Page 1

Sandra Zovkić

MYSPACE SEMINARSKI RAD

Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet – Zagreb

Kolegij: Informatika Mentor: Dr.sc. Božidar Jaković Broj indeksa autora: 015078

Zagreb, lipanj 2013. g.


SADRŽAJ 1.UVOD....................................................................................................................................................................... 4

1.1.Predmet i cilj rada................................................................................................................................................4 1.2. Izvori podataka i metode prikupljanja................................................................................................................5 1.3. Sadržaj i struktura rada.......................................................................................................................................6

2.TEORETSKI OKVIRI............................................................................................................................................ 7

2.1. Općenito o društvenim mrežama.......................................................................................................................7 2.2. Općenito o Myspace-u........................................................................................................................................8

3.TEHNOLOŠKI OKVIRI...................................................................................................................................... 11 3.1. Tehnička podrška..............................................................................................................................................11 4.RAZVOJ MYSPACEA...............................................................................................................................................12 4.1. Počeci 2003.-2005. godine................................................................................................................................13 4.2. Uspon na popularnosti 2005.-2008. godine......................................................................................................13 4.3. Pad 2008.-2012.................................................................................................................................................14 4.4. New Myspace...................................................................................................................................................14 5.1. Što je Myspace?................................................................................................................................................15 5.2. Zašto odabrati Myspace?..................................................................................................................................15 5.3. Sadržaj..............................................................................................................................................................15

6.EKONOMSKA PRIMJENA................................................................................................................................. 20 7.KREIRANJE PROFILA....................................................................................................................................... 20 8.KONKURENCIJA................................................................................................................................................. 21 8.1. Općenito o konkurenciji....................................................................................................................................21 8.2. Primjeri konkurenata........................................................................................................................................21

11.SWOT ANALIZA............................................................................................................................................... 28

11.1. Pozitivne i negativne strane Myspacea...........................................................................................................28 11.2. Općenito o SWOT analizi ................................................................................................................................29

12. TROŠKOVI, POKAZATELJI POSLOVANJA TE USPJEŠNOST ..............................................................31 12.1. Općenito o troškovima ..................................................................................................................................31

13.PREDSTAVNICI ............................................................................................................................................. 33 14.BUDUĆNOST DRUŠTVENIH MREŽA.......................................................................................................... 34 15.ZAKLJUČAK .................................................................................................................................................... 36 16.LITERATURA .................................................................................................................................................. 37

2


17.POPIS TABLICA............................................................................................................................................... 39 18.POPIS ILUSTRACIJA....................................................................................................................................... 40 19.ŽIVOTOPIS....................................................................................................................................................... 41 20.SAŽETAK........................................................................................................................................................... 43

3


1. UVOD

1.1.Predmet i cilj rada Suvremeno društvo obilježava nezaustavljiv rast upotrebe tehnologije kako u raznim područjima ljudskih djelatnosti tako i kod različitih uzrasta. U tom kontekstu posebnu pažnju treba posvećivati nadzoru utjecaja tehnologije na djecu i mlade. Naime, dobna granica za prve ozbiljnije aktivne kontakte djece sa tehnologijom sve se više smanjuje. Istovremeno, sve se više smanjuje i vrijeme koje su roditelji u mogućnosti izdvojiti za nadzor nad aktivnostima djece prilikom korištenja tehnologije koja ih može izložiti brojnim nepoželjnim situacijama i aktivnostima (npr. kod korištenja Interneta, na Facebook-u, MySpace-u ili u nekom drugom digitalnom okruženju). U takvom se okruženju međusobna komunikacija mladih i njihova socijalizacija sve više mijenjaju od face-to-face načina prema suvremenom face-to-cyberspace načinu, pa jača potreba da se mladima daje više znanja, vještina i etičnosti zahvaljujući kojima će na društveno prihvatljiv način ovladati snagom i mogućnostima koje nudi digitalno doba. Pritom najviše roditelji i nastavnici imaju obvezu i odgovornost pomagati djeci da izrastu u odgovorne i pristojne digitalne građane, ustrajanjem u razgovorima o životu u digitalnom svijetu i objašnjenjima što zapravo znači biti siguran i pametan digitalni građanin, uključujući odgovornost i brigu za etičko ponašanje, zaštitu privatnosti, osuđivanje nasilja i čuvanje vlastite osobnosti i ugleda. Cilj ovog seminarskog rada je analizirati Myspace kao suvremenu virtualnu društvenu mrežu i njezin utjecaj na svakodnevni život.

4


1.2. Izvori podataka i metode prikupljanja Pri pisanju seminarskog rada korišteni su brojni znanstveni izvori, stručne knjige i znanstveni članci. Pritom su odabrani ponajprije autori koji imaju čvrste reference i predstavljaju vodeće i priznate stručnjake s područja predmeta istraživanja. Popis literature na kraju seminarskog rada sadrži listu referenci i izvora koji su korišteni za izradu i pisanje rada. Dugačak popis literature ukazuje na činjenicu da je za provođenje samog istraživanja i pisanje rada proučeno i pregledano znatno više izvora nego što su citirani. Pri pisanju seminarskog rada primjenjivane su različite znanstvene metode. Primjena znanstvenih metoda osigurava sigurno, sustavno i točno prezentiranje podataka. Znanstvene metode koje se koriste u ovom seminarskom radu su: - induktivna i deduktivna metoda, - metoda analize i sinteze. Induktivnom metodom dolazilo se do zaključaka o općem sudu na temelju posebnih ili pojedinačnih činjenica. Polazilo se od izučenog prema neizučenom. Induktivna metoda bila je važna za postupak zaključivanja od pojedinačnog prema općem. Deduktivnom metodom provjeravale su se hipoteze. Tek kada se dedukcija verificira, hipoteza je bila prihvaćena. Metodom analize raščlanjivani su složeni pojmovi na njihove jednostavnije sastavne dijelove te je izučavan svaki dio za sebe. Sa druge strane, jednostavne misaone tvorevine spajane su

u složenije

metodom sinteze.

5


1.3. Sadržaj i struktura rada Seminarski rad ima takvu strukturu da se na početku upoznajemo sa teoretskim okvirima teme seminarskog rada. Nakon toga dolazi tehnološka izvedivost istog. Kroz razvoj i ekonomsku primjenu može se vidjeti kako se razvijao Myspace i njihov način samoodrživosti. Upoznat ćemo se da predstavnicima i konkurencijom Myspacea te kakvo je stanje u Republici Hrvatskoj. Na kraju dolazi zaključak kao sinergija svih saznanja vezanih uz temu seminarskog rada.

6


2. TEORETSKI OKVIRI 2.1. Općenito o društvenim mrežama Kulturu jednostavno danas više nije moguće zamisliti bez novog fenomena “tzv. cyber kulture“. 1 Društvene mreže i društveno umrežavanje nisu novi koncepti, već u različitim oblicima postoje oduvijek. Društvene mreže i društveno umrežavanje predstavlja jednostavan čin održavanja i/ili ojačavanja postojećeg kruga prijatelja i/ili poznanika te širenje navedenog kruga. Na taj se način upoznaje nova mreža prijatelja i poznanika preko već postojećih što potiče formiranje mreže pojedinaca i stvaranje zajednica. Stvaranje online društvenih mreža i društveno umrežavanje omogućeno je putem društvenog softvera i internetskih stranica-servisa, a među najpoznatijima i najraširenijima su Facebook, MySpace, Twitter, YouTube, Bebo, Flickr, Second Life i sl. 2 Online društvene mreže možemo definirati kao uslugu temeljenu na webu koja omogućuje pojedincima da izgrade javni ili polujavni profil unutar određenog sustava,

artikuliraju listu drugih

korisnika s kojima dijele vezu te gledaju i koriste vlastiti popis veza i popise veza drugih korisnika unutar sustava. Društvene mreže postale su iznimno popularni servisi, privlačeći milijune, pa i stotine milijuna korisnika. 3 Bitno je napomenuti, kao i svaka druga tehnologija odnosno medij, online društvene mreže i društveno umrežavanje, pa tako i Myspace, nisu ni dobri ni loši sami po sebi. Dobrim ili lošim čine ih korisnici, ovisno o prilici. 4 Mnogi adolescenti i mladi upuštaju se u virtualno nasilje jer je to fenomen koji omogućuje anonimnost. Korištenje različitih lozinki i lažnih imena omogućuje jednostavno skrivanje vlastitog identiteta. Takav način ophođenja sa žrtvom iziskuje puno manje energije i osobnog riskiranja, koje 1

