Page 1

CoBUS 7

jaargang 20

h et p er s on e els ma g a z i n e v o o r e n d o o r d e g e me e n t e bussu m

Oktober 2012

10-11

Vooruitblik

“Kom op niet zeuren, doe wat! Permanent bezig blijven.� Verder in deze editie: 4-5

Flexibel werken

6-7

Logboek verkiezingsdag

Voorwoord 2 - De raad aan zet 3 - Cartoon 9 - Column 12 - Colofon 12

8-9

De vijf tips van...


Voorwoord Laatst hoorde ik weer eens de uitspraak van Driek Van

Door Lars Wieringa

Wissen, ooit dichter des vaderlands: “De taal is het voertuig van de geest, maar ons Nederlands is wel een krakende wagen

Het is 20.00 uur. De burge-

geworden”. Hij doelde daarmee op het zuiver houden van de

meester opent de vergade-

taal zonder smetten en was daarmee een taalpurist ‘pur sang’.

ring. Met koffie en thee aan de

vergadertafel

gaan

de

Zijn uitspraak zette mij verder aan het denken: twintig jaar

eerste agendapunten snel. Dan

geleden is de CoBUS binnen Bussum in het leven geroepen. In

zijn we bij de Reconstructie

het redactiestatuut staat: “Met de CoBUS wordt nagestreefd een

Papaverstraat en omstreken.

representatief beeld te geven van bijzondere gebeurtenissen,

Dat ‘en omstreken’ is vooral

feiten, ontwikkelingen, meningen en gevoelens binnen en rondom

de

de gemeentelijke organisatie. CoBUS brengt daartoe primair

diverse belangstellingen op

die informatie die kan bijdragen tot kennis en meningsvorming

de publieke tribune zitten. De

van de medewerker over de organisatie en diens plaatsbepaling

burgemeester heet hen harte-

daarin”. Poehé…best wel belangrijk, denk je dan!

lijk welkom. Zowel de straat-

Bremstraat,

waarvoor

breedte van de Bremstraat en Vanwege de bezuinigingen heeft het gemeentebestuur besloten

het verlies aan bomen daar

in 2013 geen budget meer vrij te maken voor de CoBUS. De

heeft alle belangstelling, ook bij

CoBUS is daardoor een krakende wagen geworden. De vraag

de raadsleden. De rest van de

is nu of het huidige alternatief: de digitale - goedkopere, maar

reconstructie Papaverstraat is

niet gratis - CoBUS nog voldoende wordt gelezen. We meten

na een uitgebreid participatie-

dat nu een jaar met Google Analytics. Het leesgedrag wordt in

traject niet meer onderhevig

kaart gebracht en bijgehouden! Heeft dat nog invloed op het

aan enige discussie. Nadat

voortbestaan van de CoBUS? Aan het eind van het jaar wordt

wethouder Van Ramshorst aan

hierover in het GO gesproken en besloten. Na dit nummer

het woord is geweest, besluit

worden er sowieso nog twee edities gemaakt.

de raad in meerderheid het collegevoorstel vast te stellen.

blijven, wat doen en niet zeuren!”, spreekt ons aan! Net zoals

Ordevoorstel

de vijfde tip van Gitta Reuvers in deze CoBUS, een cursus

De volgende vier agendapunten zijn

Mindfullness: “Hoe krijg je het stil in je hoofd en om je heen”. Het

hamerstukken. Het collegevoorstel

is soms beter (wetenschappelijk bewezen) om eens even niet

‘Vaststellen van de Welstandsnota’

na te denken en je onderbewuste te laten werken. Het schijnt

duurt een stuk langer. Eerst wordt

dat er dan andere beslissingen worden genomen.

door het CDA een ordevoorstel ingediend om de behandeling van

Veel lees-en kijkplezier, namens de redactie

het voorstel uit te stellen vanwege de besluitvorming over de (exacte) opname van de zonnepanelen in de Welstandsnota. Dit vanwege nadere afstemming met derden

Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming van de uitgever. De redactie van de CoBUS behoudt het recht ingezonden stukken te wijzigen en/of in te korten.

Sportfondsen en Zandzee hangen in top.

