Page 1

SANDRA MALMBERG - LANDSCAPE ARCHITECT -


SANDRA MALMBERG INNEHÅLLSFÖRTECKNING OM MIG.........................................................1 CICULUM VITAE........................................2 DETALJPLAN...............................................3 NATURUM....................................................4 STADSPARK LEEDS..............................5-12 STADSPARK UPPSALA......................13-14 TORG......................................................15-17 BOSTADSGÅRD 1.....................................18 PROJEKTERING BOSTADSGÅRD 1.....19 BOSTADSGÅRD 2 OCH 3.......................20 BOSTADSGÅRD 4/PARKERING......21-24 PRIVATTRÄDGÅRD 1.............................25 PRIVATTRÄDGÅRD 2........................26-27 IDÉTÄVLING..............................................28 CROQUIS OCH AKVARELL...................29 ARBETSPROCESSEN..........................30-31 SKRIFTLIGA DOKUMENT.....................32 FILMER........................................................32 SLUTORD OCH KONTAKT.....................33

OM MIG Mitt namn är Sandra Malmberg, jag är 24 år gammal och har läst fyra år på landskapsarkitektprogrammet på Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala. Vårterminen 2013 gjorde jag ett utbyte till Leeds Metropolitan University, en mycket lärorik termin. Sedan ett år tillbaka jobbar jag extra åt studentkonsult-företaget Akretus AB ​där jag har gjort allt ifrån beskärningsuppdrag till gestaltningsuppdrag för privatpersoner och bostadsrättsföreningar. Mitt kandidatarbete om Landscape Character Analysis gjorde jag hos Ramböll i Uppsala. Min största passion ligger i att designa och jag har väldigt lätt för att få inspiration och spruta ur mig idéer. Det jag får jobba lite mer på är istället att få alla dessa idéer att fungera tillsammans och att våga släppa taget om vissa idéer. Då jag är perfektionist nöjer jag mig sällan med ett arbete utan tycker alltid det finns saker att jobba vidare med och under mina studieår har jag verkligen kunnat följa min egna utveckling. Även om det känns lite tungt att gå tillbaka och titta på projekt som man gjorde de första åren med tankarna "om jag bara visste allt jag vet nu" så ser jag en enorm utveckling som jag hoppas och tror aldrig kommer att sluta. Varje dag bjuder på nya lärdomar! Vill du veta mer om mig eller se exempel på texter och andra dokument jag producerat inom min utbildning som inte faller direkt under kategorin gestaltning, titta gärna in på min hemsida: http://www.sandramalmberg.n.nu​

1 LANDSCAPE ARCHITECT


SANDRA MALMBERG PROFIL Jag är en positiv tjej med höga ambitioner. Jag är social och utåtriktad med stort engagemang och vill hela tiden lära mig nya saker. För mig är det viktigt att ständigt utvecklas. Jag är väldigt tävlingsinriktad och när jag går in för något blir jag väldigt fokuserad. DESIGNERFARENHETER Under mina avancerade kurser inom landskapsarkitektur har jag lagt särskild vikt på att utveckla mina idéer, min kreativitet, min problemlösningsförmåga samt visualisering av projekt. Jag är tävlingsinriktad och deltog hösten 2012 i idétävlingen Bo bra på äldre dagar, där jag tilldelas tredje pris. SOCIAL KOMPETENS Jag är bra på att kommunicera både skriftligt och muntligt vilket jag har praktiserat mycket i min roll som ridinstruktör. Jag trivs med att jobba i grupp, något jag har fått utveckla både i skolarbeten och i mitt jobb som teambuilder-instruktör, men jag kan också jobba individuellt och ta egna insiativ. Jag är bra på att organisera och ta ansvar, vilket jag visat genom att driva stora arrangemang till exempel tävlingar på min ridklubb, ungdomskonferenser och insparksveckorna på mitt universitet. FRIDTID På min fritid ägnar jag mig åt tävlingsridning och umgås med mina vänner. Jag fotograferar också en hel del och gillar att resa för att få inspriation och se nya saker. UTBILDNING 2009-2014 Landskapsarkitektprogrammet, 300 hp, SLU, Uppsala med utbytestermin vid Leeds Metropolitan University. Masterskurser främst inriktade på gestaltning. 2011 KFUK-KFUMs ledarutbildning EMMA 2007-2009 Basår samt fristående kurser 30 hp, Uppsala Universitet, Uppsala Naturtekniskt basår, Practical English, muntlig & skriftlig kommunikation 7,5 hp, Danska 1 7,5 hp, Multimedia 15 hp, 2007 – Matematik, 5 hp, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm

efter deltagarna, och arbetet ställer stora krav på så väl planering som flexibilitet, samt sociala egenskaper. Som assistent till barn med särskilda behov krävs stor flexibilitet och lyhördhet. 2006 – 2012, Karlshems Gård, Lurbo Ridklubb, Börjedals gård, Stall Hilton, ridinstruktör, stallperspnal samt beridare, tim- samt säsongsanställning. Sedvanliga stallsysslor, hästskötsel, vidareutbildning samt försäljning av ponnyer och hästar. Teoriundervisning och lektioner för barngrupper 8-16 år och personer med förståndshandikapp. Arbetet med barn kräver mycket social förmåga, tålamod och flexibilitet samtidigt som hästdelen genomsyras av stort ansvar och säkerhetstänkande. 2011, Ramböll, timanställning. Inventering av cyklister och gående inför kommande brobygge i Uppsala centrum. Arbetet krävde tålamod och noggrannhet. 2008-2010, Västmanlands-Dala nation, Peace and Love-festivalen, Uppsala Konsert och Kongress, Hotell Linné, bartender samt serveringspersonal, timanställningar. Olika typer av servitris- och bartenderjobb på alltifrån nattklubb till konferensanläggningar. Beställningar, kassaarbete och servering. Arbetet kräver att man kan arbeta i högt tempo och under sena timmar, med högsta servicebemötande. 2008-2009, Festivalinfo.se, skribent, säsongsanställning. Recensioner och reportage av uppträdande på konserter och festivaler. För att klara av arbetet behöver jag visa framåtanda och vara mycket självgående. SPRÅKKUNSKAPER Engelska – talar och förstår mycket bra. Danska – förstår mycket bra. Franska – förstår och talar motsvarande gymnasienivå. MAC OCH PC Jag är van användare av både PC och MAC. Jag arbetar regelbundet i programmen AutoCad, Photoshop, InDesign, Sketch-Up, PowerPoint, Windows Movie-maker, iMovie samt använder mig av sociala medier. Jag använder mig även av verktygen Prezi, Illustrator, Final Cut Pro, Camtasia 2 och Shaderlight.

