Page 1

CoBUS 4

jaargang 20

h et p er s on e els ma g a z i n e v o o r e n d o o r d e g e me e n t e bussu m

mei 2012

4-5

Pauzetips

“Voordat we naar buiten gaan stemmen we eerst onze doelen af en bepalen onze route� Verder in deze editie: 6-7

De vooruitblik

10-11

Interventieteam

Voorwoord 2 - De raad aan zet 3 - Cartoon 9 - Column 12 - Colofon 12

8-9

Vijf tips van


Voorwoord Het blijft voorlopig onduidelijk hoe de gemeente er per 1 januari

Door: Lars Wieringa

2014 uit zal zien. Op 15 mei 2012 wordt hierover in de Tweede Kamer gestemd. Minister Spies is niet bang dat de betrokken

De raad was aan zet. Alweer. Of

gemeenten met een herindeling de bestaande identiteiten ver-

nog steeds. Op 7 maart 2012

liezen. Volgens haar zijn identiteiten het gevolg van gemeen-

zagen veel raadsleden vanaf de

schappen en niet van gemeentegrenzen! Maar ziet de minister

publieke tribune van de Tweede

dan over het hoofd, dat wat de gemeenteraad van Naarden bindt

Kamer dat er nog geen besluit-

een andere ‘gemeenschappelijkheid’ is, dan die van Weesp? En

vorming kwam over de fusie. Er

het ambtenarenapparaat van Muiden toch andere competenties

zou een nieuwe consultatieron-

en expertises ‘in huis heeft’ dan die van Naarden? Dan hebben

de volgen. Minister Spies vroeg

we het nog niet gehad over de gebouwen en sferen, de historie

daarop Bussum en ook ande-

en het verhaal, de rituelen, de helden en volgers van de betrok-

ren om het draagvlak voor de

ken gemeente. Enfin, hier kun je hele discussies over voeren.

GV3 en GV4 aan te geven. Dat

Belangrijk is wel dat er continue op strategisch niveau discussie

waren de twee keuzes die in de

over de identiteit van de organisatie wordt gevoerd. Mensen,

Tweede Kamer nog voorliggen,

processen en het merk Bussum creëren de waarden voor de

maar voor beide herindeling-

organisatie. Dit is een weerbarstig en dynamisch proces dat

varianten was en is (nog) geen

vooral sterk en krachtig dient te worden geleid. Het veranderen

meerderheid.

van een organisatiecultuur is geen gemakkelijke opgave als de

2

ambitie, planning en de urgentie ervan nog onduidelijk zijn. De

Het standpunt dat een fusie met

tijd zal het leren!

Naarden (zeg maar de GV2) de absolute voorkeur verdient en die de

In deze CoBUS minder complexe zaken al dragen we zeker een steentje bij aan de identiteit van de organisatie. Zo geeft Natasja Kemps vijf tips over het omgaan met mensen en met bijstandsklanten in het bijzonder. Leren we wethouder Paul Barneveld beter kennen in de rubriek: de Vooruitblik. Verder krijgen we een kijkje in de keuken van het interventieteam. Vervolgens een heerlijk luchtig artikel met plattegrond van Bussum over diverse mogelijkheden gedurende de pauze. Tenslotte is De Vinger eens gaan illustreren: één beeld zegt meer dan 1000 woorden. Veel kijk-en leesplezier namens de redactie, Sandrijn C.J. Sas

Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming van de uitgever. De redactie van de CoBUS behoudt het recht ingezonden stukken te wijzigen en/of in te korten.


Vragen van de minister

De raad aan zet

3

gemeente reeds jaren consistent uitdraagt, wordt in de snel gehouden fusiepeiling opnieuw gedeeld door de Bussumse inwoners. Als er uitsluitend een gedwongen keuze voorligt tussen een fusie met Naarden en Muiden (GV3) of ook met Weesp erbij (GV4), dan komt de GV3 het dichtst bij de voorkeur voor een fusie met Naarden. Bij deze gedwongen keuze stemde 89 procent van de Bussumse inwoners voor de GV3 en 11 procent voor de GV4. Een brief met deze strekking is sinds 13 april onderweg naar minister Spies van Binnenlandse Zaken. Over de inhoud van de brief nam de gemeenteraad op 12 april tijdens de gemeenteraadsvergadering een besluit. Een grote meerderheid stemde voor de brief. Het is nu aan minister Spies en

