Page 1

SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE

JU Slu`beni glasnik Republike Srpske, Bawa Luka, Pave Radana 32A Telefon/faks: (051) 311-532, 302-708 Internet: http://www.slglasnik.org E-mail: slglasnikrs@blic.net slgl.finanse@blic.net

Utorak, 20. mart 2007. godine BAWA LUKA Broj 19 God. XVI

Ministarstvo komunikacija i transporta BiH

Jezik srpskog naroda

@iro-ra~uni: NLB Razvojna banka a.d. Bawa Luka 562-099-00004292-34 Zepter komerc banka AD Bawa Luka 567-162-10000010-81 Nova bawalu~ka banka AD Bawa Luka 551-001-00029639-61

Na osnovu ~lana 252. stav (1) ta~ka 6), a u vezi sa ~lanom 144. Zakona o osnovama bezbjednosti saobra}aja na putevima u Bosni i Hercegovini (“Slu`beni glasnik BiH�, broj 6/06) ministar komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine, u saradwi sa organima nadle`nim za turizam, unutra{we poslove i za transport, d o n o s i

dinih turisti~kih objekata, odnosno nazivi i simboli zajedno. (2) Na znakovima ostale signalizacije mogu se nalaziti nazivi i simboli odredi{ta na koje znakovi upu}uju. (3) Na znakovima turisti~ke i ostale signalizacije mogu se koristiti simboli koji se upotrebqavaju na saobra}ajnim znakovima iz grupe znakova obavje{tewa.

PRAVILNIK

^lan 5.

O TURISTI^KOJ I OSTALOJ SIGNALIZACIJI NA PUTEVIMA

(Jezik i pismo) (1) Na turisti~koj i ostaloj signalizaciji natpisi (jezik i pismo) i sadr`aj se ispisuju malim slovima i defini{u prema zahtjevu turisti~ke zajednice / organizacije na podru~ju svog djelovawa uva`avaju}i op{ta na~ela ravnopravnosti jezika i pisma. (2) Nazivi se pi{u i na najmawe jednom stranom jeziku.

POGLAVQE I - OP[TE ODREDBE ^lan 1. (Predmet Pravilnika) Ovim pravilnikom se propisuje vrsta, zna~ewe, oblik, boja, dimenzije i postavqawe turisti~ke i ostale signalizacije na putevima. ^lan 2. (Namjena Pravilnika) Turisti~ka i ostala signalizacija je namijewena obavje{tavawu u~esnika u saobra}aju o kulturnim, istorijskim, prirodnim i turisti~kim znamenitostima, te ostalim objektima i sadr`ajima u nasequ. ^lan 3. (Turisti~ka i ostala signalizacija) (1) Turisti~ku signalizaciju na putevima ~ine: 1) znakovi obavje{tewa o kulturnim, istorijskim, prirodnim i turisti~kim znamenitostima, 2) znakovi za usmjeravawe prema kulturnim, istorijskim, prirodnim i turisti~kim znamenitostima i 3) znakovi za pru`awe turisti~kih i drugih informacija. (2) Ostalu signalizaciju u smislu ovog pravilnika ~ine: 1) znakovi za izraz dobrodo{lice i 2) znakovi obavje{tewa za usmjeravawe prema poslovno - trgova~kim centrima, va`nim objektima i sadr`ajima u nasequ, te ostalim javnim prostorima (izlo`be, sajmovi) koji zbog svoje namjene privla~e ve}i broj qudi.

^lan 6. (Retroreflektuju}e osobine znakova na autoputevima i brzim putevima) (1) Znakovi turisti~ke i ostale signalizacije na autoputevima i brzim putevima (u daqem tekstu: autoputevi) moraju imati boje retrorefleksiju klase 2, a na ostalim putevima klase 1. (2) Kada se turisti~ki znakovi postavqaju s drugim saobra}ajnim znakovima moraju biti istih retroreflektuju}ih osobina. ^lan 7. (Postavqawe turisti~ke i ostale signalizacije) (1) Turisti~ka i ostala signalizacija postavqa se u skladu sa odredbama Pravilnika o saobra}ajnim znakovima i signalizaciji. (2) Turisti~ka i ostala signalizacija postavqa se s desne strane uz kolovoz, u smjeru kretawa vozila. ^lan 8. (Zabrana postavqawa znaka) Znakovi turisti~ke i ostale signalizacije ne smiju se postavqati na udaqenosti mawoj od 30 metara od saobra}ajnog znaka, kao ni izme|u saobra}ajnih znakova propisanih pravilnikom o saobra}ajnim znakovima i signalizaciji, s wima kombinovati ili postavqati na istom mjestu.

