Page 1

Projecte Final d’Estudis La reducció de la velocitat de consum Sandra Vilarrubias Albiac


Agraïments Vull donar les grà cies a totes aquelles persones que han confiat en mi m’han recolzat i ajudat des del principi i em donen forces per seguir endavant.


CONTINGUTS 7

INTRODUCCIÓ 11

BRIEFING 15

CRONOGRAMA 17

EL CLIENT 19

EL PÚBLIC OBJECTIU 21

ANÀLISI D’ANTECEDENTS 27

ANÀLISI DE REFERENTS 39

EL PROCÉS DE DISSENY 75

EL PRESSUPOST 78

CONCLUSIONS 80

BIBLIOGRAFIA


EL PROCÉS DE DISSENY 40

NAMING 41

LOGOTIP 46

LA TIPOGRAFIA 48

LA GAMMA CROMÀTICA 49

LES IL·LUSTRACIONS 50

LA PÀGINA WEB 52

ESTRUCTURA PÀGINA REUTILITZAR 62

ESTRUCTURA PÀGINA REPARAR 65

APLICACIÓ MÒBIL 71

ELS FANZINES


7

INTRODUCCIÓ

Com que aquest any Elisava plantejava com a concepte per al projecte final d’estudis el tema de la velocitat, jo vaig decidir centrar-me en la velocitat de consum. Abans de començar a dissenyar vaig realitzar una recerca de que és el que estava succeint i que és tot allò que s’havia desenvolupat fins al moment sobre aquesta temàtica. Les campanyes de publicitat i marketing s’han orientat vers al nostre desig de consum desmesurat al oferir-nos nous productes constantment perquè els adquirim. Poc a poc la societat els ha anat consumint en majors proporcions i conseqüentment ha anat augmentant la velocitat de consum. El que jo plantejava amb el meu projecte era generar una reducció d’aquesta velocitat de consum mitjançant elements molt pròxims. Cada cop més s’estan intentant introduir millores des de l’àmbit del disseny per a poder resoldre els problemes de sostenibilitat que es generen amb la fabricació i el reciclatge dels productes que hi ha actualment al mercat. L’objectiu que jo m’havia marcat com a fet que volia assolir realitzant aquest projecte consistia en un canvi de mentalitat de la societat per tal de que els elements del nostre voltant que en un determinat moment perdien el seu ús en poguessin agafar un de nou sense la necessitat d’haver de consumir un altre cop.


8

En el projecte considero dos aspectes bàsics que exposo a continuació: En primer lloc, el públic al que va dirigit i en difondre el concepte de la reparació i reutilització dels productes que s’hagin quedat obsolets o també per tots aquells que ja no compleixen la funció per la qual han estat dissenyats. Per a poder realitzar el projecte m’he hagut de submergir en aquest món per experimentar en ell. He treballat diversos materials i formes que m’han permès poder seguir avançant ja que cada vegada el vivia més profundament. En segon lloc, i un cop endinsada dins de la temàtica que vaig escollir, vaig creure convenient que la millor forma de representar-lo i de que pogués ser real seria mitjançant una pàgina web. La pàgina web és l’únic mitjà que permet en temps real proporcionar el fet de compartir idees, projectes, processos i solucions tant de reutilització com de reparació. A més a més, té les característiques importants de que és un mitjà econòmic, de difusió inmediata i que no coneix de fronteres. Aquesta pàgina web consta de dos apartats molt importants per poder-se donar a conèixer va acompanyada d’un element imprès que en serveix d’ajut per la seva difusió. Vaig crear un seguit de fanzines per a poder mostrar d’una forma clara i entenedora quins eren els passos que calia seguir per poder crear/ reutilitzar diferents objectes. El fet d’haver escollit crear fanzines respon a la necessitat que els usuaris, en el moment de posar en marxa el procés de reutilització o reparació disposen d’una guia on poden prendre notes i que és fàcilment transportable al “taller” on vagin a realitzar les seves creacions.


9

El disseny d’aquests suports és l’encarregat de fer arribar el missatge que vull transmetre d’una forma molt directe al meu públic objectiu ja que els projectes que normalment tracten aquesta temàtica no son gaire atraients i per aquest motiu hi ha determinat públic que no hi presta suficient atenció. Finalment vaig dividir la memòria del projecte en dos blocs diferenciats. Dins del primer hi trobem el briefing, quin és el client del meu projecte, el públic al que va dirigit i una cerca d’antecedents i de referents gràfics. Això m’ha servit per a poder definir que és el que s’ha tractat en altres projectes del mateix caire i conèixer que és el que fallava a cadascun d’ells. Això ha estat necessari perquè m’ha permès conèixer com havia de diferenciar-me de la resta. Dins del segon “bloc” el que trobem és tot el procés de disseny que he experimentat al crear aquest projecte, des del naming fins al pressupost. Finalment s’exposen les conclusions i la bibliografia utilitzada.


11

BRIEFING

L’encàrrec: L’Associació Observatorio de los estrategas des del seu fòrum, Ecodiseño: Diseño responsable de competitividad, ha encarregat aquest projecte. Actualment no es té gaire en compte el concepte de sostenibilitat en el moment en que es decideix fabricar un nou producte, i s’ha de conscienciar als consumidors de que actualment s’està produint un consum desmesurat i hem de tenir més en compte els recursos naturals i el manteniment del medi ambient. S’ha de generar aquest canvi de mentalitat i fer que això es vegi repercutit en la manera d’actuar dels usuaris davant d’una gran quantitat de productes dels que es desfan cada dia tot i que aquests encara no hagin arribat al final de la seva vida útil. L’encàrrec que va generar el client consisteix en la creació dels diferents elements que s’utilitzaran per a arribar al públic desitjat seran una pàgina web i un seguit de fanzines mensuals. Aquests productes i serveis que oferim serveixen per captar l’atenció de l’usuari i endinsar-se dins del projecte per explorar-lo i fer-lo partícip. Perquè és necessàri? És un projecte necessari pel que fa als recursos que hi ha al planeta avui en dia i és molt important introduir el concepte sostenible a


12

les vides dels individus, i fer que les seves vides estiguin regides més aviat per les necessitats bàsiques i no pas per un consum constant de productes superflus. Si no tenim en compte aquest concepte de desgast del planeta imposat per les persones, ens trobem dins del cicle de produir, consumir i generar residus a una velocitat molt elevada que està provocant un seguit de conseqüències negatives pel medi ambient. Aquest projecte està fonamentat per unes idees molt clares sobre la reducció de la velocitat de consum. No s’espera obtenir cap tipus de benefici econòmic amb aquest. El fet de que sigui un projecte sense cap intenció de recaptar diners, també li obre moltes portes ja que s’ofereixen diferents solucions als problemes que estem experimentant d’una forma gratuïta i accessible a tothom. A qui va dirigit: Es podria dir que aquest projecte té un tipus de públic, que en primer lloc, actuaria de forma personal per canviar diferents aspectes de la vida quotidiana, i en segon lloc, les accions dels individus que actuen per generar un món global i sostenible. El target del projecte està centrat principalment en persones entre 18 i 30 anys que viuen a les ciutats, estan influenciats per les corrents consumistes i en contacte constant amb les xarxes virtuals. D’altra banda, no és una franja d’edat tancada ja que això pot variar depenent de les persones i de les seves ganes d’implicació i responsabilitat amb el medi ambient. El públic secundari el formarien qualsevol persona interessada en evitar l’obsolescència dels objectes i en allargar la vida útil dels objectes. Aquest projecte els aporta un nou plantejament a totes les persones per saber què és el que han de fer cada cop que s’espatlla un objecte, o si més no, aporta solucions aplicables fàcilment per evitar l’obsolescència programada i així poder reduir la velocitat de consum.