Digitale Raad: zo werkt een iPad.

de Tweede Kamer om de reacties op de herindelingvarianten te

het wetsvoorstel tot herindeling terug op de agenda van de Tweede Kamer.

beoordelen. Vervol-

De Tweede Kamer en daarna de Eerste Kamer nemen vervolgens een de-

gens komt

finitief besluit. Welke vis wordt gevangen? Bij de weging van de zinnen in de brief van de raad speelde ook het gewenste, of beter gezegd liever niet gewenste eindresultaat mee. Ga je met de inhoud van je brief (het aas) voor een GV2 vis; maar vang je dan geen grote GV4 vis? En wat voor aas moet je aan de hengel doen om een GV3 vis binnen te halen? En wil je dat wel? Hengel je richting een GV3 vis niet die GV4 vis binnen? En zwemt die GV2 nog wel in het water waar je vist? De raad besloot op het laatste moment met een mondeling amendement het aas (de tekst in de brief) nog wat te veranderen. Is dat de juiste keuze voor de gewenste vis? Later zullen we het weten.


Pauzetips Bert en Leo Buitendienst V&H

1 Br

Jenneke en Sandra

ink n

laa

10 2 3

6 5 4 Nassaulaan

Mirjam en Annemarie

12 K 11 ape

lst

Spi

9

ra

at

l ege

at tra s rk 7 8 Ke

str aat Door: Suzanne de Groot, Sandrijn

omgeving waarin ze werken en met

Sas en Gijs Barendregt

name ook met de Bussumers voor wie ze tenslotte werken. Bert: “Als

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

J&B HEMA Drusius Kruidvat Trekpleister Etos Saam First Class Second Hand Paul Noyen Wereldwinkel Kashba De Feesterie

kop koffie drinken”. Sandra van Kordelaar en Jen-

In dit artikel geven een aantal

er bijvoorbeeld een bouwproject

collega’s tips over hoe zijn hun

is, bezoeken en bespreken we

hun brood op achter

pauze invullen! Doe er je voor-

die. Verder bespreken we on-

hun bureau om ver-

deel mee:

derweg privé aangelegenhe-

volgens de pauze te

den maar ook maatschappelij-

gebruiken om geld te

Leo Tetteroo en Bert van

ke en politieke ontwikkelingen”.

neke van Diest eten

verdienen?!

Leeuwen willen graag

De route die ze meestal lopen is via

“Samen gaan we minimaal 2 pau-

iedereen

aanraden

de Eslaan langs autoboulevard J&B

zes per week het dorp in en komen

in de pauze naar bui-

richting de Vlietlaan, Nassaulaan,

altijd weer terug met uitverkoopjes

ten te gaan. Volgens

Nieuwe Brink, Havenstraat en weer

en aanbiedingen. In het weekend

Bert verhoogt dit de

terug. Of via Vlietlaan, Ge-

nemen we reclameblaadjes door

arbeidsvreugde en de fitheid.

neraal de La Reylaan

en de drogisterij wordt wekelijks

Volgens Leo verfrist de buiten-

en de Landstraat weer

bezocht. Omdat we dan niet meer

lucht het geheugen en blijf je

terug. Leo, “Als het

weten waar welke aanbieding was,

op een prettige manier in be-

bijvoorbeeld erg hard

wordt daarom en Trekpleister én

weging. Verder willen Bert en

regent, gaan we des-

Etos én Kruidvat bezocht”. Sandra

noods bij de HEMA een

gaat verder: “Als er geen bood-

Leo graag feeling houden met de


5

en de Brinklaan lopen ze dan weer terug naar het gemeentehuis. Hans is een geboren en getogen Bussumer en komt daardoor regelmatig bekenden in het dorp tegen. Tip van Hans is: “ga eens met een collega lunchen in één van de lunchzaken in Bussum. Ontspannen bijvoorbeeld een soepje Sandra van Kordelaar en Jenneke van Diest terug van het Kruitvat.

eten bij Drusius en een goed gesprek voeren

schappen op het lijstje staan lopen we graag door de Spiegelstraat en de

met een collega kan

Kapelstraat. Dat zijn toch wel de mooiste en leukste winkelstraten van Bus-

heel waardevol zijn”.

sum”. Cadeautjes voor de afdeling halen ze bij voorkeur bij Saam (Kerkstraat), ook omdat daar verantwoorde producten liggen.

