Page 1

CoBUS 4

jaargang 21

h et p er s on e els mag a z i n e v o o r e n d o o r d e g e me e n t e bussu m

april 2013

10-11

Vooruitblik

De deur heeft nu een raam. Dick: “Om te zien en om gezien te worden, om te groeten, een afwerend gebaar als het niet gelegen komt binnen te komen, een zwaai als je welkom bent.’’ Verder in deze editie: 6-7

Hoe boeiend is belastingen?

3

Samenwerking wijkbeheer

8-9

De vijf tips van...

Voorwoord 2 - De vitaliteit van vier collega’s. 4-5 - Cartoon 9 - Column 12 - Colofon 12


Voorwoord Mens sana in corpore sano (Latijn) betekent “Een gezonde

Door: William van de Veen en

geest in een gezond lichaam”. Het is een vaak aangehaald

Henk de Vos

citaat uit één van de satiren (Satire X) van de Romeinse dichter Juvenalis.

Henk de Vos is sinds 1 januari vanuit Naarden voor een halve

Bussum Vitaal!

werkweek per week gedeta­

Ik moest hier aan denken tijdens de kickoff van Bussum Vitaal!

cheerd in Bussum als team­

Dit jaar worden er in onze organisatie allerlei activiteiten geor­

leider wijkbeheer.

ganiseerd die de lichamelijke en geestelijke gezondheid van ons allen raken. In deze CoBUS staat Bussum Vitaal! ook centraal.

Wanneer is de eerste samen­ werking tussen de wijkteams

Energie

Naarden en Bussum eigenlijk

Vier collega’s vertellen wat ze hebben met één van de vier

begonnen en hoe ging dat?

pijlers van vitaliteit: hoofd, hart, ziel en lijf. Volgens de theorie

Henk de Vos: “De samenwerking

kun je deze pijlers ‘voeden’ om in balans te leven. Bernie Kleus-

is begonnen vanuit de samen­

kens beschrijft haar vijf tips om vitaal en energiek te blijven.

werkingsovereenkomst die in de-

Verder vertelt haar directe collega Henk de Vos van Wijk­beheer

cember 2011 is getekend. Daaraan

in deze CoBUS over de samenwerking met Naarden vanaf

voorafgaand hebben we een onder-

december 2011: “Wijkbeheer is een en al energie, er gebeurt

zoek gedaan waarin we bekeken of

van alles,” aldus Henk. Dat er van alles gaat gebeuren binnen

samenwerking mogelijk was en of

onze gehele organisatie blijkt uit het interview met de Dick van

dat besparingen zou opleveren. Die

Huizen die energie uit zijn werk haalt. In het artikel over het

conclusie was ja. Daarbij werd ook

team Belastingen lees je het enthousiaste verhaal van Hans

aangetekend dat er winst te behalen

van der Griend. Hij is begin dit jaar overgestapt van V&H naar

viel wanneer we op beleids­terreinen

Belastingen en heeft geen moment spijt gehad.

meer zouden samenwerken. Nu

Tot zover de interne aangelegenheden van onze organisatie.

vinden nog te vaak mensen het wiel

Daar buiten gebeurt ook van alles... Dit valt te zien aan de cartoon

zelf weer uit.”

van Geert en te lezen in de column van De Vinger (Samen­ voeging Huizen-Naarden-Bussum). Volgens Dick is het een kwestie van de buitenwereld naar binnen halen en dat inwoners nog meer hun verantwoordelijkheid nemen met de gemeentelijke organisatie als regisseur. Ook een regisseur dient zijn/haar energie op te laden en leiding te geven aan het in dit geval ‘politieke toneelspel’ zodanig dat een en ander succesvol eindigt. Veel lees-en kijkplezier,

Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming van de uitgever. De redactie van de CoBUS behoudt het recht ingezonden stukken te wijzigen en/of in te korten.