Het levensmotto van Adriana van den Berg: “permanent bezig


Verslag uit de raadsvergadering

De raad aan zet

3

die pas onlangs van de plannen kennis hebben kunnen nemen. En zoals u weet, een ordevoorstel dient terstond te worden behandeld. De argumenten vóór en tegen worden uitgewisseld. Het ordevoorstel haalt het niet en de bespreking begint. Zonnepanelen De ChristenUnie dient met PvdA en GroenLinks bij dit agendapunt een amendement in. Deze houdt in dat er mogelijkheden worden gecreëerd om in het beschermd dorpsgebied aan de voorzijde van panden zonnepanelen toe te staan. Zowel voor het amendement als voor het collegevoorstel lijkt er nog geen

Bremstraat: debat over de breedte van de straat en de bomen

meerderheid te zijn. Na een schorsing ziet de oplossing het licht. Het

legt wethouder Van Ramshorst uit, men kan niet anders. Met tegenzin stemt

amendement wordt niet in stem-

een meerderheid van de raad in met het collegevoorstel. Afwachten dus wat

ming gebracht nadat wethouder

het dit keer wordt, de lokale omroep.

Barneveld heeft geantwoord dat (pas) als er voldoende alternatieven

Rondvraag en motie

op

zonne-

De rondvraag gaat nog in op diverse onderwerpen, zoals de situatie van

panelen zijn naar aanpassing van de

de onderhuurders bij Huizerweg 54 (gebouw Versa), de stand van zaken

Welstandsnota ten aanzien van

in de bestuursstructuur bij Sportcentrum de Zandzee (na het ontslag van

zonnepanelen wordt gekeken. De

de Raad van Beheer in juli), de zorgen over natuurreservaten vanwege

heer Klein geeft aan dat hij voor-

plannen van staatssecretaris Bleker en het verschil in de cijfers van leeg-

nemens is de commissie Ruim-

stand winkelpanden tussen www.bussumnatuurlijkbeter.nl en de gemeente.

te voor te stellen om het zelf te

Na de beantwoording van alle rondvragen door de collegeleden volgt nog

agenderen.

een motie van D66 en CDA ‘vreemd aan de orde van de dag’. Deze richt

het

gebied

van

zich op de zeggenschap bij en over de Zandzee. De motie haalt het niet. Tegenzin Na weer twee hamerstukken ligt

Besloten gedeelte

het

‘Adviseren

Daarna wordt de raadsvergadering afgesloten, althans wat betreft het

Commissariaat voor de Media over

openbare gedeelte. Wat bijna nooit gebeurt, vindt nu wel een keer plaats; er

het instellen van een lokale publieke

is een besloten gedeelte. Een paar dagen later kan de ‘beslotenheid eraf’.

media-instelling’ voor. Niemand wil

Het ging om het - regionaal - Vaststellen van de Tarieven Compensatie

hier eigenlijk in mee gaan maar, zo

Huishoudelijke Taken (wmo).

collegevoorstel


Flexibel werken

Door: William van der Veen - beleidsadviseur civiele techniek

Het nieuwe werken, telewerken,

belangrijke reden om vanuit huis

gewoon op de netwerkomgeving van

flexwerken,

slimmer

te werken. Werken op kantoor

gemeente Bussum kan werken.

werken, het zijn maar een paar

wil ze echter voor geen goud

Pikant detail: “Met de tablet ben ik

kreten die we tegenwoordig

missen, “dan mis je een heleboel

drie keer sneller operationeel in

veel horen. Allemaal hebben ze

informele input van collega’s”. Van-

vergelijking tot de pc op mijn werk-

betrekking op manieren waar-

uit huis toegang tot het netwerk van

plek in Bussum.” Plaatsonafhan-

op we tegenwoordig ‘flexibeler’

gemeente Bussum heeft ze nog op

kelijk werken is voor Peter goed te

werken. De CoBUS redactie is

haar wensenlijstje staan, “Nu moet

benieuwd hoe flexibel we in

ik dossiers meenemen naar huis om

Bussum al werken en welke

er aan te kunnen werken”.

samen

ontwikkelingen er aan zitten te komen.