2005 Svenska Ridsportförbundets Ungdomsledarutbildning

IDEELLA UPPDRAG Ultuna Studentkår, ledamot i studieråd, insparkskommitté, fikautskott, spext samt webbmästare, fadder för internationella studenter och fanbärare, läsårsvis 2009-2012

ARBETSLIVSERFARENHET Augusti 2012 – nuvarande, Akretus, studentkonsult. Designuppdrag av bostadsgårdar och privata trädgårdar som landskapsarkitekt samt beskärning i studentbemanningsföretag.

Slektkommittén, ett samarbete mellan de utbildningar som läser vid SLU i Uppsala, ledamot respektive sekreterare 2011-2012

April 2008 - nuvarande, KFUK-KFUM Alnäs, lägerledare, assistent och teambuilder, säsongs- samt timanställning. Ledare för idrotts- och sommarläger för barn och ungdomar i åldern 7-15 år samt instruktör för både vuxen- och ungdomsgrupper på Alnäs samarbetsbana. Aktiviteterna anpassas

Upplands ridsportförbunds ungdomssektion, ledamot 2006-2010

Uppsala Akademiska ridklubb, ledamot och webbansvarig 2009-2011

Lurbo Ridklubb, ledamot i ungdomssektion, tävlingssektionen samt styrelsen årsvis 2004-2009

2 LANDSCAPE ARCHITECT


SANDRA MALMBERG DETALJPLAN, BERNADOTTEHEMMET PLANPROGRAM I Valstära fastighet 3:7 samt 1:14 ges möjlighet till uppförande av byggnader i samma stil, men med högre täthet, som omkringliggande byggnader för att stärka stadsdelens karaktär. I nordöstra hörnet av området ges möjlighet för kontorsbyggnader för att fånga upp bullret samt ett parkeringsgarage med platser ovan och under jord som täcker större delen av områdets behov. Det nordöstra hörnet av Valsätra 3:7 har även avvarats som allmän plats för att uppehålla sig eller framtida torghandel. Under torget finns underjordiska parkeringsmöjligheter för att kunna tillfredsställa behovet vid en expanderande handel. Längs Bernadottevägens samt runt det föreslagna torget ges även möjlighet för handel i bottenvåningen för att binda ihop kontor och servicen på Bernadottehemmet längst det framtida stomlinjestråket. Byggnaderna längs vägen är av en högre karaktär för att möta upp Bernadottehemmet och inte låta nämnda dominera i området. Högre bebyggelse mot gatan skyddar även de inre delarna från buller och ramar in torget. Områdets övriga del består genomgående av låghusen för att skapa sammanhållning med bebyggelsen längst Bernadottestigen samt östra delen av Bernadottevägen. Därav begränsas även bostäderna till radhus, kedjehus eller låga flerfamiljshus då detta är den typ av bebyggelse som finns i omgivningen. Utrymme för förskola finns i de nordvästra delarna, med goda förbindelser för både biltrafik och cykelvägar, samt närhet till naturen för lek och pedagogisk undervisning. Förskolan ligger skyddad mot trafik, samtidigt som omgivningen skyddas från de höga ljudnivåerna från dagiset. För att utnyttja marken maximalt tillåts bostäder ovanpå förskolan, med möjlighet till egen gård. Blandtrafik råder på Bernadottevägen som är utpekad som ett framtida stomlinjestråk, med möjlig spårvagnstrafik. Bernadottestigen bevaras för angöring av befintliga småhus längs denna samt förskolan i väst. Gång- och cykeltrafik angör området via cykelbana längst Bernadottevägen eller via befintligt gång- och cykelnät i skogsområdet i söder. Närmaste busshållplats finns på Bernadottevägen. Tillfredsställande boendegårdar ska finnas för de boende, med möjlighet till lek såväl som rekreation. Hårdgjorda ytor ska finnas för framkomlighet till entréer och uthus. Parkering sker i möjligaste mån i utkanten av området.

3 LANDSCAPE ARCHITECT


SANDRA MALMBERG NATURUM, VIPÄNGEN PROGRAM FÖR NATURUMET Naturumet syftar till att möjliggöra avkoppling och upplevelse i naturen med närhet till djur och natur. Byggnaden ska ligga så att så många olika värden som möjligt kan upplevas därifrån. Naturmet ska ha god och nära anslutning till allmän väg och naturstigar. Vägar och vissa naturstigar ska vara handikappanpassade med en lutning på max 5 %. En byggnad om 200 kvm i ett plan med fyra entréer ska upprättas med en uteplats 200 kvm plan yta i anslutning till någon entré. Naturumet ska fungera som en länk eller portal till naturen och placeringen av byggnaden ska göra så liten inverkan på omgivningen som möjligt, fysisk och visuellt. Byggnaden ska vara estetiskt tilltalande och kommunicera och samspela med platsens natur- och kulturmiljö. Hänsyn ska tas till omgivande gång- och cykelvägar dessa ska anslutas om möjligt. Bil- och cykelparkering med god anslutning till Naturumet ska finnas med maxavstånd från parkering till Naturumet på 200 meter. 15 stycken parkeringsplatser ska upprättas och parkeringen ska göra så liten påverkan på omgivningen som möjligt, visuellt och med ljud.

Mitt förslag för Naturumet syftar till att visa upp och tillgängliggöra naturen samtidigt som det fysiska ingreppet minimeras. Valet av plats baserar sig på den LCA-analys som vi i grupp arbetade fram för området. Hus och parkering placeras i utkanten av området för att minimera så väl fysiska som upplevda ingrepp på området. Området som valts för placeringen av Naturumet är det område som enligt analysen ansågs tillföra minst till naturupplevelsen. Byggnaden samt parkeringsytor och väg har anpassats till områdets topografi och följer dess höjdkurvor. För att minimera det visuella intrycket från naturen har parkeringen placerats gömd mellan byggnaden och det befintliga vägnätet. Byggnaden ges stigande takhöjd samt glasfasad ut mot naturen för att kunna visa upp denna på bästa sätt. Uteplatsen har placerats i direkt anslutning till byggnanden för att lösa upp känslan mellan ute och inne och dessutom givits ett väderskyddande tak.

