Page 1

Ponedjeqak, 12. mart 2007.

SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE

Na osnovu ~lana 252. ta~ka 17), a u vezi sa ~lanom 198. Zakona o osnovama bezbjednosti saobra}aja na putevima u Bosni i Hercegovini (“Slu`beni glasnik BiH�, broj 6/06), ministar komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine, u saradwi sa organom nadle`nim za zdravstvo, d o n o s i

PRAVILNIK O ZDRAVSTVENIM USLOVIMA KOJE MORA ISPUWAVATI VOZA^ MOTORNOG VOZILA

^lan 1. (Predmet) Ovim pravilnikom utvr|uju se zdravstveni uslovi koje mora ispuwavati voza~ motornog vozila (u daqem tekstu: Pravilnik). ^lan 2. (Utvr|ivawe zdravstvenih uslova) Zdravstveni uslovi koje mora ispuwavati kandidat za voza~a, odnosno voza~ motornih vozila za upravqawe motornim vozilom (u daqem tekstu: fizi~ka i du{evna sposobnost) utvr|uju se prema vrsti i stepenu fizi~kog du{evnog stawa, oboqewa, povrede i anomalija kao i prema kategoriji vozila kojim voza~ upravqa. ^lan 3. (Grupe kandidata za voza~e i voza~a motornih vozila) Kandidati za voza~a i voza~i motornih vozila svrstavaju se u smislu ovog pravilnika u dvije grupe: a) u prvu grupu: kandidat za voza~a i voza~ motornih vozila kategorija, odnosno potkategorija: A, A1, B, B1, BE, kojima upravqawe motornim vozilima nije osnovno zanimawe; b) u drugu grupu: kandidat za voza~a i voza~ motornih vozila kategorija, odnosno potkategorija: B, B1, BE, C, C1, C1E, CE, D, D1, D1E, DE kojima je upravqawe motornim vozilom osnovno zanimawe. ^lan 4. (Zdravstvene ustanove ovla{}ene za obavqawe zdravstvenih pregleda) Zdravstvene preglede kandidata za voza~a i voza~a motornog vozila obavqaju zdravstvene ustanove koje su za to ovla{}ene u skladu sa zakonima entiteta, kantona i Br~ko Distrikta Bosne i Hercegovine. ^lan 5. (Sastav tima za obavqawe zdravstvenih pregleda) (1) Zdravstvene preglede iz stava 4. ovog pravilnika obavqa tim qekara u ~ijem sastavu su: a) specijalista medicine rada, b) specijalista oftalmolog, c) specijalista psihijatar, d) diplomirani psiholog. (2) Ako je za dono{ewe kona~ne ocjene zdravstvene sposobnosti kandidata za voza~a, odnosno voza~a potrebno dodatno mi{qewe specijalista drugih specijalnosti, isti }e biti upu}en specijalisti zavisno od indikacije. ^lan 6. (Qekarsko uvjerewe o zdravstvenoj sposobnosti za upravqawe motornim vozilom) (1) Nakon obavqenog zdravstvenog pregleda, kandidatu za voza~a i voza~u izdaje se qekarsko uvjerewe o zdravstvenoj sposobnosti za upravqawe motornim vozilom (u daqem tekstu: qekarsko uvjerewe) u kome mo`e biti navedena jedna od sqede}ih ocjena: a) sposoban (navesti kategoriju), b) sposoban uz upotrebu odre|enih pomagala (navesti kategoriju i vrstu pomagala),