Peter

Keereweer

(Ruimte)

is

drieënhalve dag per week te vinden Ellen Feller (Ruimte) werkt re-

in kamer 241 in Bussum en een

gelmatig vanuit huis om werk en

halve dag aan zijn riante bureau

privé goed te kunnen combineren.

thuis op zolder. Op deze manier kan

In de woonkeuken begint de werk-

hij zijn zorgtaken voor de kinderen

dag met het beantwoorden van de

prima combineren met zijn werk.

email. Ze geeft aan dat ze op deze

Afgelopen voorjaar heeft hij privé

plek de werkdag ook regelmatig

een Android tablet gekocht, die

afrondt. Als de kinderen aan het

ook mee gaat naar Bussum, om

sporten zijn, kan ze nog even lekker

zoveel mogelijk papierloos te wer-

ongestoord aan het werk. In alle rust

ken. Op de tablet draait Peter een

Nicolette Koedam -

stukken schrijven is voor Ellen een

remote desktop oplossing, zodat hij

projectleider dienstverlening


5

realiseren. Tijdonafhankelijk werken is nog lastiger omdat het gros van de

van de dynamiek van de mensen op

collega’s tijdens kantooruren werkt en er de ‘verwachting’ is dat er ook tijdens

het station.

kantooruren wordt gereageerd. We besluiten met haar beschrijving Flexibel werken is voor Nicolette Koedam (BMO) de manier om wer-

van flexibel werken; “Het voelt als

ken, studeren en de zorg voor drie kids te kunnen combineren. Ze doet het

mijn passie volgen, zijn wie ik ben

werkelijk altijd en overal. Zo beantwoordt ze ‘s morgens vroeg al vanuit

en daar uiting aan geven op mijn

bed de eerste e-mails. Ook gaan haar werkzaamheden aan de website

manier. En daar zoek ik de middelen

en het Zaaksysteem ‘s avonds laat en in het weekend gewoon door. Het

bij die nodig zijn, iPhone, laptop en

gereedschap bestaat onder andere uit een laptop van gemeente Bussum

vooral mezelf als instrument om te

en een eigen iPad en telefoon. Nicolette heeft nog een goed advies voor

bereiken wat ik wil, op elk moment

haar collega’s; “Doe wat bij je past. Word jij gelukkig van een 9 tot 5 baan

van de dag, op elk moment van de

op kantoor, werk dan op die manier. Houd je er van om 24/7 up & running

week.”

te zijn, kies daar dan voor.” Momenteel leggen onze collega’s Marieke Dorresteijn (Sociale Zaken) kan niet stil zitten en werkt altijd en

van P&O de laatste hand aan

overal. “Ik ben altijd verbonden/ bereikbaar omdat ik mij verbonden voel

het projectplan ‘flexibel werken’.

met mijn werk en dat gevoel niet kan uitzetten. Net zoals ik mijn kind niet

Binnenkort weten we dus beter

uit zet, of mijn andere dagelijkse privé activiteiten. Dit omdat ik werk vanuit

hoe we als organisatie flexibeler

mijn eigen drive, dat maakt mij enthousiast en energiek; ik sta voor wat ik

gaat werken. Eén ding staat

voel en wil. Ondanks dat Marieke dichtbij het gemeentehuis woont, is ze

vast; we hebben al de nodige

’s ochtends regelmatig op het station te vinden. Hier haalt ze een kop

flexibele collega’s in ons midden.

lekkere koffie en beantwoordt de email op haar telefoon, verder geniet ze

Hoe flexibel werk jij?

Peter Keereweer -

Ellen Feller -

bedrijfseconomisch medewerker

beleidsmedewerker groen


Logboek van de verkiezingsdag

Even een paar uurtjes uitvouwen...

en haar dochter Justin die van-

7.10 Een voorzitter meldt dat hij nog

daag lid is van het stembureau

 één van de stembureauleden

“Mirjam Bakker regelde de

in het gemeentehuis. De lichten

mist. De betreffende dame wordt

bezetting van de stembureaus

branden al, daar zorgt Kris Hel-

gebeld. Het bleek dat haar man

inclusief

aan

denbergh wel voor. Wat schetst

de wekker verkeerd had gezet. Ze

de stembureauleden. Ik heb

onze verbazing: er zijn al twee

gaat met spoed op pad.

alle overige werkzaamheden

collega’s om de stemkist op te

8.45 Een kiezer belt: kan ik met mijn

verricht. Dat ging dus van het

halen. Willem van Boeijen en An-

stempas overal stemmen? Ja, dat

ophalen van de stemkisten en

dré Cornelissen zitten al vrolijk

kan bij elk stembureau in Bussum.

uitleg over bijvoorbeeld het

aan de koffie (ook van Kris). Nu

9.00 Een andere kiezer: ik kan het

alarm uitzetten bij de scholen

is Willem altijd wel één van de

stembureau niet vinden! Niet bij het

tot en met het vaststellen van

eersten, maar zó vroeg...