4 LANDSCAPE ARCHITECT


SANDRA MALMBERG STADSPARK, SOUTH BANK/LEEDS

Detta arbete är gjort under mina utbytesstudier och syftar till att ge ett gestaltningsförslag för en ny park i Leeds. Idag finns ingen stor park mitt i staden så den nya parken kommer att fungerar som en stadspark. Konceptet för parken var stråla samman de tre viktiga element som utgör staden: vattnet, grönskan och människorna. Leeds delas av en stor å, River Air, som rinner nära platsen. Ån kantas av höga staket och ses mer som en barriär än en tillgång i dagsläget. Leeds är känd för sin grönska, trots avsaknaden av parker och andra stadsnära grönytor. Däremot finns det stora naturområden precis utanför Leeds, vilka jag vill kila in i staden och binda samman till ett grönt nav mitt i centrum. Leeds är också känt för sitt nattliv, det är en av Englands största städer och den utgörs främst av arbetarklass och studenter. Studenter från olika håll i världen, med olika bakgrund och med olika intressen. Min strävan är att parken ska bli en plats för alla dessa olika människor att mötas på. Gestaltningsförslag för parken.

Den nya bron som binder ihop båda sidorna av River Aire.

Gräsplanteringen

Cafébyggnaden

Aktivitetsytor i parken.

5 LANDSCAPE ARCHITECT

Ej skalenlig.


SANDRA MALMBERG STADSPARK, SOUTH BANK/LEEDS I mitt förslag förenas vattnet, grönskan och människorna på ett spännande och levande sätt. Genom att bilda gröna kilar genom staden, i form av alléer, fickparker och trädgårdar kan både människor och djur njuta av estetiska så väl som ekologiska aspekter. River Aire görs tillgänglig med långa bryggor och en stor, centralt placerad bro länkar samman sydsidan med nordsidan. Vattnet lyfts in i parken i from av dammar och en mindre å, som en del av dagvattenhanteringen, men också av estetiska skäl. Platsen ligger bara ett stenkast ifrån centrum med butiker och restauranger, och på södra sidan ligger ett mindre shoppingcenter. Dessa aktiviteter binds samman med fler butiker och caféer samtidigt som de kompletteras med galleri, hotell, bio, kontor och bostäder. Genom att erbjuda fler sorters aktiviteter och olika sorters boende ökar chansen för en levande och mångkulturell park.

Sunken gardens på vintern

Aktivitetstorget på vintern

Belysningsplan, ej skalenlig

Ljusträdgården på kvällen

6 LANDSCAPE ARCHITECT


SANDRA MALMBERG STADSPARK, SOUTH BANK/LEEDS Ur förslaget: ”The park is a hub for key nodes and destinations in the area. The various elements such as walkways, tree rows, the small river and buildings helps to reinforce the direction through the park. The direction leads the visitor through the park and helps to link the nodes so that a flow is created through the park. Along the way are experiences that activities and sights to stop at the visitors who want to spend a little more time in the park. The park is characterized by a game between the open and the closed and lush, with trees and built form as walls and ceilings. The material used in the park remains of mostly natural material such as vegetation, wood, stone and water. There are different areas in the park with different characters. The squares, which are made for bigger crowds, have the potential for activities and events. The big lawns have opportunities for activities as sports, picnicking or sunbathing. The theme gardens contribute with small scale and offer a variety of activities and themes. The themes, as well as the overall park connects different kinds of people in a common meeting place, represents different parts that together creates a wholeness. The raised gardens are created as various stage of substances: liquid, solid and gas. The sunken gardens alluding to the five philosophical elements: fire, earth, water, air and aether. The aether-garden is designed as a smooth lawn that is accessed via a few steps. This is a space for thought and reflection, which make an important part of the park’s recreational use. Nearest the retail park there are three elements that are also designed for a particular theme the prepositions in, under and above.”

Vattenträdgården

Bryggan

HS2-torget

7 LANDSCAPE ARCHITECT


SANDRA MALMBERG

Den japanska trädgården

S T A D S P A R K S O U T H

Blomsterträdgården

Utsnitt från planen. Skala 1:250/A3

B A N K L E E D S

Caféet

Arbete i modell under utvecklingen av Leeds city park.

8 LANDSCAPE ARCHITECT


SANDRA MALMBERG STADSPARK, SOUTH BANK/LEEDS

HS2-torget - ett öppet torg med kapacitet för en stor mängd människor. Här finns plats både för spontana möten och för den som vill slå sig ner och vila benen. Bryggorna - ett estetiskt dagvattensystem som påminner om läget nära ån. Här finns möjlighet för fika, solbad eller läsa en bra bok.

Ljusträdgården - en spektakulär tematrädgård som blir parkens pärla och en självklar mötespunkt kvällstid.

Blomsterträdgården - sommarens höjdpunkt med sina färgsprakande blommor tillför variation till parken och blir en glad färgklick.

9 LANDSCAPE ARCHITECT


SANDRA MALMBERG STADSPARK, SOUTH BANK/LEEDS

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

Detail B .

Detail A. This detail is showing how the pattern at the plaza should be laid. Granite slabs 600 x 300 x 30 mm in stretcher bond with 100 mm wide steel band in between. Joints 3 mm. End pieces shall be cut with at least a third of the originally tile size remaining. Scale 1:160.

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

Show the detailed area. Not to scale.

Granite slabs 600 x 300 x 30 mm. Joints 3 mm. End pieces shall be cut with at least a third of the originally tile size remaining. Stairs of granite slabs 600 x 250 x 30 mm. Joints 3 mm. Each step is lined by a stripe of light grey granite 600 x 50 x 30 mm. See detail C. Retaining wall, 150 mm wide, 500 mm high. Concrete ramp, 900 mm wide. Hand rail, 200 mm wide, 490 mm high.

Detail A.

Retaining wall, 2000 mm wide, 500 mm high.

Detail B. Meeting between materials. Scale 1:200. PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

Hard elements and heights, scale 1:400.

10 LANDSCAPE ARCHITECT


SANDRA MALMBERG

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

STADSPARK, SOUTH BANK/LEEDS

Detail C. Shows the lined edge of steps. Scale 1:50.