Een pauze is een tijdelijke periode

Dan niet te vergeten links daarvan nog even naar First Class

van onderbreking van een hande-

Second Hand voor prachtige tweedehands kleding.

ling, met de bedoeling om even tot rust te komen en daarna met

Mirjam Bakker loopt in de pauzes gezellig met Annemarie

frisse moed de draad weer op te

Visscher door het centrum van Bussum. “Voordat we naar bui-

pakken. Over pauzes is de wet-

ten gaan stemmen we eerst onze doelen af en bepalen dan onze route.

gever kort en duidelijk. Als je een

We hebben allebei een schoenentik en Bussum heeft best wat aanbod in

bepaalde tijd hebt gewerkt, heb je

schoenen. Annemarie heeft zelfs al aandelen in Paul Noyen. Er is speciaal

recht op pauze. Ook is er precies

voor haar een vestiging in Laren geopend. Soms spreken we met elkaar af

omschreven hoeveel pauze je

dat we niets meer mogen kopen voor het aankomende seizoen. Dit houden

moet krijgen. Kijk daarvoor op het

we dan vol tot de uitverkoop begint want dan zijn we niet meer te stuiten.

intranet.

Tijdens de wandeling bespreken we van alles, de keek op de week, de dagelijkse huishoudelijke beslommeringen maar ook onze kinderen komen regelmatig aan de beurt. We spelen om beur-

Voor leuke cadeaus ga je

ten relatietherapeut. Er zijn dagen bij dat we ietwat sikkeneu-

naar:

rig op pad gaan en vervolgens onstuimig lachend het gemeentehuis weer binnen gaan. Kortom een heel

Wereld Winkel, Julianaplein 92. Zij hebben originele ca-

belangrijk halfuurtje, wat in moeilijke tijden ook wel eens een

deaus en levensmiddelen uit an-

uur kan worden”.

dere culturen, vooral de artikelen

rond Kerst zijn bijzonder.

Weer of geen weer: Hans van der Griend loopt meestal met

Kashba,

Havenstraat

134-B.

een vaste collega hetzelfde rondje door het centrum van Bussum.

Heeft veel kleurrijke cadeau-

Ze vertrekken richting het Wilhelminaplantsoen en de Havenstraat. Slaan

tjes. Je hoeft nu niet meer

dan rechtsaf de Naussaulaan in en lopen die helemaal uit. Vervolgens gaan

naar Kitch Kitchen in Amsterdam.

ze altijd de HEMA in voor eventueel een boodschapje. Via de Veerstraat

De Feesterie, Havenstraat  35a. Voor leuke feestartikelen en grote Heliumballonnen.


Paul Barneveld

De vooruitblik

6

Paul blikt vooruit

Met wethouder Paul Barneveld

Vreemde eend

organisatie aan mij gewend en de

als portefeuillehouder van on-

Als ondernemer in hart en nieren

samenwerking begint zijn vruchten

der andere ruimtelijke orde-

startte Paul als wethouder in Bus-

af te werpen”. Als ondernemer vindt

ning, economische zaken en

sum. Een beetje vreemde eend in

sport, blikken we vooruit. Zijn

de bijt voelde hij zich in eerste in-

visie op de fusie kan hierbij niet

stantie. “Ik heb moeten wennen aan

ontbreken en we zijn benieuwd

de gemeentelijke procedures en dat

naar zijn belangrijkste drijfve-

een gemeente niet hetzelfde is als

ren.

een bedrijf. Geduld hierbij is een schone zaak. Inmiddels is ook de

“Bussum heeft voor deze fusie een goede uitgangspositie met een professionele organisatie.”


7

Paul het belangrijk dat een gemeente een product aan biedt aan haar in-

Grijp je kans

woners.