13

Fases que defineixen el projecte: Les fases que defineixen el projecte per l’estudi que el desenvolupa son: - Investigació - Anàlisi d’antecedents, és a dir, altres projectes que tracten el mateix concepte. - Anàlisi de referents gràfics i conèixer quin és el millor llenguatge per arribar al públic desitjat. - Definició dels valors que diferenciaran el projecte de la resta. - Primers esbossos de disseny. - Disseny dels diferents elements que formen el projecte. - Re-disseny de les diferents peces. - Realització d’arts finals. Com que tot projecte té un temps determinat amb el qual s’ha de realitzar, ens hem de cenyir a complir les entregues el dia indicat. El que vaig realitzar per a poder planificar bé el temps. Ho vaig dividir mitjançant un cronograma on s’especificaven totes les fases del projecte i el temps que es destinava a cada una d’aquestes. Per poder comprovar l’efectivitat d’aquest dins de la nostra societat, es podrà observar el seu resultat mitjançant la pàgina web, i l’aplicació per telèfons mòbils, segons la quantitat d’usuaris i constància que tenen amb aquest espai i el tràfic d’informació que s’hi genera. Els objectius: Els objectius principals d’aquest projecte són els següents: Objectius generals: - Generar un canvi de mentalitat de les persones de cara a reduir la velocitat amb que substituïm els nostres objectes quotidians. - Reducció del volum de deixalles que genera la societat en la que vivim.


14

Objectius estratègics: - Crear un espai de difusió i d’aportació de coneixement en temes de reutilització i reparació de cara a reduir el consum. - L’ús de la reutilització vol transmetre una imatge d’estalvi. Per poder realitzar aquest projecte, els elements que es necessiten són mitjans digitals per poder generar la pàgina web i una aplicació adaptada per a les noves tecnologies i recursos econòmics aportats per diferents entitats com a subvenció i s’utilitzaran per donar a conèixer aquests espais virtuals mitjançant xapes i fanzines impresos. El concepte principal i fonamental que es tracta és el de la reutilització, d’aquesta manera evitem la quantitat de residus que estem generant al medi ambient i també estem reduint la velocitat de consum ja que al aprofitar el que tenim no cal que consumim més.


15

CRONOGRAMA


17

EL CLIENT

Aquest projecte és un encàrrec generat per una associació anomenada “Observatorio de los estrategas”. És una associació sense ànim de lucre. És un espai on es genera el debat per a tractar temes de la societat de consum en la que vivim. Aquesta associació va néixer l’any 2008. El seu objectiu principal és reconèixer i crear diferents solucions o estratègies d’innovació dins dels sectors socials i econòmics. Alhora, l’associació té altres objectius que en reforcen totes les accions que desenvolupen, com per exemple: la difusió del comerç mitjançan les xarxes electròniques, el desenvolupament tecnològic per arribar a generar objectes segurs i d’una qualitat òptima, etc. L’Associació està orientada cap a diferents àmbits tant del sector econòmic com del món creatiu. Actualment s’ha produït un canvi en la societat que ha evolucionat en temes d’ innovació i aparició de noves tecnologies. Per tal d’assolir els seus objectius l’associació desenvolupa diverses activitats, una d’elles és al creació d’un fòrum sobre l’ecodisseny que funciona amb l’objectiu de compartir la visió sobre l’ecodisseny dins de les polítiques de les entitats i de les empreses. És des d’aquest fòrum on s’estableix i es proposa l’encàrrec i proposta per iniciar un nou projecte que conscienciï als consumidors dels pro-


18

blemes mediambientals que està provocant el consum irresponsable i la velocitat en que ens desfem dels objectes. Aquest fòrum va dirigit tant a persones com a empreses que volen involucrar el disseny sostenible i ecodisseny dins dels seus processos habituals i així poder ser més sostenibles. L’equip humà del que consta l’associació es divideix en tres parts. Per una banda trobem tots els que generen informació i estan involucrats directament amb el projecte alhora de transmetre coneixement, per altra banda tots els associats que s’han donat d’alta per a pertànyer i rebre informació sobre els temes que es tracten i finalment diverses entitats col·laboradores. Per tal de poder seguir difonent la necessitat de reduir la velocitat en el consum i en la base a aquesta pràctica, derivar en un menor consum i en una millora de la sostenibilitat i del respecte cap al medi ambient, es planteja la realització d’un projecte que consciencii als consumidors sobre la necessitat de la reducció de deixalles. En aquest moment neix l’encàrrec que es va proposar per a realitzar una campanya de conscienciació a tots els consumidors, exactament per tal d’inculcar-los la idea de prolongar la vida útil dels objectes.


19

EL PÚBLIC OBJECTIU

El públic objectiu al que va dirigit el meu projecte son aquelles persones d’entre 18 i 30 anys d’una classe social mitja. Vaig definir aquesta franja d’edat perquè és el moment en que molts joves es comencen a independitzar. El fet de que s’independitzin comporta que tenen major consciència del que estan gastant i comencen a cobrir per ells mateixos les seves pròpies despeses. Aquest conjunt d’idees porten als joves a adoptar una actitud més enfocada a l’estalvi, fet que vaig considerar que era molt important destacar amb el meu projecte degut a que l’objectiu principal d’aquest és poder reduir la velocitat de consum que tenim actualment. Anys enrere la velocitat amb que les persones consumíem no era tant elevada perquè l’esperit estalviador era més fort. Avui en dia, tot i trobar-nos en un moment de crisi econòmica, el fet de substituir productes constantment sense que hagin arribat al final de la seva vida útil és pot apreciar fàcilment. Això ho podem observar en el cas de la gent gran que s’hi mira més alhora de comprar nous productes i abans de comprar-se de nous intenten arreglar els que s’han fet malbé. Vaig definir els 30 anys com a límit de la franja del públic objectiu pel meu projecte tenint en compte que als 30 anys la gent ja té una mentalitat molt més definida i és més complexa el fet de canviar-los les costums que han pres durant els últims anys. Des del meu punt de


20

vista és molt més fàcil introduir aquest concepte als joves que no pas als que ja son adults. És important que les persones comencin a incloure aquesta idea a les seves vides i es vagi transmetent també de pares a fills a mesura que passin els anys. Diversos estudis realitzats per l’Institut Nacional de consum i prestigioses universitats, ens centra que una gran part del públic objectiu aquí definit es troba en una fase de formació de la qual el seu cost és assumit per les famílies i que en molt pocs casos es combina l’estudi amb el treball. En aquesta situació els pocs recursos econòmics dels que disposen els joves son destinats bàsicament a àrees com l’oci, els viatges i el vestuari. És en aquest escenari on per alleugerir una mica la despesa i la velocitat del consum, he orientat aquest projecte cap a aquest públic objectiu. Com ja he comentat a la introducció, un dels elements per poder cridar l’atenció del meu públic objectiu el que he generat han estat un seguit de fanzines per introduir-los dins d’aquesta temàtica. El projecte també pot resultar interessant per totes aquelles persones que estan interessades en conceptes de sostenibilitat, o bé pel fet de fabricar-se ells mateixos els seus propis objectes alhora que els estan fent únics.


21

ANÀLISI D’ANTECEDENTS

Com que el meu projecte es desenvolupa dins de l’àmbit web i l’àmbit editorial, vaig creure convenient investigar quines eren les pàgines webs i també les revistes que s’havien generat referents a aquesta temàtica anteriorment. Fent referencia als antecedents que existeixen sobre reutilitzar i reparar actualment, he pogut observar que és un concepte que es tracta molt sovint tot de forma teòrica i poques vegades s’exposen exemples pràctics i guiats. Existeix una revista anomenada RS que tracta d’aportar estratègies empresarials per la cura del medi ambient, el seu públic objectiu son empresaris i no va dirigit a un públic jove com el que jo vull arribar amb el meu projecte. És una revista bàsicament informativa i que no promou en cap moment temes de reutilització, sinó que més bé, de conscienciació. El disseny d’aquesta publicació està regit per molta quantitat de text informatiu i poc atraient per la lectura. A més a més, la reticula utilitzada a l’interior, des del meu punt de vista, té una distribució de blancs que no ajuda al lector ja que la diferencia de cosos tipogràfics no esdevé una jerarquía gaire clara.


22

Dins de la mateixa branca de producció de la revista “RS”, trobem la revista “Buenas ideas” d’un disseny pràcticament idèntic a l’anterior i una temàtica semblant. Realitzada amb paper reciclat, intenta acostarse a la imatge de sostenibilitat i del reciclatge.


