De visie is nu klaar en er wordt

deel van het werk veel minder men-

om bijvoorbeeld op subsidies,

hard gewerkt aan een Plan van

sen nodig. Een hele ondoorzichtige

gebouwen en openbare ruimte te

Aanpak met doorrekeningen van

situatie die ons overigens wel veel

bezuinigen

de

1.

kansen biedt. Kansen om onze

verschillende

mogelijkheden.

In juli neemt het college een voor-

dienstverlening te verbeteren, om

1. Susan van Gorkum is project-

kwetsbare inwoners die zorg en

leider KCC en onder haar

ondersteuning nodig hebben beter

leiding is in de af-

te bedienen en om medewerkers

gelopen

een kans te geven om te gaan

gewerkt

aan

een

werken binnen die nieuwe taken die

nieuwe

visie

op

wij krijgen. Dat zal niet voor ieder-

dienstverlening.

in september, dan

een gelden, maar nogmaals kansen

Daarbij

stonden

gaan wij alle mede‑

genoeg.”

vragen

centraal

werkers verder in-

maanden

zoals: wat willen wij Waar praten wij concreet over als

bereiken met onze

het over geld gaat?

dienstverlening,

“Wij moeten in totaal zo’n 10 miljoen

gaan

euro bezuinigen, op een toekomstige

producten en

begroting van 100 miljoen euro inclusief geld voor alle nieuwe taken. Het college stelt de raad voor omdat als volgt te verdelen: 3,5 miljoen op de organisatiekosten (zo’n 20%), 4 miljoen minder uitgaven aan de nieuwe taken en 2,5 miljoen bezuinigen op andere terreinen zoals gebouwen, beheer openbare ruimte, subsidies etc.” Wat gaat er de komende tijd ge­ beuren om dat bedrag te vinden? “De aanpak bestaat uit vier blokken;

wij

onze

hoe

genomen besluit en gaat er een adviesaanvraag naar de ondernemingsraad. Zodra wij deze trajecten afgerond

hebben,

de verwachting is

formeren.


2

Vervolg: De blik van Dick

2. Iris van Gils wordt met ingang van

gingen in te vullen.

bijvoorbeeld tot minder balies en

12 augustus 2013 projectleider van

Uit de voorstellen over de punten

minder gesprekken tussen inwo-

het verbouwen van de rest van de

1 tot en met 4 moet dus de een

ners en ambtenaren. Veel functies

organisatie. Begin 2014 moet er een

bedrag van 10 miljoen euro komen.

met directe klantcontacten zullen

organisatievisie liggen inclusief een

Uiteraard leiden de bezuinigingen

dus wijzigen. Dat geldt overigens

plan van aanpak om de organisatie

ook tot negatieve gevolgen voor

ook voor andere functies binnen de

te reorganiseren de komende jaren.

medewerkers. Al was het alleen

organisatie. Van beleidsfuncties tot

De kern van de visie zal gericht zijn

maar omdat sommige collega’s in de

vergunningverlening, de wijzigingen

op het beantwoorden van de vraag

toekomst een andere functie krijgen,

raken iedereen.”

hoe wij echt op een andere wijze

of naar een ander team/afdeling

kunnen werken en toch voldoen

gaan of zich moeten oriënteren

Speelt ook nog eens de herinde­

aan de doelen die de politiek ons

op werk elders. Om dit goed op te

ling in de regio. Hoe zie je daar de

oplegt. Daarbij zullen ook politiek

vangen zal het huidige sociaal

rol van Bussum?

bestuurlijke keuzes gemaakt moeten

statuut (NB) worden geactualiseerd.