Tolić, M.: “Medijsko-pedagogijske implikacije za razvoj medijske kulture u školskom kurikulumu“, MEDIANALI – znanstveni časopis za medije, novinarstvo, masovno komuniciranje, odnose s javnostima i kulturu društva, Vol.5 No.9, 2011. g., str. 129 2 Kosić, S.: “Online društvene mreže i društveno umrežavanje kod učenika osnovne škole: navike Facebookgeneracije“, Život i škola: časopis za teoriju i praksu odgoja i obrazovanja, Vol. LVI, No. 24, 2010 g., str. 103 – 104 3 Kosić, S.: “Online društvene mreže i društveno umrežavanje kod učenika osnovne škole: navike Facebookgeneracije“, Život i škola: časopis za teoriju i praksu odgoja i obrazovanja, Vol. LVI, No. 24, 2010 g., str. 104 4 Kosić, S.: “Online društvene mreže i društveno umrežavanje kod učenika osnovne škole: navike Facebookgeneracije“, Život i škola: časopis za teoriju i praksu odgoja i obrazovanja, Vol. LVI, No. 24, 2010 g., str. 107

7


redovito prati suočavanje licem u lice. Puno je jednostavnije ranjavati drugoga sakriven “iza ekrana“ nego se s njime suočiti s vlastitim licem i glasom. Upravo zbog toga što nasilnik djeluje iz “ekranske zasjede“, nije u potpunosti svjestan štete koju nanosi drugoj osobi. Razvoj novih tehnologija omogućio je djeci i mladima “navodnu nevidljivost“, tj. iluziju o anonimnosti i nevidljivosti. To mlade ohrabruje jer su uvjereni da ih je veoma teško otkriti, a time im slabi senzibilnost u odnosu na štetu koju nanose bližnjemu. 5 Slika 1. Logotipi društvenih mreža

Izvor: https://www.google.hr/search/drustvenemreze (Preuzeto 8.5.2013.) Digitalna komunikacija kroz društvene mreže (i mobilne komunikacije) povezuje djecu sa njihovim prijateljima 24 sata dnevno svih sedam dana u tjednu, što je bitna razlika u odnosu na face-to-face komunikaciju.

2.2. Općenito o Myspace-u Myspace je društvena mreža osnovana 2003. godine. Jedna je od najvećih i najpoznatijih društvenih mreža današnjice te je sve donedavno imala apsolutno vodstvo, dok nije postala ugrožena od strane progresivnog Facebooka. Među najposjećenijim je web stranicama uopće, te ima bazu od preko 200 milijuna registriranih korisnika. 5

Mandarić, V.: “Novi mediji i rizično ponašanje djece i mladih“, Bogoslovska smotra, Vol.82 No.1, 2012. g., str. 137. – 138.

8


Myspace svoju popularnost prije svega duguje raznolikim funkcijama. Nekada je najviše napredovao radi povezivanja glazbenih sastava i promocije istih. Danas su osim glazbenih aktualne i filmske zajednice na kojima najviše djeluju neovisni, neafirmirani režiseri, zatim grupe raznih vrsta i zajednice komičara. Izvan formalnih udruga na Myspaceu korisnici međusobno komuniciraju na najrazličitije načine: dostupne su usluge pisanja blogova, internog sustava primanja i slanja poruka, napredne pretrage, pozivanje prijatelja, objavljivanje fotografija i video clipova, pregled i objava događanja, raspravljanje na forumu... Pri tom valja reći kako su sve usluge maksimalno iskorištene pošto je angažman spomenutih 200 milijuna korisnika ogroman.6

6

http://www.vidipedija.com/~vidipedi/index.php?title=MySpace (Preuzeto 8.5.2013.)

9


Prednost Myspacea leži upravo u naglasku na multijezičnosti, a osim toga i u činjenici kako je upravo kao mreža najbolji način komuniciranja i povezivanja između glazbenika. Naime pokazalo se kako putem ove društvene stranice brojni glazbenici koriste priliku za besplatno prezentiranje svojih pjesama. Dakle ako želite možete napraviti svoj profil gdje ćete pohranjivati razne slike, video snimke, a možete pisati i blog. Tvrtka se financira preko brojnih oglasa. Sjedište se nalazi na Beverly Hillsu gdje dijele prostorije sa drugom kompanijom poznatijom kao Fox Interactive Media. Myspace je s vremenom postao pravi fenomen, a svakodnevno ga posjeti preko 250.000 korisnika. Na samoj stranici možete dobiti obilje informacija među kojima se nalaze najnovije vijesti iz svijeta glazbe, zabave, mode, filma itd. Ukoliko Vas zanima možete saznati koji su filmovi bili najgledaniji, koja je glazba trenutno “in”. Osim toga pomoću stranice možete napraviti svoj profil ako dosada već niste, a najbolje od svega što Vas u tome vode poprilično jednostavne upute.7 Slika 2. Zastupljenost Myspace-a

https://www.google.hr/search?q=dru%C5%A1tvene+mre %C5%BEe&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=cCm0UajgIu7R4QSwjIG4BA&sqi=2&ved=0CDEQsAQ&biw=1280&bih=689 (Preuzeto 8.5.2013.)

7

http://www.savjetnica.com/sto-je-myspace/ (Preuzeto 8.5.2013.)

10


3. TEHNOLOŠKI OKVIRI

3.1. Tehnička podrška

Virtualne mreže su programski paket aplikacija koje omogućuju komunikaciju među korisnicima i postavljanje određenih multimedijalnih sadržaja na internet. Myspace radi na više platformi kao što su NetWare, Linux i Windows, dok sa klijentske strane podržava Linux i Windows operativne sisteme. Društvene mreže šire krug poznanika i prijatelja. Omogućava komunikaciju više korisnika istovremeno kroz grupne poruke i dr. Prijava na društvenu mrežu je jednostavna i besplatna i zbog toga vrlo privlačna korisnicima koji bi htjeli postati djelom svjetskog trenda. Softver Softwer je programski dio računala. To su posebni programi koji olakšavaju i pospješuju rad računala i svih njegovih komponenti. Kod društvenih mreža softver su aktivne Internet stranice pisane u jednom od programskih kodova za izradu stranica (HTML, PHP,…). Glavni sistemski arhitekt Myspace-a izjavio je kako Myspace na internet šalje 100 gigabita podataka u sekundi, od kojih je samo 10 gigabita HTML sadržaja dok ostatak kapaciteta čine medijske datoteke (video, audio i slike). Hardver Hardver kao fizički dio računala objedinjuje fizičke komponente računala u jednu funkcionalnu cjelinu. Sa poslužiteljske strane sastoji se od 4500 web poslužitelja, 1200 cache poslužitelja i preko 500 poslužitelja sa bazom podataka (server). Od 2009. Myspace je počeo migrirati sve datoteke sa HDD na SSD tehnologiju što je rezultiralo uštedom uporabe energije i prostora. Sa klijentske strane dovoljan je bilo koji uređaj sa kojime se može spojiti na Internet i koji ima Internet preglednik ili određenu aplikaciju sa nadogradnjama za pristup društvenoj mreži.

11


4. RAZVOJ MYSPACEA Daleko od Silicijske doline, u kojoj su nastale sve društvene mreže prije ove, 2003. godine u Santa Monici u Kaliforniji, lansiran je Myspace.8 Nastao je kao rival stranicama poput Friendstera, Xange9 i AsianAvenue, a njegovim autorima cilj je bio privući korisnike koji su otišli s Friendstera. Prvi koji su masovno počeli kreirati profile, te tako potaknuli i druge na prelazak s Friendstera na MySpace, bili su indie-rock bendovi iz Los Angelesa i okolice, koje je Friendster izbacio jer se nisu pridržavali propisa o profilima. Iako mu bendovi nisu bila ciljna grupa, Myspace im je pružio dobrodošlicu. Oni nisu bili jedini čimbenik rasta Myspacea, ali povezanost između bendova i njihovih obožavatelja privukla je mnoge bivše korisnike Friendstera. Takva povezanost pružala je uzajamnu korist – bendovi su htjeli mogućnost kontaktiranja obožavatelja, a obožavatelji su željeli pozornost svojih najdražih bendova . Osam mjeseci nakon lansiranja, Myspace je doživio „efekt mreže“, eksponencijalni rast dodavanja „prijatelja“. Ono što Myspace čini privlačnim i različitim od ostalih društvenih web-stranica koje su se pojavile u to vrijeme, je to što je Myspace otvorena stranica, što znači da korisnicima pruža mogućnost kontroliranja svoje stranice i postavljanja gotovo bilo kojeg sadržaja na njih. Sam naziv „Myspace“ u doslovnom prijevodu znači „moj prostor“ – korisnik registracijom dobiva „svoj prostor“ sa kojim može raditi što god želi. Korisnici su dobili mogućnost mijenjanja HTML (HyperText Markup Language) koda svog profila te su tako mogli kreirati njegov jedinstveni izgled. Iako je to bila velika prednost u odnosu na druge društvene mreže, također je dovelo do toga da su stvorene i vrlo neukusne stranice, koje su bile teške i naporne za pregledavanje. No, bez obzira na navedno, Myspace se nastavio razvijati, pa je tako u razdoblju od 2005. do 2006. godine broj profila narastao sa dva na 80 milijuna. Pridružio mu se velik broj tinejdžera, od kojih mnogi nisu ni bili na Friendsteru, nego su se htjeli povezati sa svojim omiljenim bendovima, ili su za Myspace čuli od starijih članova obitelji. Tinejdžeri su tako poticali i prijatelje na kreiranje profila, a Myspace ih nije odbio, već prilagodio svoja pravila kako bi mogao prihvatiti i maloljetne korisnike.