23

D’altra banda, també existeix una revista anomenada Do it yourself que està enfocada a la reutilització i em sembla interessant pel fet de que expliquen mitjançant fotografies un pas a pas de com reutilitzar diferents objectes, acostant-se més al concepte que vull aportar amb el meu projecte. El disseny i el públic al que es dirigeix no s’adeqüen gens al que jo estic perseguint. El disseny d’aquesta publicació es centra en la decoració de la llar i rep un aire més dolç i familiar, destinat bàsicament al públic femení i casolà. El disseny del seu interior està sobrecarregat d’informació i de fotografies, cosa que des del meu punt de vista és molest pel lector ja que es veu atacat per molta informació que normalment es passa per alt.

Els exemples comentats fan referència al mitjà imprès que és la revista i la manera com s’expressen les idees va dirigit a un públic més adult. En el meu projecte el que vull es diferenciar-me de propostes d’aquest estil i marcar-ne un de nou interactiu i col·laboratiu per part de l’usuari.


24

Les pàgines webs que mostren el concepte de sostenibilitat, de reparació i reutilització de materials son totes molt semblants i utilitzant sempre els colors verds que venen imposats “pel medi ambient” i l’associació de conceptes amb la naturalesa. D’altra banda, moltes de les pàgines a no ser que siguin blogs, són pàgines tancades on només es mostra informació i l’usuari no hi pot intervenir en el seu contingut. En aquest aspecte el meu projecte aporta interacció i participació que és un factor molt important alhora d’augmentar el contingut i la fidelització dels usuaris que visiten la pàgina.


25

Totes aquestes pàgines estan estructurades d’una forma una mica complexa d’entendre i d’operar i difícils alhora de trobar el que es busca realment. Els exemples següents, mostren com sovint es cau en els tòpics de relacionar el concepte de la reutilització amb el color verd i activitats relacionades amb nens i les manualitats. També podem observar que el contingut està estructurat d’una forma molt dispersa i difícil de seguir.

Després d’analitzar el problema que existeix actualment al mercat, puc constatar que tot i que hi hagi una demanada i una necessitat de buscar solucions a aquest tipus de problema, les diferents propostes que existeixen no arriben a ser satisfactòries. Per aquest motiu, he decidit dirigir la pàgina web del meu projecte com una possible proposta per a posar solució a aquest problema.


26


27

ANÀLISI DE REFERENTS

Els referents que utilitzo per al meu projecte reuneixen les següents característiques: Els estils que tenen aquestes identitats considero que s’aproximen molt al seu públic gràcies a la tipografia de pal sec, al lettering i el canvi de tipografies que s’utilitza en un mateix espai és capaç d’aportarli un to informal poc recarregat i que atrau la mirada del client. M’agradaria integrar-los dins del projecte que proporcioni una nova varietat ja que és una temàtica que normalment es tracta des d’un punt de vista molt seriós i la intenció és fer-ho més proper i habitual mitjançant la gràfica.


28


29


30

Dins de les publicacions impreses, em sembla molt interessant el format i el fet d’incloure encartes per ampliar informació o aportar noves idees de més a més. També em sembla força atractiva la gràfica que s’ha utilitzat en aquests. També diversos elements que s’utilitzen per embolicar revistes i es poden reutilitzar en forma de pòster o desplegables. Les identitats de les revistes següents em criden l’atenció per la netedat i la claredat en que mostren el contingut. S’han utilitzat unes retícules molt netes i gens recarregades. Aquesta netedat i aparença simplista ajuda alhora d’incloure les il·lustracions o fotografies. En el cas de fos al contrari, les il·lustracions es veurien molt atapeïdes ja que no es podien integrar bé amb la resta d’elements de la pàgina. Considero també molt interessant el fet de mostrar tipografies de diferents cossos dins d’una publicació apart de mostrar jerarquies per captar l’atenció del públic cap a un punt concret i focalitzar l’atenció.


31


32

D’altra banda em sorprèn que les portades de la revista “Yorokobu” sempre siguin diferents i no estigui establert un logotip pel nom de la revista, tot i que pel meu projecte seria interessant mantenir el nom per la continuïtat ja que és una temàtica que és més difícil que el públic la reconegui si va variant i és important seguir sempre la mateixa línia gràfica.

Dins dels referents de pàgines web interactives he escollit les següents: - Fat or fiction: Aquesta pàgina web ens presenta un pastís format per diferents porcions de pastissos. Aquest pastís està situat al centre de la pàgina com element principal per focalitzar l’atenció del visitant i que interactuï amb ell. A mesura que l’usuari es passeja per les diferents porcions, van apareixent a la part dreta les diferents característiques pertinents a la part seleccionada.


33

El fet de que funcioni d’aquesta manera em va facilitar la idea que he emparat en el meu projecte, de situar els elements de selecció al centre de la pàgina i la informació als laterals. Considero que és una forma molt clara i fàcil de que l’usuari entengui el funcionament de la pàgina sense que hi hagi d’haver unes instruccions prèvies. Alhora es mostra una pàgina d’estil simplista i gens recarregada.


34

- Political climate: Aquesta pàgina es basa en una infografia interactiva. Trobo que aquest concepte de formalització d’idees és atractiu per l’usuari. De la mateixa manera que en l’exemple anterior, fixa l’atenció del visitant de la pàgina al contingut mitjançant un element interactiu al centre. Un cop més, al desplaçar-se per damunt es generen diferents respostes al contingut de cadascuna de les parts. Des del meu punt de vista és de gran ajuda per l’usuari el fet de que aparegui informació de la selecció al centre, d’una forma clara i senzilla. Aquesta pàgina, complementa a més a més la informació al lateral de la mateixa manera que en l’exemple anterior.


35

Com he comentat anteriorment, les il·lustracions son un factor molt important dins de la gràfica que segueixo en aquest projecte i vaig decidir seguir com exemple el manuals d’Ikea que amb un sol cop d’ull es poden identificar perfectament tots els passos que cal seguir i d’altra banda, estan estructurats tots de la mateixa manera.

Un referent que he utilitzat en quant a les il·lustracions son les que realitzen a l’agència Kantt. Estan dissenyades mitjançant un traç força regular i generant una imatge molt plana. He escollit aquest tipus d’il·lustracions perquè la línia defineix molt bé el contorn, és un traç molt definit i l’únic color que utilitzen és el negre pel traç. L’absència de color a les diferents parts crec que ajuden a rebre millor el concepte i no tant l’objecte.


36

També he utilitzat com a punt de referència el tipus d’il·lustracions que realitzen l’Anna Rusakova o bé en Jonathan Calugi. Utilitzen un traç que definit clarament que és l’encarregat de generar les formes i aportar la informació a la persona que l’està observant. A més a més, les figures respecten els espais blancs i amb un simple traç son capaços de reproduir una imatge. Aquest tipus d’il·lustració al no ser molt complicada a l’hora de realitzar-la permet generar-ne moltes fàcilment ja que no es tracta de mostrar el detall sinó l’acció i una idea principal.


37


39

EL PROCÉS DE DISSENY


40

NAMING

A l’hora d’escollir un naming pel projecte, la primera premissa que em vaig marcar era evitar aquells noms que continguessin les paraules “Eco” o “Re”. Aquesta decisió la vaig prendre perquè és un concepte que s’ha explotat molt i actualment ha quedat obsolet per la societat. La gent al observar aquest tipus de campanyes o projectes cauen en el fet de que és un projecte més que ens ve a vendre la mateixa idea de sempre i acaba cansant a les persones i provocant un efecte de rebuig. Després de descartar varies propostes que no m’acabaven de fer el pes, vaig arribar a una ultima opció que vaig trobar molt encertada pel que fa tant al seu contingut com al públic al que va dirigit. Aquesta opció és : Lamadre. El nom d’aquest projecte va sorgir del concepte de “la mare”. “La mare” com a punt d’inici de les coses, un punt de partida del qual es creen nous projectes. També des del sentit de l’experiència, les mares sempre coneixen quina és la millor manera d’aprofitar les coses que tenen al seu voltant abans de llençar-les. Alhora que també saben quina és la millor manera de solucionar els problemes que es presenten amb les coses que tenen al seu abast. Es podria adoptar com el concepte de “ho he aconseguit” a mode de ¡eureka!, en el sentit de crear un nou concepte que et porta a aprofitar el que es té. La mare de totes les coses es basa en agafar la matèria prima per a poder crear. El fet d’unir l’article i el nom ve donat per una bona sonoritat i un to desenfadat per trencar amb la serietat de l’experiència que agafen aquest tipus de projectes que sovint queden molt distanciats de l’usuari.