Broj 16 - Strana 19

c) sposoban uz adaptaciju vozila (navesti vrstu adaptacije), samo kod ocjewivawa zdravstvene sposobnosti kandidata za voza~a i voza~a iz ta~ke a) ~lana 3. ovog pravilnika, d) sposoban uz vremensko ograni~ewe (navesti kategoriju i rok ponovnog zdravstvenog pregleda), e) privremeno nesposoban (navesti kategoriju i trajawe privremene nesposobnosti), pri ~emu privremena nesposobnost ne mo`e biti kra}a od tri mjeseca, f) trajno nesposoban (navesti kategoriju trajne nesposobnosti). (2) Qekar je obavezan kandidata za voza~a i voza~a upoznati s razlozima ograni~ewa, razlozima zbog kojeg mu je odredio kontrolni zdravstveni pregled i razlozima privremene nesposobnosti. (3) Nakon obavqenog zdravstvenog pregleda qekari iz ~lana 5. stav (1) ovog pravilnika na obrazac qekarskog uvjerewa stavqaju svoj pe~at i faksimil, a po potrebi daju i svoje mi{qewe. (4) Na obrazac qekarskog uvjerewa o zdravstvenoj sposobnosti stavqa se i pe~at zdravstvene ustanove u kojoj je obavqen zdravstveni pregled. (5) Izgled qekarskog uvjerewa dat je u Prilogu broj 1 i ~ini sastavni dio ovog pravilnika. ^lan 7. (Povrede ili bolesti koje uti~u na sposobnost kandidata za voza~a i voza~a kojima upravqawe motornim vozilom nije osnovno zanimawe) Kandidat za voza~a i voza~ motornog vozila iz ta~ke a) ~lana 3. ovog pravilnika smatra se sposobnim za upravqawe motornim vozilom u saobra}aju na putu, ako ne boluju od neke od sqede}ih bolesti i ako nemaju neku od sqede}ih povreda ili stawa: a) bolesti ili stawa iz podru~ja psihologije, psihijatrije i neurologije: 1) psihomotorni i senzomotorni poreme}aji (smawena okulomotorna koordinacija, psihomotorna i senzomotorna usporenost); 2) oblici intelektualne insuficijencije ispod grani~nih vrijednosti, nezavisno o etiologiji; 3) izrazite promjene kognitivnih funkcija: smetwe, smawewe ili odsutnost pa`we i koncentracije, poreme}aji opa`awa, mi{qewa i pam}ewa, sindromi koji bitno uti~u na bezbjedno upravqawe vozilom; 4) izraziti poreme}aji strukture li~nosti koji se ispoqavaju kao sklonost neprilago|enom pona{awu, socijalna i emocionalna nezrelost i nestabilnost; 5) organski du{evni poreme}aji i organski poreme}aj li~nosti; 6) psihoze: akutne, bez obzira na etiologiju, hroni~ne s rezidualnim i regresivnim promjenama; 7) perzistiraju}i sumanuti poreme}aji; 8) afektivni poreme}aji: mani~ni, depresivni, bipolarni, sa ili bez psihoti~nih simptoma, kao i recidiviraju}i sindromi koji bitno uti~u na bezbjedno upravqawe vozilom, a koji se ne mogu uspje{no regulisati terapijom. Ako se mogu regulisati terapijom, nesposobni su samo onda kada je sama terapija kontraindikacija za bezbjedno upravqawe vozilom; 9) neurotski poreme}aji vezani za stres (te`i anksiodepresivni, fobi~no-anksiozni, disocijativni, opsesivno-konfuzivni, i recidiviraju}i), koji se ne mogu uspje{no regulisati terapijom, hroni~ni PTSP sa psihoti~nim epizodama i odlikama trajne promjene osobnosti; 10) disocijativni poreme}aji; 11) alkoholizam, osim medicinski kontrolisanih slu~ajeva apstinirawa, najmawe {est mjeseci kod kojih se ne ispoqavaju psihi~ke promjene ili neurolo{ke komplikacije;