8

http://www.myspace.com/ (Preuzeto 8.5.2013.)

9

http://www.xanga.com/ (Preuzeto 8.5.2013.)

12


4.1. Počeci 2003.-2005. godine U kolovozu 2003. godine nekoliko zaposlenika eUniverse koji su imali otvoren račun na Friendsteru prepoznalo je potencijal u budućnosti društvenih mreža tako da su odlučili imitirati karakteristike Friendstera. U roku od 10 dana je bila spremna prva verzija Myspacea implementirana pomoću Coldfusiona.10 Prvi korisnici My spacea bili su zaposlenici eUniversa. Tvrtka je održala natjecanje kako bi uočili tko od zaposlenih može prijaviti najviše korisnika. eUniverse je koristio svojih 20 milijuna korisnika i njihove e-mail adrese kako bi udahnuli život u Myspace i premjestiti ga na čelo čopora društvenih mreža. Ključni arhitekt je bio tehnološki stručnjak Toan Nguyen koji je pomogao stabilizirati Myspace platformu kad ga je Brad Greenspan zamolio da se pridruži timu. Suosnivač CTO Aber WHITCOMB je odigrao ključnu ulogu u arhitekturi softvera, koristeći se, dakle, razvojem vrhunske brzine ColdFusion. Unatoč deset puta većem broju programera, Friendster , koji je razvijen u JavaServer Pages (JSP), nije mogao držati korak s brzinom razvoja MySpace i CFM.

4.2. Uspon na popularnosti 2005.-2008. godine Myspace je vrlo brzo stekao popularnost među mladima, ali i raznim društvenim skupinama. Neki zaposlenici Myspace-a, uključujući i DeWolfe Berman, bili su u mogućnosti kupiti dionice prije nego što je Myspace kupila njegova matična tvrtke eUniverse. U srpnju 2005. godine, u jednoj od prvih velikih internetskih kupnji, Rupert Murdoch je u sklopu News Corporationa kupio Myspace za 580 milijuna američkih dolara. News Corporation je pobijedio Viacom nudeći višu cijenu, a kupnju je vidio kao dobru investiciju u to vrijeme. Od 580 milijuna dolara kupoprodajne cijene, oko 327 milijuna dolara je pripisano vrijednosti Myspacea prema mišljenju financijskih savjetnika . U roku od godinu dana, Myspace je utrostručio svoju vrijednost. Tom Freston, glavni izvršni direktor tvrtke Viacom, u međuvremenu je izgubio posao ubrzo nakon što je izgubio rat nadmetanja za Myspace. U siječnju 2006. godine, Fox je najavio planove za pokretanje UK verzije MySpace-a u pokušaju da se iskoristi dobra glazbena cijena u Velikoj Britaniji 11. Izdali su verziju u Kini, te su pokrenuli slične inačice u drugim zemljama. Dana 1. studenog 2007. godine, Myspace i Bebo pridružili su se Googlu koji predvodi OpenSocial savez, u koji je već bio uključen Friendster, Hi5, LinkedIn, Plaxo, Ning i SixApart. Zadatak OpenSociala 10

Felix Gillette (June 22, 2011). "The Rise and Inglorious Fall of Myspace". Bloomberg Businessweek. Retrieved June 23, 2011. (Preuzeto 14.5.2013.) 11

Bridge, Rowan (24. siječanj 2006). "MySpace izgleda kao dio UK glazbene scene" . BBC News. (Preuzeto 14.5.2013.)

13


je promicati zajedničke standarde za softver. Facebook je ostao neovisan. Google je bio neuspješan u pokušaju izgradnje svoje društveno umrežene stranice Orkut na tržištu SAD-a pomoću kojeg se želio suprostaviti Facebook-u. U početku, sama pojava Facebooka je malo umanjila popularnost Myspacea. Facebook je na početku bio namijenjen samo studentima. Na svom vrhuncu, kada ga je News Corp pokušao spojiti s Yahoo! 2007. godine, Myspace je vrijedio 12 milijardi dolara.

4.3. Pad 2008.-2012. Dana 19. travnja 2008. godine, Facebook je pretekao Myspace u Alexa ljestvici. Od tada, Myspace je nastavio gubiti članove dok su Facebook i Twitter neprestano pokretali nove značajke za poboljšanje socijalnog umrežavanja. Shawn Gold, bivši šef marketinga rekao je da je Myspace otišao previše široko i nije dovoljno duboko ušao u razvoj pojedinačnog proizvoda. Osim toga, Myspace je imao određenih problema s vandalizmom, krađama identiteta, zlonamjernim programima i neželjenim porukama što je Myspace učinio negostoljubivim mjestom. MySpace je nekada bilo kulturno središte mladih. U ožujku 2011. godine, istraživanje tržišta pokazalo je da je Myspace izgubio 10 milijuna korisnika između siječnja i veljače 2011. godine, te da je brojka pala sa 95 milijuna na 63 milijuna jedinstvenih korisnika tijekom proteklih dvanaest mjeseci.12

4.4. New Myspace MySpace 2011. godine kupuje Justin Timberlake što je mnoge iznenadilo, no krajem rujna 2012. Timberlake je predstavio “New Myspace” kroz dvominutni video.13 Otkako je u njega investirao Justin Timberlake, MySpace je počeo pripremati svoj veliki povratak. Sudeći prema nedavnom zanimljivom redizajnu stranice, to mu je itekako pošlo za rukom. Justin je ne samo jedan od investitora, već ima i aktivnu ulogu u kojoj koristi svoju popularnost za što veću promociju novog MySpace-a. Na new.myspace.com tako se može vidjeti naslovnica i promotivni video uz poziv za registraciju. A ono što se pokazuje u videu, doista izgleda odlično, prenosi Perez Hilton, poznati bloger.

12 13

Barnett, Emma , "MySpace gubi 10 milijuna korisnika u mjesecu" . Daily Telegraph (UK) (Preuzeto 14.5.2013.) http://dizajnsvakidan.com/novi-myspace-u-detalje/#.UbD2LDLb5vA (Preuzeto 14.5.2013.)

14


5. DETALJNA RAZRADA TEME

5.1. Što je Myspace? MySpace je društvena mreža osnovana 2003. godine. Jedna je od najvećih i najpoznatijih društvenih mreža današnjice te je sve donedavno imala apsolutno vodstvo, dok nije postala ugrožena od strane progresivnog Facebooka. Među najposjećenijim je web stranicama uopće, te ima bazu od preko 200 milijuna registriranih korisnika. MySpace 2011. godine kupuje Justin Timberlake što je mnoge iznenadilo, no krajem rujna 2012. Timberlake je predstavio “New Myspace” kroz dvominutni video. 14 Otkako je u njega investirao Justin Timberlake, MySpace je počeo pripremati svoj veliki povratak. Sudeći prema nedavnom zanimljivom redizajnu stranice, to mu je itekako pošlo za rukom.

5.2. Zašto odabrati Myspace? MySpace svoju popularnost prije svega duguje raznolikim funkcijama, što mu i daje prednost pred ostalim društvenim mrežama. Nekada je najviše napredovao radi povezivanja glazbenih sastava i promocije istih. Danas su osim glazbenih aktualne i filmske zajednice na kojima najviše djeluju neovisni, neafirmirani režiseri, zatim grupe raznih vrsta i zajednice komičara.

5.3. Sadržaj Stranica je položena vodoravno, sučelje Windowsa 8 očito je igralo veliku ulogu u kreiranju stranice, a vidljiv je i utjecaj Pinteresta. Dobar novi izgled, poručuju iz MySpacea, mogu zahvaliti tome što je servis ponovo napravljen potpuno od nule.15 Početna stranica sadrži svu silu multimedije – video, slike, statuse, glazbu u jednom dobro osmišljenom “gridu” pod nazivom Stream. Sama ideja novog prostora i jest lakše povezivanje publike sa umjetnicima, a stream radi upravo to. Ako ga već moramo uspoređivati sa nečim postojećim, podsjeća na

14

http://dizajnsvakidan.com/novi-myspace-u-detalje/#.UbD2LDLb5vA (Preuzeto 22.5.2013.)

15

http://www.index.hr/black/clanak/novi-dizajn-justin-timberlake-vraca-myspace-na-velika-vrata/638828.aspx (Preuzeto 22.5.2013.)