41

LOGOTIP

Al començar a dissenyar estava buscant un logotip que fos proper a les persones i que tingués un caràcter propi. Amb aquesta primera idea havia pensat generar un lettering que fos agradable i alhora reflectís el caràcter manual, que era una part del concepte que volia plasmar en el projecte. En un primer moment vaig voler imposar un estil molt dolç, proper i que mostrés delicadesa i recordés al tracte que es té amb la mare (FIG. 1). Aquesta era una opció molt pròxima al públic, tot i que s’allunyava de la idea de llençar diferents materials i de la sensació de “ganes d’experimentar” que volia transmetre al públic al que em dirigeixo. Vaig intentar millorar-lo incloent-hi una rodona al voltant simbolitzant el cicle. Aquest cicle representava el fet de que no es produeixen residus. (FIG. 2).

(FIG.1)

(FIG.2)


42

Després de provar amb diferents elements gràfics que aportessin més identitat a la marca vaig veure que no s’apropava al concepte que volia transmetre i em vaig decidir per canviar la tipografia utilitzada per una altra que aportés els valors que s’adequaven més a les necessitats que requeria el projecte. Amb els diferents letterings em vaig adonar de que el que necessitava el logotip era una tipografia de pal sec que tingués suficient cos com per impactar en l’usuari. Una de les proves que vaig realitzar però no vaig considerar vàlida van ser la següent: (FIG.3)

(FIG.3)

A mesura que anava realitzant diferents proves vaig creure convenient el fet d’incloure-hi una petita frase “Tengas el tiempo que tengas” per tal de donar èmfasi a que sempre trobaràs una estona per poder-la dedicar a reutilitzar per a poder ser més sostenible o generar menys residus al planeta. La tipografia que vaig escollir finalment s’allunya de la idea inicial. És de pal sec. Vaig prendre aquesta decisió basant-me en que es una tipografia rígida i la que més s’adequa en el cas d’haver de construirla amb diferents materials. Havia de generar un logotip que mostrés com a partir d’elements discrets es pot construir un nou producte com a idea bàsica de la


43

reutilització. En aquest moment em vaig replantejar quins eren els punts forts del meu projecte i quins era els que volia mostrar amb un sol cop de vista. Partint d’aquest concepte el vaig intentar formalitzar amb dues peces que s’unissin en un espai, però no era exactament un logotip que s’apropés a l’usuari. (FIG.4) Tot i no ser la figura que buscava em va aproximar a un nou concepte d’unió de peces i de materials.

(FIG.4)

Vaig decidir agafar 6 materials. Aquests materials son: el paper, la fusta, el vidre, la roba, el metall i el plàstic. Vaig escollir aquests 6 pel fet de que són una mostra suficientment gran i representativa dels materials que tenim a l’abast i que podem utilitzar per crear nous objectes. Vaig optar per relacionar els materials amb una peça geomètrica de 6 costats, és a dir un hexàgon. Volia mostrar dins d’aquest un univers creat a base de materials. L’elecció de l’hexàgon respon a tres idees bàsiques. En primer lloc es relaciona amb els 6 materials esmentats anteriorment. En segon lloc és una figura regular formada a partir de diferents peces irregulars, donant a entendre la creació d’un objecte nou a partir d’altres objectes que reutilitzem. Per últim, també és conegut


44

que l’hexàgon és l’única figura regular capaç d’omplir tot un espai sense deixar espais buits. Amb aquest raonament vull transmetre que pràcticament tot el que ens envolta es pot reutilitzar. (FIG.5)

(FIG.5) Aquest conjunt de materials units dins d’una mateixa peça em transportava també al fet de que per a poder crear un objecte a partir de varies coses hem d’agrupar-les. Vist des de la llunyania a mi em va semblar una petita joia, com la que cadascú pot crear-se ell mateix i fer-la única. Finalment vaig incloure el nom del projecte a la part inferior del logotip. (FIG.6)

(FIG.6)


45

La tipografia utilitzada per al logotip és la Gill Sans MT Pro Medium. Vaig escollir aquesta tipografia i no una altra perquè és molt regular tant en el traç com en els angles i s’apropa al concepte de regularitat de l’hexàgon. A més a més el gruix del traç de la tipografia és molt semblant, molt poc més gruixut, al gruix del traç del logotip. El fet d’utilitzar aquesta semblança de traçat fa que el logotip quedi unit. Un cop generada la identitat vaig definir quines serien les peces que formarien aquest projecte i quina seria l’estratègia a seguir per tal de que fos viable i un projecte que pogués atraure a un públic jove i amb ganes de fer coses ja fos per ells mateixos; com per mirar-s’hi amb el medi ambient.

Les peces gràfiques que formen el projecte són: - Pàgina web (com element suport principal) - Aplicació per a telèfons mòbils - Fanzines descarregables com element de promoció i de funcionament per l’usuari. Aquests elements es complementen entre ells. Els fanzines serveixen com a element de promoció per donar a conèixer el projecte i la pàgina web i l’aplicació son els espais on podran interactuar els usuaris. Tots els elements es mouen dins del mateix codi gràfic per tal de donar unió i consistència al projecte i que l’usuari sigui capaç de relacionar el projecte en els diferents suports.


46

LA TIPOGRAFIA

He utilitzat en el meu projecte la tipografia Helvetica Neue per ser una lletra llegible, clara i ben definida. Vaig descartar l’ús d’una tipografia serifa perquè li aportava un aire més seriós i no ho vaig creure convenient. La tipografia escollida és de fàcil lectura i em va permetre generar un codi més informal i pròxim a l’usuari. La seva gran varietat d’estils em va permetre utilitzar-la per diferenciar jerarquies d’informació dins dels suports que he realitzat. A la pàgina web vaig utilitzar la tipografia en format “Bold” per poder cridar l’atenció de l’usuari i mostrar-li gràficament quins eren els botons i els espais importants d’informació que calia tenir en compte. En canvi, per al contingut de la pàgina vaig optar per aquesta tipografia en format “Regular” ja que la informació que hi apareix només és informativa i no té la funció de generar interacció directa amb l’usuari. D’altra banda, als fanzines tant impresos com mostrats digitalment a la pàgina web, les paraules clau es mostren escrites amb la tipografia Akzidenz-Grotesk BQ Condensed. El fet de que hagi escollit aquesta i no una altra és perquè fa una simbiosi perfecte amb la imatge, i alhora també en ressalta per no passar desapercebuda quedant al mateix nivell la il·lustració i la tipografia.


47

Helvetica Neue Regular

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz

Helvetica Neue Bold

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz

Akzidenz-Grotesk BQ Condensed

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz


48

LA GAMMA CROMÀTICA

En un primer moment, a l’hora de decidir quins serien els colors que predominarien en el meu projecte vaig decidir que evitaria que estigués relacionat amb el color verd que normalment s’utilitza per projectes d’aquesta mateixa temàtica. Tot i que el color verd ens remet a la idea de medi ambient que ens han imposat, considero que és molt important portar el concepte de sostenibilitat i ecologia a un altre nivell. Aquest era el primer punt que volia remarcar per diferenciar el meu projecte de la resta. Amb aquesta elecció, m’escapo de la idea preconcebuda del reciclatge habitual. El color és un dels punts importants. Com que en un principi vaig decidir que el projecte seria molt visual, tal com he comentat anteriorment, vaig decidir relacionar els 6 materials amb 6 colors amb la idea de que el producte resultant podia ser fruit de la reutilització de diversos materials. La relació dels colors amb el material que vaig utilitzar és un codi cromàtic establert ja dins de la nostra societat actual dins del món del reciclatge i la separació de materials per reciclar-los, o bé també depenent del color que predomina en el material. Seguint aquest codi de materials i colors, els vaig relacionar de la següent manera: Blau: Paper Verd: Vidre Groc: Plàstic

Gris: Metall Vermell: Roba Marró: Fusta

Dins del logotip, cada color ocupa una de les 6 figures que es formen a l’interior, és a dir, cada material té el seu propi espai. Els colors al estar relacionats amb els materials tant a la pàgina web com als fanzines reben un paper molt important ja que ajuden a l’usuari a situar-se i a ordenar els diferents conceptes que hi trobem.