Strana 20 - Broj 16

SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE

12) toksikomanija, osim medicinski kontrolisanih slu~ajeva apstinirawa najmawe 12 mjeseci, kod kojih se ne ispoqavaju psihi~ke promjene ili neurolo{ke komplikacije; 13) redovna upotreba psihotropnih supstanci ostalih lijekova u bilo kojem obliku ~ija apsorbovana koli~ina mo`e prouzrokovati sporedne efekte koji mogu uticati na bezbjedno upravqawe vozilom; 14) poreme}aji koordinacije, rigor, tremor, koreoti~ni i atetoti~ni pokreti, Sclerosis multiplex, M. Wilson, M. Parkinsoni, piramidne i ekstrapiramidne bolesti, paralize i paraliti~ki sindromi koji bitno uti~u na bezbjedno upravqawe vozilom; 15) epilepsija, osim medicinski kontrolisanih slu~ajeva koji nisu imali napad najmawe posqedwe dvije godine, uz uslov da lijekovi koje voza~ ili kandidat za voza~a uzima kao terapiju nisu kontraindukovani; 16) poreme}aji spavawa (katapleksija, narkolepsija) ukoliko su refrakterne na terapiju; 17) neurolo{ke bolesti i stawa te anomalije, priro|ene i ste~ene: `ivaca i mi{i}a, stawa iza ozqeda mozga i ki~mene mo`dine sa psihi~kim i neurolo{kim ispadima koje uti~u na bezbjedno upravqawe vozilom, ili za koje se ne mo`e na odgovaraju}i na~in adaptirati vozilo; 18) tumori centralnog nervnog sistema i ostalih lokalizacija koji uti~u na bezbjedno upravqawe vozilom; 19) nespecifi~ne i specifi~ne upalne bolesti centralnog nervnog sistema i ostalog `iv~anog sistema, osim medicinski kontrolisanih slu~ajeva gdje je pro{lo najmawe {est mjeseci od izqe~ewa i ako nema posqedica koje uti~u na bezbjedno upravqawe vozilom; 20) sistemske, cerebrovaskularne, demijeliniziraju}e bolesti, kao i degenerativne bolesti `iv~anog sistema koje uti~u na bezbjedno upravqawe vozilom, ako se terapijom ili na drugi na~in ne mo`e obezbijediti bezbjedno upravqawe vozilom; 21) nasqedne i ste~ene neuropatije, bolesti perifernog `iv~anog sistema, te bolesti mioneuralnih veza i mi{i}a, progresivne bolesti mi{i}a, koje uti~u na bezbjedno upravqawe vozilom, ako se terapijom ne mo`e posti}i bezbjedno upravqawe vozilom; 22) progresivna mi{i}na oboqewa; 23) ostale bolesti i stawa iz podru~ja psihologije, psihijatrije i neurologije koje uti~u na bezbjedno upravqawe motornim vozilom. b) bolesti i stawa organa vida: 1) priro|ene i ste~ene bolesti, stawa i anomalije organa vida koje uti~u na bezbjedno upravqawe vozilom, ako nisu medicinski uspje{no korigovane; 2) o{trina vida oba oka, nekorigovana ili korigovana mawa od 0,8 u zbiru uz uslov da jedno oko ima vid najmawe 0,5 i da je vidno poqe uredno. Ako lice ima samo jedno oko, o{trina vida tog oka, nekorigovana ili korigovana mora biti najmawe 0,8 uz uredno vidno poqe, i da je od gubitka oka pro{lo 12 mjeseci. 3) ako je su`ewe vidnog poqa temporalno, a {irina najmawe 120 stepeni, uz eliminaciju uticaja monokularnih skotoma te urednu o{trinu vida oba oka; 4) ostale bolesti i stawa organa vida koje uti~u na bezbjedno upravqawe vozilom. c) bolesti i stawa organa sluha i ravnote`e: 1) priro|ene i ste~ene bolesti, stawa i anomalije organa sluha i ravnote`e koje uti~u na bezbjedno upravqawe vozilom, a koje se ne mogu medicinski uspje{no korigovati; 2) bolesti vestibularnog aparata i poreme}aj ravnote`e koje se ne mogu medicinski uspje{no korigovati;

Ponedjeqak, 12. mart 2007.