Door: Sjef Stavenuiter

de

instructie

Spant en ook niet bij de Vernissage.

de uitslag aan het eind van de

6.55 D  e eerste beller: een collega

Borden wijzen de verkeerde kant

avond. Tijdens deze bijzondere

meldt dat naar zijn idee de stem-

op! Ik vraag: Welk stembureau

en lange dag heb ik voor

hokjes verkeerd staan. Dat blijkt

de CoBUS een logboek bij-

inderdaad te kloppen. De collega

gehouden.”

lost dit zelf op. Even later belt een andere collega met hetzelfde

5.15 De wekker! Het begin van een

probleem.

“7.00 - Alle zestien stemkisten en 24.000(!)

lange dag: ik kijk er naar uit...

7.00 Alle zestien stemkisten en

stembiljetten zijn

6.25 Aankomst bij het gemeente-

24.000 (!) stembiljetten zijn opge-

opgehaald, gelukkig!”

huis,

gelijktijdig

met

Mirjam

haald, gelukkig!


7

Papierbakken vol met stembiljetten

Zweten boven de processen verbaal van de stembureauledenleden.

staat op uw stempas? Het antwoord: Talamander in de Talmalaan, maar

Hema in een heerlijk zonnetje zak-

dat is tegenover mijn huis! Dat is ook onlogisch, een stembureau daar!

ken mijn oogleden langzaam, maar

...Tja.

eigenlijk doet mijn hele lijf dat!

9.05 Jaap Vedder gebeld om toch even te kijken of de verwijsbordjes goed

17.00 Met een paar collega’s die er

staan en Spant gebeld om kiezers die zich daar toch nog melden niet

ook

zijn

voor

de

avond-

meer door te verwijzen naar Vernissage, maar naar Talamander. Jaap

openstelling van Burgerzaken een

meldt terug dat de bordjes goed staan.

heerlijk hapje gegeten. De cate-

9.10 Nog een kiezer belt: ik ben m’n stempas kwijt! Is helaas niets meer aan

raar (Kersbergen) had goed zijn

te doen (een vervangende stampas kon tot en met dinsdag 11 september

best gedaan.

worden aangevraagd). 11.00 Zelf gestemd. Stembureauleden tellen de uitgereikte stembiljetten in

Weten hoe de avond is verlopen?

een notitieboekje en de in de stembus gestoken stembiljetten op een

Lees het logboek dan verder op de

kladblaadje. Ze hebben waarschijnlijk nog geen tijd gehad om in de stem-

homepage van het intranet onder de

kist te kijken. Daar liggen vier speciale turflijsten in...

nieuwsberichten.

12.30 Kortgesloten wie er van de servicedesk tot het einde van de werk zaamheden vannacht standby staat. 12.35 Lid stembureau belt met een knorrende maag: hoe laat komen de broodjes? 13.10 Ander stembureau belt met dezelfde maag en vraag. Cateraar gebeld: chauffeurs zijn hun rondje aan het maken. 13.40 Een Huizenaar wil voor z’n dochter in Bussum stemmen. Dat kan niet meer. 13.20 Stembureaulid vraagt: een stembiljet is verkeerd ingevuld; mag ik een nieuwe geven? Ja, dat mag één keer. 14.30 Ik ben bewindvoerder, mag ik stemmen voor die persoon? Nee helaas, daarin voorziet de Kieswet niet. Stemmen kan alleen met volmacht.

Zeker een aantal uren tellen….enne

15.30 Voor een frisse neus even lekker naar buiten. Op een bankje bij de

maar hopen dat de aantallen kloppen!


