Page 1

Strana 6 - Broj 19

SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE

Na osnovu ~lana 252. stav (1), ta~ka 9), a u vezi sa ~lanom 170. stav (3) Zakona o osnovama bezbjednosti saobra}aja na putevima u Bosni i Hercegovini (“Slu`beni glasnik BiH”, broj 6/06), ministar komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine, u saradwi sa organima nadle`nim za unutra{we poslove, d o n o s i

PRAVILNIK O SAOBRA]AJU U ZIMSKIM USLOVIMA

^lan 1. (Predmet Pravilnika) Ovim pravilnikom ure|uje se odvijawe saobra}aja u zimskim uslovima, period u kojem je obavezno posjedovawe potrebne opreme, neophodna oprema za saobra}aj u zimskim uslovima, odre|ena ograni~ewa za saobra}aj i na~in informisawa o stawu na putevima u zimskom periodu. ^lan 2. (Definicija zimskih uslova) Pod zimskim uslovima saobra}aja na putevima smatra se postojawe najmawe jedne od sqede}ih situacija: a) kada pada snijeg i hvata se na kolovozu puta, b) kada na ve}oj povr{ini kolovoza ima ostataka uga`enog i sle|enog snijega, c) kada pada ki{a i ledi se na kolovozu, ili d) kada je kolovoz zale|en. ^lan 3. (Odr`avawe saobra}aja u zimskim uslovima) (1) Za vrijeme zimskih uslova, na putevima se zabrawuje saobra}aj motornim i prikqu~nim vozilima koja u vo`wi ne koriste zimsku opremu, propisanu ~lanom 4. ovog pravilnika. (2) Za vrijeme zimskih uslova zabrawuje se saobra}aj prikqu~nim vozilima na planinskin prevojima do stvarawa uslova za bezbjedno odvijawe saobra}aja ovoj kategoriji motornih vozila. (3) Autobusi i teretna vozila moraju na pogonskim to~kovima koristiti lance na planinskim prevojima u slu~aju iz ~lana 2. ovog pravilnika. (4) Pod planinskim prevojem podrazumijeva se podru~je kroz koje prolazi put na nadmorskoj visini ve}oj od 700 m. ^lan 4. (Oprema za saobra}aj u zimskim uslovima) (1) U periodu od 15. novembra teku}e do 15. aprila naredne godine, bez obzira na vremenske uslove, sva motorna vozila moraju imati odgovaraju}u zimsku opremu i moraju je koristiti u uslovima iz ~lana 2. ovog pravilnika. (2) Pod zimskom opremom koju treba da imaju motorna vozila u zimskim uslovima, smatra se : a) Za putni~ka motorna vozila i ostala motorna vozila ~ija najve}a dozvoqena masa nije ve}a od 3.500 kg i nemaju vi{e od 8 sjedi{ta : 1) zimski pneumatici na sva ~etiri to~ka. Zimska guma (pneumatik) je na svom boku ozna~ena sqede}im oznakama: MS, M+S ili M&S i znakom swe`ne pahuqice na stilizovanom obrisu planine s tri vrha, ~ija dubina gaze}eg sloja po dubini iznosi najmawe 4 mm, 2) gume sa qetnim profilom ~ija dubina gaze}eg sloja iznosi minimum 4 mm i u priboru odgovaraju}i lanci koji se postavqaju na pogonskim to~kovima u slu~aju zimskih uslova; b) Za motorna vozila ~ija najve}a dozvoqena masa prelazi 3.500 kg i autobuse : 1) zimski pneumatici na pogonskim to~kovima. Zimska guma (pneumatik) je na svom boku ozna~ena sqede}im oznakama: MS, M+S ili M&S i znakom

Utorak, 20. mart 2007.

swe`ne pahuqice na stilizovanom obrisu planine s tri vrha, ~ija dubina gaze}eg sloja po dubini iznosi najmawe 4 mm, a pod zimskom opremom za ova vozila podrazumijevaju se jo{ i lanci za snijeg i priru~ni alat (lopata, vre}a pijeska od 25 do 50 kg), 2) gume sa qetnim profilom ~ija dubina gaze}eg sloja po dubini iznosi minimum 4 mm i u priboru lanci koji se postavqaju na pogonskim to~kovima u slu~aju zimskih uslova, a pod zimskom opremom za ova vozila podrazumijevaju se jo{ i priru~ni alat (lopata, vre}a pijeska od 25 do 50 kg). ^lan 5. (Zabrana upotrebe neodgovaraju}ih pneumatika) (1) Na vozilima se ne smiju postavqati pneumatici sa ugra|enim ekserima. (2) Na istoj osovini vozila, pneumatici moraju biti jednaki po profilu, konstrukciji i po vrsti gaze}eg sloja. ^lan 6. (Obaveza ~i{}ewa vozila) Na motornim i prikqu~nim vozilima ne smije biti snijega ili leda koji bi mogli uticati na pona{awe vozila, odnosno preglednost voza~a. ^lan 7. (Privremena zabrana ili ograni~ewe saobra}aja) (1) U slu~aju obimnijih swe`nih padavina, ve}ih nanosa, smetova ili pojave poledice nadle`ni organ za unutra{we poslove zatra`i}e od nadle`nog organa za saobra}aj da privremeno zabrani ili ograni~i saobra}aj za sva vozila ili za pojedine vrste vozila na odre|enoj dionici puta. (2) Izuzetno od stava (1) ovog ~lana, organ nadle`an za regulisawe saobra}aja mo`e na licu mjesta privremeno zabraniti saobra}aj odre|enoj kategoriji vozila dok se ne steknu uslovi za bezbjedno odvijawe saobra}aja. (3) O privremenoj zabrani ili ograni~ewu saobra}aja, u~esnici u saobra}aju }e bez odlagawa biti upoznati putem sredstava javnog informisawa i postavqenom saobra}ajnom signalizacijom. ^lan 8. (Formirawe {taba zimske slu`be i zadaci {taba) (1) Nadle`no ministarstvo saobra}aja du`no je formirati {tab zimske slu`be u ~ijem sastavu treba da budu ukqu~eni predstavnici organa nadle`nih za saobra}aj, organa unutra{wih poslova, organizacija koje upravqaju putevima, preduze}a za odr`avawe puteva i auto moto klubova. (2) Zadatak {taba je da utvrdi uzroke koji dovode do ograni~ewa u odvijawu saobra}aja i predlo`i mjere za {to br`e otklawawe uzroka i stvarawa uslova za nesmetano odvijawe saobra}aja. (3) [tab se formira prije po~etka zimskog perioda, a istim rukovodi predstavnik organa nadle`nog za saobra}aj. ^lan 9. (Prestanak primjene propisa) Na dan dono{ewa ovog pravilnika prestaju da va`e pravilnici koji se odnose na pitawa regulisana ovim pravilnikom. ^lan 10. (Objavqivawe i stupawe na snagu) Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku BiH”, a objavquje se i u slu`benim glasilima entiteta i Br~ko Distrikta Bosne i Hercegovine. Broj:01-02-2-328-6/07 2. februara 2007. godine Sarajevo

Ministar, Dr Branko Doki}, s.r.

PRAVILNIK O SAOBRACAJU U ZIMSKIM USLOVIMA  

OSAOBRA]AJU U ZIMSKIM USLOVIMA Na osnovu ~lana 252. stav (1), ta~ka 9), a u vezi sa ~lanom 170. stav (3) Zakona o osnovama bezbjednosti sao-...