De gemeenteraad heeft het college

worden, namelijk: wat is nu echt

Uiteraard in overleg met de vakbon-

gevraagd om een actieve rol te

de verantwoordelijkheid van de

den en de ondernemingsraad.

spelen op het terrein van herindeling.

gemeente? Als iets echt ‘van’ ons

Daarbij staat de inhoud centraal.

is, moet de gemeente dat dan

NB In een sociaal statuut staan de

Concreet betekent dit dat wij vooral

uitvoeren of kunnen inwoners/instel-

spelregels, garanties en procedures

bij de nieuwe taken (sociaal domein)

lingen dat zelf? Als zij dat zelf kunnen,

die voor de medewerkers gelden

heel nauw willen samenwerken met

moeten wij als gemeente dan wel

tijdens een reorganisatie.

Huizen, BEL, Naarden en Muiden.

allerlei eisen stellen aan hoe zij dat

3

doen etc.?

Wanneer je elkaar op de inhoud Bij alle ontwikkelingen wordt in­

vindt dan komt de rest ook, zo is

gezet op digitale dienstverlening.

de gedachte. De raad heeft in ieder

3. Wij zijn in overleg met de

Worden we straks vervangen

geval

gemeente Huizen om te kijken of wij

door een snelle computer? Hoe

2018 er een nieuwe gemeente

gezamenlijk met de BEL-gemeen-

zit het met mijn baan?

moet staan die minimaal bestaat uit

ten, Naarden en Muiden de nieuwe

“Steeds

taken

dienstverlening digitaal aanbieden.

(sociaal

domein)

kunnen

meer

zullen

wij

onze

uitgesproken

dat

uiterlijk

Bussum en Naarden. Daarnaast wordt niemand uitgesloten.”

uitvoeren. Voor 1 januari 2014 moet

Uiteraard

duidelijk zijn of en zo ja hoe wij dat

mogelijkheden zijn om een amb-

Wat kan ik zelf bijdragen aan al

gaan doen. De organisatorische

tenaar op afspraak te spreken

die ontwikkelingen? Hebben we

gevolgen worden dan pas duidelijk.

wanneer dit nodig is omdat een

er ook invloed op?

Helder is dat wij meer werk krijgen

vraag heel complex is. Dit hoeft niet

”Ja, ja en nog eens ja! Je hebt zelf

en op termijn meer mensen nodig

altijd op het gemeentehuis, maar

invloed op de ontwikkelingen en op

hebben.

kan ook bij iemand thuis. Of wanneer

je eigen toekomst. Naast de vraag

iemand geen toegang heeft tot

van de organisatie om mee te denken

4. De komende maanden wordt door

internet.” Verdwijnt mijn huidige

en te doen, zie de vele bijeenkom-

de afdelingen gewerkt aan concrete

baan dan? “Ja, dat zou kunnen.

sten met medewerkers over het

voorstellen om de overige bezuini-

Immers, deze ontwikkelingen leiden

toekomstige KCC, heb je zelf grote

4

zullen

er

altijd

ook


5

invloed op je toekomstige werk/func-

organisatie, inclusief het volledig

vragen te beantwoorden. Wij stellen

tie. Er zijn mogelijkheden genoeg

vernieuwde KCC volledig in bedrijf.

deze antwoorden via het intranet

om jezelf verder te ontwikkelen of

Daar groeien wij dan in zo’n 2 ½ jaar

aan iedereen beschikbaar via een

om in beweging te blijven richting

naar toe.

zogenaamde lijst veelgestelde vra-

andere functies. Degenen die blijven

gen. Daarnaast hoop ik dat dat de

bewegen, en gelukkig geldt dat voor

Hoe blijven wij als medewerkers

collega’s blijven binnenlopen bij

een overgrote meerderheid van de

op de hoogte van alles wat er

mij, de MT-leden en de projectlei-

collega’s, geven zelf richting aan

speelt?

ders om vragen te stellen. Er is niet

hun toekomst.

“Vanaf nu zullen wij regelmatig de

alleen een informatie brengplicht

medewerkers uitnodigen voor een

van ons als management, maar

Dat alles gaat niet in een dag, wat

Info Inn, waar zij door mij en ande-

ook een informatie haalplicht voor

is zo’n beetje de planning? En

ren worden bijgepraat. Daarnaast

medewerkers.

waar zijn we dan op uitgekomen?

zullen wij iedereen op de hoogte

Het

Bussum in 2018? Geef eens een

houden via internet en zo nodig met

roerige periode, maar ik ben er van

doorkijkje?

aparte nieuwsbrieven. Tevens zullen

overtuigd dat wij het samen op orde

“Uiterlijk 1 januari 2018 is de nieuwe

wij een e-mailadres openstellen om

krijgen!”