15


kombinaciju Pinteresta i Microsoftovog Metro UI sučelja. Kroz sadržaj se navigira fluidnim horizontalnim skrolanjem. Slika 3: Početna stranica

Izvor: http://dizajnsvakidan.com/novi-myspace-u-detalje/#.UbD2LDLb5vA (Preuzeto 1.6.2013.)

Preglednik slika prikazuje nam fotografiju kroz veći dio ekrana, dok su komentari samo manji dio sa desne strane, što nam pokazuje još jedan aspekt fokusa na multimediju koji ova društvena mreža prakticira. Slika 4: Preglednik slika

16


Izvor: http://dizajnsvakidan.com/novi-myspace-u-detalje/#.UbQuPTLb5vA (Preuzeto 1.6.2013.)

Ono što bi mnoge moglo razveseliti jest da na profilu i dalje postoji opcija kojom se postavlja tzv. profilna pjesma. Osim toga tu je i dobro poznat izbor top prijatelja. Ono što je najveća novost jest postavljanje cover slike koja za razliku od Facebookove ili Twitterove, zauzima pozadinu cijelog profila. Slika 5: Cover slika na profilu

Izvor: http://dizajnsvakidan.com/novi-myspace-u-detalje/#.UbQuPTLb5vA (Preuzeto 1.6.2013.)

Odlična nova opcija jesu mixevi – spoj glazbe i slika. Recimo, sa prijateljima možete podjeliti slike sa proslave svog rođendana, a toj kolekciji slika možete dodati glazbu koja je svirala na rođendanu čime se dobiva jedinstveno audio-vizualno iskustvo koje dočarava atmosferu događaja. Osvježavanje statusa najlakša je stvar na svijetu i za razliku od drugih mreža, vrši se u formi preko cijelog ekrana bez nepotrebnih smetnji, a statusu se s lakoćom može dodati bilo koja pjesma od nekog glazbenika koji ima profil na MS. Dok stari MS nije imao unificiranu opciju za pokazivanje naklonosti, kao što je to Like kod Facebooka ili Plus kod Google+, nova verzija donosi Connect. Povezati se možemo sa ljudima, slikama, glazbom, videom.

17


Pretraga sadržaja sastoji se od veoma jednostavne “full screen” forme koja izbacuje rezultate odmah po upisu te ih razvrstava po kategorijama ovisno o vrsti sadržaja. Ono što je super i vizualno veoma efektivno kod pretrage jest i da uneseni tekst prikazuje kao velik tipografski blok. Slika 6: Pretraga sadržaja

Izvor: http://dizajnsvakidan.com/novi-myspace-u-detalje/#.UbQuPTLb5vA (Preuzeto 1.6.2013.)

Neovisno o sadržaju koji se pregledava, na dnu se stalno nalazi statična traka pomoću koje se olakšano dolazi do vlastitog profila, poruka ili pretrage, a sadrži i player koji svira glazbu ili sa profila na kojem se nalazimo ili radija sa selektiranom glazbom od strane korisnika. Ovdje se jasno vidi utjecaj Timberlakea kao glazbenika. Kolumne na novom spejsu zasad pišu samo odabrani autori, no pretpostavljam da one dolaze kao zamjena za postojeću blog opciju. Sam sadržaj raspoređen je u stilu koji podsjeća na magazinski (velike slike i naslovi), a također se čita horizontalno. Iako verzija prilagođena mobilnim uređajima u trenutku testiranja još uvijek ne postoji, šteta bi bilo da se ovo fluidno iskustvo ne prenese na tablete, te sam sigurna da će se developeri i dizajneri u budućnosti potruditi prilagoditi stranicu. Osim što su redizajnirali samo sučelje, dizajneri su odlučili i promjeniti logo Myspacea koji je i dalje baziran na poznata 3 obrisa ljudi, no to je rješeno na mnogo jednostavniji i elegantniji način.16 16

http://dizajnsvakidan.com/novi-myspace-u-detalje/#.UbD2LDLb5vA (Preuzeto 1.6.2013.)

18


Slika 7. Novi logo

Izvor: http://dizajnsvakidan.com/novi-myspace-u-detalje/#.UbD2LDLb5vA (Preuzeto 1.6.2013)

19


6. EKONOMSKA PRIMJENA Kao kreatoru društvene mreže, primarni cilj je imati što više posjetitelja koje ćete privući sa nečim posebnim, najbolje besplatnim. Možete im dati besplatne savjete, sadržaj, aplikacije, zabavne sadržaje, itd... Ima bezbroj mogućnosti! Myspace djeluje isključivo na prihodima od oglašavanja. 8. kolovoza 2006. godine, tražilica Google je potpisala ugovor vrijedan 900 milijuna dolara kojima se pruža mogućnost za Google pretraživanje i oglašavanje na Myspaceu. Myspace je dokazan u oglašavanju mnogih manjih tvrtki na društvenoj mreži.Tvrtke kao što su Slide.com, RockYou i YouTube, sve su pokrenute na Myspaceu.

7. KREIRANJE PROFILA17 Sve što je potrebno za kreiranje profila je važeća email adresa. Prilikom otvaranaj profila u jednostavnom Internet obrascu odabire se tip korisnika. Radi li se o privatnom korisniku ili glazbenicima. Registracija traje svega 60-ak sekundi18. Nakon otvaranja profila korisnici upisuju osobne podatke o sebi kako bi drugi korisnici Myspacea dobili uvid i informacije o korisniku. Nakon nadopunjavanja profila slijedi povezivanje sa drugim ljudima i odabir interesa na stranicama Myspace-a.

17

"Site profile for MySpace" Google. Retrieved 2011-01-15.

18

https://new.myspace.com/signup (Preuzeto 3.6.2013.)

20


8. KONKURENCIJA19 8.1. Općenito o konkurenciji20 Konkurencija je jedan od osnovnih principa tržišne ekonomije. Podrazumijeva da je svaka poslovna djelatnost predmet konkurentskog pritiska drugih. Na taj se način privredni subjekti potiču na natjecanje za potrošače svojih proizvoda i usluga, što rezultira nizom koristi za potrošače kao što su niže cijene, veća kvaliteta, širi izbor itd. Tri razine ekonomskog natjecanja: Najuži oblik izravne konkurencije (natjecanje za brend) je borba unutar proizvoda koji obavljaju istu funkciju. Sljedeći oblik je zamjena ili neizravno natjecanja, gdje konkuriraju proizvodi koji su bliski supstituti. Na primjer, maslac se natječe s margarinom, ili majoneze sa umakom. U najširem obliku natjecanje se obično zove proračun konkurencije. Ovaj oblik konkurencije podrazumijeva borbu za što veći dio kolača, tj., što veći dio od ukupnog dohotka potrošača, odnosno novca kojim ti potrošači raspolažu.

8.2. Primjeri konkurenata Facebook21 Facebook je internetska društvena mreža, koju je 2004.godine osnovao Mark Zuckerberg, bivši student Harvarda. U svojim počecima, Facebook je bio namijenjen samo studentima sveučilišta na Harvardu koji su tim putem mogli međusobno komunicirati i razmjenjivati informacije. Kasnije, mnoga druga sveučilišta, srednje škole i velike kompanije diljem svijeta priključile su se mreži. Danas ova web stranica ima više od 1 milijardu aktivnih korisnika. Facebook je ujedno najpopularnije mjesto za objavljivanja fotografija, s više od 14 milijuna novih dodanih fotografija dnevno. Glavna posebnost Facebooka22 su brojne aplikacije koje se mogu dodati u profile. Tako je moguće 19

http://hr.wikipedia.org/wiki/Savr%C5%A1ena_konkurencija (Preuzeto 3.6.2013.) http://hr.wikipedia.org/wiki/Savr%C5%A1ena_konkurencija (Preuzeto 3.6.2013.) 21 Facebook Overtakes Myspace. Alexa. May 7, 2008. Retrieved 2011-01-07 22 https://www.facebook.com/ (Preuzeto: 1.6.2013) 20

21


imati virtualne kućne ljubimce, slati virtualna pića, darove, zagrljaje i čestitke, igrati videoigre (npr. CityVille) u Flashu, organizirati dražbe, rješavati psihološke testove i kvizove, dodavati omiljenu glazbu, komunicirati putem privatnih poruka te još mnogo toga. Slika 8. Facebook

Izvor: https://www.google.hr/search?q=facebook&hl=hr&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=KAyyUaf3DjD7Ab92YGAAw&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1280&bih=689 (Preuzeto 1.6.2013.)

