Page 1

QÜESTIÓ 1: CONCEPTES SOBRE EXPRESSIÓ Si intentem definir el que s’entén per expressió caldrà que ens referim a les dues vessants d’aquest terme. Així mateix, també dels diferents paradigmes o conceptes des dels quals es pot abordar l’expressió. Així, en primer lloc definim les vessants per, en segon lloc referir-nos als conceptes esmentats des de la perspectiva de Jacques Aumont. Finalment, extrapolem els conceptes a l’obra de Sophie Calle.

Imatge 1: Sophie Calle i Jacques Aumont

També, tal i com hem dit, l’expressió es pot entendre des de dues vessants: una vessant comunicacional i una altre estètica. En el primer dels casos, s’entén que en tot l’art hi ha expressió (sigui més antic o contemporani). Si ens fixem en la vessant estètica, l’expressió és un moviment artístic de principis del segle passat, es tracta d’un moviment heterogeni que forma part de les avantguardes històriques i que incorpora a l’art la visió personal de l’artista. D’altra banda, passarem a fer referència als conceptes vinculats al terme expressió. El fet de tenir diferents conceptes a partir dels quals entendre l’expressió s’entén amb el fet que, la noció d’expressió canvia segon els valors estètics de la societat i respecte de la funció simbòlic (sempre relacionada amb la significació). Tanmateix, és rellevant destacar que els conceptes dels quals partim per a dita definició provenen de l’autor Jacques Aumont. Aquest autor és professor de la Universitat de París-III, la Nova Sorbona, i director d’estudis a l’Escola d’Alts Estudis en Ciències


Socials de París. Com autor o coautor ha publicat una desena d’obres sobre cinema, pintura i imatge en general1. Definim: 

EXPRESSIÓ COM ESPECTATORIAL O PRAGMÁTICA: direm que una obra és expressiva quan evoca alguna emoció o estat emocional als destinataris.

EXPRESSIÓ COM A REALISTA: direm que una obra és expressiva quan més expressi la realitat, com més fidedigne sigui a la realitat. Així, els elements que produiran expressió són elements de sentit, de sentit de la realitat.

EXPRESSIÓ COM A DEFINICIÓ SUBJETIVA: ens referirem a que una obra d’art és expressiva quan expressi el que expressa el subjecte creador. En aquest sentit, es reconeix el dret a l’expressió singular (aquesta idea sorgeix al romanticisme i la idea de l’expressió de la subjectivitat es considera normal i inclús desitjable).

EXPRESSIÓ COM A DEFINICIÓ FORMAL: és expressiva l’obra que formalment és expressiva. En aquest sentit, es tractaria de formal allò que stà socialment acceptat.

EXPRESSIÓ COM A CONCEPCIÓ HISTÒRICA: es fa referència a expressió quan es relaciona amb l’obra dels expressionistes de principis del segle passat.

És interessant veure en les definicions que, quan parlem des del concepte d’espectatorial o pragmàtica i realista, fem referència a allò que s’evoca cap al subjecte que observa l’obra d’art. Tanmateix, quan parlem d’expressió com a definició subjectiva, fa referència a allò que vol expressar l’artista. Així mateix, la definició formal fa referència a la concepció social, allò que està socialment acceptat i establert i, per últim, la definició històrica que es relaciona amb un període històric molt marcat i caracteritzat. Per últim, si ens fixem amb l’obra de Sophie Calle, en general veiem que, pot ser una obra espectatorial o pragmàtica donat que pot evocar sentiments i emocions a aquelles persones que la contemplen, no deixa a ningú indiferent. També la podem considerar com una obra realista, un exemple clar és l’obra Dolor Exquisito, es tracta de fotografies i elements reals dotats de significats concrets. 1

http://www.planetadelibros.com/jacques-aumont-autor-000041769.html


Imatge 2: Obres de Sophie Calle

Així mateix, també podem considerar que l’obra de Sophie Calle és subjectiva doncs segurament l’objectiu que té ella és transmetre quelcom o evocar sentiments i expressions. Així mateix, també es podria parlar des d’una definició formal doncs, Sophie Calle està socialment acceptada com a artista i les seves obres també. Per últim, no podriem parlar de l’obra de Sophie Calle des d’una perspectiva històrica doncs no té res a veure amb les obres de l’Expressionisme d’inicis del segle passat, com per exemple l’obra Die Brücke.

Imatge 3: Masks d’Emil Nolde (Alemanya, 1911) i Die Brucke, Ernst Ludwig Kirchner, Street, Berlin, 1913

Bibliografia: http://www.planetadelibros.com/jacques-aumont-autor-000041769.html i Apunts de classe

prova  

texte art hola hola i hola

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you