^lan 4.

^lan 9.

(Nazivi i simboli) (1) Na znakovima turisti~ke signalizacije mogu se nalaziti nazivi turisti~kih odredi{ta i simboli poje-

(Osnovna boja znaka) (1) Osnovna boja znakova turisti~ke i ostale signalizacije na putevima je sme|a, a ivice bijele boje.


Strana 2 - Broj 19

SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE

(2) Umetnuta poqa, natpisi i strelice na turisti~kim znakovima su bijele boje, a simboli su, u pravilu, crne boje. ^lan 10. (Uslovi) Kulturne, prirodne, istorijske i turisti~ke znamenitosti, podru~ja i objekti na koje se upozorava i u koje se vodi saobra}aj s turisti~kom i ostalom signalizacijom, moraju ispuwavati sqede}e uslove: 1) znamenitost, podru~je ili objekt mora biti uvr{ten u popis kulturne, istorijske ili prirodne vrijednosti, 2) znamenitost, podru~je ili objekt mora biti u op{tem interesu i wega je u pravilu mogu}e posjetiti tokom cijele godine, 3) pristup do znamenitosti, podru~ja ili objekta mora biti bezbjedan i lako dostupan {irokom krugu u~esnika u saobra}aju kojima je namijewen i 4) znamenitost, podru~je ili objekt mora imati dovoqno mjesta za parkirawe, izgra|ene sanitarne prostore i organizovano prihvatawe gostiju. ^lan 11. (Odobrewe za postavqawe turisti~ke i ostale signalizacije) (1) Turisti~ka i ostala signalizacija postavqa se na osnovu odobrewa nadle`nog subjekta, prema postupku propisanom odgovaraju}im zakonom o javnim putevima. (2) Ako znakovi iz prethodnog stava nisu ukqu~eni u saobra}ajni projekat puta, isti }e se postavqati i odr`avati na teret tra`ioca. (3) Uslovi postavqawa i odr`avawa turisti~ke signalizacije reguli{u se ugovorom izme|u turisti~ke zajednice/organizacije i nadle`nog preduze}a koje upravqa putevima (u daqem tekstu: upraviteq puteva). POGLAVQE II - TURISTI^KI ZNAKOVI OBAVJE[TAVAWA O KULTURNIM, ISTORIJSKIM, PRIRODNIM I TURISTI^KIM ZNAMENITOSTIMA ^lan 12. (Vrste turisti~kih znakova obavje{tavawa o kulturnim, istorijskim, prirodnim i turisti~kim znamenitostima) Turisti~ki znakovi obavje{tavawa o kulturnim, istorijskim, prirodnim i turisti~kim znamenitostima su: 1) znak “obavje{tajna plo~a za kulturnu znamenitost ili objekt” natpisom, simbolom ili likovnim prikazom ozna~ava smjer i udaqenosti do kulturne znamenitosti ili objekta, 2) znak “obavje{tajna plo~a za istorijsku znamenitost ili objekt” natpisom, simbolom ili likovnim prikazom ozna~ava naziv, vrstu te smjer i udaqenosti do istorijske znamenitosti ili objekta, 3) znak “obavje{tajna plo~a za podru~je prirodne znamenitosti” natpisom, simbolom ili likovnim prikazom ozna~ava naziv, vrstu te smjer odvajawa i udaqenost do mjesta od koga se odvaja put koji vodi do znamenitosti na koju se znak odnosi, 4) znak “obavje{tajna plo~a za turisti~ku znamenitost ili objekt” natpisom, simbolom ili likovnim prikazom ozna~ava naziv, vrstu te smjer i udaqenosti do turisti~ke znamenitosti ili objekta i 5) znak “oznaka turisti~kog puta” ozna~ava mjesto na putu od kojeg je put ili wen dio progla{en kao turisti~ki put (vinska, obalna, panoramska, planinska, bawska i sli~no).

Utorak, 20. mart 2007. ^lan 13.