Masterplan, scale 1:10 000. Shows the area where the detailing is made.

Section A-A’ from detail B, scale 1:50. Cross section for the stairs and the ramp in the light garden. *Granite slabs 600 x 300 x 30 mm. Joints 3 mm.

Detail D. Bedding layer for the paving in the cross section. Scale 1:20. PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

Timber, 200 mm wide, inner part 70 mm, outer part 90 mm high.

Screwed together

Stainless steel, 70 mm in diameter. Concrete, 900 mm wide.

Post set in the situ concrete wall while it solidifies.

Granite slabs 600 x 300 x 30 mm. Joints 3 mm.

Granite slabs 600 x 300 x 30 mm. Joints 3 mm.

Detail F. Shows how the elements fit together. Not to scale.

Detail E. Isometric view for materialmeetings at hand rail. Scale 1:20. PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

ATIONAL PRODUCT

11 LANDSCAPE ARCHITECT


SANDRA MALMBERG

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

B’

Planting plan, scale 1:400

Ginkgo biloba, mature height 9-12 m.

Ginkgo biloba, mature height 9-12 m.

Grass planting, with grasses between 15 - 150 cm.

Grass planting, with grasses between 15 - 100 cm.

Grass planting,with grasses between 15 - 150 cm.

Section B-B’, scale 1:100. Planting cross section. The grass species are planted in stripes. The trees are established with underground anchor.

12 LANDSCAPE ARCHITECT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

B


SANDRA MALMBERG STADSPARK, FYRISHOV/UPPSALA

Platsen i förhållande till staden.

Gestaltningsförslag för parken. Skala 1:5000 /A3

Ej skalenlig.

Befintliga karaktärer och kvalitéer.

DEN NYA STADSPARKEN Uppsala är Sveriges fjärde största stad, och befolkningsmängden ökar hela tiden. Städerna blir allt mer urbana och trycket på grönytorna ökar. Den idag befintliga stadsparken är mycket välanvänd och behöver avlastning. Strax norr om centrum ligger stadsdelarna Svartbäcken och Fyrisvall, ett område som expanderat sin bebyggelse de senaste åren, utan att ännu fått någon egen park. Detta projekt gick under namnet Sound W(e)aves och mitt fokus låg på att att integrera vattnet i parken samtidigt som jag förbättrade parkens ljudbild. På grund av de omgivande- samt genomkorsande gatornas trafik, närheten till järnvägen samt en stor aktivitetsanläggning i parken är området relativt bulligt. Genom olika teman i olika delar av parken fokuserade jag på att lyfta fram andra ljud, allifrån musik till fågelkvitter, men även helt ”tysta” rum. Parkens rum och karaktärer anpassades till byggnaderna och dess anvädning, ett gammal garage gjordes om till café intill en nyplatnerad äppellund och intill den stora tegelbyggnaden som idag är skola placerades aktiviteter som lekplats, isbana och en möjlig fotbollsplan.

Ej skalenlig.

Programskiss.

Inzoomning på cafédelen och fruktträdgården. Skala 1:1450/A3

13 LANDSCAPE ARCHITECT


SANDRA MALMBERG STADSPARK, FYRISHOV/UPPSALA

Cadritning av gestaltningsförslaget.

UPPSALAS STADSPARKPROGRAM Parker för alla uppfylls genom att göra parken mer tillgänglig samt erbjuda aktiviteter för samtliga åldrar. Exempelvis tas staketet runt Seminarieparken bort, gångvägar planas ut för att underlätta för rörelsehindrade samt ytor avsetts för aktiviteter och evenemang. Pedagogiska kvalitéer tillfredsställs genom stora, fria ytor för aktivitet, sittplatser där undervisning kan ske, lekplats, experimentyta samt plats för kultur- och pedagogisk verksamhet i befintliga byggnader. Värdefulla biotoper ska bevaras genom att en stor del av den befintliga vegetationen behålles.

VEGETATION Parkens basvegetation utgörs av lövträd så som popplar, avenbok samt lind, tillsammans med stomhäckar av avenbok. Parken varieras med träd med speciella karaktärer. Näverhäggen bidrar med sin vackra stam tillsammans med städsegröna häckar av Mahonia till färg i parken även på vintern, äpple- och körsbärsträd bidrar med blommning och frukt och hängalm genom sin speciella växtform. Vegetationen spelar en viktig roll för parkens rumskänsla, där träd och buskar ramar in både små och stora rum. Perenner och lökväxter används som komplement för att tillföra platsen ytterligare kvalitéer så som färg och doft. Växtlighetens tillväxt över åren.

Blomstrande stad med perennrabatter utförs framförallt genom stor planteringsyta i Seminariedelen, men även genom att nuvarande vegetation kompletteras med blommande träd, buskar och rabatter i områden för rekreation t.ex. vid rörelsestråk, café och sittplatser. Servering och festplats infrias i ett av de äldre trähusen som finns på platsen tillsammans med andra mötesplatser som informationscenter och mindre butiker med koppling till parken. I amfiteater samt på torgyta vid Fyrishovsbadet finns möjlighet för så väl musikarrangemang, dans, parkteater eller utställningars behov.

Uppsala ska vara en trygg stad vilket förverkligas genom öppna ytor och tydlig ljussättning, samt sänkt hastighet på bilvägarna runt området. Gestaltningen ska ha en relation till den befintliga stadsdelskaraktären seminarieparkens kulturhistoria, Fyrishovs sportcentrum samt Fyrisvallens moderna inslag speglas därför i parken genom bland annat möjlighet för kulturarrangemang, utökande av aktiviteter samt moderna inslag i form av ljudinstallationer.

Uppsala ska ha tidstypiska parker från olika epoker - där den nya stadsparken får representera 2000-talet med moderna material och anspela på upptäckarglädjen samtidigt som parken tar hänsyn till platsens kulturhistoria. Förståelsen för och kunskapen om Uppsalas parker ska öka - ökad tillgänglighet och ett stort utbud av aktiviteter är en stor del av detta.