Gitta Reuvers Door: Gitta Reuvers

Vijf tips van

Voor wie mij niet kent, ik ben Gitta Reuvers en werk sinds 2001 voor de gemeente Bussum in verschillende functies bij Sociale Zaken en sinds enkele jaren als hoofd van de afdeling Vergunningen en Handhaving. De werkdruk is bij de meeste collega’s hoog, ook bij mij. Dat blijkt wel als we een MTO of een PMO binnen onze organisatie organiseren. De stress van alledag wisselt qua niveau en het is lastig om de balans tussen werk en privé goed te houden. Zeker nu we thuis toegang hebben tot ons netwerk en daarmee met de laptop op schoot en de smartphone in de aanslag de hele avond of vrije weekend druk kunnen zijn met mailberichten en telefoontjes die binnen blijven komen. Als je niet oppast werkt het heel verslavend om het berichtenverkeer continue in de gaten houden en waar nodig actie te ondernemen. Nu werk ik één dag per week thuis, dat werkt heerlijk door hoewel de telefoon ook daar blijft gaan. Gelukkig zijn er gezinsleden die er regelmatig op wijzen dat het even genoeg is. “Mam, luister je nou, ik praat tegen je hoor”! Dat is een goed moment om de boel weg te leggen en daar ook te laten. Wat doe je om te voorkomen dat de

1.

stress

oploopt

en

doorwaakte

nachten dreigen? 1. “Veel collega’s hebben al een CIEPtraining

gevolgd.

Zelf

heb

ik via de Bussumse school een training gevolgd en heeft Nicolette getracht spoor

te

mij

op

het

cleandesk

zetten.

Dat

lukt

een

periode goed, bij hoge werkdruk komt daar echter wel de klad in, dan plak ik overal gele briefjes met reminders en schrijf mijn schriftje vol met afspraken en regeldingetjes. Je daar bewust van zijn helpt om jezelf weer op het goede

spoor te zetten. Soms zoek ik een goede sparringpartner voor zaken die moeilijk, lastig of vervelend zijn. Ik schakel afhankelijk van de situatie een collega of privé iemand in om mee te klankborden of fungeer als klankbord voor collega’s.”


2. 3. 4.

2.”In mijn vrije tijd bezoek ik twee maal per week de sportschool. Goed voor mijn lijf en mijn geest. Daar kom ik vaak collega’s tegen die zich net als ik in het zweet werken.” 3. “Ik ben sinds vijf jaar lid van het Bussumse themakoor Gebroeders de With, wekelijks repeteren wij ons repertoire voor een jaarlijks concert. Zingen is echt ontspannen, niet alleen tijdens de repetities maar ook ‘zachtjes’ achter mijn bureau en thuis tijdens het ophangen van de was.” 4. “Een paar keer per jaar er op uit gaan, is voor mij goed om afstand te nemen van de dagelijkse gang van zaken, een stedentrip, een

9

verzetten.”

5.

5. “Onlangs ontving ik een folder over Mindfulness, ik moet zeggen dat mij wel aanspeekt. Vooral de tekst: Hoe je het stil krijgt in je hoofd en om je heen?, Ik lees af en toe het mindstyle magazine Happinez waarin dit onderwerp regelmatig behandeld wordt. Wie weet ga ik mij opgeven voor een dergelijke

korte vakantie met de vriendinnengroep, bezoek aan vrienden in het

training. Nu moet ik alleen nog op

buitenland en een weekje weg met één van de kinderen, voor het één op

zoek naar tijd want ik heb geen

één contact zijn heerlijk. In de zomervakantie blijft de mailbox dicht.

idee wanneer ik dat ook nog kan

Dan laadt de batterij op en kan ik na terugkomst weer bergen werk

doen.”