Paul heeft een helder advies aan collega’s die zich zorgen maken

Verbinden

over de toekomstige fusie. “Bussum

“Als ik geen plezier heb, dan stop ik direct”, is de reactie van Paul als we

heeft voor deze fusie een goede uit-

vragen naar zijn werkplezier. “Ik vind het belangrijk om verder te kijken dan

gangspositie met een professionele

mijn eigen portefeuille. Het integreren van adviezen vanuit verschillende

organisatie. Kijk naar de kansen die

beleidsvelden vind ik belangrijk om tot een goed product te komen. Een

op je pad komen, want die komen

voorbeeld hiervan is de combinatie van economische zaken en werk. Door

er zeker als een nieuwe organisatie

nieuw werk te creëren in Bussum, kunnen ook mensen die nu geen baan

wordt vormgegeven”.

hebben aan het werk komen. Dat werkt dus twee kanten op”. Met beide voeten op de grond In harmonie

Op de laatste vraag van de Cobus

De Cobus is benieuwd of Paul soms ook ergens de pest in heeft. “Ik vind

of hij een symbolisch ‘iets’ heeft voor

het niet netjes om dat in een interview te zeggen. Als er iets is, dan maak

Bussum kijkt hij heel vragend. “Zo

ik dat meteen bespreekbaar. Hierbij probeer ik altijd opbouwend te zijn en

zweverig ben ik niet en de uitspraak

samen te zoeken naar goede oplossingen. Een negatieve insteek helpt je

‘doe maar gewoon’ past meer bij

nooit om je doel te bereiken.”

mij”.

Pluk de dag

7

Het levensmotto van Paul is geniet vandaag. “Inmiddels ben ik op een leeftijd gekomen dat er mensen om je heen wegvallen en dat maakt je des te meer bewust. Dus pluk de dag”. Gelukkig heeft Paul ook buiten het werk genoeg om elke dag van te genieten; vrouw en kinderen, golfen, modelspoor en af en toe er tussenuit naar Spanje. Wethouder 2.0? Wie denkt dat Paul in Spanje alleen maar met een glas tequila aan het zwembad ligt, heeft het mis. “Sinds kort zitten alle gemeentelijke systemen op de i-pad waardoor ik vanuit Spanje onder andere alle B&W adviezen in Corsa kan lezen. Het werken gaat dus gewoon door terwijl ik tijd heb om op te laden”. Paul lijkt hiermee de ideale wethouder 2.0 te zijn. Verwacht het onverwachte… Paul kijkt realistisch naar de fusieopties die voorliggen. “De G2 variant is een gepasseerd station aangezien de minister alleen de G3 of de G4 heeft benoemd als keuzeoptie. Mijn voorkeur gaat uit naar een G3, maar in het politieke debat staan alle opties nog open van een G4-fusie per 1 januari 2013 tot en met helemaal geen fusie.

Aftrap voor opening kunstgrasveld BFC


Natasja Kemp Door:

Annemarie

Natasja Kemp

Visscher

Vijf tips van

en

Natasja Kemp werkt sinds 2005 bij de Gemeente Bussum. Vanaf 2007 als klantmanager op de afdeling Sociale Zaken. Vanaf 2009 richt zij zich enkel op de re-integratie van de klanten die een bijstandsuitkering ontvangen. Een groot deel van haar werk bestaat uit gesprekken voeren met klanten over hun mogelijkheden richting terugkeer op de arbeidsmarkt. De klanten van Sociale Zaken zijn mensen die het om een of andere reden niet lukt om in eigen onderhoud te voorzien. De gesprekken gaan daarom altijd gepaard met emoties van de klant: verdriet, schaamte, frustraties, onmacht, boosheid en soms ook agressie. Diverse mensen vragen om een verschillende aanpak maar over het algemeen heeft Natasja vijf tips voor het omgaan met mensen, klanten in het bijzonder.

1.

Erkenning geven “Bij het eerste contact is het be-

langrijk te luisteren. De klant ruim-

te geven zijn/haar verhaal te doen.

Vaak spelen er heftige emoties die er eerst uit moeten voordat diegene pas luistert naar wat de ander te zeggen heeft. Veel mensen zijn zenuwachtig, defensief of boos bij een eerste gesprek. Pas als klanten zich gehoord en begrepen voelen, krijgen zij ruimte in hun gedachten om een stap verder te komen. Anders blijf je in gesprekken steeds tegen de emotie aan botsen”. Volgens Natasja is erkenning geven echter niet hetzelfde als meegaan in iemands obstakels. Het creëert een basissituatie voor het denken vanuit mogelijkheden en oplossingsgericht bezig zijn.