Samenwerking Wijkbeheer Naarden-Bussum Zijn er knelpunten waar je tegen

vervoermiddel en geniet van elkaars

aan bent gelopen?

werkplekken. Kortom: gewoon doen

“Er zijn genoeg knelpunten te

voor zover je het al niet doet. Voor-

benoemen. Ik ga echter liever uit

beelden genoeg van afdelingen die

van de positieve dingen waar we

ons zijn voorgegaan.”

mee te maken hebben, dit geeft Straatmeubilair voor de reiniging

meer energie. Wijkbeheer is een en al energie, er gebeurt van alles.

Op welke punten wordt er samen­

Daarnaast heeft Wijkbeheer veel

gewerkt en hoe gaat dat in zijn

kennis en ideeën en zijn ze de ogen

werk?

en oren van de gemeente. Nog te

“De samenwerking bestaat vooral uit

vaak wordt hieraan voorbij gegaan”.

het delen van de teamleider, het delen van kennis en ideeën en gebruik

Hoe verwacht jij dat de teams

van elkaars materiaal. Daarnaast

Wijkbeheer er in de toekomst uit

proberen we de werkmethoden

zien?

naar elkaar toe te laten groeien.”

“Ik verwacht snel inzetbare teams waarbij we ons vooral richten op de

Hoe ervaar jij de samenwerking

dingen waar we goed in zijn en dicht

Gezamenlijke proef reiniging

tussen de toch twee verschillen­

bij de burger staan. Wijkbeheer is in

straatmeubilair met osmosewater

de gemeentes?

ieder geval van onschatbare waar-

“De

samenwerking

naar

de voor de gemeente. Het kan zijn

een hoger niveau, het is nog geen

dat aannemers werk sneller kunnen

gemeengoed om bij werkzaam­

afhandelen, de personal touch is bij

heden

denken.

hen echter ook beduidend minder.

Hiervoor zullen we meer tijd met

Daar ligt dan ook de kracht van wijk-

elkaar moeten doorbrengen, iets

beheer. Met hoeveel mensen we dit

wat we binnenkort ook zeker zullen

doen? Ik weet het niet, we kunnen

doen. Helaas heeft in 2012 de

alle kanten op. Zaak is wel dat we

focus te vaak op interne processen

voorop lopen met vernieuwen. Hier-

moeten liggen omdat die nog niet

mee kunnen we de politiek voor-

waren

blijven met een voor ons negatief

aan

elkaar

moet

te

uitgekristalliseerd.

Een

belangrijk leeraspect.”

3

scenario waarbij alleen maar naar financiën gekeken wordt.”

Wat betekent de samenwerking voor de medewerkers van jouw

Heb je nog tips voor medewer­

team en hoe beleven ze het?

kers van andere afdelingen die

“Die vraag kan je het beste aan hen

ook meer samen gaan werken

stellen, maar je kunt hele verrassen-

met collega’s uit Naarden?

de antwoorden krijgen”.

“Gooi alle schroom van je af, pak je

Straatmeubilair na de reiniging


Hoe vitaal zijn onze collega’s? Door:

Marjolein

Stomp

en

Suzanne de Groot

onderweg vaak goede ideeën en als ik thuis kwam was ik ze gelukkig nog niet vergeten. Nu ben ik meer

Onze organisatie is op 21

in de weer met fitness, triatlons en

maart jl. gestart met het project

een aantal wielrenprestatiekoersen.

‘Bussum Vitaal!’. De komen­

Dit jaar doe ik bijvoorbeeld mee aan

de maanden staat het gezond

Ironman Wiesbaden en doe ik de

inzetbaar houden van mede­

halve Holland Almere Triatlon. Maar

werkers centraal. De CoBUS

het principe blijft: een goede balans

vraagt zich af wat een aantal

houden.

collega’s al heeft met de vier pijlers van vitaliteit; lijf, hoofd,

Mentale conditie - Hoofd

hart en ziel.