Cartoon

wordt

een

spannende

en


Zomerreces 2013: van trouwpartij tot oma

David bij de Dode zee in Israël

Ambtenaar anders

Evert en Loek op vakantie in de Ardèche, Frankrijk

neer gereisd te hebben naar haar

woont op Texel en zal op 30 juni

jeugdliefde in Noorwegen is nu de

als het goed is- bevallen van een

Wat gaan de medewerkers zoal

tijd rijp voor gezinshereniging. Begin

meisje. Justy is een bekende bij de

doen tijdens het zomerreces?

augustus stappen ze in land van

afdeling Welzijn. Ze heeft daar een

Om deze vraag te beantwoor­

herkomst van haar vriend, Zweden,

half jaartje als stagiaire geholpen

den ben ik een rondje gaan

in het huwelijksbootje. Verdere plan-

bij het ontwikkelen van het jeugd­

lopen door het gemeentehuis.

nen in Noorwegen heeft ze nog niet.

beleid. Mirjam stapt bij de eerste

In mijn zoektocht naar leuke

Het eerste doel is inburgeren. Haar

wee in de auto, zodat ze haar klein-

vakanties of ludieke activi­

vertrek voelt erg dubbel. Zij weet

dochter meteen na de geboorte kan

teiten stuitte ik op een aantal

nu al dat zij haar collega’s erg zal

verwelkomen. Als de kraamverzorg-

bijzondere zomeractiviteiten.

missen. Maureen wil graag iedereen

ster naar huis is, gaat Mirjam drie

bedanken voor de vier leuke jaren

weken kramen bij haar dochter.

en wenst iedereen een fijne zomer!

Mirjam vindt het erg spannend

Door: Suzanne de Groot

Emigreren en trouwen Maureen

Van

den

Bogaardt,

allemaal en kijkt er erg naar uit

managementondersteuner bij So-

Kraamtijd op Texel

ciale Zaken, gaat deze zomer met

Mirjam Bakker van Burgerzaken

haar vijfjarige dochter emigreren

wordt deze zomer voor het eerst

Kamperen met m’n collega

naar Noorwegen. Na vijf jaar op en

oma! Haar dochter Justy Franken

Deze zomer gaan Loek Gorter, func-

weekendoma te worden!


7

tioneel beheerder bij F&I, en Evert

Wijnproeverij

voor

buren

Floor, teamleider Facilitaire Zaken,

vrienden

met hun vrouwen en drie van de vijf

Op 11 juli organiseert Mariska de

kinderen drie weken kamperen in

Koning,

de Ardèche, Frankrijk. Hun vriend-

secretariaat en griffie, samen met

schap is ontstaan toen Loek in

haar man een wijnproeverij en bar-

1982 stage kwam lopen. Ze hebben

becue voor buren en vrienden. De

inmiddels ruim tien vakanties samen

wijnproeverij vindt plaats bij hen

doorgebracht. Eerst meerdere korte

thuis in de tuin en wordt geleid door

vakanties en later drie weken zomer-

een echte vinoloog. Hun tuin is net

vakantie. Ze delen veel maar geven

uitgebreid met een prieeltje en tafel-

elkaar ook ruimte voor een eigen

barbecue. Zij geven deze proeverij

invulling. De dag sluiten ze elke

als bedankje voor de steun en hulp

middag samen af met een hapje en

die Mariska en hun vierjarige dochter

een drankje. Evert is de campingkok

hebben gehad toen haar man een

op de scottel. Deze vorm van vakantie

half jaar uitgezonden was naar

vieren bevalt beide erg goed. Loek:

Afghanistan. Haar man is nu een

“Er is niets lekkerder dan samen

maand terug en blijft voorlopig in de

genieten van rust en het gevoel je

buurt werken.

medewerker

en

bestuurs­

volkomen senang te voelen”. Jong Oranje in Israël en landje Maureen van den Boogaardt

wegstrepen in Palestina Van

meerdere

mensen

in

het

gemeentehuis hoorde ik dat David de Jong, beleidsmedewerker Economie & Wonen, een bijzondere reis zal maken deze zomer. Hem persoonlijk daar over te spreken is helaas niet gelukt omdat hij tijdens de productie van deze CoBUS al op vakantie was. Via via heb ik vernomen dat hij bijna elk jaar naar een vriend van hem in Tel Aviv gaat. Mariska de Koning

Mirjam Bakker en haar dochter Justy

Dit jaar combineerde hij dit met de halve finale Jong Oranje-Jong

den bezoekt en heeft bezoekt. Een

Italië welk kampioenschap (onder de

uitstapje naar buurland Palestina,

21 Europees kampioenschap) ook

wat sinds 29 november 2012 als

werd gehouden in Israël. David en

staat een waarnemersstatus binnen

zijn vrienden hebben een onderlinge

de Verenigde Naties heeft, kan hij

wedstrijd over wie de meeste lan-

dan ook niet laten liggen.


Burgemeester Henk Heijman

de vooruitblik

Actief in het burgemeesterselftal

Door: Mirjam Bakker en Lars

Wie is Henk Heijman…

sana in corpore sano’ is mijn motto

Wieringa

“Ik ben iemand van ruimte geven

’een gezonde geest in een gezond

aan mensen, zo nodig grenzen stel-

lichaam’. Verder ben ik een fervent

Op 2 juli wordt Henk Heijman

len, recht doen aan mensen, vooral

wandelaar en houd ervan om mooie

geïnstalleerd als burgemeester

die het economisch minder hebben.

lange routes door landschap en

van Bussum. Onze nieuwe

Zorgvuldigheid

alles

natuur af te leggen. De training voor

burgemeester. Een man van

goed afwegen. Een evenwichtige

de vierdaagse van Nijmegen is al

63 jaar met een brede kennis

belangenafweging zonder aanzien

ingezet. Daarnaast voetbal ik in het

en ervaring. Bijna op de pen­

des persoons. Ik ben geen formalist

team van de Nederlandse burge-

sioengerechtigde leeftijd maar

maar het moet wel kloppen. Van

meesters. Wij hebben op 9 juni jl.

dat ziet hijzelf anders. Ieder­

clientelisme moet ik niets hebben!

ons 25 jarig jubileum groots mogen

een vindt het van belang dat

Mijn burgerlijke staat is ‘gescheiden’

vieren in het Feyenoord stadion.”

we langer doorwerken, maar

en ik heb een dochter Sarah en een

Het burgemeesterselftal werd in

in ons hoofd zit dat we rond de

zoon Mark”.

1988 opgericht om met voetbalwed-

betrachten,

65 ermee moeten ophouden.

strijden geld in te zamelen voor de

Hij acht de kans groot dat wij

De mens achter de bestuurder…

Nederlandse Leprastichting.

er over vijf jaar allemaal an­

“…is een heel sportieve. Minstens

“In de winter als er natuurijs ligt dan

ders over denken en zoals hij

drie keer in de week vind je mij in

gaan de schaatsen onder, het liefst

zelf zegt: “persoonlijke groei is

de sportschool. Het liefst ’s mor-

voor een tocht van 40 á 50 km. Ik

de uitdaging aan gaan, en dat

gensvroeg. Het sporten geeft mij

zou nog heel graag voor de Elfste-

houdt niet op bij de leeftijd van

veel energie en daar heb ik de

dentocht gaan maar of dat er in zit,

65 jaar”.

rest van de dag profijt van. ‘Mens

de tijd zal het leren’’.


9

De eerste honderd dagen…

ivoren toren naar de inwoners kijkt.