14 LANDSCAPE ARCHITECT


SANDRA MALMBERG BROTORGET, BOLLNÄS

MÖTESPLATS BROTORGET Med mitt förslag vill jag underlätta orienteringen i stadskärnan genom att skapa tydlig rumslighet och breda stråk, ge platsen en egen identitet och få in färg i staden. Brotorget ska vara en naturlig knutpunkt i staden och en självklar mötesplats. Brotorget ska vara ett levande torg med förutsättningar för människor med olika livsstil, ålder och bakgrund. Gestaltningen speglas av ett stadsmässigt uttryck med moderna material.

ANALYS Efter inventering av området konstaterades att: - Vissa delar av torget blir tomma och oanvända. Fler målpunkter får människor att röra sig mellan flera ställen och således över större yta vilket i sin tur skapar ett mer aktivt torg. - Bra mikroklimat ökar chansen till att människor uppehåller sig på platsen. Vindtunnlar kan bli besvärliga framförallt under vinterhalvåret då de drar med sig kyla. Lägen med bra mikroklimat bör utnyttjas som uppehållsplatser. Torget bör skyddas mot starka vindtunnlar genom olika sorters vindskydd. - Flera användningsområden gör torget attraktivt för många olika sorters människor. Däremot blir torget svårorienterat när funktionerna är utspridda lite här och var. De olika funktionerna bör tas till vara, samt kompletteras och struktureras upp. - Bullret kan uppfattas som störande och göra det jobbigt att uppehålla sig länge på platsen. Genom att få ner hastigheten på trafiken, minska mängden passerande motorfordon i möjligaste mån och ta bort fokus från vägen och trafiken blir platsen mer attraktiv.

PROGRAM Förslaget syftar därför till att: - Binda ihop staden samt skapa ett lokalt och regionalt centrum. - Möta upp den varierande skalan i arkitekturen och skapa en tydlig rumsstruktur med olika användningsområden. - Skapa en attraktiv mötesplats med viktiga knutpunkter. Brotorget ska bli en självklar mötespunkt för stadens invånare. Den befintliga färgkodningen på stadens gator plockas upp i torget, som delas in i olika mötes- och aktivitetsrutor. Dessa platser erbjuder såväl liv och rörelse som vila. Den varierande skalan på arkitekturen möts också upp i rummen genom att de fått olika storlek. Här finns möjlighet till såväl intima möten, som att smälta in som en i mängden.

15 LANDSCAPE ARCHITECT


SANDRA MALMBERG BROTORGET, BOLLNÄS

Höstperspektiv över torget

Vinterperspektiv över torget RUMSLIGHET OCH MÖBLIERING Torget delas in i flera mindre rum, för att uppmuntra till såväl privata möten som offentliga arrangemang. Rummen avgränsas genom väggar, tak och markbeläggning. Varje rum erbjuder möjlighet till aktivitet så väl som vila, och det är bara fantasin som begränsar dess möjligheter. Torgets flexibla ytor kan till exempel användas för dans, konserter, försäljning, servering, utställningar, uppvisningar, lek eller tävlingar. Sittplatser r placerade längs kantzonerna för den som vill betrakta skådespeleriet, men även mitt på torget för den som mer aktivt vill vara en del av det som händer. Detta bidrar till många sociala möjligheter och plats för olika verksamheter och människor. Mellanrummen utgörs av stråk som i sin tur förstärks på samma sätt som rummen. Dessa har dock tydligare riktning än de rum som är tillägnat att uppehålla sig i. Det är viktigt att torget fungerar dygnet runt, året om. Både genom att erbjuda aktiviteter för olika tillfällen, så väl som att vara en trygg plats äi stadskärnan. Belysningen är således en viktig del av torget, liksom det skira materialet. Genom att placera busshåll-platserna i anslutning till torget är platsen ständigt aktivt och besökt, vilket bidrar till trygghetskänslan.

Fontänen ligger strategiskt placerad vid en av torgets viktigaste knutpunkter och blir en naturlig mötesplats både för förutbestämda och spontana möten. Intill mötespunkten finns en stor öppen yta för marknader eller andra evenemang. På vintern förvandlas den till en isbana och blir en av huvudattraktionerna på torget. Serveringen för liv till torget även på kvällen. Scenen i olika nivåer skapar identitet och möjligheter: konserter, barnteater, lokala evenemang som Grillnatta, skateing,Handelsstråket längs Fgågatan förstärks när det är marknad. Nygatans bilfiler har smalnats av och busshållplatserna har flyttats ut för att få ner hastigheten på trafiken. Växtlighet förstärker den trånga känslan för bilisterna. Kontakten mellab Boklådan och torgytan förstärks genom att portalen placeras i Boklådans nya huvudentré, vänd mot torget.

16 LANDSCAPE ARCHITECT


SANDRA MALMBERG BROTORGET, BOLLNÄS

Gestaltningsförslag för Brotorget, ej skalenligt.

Grönt bo: Kvarteret Boklådan

Gult bo: Servering och sociala möten

De olika delarna av Brotorget har fått olika karaktärer och funktionsområden. Inspirationen kommer från sällskapsspelet ”Fia” med dess ”bon”, ”stråk” och ”målpunkt” samt klassiska färgmönster. Scenområdet kan användas som spekars corner, för barnteater, konserter eller som informell sittplats. Större delen av torgytan tas upp av det ”blå havet”, en stor öppen yta karakäriserad av sin blåtonade markbeläggning som lyses upp under mörka kvällar. Ytan ramas in av bänkar och stora träd och är perfekt som marknadsplats på sommaren eller isbana på vintern. Kvarteret Boklådan har öppnats upp för allmänheten och gjorts om till en grön oas. Här kan man njuta av lummigheten mitt i stan och den lilla lunden är ett perfekt ställe att söka skugga på riktigt varma dagar.

Blått bo: Marknadsplats och fontänen

Rött bo: Scen och bänkar för uppträdanden

17 LANDSCAPE ARCHITECT


SANDRA MALMBERG BOSTADSGÅRD, FYRISVALLEN

Ej skalenlig.

FÖRSLAG Resort är en plats för avkoppling, ofta förknippat med ett varmt klimat och lyx. Med mitt förslag vill jag ge de boende en trygg plats för avkoppling, lek och sociala möten. En plats som kan tillgodose alla sorters individer, såväl gamla som unga. En plats som ger samma känsla som en vecka utomlands i solen. Förslaget genomsyras av medelhavselementen, men på ett försvenskat vis: blommande träd och upphöjda planteringsytor, vattenspeglar och rundade former. Takterassen och paveljongen medger nyttjande av utemiljöerna ytterligare lite längre på grund av sitt soliga läge respektive sitt väderskydd.

