Page 1

Strana 32 - Broj 21

SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE

Petak, 23. mart 2007.

Na osnovu ~lana 252. stav (1) ta~ka 5) a u vezi sa ~lanom 47. Zakona o osnovama bezbjednosti saobra}aja na putevima u Bosni i Hercegovini «Slu`beni glasnik BiH», broj 6/06 ), ministar komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine, u saradwi sa organima nadle`nim za saobra}aj, d o n o s i

PRAVILNIK O POSTAVQAWU POSEBNIH OBJEKATA NA PUTU RADI SMAWEWA BRZINE KRETAWA VOZILA I - OP[TE ODREDBE ^lan 1. (Predmet Pravilnika) Ovim pravilnikom odre|uju se vrste posebnih objekata na putu radi smawewa brzine kretawa vozila, mjesta i na~in postavqawa posebnih objekata na putu i pribavqawe odobrewa za postavqawe posebnih objekata. ^lan 2. (Mjesto za postavqawe posebnih objekata) (1) Posebni objekti na putu radi smawewa brzine kretawa vozila (u daqem tekstu: posebni objekti) postavqaju se ispred pje{a~kih prelaza, prelaza biciklisti~kih staza / traka preko druma, u blizini vrti}a, {kola i drugih lokacija na kojima ~esto borave djeca, te u blizini mjesta kolektivnog boravka starijih lica i lica sa pojedinim funkcionalnim smetwama – bolestima (lica u invalidskim kolicima, rulatorima), u blizini lokacija gdje ve}i broj neza{ti}enih u~esnika u saobra}aju prelazi put (pje{aci, biciklisti i sl.), `eqezni~kih prelaza, drumskih naplatnih prolaza, kao i u blizini ukr{tawa puteva. (2) Nije dozvoqeno postavqawe posebnih objekata na autoputu i brzom putu. (3) Posebne objekte ne treba graditi i postavqati na putevima koji gravitiraju prema stanicama za prvu pomo} i bolnicama, kao i na putevima gdje je primarno kretawe vozila prve pomo}i. ^lan 3. (Na~in postavqawa posebnih objekata) (1) Posebni objekti moraju biti ozna~eni odgovaraju}im saobra}ajnim znakovima, prema pravilniku o saobra}ajnim znakovima. (2) Povr{ina posebnih objekata mora biti od protivklizaju}eg materijala i ozna~ena reflektuju}im materijama na onoj strani sa koje se vozilo pribli`ava. (3) Posebni objekti moraju biti adekvatno fiksirani u kolovoznu zavjesu, kako bi se sprije~ilo odvajawe pojedina~nih elemenata ili wihovih dijelova. (4) U zoni vje{ta~kih izbo~ina, uzdignutih plo~a, putnih jastuka i vje{ta~kih ulegnu}a moraju se sprovesti primjerene mjere odvodwe. II - VRSTE POSEBNIH OBJEKATA ^lan 4. (Vrste objekata koji se postavqaju) Na putevima se mogu postavqati sqede}i posebni objekti : a) Opti~ke bijele linije upozoravaju voza~e na potrebu smawewa brzine kretawa vozila, izvode se pomo}u sredstava za obiqe`avawe oznaka na kolovozu popre~no na smjer vo`we, a postavqaju se ispred raskrsnica, pje{a~kih prelaza, opasnog dijela puta i sl. b) Zvu~ne ili vibracione trake upozoravaju voza~e na potrebu smawewa brzine kretawa vozila, izvode se hrapavqewem kolovoznog zastora glodawem ili nano{ewem tankih reqefnih slojeva na kolovoz, koje pri prelazu vozila proizvode vibracije i zvu~ne efekte. (1) Zvu~ne trake pri prelazu vozila proizvode tihe vibracije, a u pravilu se postavqaju ispred {kola, vrti}a, `eqezni~kih prelaza, pje{a~kih prelaza, drumskih naplatnih prolaza, ukr{tawa i opasnih krivina gdje su velike brzine kretawa i gdje se `eli zvukom i malim vibracijama vozila, upozorewem, posti}i smawewe brzine na propisanu. (2) Vibracione trake pri prelazu vozila proizvode ja~e vibracije, a postavqaju se na mjestima gdje se `eli upozoriti voza~ na vo`wu po uspostavqenom ograni~ewu brzine kretawa. c) Vje{ta~ke izbo~ine su fizi~ke naprave koje se u pravilu postavqaju prije zone smirewa saobra}aja, odnosno u stambenim ulicama, obiqe`enim saobra}ajnim znakom «zona u kojoj je ograni~ena brzina» ili znakom «podru~je smirenog saobra}aja», a postavqaju se preko polovine ili po cijeloj {irini saobra}ajne trake i konveksnog su profila. d) Uzdignute plo~e su fizi~ke naprave trapeznog profila, namijewene za prisilno smawewe brzine kretawa, koje se moraju razlikovati od kolne povr{ine puta, po materijalu i boji tako da su dobro vidqive dawu i no}u. e) Putni jastuci su fizi~ke naprave koje se izgra|uju kao vje{ta~ke izbo~ine u vidu jastuka (u obliku piramide sa odsje~enim vrhom), ne prote`u se preko cijele saobra}ajne trake, te je vozilima sa ve}im razmakom izme|u to~kova (autobusima i sl.) olak{ano prela`ewe. f) Vje{ta~ka ulegnu}a su fizi~ke naprave koje se postavqaju kao «izvrnute» vje{ta~ke izbo~ine za smawewe brzine kretawa vozila na dionicama puta i mjestima gdje je ve}i rizik nastanka saobra}ajne nesre}e, a oblikovana su tako da ga «te{ka» vozila mogu pre}i bez ve}ih pote{ko}a. g) Kra}e su`ewe puta se izvodi u ciqu smawewa brzine kretawa vozila i istovremeno se omogu}ava lak{e prela`ewe puta od strane pje{aka i biciklista, a dato su`ewe skra}uje put kretawa neza{ti}enih u~esnika u saobra}aju, omogu}ava da isti lak{e uo~avaju i da budu uo~eni od strane drugih u~esnika u saobra}aju. h) Drumske kapije se izvode kao posebni objekti za smawewe brzine kretawa vozila na putu kod ulaza u gusto naseqena mjesta, gradove ili podru~ja grada, a kolovozne trake se razdvajaju u simetri~nom ili asimetri~nom obliku i u me|uprostoru – razdjelnom ostrvu se obi~no sadi nisko rastiwe.