Cartoon


Adriana van den Berg

De vooruitblik

Door: Lars Wieringa en Suzanne

Waar word je enthousiast van?

een andere invalshoek. Hier in de

de Groot

“Ik word heel blij als ik zie dat de

organisatie moet het gebeuren.

organisatie in anderhalf jaar een

Mijn drijfveer om actief te zijn in de

Wethouder Adriana van den

cultuuromslag

gemaakt.

gemeentepolitiek is nieuwsgierig-

Berg is na bijna tien jaar raads-

Een enthousiast klein groepje met

heid en maatschappelijke betrok-

lid te zijn geweest voor de VVD

de gemeentesecretaris Marjolein

kenheid.

sinds anderhalf jaar wethouder

Plantinga

heeft

besturen van ondermeer onderwijs-

voor

Onderwijs,

Sociale

bewerkstelligd dat we over grenzen

instellingen; ik rolde steeds van het

Zaken,

Dienstverlening/auto-

heen gaan. De afdelingen bekijken

een in het ander. Door fusies kreeg

matisering en Vermindering

hoe ze samen vraagstukken kunnen

ik landelijk met bestuur te maken.

regeldruk.

erg

oplossen. Door Processioneel Beter

Vanuit die hoek werd ik gevraagd

benieuwd hoe zij deze func-

is er meer inzicht in processen. De

om politiek actief te worden.”

tie ervaart en hoe het met

klant centraal stellen, zowel intern

haar gaat. Begin dit jaar is ze

als extern. Ik hoop dat we ook na

een paar maanden ziek thuis

het vertrek van Marjolein die push

gebleven vanwege een hard-

kunnen blijven geven.”

Wij

zijn

als

heeft

aanjager

Ik zit al sinds 1980 in

“Ik word blij van de goede collegialiteit en ik kan er slecht tegen als mensen er

nekkige longontsteking. Sinds juli is ze weer volop aan het

Hoe bevalt je rol als wethouder?

werk.

“In de raad bekijk je zaken vanuit

de kantjes van af lopen.”


11

Wat is je vooruitblik op de organisatie?

Heb je een levensmotto?

“Het is voor de organisatie van groot belang om in beweging te blijven.

“Kom op niet zeuren, doe wat!

Met minder geld en minder mensen moeten we richting de transities (wel-

Permanent bezig blijven.”

zijnstaken die vanuit het rijk worden overgedragen aan gemeenten) een professionaliseringslag maken. Op veel fronten zijn we goed geëquipeerd. Investeren in voortdurende scholing bevordert de kwaliteit. Door samenwerking kan kennis onderling worden ontsloten. Medewerkers moeten tijd vrijmaken om te brainstormen en uren per week in te plannen om te leren kennis op peil te houden. Er gaan steeds meer rijkstaken vanuit de centrale overheid terug naar de gemeenten, het is voor alle gemeenten een punt van zorg. Belangrijk is dat alles in harmonie samenwerkt en dat de blik op de toekomst is gericht.” Kun je een vooruitblik geven op je

“Belangrijk is dat alles in harmonie samenwerkt en dat de blik op de toekomst is gericht.”

portefeuilles? “De gemeente Bussum heeft het voornemen uitgesproken zich terug te trekken uit de gemeenschappelijke

regeling

voor

openbaar

onderwijs (Villa Primair). Dat lag een tijd lastig omdat Bussum alleen

stond in zijn zorgen over de financiën aldaar. Andere gemeentes steunen Bussum nu ook en we staan nu sterker. Maar het vraagt veel aandacht. Sociale Zaken is vaak iets meer op de achtergrond maar is wel heel belangrijk achter de schermen. Iemand die het echt nodig heeft moet zoveel mogelijk worden ondersteund. Zij die kunnen, moeten aan het werk. Er is ook werk, bijvoorbeeld bij de Tomingroep. Het is jammer dat de Wet Werken naar Vermogen in de ijskast staat. Daar zaten goede elementen in. Ik adviseer het nog te vormen kabinet: oppakken en zo snel mogelijk invoeren.” Ga je elke dag vitaal en met plezier naar het werk? “Nog niet helemaal, maar met plezier zeker. Ik werk weer volledig, ik moest wel even wennen. Na de laatste raadvergadering van voor de zomer ben ik teruggekomen, ik had meteen een drukke zomer. “ Waar word je blij van en waar heb je de pest in? “Ik word blij van de goede collegialiteit, zowel bij de ambtenaren als het college. Ik kan er slecht tegen als mensen er de kantjes van af lopen en als mensen niet doen wat ze beloven.”


Column Door: De Vinger

Wellness zal daar ook wel haar steentje

aan

bijdragen.