3) ostale bolesti i stawa organa sluha i ravnote`e koja imaju uticaj na bezbjedno upravqawe motornim vozilom. d) bolesti i stawa srca i krvnih sudova: 1) priro|ene i ste~ene bolesti, stawa i anomalije srca i krvnih sudova koje uti~u na bezbjedno upravqawe vozilom, osim medicinski uspje{no korigovanih slu~ajeva uz koje je upravqawe vozilom bezbjedno; 2) koronarna bolest s u~estalim napadima angine pektoris, dok se terapijom ili drugim oblicima lije~ewa ne postigne stabilno stawe pri kojem je upravqawe vozilom bezbjedno; 3) infarkt miokarda, osim nakon {to je pro{lo najmawe {est mjeseci od infarkta i uspje{no sprovedene rehabilitacije te bez angine pektoris i posqedica koje uti~u na bezbjedno upravqawe vozilom; 4) oboqewa srca koja mogu da dovedu do poreme}aja ritma i poreme}aja svijesti, koji se ne mogu terapijski regulisati; 5) kompletni sr~ani blok, osim medicinski kontrolisanih slu~ajeva nakon ugradwe elektrostimulatora (pace-maker); 6) uro|ene i ste~ene bolesti srca (valvularnog aparata i drugih struktura srca) i krvnih sudova ako nisu operativno korigovane i ako uti~u na bezbjedno upravqawe vozilom, 7) hroni~no plu}no srce sa znacima dekompenzacije, za vrijeme dok bolest nije uspje{no lije~ena i uti~e na bezbjedno upravqawe vozilom; 8) stawe nakon perikarditisa sa znacima konstrikcije, dok uti~e na bezbjedno upravqawe vozilom; 9) hipertonija sa sistoli~kim pritiskom vi{im od 160 ili dijastoli~kim vi{im od 100 mm Hg sa znacima o{te}ewa krvnih sudova, oka, mozga, srca ili bubrega, dok nije terapijski uspje{no kontrolisana i dok uti~e na bezbjedno upravqawe vozilom; 10) ostale bolesti i stawa srca i krvnih sudova koje uti~u na bezbjedno upravqawe motornim vozilom. e) stawa i oboqewa respiratornog sistema: 1) oboqewa koja izazivaju te{ku respiratornu ili kardialnu insuficijenciju (hroni~ni bronhitis sa te{kim emfizemom, te`ak oblik bronhijalne astme i sl.); 2) ostale bolesti i stawa raspiratornog sistema koje uti~u na bezbjedno upravqawe motornim vozilom. f) oboqewa gastrointestinalnog i urinarnog sistema: 1) te{ka oboqewa `eluca, jetre ili bubrega usqed kojih mogu da nastupe kolike, odnosno komatozna stawa; 2) te{ka bubre`na insuficijencija ako nije pod redovnom medicinskom kontrolom; 3) ostale bolesti i stawa gastrointestinalnog i urinarnog sistema koje uti~u na bezbjedno upravqawe motornim vozilom. g) oboqewa endokrinog sistema: 1) {e}erna bolest komplikovana o~nim, nervnim ili kardiovaskularnim poreme}ajima i nekompezovanom acidozom; 2) hipertireoza te{kog oblika sa okulobarnim sindromom ili komplikacijama kardiovaskularnog sistema; 3) te{ki oblici hipotireoze pra}eni bradipsihijom; 4) hiper i hipoadenokorticizam u te{kom obliku; 5) ostale bolesti i stawa endokrinog sistema koje uti~u na bezbjedno upravqawe motornim vozilom. h) bolesti krvi i krvotvornog sistema:


Ponedjeqak, 12. mart 2007.

SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE

1) maligne hemopatije i retukuloze, ostale bolesti i stawa srca i krvnih sudova koje uti~u na bezbjedno upravqawe motornim vozilom; 2) ostale bolesti i stawa krvi i krvotornog sistema koje uti~u na bezbjedno upravqawe motornim vozlom. i) bolesti i stawa ko{tanog i lokomotornog sistema: 1) uro|ene i ste~ene bolesti, povrede i anomalije ko{tanog i mekog tkiva kojima je prouzrokovan potpun ili djelomi~an nedostatak ekstremiteta ili oduzetost, uko~enost, atrofija, smawewa motorne snage, iskrivqewa, skra}ewa ekstremiteta koja uti~u na bezbjedno upravqawe vozilom, 2) hroni~ne upalne bolesti mi{i}no-ko{tanog sistema koje se terapijski ne mogu dovesti u stawe za bezbjedno upravqawe vozilom; 3) deformiteti, kontrakture ili nedostaci, koji o{te}uju funkciju dijela ili cijelog ekstremiteta, a za koje se ne mo`e na odgovaraju}i na~in adaptirati vozilo; 4) ostale bolesti i stawa ko{tanog i lokomotornog sistema koje uti~u na bezbjedno upravqawe motornim vozilom. j) ostale bolesti i stawa koja imaju uticaj na bezbjedno upravqawe vozilom: 1) stawa nakon transplatacije organa ili ugradwe implantata uz redovne medicinske kontrole i pod uslovom da ne uti~u na bezbjedno upravqawe vozilom; 2) ostale bolesti i stawa koja imaju uticaj na bezbjedno upravqawe vozilom. ^lan 8. (Povrede ili bolesti koje uti~u na sposobnost kandidata za voza~a i voza~a kojima je upravqawe motornim vozilom osnovno zanimawe) Voza~ i kandidat za voza~a iz ta~ke b) ~lana 3. ovog pravilnika smatraju se sposobnim za upravqawe motornim vozilom u saobra}aju na putu, ako osim od bolesti i stawa iz ~lana 7. ovog pravilnika ne boluju od sqede}ih bolesti: a) bolesti ili stawa iz podru~ja psihologije, psihijatrije i neurolgije: 1) svi oblici smawene intelektualne sposobnosti koji se ozna~avaju kao grani~ni ili ispod toga, bez obzira na etiologiju, a za voza~e D kategorije intelektualne sposobnosti ispod prosje~nih; 2) svi oblici epilepsije, katapleksije, narkolepsije i drugi poreme}aji svijesti nezavisno o terapiji; 3) neurolo{ka stawa, oboqewa, povrede i anomalije `ivaca i mi{i}a koje uti~u na bezbjedno upravqawe motornim vozilom, bez obzira na mogu}u adaptaciju vozila; 4) stawa poslije potresa mozga, do {est mjeseci, zavisno od te`ine potresa; 5) hemiplegija i hemipareza, bez obzira na mogu}nost adaptacije vozila; 6) bolesti i ozqede ki~mene mo`dine i `ivaca s posqedicama koje onemogu}avaju bezbjedno upravqawe vozilom, bez obzira na mogu}u adaptaciju vozila; 6) ostale bolesti i stawa iz podru~ja psihologije, psihijatrije i neurologije koje uti~u na bezbjedno upravqawe motornim vozilom. b) bolesti i stawa organa vida: 1) o{trina vida svakog oka; sa ili bez korekcije mawa od 0,8, odnosno ako je o{trina jednog oka 1,0 tada o{trina drugog oka mora biti najmawe 0,6. Ako se ta o{trina vida posti`e korekcijom, dioptrija ne smije biti ve}a od 4,0, s tim da je vidno poqe oba oka potpuno uredno i bez diplopija; 2) uro|ene i ste~ene bolesti, stawa i anomalije organa vida koje kompromituju vidnu o{trinu iznad