22


Twitter23 Twitter je internetska društvena mreža za mikro-blogging, tj. namijenjena je za slanje i čitanje kratkih poruka koje su prema imenu mreže nazvane tweet-ovima. SMS poruke na mobilnim telefonima ograničene su na 160 znakova, tweetovi su zasnovani na tekstu poruka od najviše 140 znakova. Slika 9. Twitter24

Izvor: https://www.google.hr/search? q=twitter&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=ZgyyUbqiEOiQ4gSQu4HgBw&sqi=2&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1280&bih= 689#facrc=_&imgrc=TN4vauwxEOyeaM%3A%3BJcd1-bR0xtgjkM%3Bhttp%253A%252F%252Fscm-l3.technorati.com %252F13%252F02%252F19%252F75101%252FTwitter.png%253Ft%253D20130219104123%3Bhttp%253A%252F %252Ftechnorati.com%252Fbusiness%252Farticle%252Fwhy-small-businesses-cannot-be-scared%252F%3B1067%3B1067 (Preuzeto: 1.6.2013)

23 24

https://twitter.com/ (Preuzeto: 1.6.2013) https://twitter.com/ (Preuzeto: 1.6.2013.)

23


Google +25 Google Plus nije samo Facebook klon. To je nova društvena mreža, izgrađena od temelja s dobrim postavkama privatnosti. Google Plus kombinira najbolje značajke Facebooka i Twittera. U svom prvom mjesecu, unatoč tome što je iz prva bio samo u beta fazi, skupio je 25 milijuna korisnika. Slika 10. Google+

Izvor: http://www.w3resource.com/API/google-plus/tutorial.php (Preuzeto: 1.6.2013.)

25

https://www.google.hr/search?q=google+%2B&oq=google+ %2B&aqs=chrome.0.57j65l2j62j64.3040j0&sourceid=chrome&ie=UTF-8#q=google+ %2B&source=univ&tbm=nws&tbo=u&sa=X&ei=6w20Udz3E8SA0AXp_YDwCA&ved=0CCgQqAI&bav=on.2,or.r_qf.&bvm =bv.47534661,d.d2k&fp=e8a3c555541ea8fc&biw=1366&bih=643 (Preuzeto: 1.6.2013.)

24


Youtube26 YouTube je popularni internetski servis za razmjenu video sadržaja gdje korisnici mogu postavljati, pregledavati i ocjenjivati video isječke. Za postavljanje sadržaja potrebna je registracija, dok za pregledavanje nije, izuzev sadržaja koji nije primjeren za osobe mlađe od 18 godina. Prema pravilima korištenja, korisnici mogu postavljati vlastite originalne uratke i uratke za koje imaju dopuštenje vlasnika autorskih prava, a zabranjeno je postavljanje pornografskog sadržaja, nasilja, sadržaja koji podržava kriminalne radnje, sadržaja s ciljem osramoćenja i klevete te reklama. YouTube zadržava pravo na korištenje, preinaku i brisanje postavljenog materijala.

Slika 11. Youtube

Izvor: https://www.google.hr/search?hl=hr&gs_rn=16&gs_ri=psy-ab&tok=21AT7RCU7NFj7q3vrdCyA&suggest=p&pq=facebook+&cp=11&gs_id=23&xhr=t&q=youtube+wiki&bav=on.2,or.r_cp.r_qf.&biw=1280&bih=689& um=1&ie=UTF-8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=dw-yUbTNEeOB4gTwj4DgCA (Preuzeto: 1.6.2013.)

26

http://www.youtube.com/ (Preuzeto: 1.6.2013.)

25


9. ZANIMLJIVOSTI27

Medijski mogul Rupert Murdoch, predsjednik uprave i izvršni direktor medijske kompanije News Corporation, priznao je danas da je njegova tvrtka "zaribala" društvenu mrežu Myspace 28 "na sve zamislive načine", prenosi web stranica digitalspy.com Iskreno priznanje 80-godišnji je milijarder dao na svojem Twitter profilu, otvorenom na staru godinu. -

„Puno je pitanja i šala na račun Myspace-a“ - napisao je Murdoch na Twitteru.

-

„Odgovor je jednostavan - zaribali smo na sve moguće načine, naučili mnoge vrijedne i skupe lekcije“ dodao je.

Nakon što ga je News Corp kupio 2005. za 580 milijuna dolara, Myspace je vrlo brzo počeo gubiti na popularnosti pod pritiskom navale nove konkurencije Facebooka i Twittera, piše Hina. Prošle godine, News Corp ga je prodao oglašivačkoj tvrtki Specific Media i američkom pjevaču, producentu i glumcu Justinu Timberlakeu za oko 35 milijuna dolara, odnosno, tek šest posto od cijene koju je za njega platio. Pritom je navodno zadržao manji vlasnički udjel, ali ne sudjeluje u svakodnevnom poslovanju tvrtke. Višejezična web stranica namijenjena umrežavanju članova i pionir društvenog umrežavanja na internetu, Myspace je posebno popularan među glazbenicima, koji je koriste za besplatno predstavljanje svojih pjesama široj javnosti. Međutim, prošli se mjesec po prvi puta u povijesti Myspace nije našao na popisu prvih deset vodećih društvenih web stranica u Velikoj Britaniji. Murdoch je već ranije priznao kako je akvizicija Myspaceaa bila velika pogreška za News Corp, pogotovo nakon što se na tržištu pojavio takav veliki igrač kao što je Facebook. „Kupili smo Myspace za 600 milijuna dolara. Mogli smo ga mjesec dana kasnije prodati za šest milijardi dolara“, kazao je Murdoch na godišnjem sastanku dioničara News Corp-a u listopadu 2011.

27 28

http://stat.bitnno.tk/vijesti/zanimljivosti/murdoch-priznao-zaribali-smo-myspace (Preuzeto: 4.6.2013.) http://www.myspace.com/ (Preuzeto: 4.6.2013.)

26


10. STANJE U REPUBLICI HRVATSKOJ29

U Hrvatskoj posljednjih 5 godina Internet tržište se povećalo za nevjerojatnih 8 puta. U zadnje dvije godine dolaskom smartphone-a na tržište komunikacija Myspace-om galopirajuće raste. Ovdje leži ključ uspjeha Myspacea kao i želja da se uđe na hrvatsko tržište u većoj mjeri, ne samo među glazbenicima. Međutim, Myspace ima problem, kao u Hrvatskoj tako i u svijetu, a to je suočavanje sa jakom konkurencijom poput Youtubea te tako ostvaruje i gubitak određene bitke za tržište. Među hrvatskim glazbenicima sa naglaskom na one koji su na početku karijere Myspace je popularna stranica na kojoj mogu staviti svoje demo snimke te ih na taj način besplatno distribuirati širokoj javnosti. Također, postoje zanimljivi članci koje možemo pročitati na Myspace-u vezano uz svakodnevne hrvatske teme.

29

http://www.mtv.com.hr/vijesti/myspace-se-mijenja (Preuzeto: 4.6.2013.)

27


11. SWOT ANALIZA30 11.1. Pozitivne i negativne strane Myspacea

Tablica 1. Pozitivne i negativne strane Myspacea

POZITIVNE STRANE

NEGATIVNE STRANE

+ Pristup preko računala ili bilo kojeg mobilnog uređaja sa pristupom internetu (mobitel, tablet) + Jednostavnost i intuitivnost + Razmjena audio i video materijala + Dostupnost + Promocija glazbenika te lakša povezanost sa obožavateljima

- Jaka konkurencija

+ Besplatan web servis

- Za razliku od Facebooka korisnici umjesto imena i prezimena koriste različite nadimke te je vrlo teško pronaći određenu osobu

+ new.myspace.com – novi dizajn i borba protiv konkurencije + Mogućnost grupnog dopisivanja sa poznanicima/prijateljima

- Gubitak velikog broja korisnika

+ Jednostavno kreiranje profila

- Nepreglednost profila prije kreiranja new.myspace.com

+ Prepoznatljivost – brand koji ima tradiciju

- Kao i na većini društvenih mreža nemogućnost „prenošenja“ lista prijatelja/poznanika

30

- Spora prilagodba promjenama - Mogućnost hakiranja informacija - Loše rukovodstvo - Krađa identiteta

- Prijetnja od pridošlica

http://en.wikipedia.org/wiki/SWOT_analysis (Preuzeto: 4.6.2013.)