‘’Breng ik door zoals deze bedoeld

Wij zijn samen verantwoordelijk

zijn….mij verdiepen in dossiers,

voor onze omgeving en deze ver-

waar zitten de politieke gevoelig-

antwoordelijkheid houdt niet op bij

heden. Vele gesprekken voeren

de eigen voordeur. Het is aan de

binnen het gemeentehuis maar

burgemeester om deze gezamen-

zeker ook buitenshuis. Vooral goed

lijke verantwoordelijkheid te duiden

luisteren, overwegen en nadenken

en te bewaken’’.

over de toekomst van Bussum’’. Een motto of symbool? Fusie?! Welke rol is er voor de

(Na even denken) ‘’Een slogan. Ik

burgemeester…

wil graag samen met anderen een

“Ik zie mij in de rol van procesregis-

proces in beweging zetten. Je bent

seur. Er moet in het Gooi wel iets

pas mens in relatie tot andere men-

gebeuren. Wij krijgen een soort

sen. Elke samenleving heeft een

herkansing. De afgelopen jaren

bepaalde mate van sociale cohesie

is er veel tijd, geld en energie aan

nodig. Of zoals de slogan van de

gemeentelijke herindeling besteed

Zonnebloem luidt: Zonder elkaar is

met nul op het rekest. Als er de

iedereen alleen’’.

komende zes jaar niets gebeurt, geven wij onszelf een brevet van onvermogen’’.

balletje

Bussum nu en in de toekomst… ‘’Dat Bussum vooral een mooie en veilige gemeente is en blijft. Er moet een goede balans zijn tussen de

verschillende

winkeliers,

De burgemeester trapt graag een

belangen

bewoners,

van

uitgaande

jongeren en horeca. Hier speelt de burgemeester een belangrijke rol in. Zoveel mogelijk verschillende belangen met elkaar verzoenen. Het is een delicaat evenwicht. De brutalen hebben bij mij niet de halve wereld’’. ‘’In de profielschets voor deze functie staat dat Bussum een verbinder zocht en dat ben ik. We leven in een netwerksamenleving waarin de gemeente niet meer vanuit een


De digitale omgevingsvergunning

Marjolein van Keep voor een groot televisiescherm met touch screen

vergunning (voorheen 25 losse

tenslotte gericht op digitalisering

vergunningen) door zowel burgers

van de aanvraag. Via behandeling

Enkele redactieleden is het

als bedrijven digitaal worden aange-

en verlening tot en met het toezicht

opgevallen dat onze collega’s

vraagd. Al snel kwam 80% van de

op de uitvoering van het werk, waar-

van V&H wel erg grote tele­

aanvragen digitaal binnen. Omdat

bij ook een snellere doorlooptijd van

visieschermen op de afdeling

we de digitale aanvragen nog niet

de aanvragen een belangrijk doel

hebben. Omdat het vermoeden

digitaal konden verwerken, moesten

voor ons is. Verder zorgt het digitaal

bestond dat deze er niet alleen

we alle aanvragen minimaal in drie-

verwerken van de aanvragen ervoor

voor de fun staan, is besloten

voud afdrukken. Deze saaie taak

dat wij nu wel volgens de wet

op onderzoek uit te gaan. Al

bleek 0,5 Fte in beslag te nemen. Na

handelen.”

snel komen we er achter dat

een aantal pogingen om stagiaires

de schermen onderdeel uitma­

hiervoor in te zetten hebben we

Wat is er sinds de start van het

ken van een project waarbij het

in oktober 2012

project precies veranderd?

proces van omgevingsvergun­

tijdelijk in dienst genomen. Deze

Marjolein gaat verder: “Een belang-

ningen papierloos is gemaakt

‘kabouter’ verzorgt het printen, plot-

rijk verschil zie je direct als je hier om

en niet veel later zitten we aan

ten, snijden en vouwen van digitale

je heen kijkt; er is al een aanzienlijke

tafel bij projectleider Marjolein

aanvragen.