49

LES IL·LUSTRACIONS

Un altre element que he utilitzat per unificar les peces han estat les il·lustracions que és una forma de transmetre quin és el concepte principal sense haver de mostrar l’objecte en si. Vaig realitzar diverses il·lustracions generades per traçats que en definien les formes. Les vaig introduir a la pàgina web dins de l’espai on es poden visualitzar els fanzines pas a pas de forma on-line i de la mateixa manera a l’aplicació per a suport mòbil. En el cas dels fanzines, les he utilitzat com element principal per transmetre el missatge visualment. La decisió d’haver escollit aquest tipus d’il·lustració de línia i no un altre va ser per la senzillesa del traçat i visual i que permetia un fàcil seguiment alhora sent una il·lustració prou complerta.(FIG.7)

(FIG.7)


50

LA PÀGINA WEB

A l’hora de començar a dissenyar la web em vaig trobar amb que no volia realitzar un simple espai on es parlés sobre sostenibilitat i ecologia. Vaig creure que per tractar tots aquests temes ja hi havia suficients pàgines que l’esmentaven i sovint quedaven en un pla molt llunyà a les persones. La intenció del meu projecte era poder arribar al màxim nombre de públic possible i generar un tràfic d’interacció interessant a la pàgina. Primer de tot, vaig decidir que no cauria en l’error d’omplir una pàgina de text que gairebé ningú es llegiria el seu contingut. Finalment vaig decantar la web més cap a l’extrem de manera que el contingut el pogués generar el propi usuari. Si el propi usuari de la pàgina podia generar el contingut feia que la pàgina agafés més interès i personalitat ja que ells mateixos introduïen conceptes que els interessaven. D’altra banda, avui en dia el fet de que l’usuari pugui intervenir en les pàgines web i incloure-hi les seves opinions, projectes, o fotografies fan que la interacció de l’espai web i l’usuari incrementi i es pugui generar un contingut molt més personal. Abans de posar-me a dissenyar vaig investigar quines eren les formes de situar un menú en un espai web, quina quantitat de contingut havia d’aparèixer i quina era la millor manera de poder captar l’atenció de l’usuari. Considero que és molt important a l’hora de dissenyar una pàgina web el fet de que l’usuari identifiqui quina és la funció d’aquesta i que amb molt pocs clics pugui entrar a l’apartat que més li interessi.


51

Vaig definir un seguit de paràmetres que son els que seguiria alhora de realitzar la pàgina web: - Interactiva - Participativa, a l’hora de que l’usuari pugués publicar les seves creacions. Donat que el projecte permet explorar dos camins com son la reutilització i la reparació, ja en la primera pantalla es mostren aquestes dues opcions a escollir. La pàgina de reutilitzar està formada de manera que l’usuari escull que hi apareix en cada moment. Amb això, em refereixo a que la pàgina web funciona més aviat com una aplicació, un joc, no és una pàgina tancada. Al generar una pàgina web diferent, l’usuari és qui s’introdueix i s’involucra d’una forma més entretinguda i divertida. D’altra banda, la part de reparar funciona amb la finalitat d’intercanviar opinions amb altres usuaris i visitants de la pàgina referents a diferents maneres d’arreglar els objectes que sel’s han fet malbé. Aquesta part té un funcionament més simple i semblant a un fòrum. Un cop definides com seria el tipus de pàgina en cada cas, explicaré quina és la seva estructura: A la pàgina inicial trobem el logotip i dos botons que son els encarregats de dirigir-nos a una pàgina o a l’altre.


52

ESTRUCTURA PÀGINA REUTILITZAR L’estructura principal de la web és: (FIG.8)

Reutilizar Manifiesto

Reparar Creaciones

Menú Sube tu creación

Contingut

(FIG.8)

A la part superior de la pàgina web està situat el logotip i seguidament el menú on apareixen les opcions: “Manifiesto”, “Creaciones”, “Sube tu creación” i diversos botons per a poder compartir la pàgina amb algunes xarxes socials. (FIG.9)

(FIG.9)


53

A la part central de la pàgina trobem situat el contingut. M’he decantat per una estructura bàsica de pàgina on el menú de les diferents opcions que es poden seleccionar està situat a la part superior deixant a la part central un espai per mostrar el contingut. És una pàgina senzilla i gens recarregada on es busca la màxima simplicitat. Si ens comencem a desplaçar pel menú, podem observar que dins de l’apartat de “Manifiesto” es presenta en l’espai destinat al contingut. (FIG.10)

htpp://www.lamadre.org/reutilizar_manifiesto

Reutilizar Manifiesto

Reparar Creaciones

Sube tu creación

(FIG.10)

La selecció de l’apartat “Creaciones”, situa al mig un comandament de doble selecció circular amb tres característiques bàsiques. Un és l’elecció del material, l’altre és l’elecció del temps i com a resultat d’aquests dos paràmetres es mostra al centre del comandament les opcions escollides.


54

A més a més, serveix de porta d’entrada per a poder accedir als projectes que compleixen els dos paràmetres escollits. (FIG.11)

(FIG.11)


55

Aquest tipus de comandament compleix la funció de ser autoexcloient en quant a les seleccions. Alhora és un dispositiu molt semblant als comandaments d’alguns aparells de la llar, fuig d’una complexitat extrema i evita males interpretacions de la selecció. El seu funcionament és molt senzill. Al seleccionar cada material, l’anella corresponent agafa els colors establerts per cada material i també l’espai que ocupa aquest dins del logotip. Un cop tenim seleccionats el material i el temps que ens interessen per poder observar algunes de les coses que es poden crear seguint aquests paràmetres, apareix al damunt un botó que cal clicar per poder accedir a veure les peces.(FIG.12)

EMPIEZA A CREAR

(FIG.12)


56

El dispositiu és l’eix fonamental que guia el funcionament de la part de reutilitzar de la pàgina web. A més a més, dins de l’apartat de “Creaciones” també trobem dues franges, una ens explica una breu definició del material que hem seleccionat, i l’altre una descripció del temps. Aquestes dues franges complementen la selecció escollida informant a l’usuari d’algunes de les característiques o de les propietats del material i el que significa el temps a l’hora de reutilitzar. La pàgina s’estructura de la següent manera: (FIG.13)(FIG.14)

Reutilizar Manifiesto

Descripció del material

Reparar Creaciones

Menú Sube tu creación

Comandament

Descripció del temps

(FIG.13)


57

Reutilizar Manifiesto

Reparar Creaciones

Sube tu creaci贸n

(FIG.14)


58

Un cop ens endinsem dins de la selecció que hem escollit apareixen imatges amb el resultat dels projectes que s’han realitzat amb aquell material i aquell temps. (FIG.15) A l’hora de presentar els productes que es poden crear he preferit seguir l’estil de pàgina simplista i fer una presentació gràfica dels objectes enlloc d’un desplegable ja que és sabut que una imatge val més que mil paraules.

htpp://www.lamadre.org/reutilizar_creaciones_papel60

Reutilizar Manifiesto

Reparar Creaciones

Sube tu creación

(FIG.15)

Un cop l’usuari selecciona un dels objectes passa a una altra pàgina on apareix l’objecte ampliat i un requadre on es poden observar els passos que s’han seguit per a poder crear l’objecte mitjançant il·lustracions que en mostren el pas a pas. A la part superior d’aquest requadre hi apareix un botó perquè l’usuari pugui descarregar-se un fanzine amb el pas a pas per no haver de seguir-lo sempre on-line. (FIG.16)


59

La imatge ampliada centra el producte escollit i el pas a pas dins d’un requadre simula el fanzine.

htpp://www.lamadre.org/reutilizar_creaciones_papel60

Reutilizar Manifiesto

Reparar Creaciones

LIBRETA TIQUETS

Sube tu creación

Descárgate el paso a paso para poder crear este objeto tu mismo.