28


11.2. Općenito o SWOT analizi31 Pri ispravnom odabiru strategije poduzeća, nužno je da tvrtka provede analizu situacije. Kako bi se ostvario željeni cilj nužno je sagledati vanjske i unutarnje čimbenike. Dinamika tržišta primorava tvrtke da pažljivo biraju strategiju natjecanja s konkurencijom. Prilikom kreiranja te strategije mogu se poslužiti SWOT analizom. Određene pojave i situacije sagledavaju se kroz 4 čimbenika (snaga, slabost, prilika i prijetnja) analitičke metode. Svaka ta analiza je subjektivna i to se mora uzeti u obzir. Svaka tvrtka mora obratiti pažnju kako na unutarnje tako i na vanjsko okruženje. U tom kontekstu ova se analiza može razumjeti kao prikaz unuarnjih snaga i slabosti određene tvrtke, odnosno organizacije te vanjskih prilika i prijetnji s kojima se ta ista organizacija suočava. •

Analiza vanjskog okruženja (analiza prilika i prijetnji)32 Poslovna jedinica mora pratiti ključne sile makro okruženja (kao što su gospodarske, prirodne,

tehnološke, političko-pravne i društveno-kulturne) te značajne čimbenike mikro okruženja (klijenti, konkurenti, dobavljači, distributeri i zastupnici) koji utječu na mogućnost ostvarivanja dobiti. Poslovna bih jedinica trebala uspostaviti marketinški obavještajni sustav kako bi pratila trendove i važne događaje za svaki trend ili razvojni pomak, menadžer mora identificirati odgovarajuće prilike i prijetnje. U slučaju Myspacea swot analiza mora biti detaljno razrađena. U informatičkoj industriji prilike, kao i prijetnje dolaze sa svih strana. Myspace je primjer kako iskoristiti prilike konstantni unapređenjem, te prepoznati prijetnje od agresivnih konkurenata koji žele osvojiti dio ovoga tržišta. •

Analiza internog okruženja (analiza prednosti i slabosti) 33 Jedno je pronaći privlačne prilike u okruženju, a drugo je imati sposobnosti potrebne za

iskorištavanje tih prilika. Zbog toga svaka poslovna jedinica mora ocijeniti svoje unutarnje prednosti i slabosti. Poslovna jedinica ne mora ispraviti sve svoje slabosti niti treba likovati nad svojim prednostima. Poslovna jedinica ponekad slabo posluje, ne zbog toga što njezinim ljudima nedostaju potrebne prednosti,

31

Samuelson, P., A. and Nordhaus, D.W. Ekonomija, MATE, Zagreb, 18. izdanje http://en.wikipedia.org/wiki/SWOT_analysis (Preuzeto: 4.6.2013.) 33 Armstrong.M Management Processes and Functions, 1996, London CIPD 32

29


već zbog toga što ne surađuju kao tim. Stoga je vrlo važno procijeniti radne odnose među odjelima kao dio revizije internog okruženja U slučaju Myspecea34 prednosti su svakako prepoznatljivost, brand koji ima tradiciju, provjerena kvaliteta koja je informatički vrlo dobra,dok su slabosti pojedini propusti u sigurnosnom djelu,te nedovoljna marketinška aktivnost među mlađom populacijom. Tablica 2. SWOT Analiza – Prednosti, prilike, slabosti i prijetnje Myspacea

PREDNOSTI 1. Znanje o korisnicima i potencijalnim korisnicima

PRILIKE 1. Bolja interakcija i poznavanje korisnika

2. Pokroviteljstvo u raznim akcijama 3. Neprekidno usavršavanje portala 4. Osiguravanje zadovoljstva korisnika 5. Besplatno korištenje

2. Sposobnost da se zadovolji korisnik 3. Brzi rast tržišta 4. Popularnost ovakvog oblika komunikacije 5. Prepoznavanje želja i potreba korisnika brže od konkurencije

SLABOSTI 1. Nepreglednost 2. Smanjenje inovativnosti 3. Mogućnost curenja informacija 4. Krađa identiteta 5. Spora prilagodba promjenama

PRIJETNJE 1. Jako velika konkurencija 2. Mogućnost hakiranja portala 3. Prijetnja od pridošlica 4. Loše rukovodstvo 5. Mogućnost neuspjeha „novog“ Myspacea – new.myspace.com

34

See for instance: Mehta, S. (2000) Marketing Strategy

30


12. TROŠKOVI, POKAZATELJI POSLOVANJA TE USPJEŠNOST 12.1. Općenito o troškovima35 U ekonomskoj teoriji troškovima proizvodnje smatraju se svi troškovi resursa koji su upotrijebljeni za stvaranje proizvoda. Trošak može biti bilo koji od faktora proizvodnje (uključujući rad, kapital ili zemljište), te porezi. Teorija ima najviše smisla pod pretpostavkama stalnog obujma i postojanje samo jednog proizvođača. Pod tim pretpostavkama, dugoročno cijena roba jednaka je zbroju troškova ulaganja u tu robu, uključujući i troškove kamata. Međutim, kad na tržištu postoji više proizvođača koji imaju različite troškove proizvodnje potrebno je prikazati ukupne troškove proizvodnje. Troškove proizvodnje nekog proizvoda svih proizvođača na jednom tržištu može se prikazati krivuljom koja se zove funkcija troškova ili funkcija ponude. Kada se na istom dijagramu prikaže i krivulja koja prikazuje potražnju za navedenim proizvodom (granična korisnost – vrijednost robe za pojedine kupce), odnosno cijenu koju su pojedini kupci spremni platiti za taj proizvod dobijemo dijagram ponude i potražnje na kojem se te dvije krivulje sijeku, a točka sijecišta predstavlja tržišnu cijenu. Kupci kojima roba vrijedi manje od cijene neće je kupovati, a proizvođači čiji troškovi proizvodnje su veći od tržišne cijene obustavit će proizvodnju 36. Razlika između cijene i troškova je profitna stopa, a površina između krivulje ponude i cijene je ukupni profit svih proizvođača. Razlika između tržišne cijene i cijene koju je kupac spreman platiti je korisnost proizvoda, a ukupna korisnost koju kupci ostvaruju na tržištu je površina između krivulje potražnje i tržišne cijene.

35 36

Panian Ž.: Internet za računovođe, POTECON d.o.o., Zagreb, 2001. (str. 274.) William Baumol (1968), Entrepreneurship in Economic Theory. American Economic Review, Papers and Proceedings

31


Grafikon 1: MySpace mjesečni pokazatelj

Izvor: http://www.google.hr/imgres? q=myspace+costs&biw=1366&bih=643&tbm=isch&tbnid=jCyakdcEmjVajM:&imgrefurl=http://www.ritholtz.com/blog/ 2011/06/myspace-costs-1-billion-dollars/&docid=QOZd_UyGGVtJxM&imgurl=http://www.ritholtz.com/blog/wpcontent/uploads/2011/0 (Preuzeto: 5.6.2013.)

Objašnjenje grafikona: Grafikon37 prikazuje pad vrijednosti Myspacea od vrtoglavih 580 milijona do pada vrijednosti od 35 milijona (2011.) kada je i prodan. Troškovno profit je pao te je jedini način bio izlazak iz biznisa i prepuštanje posla drugima – boljim menadžerima i rukovodstvu.

37

http://www.google.hr/imgres? q=myspace+costs&biw=1366&bih=643&tbm=isch&tbnid=jCyakdcEmjVajM:&imgrefurl=http://www.ritholtz.com/blog/ 2011/06/myspace-costs-1-billion-dollars/&docid=QOZd_UyGGVtJxM&imgurl=http://www.ritholtz.com/blog/wpcontent/uploads/2011/0 (Preuzeto: 5.6.2013.)

32


13. PREDSTAVNICI

38

Myspace LLC39 je jedna od vodećih mjesta za društvenu zabavu potpomognuta strašću korisnika. Myspace okreće društvenu interakciju kroz povezivanje ljudi uz teme glazbe, slavnih osoba, TV, filmova i igri koje igraju korisnici. Navedeni materijali dostupni su kroz više platformi kao što su on line, mobilne aplikacije i off line događanja. Myspace je sjedište Myspace Musica koji nudi sve veći katalog audio i video dokumenata koji se slobodno mogu streemati te promociju nepoznatih neovisnih umjetnika. Sjedište tvrte je na Beverly Hillsu, Kalofornija, i podružnica je Specific Medie.

391 Beverly Boulevard Suite 349 Los Angeles, CA 90048 United States Founded in 2003 Phone: 310-917-4949 Fax: 310-969-7394 www.myspace.com

38 39

http://www.myspace.com/mtv (Preuzeto: 5.6.2013.) http://investing.businessweek.com/research/stocks/private/snapshot.asp?privcapId=120412 (Preuzeto: 5.6.2013.)