(Oblik turisti~kog znaka) (1) Turisti~ki znakovi obavje{tavawa imaju oblik pravougaonika ili kvadrata. (2) Turisti~ki znakovi obavje{tavawa sadr`e naziv, simbol ili likovni prikaz turisti~kog odredi{ta i udaqenost u kilometrima do odre|ene znamenitosti, objekta ili mjesta od kojeg se kre}e prema toj znamenitosti, kao i neka detaqnija obja{wewa vezana za turisti~ko odredi{te. ^lan 14. (Dimenzije znaka) Veli~ine turisti~kih znakova obavje{tewa su: 1) na autoputevima do 10 m2, 2) na magistralnim putevima i putevima rezervisanim za saobra}aj motornih vozila do 6 m2 i 3) na ostalim putevima do 4 m2. ^lan 15. (Prepoznatqivost i razmjerna veli~ina turisti~kog znaka) Veli~ina simbola i grafi~kog prikaza na turisti~kim znakovima obavje{tavawa mora biti prepoznatqiva i razmjerna veli~ini turisti~kog znaka. POGLAVQE III - TURISTI^KI ZNAKOVI ZA USMJERAVAWE PREMA KULTURNIM, ISTORIJSKIM, PRIRODNIM I TURISTI^KIM ZNAMENITOSTIMA Odjeqak A. Turisti~ki putokazni znakovi ^lan 16. (Definicija i vrste turisti~kih putokaznih znakova) (1) Turisti~ki putokazni znakovi su znakovi koji ozna~avaju smjer prema kulturnim, istorijskim, prirodnim i turisti~kim znamenitostima i objektima. (2) Turisti~ki putokazni znakovi su: 1) znak “putokazna plo~a za usmjeravawe prema kulturnim znamenitostima ili objektu”, ozna~ava smjer kojim se kre}e do nazna~ene znamenitosti ili objekta, 2) znak “putokazna plo~a za usmjeravawe prema istorijskoj znamenitosti ili objektu”, ozna~ava smjer kretawa do nazna~ene znamenitosti ili objekta, 3) znak “putokazna plo~a za usmjeravawe prema prirodnoj znamenitosti ili objektu”, ozna~ava smjer kretawa do nazna~ene znamenitosti ili objekta, 4) znak “putokazna plo~a za usmjeravawe prema turisti~kom objektu u nasequ”, ozna~ava vrstu i naziv te smjer kretawa do nazna~enog objekta, 5) znak “putokazna plo~a za usmjeravawe prema javnom objektu ili prostoru kojem se prilazi od turisti~kog puta” i 6) znak “putokazna plo~a za usmjeravawe prema auto kampu”. ^lan 17. (Oblik turisti~kog putokaznog znaka) (1) Turisti~ki putokazni znak ima oblik pravougaonika na kojem je strelica i jedno poqe sa simbolom, te jedan ili dva natpisa, odnosno natpis i udaqenost. (2) Polo`aj strelice i simbola na putokaznom znaku su: 1) s lijeve strane znaka kada se odnose na smjer “ravno” i “lijevo”,


Utorak, 20. mart 2007.

SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE

Broj 19 - Strana 3

2) s desne strane kada se odnose na smjer “desno”.

^lan 24.

^lan 18.

(Sadr`aj znaka turisti~ke putokazne plo~e) (1) Na gorwem dijelu turisti~ke putokazne plo~e s pojedina~nim putokazima velikim slovima se ispisuje vrsta smje{tajnog objekta. (2) Ispod ovog natpisa ispisuju se nazivi s oznakom kategorije hotela, motela ili pansiona grupisanim po smjerovima, prvo lijevo, a zatim desno. (3) Poqe na kojem stoji natpis je za polovinu ve}e od poqa za putokaze koji se nalaze ispod we. (4) Polo`aj strelica koje ozna~uju smjer kretawa na putokazu i putokaznoj plo~i mora odgovarati polo`aju saobra}ajnica na terenu.