Gijs Barendregt doet veel dingen naast elkaar: hij is beleidsadviseur

Lars in Wallonië

Fysieke conditie - Lijf

water in Bussum, volgt een oplei-

Lars Wieringa, raadsgriffier: “Ik sport

ding typografie, heeft een eigen be-

om me te ontspannen, een goede

drijf in grafische vormgeving en reist

conditie te houden en lichame­ lijk

drie uur per dag met de trein van

sterk te blijven. Het kost energie en

en naar Alkmaar. “Ik heb een strak-

het geeft -meer- energie. Belangrijk

ke planning en hou me daar aan.

is dat je voldoende rust inbouwt om

Onder druk presteer ik goed. Ik krijg

ook weer te herstellen. Daar schort

er energie van als een project op

het bij mij wel eens aan. Vroeger kon

rolletjes loopt, perfect is voor­bereid

ik na een werkdag door een rondje

en als alles op zijn plaats valt. Ik

hardlopen in de Hilversumse Meent

weet precies waar mijn kracht zit

weer helemaal mijn hoofd leeg­

en wat mijn valkuilen zijn. In mijn

maken voor de steevaste avond-

weekschema neem ik voldoende

vergadering. Bovendien kreeg ik

ruimte om te ontspannen: sporten,

Gijs


5

geest, lichaam en emotie en moet ‘gevoed’ worden. Stap één is je drijfveren vinden. Als je doet wat bij je past houdt je het langer vol. Mijn manier hiervoor is dromen over wat mijn daginvulling is, als geld geen rol speelt. Stap twee is bedenken wat over vijf jaar realistisch is. Stap drie is bedenken wat je zou doen als je nog maar 24 uur te leven zou hebben. Doen wat je als eerste zou willen doen maar steeds uitstelt, neemt de blokkade weg die je belemmert om aan je toekomst te werken. Dit brengt stabiliteit, geluk, zelfvertrouwen, minder stress en tenslotte succes. Ik blijf in balans door in goede conditie te blijven en aandacht voor mijn omgeving te hebben.”

Jennifer met dochter Merel in Oostenrijk

koken voor mijn vriendin en voor

veel bewuster. Ik weet hoe kostbaar

mijn vrienden. Als ik ontspan of op

het leven is en dat je goed voor je-

vakantie ga, kan ik de knop goed

zelf moet zorgen. Het ‘moeten’ is

omzetten. De tijd voor ontspanning

weggevallen. Ik volg letterlijk mijn

is net zo belangrijk als de tijd voor

hart. Door goed op mijn voeding te

mijn werk en opleiding.”

letten en te sporten blijf ik gezond.

Je kan je eigen energie opladen

Energie krijg ik van fijne mensen Emotionele balans - Hart

om mij heen, leuke dingen doen

De pijler Hart is zeer van toepassing

met mijn kinderen, lekker buiten zijn

op Jennifer van Eijden, communica-

en een goed glas wijn drinken met

tiemedewerker. Tien jaar geleden

vrienden. Ik ben in balans als alles

heeft zij na een ernstig skateonge-

lekker loopt.”

luk een hartoperatie ondergaan. “Ik heb aan der lijve ondervonden dat

Zingeving - Ziel

je letterlijk in balans moet blijven en

Thijs Herngreen, beleidsadviseur bij

stress moet vermijden. Ik herken

de afdeling Ruimte heeft zelf een

de tekenen van mijn lichaam beter

methode ontdekt om balans in zijn

en kan mijn grenzen hierdoor beter

leven te krijgen: de ziel staat daarin

bewaken. Sinds het ongeluk leef ik

centraal, de ziel is de verbinding van

Thijs


Hoe boeiend is de afdeling Belastingen?

Door: Mirjam Bakker

wijs te maken en te ondersteu­

van een echte samensmelting is niet

nen en dat voelt goed”.

echt sprake. Het blijven toch twee

Daar wil Hans van der Griend

verschillende takken van sport maar

wel iets over zeggen. Hij ver­

Samen met Financiën.

wel met een aantal raakvlakken.

sterkt het team belastingen

Hans gaat verder: “Het team belas-

Zoals bijvoorbeeld de uitwisseling

sinds twee maanden en tot

tingen telt acht mensen, Wim Fokker

van bankgegevens over en weer”.

nog toe bevalt hem dat uiter­

als teamleider, Liesbeth Rodenburg,

mate goed. “Binnen een dag

Stephanie van Helvoort en Timo

Zeg werkdruk en stress…. zeg

voelde ik mij al op mijn plek, en

Frissen zijn de WOZ-medewerkers.