Broj 16 - Strana 21

dozvoqenih granica: glaukom (primarni i sekundarni), katarakta (progredijentna), zamu}ewa ro`wa~e, afakija, ablacija mre`wa~e, bolesti mre`wa~e i sudovwa~e, bolesti o~nog nerva; 3) ptoza gorwih o~nih kapaka koji dose`u polovine zjenice; 4) strabizam (heterotropija); 5) paraliza ili pareza o~nih mi{i}a (sa ili bez diplopije); 6) nistagmus pri pogledu pravo; 7) binokularna pseudofakija bez obzira na dobru o{trinu vida; 8) anizometropija ve}a od 2,0 D; 9) anoftalmija; 10) ispad bulbomotorike i poreme}aj prostornog vida; 11) poreme}aj adaptacije na tamu (niktometrija); 12) poreme}aj u raspoznavawu boja: protanopija (crvena) i deuteranopija (zelena); 13) uredno vidno poqe 14) ostale bolesti i stawa organa vida koje uti~u na bezbjedno upravqawe motornim vozilom. c) bolesti i stawa organa sluha i ravnote`e: 1) o{te}ewe sluha jednog ili oba uva ve}e od 40 dB na frekvencijama 500, 1000 i 2000 Hz, sa ili bez slu{nog amplifikatora, 2) ukoliko je sluh na jednom uvu potpuno uredan, na drugom mawi od 50 dB na frekvencijama 500, 1000 i 2000 Hz, sa ili bez slu{nog amplifikatora, 3) ostale bolesti i stawa organa sluha i ravnote`e koje uti~u na bezbjedno upravqawe motornim vozilom. d) bolesti i stawa srca i krvnih sudova: 1) bolesti srca sa smetwama sprovo|ewa; kompletni sr~ani blok, AV blok II stepena, blok lijeve grane Hisovog snopa; 2) hipertoni~na bolest s komplikacijama i tlakom vi{im od 140/90 mmHg; 3) za profesionalne voza~e C, C1+E, C+E, D, D+E, kategorije stawa poslije operacija srca zbog koronarne bolesti (premosnice) ili poreme}aja ritma (ugra|en elektrostimulator); 4) uro|ene ili ste~ene mane sa poreme}ajima ritma i ejekcionom frakcijom mawom od 50%; 5) sva stawa kardiovaskularnog sistema koja zahtijevaju kontinuiranu anti koagulantnu terapiju; 6) preboqeli infarkt srca sa ejekcionom frakcijom ispod 50%; 7) ishemijska bolest srca sa angioznim bolovima u miru i pri optere}ewu; 8) sva oboqewa miokarda pra}ena smawewem ejekcione frakcije (ispod 50%); 9) hroni~no plu}no srce; 10) ostale bolesti i stawa srca i krvnih sudova koje uti~u na bezbjedno upravqawe motornim vozilom. e) stawa i oboqewa respiratornog sistema: 1) aktivna tuberkuloza plu}a; 2) hroni~na opstruktivna bolest plu}a te{kog stepena (FEV1 ispod 50% norme CECA); 3) hroni~na restriktivna plu}na bolest sa smawewem vitalnog kapaciteta (ispod 50% norme CECA); 4) hroni~na plu}na insuficijencija u mirovawu, bilo kog uzroka; 5) neoplazme plu}a i pleure do dvije godine nakon dijagnostikovawa ili lije~ewa, ili recidivi; 6) ostale bolesti i stawa respiratornog sistema koje uti~u na bezbjedno upravqawe motornim vozilom.


Strana 22 - Broj 16

SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE

f) oboqewa gastrointestinalnog i genitourinarnog sistema: 1) ciroza jetre s komplikacijama; 2) kod uredne trudno}e nakon 4. mjeseca trudno}e, osim za voza~ice taksija koje ne smiju voziti od trenutka saznawa za trudno}u, a kod ugro`ene trudno}e za cijelo vrijeme trudno}e; 3) bolesti prostate, stawa nakon operacije gdje je kontraindukovano dugotrajno sjedewe; 4) te{ka irevirzibilna bubre`na insuficijencija; 5) stawe poslije transplantacije bubrega, bez obzira na stawe bubre`nih funkcija: 6) ostale bolesti i stawa gastrointestinalnog i genitourinarnog sistema koje uti~u na bezbjedno upravqawe motornim vozilom. g) oboqewa endokrinog sistema: 1) {e}erna bolest - svi oblici osim medicinski kontrolisanih bez komplikacija, koji su regulisani dijetom ili oralnim antidijabeticima osim onih koji izazivaju hipoglikemi~ki u~inak i pod uslovom da su pod stalnom kontrolom; 2) te{ki oblici hiper i hipotireoze; 3) hiperfunkcija i hipofunkcija nadbubrega; 4) feohromocitom; 5) diabetes inspidus; 6) ostale bolesti i stawa endokrinog sistema kada uti~u na bezbjedno upravqawe motornim vozilom. h) bolesti krvi i krvoto~nog sistema: 1) maligne hemopatije i retikuloze; 2) anemije te`eg stupwa; hemoragi~ni sindromi, bolesti koagulacije; 3) insuficijencija ko{tane sr`i; 4) policitemija sa komplikacijama (hipertenzija, tromboze, poreme}aji funkcije miokarda i centralnog nervnog sistema); 5) hemofilija sa ko{tano-zglobnim promjenama; 6) ostale bolesti i stawa krvi i krvoto~nog sistema koje uti~u na bezbjedno upravqawe motornim vozilom. i) bolesti i stawa ko{tanog i lokomotornog sistema: 1) deformiteti, kontrakture ili nedostatak, koji o{te}uju funkciju; dijela ili cijelog ekstremiteta, nezavisno od mogu}nosti adaptirawa vozila; 2) tumori ko{tano-zglobnog sistema; 2) ostale bolesti i stawa ko{tanog i lokomotornog sistema koje uti~u na bezbjedno upravqawe motornim vozilom. j) ostale bolesti i stawa koja uti~u na bezbjedno upravqawe motornim vozilom: 1) stawa nakon transplatacije organa ili ugradwe implantata uz posebnu saglasnost qekara odre|ene specijalnosti i pod uslovom da ne uti~u na bezbjedno upravqawe vozilom; 2) ostale bolesti i stawa koje uti~u na bezbjedno upravqawe motornim vozilom. ^lan 9. (Ocjewivawe sposobnosti kandidata u slu~ajevima kada su im potrebna pomagala ili adaptacija vozila) Kandidati za voza~e i voza~i kojima upravqawe vozilom nije osnovno zanimawe ocjewuju se sposobnima i onda kada im je tokom vo`we potrebno neko pomagalo ili adaptacija vozila, {to treba biti navedeno i u uvjerewu o zdravstvenoj sposobnosti i u voza~koj dozvoli: a) kada voza~ ili kandidat za voza~a posti`e propisanu o{trinu vida korekcijom upotrebom nao~ara, nao~ara ili kontaktnih so~iva, kontaktna so~iva na jednom ili oba oka, obavezan je tokom vo`we koristiti propisano opti~ko pomagalo,