(Boja turisti~kog putokaznog znaka) (1) Turisti~ki putokazni znak ima podlogu sme|e boje. (2) Umetnuta poqa, natpisi i strelice su bijele boje, a simboli su, u pravilu, crne boje. ^lan 19. (Dimenzije turisti~kog putokaznog znaka) (1) Veli~ine stranica turisti~kog putokaznog znaka, u pravilu, su: 30 x 100 cm i 30 x 160 cm. (2) Du`ina turisti~kog putokaznog znaka odre|uje se prema du`ini natpisa na znaku. (3) Izuzetno, ako se postavqa na isti stub sa saobra}ajnim znakom, “putokaz”, ima du`inu putokaza. (4) Visina slova, u pravilu, iznosi 14 cm. (5) Bijelo poqe simbola je kvadratno, veli~ine 20 x 20 cm. Odjeqak B. Turisti~ke putokazne plo~e i putokazni panoi za smje{tajne objekte (hoteli, moteli, pansioni, kampovi i dr.) ^lan 20. (Zna~ewe turisti~kih putokaznih plo~a i putokaznih panoa) Turisti~ke putokazne plo~e i putokazni panoi za smje{tajne objekte ozna~avaju prilaze pojedinim hotelima, motelima i pansionima, u urbanim zonama i turisti~kim naseqima. ^lan 21. (Vrste turisti~kih putokaznih plo~a i putokaznih panoa) Turisti~ke putokazne plo~e i putokazni panoi za smje{tajne objekte ~ine sqede}i znakovi: 1) znak “putokazna plo~a za smje{tajne objekte”, ozna~avaju pojedini hotel, motel i pansion u koji vodi put na koji putokazna plo~a upu}uje i 2) znak “putokazni pano za smje{tajne objekte”, ozna~ava smjerove na kojima se nalaze hoteli, moteli i pansioni koji su na panou nazna~eni. ^lan 22. (Oblik i dimenzije turisti~kih putokaznih plo~a i putokaznih panoa) (1) Turisti~ka putokazna plo~a za smje{tajne objekte i pansione ima oblik pravougaonika. (2) Visina slova je, u pravilu, 14 cm. (3) Veli~ina stranice putokazne plo~e je, u pravilu, 30 x 100 cm. (4) Kod turisti~ke putokazne plo~e s nizom putokaza, du`ina se odre|uje po najdu`em natpisu, tj. nazivu hotela. ^lan 23. (Oblik i boja znaka putokazni pano za smje{tajne objekte) (1) Znak “putokazni pano za smje{tajne objekte” je kvadratnog ili pravougaonog oblika maksimalne veli~ine 8 m2. (2) Osnovna boja putokazne plo~e i panoa je bijela, natpisi i strelice su crne boje, a rubovi i ostale crte su sme|e.

POGLAVQE IV - ZNAKOVI ZA PRU@AWE TURISTI^KIH INFORMACIJA ^lan 25. (Vrste znakova za pru`awe turisti~kih informacija) Znakovi za pru`awe turisti~kih informacija su sqede}i: 1) znak “turisti~ke informacije za odre|enu ponudu”, upu}uje na mjesta na kojima se mogu dobiti odre|ene turisti~ke ponude i 2) znak “turisti~ko-informativna plo~a”, postavqa se na odmarali{tima i drugim prostorima uz put koji su namijeweni odmoru, a u~esnicima u drumskom saobra}aju pru`a detaqnije informacije vezane za turizam u nasequ, podru~ju ili kantonu u kojem se nalazi. ^lan 26. (Oblik, dimenzija i boja znaka turisti~ke informacije za odre|enu ponudu ) (1) Znak “turisti~ke informacije za odre|enu ponudu” je pravougaonog ili kvadratnog oblika veli~ine do 6 m2. (2) Podloga znaka je sme|e boje, a na umetnutim bijelim poqima su simboli i slova crne boje. (3) Dopunska plo~a je bijela s crnim slovima. ^lan 27. (Oblik, dimenzija i boja znaka turisti~ka informativna plo~a) (1) Znak “turisti~ka informativna plo~a” je pravougaonog oblika, veli~ine do 10 m2. (2) Uz ovaj znak, u pravilu se postavqa i znak “turisti~ke informacije”. (3) Turisti~ka informativna plo~a ima osnovnu podlogu sme|e boje. POGLAVQE V - OSTALA SIGNALIZACIJA Odjeqak A. Znakovi za izraz dobrodo{lice ili druga obavje{tewa ^lan 28. (Postavqawe znakova za izraz dobrodo{lice ili druga obavje{tewa) Turisti~ki znakovi za izraz dobrodo{lice ili druga obavje{tewa, postavqaju se na ulazu i/ili izlazu u dr`avu, entitet, distrikt, kanton, turisti~ku rivijeru, grad ili op{tinu. ^lan 29. (Oblik i dimenzija znaka za izra`avawe dobrodo{lice ili druga obavje{tewa) (1) Znakovi za izra`avawe dobrodo{lice ili druga obavje{tewa su pravougaonog ili kvadratnog oblika. (2) Najve}e dopu{tene veli~ine znakova dobrodo{lice ili drugih obavje{tewa su:


Strana 4 - Broj 19

SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE

1) do 12 m2, za izraz dobrodo{lice ili drugog obavje{tewa na ulazu i/ili izlazu u dr`avu, 2) do 10 m2, za izraz dobrodo{lice ili drugog obavje{tewa na ulazu i/ili izlazu u entitet ili distrikt, 3) do 6 m2, za izraz dobrodo{lice ili drugog obavje{tewa na ulazu i/ili izlazu u kanton ili turisti~ku rivijeru, 4) do 4 m2, za izraz dobrodo{lice ili drugog obavje{tewa na ulazu i/ili izlazu u grad i 5) do 2 m2 za izraz dobrodo{lice ili drugog obavje{tewa na ulazu i/ili izlazu u op{tinu ili naseqeno mjesto (3) Znakove “dobrodo{lice” ili druga obavje{tewa postavqaju nadle`ne turisti~ke zajednice/organizacije na mjestima svoje nadle`nosti. ^lan 30. (Boja znaka za izra`avawe dobrodo{lice i druga obavje{tewa) Znakovi izraza dobrodo{lice i druga obavje{tewa imaju podlogu bijele boje sa sme|om ivicom, a natpisi, simboli i slikovni prikaz su u vi{e boja. Odjeqak B. Obavje{tajni putokazi i obavje{tajne plo~e za druge objekte i sadr`aje u nasequ ^lan 31. (Obavje{tajni putokaz i obavje{tajna plo~a) (1) Obavje{tajni putokazi i obavje{tajne plo~e su znakovi koji upu}uju prema poslovno-trgova~kim zonama, va`nim objektima i sadr`ajima u nasequ (muzej, pozori{te, `eqezni~ka stanica, gara`a, bolnica, hitna pomo}, apoteka i dr.) i obavje{tavaju o odr`avawu izlo`bi, sajmova i drugo. (2) Obavje{tajni putokazi i obavje{tajne plo~e su: 1) znak “obavje{tajni putokaz”, upu}uje na va`ne objekte i sadr`aje u nasequ. 2) znak “obavje{tajna plo~a”, obavje{tava o va`nim objektima i sadr`ajima u nasequ ili o odr`avawu izlo`bi i sajmova. (3) Znak “obavje{tajna plo~a” koja obavje{tava o odr`avawu sajmova ili izlo`bi je privremenog karaktera i mo`e biti postavqena samo dok je aktuelno vrijeme trajawa izlo`be ili sajma. ^lan 32. (Dimenzija, oblik, boja i sadr`aj znaka obavje{tajni putokaz) (1) Obavje{tajni putokazi su pravougaonog oblika dimenzija 30 x100 cm i 30 x160 cm. (2) Obavje{tajne plo~e su pravougaonog oblika veli~ine do 6 m2. (3) Podloga obavje{tajnog putokaza i obavje{tajne plo~e je crne boje sa `utim natpisima i ivicom. (4) U obavje{tajnom znaku, osim naziva, mo`e biti i simbol objekta ili sadr`aja koji se ozna~ava. (5) Obavje{tajna plo~a sadr`i nazive, simbol i slikovni prikaz (plan) objekta.

Utorak, 20. mart 2007.