2.

Mensen in hun waarde laten

“Iedereen heeft een eigen verhaal. Een eigen bagage aan ervaringen, successen en tegenslagen. Probeer om echt te luisteren naar


9

wat je gesprekspartner je vertelt. Zonder uit te gaan van je eigen referentiekaders, want dan ga je dingen invullen voor de ander. Door zo ‘blanco’ mogelijk te luisteren naar de ander kom je tot de kern van zijn/haar obstakels en daar kan je vervolgens wat mee “.

3. 4.

Niet persoonlijk nemen “Laat problemen daar waar ze zijn. Op het moment dat een klant jou spreekt ben jij ‘de gemeente’ en krijg jij van alles over je heen. Vanuit frustratie en

5. Rustig blijven

“Tijdens het gesprek gaat het niet alleen om het gesproken woord maar ook om de non-verbale communicatie. Wees bewust van wat jijzelf uitstraalt; dit heeft grote invloed op jouw gesprekspartner. Wees natuurlijk net zo bewust op de non-verbale

onmacht doen mensen gekke dingen en proberen zij jou hierin mee te sleu-

communicatie van de ander, hier

ren. Blijf als professional bewust van je rol en blijf de regie voeren. Ga niet

valt een hoop uit te halen. Stel open

in op persoonlijke aanvallen. Mensen proberen jou hierdoor alleen maar uit

vragen op een rustige toon. Vraag

te lokken en van jouw doel af te halen”.

door waar onduidelijkheden zijn en hou de sfeer ‘voor zover mogelijk’

Duidelijk zijn

vanuit jouw kant open. Mensen zijn

“Duidelijk zijn tijdens gesprekken is essentieel. Verwachtingen, afspraken

constant aan het ‘aftasten’. Door zelf

en gevolgen uitspreken en vervolgens checken of de boodschap bij de an-

een stabiele rustige factor in het ge-

der goed is aangekomen. Bij iedereen, maar vooral bij mensen waarbij de

sprek te zijn, straal je een professio-

taal een barrière is, is het belangrijk om te vragen of diegene in zijn eigen

neel zekere houding uit en weet de

woorden wil samenvatten wat er is besproken ”.

ander precies wat hij aan jou heeft”.

Cartoon


BHV en interventieteam

Onder ÉÉn dak?

Overzicht in/uit dienst plus oplaadplek van de pieper op de kamer van Evert Floor.

hierboven staande vrijwilligers zijn

sor rustig te krijgen, en zo nodig te

hiervoor getraind. Zo hebben ze een

begeleiden naar de uitgang van het

10 Hoe zit het met de veiligheid in ons

zelfverdedigingcursus gevolgd en

gemeentehuis. Evert Floor, teamlei-

huis? Wie ziet daar op toe? Waar-

krijgen ze (anti)agressietrainingen.

der facilitaire zaken, staat altijd pa-

om lopen collega’s met een pieper

Alle medewerkers die uit oogpunt

raat om bij te springen en eventueel

en soms zelfs met twee piepers op

van hun functie te maken hebben

politie in te schakelen. Jaarlijks zijn

zak?

met externe klanten, krijgen jaarlijks

er enkele tientallen meldingen van

Wekelijks zijn Liza Beenke, Mirjam

een training ‘Omgaan met agressie‘.

agressie en komt het team te hulp.

van Bokhorst, Agnes van Dooije-

Lukt het niet om een agressor tot

Dit gebeurde recentelijk bij mensen

weerd, Evert Floor, Alex Fonseca

bedaren te brengen dan kan met

die in de hal ruzieden over het on-

Goncalves-Groeneveld, Susan van

de alarmknop bij de verschillende

terecht parkeren op de invaliden-

Gorkom, Eric ‘t Hart, David de Jong,

balies en spreekkamers het inter-

parkeerplaats, bij een uitkerings-

Diana Koree, Henk Jan Kraaikamp,

ventieteam worden ingeschakeld.

gerechtigde die kwaad was dat de

Ron van der Laan, Rene Overeem,

Via de piepers zijn ze meteen be-

betaling van zijn uitkering met een

Regina Resing, Tom Scherder, Mar-

reikbaar.

dag vertraagd was en bij een vrouw

Door: Jenneke van Diest

co van der Spek-Stikkelorum, Leo

die door haar man was mishandeld.