Ponedjeqak, 12. mart 2007.

b) kada voza~ ili kandidat za voza~a koristi slu{ni amplifikator, obavezan je koristiti slu{no pomagalo tokom vo`we, c) kada je voza~ ili kandidat za voza~a gluvo ili gluvonijemo lice, d) kada je voza~ ili kandidat za voza~a sposoban za vo`wu uz adaptaciju, obavezan je imati potvrdu da je vozilo kojim upravqa adaptirano, i u skladu sa nedostatkom koji je uslovqavao potrebu adaptacije. ^lan 10. (Posebne naznake u qekarskom uvjerewu) (1) Voza~ motornog vozila koji potrebnu o{trinu vida, odnosno potrebnu o{trinu sluha, odre|enu ovim pravilnikom, posti`e upotrebom korekcionih stakala (kontaktnih so~iva), odnosno slu{nog amplifikatora, du`an je za vrijeme upravqawa motornim vozilom nositi korekciona stakla, odnosno slu{ni amplifikator. (2) Upotreba korekcionih stakala, odnosno slu{nog amplifikatora mora biti nazna~ena na uvjerewu o zdravstvenoj sposobnosti voza~a motornog vozila i u voza~koj dozvoli. (3) Voza~ motornog vozila ~ija je sposobnost za upravqawe motornim vozilom uslovqena adaptiranim vozilom mora imati potvrdu da je adaptacija vozila kojim upravqa izvr{ena adekvatno fizi~kom nedostatku, a {to mora biti nazna~eno u uvjerewu o zdravstvenoj sposobnosti voza~a motornog vozila i u voza~koj dozvoli. ^lan 11. (Nesposobnost za upravqawe motornim vozilom) (1) Ako se na zdravstvenom pregledu utvrdi da kandidat za voza~a ili voza~ motornog vozila boluje od jedne od navedene bolesti ili ima jednu od povreda ili stawa predvi|enih u ~l. 7. i 8. ovog pravilnika, ocjewuje se kao nesposoban za upravqawe motornim vozilom pod uslovom: a) da utvr|ena bolest, stawe ili povreda potpuno iskqu~uje bezbjedno upravqawe motornim vozilom ili mo`e prouzrokovati iznenadnu nesposobnost; b) da eventualne funkcionalne poreme}aje nije mogu}e kompenzovati. (2) Qekar je obavezan upoznati kandidata za voza~a i voza~a s razlozima nesposobnosti. ^lan 12. (Evidencije) (1) Zdravstvene ustanove iz ~lana 4. ovog pravilnika obavezne su voditi evidenciju svih pregledanih kandidata za voza~e i voza~a i izdatih qekarskih uvjerewa. (2) O izdatim uvjerewima vodi se “Registar izdatih qekarskih uvjerewa o zdravstvenoj sposobnosti za upravqawe motornim vozilom”. (3) Registar izdatih uvjerewa vodi se uredno i a`urno, a eventualne ispravke pogre{no unesenih podataka ovjeravaju se potpisom ovla{}enog lica izdavaoca uvjerewa. ^lan 13. (Prestanak primjene propisa) Stupawem na snagu ovog pravilnika prestaje primjena svih propisa kojima je regulisana oblast koja je predmet ovog pravilnika. ^lan 14. (Stupawe na snagu) (1) Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku BiH”. (2) Ovaj pravilnik objavquje se i u slu`benim glasilima entiteta i Br~ko Distrikta Bosne i Hercegovine. Broj: 01-02-2-328-13/07 8. februara 2007. godine Sarajevo