ANALYS Gårdens zonering har en mjuk succession från privat till offentligt mellan lägenheter och årum, men otydlighet finns i mötet mellan privat och halvprivat vid uteplatserna i markplan. De boende rör sig i första hand runt entréerna samt ner mot ån som är ett viktigt landmärkte och fin vy, men som samtidigt kan utgöra en viss fara för små barn som inte kan simma. Husen skärmar av gården från trafik, men höga ljudnivåer uppstår ändå, då det ekar mellan husen. Avsaknaden av cykelställ ger ett rörigt intryck då cyklarna parkeras huller om buller vid entréerna.

Gestaltningsförsag, bostadsgård. Skala 1:200/A3.

/A3

Snitt A visar gården i genomskärning, från den mest privata och omslutna delen med lekplats och umgängesytor till den mera öppna och halvprivata delen samt hur denna möte det offentliga årummet med gångvägar och bryggor. Förslaget ger en känsla av att gården sträcker sig ända ut till vattnet och främjar nya möten. Skala 1:200/A3.

18 LANDSCAPE ARCHITECT


SANDRA MALMBERG BOSTADSGÅRD, FYRISVALLEN Alla de obligatoriska resort-elementen finns på bostadsgården: vattnet, stämningsbelysningen, naturstensplattorna som bryts upp av de mjuka, slingrande formen samt rikligt med grönska. Allt anpassat till gårdens klimat och förutsättingar. Lite vardagslyx helt enkelt.

Vår- och sommarblommande träd, perennplanteringar i varierande färger och vintergröna häckar bidrar till en exotisk känsla, året om. Tillsammans med olika markmaterial skapar de även olika rum och strukturer med olika användningsområden.

Lekplatsen ligger längst in på gården, nära samtliga entréer och långt från ån. För friare lek finns många små gömmen ibuskagen på gården.

Takterassen är en privat zon som ger möjlighet till sol större del av dygnet. Den är även utrustad med grill, krukväxter och väderskydd, vilket gör den utmärkt för socialt umgänge och förlänger utesäsongen.

Projekteringshandlingar med markplaneringsoch planteringsplan samt ritningsförteckning.

4

Markplaneringsplan.

5

Planterings- och utrustningsplan.

19 LANDSCAPE ARCHITECT


SANDRA MALMBERG BOSTADSGÅRD, FYRISVALLEN

DE TVÅ FÖRSLAGEN På kundens begäran upprättades två förslag, ett med en mera öppen struktur samt ett med en rumsindelning, liknande granngården. De båda förslagen utgick från den befintliga gården, med tonvikt på att utveckla de kvalitéer som redan fanns. Båda förslagen fick en naturnära gestaltning inspirerad av dess omgivningar. Hänsyn togs till de boende på nedre botten i de sydligaste husen, som har sina uteplatser i direkt anslutning till gården.

20 LANDSCAPE ARCHITECT


SANDRA MALMBERG BRF SOLGÅRDEN PARKERING Plats för planteringsrundel.

Plats för blivande parkering.

Parkeringen sedd från innergården innan träden är helt fullvuxna.

Flygfoto över innergården, ej skalenligt. Bostadsrättsföreningen Solgården ligger i Luthagen och har en stor och solig innergård. Nuvarande carport är i dåligt skick och ska rivas, samtidigt finns det ett behov av flera parkeringsplatser för de boende. Detta förslag visar var den nya parkeringen kan läggas för att utöka antalet parkeringsplatser, få en smidig passage in och ut från gatan samt minimera det visuella intrycket av parkeringen från resterande del av gården. I arbetet har även ett upprustningsförslag på befintlig planteringsrundel ingått. Platserna som ingår i förslaget är markerade med rött i kartan ovan.

Den nya parkeringen inrymmer 15 stycken parkeringsplatser.

21 LANDSCAPE ARCHITECT


SANDRA MALMBERG Vegetation För att få plats med de nya parkeringsplatserna måste viss befintlig vegetation röjas, däribland äldre träd. Detta kompenseras med flera nyplanterade träd runt parkeringen. Buskagen För att binda ihop fram- och baksida, samt behålla nuvarande karaktär kan hybridsnöbär användas i buskagen. Olika spireor, exempelvis björkspirea (Spiraea betulifolia) och ölandstok (Potentilla fruticosa), har samma effekt och blommar fint på våren respektive under sommaren. Liguster (Ligustrum vulgare var italicum ‘Atrovirens Select’) är ett vintergrönt alternativ men som behöver klippas regelbundet. Häckarna framför parkeringsrutorna är 1 meter breda. Häcken längs med parkeringen är två meter bred. Detta ger plats åt gångvägar till och från parkeringen mot gården, samt inkörsväg för bilar från gatan. Häckarna bör ha en höjd på runt 70-80 cm för att skymma större delen av bilarna men samtidigt lämna fri sikt över häcken för gående.

Träden Tre nya träd planteras i anslutningen till parkeringen, t.ex. Prunus avium ‘Plena’ (fylldblommigt fågelbär), som blommar fint om sommaren men som inte ger frukt, då frukt och pollen lätt fastnar på de parkerade bilarna. Möjlighet finns att utveckla parkeringsplatserna till carportar genom att placera tak över dessa. Detta minskar mängden bioavfall från träden ner på bilarna.

Trädskydd

Fågelbäret är tåligt för stadsmiljö och relativt snabbväxande. Alternativa träd är turkhassel (Corylus colurna) och pelaravenbok (Carpinus betulus ‘Fastigiata’), samtliga träd blir mellan 9 och 15 meter höga. För att träden ska överleva i den hårdgjorda (asfalterade eller grusade ytan), bör man se till att det kommer ner tillräckligt med vatten och luft till rotsystemet. Ett sätt att göra detta är med trädskydd, se bild till höger. För att inte få in rötter i parkeringsytan kan man använda sig av en rotspärr mellan buskageplantering och parkeringsytan.