Petak, 23. mart 2007.

SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE

Broj 21 - Strana 33

i) Bojewe markiranih dijelova puta koristi se za pove}awe opreza u~esnika u saobra}aju na odre|enu lokaciju ili kategoriju u~esnika u saobra}aju (prelaz biciklisti~ke staze preko kolovoza ), u ciqu smawewa brzine kretawa, a obi~no se boji kolovozni zastor sa plavom ili crvenom bojom. Za za{titu pje{a~kih prelaza u ciqu boqe uo~qivosti koriste se `ute ili crvene linije uporedo sa bijelim linijama koje ozna~avaju pje{a~ki prelaz. III - NA^IN POSTAVQAWA I OZNA^AVAWA POSEBNIH OBJEKATA ^lan 5. (Opti~ke bijele linije) (1) Opti~ke bijele linije upozorewa se izvode serijskim postavqawem najmawe ~etiri bijele refleksivne trake popre~no na smjer vo`we preko cijele {irine saobra}ajnog traka, sve ve}e {irine i na sve mawem razmaku. (2) Prva linija mora biti {irine 20 cm, a sqede}im se pove}ava {irina za 10 cm (slika 1). (3) Razmak izme|u linija je zavisan o po~etnoj brzini (npr. 80 km/h) i kona~noj brzini (npr. 40 km/h) koju vozilo posti`e prije opasnog dijela puta (slika 2).

Slika 1.


PRAVILNIK O POSTAVLJANJU POSEBNIH OBJEKATA NA PUTU RADI SMANJENJA BRZINE KRETANJA VOZILA  

SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Petak, 23. mart 2007. Na osnovu ~lana 252. stav (1) ta~ka 5) a u vezi sa ~lanom 47. Zakona o osnovama bezb...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you