AGRUPAR

(FIG.16)


60

Finalment al botó de “Sube tu creación” ens porta a una pàgina on l’usuari pot pujar el seu propi projecte i explicar quins son els passos. D’aquesta manera totes les persones interessades en aportar el seu granet de sorra ho tindran molt fàcil per col·laborar amb el projecte Lamadre i donar a conèixer noves formes de reutilització, ja que això només és possible si entre tots hi participem. Dins d’aquesta nova pàgina, s’ha d’incloure el nom, cognom, e-mail i les variables dins les que es situarà el projecte. (FIG.17)

htpp://www.lamadre.org/reutilizar_nuevo

Reutilizar

Reparar

Manifiesto

Creaciones

Sube tu creación

Sube tu creación Nombre del proyecto Examinar

E-mail

Subir imagen

Nombre

Apellido

Descripción todos los pasos

Seleccionar de que material se trata:

Madera

Papel

Vidrio

Tela

Plástico

Metal

Seleccionar el tiempo aproximado de realización:

20’

40’

60’

90’

120’

Compartir: 150’

Quiero que se muestre mi nombre en la creación. Deseo recibir un fanzine con el paso a paso de mi proyecto.

Enviar Cancelar

(FIG.17)

Per complimentar el repositori son dades bàsiques el nom, cognoms i e-mail de l’autor així com el nom del projecte i una descripció del mateix. Per classificar el projecte dins dels paràmetres material i temps, s’han de seleccionar en aquesta fase de registre aquestes opcions.


61


62

ESTRUCTURA PÀGINA REPARAR Per l’apartat de reparació, ho he estructurat per seguir dos possibles camins, que son: “Buscar soluciones” i “Ofertar soluciones”. Dins de la part de “Buscar soluciones” podem aplicar un pre-filtre per grups de solucions.(FIG.18)

htpp://www.lamadre.org/reparar_buscarsoluciones

Reutilizar

Reparar

Buscar soluciones

Buscador de soluciones Palabra clave Seleccionar uno Bricolaje Electricidad Fontanería Hogar Jardín Motor PC Transporte

Menú

Ofertar soluciones

Cambio de marchas bicicleta de montaña

Frenos bicicleta Mountain Bike

Cómo cambiar los platos a bicicleta

Una monomarcha o «una velocidad» no tiene un sistema de cambio de marchas, es un mecanismo con un solo engranaje, no se utiliza desviador de cambio, cambios internos u otros métodos para variar la relación de transmisión de la bicicleta. Para cambiar las marchas de una bicicleta lo que hay que hacer es...

Son varios los tipos de frenos que podemos encontrar en una bicicleta de montaña (MTB), actualmente la variedad se limita casi en exclusiva a dos tipos: los V-Brake (a la llanta) y los de disco (al disco sujeto al buje de la rueda), pero existen muchas otras variedades aunque la mayoría están desuso actualmente. Uno de los primeros sistemas de frenado de las MTB para la rueda trasera, y que a día de hoy se continúa empleando en otras disciplinas como el BMX son los frenos U-Brake, pero en MTB están completamente obsoletos...

Es algo relativamente sencillo, y a lo que no debemos de tener miedo. El 1º paso es desmontar el pedalier, lo haremos segun lo explicado en el articulo de mantenimiento del hollowtech ...

bicicleta, marchas, transporte, herramientas

Buscador

Seleccionar materiales:

Madera

Papel

Vidrio

Tela

Plástico

Metal

Buscar

Solucions

Colocar cesta

Soporte para la instalación de cesta en la bicicleta, nos permite de forma fácil colocar el soporte en el tubo de la dirección en los dos sistemas de rosca o ahead, diseñado para transporta poco peso, se podría instalar varilla a la horquilla si esta dispone de soporte, para conseguir una mayor resistencia. bicicleta, cesta, transporte, herramientas, instalación

Solucions

bicicleta, platos, transporte, herramientas.

Activar luces delanteras y traseras bicicleta

Solucions

bicicleta, frenos, transporte, herramientas, obsoleto

Se acerca el invierno, los dias cada vez mas cortos hacen que si queremos seguir saliendo en bici a diario, y no esperar hasta el proximo fin de semana, no nos quede otro remedio que salir de noche...

Forrar un nuevo sillin

bicicleta, luces, transporte, herramientas, noche.

Muchas veces debido al uso de las bicicletas, el sillin termina rompiéndose. Una forma muy sencilla para poder seguir utilizando nuestro sillín es canviarle la tela/piel tapiz y obtendremos un nuevo sillin sin tener que gastar dinero... bicicleta, sillin, transporte, herramientas, instalación

Parches anti pinchazos Puedes generarte tu mismo en casa unos pequeños parches utilizando goma juntamente con cola, esta mezcla te permite... bicicleta, pinchazo, transporte, herramientas.

(FIG.18)

La pàgina està distribuïda manera que a la part esquerra es poden aplicar alguns filtres que ajudin a centrar la búsqueda i a la part dreta en format de tres columnes es presenten els primers paràgrafs de les solucions proposades a la búsqueda. (FIG.19)


63

htpp://www.lamadre.org/reparar_buscarsoluciones

Reutilizar

Reparar

Buscar soluciones

Buscador de soluciones Palabra clave Seleccionar uno Bricolaje Electricidad Fontanería Hogar Jardín Motor PC Transporte

Ofertar soluciones

Cambio de marchas bicicleta de montaña

Frenos bicicleta Mountain Bike

Cómo cambiar los platos a bicicleta

Una monomarcha o «una velocidad» no tiene un sistema de cambio de marchas, es un mecanismo con un solo engranaje, no se utiliza desviador de cambio, cambios internos u otros métodos para variar la relación de transmisión de la bicicleta. Para cambiar las marchas de una bicicleta lo que hay que hacer es...

Son varios los tipos de frenos que podemos encontrar en una bicicleta de montaña (MTB), actualmente la variedad se limita casi en exclusiva a dos tipos: los V-Brake (a la llanta) y los de disco (al disco sujeto al buje de la rueda), pero existen muchas otras variedades aunque la mayoría están desuso actualmente. Uno de los primeros sistemas de frenado de las MTB para la rueda trasera, y que a día de hoy se continúa empleando en otras disciplinas como el BMX son los frenos U-Brake, pero en MTB están completamente obsoletos...

Es algo relativamente sencillo, y a lo que no debemos de tener miedo. El 1º paso es desmontar el pedalier, lo haremos segun lo explicado en el articulo de mantenimiento del hollowtech ...

bicicleta, marchas, transporte, herramientas

Colocar cesta

Seleccionar materiales:

Madera

Papel

Vidrio

Tela

Plástico

Metal

Buscar

Soporte para la instalación de cesta en la bicicleta, nos permite de forma fácil colocar el soporte en el tubo de la dirección en los dos sistemas de rosca o ahead, diseñado para transporta poco peso, se podría instalar varilla a la horquilla si esta dispone de soporte, para conseguir una mayor resistencia. bicicleta, cesta, transporte, herramientas, instalación

bicicleta, platos, transporte, herramientas.

Activar luces delanteras y traseras bicicleta

bicicleta, frenos, transporte, herramientas, obsoleto

Se acerca el invierno, los dias cada vez mas cortos hacen que si queremos seguir saliendo en bici a diario, y no esperar hasta el proximo fin de semana, no nos quede otro remedio que salir de noche...

Forrar un nuevo sillin

bicicleta, luces, transporte, herramientas, noche.