Fylldblommigt fågelbär

Turkhassel

Björkspirea

Ölandstok

Liguster

Björkspirea Ölandstok Liguster 22 LANDSCAPE ARCHITECT

Pyramidavenbok


SANDRA MALMBERG PARKERINGEN, PLAN För att inrymma den nya parkeringen med fler parkeringsplatser än i nuläget behöver ytan för parkering utökas. Detta görs i anslutning till den nuvarande parkeringen, i nordlig riktning, vilket betyder att den yta där det idag står en mattställning samt en bit av gräsytan bakom nuvarande parkering försvinner. Förslaget ger 15 parkeringsplatser. Varje parkeringsruta är beräknad till 2,5 x 5 meter. Backyta bakom parkeringsplatserna är 7 m.

Skala 1:250/A3

23 LANDSCAPE ARCHITECT ARCHITECTURE


SANDRA MALMBERG PLANTERINGSRUNDEL

STENBLOCK ELLER DEKORSTEN

PERENNER, LÖKAR OCH MARKTÄCKARE

FRIVÄXANDE BUSKAR Allmänna råd Förslagsvis används lättskötta perenner, lökar och prydnadsgräs till planteringen. Täta marktäckare bör väljas för att undvika ett glest intryck då blommorna inte blommar, gärna något vintergrönt t.ex. murgröna. Vissa perenner har fina vinterståndare, det vill säga stjälkar som pryder planteringen även den kalla årstiden. Tåliga och lättskötta växter är bl.a. kantnepeta, grekvädd, tuvtåtel, olika nävor och jättedaggkåpa. Se till att växterna ni väljer passar platsens klimat samt även går bra ihop med varandra. För att få en blomstrande plantering hela säsongen, välj flera olika sorters perenner eller lökar med olika blomningstider. Vissa sorter, t.ex. kantnepetan, går att klippa ner vid avtagande blomning för att få en andra blomning.

Skala 1:50/A3

Tänk på att sätta skuggtåliga växter på norrsidan, då buskagen/ stenblocket i mitten skuggar plantorna närmast i norrläge. Användning av kantstöd ger en tydligare gräns mellan plantering och gångyta samt hindrar att t.ex. jord rinner ut på gångvägen vid regn.

24 1:50/A3 LANDSCAPE ARCHITECT Skala


SANDRA MALMBERG PRIVATTRÄDGÅRD 1, UPPSALA

PRIVATTRÄDGÅRDEN Förslagen syftar till att binda samman den lilla trädgården, vars entrésida precis färdigställts som uppfart och parkeringsplats. Utmaningen var att göra en hyfsat underhållsfri trädgård med få, lättskötta växter, då familjen är bortresta mycket, men även att integrera den lilla remsan på huset sydöstra sida.

25 LANDSCAPE ARCHITECT


SANDRA MALMBERG PRIVATTRÄDGÅRD 2, UPPSALA

GRÄSYTA (NORDVÄST)

FÖRVARINGSYTA

MARKTÄCKARE OCH INRANING AV PUMP

KÖKSTRÄDGÅRD

I dagsläget är trädgården väl inramad av häckar som skyddar mot vind. Tre äldre fruktträd finns, varav körsbärsträdet har blivit sjukt och troligen måste tas bort. I den nordostliga delen av trädgården finns en odlingsdel. Inga större nivåskillnader finns på tomten.

BÄRBUSKAR

UPPFARTEN

BALKONGEN OCH HUSFASADERNA KLÄTTERHÖRNAN

Skala 1:200/A3

Situation Trädgården i Sunnersta ligger i ett soligt och lugnt läge. Familjen eftersträvar en lättskött trädgård med mycket ätbara frukter och bär för barnen som kan plockas direkt från buskarna.

GRÄSYTA (SYDOST)

Vision Trädgården ska vara barnens paradis med ätbara växter med en stor andel frukter och bär som kan ätas direkt från träd och buskar. Trädgården ska stimulera upptäckarglädjen och inspirera till lek. Samtidigt måste den vara lättskött och inte alltför tidskrävande. Idéer Genom att skapa flera hårdgjorda ytor, det vill säga ytor där växtlighet ersätts med material som sten, grus och trä, minimeras skötseln, framförallt den skötsel som är beroende till en speciell tidpunkt. Gräsytorna görs till stora och sammanhängande ytor med enkla former för att förenkla skötseln av dessa. Buskage och häckar är av den friväxande typen och behöver endast underhållsbeskäras. Odlingshörnan utvecklas med odlingslådor, som kan väljas att planteras med lättskötta grönsaker.

26 LANDSCAPE ARCHITECT


SANDRA MALMBERG PRIVATTRÄDGÅRD 2, UPPSALA Vegetation Buskar Den befintliga jasminen i sydvästra delen av trädgården tas bort för att ge tydligare och bättre formade rum. Syrenhäcken kompletteras med nya plantor där den tidigare tagits ner för att göra plats åt infart för maskiner. Även tujahäcken i norr kompletteras med nya plantor och beskärs för att få en jämnare tillväxt och tätare karaktär. Balkongen/terrassen ramas in av hybridblåbär som trivs i sur jord och ger söta bär liknande de som växer vilt i skogen. Vid den östra husfasaden planteras fläder, eller vid önskan om en lägre buske, stor rosenkvitten som man kan göra bland annat marmelad på. Den norra delen av bärbuskagen kompletteras med flera plantor av vinbär och krusbär. I mittenpartiet sätts en spaljé upp mot grannen, med björnbärsplantor på västra sidan. Björnbär växer upp till zon 3 och då Uppsala växlar mellan zon 3 och 4, är det viktigt med ett skyddat läge med ett så milt microklimat sommöjligt. Längst i söder upplåtes en lägre plantering med hjortron och amerikanskt tranbär som båda vill ha sur jord, mycket sol och som breder ut sig som stora mattor. Runt pool-pumpen planteras en liten svartaronia. Aronian är tålig och bären kan bland annat användas till saft. Busken trivs bäst i sol till halvskugga och får inte överskuggas helt. Mot grannen i norr planteras vintergröna som trivs i det skuggiga läget och bildar en tät matta.

Träd Körsbärsträdet har drabbats av sjukdom och bör troligen tas ner, men låt en expert titta på trädet för ett slutligt utlåtande. Tas trädet ner bör det ersättas med ett nytt träd från en välkänd plantskola, gärna från Uppland så att trädet är odlat i samma klimat som råder i trädgården. Ett bra alternativ till körsbär är päron som blir ett ett bra klätterträd på sikt. Stammen från det gamla trädet kan användas som informell sitt- och klättermöbel. Om det gamla trädet behålles kan repbanan fästas även i detta, en repstege för klätterlek kan också fästas i trädet.