MATDAG!

heb er absoluut geen spijt van,

Marjolein Struckman is functioneel

Hans: “Matdag is de dag dat er bij

dat ik de overstap naar de RUD

beheerder. Zij is met het financiële

niet gemaakt heb. Ik was nog

pakket ‘Gouw’ de spin in het web,

niet eerder heffingsambtenaar

en staat ons met raad en daad bij.

lokale belastingen dus moet ik

Sylvia de Gooijer vordert, Hans

de fijne kneepjes van het vak

heft en Danny van Hek is allround

“Het werk is divers en er is

nog leren. Iedere collega in dit

belastingambtenaar.Het team valt,

geen dag hetzelfde.”

team, niemand uitgezonderd,

net als het team van Financiën, on-

staat voor je klaar om je weg­

der de leiding van Femke Box maar


7

zo’n 18.000 Bussumse burgers het

afspraak. Alles wordt uit de kast

Hoe flexibel is dit team?

combi-aanslagbiljet op de deurmat

gehaald

“In deze tijd

valt! Tevens het startsein voor een

verlening te komen. Nu ebt het ge-

toverwoord is, kun je wel stellen

hectische periode van ongeveer an-

luid van de rinkelende telefoons

dat het team belastingen daar goed

derhalf tot twee maanden. Verloven

langzaam weg en gaat een ieder

binnen past. Nog maar een paar

worden ingetrokken, ski’s blijven

weer over tot de orde van de dag”.

dagen geleden is bedacht dat het

om

tot

goede

dienst­

nog even in de was. De burger

waarin FLEX een

team belastingen moet verhuizen

wordt iets opgelegd en dat geeft pijn

Wat maakt het werken bij belas­

van

in de portemonnee. Alle reden om

tingen zo leuk?

gemeentehuis

de telefoon te pakken en de ambte­

“Het werk is divers en er is geen dag

grond (in de flexruimte) ten behoeve

naar nog eens te overtuigen van

hetzelfde. Het brengt ook met zich

van de uitnbreiding van de werk-

zijn ongelijk. Het hele team wordt

mee dat je veel contact hebt met an-

zaamheden voor de WMO. Een en

ingezet om zoveel mogelijk burgers

dere collega’s door de hele organi-

ander moet zijn beslag krijgen bin-

te woord te kunnen staan. Ieder op

satie. Je moet burgers iets opleggen

nen twee weken.

zijn eigen vakgebied zet zich aan

en dat nemen ze je niet altijd in dank

de telefoon. Gedurende zes weken

af. Dit levert vaak uitdagende klant-

Slotsom

is er op woensdag van 17:00 uur

contacten op. Er is ook wel enige

Hans: “Weg met het stoffige imago,

tot 19:00 uur een inloopspreekuur

training nodig om negatief ingezette

we zijn een jong (behalve ik dan) en

voor alle vragen op het gebied van

gesprekken om te buigen naar po-

een dynamisch team, die zich pro-

de WOZ en daarnaast ook nog op

sitieve. Hier zit ook de uitdaging in”.

fessioneel en klantgericht opstelt!”

de bovenste etage van het

Danny

Stephanie, Wim en Hans

Liesbeth

naar

de

begane


Bernie Kleuskens

Vijf tips van

Door: Bernie Kleuskens Vanaf 2008 ben ik afdelingshoofd van Ruimte. Hieronder volgen mijn vijf tips voor vitaliteit.

1.