Muchas veces debido al uso de las bicicletas, el sillin termina rompiéndose. Una forma muy sencilla para poder seguir utilizando nuestro sillín es canviarle la tela/piel tapiz y obtendremos un nuevo sillin sin tener que gastar dinero... bicicleta, sillin, transporte, herramientas, instalación

Parches anti pinchazos Puedes generarte tu mismo en casa unos pequeños parches utilizando goma juntamente con cola, esta mezcla te permite... bicicleta, pinchazo, transporte, herramientas.

(FIG.19)

Així doncs, a cada una de les solucions ofertades hi ha una petita descripció i un botó per a poder ampliar el detall. Aquesta distribució permet aplicar el filtre de búsqueda seleccionat i veure d’un cop d’ull els resultats dels quals els títols en ressalten mitjançant la tipografia per tal de poder llegir molt més ràpid la temàtica de cada resultat.


64

D’altra banda, la part d’ofertar solucions de manera anàloga a l’apartat “Sube tu creación” de l’apartat de Reutilització, de la pàgina web, permet la complimentació del formulari per registrar les solucions de reparació ofertades per part dels internautes. (FIG.20)

htpp://www.lamadre.org/reparar_buscarsoluciones

Reutilizar

Reparar

Buscar soluciones

Ofertar soluciones

Ofertar soluciones Título Seleccionar família

Palabras clave

Bricolaje Electricidad Fontanería Hogar Jardín Motor PC Transporte

Descripción de la solución propuesta Links externos Links externos

Seleccionar de que material se trata: Examinar Madera

Papel

Vidrio

Tela

Posibilidad de contactar con el autor. Recibir informción de las visitas.

Plástico

Metal

Subir imagen

Compartir: Enviar Cancelar

(FIG.20)


65

APLICACIÓ MÒBIL L’estructura de la pàgina web s’aplica de la mateixa manera a l’aplicació per a suport mòbil. La base de funcionament és la mateixa però el menú mitjançant el que ens desplacem varia. A l’aplicació, el menú apareix a la part inferior perquè al accedir-hi tàctilment no es tapa la pantalla amb la mà quan es seleccionen les diferents opcions i és de més facilitat per a poder-ho prémer amb el dit polze. Aquest està dividit en cinc botons a l’apartat de reutilitzar i en tres botons en el de reparar. Aquests botons son: Inici, Manifest, Ruleta, Pujar un nou projecte i Opcions. El botó d’inici és el que ens situa a la pàgina inicial, allà on l’usuari pot escollir si anar a la part de Reutilitzar o bé a la de Reparar. La resta cadascun es correspon amb la mateixa funció que a la pàgina web. (FIG.21)

Atrás

10

(FIG.21)

Aquestes son les diferents pantalles que formen l’aplicació: (FIG.22)


66

MANIFIESTO REUTILIZAR

REUTILIZAR REPARAR

ALARGAR LA VIDA DE LOS PRODUCTOS · LAS COSAS DEBEN SER DISEÑADAS DE MODO QUE PUEDAN SER REPARADAS · REPARAR NO ES REMPLAZAR · LA REUTILIZACIÓN ES UN DESAFÍO CREATIVO · LA REUTILIZACIÓN SOBREVIVE DE LA MODA · REPARAR O REUTILIZAR ES DESCUBRIR · ACTUAR EN BUENOS Y EN MALOS TIEMPOS · LAS COSAS REPARADAS SON UNICAS · LA REUTILIZACIÓN Y LA REPARACIÓN COMO METAS CREATIVAS

10

Atrás

EMPIEZA A CREAR

10

10


67

Atrรกs

Atrรกs

10

10

Atrรกs

Atrรกs

RIEGO EN BOTELLA

10

10


68

Atrás

Sube tu creación

Nombre del proyecto

E-mail

Nombre

Apellido Examinar

PEGAR

Subir imagen

Descripción todos los pasos Seleccionar de que material se trata:

Descárgate el paso a paso para poder crear este objeto tu mismo.

Madera

Papel

Vidrio

10

10

Atrás

Buscador de soluciones

Una monomarcha o «una velocidad» no tiene un sistema de cambio de marchas, es un mecanismo con un solo engranaje, no se utiliza desviador de cambio, cambios internos u otros métodos para variar la relación de transmisión de la bicicleta. Para cambiar las marchas de una bicicleta lo que hay que hacer es...

Palabra clave Seleccionar uno Bricolaje Electricidad Fontanería Hogar Jardín Motor PC Transporte

bicicleta, marchas, transporte, herramientas

Colocar cesta

Seleccionar materiales:

Madera

Tela

Cambio de marchas bicicleta de montaña

Papel

Vidrio

Plástico

Metal

Buscar

Soporte para la instalación de cesta en la bicicleta, nos permite de forma fácil colocar el soporte en el tubo de la dirección en los dos sistemas de rosca o ahead, diseñado para transporta poco peso, se podría instalar varilla a la horquilla si esta dispone de soporte, para conseguir una mayor resistencia. bicicleta, cesta, transporte, herramientas, instalación


69

Atrás

Cambio de marchas bicicleta de montaña Una monomarcha o «una velocidad» no tiene un sistema de cambio de marchas, es un mecanismo con un solo engranaje, no se utiliza desviador de cambio, cambios internos u otros métodos para variar la relación de transmisión de la bicicleta. Para cambiar las marchas de una bicicleta lo que hay que hacer es... bicicleta, marchas, transporte, herramientas

Ofertar soluciones

Título

Palabras clave Seleccionar uno Bricolaje Electricidad Fontanería Hogar Jardín Motor PC Transporte

Descripción de la solución propuesta

Buscar

(FIG22)


71

ELS FANZINES El format que he utilitzat per els fanzines és el A6. He escollit aquest format perquè cap a la butxaca, és una mida molt manejable i es pot subjectar amb una sola mà i alhora promou l’estalvi de paper. El disseny contempla a les primeres pàgines els elements que son necessaris per a poder crear el objecte que apareix a la portada. Seguidament hi apareixen tots i cadascun dels passos que cal seguir per a poder construir l’objecte al que fa referència. El fet de que estigui estructurat d’aquesta forma és que està pensat per a ser una referencia de muntatge i enumera i descriu tots els elements necessaris, abans de començar la creació com es fa també en les receptes de cuina o en manuals de muntatge Tots els elements que apareixen a l’interior son il·lustracions. Des del moment en que es comença a mostrar el pas a pas a més, s’introdueix tipografia que expressa amb una sola paraula el concepte que s’està representant gràficament.El fet de complementar la il·lustració amb una descripció és per reforçar l’acció. He decidit realitzar il·lustracions enlloc de fotografies perquè mostren un caràcter genèric dels elements, no volent centrar-se en el tipus concret d’objecte. Amb les il·lustracions es mostra més un concepte i no tant un objecte. El color del paper que he empleat en cada cas, fa referencia al material que es treballa en aquell fanzine, seguint els criteris esmentats anteriorment. S’utilitzen verbs per definir les accions, amb una única paraula per acció i una tipografia neta, clara i entenedora que complementa la imatge quedant al mateix nivell d’importància que la il·lustració. Aquest format de fanzine és molt útil alhora de transportar-los a l’espai on es realitzaran les peces. Els colors utilitzats a cada fanzine fan referència tal com hem dit anteriorment al material utilitzat per la creació de cadascun d’ells.