Tetteroo en Rene Voigt in de weer

Incidenten

voor ons aller welzijn.

De meeste incidenten waarbij het interventieteam wordt ingeschakeld,

Interventieteam

vinden plaats bij het CIP en bij So-

Ter voorkoming dat agressie-inci-

ciale Zaken. Bij een oproep komen

denten uit de hand lopen, heeft de

meteen twee leden naar de plek

gemeente een interventieteam. De

des onheils. Zij trachten de agres-

“Jaarlijks zijn er enkele tientallen meldingen van agressie en komt het team te hulp”


11

Ze wist het politiebureau in Bussum niet te vinden en kwam in het gemeentehuis terecht. Ook bij agressieve telefonische benadering wordt actie ondernomen. Eenmaal is daarvoor politie ingeschakeld omdat de beller niet in Bussum woonde. Tegen elke vorm van agressief gedrag wordt actie ondernomen. Per 1 juli 2012 zal voor bestaande bijstandsgerechtigden een nieuwe wet in werking treden die voor vele huishoudens ingrijpende gevolgen zal hebben omdat bij de toetsing van huishoudens ook gekeken wordt naar het inkomen van inwonende familieleden. Een groot aantal uitkeringsgerechtigden verliezen dan hun recht op een eigen WWB-uitkering. Het interventie team verwacht dat dit spanningen kan opleveren en bereidt zich hier op voor. Bij ernstige incidenten kan een pandontzegging van een jaar worden opgelegd.

Waar bevestig jij je pieper? Aan je laarzen?

Bedrijfshulpverlening Zowel het interventieteam als de organisatie van de bedrijfshulpverlening (bhv) valt onder de verantwoordelijkheid van Evert. De bhv blust brandjes, verleent eerste hulp bij ongevallen en niet te vergeten: helpt ons bij een ontruiming verzamelen bij het carillon. In de bhv zitten, naast het interven-

11

tieteam, alle medewerkers van facilitaire zaken, medewerkers wijkbeheer, medewerkers Wijzer, de Boa’s, Theo Blokker voor de parkeergarages en Ynze van der Schaaf op de begraafplaats. Of aan je broekzak?

Iedere bedrijfshulpverlener heeft een verkorte EHBO-cursus en enkele hebben de complete EHBO-cursus gevolgd. Zowel de BHV-ers als de EHBO-ers zijn getraind te werken met een zogenaamde Automatische Externe Defibrillator (AED). Hiervan hangen er twee in het gemeentehuis. Daarnaast hangen er op diverse plekken EHBO-koffers. Deze mogen uitsluitend worden gebruikt door de EHBO-ers of BHV-ers. Er hangen diverse pleisterautomaten voor de kleinere ongevallen. Bij calamiteiten zijn de EHBO-ers in te schakelen via het interne alarmnummer 444.


Waar zijn de kraaien? Door: De Vinger

Alvast naar Weesp, Naarden en Muiden gevlogen?

Verstoppertje

Op het menu bij Soigné?

spelen met Willem in s’Gravenland?

In de bek van de

Op verkenning

vos van Nen?

in Gooistad?

Colofon Is een uitgave van de gemeente Bussum, bestemd voor bestuur, ambtenaren en gepensioneerden van de gemeente Bussum. CoBUS verschijnt zeven maal per jaar. REDACTIE: M  irjam van Bokhorst, Jenneke van Diest, Suzanne de Groot, Annemarie Visscher, William van der Veen, Gijs Barendregt, Lars Wieringa, De Vinger en Sandrijn Sas (eindredactie) AAN DIT NUMMER WERKTEN VERDER MEE: P  aul Barneveld, leden van het interventieteam, Natasja Kemp, Bert van Leeuwen, Leo Tetteroo, Mirjam Bakker, Sandra Kordelaar en Hans van der Griend VORMGEVING EN DTP: Attitude Design Almere, Gijs Barendregt en William van der Veen. ILLUSTRATIES: Cartoon: Geert Gratema. COVER: Mirjam Bakker en Annemarie Visscher

CoBUS jrg.20, nr. 4  

Digitaal magazine

Advertisement