Geen griepvirussen tegen het lijf lopen. Gelukkig ben ik niet de enige die hoestend en proestend al weken door het gemeentehuis loopt. De energie lekt weg, pijn in de rug, maar ja….we moeten door met het werk. Na drie dagen thuis doorliggen in gezelschap van mijn kat Appie, vond ik het wel welletjes geweest. Hup, weer aan het werk! “Moet je niet uitzieken?” wordt er gevraagd. Nee hoor, in de verzuimcursus

hebben

we

geleerd

dat

verzuim een keuze is. De drie dagen thuis in bed had ik weinig te kiezen, maar nu wel. Beter 80% aan het werk dan 100% thuis blijven. Nu had ik ook kunnen kiezen voor nog een dagje thuiswerken/hoesten, maar je mist je collega’s toch. Toch?

2.

Fit worden en blijven In bovenstaande periodes is het lastig, om NIET FIT, je werk te blijven uitvoeren. Met een smile op je gezicht de bergen mails en papierwerk moeiteloos wegwerken is er even niet bij. Gelukkig gaat het over….. ooit. En ik moet eerlijk zeggen dat ik het sporten wel mis ondertussen.

Lekker een nat ruggetje halen en je volmaakt tevreden voelen na de inspanning. En dan vooral regelmatig gáááán met die banaan.

3.

Conditie en ritme opbouwen.

Lekker eten

Gezonde voedingsmiddelen zijn voor mij:

magere eiwitten, melkproducten, veel groenten


9

en fruit en vezelrijk brood. Deze geven mij vleugels!! In tegenstelling tot eten

spanning/stress en dergelijke te wor-

waar suiker in zit, daar word ik ontzettend moe van. Dus de taarttraktaties

den toegediend. Maatwerk dus!

op de afdeling laat ik in 98 % van de gevallen staan. Onder het motto: alleen kijken = 0 kcal. Bij Weight Watchers leer ik lekker en voldaan te eten met gezonde voedingsmiddelen. Het aanleren van een gezonde lifestyle voor de rest van mijn leven vind ik belangrijk. Het doel is om deze zomer een paar maatjes minder Bernie te zijn. Ook hoop ik daardoor van de medicijnen tegen hoge bloeddruk af te komen. Leve onze kantine vooreen gezonde en lekkere lunch .

4. Tussen de oren

5. Je clubjes

Belangrijk zijn ook de mensen om me heen: familie, vrienden, vriendinnen en collega’s. Een gezonde kritische massa om me heen. Dat voelt vertrouwd, veilig en zorgt voor spiegels. De goede mix van interne en externe factoren zorgt ervoor dat

Een gezonde geest in een gezond lichaam. Ook dat is hard werken. Het

ik me gezond en vitaal kan voelen.

aloude adagium Rust, Reinheid en Regelmaat werkt ook in deze 21e eeuw nog

Ik weet ondertussen uit ervaring

steeds goed. We blijven immers maar gewone mensdiertjes. En die moeten

(vallen en opstaan) wat goed voor

geregeld worden opgeladen, gestimuleerd, gerustgesteld en uitgedaagd.

mij is en wat niet en hoe ik vitaal

Afhankelijk van het typenummer dient de juiste balans van inspanning/ont-

door het leven kan gaan. Jij ook?�

Cartoon


Dick van Huizen

de vooruitblik

Door: Lars Wieringa en Mariska

opvalt, is dat er veel kennis in huis

de Koning

is en dat er relatief veel jonge mensen in dienst zijn. Het feit dat er veel

Per 1 februari 2013 hebben wij

vrouwen een sleutelpositie hebben

een nieuwe gemeentesecreta­

in de organisatie, ervaart Dick als

ris, Dick van Huizen.

zeer positief. De gemeente Bussum

Wij stelden Dick enkele vra­

typeert hij als een “mooie gemeente

gen over zijn eerste indruk van

met een fantastisch voorzieningen-

Bussum.

niveau”.