72


73


75

EL PRESSUPOST

Costos inicials


76

Costos fixos desenvolupament del projecte (3 mesos)

Producció (promoció, manteniment pàgina web, hosting) Detall mensual


77

Cost total en un any


78

CONCLUSIONS

Finalitzada l’elaboració del projecte, considero que és necessària una revisió de tot allò més rellevant que he après al realitzar-lo. Per una banda, m’ha servit per prendre consciència des de com es pot arribar realment a l’usuari mitjançant elements gràfics fins com el propi projecte ens pot arribar a canviar a nosaltres mateixos. Al mateix temps, he desenvolupat camins que fins avui en dia no havia explorat gairebé. M’ha servit per entendre quin és el funcionament i la dinàmica que s’utilitza a l’hora de realitzar les pàgines web i el perquè de la seva forma i poder observar quina és l’actitud de l’usuari davant d’una pàgina nova que no ha vist anteriorment. D’altra banda, he apostat molt per la il·lustració que considero que he pogut observar que en alguns casos pot transmetre d’una forma molt més clara, divertida i entenedora un concepte. No tots els missatges han d’estar creats de la mateixa manera ni utilitzant el mateix codi gràfic. Cada temàtica requereix un codi específic i des del meu punt de vista crec que he aconseguit trobar un codi diferent al que s’havia vist fins al moment i que realment no s’adequava gens al públic al que anava dirigit. A mesura que anava investigant i realitzant el projecte vaig poder observar com les persones llencem una gran quantitat d’elements que realment podríem aprofitar i trobo que el concepte de reutilització tothom l’hauria de començar a tenir en compte. Es requereix un canvi de mentalitat per part de totes les persones del món ja que no només és un problema a nivell estatal, sinó que globalment a tot el planeta el podem trobar. Hem de ser conscients que aquesta velocitat en la que estem immersos d’un consum que està basat en la fórmula d’utilitzar i llençar no és la més efectiva ni pel planeta ni per la nostra butxaca.


79

Amb aquest projecte hem intentat promoure un apropament al món de la reutilització i la reparació aportant una nova forma de veure les diferents opcions existents, al mateix temps que intentem involucrar a la resta dels usuaris per tal de que participin activament en aquest projecte, aportant les seves pròpies solucions. Intentem d’aquesta manera, la conscienciació en la reutilització, com a via per a poder donar una nova vida als objectes. Sempre des d’un punt de vista d’economia i de recursos, per tant d’una sostenibilitat del planeta. El fet de que no es diferenciïn els uns dels altres provoca que els usuaris considerin tots els projectes al mateix nivell. A més a més, al ser una temàtica que s’ha estat llençant constantment de la mateixa manera, els usuaris han començat a no fer cas a aquest tipus de missatges i el públic no es sorprèn de cap manera. Tenint en compte això, vaig considerar que un canvi de llenguatge permetria trencar aquesta rutina que s’havia establert entre projectes d’aquest caire i la societat. D’altra banda, utilitzant la pàgina web, els mateixos usuaris proposen solucions per a poder millorar, és a dir, no és una empresa la que proposa solucions sinó que tothom pot ser partícip del projecte i aportar el seu gra de sorra. Amb aquest llenguatge pretenc cridar l’atenció de l’usuari fent que sentí pròxim el projecte i el convidi a la seva participació i espero haver-ho aconseguit. Finalment, puc afirmar que el fet d’experimentar amb diferents materials per poder generar aquests petits manuals m’han servit per donar-me compte de que tothom pot generar objectes amb qualsevol cosa que tingui al seu abast.


80

BIBLIOGRAFIA

Llibres: Mcharry, Jan, (1995), Reducir, Reutilizar, Reciclar una mina de ideas creativas para ahorrar y proteger el medio. Madrid : Ecoespaña Sherín, Aarís, (2008). Sostenible, un manual de materiales y aplicaciones prácticas para los diseñadores graficos y sus clientes. Barcelona: Gustavo Gili Pàgines web: Yorokobu Revista | Yorokobu, http://www.yorokobu.es/papel/ [ 29 de març del 2012] Shit | Magazines | COLORS Magazine http://www.colorsmagazine.com/magazine/82 [29 de març del 2012] 032.com - Magazine http://032c.com/archive/issues/ [ 1 d’abril del 2012] The magazine | Little White Lies http://www.littlewhitelies.co.uk/the-magazine/ [ 1 d’abril del 2012] Eshop – Culture – Magazines- page4 http://www.colette.fr/#/a/3/eshop/40/culture/41/magazines/page/4/ [ 1 d’abril del 2012] Thinkmap Visual Thesaurus http://www.visualthesaurus.com/ [6 d’abril del 2012] Italian Picnic Basket Invitation – The Dieline


81

http://www.thedieline.com/blog/2011/10/18/italian-picnic-basketinvitation.html [10 d’abril del 2012] Designspiration – Design Inspiration http://designspiration.net/ [12 d’abril del 2012] Avant Garden http://www.avantgarden.no/en/ [ 16 d’abril del 2012] Guia Recupera | Medi ambient i sostenibilitat | Ajuntament de Girona http://www.girona.cat/guiarecupera/cat/presentacio.php [ 17 d’abril del 2012] Recycled Market : Upcycled Wooden Ruler Ideas http://recycledmarket.blogspot.com.es/2011/04/upcycled-woodenruler-ideas.html [ 17 d’abril del 2012] A Delightful Showcase of Restaurant Websites http://www.tuttoaster.com/a-delightful-showcase-of-restaurantwebsites/ [ 17 d’abril del 2012] Pinterest http://pinterest.com/ [ 23 d’abril del 2012] Como diseñar correctamente una Landing Page: Las mejores prácticas y ejemplos – Ivan Serrano Regol http://www.ivoserrano.com/diseno-web/como-disenar-correctamente-una-landing-page-las-mejores-practicas-y-ejemplos/ [ 24 d’abril del 2012] Objetos hechos con papel reciclado | Rincón Abstracto http://www.rinconabstracto.com/2011/09/objetos-hechos-conpapel-reciclado.html [ 25 d’abril del 2012]


82

FFFOUND! http://ffffound.com/?offset=2000& [ 28 d’abril del 2012] How To Make a Stylish Photo Frame For Several Photos | Shelterness http://www.shelterness.com/how-to-make-a-stylish-photo-framefor-several-photos/ [25 d’abril del 2012] Reutilizar | Reducir, Reciclar, Reutilizar y Radio | Las 4 Erres http://www.blogseitb.com/ecologia/tag/reutilizar/ [ 28 d’abril del 2012] ObjectibiS BLOG >> 15 IDEAS PARA RECICLAR - REUTILIZAR PINZAS DE LA ROPA http://19bis.com/objectbis/2012/04/23/objetos-con-2ª-vida/15ideas-para-reciclar-reutilizar-pinzas-para-la-ropa/ [3 de maig de 2012] 12+1 Ideas para reciclar, reutilizar y decorar en las frías tardes de invierno. Los viernes de ecología cotidiana | El Blog Alternativo http://www.elblogalternativo.com/2012/02/10/121-ideas-para-reciclar-reutilizar-y-decorar-en-las-frias-tardes-de-invierno-los-viernesde-ecologia-cotidiana/ [ 5 de maig del 2012] Como rellenar y reutilizar capsulas de café nespresso – El Aderezo – Blog de las Recetas de cocina http://www.eladerezo.com/utensilios/rellenar-capsulas-cafe-nespresso-doce-gusto.html [15 de maig del 2012] Assembly Instructions - IKEA http://www.ikea.com/ms/en_US/customer_service/assembly_instructions.html [ 18 de maig del 2012]


83

Instituto Nacional De Consumo – Informes y Estudios http://www.consumo-inc.gob.es/informes/ind_juv.htm [29 d’agost del 2012] ¿Cómo son los adolescentes y cómo evolucionaran sus hábitos de consumo? http://www.esade.edu/web/esp/about-esade/today/news/viewelement/143701/1/como-son-los-adolescentes-y-como-evolucionaransus-habitos-de-consumo [29 d’agost del 2012] Informe Teens 2010. Evolución hábitos de consumo http://www.slideshare.net/amcuadrado/evolucion-hbitos-de-consumo-adolescentes-2010 [29 d’agost del 2012] Fat or Fiction- Cake http://www.fatorfiction.info/cake [29 d’agost del 2012] OUR SHORTLIST! – Information is Beautiful Awards http://www.informationisbeautifulawards.com/2012/08/awardshortlist/ [29 d’agost del 2012] GOOD.is | Political Climate – An Interactive Timeline (Scaling) http://awesome.good.is/transparency/web/1010/political-climatechart/interactive.html [29 d’agost del 2012]


LAMADRE  

Projecte Final d'Estudis

LAMADRE  

Projecte Final d'Estudis

Advertisement