33


14. BUDUĆNOST DRUŠTVENIH MREŽA Danas, kada je Web postao ne samo izvor informacija, nego i mjesto na kojem se ljudi upoznaju, povezuju i komuniciraju, možemo samo nagađati u kojem će se smjeru društvene web-stranice razvijati. Korisnici postaju sve više osjetljivi na svoju privatnost i žele odvojiti privatno od poslovnog, obitelj od prijatelja. Stoga postavke kakve imaju današnje mreže poput Facebooka i MySpacea nisu povoljne jer sve što korisnik objavi ili napravi na takvoj društvenoj web-stranici, mogu vidjeti svi unutar njegove društvene mreže, htio on to ili ne. Stranice koje postaju toga svjesne i pokušavaju 40 prilagoditi svoje postavke tako da omoguće korisniku odvajanje različitih osobnih društvenih mreža, imaju budućnost i mogućnost opstanka u masi društvenih web-stranica koja se stvaraju u zadnjih nekoliko godina. Formirat će se online društvene mreže koje će biti istovjetne društvenim mrežama iz stvarnog života i neće biti potrebe za miješanjem različitih aspekata korisnikovog života. Danas su korisnici često aktivni na nekoliko društvenih web-stranica i postaje prilično zamorno koordinirati liste prijatelja, sadržaje i postavke privatnosti na nekoliko mjesta. Korisnik koji je aktivan na jednoj mreži i tamo ima dugačku listu prijatelja, ako se želi pridružiti nekoj drugoj mreži, na njoj mora ispočetka tražiti sve svoje prijatelje, poslati im zahtjev za prijateljstvo i obavljati posao koji bi se mogao uvelike olakšati kad bi liste prijatelja bile prenosive. Tako manje društvene mreže imaju mogućnost napretka i probitka, jer korisnici koji se pridruže takvoj web-stranici, obično na njoj ili imaju malo prijatelja ili ne znaju koji su sve prijatelji na njoj aktivni. Kada korisnik bude mogao na jednom mjestu mogao imati listu svih prijatelja sa svih mreža na kojima je aktivan te vidjeti na kojim su sve mrežama njegovi prijatelji aktivni, to će mu olakšati korištenje različitih stranica i praćenje sadržaja na njima. Nešto slično je pokušao Google Buzz koji je u svoju stranicu implementirao sadržaje s drugih društvenih web-stranica kako bi korisnik sve sadržaje mogao imati na jednom mjestu. Budućnost41 društvenih web-stranica leži u osluškivanju potreba korisnika i brzoj prilagodbi na veliku količinu korisnika. Web i društvene mreže postaju potreba u svakom aspektu života i to treba pratiti. Mnogi ljudi su shvatili da je princip društvenih mreža koristan i u poslu i u privatnom životu, pa su tako počele nastajati specijalizirane društvene web-stranice. Sve veći broj korisnika će trebati i formirati se u razne društvene mreže koje su namijenjene nekom određenom interesu, jer na taj način korisnik ima sve na 40

Varga M., Ćurko K.: Informatika u poslovanju, Element, Zagreb, 2007. (str. 54.-56.) "Exclusive: The Bleak Financial Numbers From The MySpace Sale Pitch Book". TechCrunch. April 12, 2011. Retrieved. (Preuzeto: 5.6.2013.) 41

34


jednom mjestu, i sadržaje i druge korisnike koji dijele isti interes, a ne miješa se s drugim sadržajima i vrstama interesa. Takav pristup nudi uzajamnu korist - olakšava i onome tko nešto oglašava, nudi posao, pokušava stupiti u kontakt sa nekim iz svog područja posla ili interesa, ali i onome koji traži informacije ili samo želi biti dio zajednice (slično kao veza između bendova i obožavatelja na MySpaceu). Društvene web-stranice su postale važan dio društva i njihov utjecaj se ne smije zanemariti, već poticati razvoj i rast, ali uz kontrolu privatnosti i poštivanja pravila ponašanja. Tehnološki napredak povezuje ljude s raznih krajeva svijeta na načine koji su prije bili nezamislivi, a Web i društvene webstranice su glavno sredstvo takvog povezivanja čiji vrhunac tek dolazi.

35


15. ZAKLJUČAK

42

Myspace43 je društvena mreža osnovana 2003. godine. Jedna je od najvećih i najpoznatijih društvenih mreža današnjice te je sve donedavno imala apsolutno vodstvo, dok nije postala ugrožena od strane progresivnog Facebooka. Među najposjećenijim je web stranicama uopće, te ima bazu od preko 200 milijuna registriranih korisnika. Myspace44 svoju popularnost prije svega duguje raznolikim funkcijama. Nekada je najviše napredovao radi povezivanja glazbenih sastava i promocije istih. Danas su osim glazbenih aktualne i filmske zajednice na kojima najviše djeluju neovisni, neafirmirani režiseri, zatim grupe raznih vrsta i zajednice komičara. Izvan formalnih udruga na Myspaceu korisnici međusobno komuniciraju na najrazličitije načine: dostupne su im usluge pisanja blogova, internog sustava primanja i slanja poruka, napredne pretrage, pozivanje prijatelja, objavljivanje fotografija i video clipova, pregled i objava događanja, raspravljanje na forumu... Pri tom valja reći kako su sve usluge maksimalno iskorištene pošto je angažman spomenutih 200 milijuna korisnika ogroman. Gubitak bitke za tržište te smanjena inovacija i napast sljedbenika Myspace-u je oduzeo veliki dio korisnika te gubitak s konkurencijom. U budućnosti se očekuje jako ulaganje u I&R, tehnologiju i edukaciju kako bi se brže prilagodili potrebama tržišta

42

Helft, Miguel; Stone, Brad (November 2, 2007). "MySpace Joins Google Alliance to Counter Facebook". The New York Times

43 44

"Myspace Mobile To Debut On Helio; Details on Handsets". Dis*Content Media LLC. February 16, 2006. Archived from the original on September 1, 2006

36


16. LITERATURA 1. Samuelson, P., A. and Nordhaus, D.W. Ekonomija, MATE, Zagreb, 18. izdanjeb(str. 312.-316.) 2. Kotler P., Wong V., Saunders J., Armstrong G. : Osnove marketinga, Mate, Zagreb, 2006. (str. 105.–108.) 3. Mađarić D., Rocco F., Čižmek-Vujnović O.: Marketing, Školska knjiga, Zagreb, 2006. (str. 101.104.) 4. Varga M., Ćurko K.: Informatika u poslovanju, Element, Zagreb, 2007. (str. 54.-56.) 5. "Myspace Mobile To Debut On Helio; Details on Handsets". Dis*Content Media LLC. February 16, 2006. Archived from the original on September 1, 2006 6. Klinar I., Blažin A., Bašić M., Plantaš I., Biškupić K.: Increased Demand for E-mail Health Cunsulation Service: Analysis of a web survey (str. 481.- 485.) 7. "Exclusive: The Bleak Financial Numbers From The MySpace Sale Pitch Book". TechCrunch. April 12, 2011 8. J.H.Erik Andrierssen:Working with GroupWare (str. 13. – 15., 34. – 45.) 9. Mistrík, I.; Grundy, J.; Hoek, A. van der; Whitehead, J. (Eds.): Collaborative Software Engineering (str. 29. – 32.) 10. David M. Levermore, Cheng Hsu:Enterprise Collaboration: On-Demand Information Exchange for Extended Enterprises (Integrated Series in Information Systems) (str.65. – 75.) 11. Tolić, M.: “Medijsko-pedagogijske implikacije za razvoj medijske kulture u školskom kurikulumu“, 12. MEDIANALI – znanstveni časopis za medije, novinarstvo, masovno komuniciranje, odnose s javnostima i kulturu društva, Vol.5 No.9, 2011. g., (str. 129.) 13. Kosić, S.: “Online društvene mreže i društveno umrežavanje kod učenika osnovne škole: navike Facebookgeneracije“, Život i škola: časopis za teoriju i praksu odgoja i obrazovanja, Vol. LVI, No. 24, 2010 g., (str. 103. – 104., str. 107.) 14. Mandarić, V.: “Novi mediji i rizično ponašanje djece i mladih“, Bogoslovska smotra, Vol.82 No.1, 2012. g., (str. 137. – 138.) 15. Panian Ž.: Internet za računovođe, POTECON d.o.o., Zagreb, 2001. (str. 274.)

37


LITERATURA SA WEBA          

http://en.wikipedia.org/wiki/SWOT_analysis http://investing.businessweek.com/research/stocks/private/snapshot.asp?privcapId=120412 http://en.wikipedia.org/wiki/Myspace http://www.myspace.com/ http://www.facebook.com/ http://www.twiter.com/ http://www.youtube.com/ http://www.google.com/ http://investing.businessweek.com/research/stocks/private/snapshot.asp?privcapId=120412 http://www.google.hr/imgres? q=myspace+costs&biw=1366&bih=643&tbm=isch&tbnid=jCyakdcEmjVajM:&imgrefurl=http://w ww.ritholtz.com/blog/2011/06/myspace-costs-1-billiondollars/&docid=QOZd_UyGGVtJxM&imgurl=http://www.ritholtz.com/blog/wpcontent/uploads/2011/0

38


17. POPIS TABLICA TABLICA

Tablica 1. Pozitivne i negativne strane Myspacea Tablica 2. SWOT Analiza – Prednosti, prilike, slabosti i prijetnje Myspacea

STRANICA

28. 30.

39


18. POPIS ILUSTRACIJA

POPIS SLIKA SLIKA

STRANICA

Slika 1. Logotipi društvenih mreža Slika 2. Zastupljenost Myspace-a Slika 3. Početna stranica Slika 4. Preglednik slika Slika 5. Cover slika na profilu Slika 6. Pretraga sadržaja Slika 7. Novi logo Slika 8. Facebook Slika 9. Twitter Slika 10. Google + Slika 11. Youtube

8. 10. 16. 16. 17. 18. 19. 22. 23. 24. 25.