Dick straalt energie uit en laat

De deur

duidelijk blijken plezier te hebben

Het zal weinig collega’s ontgaan

in zijn werk.

zijn, dat de dichte deur een heikel

Dick kijkt naar het Arne via Skype

Hij ervaart een warme en prettige

punt was voor Dick.

tijdens Bussum Vitaal!

gemeentelijke organisatie. Wat hem

De deur heeft nu een raam. Dick: “Om te zien en om gezien te worden, om te groeten, een afwerend gebaar als het niet gelegen komt

“Het leven is een cadeautje, dat je altijd moet uitpakken.”

binnen te komen, een zwaai als je welkom bent’’. Eerlijk “Eerlijk delen en je verantwoordelijk-

Dick in debat met Arne (via Skype), Hannie en Bert op de markt van Bussum Vitaal!

Dick opent de markt Bussum Vitaal!


11

heid nemen”, deze waarden kreeg Dick van huis uit mee. In zijn spaarzame vrije tijd is Dick graag thuis. Hij kookt graag en hij heeft plezier in boodschappen doen. Zintuigen prikkelend; zoeken en proeven van ingrediënten. Hij leest graag en hij bezoekt dikwijls het theater met zijn vrouw en/of met zijn zoon van 23 en zijn dochter van 16 jaar. Betrokken gemeentesecretaris Landelijk wordt door sommigen wel de betrokkenheid van ambtenaren

Dick aan de MYo feedbackapparatuur

als de gemeentesecretaris gekoppeld aan het wonen in de eigen

werk van beiden gelijkwaardiger is

de back office, die de informatie­

werkgemeente.

geworden ten opzichte van vroeger

voorziening moet stroomlijnen. Er

tijden.

zal steeds meer sprake zijn van

Dick van Huizen is zelf woonach-

Dick is een betrokken gemeente-

digitale afhandeling. Dit zal gevol-

tig in Monnickendam. Hij kan met

secretaris. Bijvoorbeeld met bijzon-

gen hebben voor de openingstijden.

35 minuten in Bussum zijn. Hij stelt

dere dagen is Dick present in Bus-

Tot slot wenst Dick dat er meer

wel dat het meest ideaal zou zijn te

sum en in de weekenden winkelt hij

centraal aangestuurd

wonen in de plaats van de aanstel-

graag in Bussum.

en dat de integrale samenwerking

zal worden

over de afdelingen heen verbetert.

ling. Hij zou zelf aan den lijve ervaren wat er bestuurlijk wordt besloten.

De vooruitblik

Neem bijvoorbeeld de afvalinzame-

“We moeten nog opener en trans-

Vitaliteit

ling. Anderzijds is het in de huidige

paranter worden naar de inwoners

Het relativeringsvermogen van Dick

tijdsgeest vrijwel onmogelijk. Niet

toe”, zegt Dick.

is sterk ontwikkeld. Daarbij kan

alleen omwille van de verkoop van

De burgerparticipatie is hetgeen

hij goed zijn hoofd ‘leegmaken’,

je eigen huis, ook het feit dat de

Dick van harte ondersteunt. “Het is

door enkele minuten aan helemaal

partner werkt en het sociaal net-

een kwestie van de buitenwereld

niets te denken. En dan soms ‘s

naar binnen halen. Het is goed dat

avonds laat met een glas wijn een

inwoners nog meer hun verantwoor-

dichtbundel pakken en dan meer-

delijkheid nemen met de gemeente-

maals hetzelfde gedicht lezen als

lijke organisatie als regisseur.” De

een soort mantra. “En uit mijn werk

visie op dienstverlening wil Dick ook

haal ik energie”, voegt Dick eraan

graag noemen. We spreken over

toe. Dick’s motto is “Het leven is

het KCC. De front office die heringe-

een cadeautje, dat je altijd moet

richt wordt. Dit heeft gevolgen voor

uitpakken.”