van Keep.

digitale originelen werd gezien als

Door: William van der Veen

Het

‘Kabouter Plot’

afdrukken

van

vervanging terwijl dat wettelijk niet Om te beginnen, wat is het doel

is toegestaan. Hiervoor kan wel

geweest van dit project?

toestemming

“Vanaf 1 oktober 2010, de dag dat

maar dat is een project op zich.

de Wabo (wet algemene bepa-

Daarnaast is dit plotten niet erg

lingen

efficiënt en duurzaam. In het ‘Wabo

omgevingsvergunning)

werking trad,

in

kan de omgevings-

worden

digitaal’ project

verkregen,

hebben wij ons

Peter van der Wolk in het veld met een tablet.


11

Wat merken andere afdelingen

Multidisciplinair

er van, want niet iedereen werkt

Tenslotte gaat ook de hele afhan-

toch al papierloos?

deling en archivering digitaal. Hier-

“Collega’s

adviserende

bij worden zaken als vernietigings-

rol hebben gaan veelal mee in het

termijnen (volgens de Archiefwet)

proces. Zo werken de welstand

al aan de voorkant geregeld. Dit

commissie (C.R.K.) en de werk-

scheelt in de toekomst veel werk. Je

groep bouwplannen ook met de

merkt al dat er heel wat afdelingen

grote schermen. Tijdens de C.R.K.

bij betrokken zijn. Behalve diverse

worden de tekeningen live gewaar-

collega´s van V&H waren ook vooral

hoeveelheid papier en daarmee ook

merkt met een digitale stempel.

de collega´s van ICT en van F&I

al een aantal kasten van de afdeling

Collega’s die het veld in gaan om

onmisbaar in dit project. Maar ook

verdwenen. In plaats van het papier

te adviseren maken gebruik van

externe partijen zoals de Omge-

zijn er nu speciale ‘Wabo-werkplek-

tablets. Middels een synchronisa-

vingsdienst Gooi en Vechtstreek

ken’ met grotere, dubbele monitoren,

tietool en een internetverbinding

(OFGV),

zodat tekeningen makkelijker digitaal

beschikken ze ook buiten over

constructeur moesten meegenomen

bekeken kunnen worden. Voor de

alle documenten en tekeningen.

worden om digitaal te kunnen wer-

echt grote tekeningen hebben we de

Hetzelfde geldt voor onze hand­

ken. In het multidisciplinaire pro-

supergrote schermen aangeschaft.

havende collega’s die tegenwoordig

jectteam was er sprake van een

Dit zijn Touch screen schermen

standaard met een tablet naar

prima samenwerking tussen de

die

buiten gaan in plaats van met een

verschillende disciplines uit de hele

stapel tekeningen.

organisatie.”

Je kan ook een stempel aanklikken en voilá

ook

horizontaal

gekanteld

kunnen worden, zodat je makkelijk

die

een

met meerdere collega’s de tekeningen kunt beoordelen.” Wat betekent dit voor onze klan­ ten? “De dienstverlening is flink geoptimaliseerd. Ten eerste hebben we het hele Wabo proces geoptimaliseerd, waardoor de doorloop­ snelheid is gehalveerd. Door de digitalisering kan de klant nu zeven dagen per week, 24 uur per dag aanvragen indienen en binnenkort ook de status daarvan

bekijken

op

zijn/haar

persoonlijke internet pagina (PIP). Hier kan men ook het uiteindelijke besluit op de aanvraag downloaden.”