POPIS GRAFIKONA

STRANICA

Grafikon 1: MySpace mjesečni pokazatelj

31.

40


19. ŽIVOTOPIS Curriculum vitae

OSOBNE INFORMACIJE

Sandra Zovkić Zagrebačka 2, Prigorje Brdovečko 10291, Republika Hrvatska

+38513398121

+38598475929

sandra.zovkic@gmail.com http://hr.linkedin.com/pub/sandra-zovkic/26/a68/772

Spol Ž | Datum rođenja 21.03.1988. | Državljanstvo Hrvatsko RADNO ISKUSTVO 2007. - trenutačno

Suradnik za računovodstvo i financije, poslovni administrator - referent eVision informacijski sustavi d.o.o. Garešnička 23b, 10040 Zagreb Djelatnost ili sektor Administracija / Informatika / Financije 1. Računovodstveni i financijski poslovi: uspostava kontakata sa tuzemnim i inozemnim kupcima i dobavljačima te naplata potraživanja, kreiranje financijskih planova te izvještaja, računovodstveni poslovi u skladu sa zakonskim propisima - saldakonti, zaprimanje ulaznih računa, kreiranje faktura, putnih naloga, izjava troškova, nadzornih knjiga, provođenje izvoda u računovodstvenom programu Gromila, komunikacija te suradnja sa bankom i Poreznom upravom te financijskim kućama (leasing, factoring). 2. Administrativni i tajnički poslovi: organizacija poslovnih putovanja, domjenaka i ostalih događaja prema nalogu nadređenih, poslovna komunikacija i korespondencija sa klijentima i partnerima tvrtke, briga o uredu (nabava uredskog materijala), zaprimanje stranaka, ugovaranje sastanaka sa klijentima, svakodnevno zaprimanje i slanje pošte, vođenje arhive te arhiviranje ulaznih i izlaznih dokumenata, scaniranje te fotokopiranje dokumenata, briga o povjerljivim dokumentima. 3. Kadrovski poslovi: prijava i odjava radnika, obračun plaća, izrada R-Sm obrasca te IP kartica. 4. Ostali poslovi: pripremanje dokumentacije te izrada ponuda za tuzemna i inozemna javna nadmetanja, komunikacija sa telefonskim i mobilnim operaterima. 5. Suradnja sa Microsoft Hrvatska d.o.o. (2007. – 2010.)  Technical & Sales Readiness Portal (2007. - 2010.) - organizacija informatičkih, tehničkih i prodajnih seminara te prezentacija, ažuriranje portala te baze podataka registriranih korisnika, priprema te slanje pozivnica, ponuda i faktura, osmišljavanje vizualnih rješenja, rješavanje naplata potraživanja te reklamacija, analiza i vođenje statistike polaznika i seminara.  Microsoft Security Days 2008, Advanced Technology Day 2008 – organizacija događaja, zaprimanje prijava sudionika, kreiranje ponuda i faktura, naplata potraživanja.

41


OBRAZOVANJE I OSPOSOBLJAVANJE 2002. – 2006.

Administrativni referent Upravna i birotehnička škola Varšavska 17, 10000 Zagreb

2009. – Trenutačno

Izvanredni student poslovne ekonomije Ekonomski fakultet u Zagrebu Trg J. F. Kennedyja 6, 10000 Zagreb

OSOBNE VJEŠTINE Materinski jezik

Hrvatski jezik

Ostali jezici

RAZUMIJEVANJE

GOVOR

PISANJE

Slušanje

Čitanje

Govorna interakcija

Govorna produkcija

Engleski jezik

B2

B2

B2

B2

B2

Njemački jezik

A2

A2

A2

A2

A2

Društvene i organizacijske vještine

Izvrsne komunikacijske i organizacijske vještine stečene tijekom višegodišnjeg radnog iskustva, visoka razina odgovornosti, pouzdanost u radu sa povjerljivim informacijama, ljubaznost, snalažljivost, točnost, ažurnost, sistematičnost, fleksibilnost, te sposobnost rada u timu.

Računalne vještine

Napredno poznavanje te višegodišnje aktivno korištenje kompjuterskih programa i aplikacija: Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook), Internet Explorer, Corel, Microsoft Dynamics CRM, Abbyy FineReader, Snappy Fax te ostali.

42


Ostale vještine

Kompjuterska daktilografija te stenografija (Državno natjecanje u Osijeku 2006. godine)

20. SAŽETAK Myspace

je društvena mreža koja svoju popularnost prije svega duguje raznolikim

funkcijama. Nekada je najviše napredovao radi povezivanja glazbenih sastava i promocije istih. Danas su osim glazbenih aktualne i filmske zajednice na kojima najviše djeluju neovisni, neafirmirani režiseri, zatim grupe raznih vrsta i zajednice komičara. Izvan formalnih udruga na Myspaceu korisnici međusobno komuniciraju na najrazličitije načine: dostupne su usluge pisanja blogova, internog sustava primanja i slanja poruka, napredne pretrage, pozivanje prijatelja, objavljivanje fotografija i video clipova, pregled i objava događanja, raspravljanje na forumu. Razvoj Myspace je započeo spomenute 2003. godine kao rival stranicama poput Friendstera, Xange i AsianAvenue, a njegovim autorima cilj je bio privući korisnike koji su otišli s Friendstera. Ono što Myspace čini privlačnim i različitim od navedenih društvenih web-stranica koje su se pojavile u to vrijeme, je to što je Myspace otvorena stranica, što znači da korisnicima pruža mogućnost kontroliranja svoje stranice i postavljanja gotovo bilo kojeg sadržaja na njih. Najveću popularnost Myspace doživljava od 2005. do 2008. godine kada je Rupert Murdoch u sklopu News Corporationa kupio Myspace za 580 milijuna američkih dolara. Međutim, nakon toga dolazi do pada popularnosti, dana 19. travnja 2008. godine, Facebook je pretekao Myspace u Alexa ljestvici. Od tada, Myspace je nastavio gubiti članove dok su Facebook i Twitter neprestano pokretali nove značajke za poboljšanje socijalnog umrežavanja. Između siječnja i veljače 2011. godine, te da je brojka korisnika je pala sa 95 milijuna na 63 milijuna jedinstvenih korisnika. Međutim, Myspace 2011. godine kupuje poznati pjevač i od nedavno glumac Justin Timberlake koji koristi vlastitiu popularnost za promociju Myspacea, tako je u rujnu 2012. pokrenut New.Myspace.com čime su započele pripreme za veliki povratak i borbu protiv konkurencije. Sudeći prema nedavnom zanimljivom redizajnu stranice, to mu je itekako pošlo za rukom Kreiranje profila na Myspaceu je vrlo jednostavno i traje do nekoliko minuta, jedino što je potrebno je važeća mail adresa. Nakon toga moguće je pretraživati prijatelje/poznanike, sastavljati listu top najboljih prijatelja/poznanika, čitati blogove, sudjelovati u forumskim raspravama, pratiti omiljene glazbenike, sudjelovati u kreiranju najpopularnijih playlista,


dodavati fotografije i video snimke, mijenjati cover slike, dodavati pjesme na profil, sudjelovati u grupnim porukama sa prijateljima… Najveći konkurenti Myspacea je već spomenuti Facebook koji je zahvaljujući jakom marketingu preoteo većinu korisnika, a najveća posebnost su aplikacije (npr. virtualni kućni ljubimci, virtualne farme…). Također, za razliku od Myspacea na Facebooku većina ljudi se predstavlja vlastitim imenom i prezimenom što znatno olakšava pretragu. Ostali konkurenti su Twitter, Youtube te Google+. U seminaru smo proveli SWOT analizu kojom smo prikazali prednosti, prilike, prijetnje i slabosti Myspacea. Kao što je vidljivo iz tablice najveća prijetnja te ujedno i slabost je loše rukovodstvo i menadžment koji je doveo do znatnog pada korisnika te onog najvažnijeg – profita od 580 milijuna do 35 milijuna što je prikazano grafikonom. Međutim, osmišljen je novi Myspace koji bih trebao privući nove korisnike, partnere i oglašivače te eliminirati postojeće slabosti i prijetnje. Budućnost društvenih mreža ovisit će prije sve o načinu njihove „borbe“ za korisnika, dakle tko je spreman više uložiti u marketing, funkcionalnosti odnosno tko prije otkrije želje i potrebe korisnika. Kao što je vidljivo, najbolju formulu za navedeno je otkrio Facebook koji daleko ima najviše korisnika. No, ne smijemo zaboraviti kako je Myspace do nedavno bio prvi među društvenim mrežama pa je drastično pao. Društvene mreže su postale važan dio suvremenog društva te njihov značaj ne smijemo zanemarivati, no bitno je da njihovi tvorci i korisnici poštuju pravila ponašanja te zaštitu privatnosti odnosno identiteta korisnika.

44

81 zovkic www myspace com  

Myspace

Advertisement