“Eerlijk delen en je verantwoordelijkheid nemen”


Samenvoeging Huizen-Naarden en Bussum Door: De Vinger De Vinger zat op donderdagavond rustig zijn krantje te lezen toen hij deze kop las. Grote schrik sloeg hem om het hart. “Was het al zo ver? Was het werk van de heer Winsemius al zo definitief?” De Vinger liep naar zijn drankkast, hoewel het de maand van 30 dagen alcoholvrij was. “Samen met Huizen. Hoe was dit mogelijk?” Hoe kon hij dit gemist hebben? De Vinger nam een glaasje port en ging verder met lezen. Op vrijdag 13 augustus zouden dominee Holland en anderen spreken op het concoursterrein aan de Havenstraat. E.e.a. werd door Het Comite georganiseerd. Het volgende stuk in zijn krant was getiteld: Geen Samenvoeging. En ook nog een artikel over: De actie voor Samenvoeging. Het duizelde de Vinger. “Welke krachten speelden hier?”. Welke berichten had hij gemist op het huisweb, wat tegenwoordig zo nodig Intranet moet heten? “Waarom was hier in het werkoverleg vanuit het managementoverleg niets over gemeld? Waarom had de O.R. niets van zich laten horen? En waarom was het G.O. zo stil?” Geen wonder dat ze samen willen gaan onder de naam G.O.O.R. Een vieze smaak kwam in zijn mond. “En was de rol van Ds.Holland? Wie is deze man eigenlijk?”

Colofon CoBUS Is een uitgave van de gemeente Bussum, bestemd voor bestuur,

De Vinger nam nog een slok en zette zijn bril op om het bericht goed te kunnen lezen. Toen viel zijn oog op de kop van de krant; Nieuws van Toen. Het was een pagina met artikelen uit 1926 over de mogelijke samenvoeging van Huizen, Naarden en zijn geliefde Bussum. Een hele last viel van zijn schouders. Tegen de schrik nog maar een glaasje. Die 30 dagen zonder alcohol haalde hij dit jaar toch wel, alleen niet aaneengesloten. Maar eens rustig de krant lezen. Het artikel begon rustig over financiën, Huizen had er financieel een rommeltje van gemaakt, doch de tegenwoordigen Burgemeester zou de desolate toestand van zijn voorganger verbeteren. Toen citeerde men Ds. Holland: Wat er bij de samenvoeging te winnen is weet men niet, wel wat te verliezen staat. En ook kwam de ware reden in het artikel naar voren: den Kerkeraad der Ned. Herv. Kerk is tegen. Kijk dat vond de Vinger nou eens een sterk punt; financiën is ook maar geld. Maar

ambtenaren en gepensioneerden van de gemeente Bussum. CoBUS verschijnt zeven maal per jaar. REDACTIE: Marjolein Stomp, Mirjam Bakker, Suzanne de Groot, William van der Veen, Gijs Barendregt, Lars Wieringa, Jaap Boomsma, Mariska de Koning, De Vinger en Sandrijn Sas (eindredactie). AAN DIT NUMMER WERKTEN VERDER MEE: Dick van Huizen, Hans van der Griend, Henk de Vos, team afdeling belastingen, Jennifer van Eijden, Thijs Herngreen en Bernie Kleuskens.

als den Kerkeraad tegen is, wie kan dan nog voor zijn. In ieder geval

VORMGEVING EN DTP:

de anti-revolutionaire Mensch niet. Maar wat was alweer de reden

GrafiMedia Groep, Almere

voor de huidige samenvoeging? Het slijk der aarde: geld. Maar ook daar las de Vinger een oplossing voor: gewoon de regels uit 1926 weer invoeren. Zo las de Vinger in de krant dat een Huizer een boete heeft gekregen van fl. 2,- voor het op de openbare weg leunen tegen een hek. En voor het berijden van een voetpad fl. 3,- en voor het gezeten op een rijwiel een auto vasthouden: fl. 5,-. Kijk; als we die regels weer invoeren zijn de bezuinigingen zo weer terugverdient. De Vinger kijkt met vol vertrouwen naar de toekomst. Mocht de fusie weer eens urgent worden dan is mijn advies gewoon een nieuwe dominee Holland van stal halen.

Beeldbewerking: Gijs Barendregt ILLUSTRATIES: Cartoon: Geert Gratema COVER: Dick van Huizen, foto: Lars Wieringa

CoBUSnr4,jrg21  
CoBUSnr4,jrg21  

Personeel en Organisatie, Magazine, Communicatie

Advertisement