Ministar, Dr Branko Doki}, s.r.


Ponedjeqak, 12. mart 2007.

SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE

BOSNA I HERCEGOVINA ......................................................................................... ......................................................................................... (naziv zdravstvene ustanove) Broj: ........................... Datum ......................... Reg. broj ..................... Na osnovu ~lana 194. Zakona o osnovama bezbjednosti saobra}aja na putevima u Bosni i Hercegovini (“Slu`beni glasnik BiH”, broj 6/06) i ~lana 6. Pravilnika o zdravstvenim uslovima koje mora ispuwavati voza~ motornog vozila, izdaje se QEKARSKO UVJEREWE o zdravstvenoj sposobnosti za upravqawe motornim vozilom Prezime (o~evo ime) i ime ............................................. Mjesto ....................................... datum .............................. godina ro|ewa ................................. Mjesto stanovawa ............................................................ ulica i broj ............................................................................ Op{tina .................................. Broj li~ne karte ……….........................................…….. mjesto izdavawa ................................................................. Kategorija vozila za koju se izdaje Qekarsko uvjerewe ......................................................... NALAZ I MI[QEWE PSIHOLOGA: ............................................................................................. NALAZ I MI[QEWE PSIHIJATRA: ................... ............................................................................................. NALAZ I MI[QEWE OFTALMOLOGA: .............. VOD= .................. VOS= .................. VOU= .................. NALAZ SPECIJALISTE MEDICINE RADA: ............................................................................................. OSTALI MEDICINSKI NALAZI PO POTREBI: ............................................................................................. MI[QEWE O SPOSOBNOSTI: Na osnovu raspolo`ive dokumentacije, specijalisti~kih pregleda, objektivnog nalaza i anamnesti~kih podataka ocijeweno je da je: ............................................................................................. (ime i prezime kandidata za voza~a / voza~a) SPOSOBAN SPOSOBAN POD USLOVOM: - KOREKCIJE VIDA U TRAJAWU OD .......... - KOREKCIJE SLUHA U TRAJAWU OD .......... - ADAPTACIJE VOZILA U TRAJAWU OD .......... PRIVREMENO NIJE SPOSOBAN U TRAJAWU OD .......... NESPOSOBAN

M.P.

.................................................................. (potpis specijaliste medicine rada)

Broj 16 - Strana 23

PRAVILNIK O ZDRAVSTVENIM USLOVIMA KOJE MORA ISPUNJAVATI VOZAC MOTORNOG VOZILA  

Ponedjeqak, 12. mart 2007. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Broj 16 - Strana 19 OZDRAVSTVENIM USLOVIMA KOJE MORA ISPUWAVATI VOZA^ MOTORNOG...

PRAVILNIK O ZDRAVSTVENIM USLOVIMA KOJE MORA ISPUNJAVATI VOZAC MOTORNOG VOZILA  

Ponedjeqak, 12. mart 2007. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Broj 16 - Strana 19 OZDRAVSTVENIM USLOVIMA KOJE MORA ISPUWAVATI VOZA^ MOTORNOG...

Advertisement