Dill

Gräslök

Fransk dragon

Citronmeliss

27 LANDSCAPE ARCHITECT


SANDRA MALMBERG IDÉTÄVLING Mitt bidrag till idetävlingen ”Bo bra på ädre dar”, annordnad av Hjälpmedelsinstitutet 2012, där jag tilldelades tredjepris. Detta var mitt första deltagande i en arkteitkttävling.

28 LANDSCAPE ARCHITECT


SANDRA MALMBERG CROQUIS OCH AKVARELL Croquis eller konsten att förstå människokroppen, dess olika former, dess mellanrum och dess rörelse. Under detta skissarbete lärde jag mig framförallt att rita det jag ser, och inte det jag vill se. Jag lärde mig också att förstå och reflektera över vad jag ser. Skissern är utförda i början av min utbildning, år 2010. Akvarellerna är även de till största del målade under mina första år av min utbildning mellan 2009 och 2011. På följande sida presenteras skisser och övriga bilder från mina arbetsprocesser i olika gestaltningar.

Croquis

Akvarell, Engelska Parken i Uppsala

Croquis

29 LANDSCAPE ARCHITECT

Croquis


SANDRA MALMBERG ARBETSPROCESSEN

Planering av filmen för Leeds stadspark.

Skissprocessen under gestaltningen av Leeds stadspark.

Kartläggning av viktiga faktorer i arbete med Leeds stadspark.

Undersökandet av olika målpunkter i förhållande till den framtida parken.

Arbetsskiss och undersökning av utformningen av ett woodland.

Undersökandet av potentiella karaktärer i en park..

30 LANDSCAPE ARCHITECT


SANDRA MALMBERG ARBETSPROCESSEN

Skissarbete vid gestaltning av ny parkeringsplats.

Plottning av Leeds City Park.

Bilder på privatträdgården innan omgestaltningen.

Skissarbete vid gestaltning av privatträdgård.

Planteringsrundel, snitt förslag 2, skala 1:50/A3

31 LANDSCAPE ARCHITECT


SANDRA MALMBERG SKRIFTLIGA UPPGIFTER För att enklare hantera och läsa mitt skriftliga material har jag valt att länka dessa som PDF:er. Nedan hittar ni länkarna samt en kort beskrivning för varje arbete. Kandidatarbete, planering av gång- och cykelväg I mitt kandidatarbete analyserar jag landskapet utifrån LCA-metoden och ger förslag på var en cykelväg bör dras för att ge så liten inverkan på landskapet som möjligt. Fackartikel, ett ökat samarbete mellan hus- och landskaps arkitekter En fackartikel som tar upp rörelsemönstrena i staden och uppmuntrar till utökat arbete mellan husoch landskapsarkitekter. Debattartikel Debattartikel som pekar på vikten att koppla ihop nya projekt med den befintliga omgivningen. LCA inför Naturumsgestaltning (grupparbete) Landskapskaraktärsanalys av området Vipängen i Uppsala, som grund för att avgöra var ett Naturum bör placeras. Uppsats, Haväng En kortare uppsts (6 sidor) om området Haväng på Österlen i Skåne. Uppsatsen tar upp människans anvädning av området historiskt sätt, men tittar även närmare på dagens anvädning av området. Rapport, Bollnäs växlighet (grupparbete) En undersökning av Bollnäs växtzoner, vad som borde växa här och vad som faktiskt växer här. Rapport, ståndortsfaktorer och växtplatsanalys ”Talldungen” (grupparbete) Inventering av ståndortsfaktorer på tilldelad plats i Uppsala följt av bedömning av växtplats. Växtförslag för ”Talldungen” (grupparbete) Rapport, ståndortsfaktorer och växtplatsanalys ”Torrbacken” (grupparbete) Inventering av ståndortsfaktorer på tilldelad plats i Uppsala följt av bedömning av växtplats. Grupparbete. Växtförslag för ”Torrbacken” (grupparbete)

FILMER

Under min studietid har jag gjort två projekt som presenteras i rörliga bilder. Filmerna bygger på flygningar i ”Sketch Up”-modeller och har till uppgift att presentera förslagen och skapa förestålse för platsen i tre dimensioner. Filmerna är länkade i rubrikerna nedan. Brotorget i Bollnäs Filmen visar mitt gestaltningsförslag för Brotorget genom ”Sketch Up”-flygningar samt inspirationsbilder- och film. Detta var min första film och fokus låg på att lära mig förmedla ett förslag via rörliga bilder. Filmen är 2 1/2 minuter lång. http://www.youtube.com/watch?v=cLMSDFjMqOI&feature=em-upload_owner Leeds city park Filmen förklarar mitt gestaltningsförslag för Leeds city park, från mitt koncept hela vägen till färdigt förslag. Filmen är 5 1/2 minuter lång. I detta projekt låg fokus på att lära mig arbeta med mer avancerade filmklippningsprogram, rörlig grafik samt förklara det bakomliggande konceptet. http://www.youtube.com/watch?v=Z6Gt2hNTzaw&list=HL1373226572

32 LANDSCAPE ARCHITECT


SANDRA MALMBERG BILDER FRÅN PROJEKT

Fullskaleprojekt hösten 2012

Enkel skissmodell över Brotorget KONTAKT Sandra Malmberg Gälbovägen 50 756 51 Uppsala

Fullskaleprojekt våren 2010

Skissprocess våren 2013

Tel. 0709 - 122 552 Mail: sama0012@stud.slu.se Web: www.sandramalmberg.n.nu

SLUTORD Under mina fyra år på landskapsarkitektprogrammet har jag lärt mig väldigt mycket. Jag har utvecklats till att våga prova saker som i teorin låter omöjligt, och framförallt, lita på det jag gör. Ju mer jag lär mig, desto mer motiverad blir jag att lära mig ännu mer och jag blir allt mer uppmärksam på de platser jag besöker. Jag strävar efter att besöka nya platser så ofta som möjligt för att hämta inspirtion och lära mig av både bra och dåliga exempel.

33 LANDSCAPE ARCHITECT


SANDRA MALMBERG

LANDSCAPE ARCHITECT

Portfolio 2013 08 20  
Portfolio 2013 08 20  
Advertisement