1) ne zaklawaju postavqene saobra}ajne znakove, 2) ne odvra}aju pa`wu voza~a od postavqenih saobra}ajnih znakova, 3) ne ugro`avaju kretawe pje{aka i 4) nisu zaklowena pje{acima i parkiranim vozilima. ^lan 34. (Mjesto postavqawa turisti~ke i ostale signalizacije) (1) Turisti~ki znakovi postavqaju se u blizini turisti~ke znamenitosti na koju se odnose, na zadwem raskr{}u javnog puta s pristupnim putem koji vodi do nazna~enog odredi{ta. (2) Za kulturne, prirodne, istorijske i turisti~ke znamenitosti od posebnog zna~aja, znakovi se mogu postavqati po~ev od najbli`eg va`nog raskr{}a na autoputu, magistralnom putu i ostalim putevima. ^lan 35. (Postavqawe turisti~ke obavje{tajne plo~e) (1) Ispred raskrsnice od koje se odvaja put koji vodi prema turisti~koj znamenitosti postavqa se samo jedna turisti~ka obavje{tajna plo~a. (2) Turisti~ka obavje{tajna plo~a za slu~aj iz stava (1) ovog ~lana postavqa se: 1) na autoputevima 500 m do 1500 m prije prvog najavnog znaka koji se odnosi na raskrsnicu, 2) na magistralnim putevima van naseqa, u pravilu, na udaqenosti najmawe 250 metara od prvog saobra}ajnog znaka koji obavje{tava o smjeru vo`we u raskrsnici i 3) na drugim putevima van naseqa, u pravilu, na udaqenosti najmawe 150 metara ispred prvog saobra}ajnog znaka, koji obavje{tava o smjeru vo`we u raskrsnici, na putevima u okviru naseqa, u pravilu na udaqenosti najmawe 100 metara ispred raskrsnice. (3) Turisti~ka znamenitost na koju se odnosi obavje{tajna plo~a, u pravilu, je udaqena do 30 km od mjesta odvajawa puta koji do we vodi. (4) Ako je za istu raskrsnicu prostorno vezano vi{e znamenitosti istog ranga, na turisti~koj obavje{tajnoj plo~i mogu biti nazna~ene sve te znamenitosti. (5 Ispod turisti~ke obavje{tajne plo~e mo`e se postaviti dopunska plo~a sa ispisanim nazivom izlaza i udaqenosti u km. ^lan 36. (Mjesto postavqawa turisti~kog putokaznog znaka) Turisti~ki putokazni znak se, u pravilu, postavqa na putu gdje upozorava na turisti~ki va`nu znamenitost kada je saobra}aj prema odredi{tu poja~an ili je drumska veza koja vodi do odredi{ta s glavnog puta te{ko uo~qiva. ^lan 37.

Odjeqak A. Uop{teno o postavqawu turisti~ke i ostale signalizacije

(Zabrana postavqawa turisti~kog putokaznog znaka) Turisti~ki znakovi za usmjeravawe prema kulturnim, istorijskim, prirodnim i turisti~kim znamenitostima te javnim objektima u okviru podru~ja znamenitosti u nasequ se smiju postavqati u okviru podru~ja odnosno naseqa, u pravilu na udaqenosti najmawe 30 metara ispred prvog saobra}ajnog znaka obavje{tewa koji obavje{tava o smjeru vo`we u raskrsnici.

^lan 33.

^lan 38.

(Mjesto, visina i polo`aj signalizacije) Mjesta postavqawa, visina i polo`aj turisti~ke i ostale signalizacije obavje{tavawa moraju biti takvi da:

(Obiqe`avawe privrednih objekata i ustanova) Na privredne objekte i ustanove (zabavni park, izletni~ki restoran, podru~je umjetni~ke kolonije i dr.) se smije upozoriti putokaznim znakom samo onda kada

POGLAVQE VI - POSTAVQAWE TURISTI^KE I OSTALE SIGNALIZACIJE


Utorak, 20. mart 2007.

SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE

sadr`aj ima i kulturno zna~ewe te je prete`no prilago|en turizmu i privla~i odre|eni turisti~ki saobra}aj. ^lan 39. (Mjesto za postavqawe putokaza za hotele, motele i pansione) Putokazi za hotele, motele i pansione postavqaju se na mjestima gdje postoje pote{ko}e u izboru pravca kretawa prema istim. ^lan 40. (Redoslijed ozna~avawa hotela i motela) (1) Ako u naseqenom mjestu postoji vi{e hotela i motela, redoslijed ozna~avawa se izvodi po principu najbli`e udaqenosti. (2) Pojedina~ni putokazi za hotele se me|usobno razdvajaju pomo}u linija ili pomo}u slobodnog me|uprostora. ^lan 41. (Povr{ina za postavqawe znaka za davawe turisti~kih i drugih informacija) Turisti~ki znakovi za davawe turisti~kih i drugih informacija postavqaju se na povr{inama koje nisu namijewene saobra}aju, a da pri tome ne ometaju kretawe pje{aka. ^lan 42. (Povr{ine za postavqawe obavje{tajnih putokaza i obavje{tajnih plo~a) Obavje{tajni putokazi i obavje{tajne plo~e mogu se postavqati na putevima u nasequ, po pravilu, na udaqenosti najmawe 100 m ispred raskrsnice. Odjeqak B. Postavqawe turisti~ke i ostale signalizacije ^lan 43. (Organ nadle`an za izdavawe odobrewa za postavqawe signalizacije) (1) Odobrewe za postavqawe turisti~ke i ostale signalizacije izdaje nadle`no ministarstvo ili upraviteq puteva. (2) Zahtjev upravitequ puteva podnosi turisti~ka zajednica/organizacija sa podru~ja svog djelovawa. (3) Zahtjev mora biti usagla{en sa saobra}ajnim projektom za put na kojem se planira postaviti znak. ^lan 44. (Turisti~ki znakovi na autoputevima) Na autoputevima se mogu postaviti samo turisti~ki znakovi obavje{tavawa i znakovi za izraz dobrodo{lice u dr`avu, entitet i Br~ko Distrikt Bosne i Hercegovine. ^lan 45. (Turisti~ki znakovi obavje{tewa na autoputevima) Na autoputu se mogu postavqati samo turisti~ki znakovi obavje{tewa koji se odnose na: 1) gradove i objekte iz popisa svjetske kulturne i istorijske ba{tine, 2) izdvojene objekte kulturne i istorijske ba{tine najvi{eg me|unarodnog i nacionalnog ranga, 3) nacionalne parkove, 4) bawe, qe~ili{ta ili 5) olimpijske sportske centre.

Broj 19 - Strana 5

^lan 46. (Sadr`aj turisti~kog znaka obavje{tavawa) Sadr`aj turisti~kih znakova obavje{tavawa kada se postavqaju na autoputu odnosi se na znamenitosti i objekte iz ~lana 45. ovog pravilnika, kada su vidqivi s autoputa, u ~ijoj blizini autoput prolazi ili do kojih direktno vodi put koji se od autoputa odvaja. ^lan 47. (Zabrana postavqawa turisti~kog znaka obavje{tewa) (1) Turisti~ki znakovi obavje{tewa na autoputu ne smiju biti u zajedni~kom vidokrugu s ostalim saobra}ajnim znakovima. (2) Me|usobna udaqenost izme|u dva turisti~ka znaka obavje{tewa je minimalno 500 m. (3) Kada se prema vi{e turisti~kih sadr`aja izlazi na istoj raskrsnici autoputa svi sadr`aji se mogu ispisati na jednom znaku. POGLAVQE VII - PRELAZNE I ZAVR[NE ODREDBE ^lan 48. (Prelazne odredbe) (1) Turisti~ka i ostala signalizacija na putevima koja nije u skladu s ovim pravilnikom, a na|e se na putevima na dan wegovog stupawa na snagu, mora se zamijeniti odnosno ukloniti do 31. decembra 2007. godine. (2) Turisti~ka i ostala signalizacija koja nije predvi|ena ovim pravilnikom, a na|e se na putevima na dan wegovog dono{ewa, mora se ukloniti do 31. decembra 2007. godine ^lan 49. (Provo|ewe Pravilnika) Znakovi turisti~ke i ostale signalizacije se proizvode, postavqaju i odr`avaju u skladu sa va`e}im zakonskim propisima, kao i smjernicma, pravilima i tehni~kim uslovima. ^lan 50. (Stupawe na snagu i objavqivawe) Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku BiH�, a objavquje se i u slu`benim glasilima entiteta i Br~ko Distrikta Bosne i Hercegovine. Broj:01-02-2-328-3/07 2. februara 2007. godine Sarajevo

Ministar, Dr Branko Doki}, s.r.

PRAVILNIK O TURISTICKOJ I OSTALOJ SIGNALIZACIJI NA PUTEVIMA  

OTURISTI^KOJ I OSTALOJ SIGNALIZACIJI NA PUTEVIMA Utorak, 20. mart 2007. godine BAWA LUKA Broj 19 Jezik srpskog naroda Ministarstvo komunikac...