Geen

De Vinger signaleerde het al eerder maar wordt er nu bijna dagelijks

uitgezakte lichamen meer na de

mee geconfronteerd: de verjonging binnen de gemeente. Tuurlijk, er

50 maar strakke gespierde lijven.

komen jonge mensen binnen, bijvoorbeeld bij Ruimte (de nog ietwat

De Vinger ziet dat graag maar

studentikoze types) en de meisjes bij burgerzaken. Dat is zeker een

erkent dat hij daar zelf niet zo een

positieve ontwikkeling, maar dat is niet waar de Vinger op doelt. Het

goed voorbeeld van is. Hij fietst

is de verjonging onder de ouderen…. ware make-overs….Het grote

straks in zijn gedateerde corduroy

voorbeeld daarvan is natuurlijk onze maire. De Vinger zag strakkere

broek weer de fietskelder uit.

pakken met Italiaanse schnitt verschijnen, een slotjesbeugel, een gouden montuur gevolgd door contactlenzen, een strakker lichaam en het modieus gemillimeterde kapsel.

Toelichting van de redactie (na onderzoek tot stand gekomen):

De Vinger dacht even dat er een minnares in het spel was, totdat

A.K. Annemieke Kralt; A.C.

hij mevrouw De Maire onlangs tegen het lijf liep…goed gekapt en

André Cornelissen; bg begane

gekleed. De Vinger kan dit wel waarderen. En het werkt aan-

grond; P.V. Piet Vermeulen;

stekelijk of het hangt in de lucht van ons mooie (monumentale)

K.v.d.B. Kabinet van de burge-

gemeentehuis. Hij ziet een afvalrace op Yammer. En A.K. van SLZ

meester.

die door de gangen flaneert met het figuur van een jonge blom, collega’s op middelbare leeftijd met beugels, hoofd financiën met een sexie jurk in CoBUS, een wethouder die op een scooter met wapperende panden van zijn colbert over de parkeerplaats sjeest, het MT dat hiphoppend, breakdancend en headbangend alsof ze 20 zijn in een filmpje afscheid neemt van Mapla. En nu we het toch over haar hebben: De Vinger sprak nog met anderen binnen dit huis over de make-over van Mapla. Wanneer is die blonde lok eigenlijk verschenen? En was die natuurlijk? De meningen waren verdeeld. Wel vroegen enkelen zich af of Kip in de oranje kamer ook spontaan zo’n lok krijgt. De Vinger hoorde het herhaaldelijk bij haar afscheid: Mapla had als hobby mooie auto’s. Uiteindelijk had ze bij vertrek niet zo’n hip exemplaar. Wat het overigens wel goed zal doen in het zuunige Zeeland. Maar wij hebben A.C. te bg die cabrio rijdt en P.V. van het K.v.d.B. die in een politieauto rijdt. Dat is toch waar jongens van dromen (en De Vinger stiekem ook…). En dan de jongens bij de Boa’s op hun elektrische scooters: met hun goddelijke lijven en grote petten zijn zij het XTeam van Bussum.

Colofon CoBUS is een uitgave van de gemeente Bussum, bestemd voor bestuur, ambtenaren en gepensioneerden van de gemeente Bussum. CoBUS verschijnt zeven maal per jaar. REDACTIE: Jenneke van Diest, Suzanne de Groot, Annemarie Vischer, William van der Veen, Gijs Barendregt, Lars Wieringa, De Vinger en Sandrijn Sas (eindredactie) AAN DIT NUMMER WERKTEN VERDER MEE: Adriana van den Berg, Nicolette Koedam, Ellen Feller, Peter Keereweer, Marieke Dorresteijn, Hannie de Groot, Ydetta Schippers en Sjef Stavenuiter VORMGEVING EN DTP: GrafiMedia  Groep Almere en Gijs Barendregt

De Vinger stelt het op prijs dat al deze ambtenaren mooi oud willen worden. Het tegen gereduceerd tarief sporten bij Squash en

ILLUSTRATIES: Cartoon: Geert Gratema COVER: foto: Lars Wieringa op de kamer van wethouder Adriana van den Berg

CoBUSnr.7,jrg20  
CoBUSnr.7,jrg20  

magazine, personeel, Bussum

Advertisement