Cartoon

de

brandweer

en

de


Regelingen Door: De Vinger De Vinger keek door het raam naar buiten en werd daar niet vrolijk van. Tot nu toe had de hele zomer in Nederland twee volle dagen geduurd, waarvan er één ook nog bewolkt was. Leve Nederland dacht hij. Waar blijft die klimaatsverandering die ons al zo lang is beloofd? Hittegolven zouden ons teisteren, temperaturen van boven de 30 graden en weken lange droogte. We zouden snakken naar een wolkje. Jammer dat de realiteit anders is. De fabrikant van lieslaarzen verdient inmiddels meer dan die van zonnebrandolie. En de ‘korterokjesdag’ was inmiddels ook al een item dat alleen nog maar via omroepvereniging MAX werd vertoond. Waarom leefde De Vinger niet in het zuiden van Europa? Waarom? Daarom! Omdat hij hier ambtenaar is en zijn salaris jaren geleden voor het laatst is verhoogd en wel net zolang geleden als dat hij in korte broek naar zijn werk kon. De Vinger werd er weemoedig van. Vroeger, toen was alles beter; het weer, de rolverdeling van man en vrouw en het werk. Zo herinnerde de Vinger zich nog dat als je als medewerker van de afdeling Wijkbeheer zwanger was je van het hoofd een vrije middag kreeg. Gewoon omdat zijn pen­sioen veilig was gesteld. En oud burgemeester Holthuizen die je trakteerde op twee uur verlof als je jarig was. Kon de Vinger dat maar; doen wat je wilde, hij zou het wel weten... Maar voorlopig moet er nog gewoon gewerkt worden in een gemeente­ huis waar zelfs de ramen op slot zijn. Alsof je niet eens meer mag ontsnappen. Zelfs in een gevangenis kan je beter luchten dan op de Brinklaan 35. En zo bleef de Vinger dromen over het mooie weer in onze gesubsidieerde zuidelijke landen. Wat moeten de mensen het

Colofon CoBUS is een uitgave van de gemeente Bussum, bestemd voor bestuur, ambtenaren en gepensioneerden

daar toch goed hebben. Eerst een beetje potverteren in de zon en als de

van de gemeente Bussum. CoBUS

knip leeg is de hand ophouden bij het IMF en Europa. Kon de Vinger dat

verschijnt zeven maal per jaar.

maar doen. Nee hij is maar een Bussumse ambtenaar, hij heeft alleen maar de afscheids- en jubileumregeling, de bedrijfsfitness-regeling, de

REDACTIE: Mirjam Bakker, Mariska de Koning, Suzanne de Groot, William

CAR-regeling, de BAR-regeling, de fiets-regeling, de kledingvoorschrif-

van der Veen, Gijs Barendregt, Lars

tenregeling, de regeling actualiseren functiebeschrijven en -waarderen,

Wieringa, Jaap Boomsma, De Vinger

de regeling personeelsbeoordeling, de reis- en verblijfskostenregeling, het sociaal statuut 2012, de brugdagenregeling, de calamiteitenverlof-

en Sandrijn Sas (eindredactie). AAN DIT NUMMER WERKTEN

regeling, de vakantiedagen kopen- en verkopenregeling, de verlofs­

VERDER MEE: Dick van Huizen, Henk

paren regeling, natuurlijk de werktijdenregeling, de ouderschaps­

Heijman, Maureen van den Boogaardt,

verlofregeling, de uitvoeringregeling bezoldiging, de regeling prestatie salaris en beloning, de regeling verzuimprotocol, de regeling verzuim-

Evert Floor, Loek Gorter, David de Jong, Marjolein van Keep en Tom Scherder.

procedure, de regeling ziektekostenverzekering, de regeling afspreken

VORMGEVING EN DTP:

verzuim en registratie en de studie faciliteitenregeling. Nog goed

GrafiMedia Groep, Almere

dat hij niet in de buitendienst werkt met hun inzetbaarheidsregeling. Geen wonder dat ze bij P&O tegenwoordig haast meer medewerkers

Beeldbewerking: Gijs Barendregt

hebben dan in de buitendienst (met hun werkkledingregeling). Waarom maken ze daar niet gewoon de regeling: ‘regelingen’ van? Toen werd het avond en viel de Vinger in een diepe slaap, dromend van de regeling dilemmatraining.

ILLUSTRATIES: Cartoon: Geert Gratema COVER: Henk Heijman, foto: gemeente Oost Gelre

Gembussum cobus 6 2013 003